Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Lillehammer Næringsforum Styret UTTALELSE E6 VINGROM ENSBY. KOMMUNEDELPLAN Styret i Lillehammer Næringsforum (LNF) er veldig tilfreds med at en slik Kommuneplan fremmes, slik at traseene for E6 (senere også 2-spors jernbane) kan fastlegges. I. Nærhet E6 - handelsområdene Videre er styret veldig tilfreds med at planen ser ut til å legge opp til at ny E6 nå vil passere nær handelsarealene for at folk skal stoppe der. For næringslivet i Lillehammer er fortgang i denne utviklingen av stor betydning! LNF har ikke grunnlag for å uttale seg om vegen skal gå i tunell eller ikke gjennom Vignes. Som næringsaktører er LNF opptatt av at byen og byens sentrum blir godt eksponert ift. de som ferdes på E6, at det blir lett å velge å besøke Lillehammer, både sørfra og nordfra. II. Attraktiv byregion attraktivt stoppested Lillehammer og Mjøsa/Lågen LNF er videre opptatt av å bevare og utvikle attraktive områder i strandsonen til Lågen og Mjøsa. Dette gjelder så vel Vignes som området ved Mosodden. I dette perspektivet er vi særlig opptatt av at det velges en trase for Øyresvika - Storhove, som tar vare på og utvikler miljø- og bokvaliteter i Nordre Ål jfr. Den store veksten som planlegges i dette området. Lillehammer har få områder, i dette planområdet der befolkningen aktivt kan dyrke fritidsinteresser i strandkanten. LNF er derfor glad for at det velges et alternativ som har potensiale til både utvide og forsterke kvalitetene til de

16 viktige friluftsområdene på begge sider av Mosodden.. Friområdet kan med forlengelsen av miljøtunellen fort bli minst dobbelt så stort, og fortsatt bli et viktig rekreasjonsområde. I prinsippet er det samme argumentene også gjeldende for Vignes. III. Viktigheten av en effektiv prosess Det er viktig å sikre at momentet holdes oppe i den videre planleggingen (både for veg og bane). Planene må være avklart, slik at dette ikke hindrer politiske muligheter for å forsere utbyggingen. I perspektiv av 2022 f.eks. For næringsdrivende som evt. berøres av planprosessene er det også viktig med raske avklaringer. Sist men ikke mint er dette viktig også ift. investorer som er opptatt av å satse på Lillehammer som handelsby! Styret i LNF støtter derfor klart alt II A -2 for denne delen av planområdet, med de premisser det her er redegjort for. Lillehammer For styret Aud Hulberg Styreleder Kopi: Lillehammer kommune; ordfører og rådmann

17 Skartlien Per Arne Fra: Torun Løvseth Sendt: 7. juli :44 Til: Firmapost-øst Emne: Uttalelse til planprogram E6 Vingrom-Ensby Hei! Viser til varsel om oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram for E6 Vingrom Ensby. Uttalelsen nedenfor dreier seg om delstrekning II Øyresvika Storhove. Jeg er født og oppvokst på Vingnes, Vingromveien 120, der mine foreldre fortsatt bor. Denne fine tomta med egen strandsone ble delt av nåværende E6 da den kom på midten av 80 tallet. E6 skapte en barriere mellom boligen og tilhørende strandsone, medførte ekstremt mye støy og reduserte kvaliteten og verdien på tomta betraktelig. Før E6 kom var tomta og hele nedre Vingnes et idyllisk område for friluftsliv og rekreasjon og et attraktivt område for lågåsildfiske. Etter min mening fremstår alternativ II A 2 med tunnel fra Øyresvika til Leirvika som det beste alternativet på denne strekningen. Alt II A 2 I planprogrammet står det at den overordnede målsettingen for Biri Otta prosjektet er tryggere E6 og triveligere lokalsamfunn. Den soleklart beste løsningen for å skape nettopp et trivelig lokalsamfunn er å legge E6 i tunnel. En slik løsning vil bevare mer av strandsonen langs Mjøsa, øke tilgangen til friluftsområder og redusere støy og forurensning. Dette vil skape bedre og tryggere bomiljø og økt livskvalitet for beboerne på hele nedre Vingnes. Hvorvidt veien legges i tunnel eller ikke er av stor betydning for utvikling og bosetning på Vingnes. Uten tunnel og med betydelig økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene bli uakseptable for gjenværende boliger langs E6 på Vingnes, med fare for stor fraflytting. Tunnel er derfor det eneste fornuftige løsningen. Løsningen er kanskje mer kostbar, men her må de ikkeprissatte konsekvensene veie tyngre. Gode og lett tilgjengelige frilufts og rekreasjonsområder vil ikke bare være en berikelse for nærområdet på Vingnes, men også for Lillehammer som helhet. Etterhvert som det stadig blir tettere bebyggelse i byer, er behovet for grønne lunger i bynære områder stort. Kommunen bør derfor benytte denne muligheten til å utvikle det potensialet Mjøsa og Lillehammers strandsone har. Dette vil gjøre byen enda finere og utvikle Vingnes som en fin, positiv og viktig del av Lillehammer. Alternativ II A 1 Dette alternativet berører store deler av strandsonen fra Øyresvika til Vingnes og vil ødelegge et helt lokalsamfunn på nedre Vingnes. Mjøsa som frilufts og rekreasjonsområde ved Lillehammer vil ødelegges ytterligere, og bomiljøet vil bli merkbart dårligere på grunn av støy, forurensning og redusert tilgang til strandsone og friluftsområder i umiddelbar nærhet. Med en sterk økning i trafikkmengde de neste tiårene vil støyforholdene for enkelte av boligene på strekningen bli uakseptable med en slik løsning, og faren for fraflytting fra nedre Vingnes er stor. Med denne løsningen er det også fare for at mitt barndomshjem og hjemmet til mine foreldre går tapt, noe som i seg selv er trist. Hva slags kompenserende tiltak vil settes inn for å erstatte de friluftsområdene som blir berørt ved en slik løsning som alternativ II A 1 skisserer? I beskrivelsen av alternativ I A 1 Vingrom Øyresvika 1

18 forutsettes det at det opparbeides ny strandsone på utsiden av ny veg og tursti langs Mjøsa på hele strekningen. Slike kompenserende tiltak er ikke beskrevet for alternativ II A 1 fra Øyresvika til Vingnes. Det er også planlagt dobbeltspor på jernbane til Lillehammer. Ved å bygge ut jernbane på østsiden av Mjøsa og E6 på vestsiden mister byen mer og mer kontakt med Mjøsa og innbyggernes forhold til Mjøsa vil bli ytterligere svekket. Er det ønskelig med en slik utvikling? Er det 4 felts motorvei vi ønsker å vise frem, eller en koselig småby ved Mjøsa? Jeg mener på bakgrunn av dette at tunnel er beste alternativ på denne strekningen. Vennlig hilsen Torun Tøsse Løvseth 2

19 Statens Vegvesen Region Øst Postboks LILLEHAMMER Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2013/ Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill ved varsel om oppstart - Kommunedelplan for E6 Vingrom - Ensby - Lillehammer kommune, Oppland Vi viser til varsel om oppstart datert Planområdet og formålet med planen vil omfatte våre ansvarsområder. Det er vanskelig med nåværende detaljeringsnivå å komme med konkrete tilbakemeldinger på hvilke hensyn og forhold som må ivaretas gjennom arbeidet med planen. Vårt innspill er for en stor del basert på generelle vurderinger, men vi regner med å delta aktivt i den kommende planprosessen, slik at nødvendige avklaringer kan gjøres undervegs i prosessen. Innspillet vil derfor være en foreløpig tilbakemelding på opplagte og overordna forhold som må ivaretas og dokumenteres og er ikke uttømmende. Vassdrag og flom Strekningen omfatter flere vassdrag, vassdragskryssinger og nærføringer til vassdrag. Vassdragsinngrep omfattes av vannressurslovens bestemmelser og konsekvenser og avbøtende tiltak med tanke på allmenne interesser må fremgå av planen. Kryssing av Lågendeltaet naturreservat vil måtte behandles etter fredningsforskrift. I utgangspunktet bør man unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig, er det avgjørende med tilstrekkelige utredninger, dokumentasjon og krav til utforming og beskrivelse av kompenserende tiltak. I planen må det framgå beskrivelser av teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v), krav til sikkerhet, og eventuelt avbøtende tiltak. Utredningene må også vurdere konsekvenser av midlertidige tiltak som massedeponi, bruer, utfyllinger etc. NVE mener i prinsippet videre at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Det er utfordrende å etablere stabile, nye bekkeløp som ivaretar hydrauliske forhold på en sikker og god måte. NVE vil påpeke viktigheten av at det ved ev omlegging av vassdrag gjøres nøye vurderinger av hydrauliske forhold med hensyn på oppstuving og erosjon/stabilitet i vannløpet, samt vannføring og flomforhold. NVE mener man i størst mulig grad bør benytte bruløsninger ved kryssing av vassdrag. Nye bruer og E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

20 Side 2 kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom + sikkerhetsmargin, samt ha en vassdragsteknisk god utforming. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf vannressurslovens 11). Ved valg av trasè bør man legge vekt på å unngå uheldige vassdragsinngrep. Overvann Videre er det vesentlig at det gjøres tilstrekkelig vurderinger av overvannshåndteringen, slik at man sikrer en forsvarlig vassdragsteknisk håndtering av dette. I denne sammenheng må man også ta tilstrekkelige hensyn til forventa klimaendringer med flere styrtregnepisoder. Skred Deler av strekningen er skredutsatt (snøskred og jord- og flomskred se og NVE forventer at SVV sikrer planområdet i tråd med gjeldene regelverk, SVV egne håndbøker og TEK NVE vil komme tilbake med flere merknader senere i planprosessen og viser til våre retningslinjer 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar som finnes på våre internettsider, se: Med hilsen Paul Chr. Røhr Fung. regionssjef Kristin Hasle Haslestad senioringeniør Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Vedlegg: Kopi: Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune

21 1 av 2 Vår dato Vår referanse / /314 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Steinar Nilsen / Til Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Høringsuttalelse til planprogram for kommunedelplan E6 Vingrom Ensby varsel om innsigelse til alternativ IV-A Det vises til varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan og høring av planprogram for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby i Lillehammer og Øyer kommune. Formålet med planen er å fastlegge prinsipp for framtidig E6 på strekningen. Forsvarsbygg ivaretar arealbruksinteresser på vegne av Forsvarsdepartementet og Forsvaret i saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Forsvarets virksomhet berøres av alternativ IV-A, IV- B, II-A-1 og II-A-2. Forsvarsbygg støtter anbefalingen om å forkaste alternativene IV-A og IV-B. Alternativ IV-A Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen er avhengig av arealer for utvikling, og trenger også kontrollert område rundt installasjonene for å ivareta sikkerheten. Alternativ IV-A vil gå gjennom Forsvarets område på Jørstadmoen, og hindre den videre utviklingen av leiren som er beskrevet i Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) for Jørstadmoen. Denne utviklingen av leiren er allerede startet, flere prosjekter er utført, noen er under utførelse, og flere er under planlegging. Alternativet er ikke forenlig med denne utviklingen, og kan ikke godtas av Forsvaret. Forsvarsbygg vil allerede nå varsle innsigelse dersom alternativ IV-A framlegges som planforslag. Alternativ IV-B Forsvarets aktivitet på Jørstadmoen berøres ikke direkte av alternativ IV-B, men det er nettopp bygget 100 nye befalshybler på brinken ut mot Jørstadmovollene, i tillegg til de 4 forsvarsboligene og 30 hyblene som ligger der fra før. Veien er tenkt plassert tett inntil denne brinken, og kommer således svært nær hyblene og boligfeltet. Det antas at veien vil bli en stor støymessig belastning for bo-området, og vil således forringe bokvaliteten vesentlig. Hvis alternativ IV-B opprettholdes som alternativ må støybelastningen utredes grundig. Alternativ II-A-1 og II-A-2 Alternativene innebærer at E6 videreføres i dagens trasé, men utvides i bredden til 4 felt, i motsetning til dagens to felt. Videre skal krysset i Sannom utvides og tilpasses den nye veien. Utvidelsene vil sannsynligvis delvis skje på vår eiendom Hovemoen, og vi ber derfor om at Forsvarsbygg og Forsvaret involveres grundig i detaljplanleggingen. Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr. Postboks 405 Fakturasenteret Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto 0103 Oslo 2308 Hamar

22 2 av 2 Haakon W. Øberg Direktør Forsvarsbygg eiendom Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

23 Skartlien Per Arne Fra: Vidar Lerstad Sendt: 7. juli :04 Til: Firmapost-øst Kopi: Øivind Gaden; Astrid Elisabeth Iversen Botheim Emne: Merknad til planprogram - E6 Vingrom-Ensby kommundelplan Viser til Deres henvendelse vedrørende merknader og innspill til planprogrammet: E6 Vingrom-Ensby kommunedelplan. Mattilsynet har gått gjennom planprogrammet m/vedlegg og har følgende merknader: 1. Lillehammer kommunes vannverk i Korgen omtales enkelte steder med feil navn. Riktig navn på vannverket er Lillehammer vannverk, Korgen. Ikke Korgen vannverk som beskrevet flere plasser. Korgen vannverk er et vannverk som ligger nord i landet. 2. Under punkt: Grunnvannsressurser, er klausuleringssonene feil angitt. Dette gjelder blant annet sone 2. Ta kontakt med Lillehammer kommune for å få riktig oversikt og beskrivelser av eksisterende klausuleringssoner og betingelser. 3. Hensynet til dagens vannforsyningsanlegg bør løftes frem og beskrives/uttrykkes bedre i planprogrammet. Lillehammer vannverk, Korgen er en av Norges største grunnvannsanlegg og har stor samfunnsmessig betydning for Lillehammer. 4. Konsekvensutredninger for vannforsyningen og grunnvannsressursen, må gjennomføres på alle alternativ for nye vegtraseer og uttrykkes klart og tydelig. 5. Det er viktig i forbindelse med de kortsiktige tiltak, å ikke ødelegge den etablerte beskyttelsen mot forurensing fra veien som er der fra før. Gjelder deler av dagens E6 trasse i nærheten av Lillehammer vannverk, Korgen. Med hilsen Vidar Lerstad førsteinspektør Mattilsynet, Distriktskontor Gudbrandsdal, kontorsted Lillehammer Telefon Besøksadresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, Lillehammer Felles postadresse: Mattilsynet, DK Gudbrandsdal, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 1

24

25

26 Marthe Tøsse Løvseth Chr. Dahls gt Lillehammer Lillehammer, 4. juli 2014 Statens vegvesen Region øst Postboks Lillehammer Innspill til planprogram for E6 Vingrom Ensby Etter å ha sett planprogrammet som er utarbeidet, mener jeg at alternativ II-A-2, tunnelalternativet, er det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes. Jeg mener at alternativ II- A-1, med veg i dagen forbi Vingnes bør forkastes. En firefelts veg tvers gjennom Vingnes vil ødelegge dette området. Jeg er oppvokst på Vingnes, Vingromvegen 120. Mine foreldre bor fortsatt her, og jeg er derfor spesielt opptatt av planleggingen av 4-felts veg forbi Vingnes. Jeg bor i Lillehammer og er derfor like opptatt av utbygging av E6 på bysiden. På et generelt grunnlag er jeg bekymret for vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser, og hvordan disse blir ivaretatt. Hvordan vektes prissatte konsekvenser opp mot ikke-prissatte konsekvenser? Hvordan kan vi som leser planprogrammet være sikre på at «de rette» alternativene er forkastet og/eller videreført? Hvem er best egnet til å vurdere hvor verdifullt f.eks området/miljøet Vingnes er? En vekting av ikke-prissatte konsekvenser vil i stor grad være en subjektiv vurdering. Hvor bredt sammensatt er gruppen som har foretatt vekting av konsekvenser og på dette grunnlaget valgt hvilke alternativer som skal forkastes, og hvilke som skal videreføres? Med dette som bakgrunn lurer jeg på: Hvilke verdi/konsekvens-vurderinger er gjort for å beslutte å gå videre med alternativet II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes? Hvordan er alternativ II-A-1, veg i dagen forbi Vingnes, vektet i forhold til alle de alternativene der vegen går på vestsiden av Mjøsa lenger nordover enn Leirvika? Hvorfor ikke utrede ett eller flere av disse alternativene i stedet for alternativ II-A-1? Får politikerne som skal beslutte hvilke alternativer som en skal gå videre med nok informasjon om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vektingen? Områder som jeg mener beslutningstakerne bør tenke på: Hvordan blir det å bo på Lillehammer med firefelts veg i dagen? Med firefelts motorveg i dagen vil hele nedre Vingnes antagelig bli fraflyttet og et svært lite attraktivt bomiljø. Vingnesvika blir ikke lenger et attraktivt friområde. Jeg mener at det eneste aktuelle alternativet forbi Vingnes er tunnel.

27 Vingnesvika, Mosodden og Hovemoen er alle friområder (ikke-prissatt konsekvens) ved Mjøsa som er viktige områder for friluftsliv for innbyggerne i Lillehammer. Alle disse områdene blir kraftig forringet av en utbygging der E6 følger dagens trassé. All bebyggelse i Mosodden-området blir kraftig plaget med støy fra ny E6. Lillehammer - byen ved Mjøsa? Eller Lillehammer - byen ved E6? Det er naturlig å forvente at andelen tungtransport vil øke i framtida pga. at trafikken forflyttes fra Rv.3 til E6. Er det framtidsrettet å legge en firefelts E6 med stor andel tungtransport tvers gjennom en by? Denne strekningen ligger ikke engang inne i NTP. Hvorfor sile ut så mange alternativer allerede nå? Bør en ikke bruke lenger tid på å gjøre gode vurderinger for Lillehammer by? Jeg mener at alternativer med ny bru over Lågen lenger nord må utredes videre! Med vennlig hilsen Marthe Tøsse Løvseth

28 Kristin Tøsse Løvseth Veidemannsveien 20b 1407 Vinterbro Oslo, 4.juli 2014 Statens Vegvesen Region øst PB Lillehammer INNSPILL TIL PLANPROGRAM E6 VINGROM ENSBY Jeg har vokst opp på Vingnes. På en ev eiendommene som kommer til å bli mest berørt dersom det blir vedtatt at utbygging av E6 til Lillehammer vil følge dagens trase. Å bygge ut den veien som allerede er der i dag betyr å jevne hele strandsona fra Vingrom til Lillehammer med jorda. Sikkert det rimeligste alternativet, men hvor attraktivt blir det å bo på Vingnes etterhvert? Jeg husker at E6 kom gjennom hagen vår på begynnelsen av 80-tallet. Jeg var 6-7 år og lekestua måtte flyttes fordi E6 skulle gå gjennom hagen. En forringelse av en flott eiendom som har vært der i generasjoner. Oldefaren min kjøpte eiendommen på starten av 1900-tallet. Fiskebua som står på stranda sto der den gangen han kjøpte eiendommen. Det huset må være fra slutten av 1800-tallet eller helt på starten av 1900-tallet. Huset er godt vedlikeholdt og brukes den dag i dag. Det har vært fiska lågåsild på eiendommen i flere generasjoner. I sin tid sto også en kro litt nord for eiendommen, som også har blitt revet på grunn av veiutbygging. Skal all historie jevnes ved jorden? Skal det ikke være noe strandlinje igjen i Lillehammer? Er vi stolte over å ha Mjøsa rett utenfor døra eller er det ikke så farlig? Hvem vil bo på nedre del av Vingnes om veien skal bygges ut enda mer? Å føre en samtale på verandaen til mor og far i dag er nesten helt umulig på grunn av støy. Jeg er redd folk flytter fra nedre del av Vingnes etter hvert om det er utvidelse av dagens vei som blir alternativet. Det vil ikke være noe attraktivt å bo der.

29 Lillehammer by er kjent for å ta vare på de gamle husene i gågata. Det er regler for hvilket type skilt man kan ha på butikkene. Vi har Maihaugen som viser historie med gamle bygninger og hus. Hva med det som er utenfor sentrum? Lillehammer er mer enn bare gågata og sentrum. Jeg mener at tunell under Vingnes er det eneste alternativet. Ta for guds skyld vare på den lille stranslinja som er igjen. Ta vare på Mjøsa. Tilrettelegg for at Mjøsa kan brukes! Hva med Vingnesvika og skibladnerbrygga? Det er to badestrender på Lillehammer. Begge strendene kommer til å bli berørt av E6, med mindre den går i tunell. Jeg ser dere skriver at en av hovedgrunnen til utbyggelse av E6 er styrking av næringsliv og bosetting på indre østlandet. Bygges det tunell så tar man i alle fall ikke bort mulighet for bebyggelse på Vingnes. Og husk det er på Vingnes man har utsikta mot Lillehammer by! Gjør Vingnes og Lillehammer til en mer attraktiv plass istedenfor og kun tenke penger og billigste løsningen. Jeg ber dere tenke dere godt om før dere tar en avgjørelse. Utvidelse til 4 felts vei og utsletting av strandlinja er et tragisk alternativ. Jeg stemmer for tunell!! Med hilsen Kristin Tøsse Løvseth

30 Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Høringsperiode: 26.mai 07.juli 2014 Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: E-post: Lillehammer 03. juli 2014 Side 1 av 15

31 FLYFOTO Side 2 av 15

32 INNHOLD FLYFOTO... 2 INNHOLD... 3 BAKGRUNN... 5 Organisering av arbeidsgruppa... 6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 7 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET... 8 Punkt Nærmiljø og Friluftsliv... 8 Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling... 8 Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet... 8 Punkt 2.1 Bakgrunn... 8 Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper... 8 Punkt 3.2 Målsetting... 9 Punkt Mål i Nasjonal transportplan Punkt Formålet med utbyggingsprosjektet... 9 Punkt Formålet med planprogrammet... 9 Punkt 4.2 Geometrisk standard... 9 Punkt Årsdøgntrafikk (ÅDT)... 9 Punkt Trafikkutvikling og dimensjonerende trafikkmengde Punkt Bebyggelse, dagens situasjon Punkt Støy, dagens situasjon Punkt Luftforurensning, støv Punkt 4.8 Lokalveg langs E6, dagens situasjon Punkt 4.9 Eksisterende bruer og konstruksjoner Punkt 5.1 Nasjonale og statlige planer Punkt 5.2 Aktuelt lovverk Punkt 5.3 Regionale planer Punkt 5.4 Kommunale planer Punkt Samordnet areal og transportplan Punkt 6.2 Nærmiljø og Friluftsliv Punkt 6.3 Naturmiljø Punkt 6.4 Kulturminner og kulturmiljø Side 3 av 15

33 Punkt 6.5 Naturressurser Punkt alternativet Punkt 7.3 Alternative løsninger Punkt Delstrekninger Punkt 7.8 Kortsiktige tiltak på E6 Midtdeler og forbikjøringstrekning Punkt 7.9 Oppsummering og Anbefalinger Punkt Investeringskostnad og framtidige driftskostnader Punkt Støy Punkt Støv Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Punkt Kulturmiljø Punkt 8.5 Lokal og regional utvikling Punkt 9.2 Informasjon og Medvirkning Side 4 av 15

34 BAKGRUNN Vingar grendeutvalg har på vegne av beboerne, synspunkter på planprogrammet for ny kommunedelplan for 4 felt E6 gjennom Lillehammer og gjennomføring av reguleringsplan for forbikjøringsfelt og midtdeler på strekningen Vingrom Øyresvika. Vingar grendeutvalg er sammensatt av representanter fra lag, foreninger, skole og innbyggere for øvrig fra Vingar skolekrets/bydelen Vingnes. Vedtektsfestet formål er å arbeide for bedre bo- og oppvekstmiljø, bedre servicetilbud samt motivere/involvere bydelens beboere til aktivt å delta i bydelsutviklingen. Vingar grendeutvalg representerer lag og foreninger i Vingnes bydel. Planprogrammet synligjør at denne bydelen vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Bydelen Vingnes har 1917 innbyggere og har alltid vært et populært boområde for barnefamilier, med sine 2 barnehager, 2 skoler og et veldrevet idrettslag basert på 100% frivillighet. Bydelens ungdomsskole er Hammartun med ca 75 elever fra Vingar krets. Det bor ca 450 barn og unge under 18 år i bydelen. «Det bor 450 barn og unge under 18 år i bydelen» Planprogrammet synligjør at Vingnes er den bydelen som vil bli sterkest berørt av en ny E6 utbygging gjennom Lillehammer by. Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika - Riselandet Vingnes Leirvika (Ø-R-V-L), som omfatter rundt 260 husstander. I tillegg er den Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa. «Særlig utsatt er den sterkt befolkede strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika med 260 husstander» Vingnes har hatt bosetning fra urgammel tid (ref: og dette sammenfaller med forhistoriske funn av Gullgubber nedenfor gårdene Boleng og Boro i området mellom Vingrom kirke og Øyresvika. Vingnes har sitt navn fra gårdsnavnet til Vingnes gård. Gården lå innenfor bygrensene da stedet fikk status som Kjøpstad i 1827 med det klingende navnet «Kjøpstadanlegget Lillehammer og Vingnæs». «Lillehammers eneste bydel med bevart strandsone til Mjøsa» Anleggelse av hovedbanen Oslo-Eidsvoll baserte seg på dampskipsfrakt til Vingnes og videre frakt på vei oppover Gudbrandsdalen. Dette transportsystemet muliggjorde transitt av tømmer og jordbruksvarer til hovedstaden, og bidro til Lillehammers framvekst. Vingnes har derfor spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer, som bør vektlegges. I dag ligger Skibladnerbrygga og byens mest populære badeplass på Vingnes i tillegg til lekeplasser, fotballbane, friareal, båthavn, ro- og kajakklubb og serveringssteder. Side 5 av 15

35 «Vingnes har spesielt stor kulturhistorisk verdi for Lillehammer» Strekningen Ø-R-V-L har et særlig behov for vern både av hensyn til nærmiljø, natur og friluftsliv, bevaring av gjenværende eksisterende strandlinje og kulturhistorie. Stedet vil bli ødelagt som bolig, rekreasjons og kulturhistorisk område dersom ny 4 felts E6 legges i eksisterende trase. De områdene i nærmiljøet som vil bli sterkest berørt er Øyresvika, Riselandet, Vingnes og Leirvika med 260 boliger, utover dette vil friluftsområder og turveier som er aktivt i bruk av alle beboerne i kretsen og Lillehammer bli berørt eller forringet. Organisering av arbeidsgruppa Alle Sameier, velforeninger og boligområder på strekningen Øyresvika-Riselandet-Vingnes-Leirvika har blitt involvert i utarbeidelsen av dette merknadsskrivet. Vingar Grendeutvalg har innkalt til arbeidsmøter og sitter med redaktøransvaret. Det har vært flere arbeidsmøter for å få ferdigstilt skrivet innen fristen. At høringsperioden er lagt til ferietiden vanskeliggjør naturlig nok arbeidet da flere beboere er på ferie. Side 6 av 15

36 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON På bakgrunn av våre merknader og Statens vegvesens forenklede konsekvensvurdering (vedlegg 1 til planprogrammet), samt overordnet lovverk og retningslinjer, vurderer vi det slik at alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger. Dette begrunnet lokalkunnskap når det gjelder konsekvensene for nærmiljø, kulturminner, strandsonen, Mjøsa og miljø helt klart vil være svært negative med dette alternativet. Planlegging av framtidig E6 gjennom Lillehammer by bør planlegges i samsvar med mål for blant annet Samordnet areal og transportplan, Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen Mjøsbyene, Strandsoneplanen for Mjøsa og Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi kan ikke se at plan og bygningslovens formåls paragraf 1.1 kan oppfylles «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» med valg av 4 felts E6 gjennom en tettbygd bydel med nær tilknytting til viktige naturog friluftsområder. «Alternativ II-A-1 bør utgå i sin helhet fra videre utredninger» Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling må alt II-A-2 velges. Dette vil ha de beste samfunnsøkonomiske konsekvensene når det gjelder lokale utviklingsmuligheter og miljømessige aspekter. Vi oppfordrer Statens Vegvesen til å verdsette og tydeliggjøre disse kvalitetene og verdiene konsekvensvurderingen for videre planprosess både som prissatte konsekvenser og ikke prissatte. Alternativ II-C-2 bør også inngå i videre konsekvensvurderinger for å ha tilstrekkelige og et reelt vurderingsgrunnlag, dette framfor II-C-1 etter vårt skjønn. «Skal Vingnes bydel beholde sine kvaliteter som sentrumsnært boligområde og Lillehammer utvikle sin landskapsmessige- og kulturhistoriske tilknytting til Mjøsa i framtidig byutvikling, må alt II-A-2 velges» Side 7 av 15

37 MERKNADER TIL ENKELTPUNKTER I PLANPROGRAMMET Punkt Nærmiljø og Friluftsliv Nærmiljøet er ikke omtalt i planprogrammet. På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes Leirvika er et boligområde med 260 husstander, som har lekeplasser, skolevei og friområder i nærhet til dagens E6 trase. Hva er årsaken til at nærmiljøet til dette boligområdet ikke er omtalt i planprogrammet? Punkt Alternative løsninger Siling og Anbefaling På strekningen Øyresvika Riselandet Vingnes - Leirvika har trase forslag store konsekvenser for blant annet nærmiljø, friluftsliv, kulturminner og strandsone. Hva er årsaken til at disse hensynene ikke er medtatt som silings kriterier for vurderingen av hvilke alternativer som bør utgå? Punkt 1.9 Organisering av- og Gjennomføring av planarbeidet Vingar grendeutvalg ba om innkalling til informasjonsmøte per epost ved fremlegging av planprogrammet, dette ble ikke imøtekommet. Informasjonsmøtet til planprogrammet ble annonsert med to dagers varsel i lokalavisen. Dette samsvarer ikke med vektlegging av ønsket om å involvere berørte parter, lag og foreninger slik det er beskrevet. Punkt 2.1 Bakgrunn Etter vårt syn bør også den belastningen trafikkøkningen på dagens E6 for nærmiljøet og friluftsliv på delstrekning II også være en begrunnelse for utbedring av E6 forbi Lillehammer by. Punkt 3.1 Planlegging og Utbygging av E6 i to etapper Vi forutsetter at det i forbindelse med regulering av forbikjøringstrekning på delstrekning I blir utarbeidet en fullstendig konsekvensvurdering som også innbefatter en vurdering av traseenes innvirkning på delstrekning II. Det er ikke bevilget midler til utbygging 4-felts E6 i Nasjonal transportplan , planprogrammet antar en tidligst ferdigstilling i Med hvilken lovhjemmel kan Statens vegvesen båndlegge område for utbygging i 16 år? Antall hus som må innløses pga av støy og nærføring må skje i en tidlig fase. Vi forutsetter at eierne av disse eiendommene får rett til innløsning når kommunedelplanen er vedtatt. Side 8 av 15

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan»

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for ny 4 felts E6 Vingrom Ensby, kommunedelplan» Høringsperiode: 26.mai 07.juli 2014 Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: 992 25 435

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner. Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli 2014:

E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner. Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli 2014: Vedlegg 3 til kommunens saksframlegg om vedtak av planprogram 12. september 2014 E6 Vingrom Ensby - Lillehammer og Øyer kommuner Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, høringsfrist 7. juli

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016.

Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse. PlanID 2015P069E16. Lillehammer. Vingnes. Vingrom. Spakrud. 23. april 2016. Reguleringsplan Spakrud boligfelt Planbeskrivelse PlanID 2015P069E16 Lillehammer Vingnes Spakrud Vingrom 23. april 2016 Børli Eiendom AS REGULERINGSPLAN SPAKRUD BOLIGFELT - PLANBESKRIVELSE SIDE 3 Vingrom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Forslag til Planprogram.

Forslag til Planprogram. Forslag til Planprogram. For Detaljreguleringsplan Hattfjelldal sør SAD-avdelingen, desember 2013. 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. BESKRIVELSE AV DET PLANLAGTE TILTAKET... 3 2.1. BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Melding om vedtak Til adressater på vedlagte lister DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2012/1247-137 Hallfrid Jostedt, 38273015 Q10 26.06.2015

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Plankartets detaljering er for dårlig og grenser mellom de ulike felt vises ikke godt nok. Dette svekker planens verdi som arbeidsredskap.

Plankartets detaljering er for dårlig og grenser mellom de ulike felt vises ikke godt nok. Dette svekker planens verdi som arbeidsredskap. Oppsummering høring: Team Bodø Bystyrets vedtak av havnebruksplanen bør refereres og spesifiseres for det aktuelle planområdet. Dette som referanse for hele saken. Forhistorien bør tones ned Plankartets

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen»

Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen» Merknadsskriv til høringsutkast «Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel og Byplanen» Innsendt av Vingar Grendeutvalg v/asle Birkeland (leder) Tlf.: 992 25 435 E-post: aslebirk@gmail.com Lillehammer

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

PLANPROGRAM Vedtatt 30. 10. 2014 E6 VINGROM - ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER

PLANPROGRAM Vedtatt 30. 10. 2014 E6 VINGROM - ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER PLANPROGRAM Vedtatt 30. 10. 2014 E6 VINGROM - ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER Region øst E6 BIRI - OTTA Oktober 2014 FORORD I samarbeid med Lillehammer og Øyer kommune er det avklart

Detaljer

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14.

Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438 Einargarden i møte 13.03.2014 sak 19/14. Sola kommune Vår dato Vår ref Arkivkode 23.05.2014 Saksnr.: 14/80-17 REG 0438 Saksbehandler Deres ref. MELDING OM PLANVEDTAK REGULERINGSPLAN 0438 - EINARGARDEN Kommunestyret behandlet reguleringsplan 0438

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev

Vedlegg 5 til kommunens Kunngjøringsbrev Dok.nr i sak 2013066 052 Reguleringsplan E6 Ny Vingrom bru Oppsummerte merknader etter høring med frist 10. mars 2014 Notat Statens vegvesen 13.3.2014 Forkortelser SVV - Statens vegvesen FM - Fylkesmannen

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling

E18 Østfold gr Vinterbro. Siling Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Thorer Lie - 69243543 2003/030808-126 12.02.2007 E18 Østfold gr - Vinterbro. Siling av

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer