Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere også 2-spors jernbane) kan fastlegges. I. Nærhet E6 - handelsområdene Videre er styret veldig tilfreds med at planen ser ut til å legge opp til at ny E6 nå vil passere nær handelsarealene for at folk skal stoppe der. For næringslivet i Lillehammer er fortgang i denne utviklingen av stor betydning! LNF har ikke grunnlag for å uttale seg om vegen skal gå i tunell eller ikke gjennom Vignes. Som næringsaktører er LNF opptatt av at byen og byens sentrum blir godt eksponert ift. de som ferdes på E6, at det blir lett å velge å besøke Lillehammer, både sørfra og nordfra. II. Attraktiv byregion attraktivt stoppested Lillehammer og Mjøsa/Lågen LNF er videre opptatt av å bevare og utvikle attraktive områder i strandsonen til Lågen og Mjøsa. Dette gjelder så vel Vignes som området ved Mosodden. I dette perspektivet er vi særlig opptatt av at det velges en trase for Øyresvika - Storhove, som tar vare på og utvikler miljø- og bokvaliteter i Nordre Ål jfr. Den store veksten som planlegges i dette området. Lillehammer har få områder, i dette planområdet der befolkningen aktivt kan dyrke fritidsinteresser i strandkanten. LNF er derfor glad for at det velges et alternativ som har potensiale til både utvide og forsterke kvalitetene til de

16 viktige friluftsområdene på begge sider av Mosodden.. Friområdet kan med forlengelsen av miljøtunellen fort bli minst dobbelt så stort, og fortsatt bli et viktig rekreasjonsområde. I prinsippet er det samme argumentene også gjeldende for Vignes. III. Viktigheten av en effektiv prosess Det er viktig å sikre at momentet holdes oppe i den videre planleggingen (både for veg og bane). Planene må være avklart, slik at dette ikke hindrer politiske muligheter for å forsere utbyggingen. I perspektiv av 2022 f.eks. For næringsdrivende som evt. berøres av planprosessene er det også viktig med raske avklaringer. Sist men ikke mint er dette viktig også ift. investorer som er opptatt av å satse på Lillehammer som handelsby! Styret i LNF støtter derfor klart alt II A -2 for denne delen av planområdet, med de premisser det her er redegjort for. Lillehammer For styret Aud Hulberg Styreleder Kopi: Lillehammer kommune; ordfører og rådmann

17 Skartlien Per Arne Fra: Torun Løvseth Sendt: 7. juli :44 Til: Firmapost-øst Emne: Uttalelse til planprogram E6 Vingrom-Ensby Hei! Viser til varsel om oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram for E6 Vingrom Ensby. Uttalelsen nedenfor dreier seg om delstrekning II Øyresvika Storhove. Jeg er født og oppvokst på Vingnes, Vingromveien 120, der mine foreldre fortsatt bor. Denne fine tomta med egen strandsone ble delt av nåværende E6 da den kom på midten av 80 tallet. E6 skapte en barriere mellom boligen og tilhørende strandsone, medførte ekstremt mye støy og reduserte kvaliteten og verdien på tomta betraktelig. Før E6 kom var tomta og hele nedre Vingnes et idyllisk område for friluftsliv og rekreasjon og et attraktivt område for lågåsildfiske. Etter min mening fremstår alternativ II A 2 med tunnel fra Øyresvika til Leirvika som det beste alternativet på denne strekningen. Alt II A 2 I planprogrammet står det at den overordnede målsettingen for Biri Otta prosjektet er tryggere E6 og triveligere lokalsamfunn. Den soleklart beste løsningen for å skape nettopp et trivelig lokalsamfunn er å legge E6 i tunnel. En slik løsning vil bevare mer av strandsonen langs Mjøsa, øke tilgangen til friluftsområder og redusere støy og forurensning. Dette vil skape bedre og tryggere bomiljø og økt livskvalitet for beboerne på hele nedre Vingnes. Hvorvidt veien legges i tunnel eller ikke er av stor betydning for utvikling og bosetning på Vingnes. Uten tunnel og med betydelig økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene bli uakseptable for gjenværende boliger langs E6 på Vingnes, med fare for stor fraflytting. Tunnel er derfor det eneste fornuftige løsningen. Løsningen er kanskje mer kostbar, men her må de ikkeprissatte konsekvensene veie tyngre. Gode og lett tilgjengelige frilufts og rekreasjonsområder vil ikke bare være en berikelse for nærområdet på Vingnes, men også for Lillehammer som helhet. Etterhvert som det stadig blir tettere bebyggelse i byer, er behovet for grønne lunger i bynære områder stort. Kommunen bør derfor benytte denne muligheten til å utvikle det potensialet Mjøsa og Lillehammers strandsone har. Dette vil gjøre byen enda finere og utvikle Vingnes som en fin, positiv og viktig del av Lillehammer. Alternativ II A 1 Dette alternativet berører store deler av strandsonen fra Øyresvika til Vingnes og vil ødelegge et helt lokalsamfunn på nedre Vingnes. Mjøsa som frilufts og rekreasjonsområde ved Lillehammer vil ødelegges ytterligere, og bomiljøet vil bli merkbart dårligere på grunn av støy, forurensning og redusert tilgang til strandsone og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Med en sterk økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene for enkelte av boligene på strekningen bli uakseptable med en slik løsning, og faren for fraflytting fra nedre Vingnes er stor. Med denne løsningen er det også fare for at mitt barndomshjem og hjemmet til mine foreldre går tapt, noe som i seg selv er trist. Hva slags kompenserende tiltak vil settes inn for å erstatte de friluftsområdene som blir berørt ved en slik løsning som alternativ II A 1 skisserer? I beskrivelsen av alternativ I A 1 Vingrom Øyresvika 1

18 forutsettes det at det opparbeides ny strandsone på utsiden av ny veg og tursti langs Mjøsa på hele strekningen. Slike kompenserende tiltak er ikke beskrevet for alternativ II A 1 fra Øyresvika til Vingnes. Det er også planlagt dobbeltspor på jernbane til Lillehammer. Ved å bygge ut jernbane på østsiden av Mjøsa og E6 på vestsiden mister byen mer og mer kontakt med Mjøsa og innbyggernes forhold til Mjøsa vil bli ytterligere svekket. Er det ønskelig med en slik utvikling? Er det 4 felts motorvei vi ønsker å vise frem, eller en koselig småby ved Mjøsa? Jeg mener på bakgrunn av dette at tunnel er beste alternativ på denne strekningen. Vennlig hilsen Torun Tøsse Løvseth 2

19 Statens Vegvesen Region Øst Postboks LILLEHAMMER Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2013/ Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill ved varsel om oppstart - Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby - Lillehammer kommune, Oppland Vi viser til varsel om oppstart datert Planområdet og formålet med planen vil omfatte våre ansvarsområder. Det er vanskelig med nåværende detaljeringsnivå å komme med konkrete tilbakemeldinger på hvilke hensyn og forhold som må ivaretas gjennom arbeidet med planen. Vårt innspill er for en stor del basert på generelle vurderinger, men vi regner med å delta aktivt i den kommende planprosessen, slik at nødvendige avklaringer kan gjøres undervegs i prosessen. Innspillet vil derfor være en foreløpig tilbakemelding på opplagte og overordna forhold som må ivaretas og dokumenteres og er ikke uttømmende. Vassdrag og flom Strekningen omfatter flere vassdrag, vassdragskryssinger og nærføringer til vassdrag. Vassdragsinngrep omfattes av vannressurslovens bestemmelser og konsekvenser og avbøtende tiltak med tanke på allmenne interesser må fremgå av planen. Kryssing av Lågendeltaet naturreservat vil måtte behandles etter fredningsforskrift. I utgangspunktet bør man unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig, er det avgjørende med tilstrekkelige utredninger, dokumentasjon og krav til utforming og beskrivelse av kompenserende tiltak. I planen må det framgå beskrivelser av teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v), krav til sikkerhet, og eventuelt avbøtende tiltak. Utredningene må også vurdere konsekvenser av midlertidige tiltak som massedeponi, bruer, utfyllinger etc. NVE mener i prinsippet videre at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Det er utfordrende å etablere stabile, nye bekkeløp som ivaretar hydrauliske forhold på en sikker og god måte. NVE vil påpeke viktigheten av at det ved ev omlegging av vassdrag gjøres nøye vurderinger av hydrauliske forhold med hensyn på oppstuving og erosjon/stabilitet i vannløpet, samt vannføring og flomforhold. NVE mener man i størst mulig grad bør benytte bruløsninger ved kryssing av vassdrag. Nye bruer og E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

20 Side 2 kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin, samt ha en vassdragsteknisk god utforming. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf vannressurslovens 11). Ved valg av trasè bør man legge vekt på å unngå uheldige vassdragsinngrep. Overvann Videre er det vesentlig at det gjøres tilstrekkelig vurderinger av overvannshåndteringen, slik at man sikrer en forsvarlig vassdragsteknisk håndtering av dette. I denne sammenheng må man også ta tilstrekkelige hensyn til forventa klimaendringer med flere styrtregnepisoder. Skred Deler av strekningen er skredutsatt (snøskred og jord- og flomskred se og NVE forventer at SVV sikrer planområdet i tråd med gjeldene regelverk, SVV egne håndbøker og TEK NVE vil komme tilbake med flere merknader senere i planprosessen og viser til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar som finnes på våre internettsider, se: Med hilsen Paul Chr. Røhr Fung. regionssjef Kristin Hasle Haslestad senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Kopi: Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune

21 1 av 2 Vår dato Vår referanse / /314 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Steinar Nilsen / Til Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Høringsuttalelse til planprogram for kommunedelplan E6 Vingrom Ensby varsel om innsigelse til alternativ IV-A Det vises til varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan og høring av planprogram for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby i Lillehammer og Øyer kommune. Formålet med planen er å fastlegge prinsipp for framtidig E6 på strekningen. Forsvarsbygg ivaretar arealbruksinteresser på vegne av Forsvarsdepartementet og Forsvaret i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Forsvarets virksomhet berøres av alternativ IV-A, IV- B, II-A-1 og II-A-2. Forsvarsbygg støtter anbefalingen om å forkaste alternativene IV-A og IV-B. Alternativ IV-A Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen er avhengig av arealer for utvikling, og trenger også kontrollert område rundt installasjonene for å ivareta sikkerheten. Alternativ IV-A vil gå gjennom Forsvarets område på Jørstadmoen, og hindre den videre utviklingen av leiren som er beskrevet i Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) for Jørstadmoen. Denne utviklingen av leiren er allerede startet, flere prosjekter er utført, noen er under utførelse, og flere er under planlegging. Alternativet er ikke forenlig med denne utviklingen, og kan ikke godtas av Forsvaret. Forsvarsbygg vil allerede nå varsle innsigelse dersom alternativ IV-A framlegges som planforslag. Alternativ IV-B Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen berøres ikke direkte av alternativ IV-B, men det er nettopp bygget 100 nye befalshybler på brinken ut mot Jørstadmovollene, i tillegg til de 4 forsvarsboligene og 30 hyblene som ligger der fra før. Veien er tenkt plassert tett inntil denne brinken, og kommer således svært nær hyblene og boligfeltet. Det antas at veien vil bli en stor støymessig belastning for bo-området, og vil således forringe bokvaliteten vesentlig. Hvis alternativ IV-B opprettholdes som alternativ må støybelastningen utredes grundig. Alternativ II-A-1 og II-A-2 Alternativene innebærer at E6 videreføres i dagens trasé, men utvides i bredden til 4 felt, i motsetning til dagens to felt. Videre skal krysset i Sannom utvides og tilpasses den nye veien. Utvidelsene vil sannsynligvis delvis skje på vår eiendom Hovemoen, og vi ber derfor om at Forsvarsbygg og Forsvaret involveres grundig i detaljplanleggingen. Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Postboks 405 Fakturasenteret Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 0103 Oslo 2308 Hamar

22 2 av 2 Haakon W. Øberg Direktør Forsvarsbygg eiendom Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

23 Skartlien Per Arne Fra: Vidar Lerstad Sendt: 7. juli :04 Til: Firmapost-øst Kopi: Øivind Gaden; Astrid Elisabeth Iversen Botheim Emne: Merknad til planprogram - E6 Vingrom-Ensby kommundelplan Viser til Deres henvendelse vedrørende merknader og innspill til planprogrammet: E6 Vingrom-Ensby kommunedelplan. Mattilsynet har gått gjennom planprogrammet m/vedlegg og har følgende merknader: 1. Lillehammer kommunes vannverk i Korgen omtales enkelte steder med feil navn. Riktig navn på vannverket er Lillehammer vannverk, Korgen. Ikke Korgen vannverk som beskrevet flere plasser. Korgen vannverk er et vannverk som ligger nord i landet. 2. Under punkt: Grunnvannsressurser, er klausuleringssonene feil angitt. Dette gjelder blant annet sone 2. Ta kontakt med Lillehammer kommune for å få riktig oversikt og beskrivelser av eksisterende klausuleringssoner og betingelser. 3. Hensynet til dagens vannforsyningsanlegg bør løftes frem og beskrives/uttrykkes bedre i planprogrammet. Lillehammer vannverk, Korgen er en av Norges største grunnvannsanlegg og har stor samfunnsmessig betydning for Lillehammer. 4. Konsekvensutredninger for vannforsyningen og grunnvannsressursen, må gjennomføres på alle alternativ for nye vegtraseer og uttrykkes klart og tydelig. 5. Det er viktig i forbindelse med de kortsiktige tiltak, å ikke ødelegge den etablerte beskyttelsen mot forurensing fra veien som er der fra før. Gjelder deler av dagens E6 trasse i nærheten av Lillehammer vannverk, Korgen. Med hilsen Vidar Lerstad førsteinspektør Mattilsynet, Distriktskontor Gudbrandsdal, kontorsted Lillehammer Telefon Besøksadresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, Lillehammer Felles postadresse: Mattilsynet, DK Gudbrandsdal, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 1

24

25

26 Marthe Tøsse Løvseth Chr. Dahls gt Lillehammer Lillehammer, 4. juli 2014 Statens vegvesen Region øst Postboks Lillehammer Innspill til planprogram for E6 Vingrom Ensby Etter å ha sett planprogrammet som er utarbeidet, mener jeg at alternativ II-A-2, tunnelalternativet, er det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes. Jeg mener at alternativ II- A-1, med veg i dagen forbi Vingnes bør forkastes. En firefelts veg tvers gjennom Vingnes vil ødelegge dette området. Jeg er oppvokst på Vingnes, Vingromvegen 120. Mine foreldre bor fortsatt her, og jeg er derfor spesielt opptatt av planleggingen av 4-felts veg forbi Vingnes. Jeg bor i Lillehammer og er derfor like opptatt av utbygging av E6 på bysiden. På et generelt grunnlag er jeg bekymret for vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser, og hvordan disse blir ivaretatt. Hvordan vektes prissatte konsekvenser opp mot ikke-prissatte konsekvenser? Hvordan kan vi som leser planprogrammet være sikre på at «de rette» alternativene er forkastet og/eller videreført? Hvem er best egnet til å vurdere hvor verdifullt f.eks området/miljøet Vingnes er? En vekting av ikke-prissatte konsekvenser vil i stor grad være en subjektiv vurdering. Hvor bredt sammensatt er gruppen som har foretatt vekting av konsekvenser og på dette grunnlaget valgt hvilke alternativer som skal forkastes, og hvilke som skal videreføres? Med dette som bakgrunn lurer jeg på: Hvilke verdi/konsekvens-vurderinger er gjort for å beslutte å gå videre med alternativet II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes? Hvordan er alternativ II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes, vektet i forhold til alle de alternativene der vegen går på vestsiden av Mjøsa lenger nordover enn Leirvika? Hvorfor ikke utrede ett eller flere av disse alternativene i stedet for alternativ II-A-1? Får politikerne som skal beslutte hvilke alternativer som en skal gå videre med nok informasjon om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vektingen? Områder som jeg mener beslutningstakerne bør tenke på: Hvordan blir det å bo på Lillehammer med firefelts veg i dagen? Med firefelts motorveg i dagen vil hele nedre Vingnes antagelig bli fraflyttet og et svært lite attraktivt bomiljø. Vingnesvika blir ikke lenger et attraktivt friområde. Jeg mener at det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes er tunnel.

27 Vingnesvika, Mosodden og Hovemoen er alle friområder (ikke-prissatt konsekvens) ved Mjøsa som er viktige områder for friluftsliv for innbyggerne i Lillehammer. Alle disse områdene blir kraftig forringet av en utbygging der E6 følger dagens trassé. All bebyggelse i Mosodden-området blir kraftig plaget med støy fra ny E6. Lillehammer - byen ved Mjøsa? Eller Lillehammer - byen ved E6? Det er naturlig å forvente at andelen tungtransport vil øke i framtida pga. at trafikken forflyttes fra Rv.3 til E6. Er det framtidsrettet å legge en firefelts E6 med stor andel tungtransport tvers gjennom en by? Denne strekningen ligger ikke engang inne i NTP. Hvorfor sile ut så mange alternativer allerede nå? Bør en ikke bruke lenger tid på å gjøre gode vurderinger for Lillehammer by? Jeg mener at alternativer med ny bru over Lågen lenger nord må utredes videre! Med vennlig hilsen Marthe Tøsse Løvseth

28 Kristin Tøsse Løvseth Veidemannsveien 20b 1407 Vinterbro Oslo, 4.juli 2014 Statens Vegvesen Region øst PB Lillehammer INNSPILL TIL PLANPROGRAM E6 VINGROM ENSBY Jeg har vokst opp på Vingnes. På en ev eiendommene som kommer til å bli mest berørt dersom det blir vedtatt at utbygging av E6 til Lillehammer vil følge dagens trase. Å bygge ut den veien som allerede er der i dag betyr å jevne hele strandsona fra Vingrom til Lillehammer med jorda. Sikkert det rimeligste alternativet, men hvor attraktivt blir det å bo på Vingnes etterhvert? Jeg husker at E6 kom gjennom hagen vår på begynnelsen av 80-tallet. Jeg var 6-7 år og lekestua måtte flyttes fordi E6 skulle gå gjennom hagen. En forringelse av en flott eiendom som har vært der i generasjoner. Oldefaren min kjøpte eiendommen på starten av 1900-tallet. Fiskebua som står på stranda sto der den gangen han kjøpte eiendommen. Det huset må være fra slutten av 1800-tallet eller helt på starten av 1900-tallet. Huset er godt vedlikeholdt og brukes den dag i dag. Det har vært fiska lågåsild på eiendommen i flere generasjoner. I sin tid sto også en kro litt nord for eiendommen, som også har blitt revet på grunn av veiutbygging. Skal all historie jevnes ved jorden? Skal det ikke være noe strandlinje igjen i Lillehammer? Er vi stolte over å ha Mjøsa rett utenfor døra eller er det ikke så farlig? Hvem vil bo på nedre del av Vingnes om veien skal bygges ut enda mer? Å føre en samtale på verandaen til mor og far i dag er nesten helt umulig på grunn av støy. Jeg er redd folk flytter fra nedre del av Vingnes etter hvert om det er utvidelse av dagens vei som blir alternativet. Det vil ikke være noe attraktivt å bo der.

29 Lillehammer by er kjent for å ta vare på de gamle husene i gågata. Det er regler for hvilket type skilt man kan ha på butikkene. Vi har Maihaugen som viser historie med gamle bygninger og hus. Hva med det som er utenfor sentrum? Lillehammer er mer enn bare gågata og sentrum. Jeg mener at tunell under Vingnes er det eneste alternativet. Ta for guds skyld vare på den lille stranslinja som er igjen. Ta vare på Mjøsa. Tilrettelegg for at Mjøsa kan brukes! Hva med Vingnesvika og skibladnerbrygga? Det er to badestrender på Lillehammer. Begge strendene kommer til å bli berørt av E6, med mindre den går i tunell. Jeg ser dere skriver at en av hovedgrunnen til utbyggelse av E6 er styrking av næringsliv og bosetting på indre østlandet. Bygges det tunell så tar man i alle fall ikke bort mulighet for bebyggelse på Vingnes. Og husk det er på Vingnes man har utsikta mot Lillehammer by! Gjør Vingnes og Lillehammer til en mer attraktiv plass istedenfor og kun tenke penger og billigste løsningen. Jeg ber dere tenke dere godt om før dere tar en avgjørelse. Utvidelse til 4 felts vei og utsletting av strandlinja er et tragisk alternativ. Jeg stemmer for tunell!! Med hilsen Kristin Tøsse Løvseth

30 Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Høringsperiode: 26.mai 07.juli 2014 Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: E-post: Lillehammer 03. juli 2014 Side 1 av 15

31 FLYFOTO Side 2 av 15

32 INNHOLD FLYFOTO... 2 INNHOLD... 3 BAKGRUNN... 5 Organisering av arbeidsgruppa... 6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 7 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET... 8 Punkt Nærmiljø og Friluftsliv... 8 Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling... 8 Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet... 8 Punkt 2.1 Bakgrunn... 8 Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper... 8 Punkt 3.2 Målsetting... 9 Punkt Mål i Nasjonal transportplan Punkt Formålet med utbyggingsprosjektet... 9 Punkt Formålet med planprogrammet... 9 Punkt 4.2 Geometrisk standard... 9 Punkt Årsdøgntrafikk (ÅDT)... 9 Punkt Trafikkutvikling og dimensjonerende trafikkmengde Punkt Bebyggelse, dagens situasjon Punkt Støy, dagens situasjon Punkt Luftforurensning, støv Punkt 4.8 Lokalveg langs E6, dagens situasjon Punkt 4.9 Eksisterende bruer og konstruksjoner Punkt 5.1 Nasjonale og statlige planer Punkt 5.2 Aktuelt lovverk Punkt 5.3 Regionale planer Punkt 5.4 Kommunale planer Punkt Samordnet areal og transportplan Punkt 6.2 Nærmiljø og Friluftsliv Punkt 6.3 Naturmiljø Punkt 6.4 Kulturminner og kulturmiljø Side 3 av 15

33 Punkt 6.5 Naturressurser Punkt alternativet Punkt 7.3 Alternative løsninger Punkt Delstrekninger Punkt 7.8 Kortsiktige tiltak på E6 Midtdeler og forbikjøringstrekning Punkt 7.9 Oppsummering og Anbefalinger Punkt Investeringskostnad og framtidige driftskostnader Punkt Støy Punkt Støv Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Punkt Kulturmiljø Punkt 8.5 Lokal og regional utvikling Punkt 9.2 Informasjon og Medvirkning Side 4 av 15

34 BAKGRUNN Vingar grendeutvalg har på vegne av beboerne, synspunkter på planprogrammet for ny kommunedelplan for 4 felt E6 gjennom Lillehammer og gjennomføring av reguleringsplan for forbikjøringsfelt og midtdeler på strekningen Vingrom Øyresvika. Vingar grendeutvalg er sammensatt av representanter fra lag, foreninger, skole og innbyggere for øvrig fra Vingar skolekrets/bydelen Vingnes. Vedtektsfestet formål er å arbeide for bedre bo- og oppvekstmiljø, bedre servicetilbud samt motivere/involvere bydelens beboere til aktivt å delta i bydelsutviklingen. Vingar grendeutvalg representerer lag og foreninger i Vingnes bydel. Planprogrammet synligjør at denne bydelen vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Bydelen Vingnes har 1917 innbyggere og har alltid vært et populært boområde for barnefamilier, med sine 2 barnehager, 2 skoler og et veldrevet idrettslag basert på 100% frivillighet. Bydelens ungdomsskole er Hammartun med ca 75 elever fra Vingar krets. Det bor ca 450 barn og unge under 18 år i bydelen. «Det bor 450 barn og unge under 18 år i bydelen» Planprogrammet synligjør at Vingnes er den bydelen som vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika - Riselandet Vingnes Leirvika (Ø-R-V-L), som omfatter rundt 260 husstander. I tillegg er den Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa. «Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika med 260 husstander» Vingnes har hatt bosetning fra urgammel tid (ref: og dette sammenfaller med forhistoriske funn av Gullgubber nedenfor gårdene Boleng og Boro i området mellom Vingrom kirke og Øyresvika. Vingnes har sitt navn fra gårdsnavnet til Vingnes gård. Gården lå innenfor bygrensene da stedet fikk status som Kjøpstad i 1827 med det klingende navnet «Kjøpstadanlegget Lillehammer og Vingnæs». «Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa» Anleggelse av hovedbanen Oslo-Eidsvoll baserte seg på dampskipsfrakt til Vingnes og videre frakt på vei oppover Gudbrandsdalen. Dette transportsystemet muliggjorde transitt av tømmer og jordbruksvarer til hovedstaden, og bidro til Lillehammers framvekst. Vingnes har derfor spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer, som bør vektlegges. I dag ligger Skibladnerbrygga og byens mest populære badeplass på Vingnes i tillegg til lekeplasser, fotballbane, friareal, båthavn, ro- og kajakklubb og serveringssteder. Side 5 av 15

35 «Vingnes har spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer» Strekningen Ø-R-V-L har et særlig behov for vern både av hensyn til nærmiljø, natur og friluftsliv, bevaring av gjenværende eksisterende strandlinje og kulturhistorie. Stedet vil bli ødelagt som bolig, rekreasjons og kulturhistorisk område dersom ny 4 felts E6 legges i eksisterende trase. De områdene i nærmiljøet som vil bli sterkest berørt er Øyresvika, Riselandet, Vingnes og Leirvika med 260 boliger, utover dette vil friluftsområder og turveier som er aktivt i bruk av alle beboerne i kretsen og Lillehammer bli berørt eller forringet. Organisering av arbeidsgruppa Alle Sameier, velforeninger og boligområder på strekningen Øyresvika-Riselandet-Vingnes-Leirvika har blitt involvert i utarbeidelsen av dette merknadsskrivet. Vingar Grendeutvalg har innkalt til arbeidsmøter og sitter med redaktøransvaret. Det har vært flere arbeidsmøter for å få ferdigstilt skrivet innen fristen. At høringsperioden er lagt til ferietiden vanskeliggjør naturlig nok arbeidet da flere beboere er på ferie. Side 6 av 15

36 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON På bakgrunn av våre merknader og Statens vegvesens forenklede konsekvensvurdering (vedlegg 1 til planprogrammet), samt overordnet lovverk og retningslinjer, vurderer vi det slik at alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger. Dette begrunnet lokalkunnskap når det gjelder konsekvensene for nærmiljø, kulturminner, strandsonen, Mjøsa og miljø helt klart vil være svært negative med dette alternativet. Planlegging av framtidig E6 gjennom Lillehammer by bør planlegges i samsvar med mål for blant annet Samordnet areal og transportplan, Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene, Strandsoneplanen for Mjøsa og Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi kan ikke se at plan og bygningslovens formåls paragraf 1.1 kan oppfylles «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» med valg av 4 felts E6 gjennom en tettbygd bydel med nær tilknytting til viktige naturog friluftsområder. «Alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger» Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling må alt II-A-2 velges. Dette vil ha de beste samfunnsøkonomiske konsekvensene når det gjelder lokale utviklingsmuligheter og miljømessige aspekter. Vi oppfordrer Statens Vegvesen til å verdsette og tydeliggjøre disse kvalitetene og verdiene konsekvensvurderingen for videre planprosess både som prissatte konsekvenser og ikke prissatte. Alternativ II-C-2 bør også inngå i videre konsekvensvurderinger for å ha tilstrekkelige og et reelt vurderingsgrunnlag, dette framfor II-C-1 etter vårt skjønn. «Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling, må alt II-A-2 velges» Side 7 av 15

37 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Nærmiljøet er ikke omtalt i planprogrammet. På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes Leirvika er et boligområde med 260 husstander, som har lekeplasser, skolevei og friområder i nærhet til dagens E6 trase. Hva er årsaken til at nærmiljøet til dette boligområdet ikke er omtalt i planprogrammet? Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika har trase forslag store konsekvenser for blant annet nærmiljø, friluftsliv, kulturminner og strandsone. Hva er årsaken til at disse hensynene ikke er medtatt som silings kriterier for vurderingen av hvilke alternativer som bør utgå? Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet Vingar grendeutvalg ba om innkalling til informasjonsmøte per epost ved fremlegging av planprogrammet, dette ble ikke imøtekommet. Informasjonsmøtet til planprogrammet ble annonsert med to dagers varsel i lokalavisen. Dette samsvarer ikke med vektlegging av ønsket om å involvere berørte parter, lag og foreninger slik det er beskrevet. Punkt 2.1 Bakgrunn Etter vårt syn bør også den belastningen trafikkøkningen på dagens E6 for nærmiljøet og friluftsliv på delstrekning II også være en begrunnelse for utbedring av E6 forbi Lillehammer by. Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper Vi forutsetter at det i forbindelse med regulering av forbikjøringstrekning på delstrekning I blir utarbeidet en fullstendig konsekvensvurdering som også innbefatter en vurdering av traseenes innvirkning på delstrekning II. Det er ikke bevilget midler til utbygging 4-felts E6 i Nasjonal transportplan , planprogrammet antar en tidligst ferdigstilling i Med hvilken lovhjemmel kan Statens vegvesen båndlegge område for utbygging i 16 år? Antall hus som må innløses pga av støy og nærføring må skje i en tidlig fase. Vi forutsetter at eierne av disse eiendommene får rett til innløsning når kommunedelplanen er vedtatt. Side 8 av 15

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan»

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Høringsperiode: 26.mai 07.juli 2014 Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: 992 25 435

Detaljer

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 Hva jeg skal snakke om Status for prosjektet hva har vi i dag? Konsekvensutredningen Alternativer og vurderinger SVVs foreløpige anbefaling

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: 113 Q12 11/ Dato: E6 VINGROM - ENSBY PLANPROGRAM TIL SLUTTBEHANDLING

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: 113 Q12 11/ Dato: E6 VINGROM - ENSBY PLANPROGRAM TIL SLUTTBEHANDLING Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: 113 Q12 11/4154-35 Dato: 2.10.2014 E6 VINGROM - ENSBY PLANPROGRAM TIL SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra vegvesenet datert 12.9.2014.

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen»

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen» Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen» Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (Tlf.: 992 25 435, E-post: aslebirk@gmail.com) Lillehammer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 11/4154 SAMLET SAKSFRAMSTILLING E6 STREKNINGEN VINGROM - LILLEHAMMER NORD / ENSBY Saksbehandler: Øyvind Nyfløt Arkiv: 113 Q12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/14 Planutvalget 2011-2015

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR 150 10/3052-23 Dato: 07.09.2012 KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI - VINGROM UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: Trykte vedlegg:

Detaljer

E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner. Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli 2014:

E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner. Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli 2014: Vedlegg 3 til kommunens saksframlegg om vedtak av planprogram 12. september 2014 E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller)

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5 Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5.1. Statens vegvesen Planen er drøftet med vegvesenet og kryssingssted er avklart for gangtrafikk over Fv255 Skåbuveien. Det

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger

Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen. Nordre tverrvei. presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger Områdeplan Kolstad, Klommestein skog og Odalen Nordre tverrvei presentasjon av foreløpige utredninger og forslag til trasé og kryssløsninger HMPB, 8. Mai 2017 Frogn rådhus Nordre tverrvei - alternative

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse

Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron grense - Bredevangen i Sel kommune: Beskrivelse Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Sel kommune Statens vegvesen Saksbehandler/innvalgsnr: Per Arne Skartlien +47 61271442 Vår dato: 7.4.2014 Vår referanse: Endring av reguleringsplan for E6 Nord-Fron

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser

Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser P040001 Hatlestad Gnr 82 bnr 84, 225 m.fl. Merknader begrenset høring Oversikt over merknader Uttalelser fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser: Brev datert: Hordaland Fylkesmann, Miljøvernavdelingen

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram

Statens vegvesen. Notat. Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen Notat Vår dato: 01.10.2015 Vår referanse: Kommentarer vedrørende varsel om planoppstart/planprogram Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet oppstart av reguleringsplan

Detaljer

Drammen kommune - Uttalelse til Kommunedelplan for Intercity Drammen - Kobbervikdalen

Drammen kommune - Uttalelse til Kommunedelplan for Intercity Drammen - Kobbervikdalen Vår dato: 03.10.2016 Vår referanse: 2015/2927 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Geir Sørmoen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266650 Drammen kommune - Uttalelse til

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ.

Viser til tidligere innsigelser fra oss i 2013 og 2015 (se vedlegg) Saken er for oss uforandret og innløsning av bolig er for oss eneste alternativ. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/255893_fix.html Side 1 av 1 07.01.2016 Prøver igjenn!! Mvh einar Juliussen Fra: Einar Juliussen Sendt: 29. desember 2015 08:47 Til: 'postmottak@hammerfestkommune.no'

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Segalstad bru - Gausdal kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Segalstad bru - Gausdal kommune, Oppland Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Vår dato: 25.08.2017 Vår ref.: 201405960-8 Arkiv: 323 Deres dato: 06.06.2017 Deres ref.: 14/1402-104 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innsigelse

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Planprosess - planprogram Planprogrammet har vært styrende for den kommunedelplanen med KU som vi har lagd. Det har Fastsatt formålet med

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Sauherad kommune. Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM Sauherad kommune Kommunedelplan for boligutvikling i Gvarv- området FORSLAG TIL PLANPROGRAM 30.10.2008 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Planområdet... 3 2 Rammebetingelser

Detaljer

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ Vår dato: 05.10.2016 Vår ref.: 201304863-6 Arkiv: 323 Deres dato: 23.06.2016 Deres ref.: 16/8959 Saksbehandler: Eva Forsgren 22959616/efor@nve.no 1 NVEs uttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel

Ringerike kommune - Samordnet statlig høringsuttalelse til forslag til rullering av kommuneplanens arealdel Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Vår dato: 08.09.2017 Vår referanse: 2013/2669 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: 2013/2669 Saksbehandler: Brede Kihle Innvalgstelefon: 32266865 Ringerike

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer