Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere også 2-spors jernbane) kan fastlegges. I. Nærhet E6 - handelsområdene Videre er styret veldig tilfreds med at planen ser ut til å legge opp til at ny E6 nå vil passere nær handelsarealene for at folk skal stoppe der. For næringslivet i Lillehammer er fortgang i denne utviklingen av stor betydning! LNF har ikke grunnlag for å uttale seg om vegen skal gå i tunell eller ikke gjennom Vignes. Som næringsaktører er LNF opptatt av at byen og byens sentrum blir godt eksponert ift. de som ferdes på E6, at det blir lett å velge å besøke Lillehammer, både sørfra og nordfra. II. Attraktiv byregion attraktivt stoppested Lillehammer og Mjøsa/Lågen LNF er videre opptatt av å bevare og utvikle attraktive områder i strandsonen til Lågen og Mjøsa. Dette gjelder så vel Vignes som området ved Mosodden. I dette perspektivet er vi særlig opptatt av at det velges en trase for Øyresvika - Storhove, som tar vare på og utvikler miljø- og bokvaliteter i Nordre Ål jfr. Den store veksten som planlegges i dette området. Lillehammer har få områder, i dette planområdet der befolkningen aktivt kan dyrke fritidsinteresser i strandkanten. LNF er derfor glad for at det velges et alternativ som har potensiale til både utvide og forsterke kvalitetene til de

16 viktige friluftsområdene på begge sider av Mosodden.. Friområdet kan med forlengelsen av miljøtunellen fort bli minst dobbelt så stort, og fortsatt bli et viktig rekreasjonsområde. I prinsippet er det samme argumentene også gjeldende for Vignes. III. Viktigheten av en effektiv prosess Det er viktig å sikre at momentet holdes oppe i den videre planleggingen (både for veg og bane). Planene må være avklart, slik at dette ikke hindrer politiske muligheter for å forsere utbyggingen. I perspektiv av 2022 f.eks. For næringsdrivende som evt. berøres av planprosessene er det også viktig med raske avklaringer. Sist men ikke mint er dette viktig også ift. investorer som er opptatt av å satse på Lillehammer som handelsby! Styret i LNF støtter derfor klart alt II A -2 for denne delen av planområdet, med de premisser det her er redegjort for. Lillehammer For styret Aud Hulberg Styreleder Kopi: Lillehammer kommune; ordfører og rådmann

17 Skartlien Per Arne Fra: Torun Løvseth Sendt: 7. juli :44 Til: Firmapost-øst Emne: Uttalelse til planprogram E6 Vingrom-Ensby Hei! Viser til varsel om oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram for E6 Vingrom Ensby. Uttalelsen nedenfor dreier seg om delstrekning II Øyresvika Storhove. Jeg er født og oppvokst på Vingnes, Vingromveien 120, der mine foreldre fortsatt bor. Denne fine tomta med egen strandsone ble delt av nåværende E6 da den kom på midten av 80 tallet. E6 skapte en barriere mellom boligen og tilhørende strandsone, medførte ekstremt mye støy og reduserte kvaliteten og verdien på tomta betraktelig. Før E6 kom var tomta og hele nedre Vingnes et idyllisk område for friluftsliv og rekreasjon og et attraktivt område for lågåsildfiske. Etter min mening fremstår alternativ II A 2 med tunnel fra Øyresvika til Leirvika som det beste alternativet på denne strekningen. Alt II A 2 I planprogrammet står det at den overordnede målsettingen for Biri Otta prosjektet er tryggere E6 og triveligere lokalsamfunn. Den soleklart beste løsningen for å skape nettopp et trivelig lokalsamfunn er å legge E6 i tunnel. En slik løsning vil bevare mer av strandsonen langs Mjøsa, øke tilgangen til friluftsområder og redusere støy og forurensning. Dette vil skape bedre og tryggere bomiljø og økt livskvalitet for beboerne på hele nedre Vingnes. Hvorvidt veien legges i tunnel eller ikke er av stor betydning for utvikling og bosetning på Vingnes. Uten tunnel og med betydelig økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene bli uakseptable for gjenværende boliger langs E6 på Vingnes, med fare for stor fraflytting. Tunnel er derfor det eneste fornuftige løsningen. Løsningen er kanskje mer kostbar, men her må de ikkeprissatte konsekvensene veie tyngre. Gode og lett tilgjengelige frilufts og rekreasjonsområder vil ikke bare være en berikelse for nærområdet på Vingnes, men også for Lillehammer som helhet. Etterhvert som det stadig blir tettere bebyggelse i byer, er behovet for grønne lunger i bynære områder stort. Kommunen bør derfor benytte denne muligheten til å utvikle det potensialet Mjøsa og Lillehammers strandsone har. Dette vil gjøre byen enda finere og utvikle Vingnes som en fin, positiv og viktig del av Lillehammer. Alternativ II A 1 Dette alternativet berører store deler av strandsonen fra Øyresvika til Vingnes og vil ødelegge et helt lokalsamfunn på nedre Vingnes. Mjøsa som frilufts og rekreasjonsområde ved Lillehammer vil ødelegges ytterligere, og bomiljøet vil bli merkbart dårligere på grunn av støy, forurensning og redusert tilgang til strandsone og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Med en sterk økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene for enkelte av boligene på strekningen bli uakseptable med en slik løsning, og faren for fraflytting fra nedre Vingnes er stor. Med denne løsningen er det også fare for at mitt barndomshjem og hjemmet til mine foreldre går tapt, noe som i seg selv er trist. Hva slags kompenserende tiltak vil settes inn for å erstatte de friluftsområdene som blir berørt ved en slik løsning som alternativ II A 1 skisserer? I beskrivelsen av alternativ I A 1 Vingrom Øyresvika 1

18 forutsettes det at det opparbeides ny strandsone på utsiden av ny veg og tursti langs Mjøsa på hele strekningen. Slike kompenserende tiltak er ikke beskrevet for alternativ II A 1 fra Øyresvika til Vingnes. Det er også planlagt dobbeltspor på jernbane til Lillehammer. Ved å bygge ut jernbane på østsiden av Mjøsa og E6 på vestsiden mister byen mer og mer kontakt med Mjøsa og innbyggernes forhold til Mjøsa vil bli ytterligere svekket. Er det ønskelig med en slik utvikling? Er det 4 felts motorvei vi ønsker å vise frem, eller en koselig småby ved Mjøsa? Jeg mener på bakgrunn av dette at tunnel er beste alternativ på denne strekningen. Vennlig hilsen Torun Tøsse Løvseth 2

19 Statens Vegvesen Region Øst Postboks LILLEHAMMER Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2013/ Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill ved varsel om oppstart - Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby - Lillehammer kommune, Oppland Vi viser til varsel om oppstart datert Planområdet og formålet med planen vil omfatte våre ansvarsområder. Det er vanskelig med nåværende detaljeringsnivå å komme med konkrete tilbakemeldinger på hvilke hensyn og forhold som må ivaretas gjennom arbeidet med planen. Vårt innspill er for en stor del basert på generelle vurderinger, men vi regner med å delta aktivt i den kommende planprosessen, slik at nødvendige avklaringer kan gjøres undervegs i prosessen. Innspillet vil derfor være en foreløpig tilbakemelding på opplagte og overordna forhold som må ivaretas og dokumenteres og er ikke uttømmende. Vassdrag og flom Strekningen omfatter flere vassdrag, vassdragskryssinger og nærføringer til vassdrag. Vassdragsinngrep omfattes av vannressurslovens bestemmelser og konsekvenser og avbøtende tiltak med tanke på allmenne interesser må fremgå av planen. Kryssing av Lågendeltaet naturreservat vil måtte behandles etter fredningsforskrift. I utgangspunktet bør man unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig, er det avgjørende med tilstrekkelige utredninger, dokumentasjon og krav til utforming og beskrivelse av kompenserende tiltak. I planen må det framgå beskrivelser av teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v), krav til sikkerhet, og eventuelt avbøtende tiltak. Utredningene må også vurdere konsekvenser av midlertidige tiltak som massedeponi, bruer, utfyllinger etc. NVE mener i prinsippet videre at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Det er utfordrende å etablere stabile, nye bekkeløp som ivaretar hydrauliske forhold på en sikker og god måte. NVE vil påpeke viktigheten av at det ved ev omlegging av vassdrag gjøres nøye vurderinger av hydrauliske forhold med hensyn på oppstuving og erosjon/stabilitet i vannløpet, samt vannføring og flomforhold. NVE mener man i størst mulig grad bør benytte bruløsninger ved kryssing av vassdrag. Nye bruer og E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

20 Side 2 kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin, samt ha en vassdragsteknisk god utforming. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf vannressurslovens 11). Ved valg av trasè bør man legge vekt på å unngå uheldige vassdragsinngrep. Overvann Videre er det vesentlig at det gjøres tilstrekkelig vurderinger av overvannshåndteringen, slik at man sikrer en forsvarlig vassdragsteknisk håndtering av dette. I denne sammenheng må man også ta tilstrekkelige hensyn til forventa klimaendringer med flere styrtregnepisoder. Skred Deler av strekningen er skredutsatt (snøskred og jord- og flomskred se og NVE forventer at SVV sikrer planområdet i tråd med gjeldene regelverk, SVV egne håndbøker og TEK NVE vil komme tilbake med flere merknader senere i planprosessen og viser til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar som finnes på våre internettsider, se: Med hilsen Paul Chr. Røhr Fung. regionssjef Kristin Hasle Haslestad senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Kopi: Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune

21 1 av 2 Vår dato Vår referanse / /314 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Steinar Nilsen / Til Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Høringsuttalelse til planprogram for kommunedelplan E6 Vingrom Ensby varsel om innsigelse til alternativ IV-A Det vises til varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan og høring av planprogram for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby i Lillehammer og Øyer kommune. Formålet med planen er å fastlegge prinsipp for framtidig E6 på strekningen. Forsvarsbygg ivaretar arealbruksinteresser på vegne av Forsvarsdepartementet og Forsvaret i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Forsvarets virksomhet berøres av alternativ IV-A, IV- B, II-A-1 og II-A-2. Forsvarsbygg støtter anbefalingen om å forkaste alternativene IV-A og IV-B. Alternativ IV-A Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen er avhengig av arealer for utvikling, og trenger også kontrollert område rundt installasjonene for å ivareta sikkerheten. Alternativ IV-A vil gå gjennom Forsvarets område på Jørstadmoen, og hindre den videre utviklingen av leiren som er beskrevet i Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) for Jørstadmoen. Denne utviklingen av leiren er allerede startet, flere prosjekter er utført, noen er under utførelse, og flere er under planlegging. Alternativet er ikke forenlig med denne utviklingen, og kan ikke godtas av Forsvaret. Forsvarsbygg vil allerede nå varsle innsigelse dersom alternativ IV-A framlegges som planforslag. Alternativ IV-B Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen berøres ikke direkte av alternativ IV-B, men det er nettopp bygget 100 nye befalshybler på brinken ut mot Jørstadmovollene, i tillegg til de 4 forsvarsboligene og 30 hyblene som ligger der fra før. Veien er tenkt plassert tett inntil denne brinken, og kommer således svært nær hyblene og boligfeltet. Det antas at veien vil bli en stor støymessig belastning for bo-området, og vil således forringe bokvaliteten vesentlig. Hvis alternativ IV-B opprettholdes som alternativ må støybelastningen utredes grundig. Alternativ II-A-1 og II-A-2 Alternativene innebærer at E6 videreføres i dagens trasé, men utvides i bredden til 4 felt, i motsetning til dagens to felt. Videre skal krysset i Sannom utvides og tilpasses den nye veien. Utvidelsene vil sannsynligvis delvis skje på vår eiendom Hovemoen, og vi ber derfor om at Forsvarsbygg og Forsvaret involveres grundig i detaljplanleggingen. Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Postboks 405 Fakturasenteret Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 0103 Oslo 2308 Hamar

22 2 av 2 Haakon W. Øberg Direktør Forsvarsbygg eiendom Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

23 Skartlien Per Arne Fra: Vidar Lerstad Sendt: 7. juli :04 Til: Firmapost-øst Kopi: Øivind Gaden; Astrid Elisabeth Iversen Botheim Emne: Merknad til planprogram - E6 Vingrom-Ensby kommundelplan Viser til Deres henvendelse vedrørende merknader og innspill til planprogrammet: E6 Vingrom-Ensby kommunedelplan. Mattilsynet har gått gjennom planprogrammet m/vedlegg og har følgende merknader: 1. Lillehammer kommunes vannverk i Korgen omtales enkelte steder med feil navn. Riktig navn på vannverket er Lillehammer vannverk, Korgen. Ikke Korgen vannverk som beskrevet flere plasser. Korgen vannverk er et vannverk som ligger nord i landet. 2. Under punkt: Grunnvannsressurser, er klausuleringssonene feil angitt. Dette gjelder blant annet sone 2. Ta kontakt med Lillehammer kommune for å få riktig oversikt og beskrivelser av eksisterende klausuleringssoner og betingelser. 3. Hensynet til dagens vannforsyningsanlegg bør løftes frem og beskrives/uttrykkes bedre i planprogrammet. Lillehammer vannverk, Korgen er en av Norges største grunnvannsanlegg og har stor samfunnsmessig betydning for Lillehammer. 4. Konsekvensutredninger for vannforsyningen og grunnvannsressursen, må gjennomføres på alle alternativ for nye vegtraseer og uttrykkes klart og tydelig. 5. Det er viktig i forbindelse med de kortsiktige tiltak, å ikke ødelegge den etablerte beskyttelsen mot forurensing fra veien som er der fra før. Gjelder deler av dagens E6 trasse i nærheten av Lillehammer vannverk, Korgen. Med hilsen Vidar Lerstad førsteinspektør Mattilsynet, Distriktskontor Gudbrandsdal, kontorsted Lillehammer Telefon Besøksadresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, Lillehammer Felles postadresse: Mattilsynet, DK Gudbrandsdal, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 1

24

25

26 Marthe Tøsse Løvseth Chr. Dahls gt Lillehammer Lillehammer, 4. juli 2014 Statens vegvesen Region øst Postboks Lillehammer Innspill til planprogram for E6 Vingrom Ensby Etter å ha sett planprogrammet som er utarbeidet, mener jeg at alternativ II-A-2, tunnelalternativet, er det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes. Jeg mener at alternativ II- A-1, med veg i dagen forbi Vingnes bør forkastes. En firefelts veg tvers gjennom Vingnes vil ødelegge dette området. Jeg er oppvokst på Vingnes, Vingromvegen 120. Mine foreldre bor fortsatt her, og jeg er derfor spesielt opptatt av planleggingen av 4-felts veg forbi Vingnes. Jeg bor i Lillehammer og er derfor like opptatt av utbygging av E6 på bysiden. På et generelt grunnlag er jeg bekymret for vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser, og hvordan disse blir ivaretatt. Hvordan vektes prissatte konsekvenser opp mot ikke-prissatte konsekvenser? Hvordan kan vi som leser planprogrammet være sikre på at «de rette» alternativene er forkastet og/eller videreført? Hvem er best egnet til å vurdere hvor verdifullt f.eks området/miljøet Vingnes er? En vekting av ikke-prissatte konsekvenser vil i stor grad være en subjektiv vurdering. Hvor bredt sammensatt er gruppen som har foretatt vekting av konsekvenser og på dette grunnlaget valgt hvilke alternativer som skal forkastes, og hvilke som skal videreføres? Med dette som bakgrunn lurer jeg på: Hvilke verdi/konsekvens-vurderinger er gjort for å beslutte å gå videre med alternativet II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes? Hvordan er alternativ II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes, vektet i forhold til alle de alternativene der vegen går på vestsiden av Mjøsa lenger nordover enn Leirvika? Hvorfor ikke utrede ett eller flere av disse alternativene i stedet for alternativ II-A-1? Får politikerne som skal beslutte hvilke alternativer som en skal gå videre med nok informasjon om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vektingen? Områder som jeg mener beslutningstakerne bør tenke på: Hvordan blir det å bo på Lillehammer med firefelts veg i dagen? Med firefelts motorveg i dagen vil hele nedre Vingnes antagelig bli fraflyttet og et svært lite attraktivt bomiljø. Vingnesvika blir ikke lenger et attraktivt friområde. Jeg mener at det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes er tunnel.

27 Vingnesvika, Mosodden og Hovemoen er alle friområder (ikke-prissatt konsekvens) ved Mjøsa som er viktige områder for friluftsliv for innbyggerne i Lillehammer. Alle disse områdene blir kraftig forringet av en utbygging der E6 følger dagens trassé. All bebyggelse i Mosodden-området blir kraftig plaget med støy fra ny E6. Lillehammer - byen ved Mjøsa? Eller Lillehammer - byen ved E6? Det er naturlig å forvente at andelen tungtransport vil øke i framtida pga. at trafikken forflyttes fra Rv.3 til E6. Er det framtidsrettet å legge en firefelts E6 med stor andel tungtransport tvers gjennom en by? Denne strekningen ligger ikke engang inne i NTP. Hvorfor sile ut så mange alternativer allerede nå? Bør en ikke bruke lenger tid på å gjøre gode vurderinger for Lillehammer by? Jeg mener at alternativer med ny bru over Lågen lenger nord må utredes videre! Med vennlig hilsen Marthe Tøsse Løvseth

28 Kristin Tøsse Løvseth Veidemannsveien 20b 1407 Vinterbro Oslo, 4.juli 2014 Statens Vegvesen Region øst PB Lillehammer INNSPILL TIL PLANPROGRAM E6 VINGROM ENSBY Jeg har vokst opp på Vingnes. På en ev eiendommene som kommer til å bli mest berørt dersom det blir vedtatt at utbygging av E6 til Lillehammer vil følge dagens trase. Å bygge ut den veien som allerede er der i dag betyr å jevne hele strandsona fra Vingrom til Lillehammer med jorda. Sikkert det rimeligste alternativet, men hvor attraktivt blir det å bo på Vingnes etterhvert? Jeg husker at E6 kom gjennom hagen vår på begynnelsen av 80-tallet. Jeg var 6-7 år og lekestua måtte flyttes fordi E6 skulle gå gjennom hagen. En forringelse av en flott eiendom som har vært der i generasjoner. Oldefaren min kjøpte eiendommen på starten av 1900-tallet. Fiskebua som står på stranda sto der den gangen han kjøpte eiendommen. Det huset må være fra slutten av 1800-tallet eller helt på starten av 1900-tallet. Huset er godt vedlikeholdt og brukes den dag i dag. Det har vært fiska lågåsild på eiendommen i flere generasjoner. I sin tid sto også en kro litt nord for eiendommen, som også har blitt revet på grunn av veiutbygging. Skal all historie jevnes ved jorden? Skal det ikke være noe strandlinje igjen i Lillehammer? Er vi stolte over å ha Mjøsa rett utenfor døra eller er det ikke så farlig? Hvem vil bo på nedre del av Vingnes om veien skal bygges ut enda mer? Å føre en samtale på verandaen til mor og far i dag er nesten helt umulig på grunn av støy. Jeg er redd folk flytter fra nedre del av Vingnes etter hvert om det er utvidelse av dagens vei som blir alternativet. Det vil ikke være noe attraktivt å bo der.

29 Lillehammer by er kjent for å ta vare på de gamle husene i gågata. Det er regler for hvilket type skilt man kan ha på butikkene. Vi har Maihaugen som viser historie med gamle bygninger og hus. Hva med det som er utenfor sentrum? Lillehammer er mer enn bare gågata og sentrum. Jeg mener at tunell under Vingnes er det eneste alternativet. Ta for guds skyld vare på den lille stranslinja som er igjen. Ta vare på Mjøsa. Tilrettelegg for at Mjøsa kan brukes! Hva med Vingnesvika og skibladnerbrygga? Det er to badestrender på Lillehammer. Begge strendene kommer til å bli berørt av E6, med mindre den går i tunell. Jeg ser dere skriver at en av hovedgrunnen til utbyggelse av E6 er styrking av næringsliv og bosetting på indre østlandet. Bygges det tunell så tar man i alle fall ikke bort mulighet for bebyggelse på Vingnes. Og husk det er på Vingnes man har utsikta mot Lillehammer by! Gjør Vingnes og Lillehammer til en mer attraktiv plass istedenfor og kun tenke penger og billigste løsningen. Jeg ber dere tenke dere godt om før dere tar en avgjørelse. Utvidelse til 4 felts vei og utsletting av strandlinja er et tragisk alternativ. Jeg stemmer for tunell!! Med hilsen Kristin Tøsse Løvseth

30 Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Høringsperiode: 26.mai 07.juli 2014 Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: E-post: Lillehammer 03. juli 2014 Side 1 av 15

31 FLYFOTO Side 2 av 15

32 INNHOLD FLYFOTO... 2 INNHOLD... 3 BAKGRUNN... 5 Organisering av arbeidsgruppa... 6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 7 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET... 8 Punkt Nærmiljø og Friluftsliv... 8 Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling... 8 Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet... 8 Punkt 2.1 Bakgrunn... 8 Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper... 8 Punkt 3.2 Målsetting... 9 Punkt Mål i Nasjonal transportplan Punkt Formålet med utbyggingsprosjektet... 9 Punkt Formålet med planprogrammet... 9 Punkt 4.2 Geometrisk standard... 9 Punkt Årsdøgntrafikk (ÅDT)... 9 Punkt Trafikkutvikling og dimensjonerende trafikkmengde Punkt Bebyggelse, dagens situasjon Punkt Støy, dagens situasjon Punkt Luftforurensning, støv Punkt 4.8 Lokalveg langs E6, dagens situasjon Punkt 4.9 Eksisterende bruer og konstruksjoner Punkt 5.1 Nasjonale og statlige planer Punkt 5.2 Aktuelt lovverk Punkt 5.3 Regionale planer Punkt 5.4 Kommunale planer Punkt Samordnet areal og transportplan Punkt 6.2 Nærmiljø og Friluftsliv Punkt 6.3 Naturmiljø Punkt 6.4 Kulturminner og kulturmiljø Side 3 av 15

33 Punkt 6.5 Naturressurser Punkt alternativet Punkt 7.3 Alternative løsninger Punkt Delstrekninger Punkt 7.8 Kortsiktige tiltak på E6 Midtdeler og forbikjøringstrekning Punkt 7.9 Oppsummering og Anbefalinger Punkt Investeringskostnad og framtidige driftskostnader Punkt Støy Punkt Støv Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Punkt Kulturmiljø Punkt 8.5 Lokal og regional utvikling Punkt 9.2 Informasjon og Medvirkning Side 4 av 15

34 BAKGRUNN Vingar grendeutvalg har på vegne av beboerne, synspunkter på planprogrammet for ny kommunedelplan for 4 felt E6 gjennom Lillehammer og gjennomføring av reguleringsplan for forbikjøringsfelt og midtdeler på strekningen Vingrom Øyresvika. Vingar grendeutvalg er sammensatt av representanter fra lag, foreninger, skole og innbyggere for øvrig fra Vingar skolekrets/bydelen Vingnes. Vedtektsfestet formål er å arbeide for bedre bo- og oppvekstmiljø, bedre servicetilbud samt motivere/involvere bydelens beboere til aktivt å delta i bydelsutviklingen. Vingar grendeutvalg representerer lag og foreninger i Vingnes bydel. Planprogrammet synligjør at denne bydelen vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Bydelen Vingnes har 1917 innbyggere og har alltid vært et populært boområde for barnefamilier, med sine 2 barnehager, 2 skoler og et veldrevet idrettslag basert på 100% frivillighet. Bydelens ungdomsskole er Hammartun med ca 75 elever fra Vingar krets. Det bor ca 450 barn og unge under 18 år i bydelen. «Det bor 450 barn og unge under 18 år i bydelen» Planprogrammet synligjør at Vingnes er den bydelen som vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika - Riselandet Vingnes Leirvika (Ø-R-V-L), som omfatter rundt 260 husstander. I tillegg er den Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa. «Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika med 260 husstander» Vingnes har hatt bosetning fra urgammel tid (ref: og dette sammenfaller med forhistoriske funn av Gullgubber nedenfor gårdene Boleng og Boro i området mellom Vingrom kirke og Øyresvika. Vingnes har sitt navn fra gårdsnavnet til Vingnes gård. Gården lå innenfor bygrensene da stedet fikk status som Kjøpstad i 1827 med det klingende navnet «Kjøpstadanlegget Lillehammer og Vingnæs». «Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa» Anleggelse av hovedbanen Oslo-Eidsvoll baserte seg på dampskipsfrakt til Vingnes og videre frakt på vei oppover Gudbrandsdalen. Dette transportsystemet muliggjorde transitt av tømmer og jordbruksvarer til hovedstaden, og bidro til Lillehammers framvekst. Vingnes har derfor spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer, som bør vektlegges. I dag ligger Skibladnerbrygga og byens mest populære badeplass på Vingnes i tillegg til lekeplasser, fotballbane, friareal, båthavn, ro- og kajakklubb og serveringssteder. Side 5 av 15

35 «Vingnes har spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer» Strekningen Ø-R-V-L har et særlig behov for vern både av hensyn til nærmiljø, natur og friluftsliv, bevaring av gjenværende eksisterende strandlinje og kulturhistorie. Stedet vil bli ødelagt som bolig, rekreasjons og kulturhistorisk område dersom ny 4 felts E6 legges i eksisterende trase. De områdene i nærmiljøet som vil bli sterkest berørt er Øyresvika, Riselandet, Vingnes og Leirvika med 260 boliger, utover dette vil friluftsområder og turveier som er aktivt i bruk av alle beboerne i kretsen og Lillehammer bli berørt eller forringet. Organisering av arbeidsgruppa Alle Sameier, velforeninger og boligområder på strekningen Øyresvika-Riselandet-Vingnes-Leirvika har blitt involvert i utarbeidelsen av dette merknadsskrivet. Vingar Grendeutvalg har innkalt til arbeidsmøter og sitter med redaktøransvaret. Det har vært flere arbeidsmøter for å få ferdigstilt skrivet innen fristen. At høringsperioden er lagt til ferietiden vanskeliggjør naturlig nok arbeidet da flere beboere er på ferie. Side 6 av 15

36 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON På bakgrunn av våre merknader og Statens vegvesens forenklede konsekvensvurdering (vedlegg 1 til planprogrammet), samt overordnet lovverk og retningslinjer, vurderer vi det slik at alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger. Dette begrunnet lokalkunnskap når det gjelder konsekvensene for nærmiljø, kulturminner, strandsonen, Mjøsa og miljø helt klart vil være svært negative med dette alternativet. Planlegging av framtidig E6 gjennom Lillehammer by bør planlegges i samsvar med mål for blant annet Samordnet areal og transportplan, Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene, Strandsoneplanen for Mjøsa og Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi kan ikke se at plan og bygningslovens formåls paragraf 1.1 kan oppfylles «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» med valg av 4 felts E6 gjennom en tettbygd bydel med nær tilknytting til viktige naturog friluftsområder. «Alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger» Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling må alt II-A-2 velges. Dette vil ha de beste samfunnsøkonomiske konsekvensene når det gjelder lokale utviklingsmuligheter og miljømessige aspekter. Vi oppfordrer Statens Vegvesen til å verdsette og tydeliggjøre disse kvalitetene og verdiene konsekvensvurderingen for videre planprosess både som prissatte konsekvenser og ikke prissatte. Alternativ II-C-2 bør også inngå i videre konsekvensvurderinger for å ha tilstrekkelige og et reelt vurderingsgrunnlag, dette framfor II-C-1 etter vårt skjønn. «Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling, må alt II-A-2 velges» Side 7 av 15

37 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Nærmiljøet er ikke omtalt i planprogrammet. På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes Leirvika er et boligområde med 260 husstander, som har lekeplasser, skolevei og friområder i nærhet til dagens E6 trase. Hva er årsaken til at nærmiljøet til dette boligområdet ikke er omtalt i planprogrammet? Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika har trase forslag store konsekvenser for blant annet nærmiljø, friluftsliv, kulturminner og strandsone. Hva er årsaken til at disse hensynene ikke er medtatt som silings kriterier for vurderingen av hvilke alternativer som bør utgå? Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet Vingar grendeutvalg ba om innkalling til informasjonsmøte per epost ved fremlegging av planprogrammet, dette ble ikke imøtekommet. Informasjonsmøtet til planprogrammet ble annonsert med to dagers varsel i lokalavisen. Dette samsvarer ikke med vektlegging av ønsket om å involvere berørte parter, lag og foreninger slik det er beskrevet. Punkt 2.1 Bakgrunn Etter vårt syn bør også den belastningen trafikkøkningen på dagens E6 for nærmiljøet og friluftsliv på delstrekning II også være en begrunnelse for utbedring av E6 forbi Lillehammer by. Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper Vi forutsetter at det i forbindelse med regulering av forbikjøringstrekning på delstrekning I blir utarbeidet en fullstendig konsekvensvurdering som også innbefatter en vurdering av traseenes innvirkning på delstrekning II. Det er ikke bevilget midler til utbygging 4-felts E6 i Nasjonal transportplan , planprogrammet antar en tidligst ferdigstilling i Med hvilken lovhjemmel kan Statens vegvesen båndlegge område for utbygging i 16 år? Antall hus som må innløses pga av støy og nærføring må skje i en tidlig fase. Vi forutsetter at eierne av disse eiendommene får rett til innløsning når kommunedelplanen er vedtatt. Side 8 av 15

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Arealplan-ID Saksnummer Utarbeidet av Datert/Revidert Fana, gnr. 52, bnr. 1 m.fl, gnr. 53, bnr. 2

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer