Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste PS 2012/14 PS 2012/15 PS 2012/16 PS 2012/17 RS 2012/13 RS 2012/14 RS 2012/15 PS 2012/18 PS 2012/19 PS 2012/20 PS 2012/21 PS 2012/22 PS 2012/23 PS 2012/24 PS 2012/25 PS 2012/26 PS 2012/27 PS 2012/28 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referat fra SU/SMU-møte på Låby skole tirsdag 7. februar 2012 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget ved Hjortsberg skole. Behandling av saker som er unntatt offentlighet Økonomirapport pr. januar Undervisning og Oppvekst Fordeling av vedtatte investeringsmidler Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2009/ / / / /297 Videreføring av investeringsprosjekter 2009/297 Ulykkesforsikringer for barn i grunnskolen og kommunens barnehager m.m. Utdeling av stipend fra "Legat til beste for studier og opplæring i Halden" Søknad om forhåndstilsagn av kommunalt drifttilskudd Do Re Mi barnehage fra 2013 Søknad om driftstilskudd ny barnehage Festningen fra august 2012 Klage på avslag om skolestart ved skole utenfor opptaksområdet Søknad om ABA behandling/opplæring for ***** ***** ***** ***** Søknad om prolongering av ABA-behandling for ***** ***** ***** ***** Prolongering av ABA behandling for ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / / /1051 X 2011/7085 X 2008/2159 X 2009/68 X 2010/5663 Side nr.

3 Roar Lund utvalgsleder

4

5 PS 2012/14 Godkjenning av innkalling PS 2012/15 Godkjenning av saksliste PS 2012/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

6 PS 2012/17 Referatsaker

7 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Trygve Beyer-Olsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Referat fra SU/SMU-møte på Låby skole tirsdag 7. februar 2012 Til stede: Forfall: Bastian Hop Edvardsen, Ardita Hiseni og Marie Bergstrøm elever Peter Lirvall,) og Sophia Stranger, foreldre Lisbeth Torp og Sjur Mørk, lærere Kristin Svanberg, andre ansatte Roar Lund, politisk valgt Jorunn Nordbakke, SFO-leder Trygve Beyer-Olsen, rektor og sekretær Brit Ortiz, forelder Innkalling og referat - Godkjent Veileder til nye SMU-medlemmer - delt ut, leses og ev. diskuteres på neste møte Skolerute Rektor la frem følgende forslag til endring i skoleruta: o Flytte planleggingsdag fredag 10. mai 2013 til onsdag 15. august mai blir da fridag for elever og lærere. - rektors forslag til skolerute for Låby skole godkjennes Organisering av skoledagen og uka - en arbeidsgruppe på skolen arbeider med alternativ organisering og ressursbruk, i denne forbindelse har det også kommet opp behov for en annen organisering av skoledagen og uka. - I den nye organiseringen vil spisepause på et kvarter legges inn ekstra slik at tiden ikke tas fra undervisningstid, deretter følger en halv time pause. - Skoletimene vil dessuten utvides til 60-minutter, ikke 45 minutter som nå. Dette fører ikke til endringer i den totale undervisningstiden. - Leksehjelp legges inn med 30 minutter etter endt skole på trinn fra mandag til torsdag.

8 - Utfordringene kommer i SFO som får mindre tid til aktiviteter og spising. Nye vedtekter legger opp til en del aktiviteter, (SFO-leder redegjorde kort.) - SU anbefaler at skolen gjør et forsøk med ny organisering av skoledagen og uka, men at ordningen evalueres til jul -12 Leirskole - skolen må skifte tidspunkt for leirskoleopphold, nå er det 7. trinns elever som drar i uke 10 - elevrådet har drøftet saken og mener at denne ordningen med vinteropphold for 7. trinns elever bør fortsette - FAU mener at 6. trinns elever bør dra på vinteren - Ansatte mener at 7. trinns elever bør dra på høsten - Fordi SU ikke kan gi rektor noe entydig råd, anbefaler utvalget at rektor selv får ta avgjørelsen på grunnlag av denne diskusjonen Oppfølgingssaker Sykefravær: - sykefraværet har vært lavt dette skoleåret, og i desember 11 lå det på 4,8 % Renhold: - renholdet varierer fremdeles og skolen er ikke alltid like fornøyd - rektor foreslår at skolen selv tar ansvaret for renholdet. Det er relativt mye penger satt av på budsjettet, (ca kr ,-) Det kunne for eksempel vært mulig å forsøke en utprøving/pilotering på Låby skole. Bruk av IKT i undervisningen - en del maskiner er byttet ut slik at de aller fleste nå virker bra - det trådløse nettverket fungerer også bra - dette har ført til at det brukes mer IKT i undervisningen Informasjon fra rektor Budsjett 2012: - rektor har levert økonomirapport for januar 12 - prognosen peker mot et underskudd på ca 0,4 mkr - dette skyldes bl.a. lavt sykefravær som gjør at kravet om økt inntjening på sykelønnsrefusjon blir vanskelig å innfri. I tillegg er kan det se ut til å være en underdekning i budsjettet i f.t. strømutgiftene. Låby skole er ikke prioritert når det gjelder ENØK-tiltak. - Rektor kan derfor ikke se at det er mulig å holde budsjettet i balanse uten en nedbemanning fra august -12. Innskrivning av nye elever - i uke 7 skrives det inn 34 nye elever på Låby skole - 16 gutter og 18 jenter vil begynne på Låby i august 12 Informasjon fra elevrådet - elevrådet har arrangert en volleyballturnering for hele skolen - dette ble et flott arrangement Side 2 av 2

9 Informasjon fra FAU - FAU arrangerer diskotek for alle elever fra trinn onsdag 15. februar - Og for 7. trinns elever på Låby, Gimle og Hjortsberg i mars, dato ennå ikke fastlagt - FAU samarbeider også med skolen om vinteridrettsdagen, bl.a. med klargjøring av skiløype og skøytebane Nytt møte - tirsdag 29. mai kl Sjur Mørk Nestleder/møteleder Trygve Beyer-Olsen sekretær Side 3 av 3

10 Halden kommune Hjortsberg skole Medlemmene i Hjortsberg skoles SU/SMU Hjortsberg skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Referent: Dato: 2010/ Ann Kariin Kildal, Referat fra møte i Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget ved Hjortsberg skole. Møtereferat Dato: 14. februar Tid: Kl Sted: Personalrommet på Hjortsberg skole. Til stede: Fra FAU: Camilla Mollestad, Per-Ola Samuelsson, Terje Axelsen(SMUrepresentant) Ikke møtt: Cathrine Hansen(SMU-representant). Fra undervisningspersonalet: Anne Gry Ulsrød, Inger Marie Nakken. Fra andre ansatte: Åshild Bø. Fra Elevrådet: Synne Cecilie Holden, Anders Stenrød. Fra Halden kommune. Ann Kariin Kildal(rektor), Ronny Nordmark(HUO). Sak 1) Gjennomgang av vedtekter for Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg. Rektor leste fra vedtektene, 11-1 og 11-1a i Opplæringsloven. Vedtak: Vedtektene ble tatt til etterretning. Sak 2) Konstituering, valg av leder og nestleder. Camilla Mollestad ble foreslått som leder og Per-Ola Samuelsson ble foreslått som nestleder. Vedtak: Camilla Mollestad og Per-Ola Samuelsson ble valgt til hhv. leder og nestleder av Hjortberg skoles samarbeidsutvalg skoleåret 2011/2012. Sak 3) Budsjett Rektor informerer. Etter vedtak i kommunestyret , ble innsparingen ved Hjortsberg skole satt til ca 2,1 millioner kroner. Det konsekvensjusterte budsjettet, dvs hva skolen mente var behov for driften, var satt til kr Skolen budsjett for 2012 etter vedtatt innsparing er kr

11 Hvor skal man så spare? Rektor informerte kort om tiltakene som er blitt gitt til skolene, for Hjortberg fordeler tiltakene seg slik: En innsparing på forventes ved at Hjortsberg skole får en økning i mottatte refusjoner for sykepenger og svangerskapspenger. En innsparing på forventes ved at det blant annet reduseres i tid til funksjoner (IKT-kontakt, spesialpedagogisk koordinator, sosiallærer med mer), samt en gradvis omlegging av spesialpedagogisk hjelp. En innsparing på forventes ved ENØK-tiltak. For Hjortsberg skoles del vil det investeres i 2012, men økonomisk effekt av dette vil vi ikke se før i 2013, kanskje i nov/des En innsparing på forventes ved at en reduserer kostnader til generell drift (blant annet vedlikehold, inventar og utstyr, ekskursjoner med mer) En innsparing på forventes ved at en reduserer bruk av variabel lønn. (vikarlønn, overtidslønn) En innsparing på forventes ved en generell nedbemanning (av lærere, ikke assistenter/miljøterapeuter) En innsparing på forventes ved at kostnadene til renhold reduseres. Det en ser er at noen av disse innsparingene er det ikke mulig å få gjennomført kun ved å kutte i generell drift, ved Hjortsberg skole blir vi nødt til å kutte i lønnsutgifter for å kunne holde budsjettet. Skolen har ansatte som går ut i svangerskapspermisjon eller går av med pensjon i Noe kan spares ved at det ikke settes inn vikar eller ansettes noen i hele eller deler av disse stillingene. 3 klasser på årets 5. trinn slås sammen til to klasser fra august. 5. trinn har pr. i dag 52 elever. Dette vil gi en frigjøring av timer som kan komme andre trinn der behovet er stort til gode. Skolen ser helt klart behovet for å styrke trinn neste skoleår. Timer til tidlig innsats er ikke tatt bort, det er en lovpålagt oppgave, men antallet timer er halvert i forhold til timetallet vi la ut til tidlig innsats fra august Det er ikke noen lovbestemt mal til antall timer til tidlig innsats, dette timetallet bestemmes av hver skole. Det kuttes ikke i e-timer. Vedtak om disse fattes om våren, og vedtaket varer helt til det går ut eller nytt vedtak fattes. Det vil alltid være skolens oppgave og mål å gi en forsvarlig undervisning til alle elevene ved Hjortsberg skole. Vi vil bestrebe oss på at innsparinger ikke forringer elevenes undervisningstilbud. En videre utvikling i arbeidet med innsparingene vil jeg kunne gi i nestemøte, når første lønnskjøringen og innsparingene er lagt inn i prognosen. Vedtak: Rektors informasjon om budsjett 2012 ble tatt til orientering. Samarbeidsutvalget vil bemerke at innsparingstiltak det ikke er mulig å gjennomføre uten at en må ta av lønnsmidler, altså å redusere i lærertimer, er svært uheldige, og en del av innsparingstiltakene virker urealistiske og Side 2 av 2

12 umulige å gjennomføre. Man bekymrer seg for elevenes læringsmiljø og læringsutbytte, og man stiller også spørsmål ved om de ansattes arbeidssituasjon blir vanskeligere. Samarbeidsutvalget stiller seg spørrende til hvordan det kan være et så stort sprik (2,1 millioner kroner) mellom det konsekvensjusterte budsjettet og det vedtatte budsjettet. Sak 4) Utbygging Rektor informerer. Utbyggingen er vedtatt, det er bevilget 26 millioner kroner som skal dekke alt innenfor byggetrinn 1 ihh til tegninger datert Disse tegningene ligger på skolens hjemmeside under Info fra skolen. Alle kostnader, herunder inventar, forprosjektering med mer må inngå i rammebevilgningen. Akkurat nå utarbeides anbudsdokumentene som skal legges ut på Doffin. Man håper pr. dd at den gamle paviljongen skal være revet og byggeplassområdet klargjort og sikret til skolestart i august. Det er opprettet en prosjektgruppe som består av Per Øystein Gundersen fra Eiendomsavdelingen (leder av gruppa), arkitekt Ole-Jørgen Moth, vaktmester Jan Larsen, og rektor Ann Kariin Kildal, SFO-leder Åshild Bø og lærer Anne Gry Ulsrød. Prosjektgruppa vil bli utvidet med flere personer etter behov i løpet av prosessen. Brukergruppa vil bli en referansegruppe og en gruppe skolens deltakere i prosjektgruppa kan rådføre seg med og drøfte saker etter hvert som de kommer opp i løpet av prosessen. Det vil bli innkalt til møte i brukergruppa så fort vi har en framdriftsplan for byggeprosjektet klar. Vedtak: Rektors informasjon ble tatt til orientering. Sak 5) Sommeråpent SFO. Saken innmeldt av FAU. FAU har fått flere henvendelser fra foreldre vedrørende muligheten for sommeråpen SFO. I Halden kommune finnes det kommunale vedtekter for SFO, og det å åpne for sommeråpen SFO vil kreve en vedtektsendring. Det er ikke noe i veien for at Samarbeidsutvalget ved Hjortsberg skole løfter dette som en sak til HUO. Samarbeidsutvalget ønsker imidlertid at det gjennomføres en spørreundersøkelse i regi av FAU blant foreldrene for å kartlegge behovet. Vedtak: FAU utarbeider et spørreskjema der foreldrene bes krysse av på om de kommer til å benytte seg av evt. sommeråpen SFO. Ut i fra responsen på denne undersøkelsen vil Samarbeidsutvalget evt. arbeide videre med saken. Eventuelt: Det ble meldt inn 5 saker under Eventuelt. - Sykefravær. Info fra rektor grunnet forespørsler. Hjortsberg skole har hatt et relativt høyt sykefravær i høst/vinter, spesielt i månedene november, desember og januar. Alle ansatte er med i sykefraværsoversikten, både ledelsen, lærere og assistenter/miljøarbeidere. I november og desember hadde vi et sykefravær på 15,5 %, og prognosene for januar tilsier et høyt fravær for den måneden også. Dette gjelder egen sykdom, Side 3 av 3

13 enten ved egenmelding eller sykmelding. Fravær for å være hjemme med sykt barn o.a kommer i tillegg til dette. For februar ser det ut til at sykefraværsprosenten er synkende. Som et innsparingstiltak skal Hjortsberg redusere på det som kalles variabel lønn (vikarlønn) når det gjelder korttidsfravær, men vi setter inn vikar når vi må, elever blir ikke sendt hjem eller sittende uten tilsyn. Et større problem for oss i denne perioden har egentlig vært å få tak i mange nok vikarer. En del fravær meldes om morgenen, og det er ikke alltid like lett å finne de beste løsningene. Dessverre medfører dette av og til at vi må bruke tidliginnsatslæreren eller en annen tolærer som vikar, rett og slett for å få dagen til å gå i hop. Ledelsen ønsker at alle klassene skal ha et best mulig tilbud hver dag. Foreldrerepresentantene i SU ga uttrykk for at et sykefravær på 15,5 % er meget høyt, og de etterlyste tiltak som har blitt iverksatt/skal iverksettes for å få ned sykefraværet. Det ble også rette spørsmål om hva som kan være årsaken til det høye fraværet, og det ble uttrykt bekymring for om kutt i lønnsutgifter vil påvirke sykefraværet negativt. Rektor informerte om at Halden kommune har rutiner for sykefraværsoppfølging som benyttes. Vedtak: Samarbeidsutvalget tok rektors informasjon til orientering. SU har forståelse for at vikarsituasjonen i perioder med mye fravær kan være vanskelig og at det er en utfordring for skolens ledelse å finne gode løsninger. SU vil presisere at det ved fravær, særlig ved langtidsfravær, forsøkes å få til løsninger som sikrer elever og foresatte mest mulig stabilitet og forutsigbarhet, enten ved stabil vikar utenfra eller ved interne omdisponeringer av personale. - SFO, nytt alternativ til 75% plass. SFO-leder og skolens øvrige ledelse har drøftet et ønske som har kommet fra foreldre om muligheten for at det blir et alternativ 3 som innebærer muligheten for å begynne kl. 7 alle 5 dager, med slutt kl. 15. Dette innebærer å forflytte tid fra ettermiddag til morgen, men samlet antall timer blir det samme. Ledelsen ønsker Samarbeidutvalgets syn på saken. Vedtak: Samarbeidsutvalget stiller seg positive til nytt alternativ for 75 % SFOplass. - Overføringsskjema barneskole/ungdomsskole. FAU har fått forespørsel fra foreldre på 7. trinn ang. et skjema som Strupe ungdomsskole ønsker at barneskolene i nettverket skal benytte ved overgang barneskole/ungdomsskole. Skjemaet finner en på Strupes hjemmeside, under Rådgivers hjørne. Det har kommet spørsmål om disse opplysningene skal lagres i et elektronisk register, og hvordan dette stiller seg i forhold til å være hjemlet i lov, og i forhold til datatilsynet. Rektor har vært i dialog med Strupe. Dette skjemaet skal ikke lagres elektronisk i noe register. Skjemaet er ment som et hjelpemiddel til å notere opplysninger om den enkelte elev, opplysninger som det er relevant å gi ved overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Ifølge ledelsen og rådgiver på Stupe er det Side 4 av 4

14 nøyaktig samme informasjon som tidligere ble utvekslet muntlig som nå skal noteres i stikkordsform på et papirskjema. Skjemaet er ment som et hjelpemiddel når lærerne på Hjortsberg og Strupe samles for å utveksle informasjon slik at for eksempel arbeidet med å sette sammen klasser blir enklere. - Informasjon fra Elevrådet. Elevrådsrepresentantene redegjorde kort for driften av kantinen og at elevrådet hadde fattet et vedtak på å gi kr. 250,- til hver klasse, til innkjøp av leker til aktiviteter i friminuttene. - Rektors deltagelse på FAU-møter. Rektor har fra tidligere arbeidsplass hatt god erfaring med å være med på deler av FAU-møtene, noe som er med på å skape god dialog og fremme godt samarbeid, og hun har kommet med forespørsel til FAU om det er interesse for dette. FAU ønsker at rektor er tilstede på første del av enkelte FAU-møter framover, for å orientere om aktuelle saker og svare på spørsmål. Ann Kariin Kildal Sekretær i Samarbeidsutvalget. Side 5 av 5

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rolf E. Odberg Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling av saker som er unntatt offentlighet Enkelte saker som Hovedutvalg for undervisning og oppvekst skal behandle er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og er unntatt offentlighet. Det har oppstått en del usikkerhet om hvem som kan delta under behandlingen av slike saker, og hvem som har tale- og forslagsrett. Å lukke et politisk møte pga behandling av saker unntatt offentlighet, er lovhjemlet i Kommunelovens 31. Møteoffentlighet som lyder slik: 31. Møteoffentlighet 1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer. 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 14 jan 2011 nr. 1 (ikr. 1 juli 2011, etter res. 14 jan 2011 nr. 38). I 2011 utga Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå en bok med tittelen Kommuneloven med kommentarer. Boka er utgitt på Kommuneforlaget. På side 284 i denne boka står følgende om saksbehandlingen i politiske organ av saker unntatt offentlighet: At dørene er lukket, innebærer at utenom møtende medlemmer eller varamedlemmer er det bare ordfører eller fylkesordfører eller representanter for denne ( 9 nr. 4), administrasjonssjefen personlig eller ved en av sine underordnede ( 23 nr. 3), leder for kommunerådet eller annet medlem av dette og eventuelt kommune- eller fylkesrådsmedlem med ansvar for vedkommende saksområde ( 20 nr. 5) som har rett til å være til stede, og da med talerett, men ikke forslags og stemmerett hvis ikke vedkommende også er medlem av vedkommende organ, noe som bare vil være aktuelt som ordfører. I tillegg har representanter for de tilsatte i kommunen eller

16 fylkeskommunen som hovedregel møte- og talerett i nemnder når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de tilsatte, se 26. Andre kan få tillatelse til å være til stede, men ikke å delta i møtet. Vedkommende organ avgjør selv dette fra sak til sak hvis det ikke er gitt bestemmelser om det i reglementets form. Når det foretas lukking på grunn av taushetsplikt, må imidlertid kretsen av slike utenforstående personer som gis adgang til møtet, begrenses til det som er helt nødvendig av hensyn til saksbehandlingen eller oppfølgingen av vedtaket. Personer som kan ha behov for å være til stede også i lukket møte, kan for det første være kommunalt eller fylkeskommunalt tilsatte som har oppgaver i forbindelse med den aktuelle saken eller sakstypen, som er saksforberedere eller iverksettere. Det kan være praktisk at disse gis anledning til å være til stede for å gi supplerende opplysninger, enten til administrasjonssjefen eller den som møter for ham eller henne, eller ved at de får ordet i møtet for å supplere denne. Det kan også være nødvendig at tilsatte som har oppgaver i forbindelse med oppfølging eller iverksetting av et vedtak, er til stede i møtet, slik at de får et mest mulig presist bilde av hva de folkevalgte har tenkt seg. Videre kan det være en klar fordel om ikke-møtende varamedlemmer får lov til å overvære forhandlingene når det er påregnelig at de må tiltre senere i møtet eller i et senere møte om samme eller beslektede spørsmål. I motsetning til møtende tilsatte vil varamedlemmer som bare deltar i møtet som observatører, ikke kunne gis ordet. Derimot vil det ikke være anledning til å la helt utenforstående være til stede under forhandlingene. Hvis organet ønsker å la parter eller andre bestemte personer eller grupper få legge frem sitt syn på et bestemt spørsmål, må dette skje i forkant av møtet eller behandlingen av vedkommende sak. Dette vil da måtte anses som en del av saksforberedelsene; møtet kan først begynne eller fortsette når alle utenforstående personer har forlatt møterommet. Side 2 av 2

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2012/ Utsendte vedlegg 1 Enhetsrapport pr. januar Undervisning og Oppvekst Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar 2012 Undervisning og oppvekst Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Marie E. Axelsen Sammendrag av saken: Budsjettet for 2012 ble vedtatt i KS sak PS 2011/ 104. I henhold til vedtakets punkt 3. skal rådmannen påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig enhetenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til Hovedutvalgene, Formannskapet og kommunestyret. Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmannen umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport pr. januar 2012 på enhetsnivå. Det periodiserte avviket mellom budsjett og regnskap for januar viser et negativt avvik på 1,9 mill kr. Rådmannen vil i tillegg kommentere risiko knyttet til budsjett for 2012, da særlig relatert til postene ENØK og refusjon sykepenger. Risiko vil, slik rådmannen ser det, beløpe seg til ca 6 7 mkr i tillegg til den negative prognosen. Med bakgrunn i utfordringer knyttet til budsjettet for 2012, fremmer rådmannen herved forslag til tiltak i henhold til budsjettets vedtakspunkt 3. Rådmannens innstilling: 1. Reduksjon i bruk av assistenter og miljøarbeidere tilsvarende to årsverk ( kr). 2. Søskenmoderasjon i barnehager tilpasses statens minstekrav ( kr). 3. Kompetansehevende tiltak skjer kun ved statlige midler. Avvikle ordningen Kompetanse for kvalitet ( kr).

18 4. Det skal som hovedregel ikke benyttes ekstrahjelp og overtid ( kr). 5. Gjennom kontinuerlig regnskapsoppfølging må det sikres at alle inntekter tilfaller den respektive enhet og kommunen for påløpte kostnader. 6. For å imøtekomme en risiko tilsvarende fem mkr må alle øvrige tiltak vedtatt i budsjett 2012 følges opp kontinuerlig. Det må foretas en gjennomgang der det sikres at alle mulige ENØK tiltak som kan bidra til å sikre effekt blir gjennomført i Saksutredning: Enhetene har i prognosen for 2012 innarbeidet effekten av igangsatte tiltak som er vedtatt i budsjettet for For flere av tiltakene er det fortsatt usikkerhet knyttet til den økonomiske effekten for inneværende år. Det er derfor stor usikkerhet til denne prognosen som viser at undervisning og oppvekst kan komme til å få et merforbruk på 1,9 mill kr ved utgangen av Usikkerheten knyttes blant annet til det budsjetterte forholdet mellom utgifter ved syke ogfødselsvikariater med tilhørende refusjoner, samt budsjetterte strømutgifter. Pr. utgangen av januar mnd er det registrert om lag 0,85 mkr i berettigede refusjoner fra NAV. Samtidig viser det periodiserte budsjettet 1,5 mkr, noe som gir et periodisert avvik på 0,65 mkr. Deler av dette avviket skyldes at det er et visst etterslep på slike refusjoner slik at ett reelt avvik for januar mnd beregnes til å bli om lag 0,4 mkr isolert sett. Utgifter til syke -og fødselsvikariater viser for januar mnd 1,2 mkr mot et periodisert budsjett på 0,8 mkr, noe som gir et avvik på 0,4 mkr. Deler av dette vil refunderes i februar mnd på grunn av etterslep. Totalt beregnes nettolønnsavviket (reelt) pr januar til å være ca 0,8 mkr hvorav deler av dette vil refunderes i februar mnd. Allikevel er det en indikasjon på at forholdet mellom vikarutgifter og tilhørende refusjoner er i ubalanse og legger press på driftsøkonomien for området. Enhetenes tallprognoser bygger allikevel på at nettolønnsbalansen delvis oppnås resten av driftsåret selv om dette medfører en stor usikkerhet. Det er i investeringsbudsjettet for 2012 lagt inn midler til ENØK-tiltak. Deler av disse midlene vil tilfalle undervisningsbyggene, og kommunalområdet er gjort kjent med at eiendomsavdelingen har startet arbeidet med å prioritere disse midlene. Slik denne prioriteringslisten foreligger når denne rapporten skrives er det flere av undervisningsbyggene som ikke vil bli prioritert. Enhetenes tallprognoser bygger allikevel på at strømbudsjettet i all hovedsak holdes (med noen unntak). Prognoseavviket på 1,9 mkr refererer seg i all hovedsak til øvrige driftsforhold der utgifter til vikarer i ikke-refunderbart fravær, og generelle driftsutgifter ser ut til, dersom ikke ytterligere tiltak iverksettes, å medføre et negativt resultat på om lag 1,9 mkr. I tillegg kommer altså usikkerheten/risikoen knyttet til det budsjetterte forholdet mellom vikarutgifter og refusjoner, samt nivået på strømbudsjettet. Den foreløpige usikkerheten/risikoen beløper seg til om lag 6 7 mkr i tillegg til den negative prognosen. Kommentarer til foreslåtte tiltak: 1. Reduksjon i bruk av assistenter og miljøarbeidere tilsvarende to årsverk ( kr). Halden kommune har, i følge data fra KOSTRA, et høyere antall assistenter og miljøarbeidere i skolen sammenlignet med andre kommuner. Snitt i Østfold er 90 elev pr. årsverk. I Halden er det pr. i dag et snitt på 50 barn pr. årsverk. Assistenter og miljøarbeidere er viktige ansatte i grunnskolen, og en gruppe ansatte som ofte har svært krevende og utfordrende oppgaver lagt til

19 sin stilling. En reduksjon må derfor medføre en endret praksis i skolen, slik at elevenes behov blir ivaretatt. 2.Søskenmoderasjon i barnehager tilpasses statens minstekrav ( kr). Søskenmoderasjon endres fra 40 % for barn nr. 2 til 30 % for barn nr. 2 jfr. 3 første ledd. Moderasjonen skal gjelde søsken som bor fast sammen. Hel plass 80 % plass 4 dager pr. uke 60 % plass 3 dager pr. uke 50 % plass 2/3 dager pr. uke 40 % plass 2 dager pr. uke I tillegg til opphold betales det henholdsvis kr. 130 / 105 / 80 / 65 / 50 pr. måned for melk og frukt. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Det gis lik søskenmoderasjon både i kommunale og private barnehager jfr. forskrifter til Lov om barnehager. Søskenmoderasjon gis til yngste barn. Det betales for opphold i 11 måneder. Det betales ikke for juli måned. Tiltaket kan tidligst iverksettes fra august Kompetansehevende tiltak skjer kun ved statlige midler. Avvikle ordningen Kompetanse for kvalitet ( kr). Halden deltar i det nasjonale kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Kostnaden med programmet er fordelt mellom staten, kommunen og den enkelte ansatte. Kommunen mener likevel at midlene rettes mot få personer pr. år (5 pers) og vil søke midler til tiltak som retter seg mot en større gruppe ansatte. 4.Det skal som hovedregel ikke benyttes ekstrahjelp og overtid ( kr). 5.Gjennom kontinuerlig regnskapsoppfølging må det sikres at alle inntekter tilfaller den respektive enhet og kommunen for påløpte kostnader. 6.For å imøtekomme en risiko for negativt avvik i kommunalavdelingen må alle øvrige tiltak vedtatt i budsjett 2012 følges opp kontinuerlig. Det må foretas en gjennomgang der det sikres at alle mulige ENØK tiltak som kan bidra til å sikre effekt blir gjennomført i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Marie Axelsen Per Egil Pedersen

20 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Januar Januar 2012 Fellesinntekter NAV Næringsutvikling Juridisk IT Allsang på grensen Enhet Miljø og Landbruk Rådmannen Ordfører / Politiske utvalg Diverse fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og 91 IT Økonomisk & plan Personal & Organisasjon Kultur & Idrett Eiendom Prosjektering Plan Brann Kommunalteknikk Vann Avløp Renovasjon Rokke avfallsanlegg Funksjonen Veier og Gater Park og Idrett Havn Kommunalsjef Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden Voksenopplæring PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Helse og sosial Institusjoner Omsorgsboliger Samlokaliserte boliger Hjemmebaserte tjenester Rehabilitering & aktivitet Koordinerende enhet, fag/ forvaltning Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester Rus og psykiatri Familiens hus Behandlende tjenester T O T A L T

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:05-19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Økonomi pr 2.tertial

Økonomi pr 2.tertial Økonomi pr 2.tertial 0 Undervisning og oppvekst sin prognose pr. 2. tertial 2012 viser et negativt avvik på 6,1 mkr. Dette er en vesentlig forverring fra tidligere rapporteringer og skyldes blant annet

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 205 2009/7582-53 02.03.2017 Kirsten Mellingseter Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA Arkivsaksnr.: 13/89-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim VEDTEKTER FOR LUNNER KOMMUNES SFO GJELDENDE FRA 01.08.13. Rådmannens innstilling: Endringer av vedtekter for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Rådmann Jan Sæthre/ økonomisjef Hanne Winberg Siljan kommune - kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012. Dato: mandag

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Halsen barneskole

Vedtekter for FAU ved Halsen barneskole Vedtekter for FAU ved Halsen barneskole Vedtatt: 19.4.2016 1 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteressene til foreldrene og være bindeleddet mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/60 Klassering: A20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen EVALUERING AV RESSURSBRUK OG ORGANISERING AV ALTERNATIVE

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.

30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. Møte fra A Å Lovgrunnlag: 30.Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl. 18.00 på Alvøen skole Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder & referent 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/14 Møtedato: 18.06.2014 Tid: kl 10.00 kl 14.30 Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus Sak nr: 18/14 23/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur

Deanu gielda - Tana kommune. Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Stortrevet, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.11.2016 Stortrevet, Åmot kulturhus Tidspunkt: 12:00 16:00 Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer