Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor"

Transkript

1 NF-notat nr. 1002/2011 Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor Jarle Løvland Evgueni Vinogradov år

2 Postboks 1490, N 8049 BODØ Tlf / Fax Publikasjoner kan også bestilles via Arbeidsnotat nr. 1002/2011 ISSN nr.: Antall sider: 48 Prosjekt nr: 1245 Prosjekt tittel: Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor Oppdragsgiver: Sett Sjøbein/FHF (v. Elisabeth Aaslum) Pris: kr. 50, Kartlegging av etter og videreutdanningssystemer i marin sektor av Jarle Løvland Evgueni Vinogradov Nordlandsforskning utgir tre skriftserier, rapporter, arbeidsnotat og artikler/foredrag. Rapporter er hovedrapport for et avsluttet prosjekt, eller et avgrenset tema. Arbeidsnotat kan være foreløpige resultater fra prosjekter, statusrapporter og mindre utredninger og notat. Artikkel/foredragsserien kan inneholde foredrag, seminarpaper, artikler og innlegg som ikke er underlagt copyrightrettigheter.

3

4 FORORD Dette notatet oppsummerer resultater og funn fra en kartlegging av etter og videreutdanningssystemer og aktiviteter innenfor marin sektor. Arbeidet er utført på oppdrag av Sett Sjøbein som et underlag for systematisering av videre strategi og utviklingstiltak for rekruttering og kompetanseutvikling i marin sektor. Forprosjektet har tatt sikte på å fremskaffe en oversikt over strukturer og aktiviteter vi finner innenfor tilbud og etterspørsel av kompetanseutviklende tiltak som er relevante for marin sektor. Hovedinnretningen har vært mot primærproduksjonen innenfor de ulike deler av marin sektor som Sett Sjøbein har prioritert innsatsen mot. Dette omfatter virksomhet innen fiske/fangst, havbruk og foredlingsindustri. I tillegg til dette forprosjektet er det også utført en parallell kartlegging av kompetansebehov og rekrutteringsbehov i foredlingsindustrien. Som en bakgrunn for kartlegging og drøfting har vi lagt funn fra det tidligere prosjektet Vilje con valg som Sett Sjøbein gjennomførte og som tok for seg å belyse hvordan og hvorfor unge ofte velger bort marin sektor når det kommer til yrkes og utdanningsvalg. Denne rapporten tegner et bilde av en betydelig ubalanse mellom rekrutteringsbehovene innenfor deler av marin sektor og tilgangen på ungdom med ønske om å gå inn i næringen. Samtidig viser undersøkelsen at næringen i forhold til verdivalg scorer godt i forhold til unges forventninger. Spørsmålet kan være om næringen i tilstrekkelig grad er bevisst hvordan dette virker inn på yrkes og karrierevalg, og om de behov og tilbud man har tar hensyn til dette ved rekruttering og karriereutvikling. Undersøkelsen har også innhentet erfaringer fra andre sammenlignbare sektorer som eksempelvis matproduksjonen i landbruket. Grunnlaget for erfaringsoverføring og læring mellom disse sektorene innenfor matområdet var jo også grunnlaget for etableringen av den blå grønne strategien for noen år siden. Vi vil med dette takke for bistand i arbeidet fra Sett Sjøbeins sekretariat som oppdragsgiver, opplæringskontorer og øvrige utdannings /kompetanseansvarlige informanter som har bidratt til å belyse etter og videreutdanningssystemene innenfor marin sektor. Dette har gitt oss viktige forutsetninger for arbeidet og for diskusjonen av muligheter for forbedringer som vi har gjort. Ansvaret for konklusjoner og anbefalinger står selvfølgelig for vår egen regning. Bodø, 16. mars

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD Bakgrunn Problemstillinger Kompetansebegrepets innhold og nyanser Etter og videreutdanningstilbudets betydning i utvikling av marin sektor Metodisk framgangsmåte i kartleggingen Datagrunnlag Bruk av sekundærdata STRUKTURUTVIKLING I FISKERINÆRINGEN Fiskeforedlingsindustrien Fiske og fangst Rekruttering Rekruttering og sysselsettingssystemer i fiske ETTER OG VIDEREUTDANNINGSREFORMEN Resultater av kompetansereformen DAGENS ETTER OG VIDEREUTDANNING I MARIN SEKTOR Organiseringer og utdanningsveier i opplæring Videregående skole nivå Programområde for akvakultur Programområde for fiske og fangst Programområdet for fiskeindustrifaget Programområdet for sjømatproduksjon Universiteter og høyskoler utdanningsinstitusjoner Videregående skole nivå Høyere utdanning Opplæringskontorenes rolle bedriftsbaserte aktiviteter Private kursarrangører Bedriftsbaserte EVU opplegg SAMMENLIGNBARE SYSTEMER I ANDRE NÆRINGER avgrensning og valg av referanse nærmere om utvikling i meieriindustrien Tine Utdanningsveier i meierisektoren Utdanning til fagoperatør Utdanning til meierist sevu aktiviteter ved UMB/MaTalliansen (UMB/Nofima) Maritime næringer ikke for alle Kompetanse i Marint Verdiskapingsprogram (MVP) EVU i høyere utdanning nasjonalt SEVU i havbruk

6 6 SAMMENLIGNINGER MELLOM SEKTORER EVU aktivitet i landbruk og meieriindustrien Forskjeller og likheter i organisering plattformer for EVU KONKLUSJONER OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER Grunnleggende trekk ved rekruttering og kompetanseutvikling i marin sektor Fiske og fangst Havbruk/foredling Foredlingsindustrien rekrutteringsgrunnlag Behov for endring av tilpasning i marin sektor Forbedring av hovedaktiviteter og systemer i EVU i marin sektor Rammer for rekruttering og oppfølging forbedret planlegging og relevans videre systematisering forslag til forbedringer Forebedret forankring og styring av EVU Avsluttende kommentarer Forankringen av strategisk kompetanseutvikling REFERANSER VEDLEGG 1. VIDEREGÅENDE SKOLER OG MARITIME HØGSKOLER VEDLEGG 2. UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

7 1.1 BAKGRUNN Dagens situasjon med svak rekruttering av ungdom til å velge en karriere i fiskerinæringen gjennom å ta utdanning eller starte som lærlinger gir grunn til alvorlig bekymring for den langsiktige utviklingen av både til fiskeforedlingsindustrien og øvrige deler av den marine næringen i Norge. Mulig rekruttering av utenlandsk arbeidskraft fremstår som en mulig tilpasning til de kortsiktige utfordringer foredlingsindustrien står overfor, men vil også kunne medføre nye utfordringer dersom denne skjer basert på en snever vurdering av kortsiktige kompetansebehov uten å ta hensyn til hvordan denne kapasiteten og kompetansen kan langsiktig integreres både i bedrifter, næring og lokalsamfunn. I dagens situasjon vil det for fiskerinæringen være av avgjørende betydning å kunne beholde og utvikle dagens arbeidstakere langsiktig som et ledd i utviklingen av det samlede kompetansegrunnlaget både for næring og bedrifter. Tilbudet av opplærings og utdanningstilbud gjennom etter og videreutdanning (EVU) er her en sentral forutsetning for å vedlikeholde og oppgradere kompetansegrunnlaget innenfor hele fiskerinæringen og marin matproduksjon. Tidligere undersøkelser viser også at jobbskiftemuligheter og arbeidsmarkedet for begge kjønn og hele familien er viktige betingelser for å velge fiskerinæringen. Forskningsrådet har nylig i Matprogrammet gjennomført en foresightprosess for matnæringene som peker på fire ulike scenarier basert på hvordan ressursknapphet og liberaliseringen av global handel med matvarer kunne tenkes å påvirke framtiden 1. Fremtidsbildene for marin sektor gir ulike tilpasningsmuligheter og strategier (i spennet mellom global frihandel og lokal/regionale handelsregimer). Dette stiller høyst ulike krav til både næringsutviklingen og hva som vil være relevant kompetanse i foredlingsindustrien og andre områder av marin sektor. Spennvidden gir også muligheter for å eksponere langt flere kompetansebehov og karrieremuligheter av interesse ved unges yrkes og karrierevalg. Vekst innenfor opplevelsesbasert reiseliv gir også grunnlag for mer sammensatte kompetansebehov og karrieremuligheter både innenfor marin sektor og det kystbaserte reiseliv. Også andre næringer har hatt tilsvarende erfaringer og utformet tiltak med sikte på å kunne få fram attraktive utviklingsmuligheter for unge både gjennom yrkesvalg mot sektoren og kompetanseutvikling gjennom karriereutviklingen. Det kan bl.a. vises til erfaringene fra maritim sektor og kampanjen Ikke for alle (2006) der man bevisst fornyet forståelsen av næringen og utviklingsmulighetene. I sum bidrar dette til mer attraktive og differensierte karrieremuligheter for unge som kan tenke seg å satse på ei framtid i den marine sektoren. Spørsmålet blir i hvilke mulighetene som blir formidlet og vektlagt ved yrkesvalg og karrierevalg. 1.2 PROBLEMSTILLINGER I de utviklingstrekk som er gjennomgått innledningsvis skapes det nye rammebetingelser og konkurransevilkår for norsk fiskerinæring gjennom en overgang fra regional mot global handel og med økende konkurranse både i markedene for råvarer og ferdigvarer. Dette får 1 Se Matprogrammets resultatpresentasjon fra foresight prosjektet: Fire fortellinger om fremtiden (www.forskningsradet.no/ matprogrammet) 4

8 også følger for hvilke kompetanser som vil være relevant for den videre næringsutviklingen, og hvilke behov for kvalifisering og kompetansebehov ansatte og bedrifter innenfor marin sektor vil ha. Strategier for utvikling av både rekruttering og tilrettelegging av kompetanseutvikling på alle nivåer forutsetter at man tar utgangspunkt i de strategiske rammebetingelser og handlingsmuligheter som virksomheten i hele verdikjeden står overfor. I dag er man opptatt av å få styrket sin konkurranseposisjon gjennom en strategi som kombinerer elementer av høy effektivitet og kostnadslederskap gjennom automatisert produksjon med økt differensiering gjennom økt fokus på kvalitet, styring og kontroll av produksjon og distribusjon av ferske sjømatprodukter gjennom hele logistikkjeden. En klargjøring av strategigrunnlag og rammebetingelser for videre utvikling av marin sektor vil ha stor betydning for den samlede gjennomføringen av kartlegging av behov og eksisterende EVU aktiviteter og systemer og hvilke kompetansetilbud og tiltak som i neste vil være relevante. 1.3 KOMPETANSEBEGREPETS INNHOLD OG NYANSER Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å presisere hva vi legger i kompetansebegrepet. En generell definisjon av kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai, 2004). Det er ofte vanlig å skille mellom de formell og uformell/reell kompetanse, der den formelle kompetansen ofte er knyttet til dokumentert kompetanse mens den uformelle/reelle kompetansen er erfaringsbasert og ikke dokumentert/normert på samme måte som den formelle. Mens det er relativt enkelt å dokumentere og sammenligne formelle kompetanser, er det ofte langt mer krevende å vurdere realkompetanse da verdsettingen av denne skjer ut fra hvilken relevans den har for virksomhetens kompetansebehov over tid. Andre dimensjoner av kompetansebegrepet kan være knyttet til inndelinger videre i Faglig kompetanse; kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre oppgaver på en riktig måte administrativ kompetanse; ferdigheter i ledelse og organisering og strategisk utvikling personlig kompetanse; ansvarlighet, etisk bevissthet, kreativitet, evne til utvikling sosial kompetanse; samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevne Som vi vet fra utviklingen av fiskerinæringen har det ofte vist seg viktig å kunne inneha både formell kompetanse og realkompetanse. Ut fra de rekrutteringsproblemer man har erfart over lang tid i deler av marin sektor har det vært nødvendig å rekruttere mye ufaglært arbeidskraft for så å videreutvikle kompetansen på arbeidsplassen. Mye av denne prosessen har skjedd i form av tilrettelegging for utvikling av formell kompetanse i form av fagbrev hos ansatte, særlig innen foredlingsindustrien. Vi skal i neste avsnitt se nærmere på denne utviklingen. 5

9 1.4 ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSTILBUDETS BETYDNING I UTVIKLING AV MARIN SEKTOR Koordinering av kompetanseutvikling innenfor marin sektor har tidligere vært fulgt opp i ulike former og organiseringer. Fra 80 tallet er det gjennomført en betydelig aktivitet i å tilrettelegge fiskerinæringens kompetanseutvikling og bidra til formalisering og synliggjøring av den store realkompetansen hos arbeidstakere, bl.a. gjennom instruktør og fagopplæring. En stor satsing i denne sammenhengen var gjennomføringen av Opplæringstiltak i fiskeindustrien (OIF), som ble tilrettelagt av Fiskerinæringens Landsforening, seinere FHL. Gjennom dette tiltaket ble det lagt til rette for en stor satsing på instruktøropplæring og fagopplæring i fiskeindustrien som fikk stor betydning for industriens utvikling. Virksomheten skjedde både gjennom lærlingordninger i samarbeid mellom kandidater, bedrift og opplærings /utdanningsinstitusjoner, og gjennom såkalte 20 kurs rettet mot arbeidstakere med omfattende praksis/realkompetanse som hadde behov for å formalisere egen kompetanse og gi grunnlag for videre aktivitet som instruktører i videre fagopplæring. Mye av den tidligere virksomhet for styrking av rekruttering og kompetanseutvikling i fiskerinæringen ble tilrettelagt gjennom prosjekter og organer som Fiskerinæringens Felles Kompetansesenter (FINKO; , inkludert FFKs rekrutteringsprosjekt ), Fiskerinæringen Felles Kompetansestyre (FFK; ), Fiskerinæringens Kvinneutvalg (FKU; ). I kartleggingen vil vi undersøke kildene og de viktigste erfaringene fra organiseringen og gjennomføringen av tiltak for rekruttering og kompetanseheving med tanke på deres betydning for dagens kompetansesituasjon og utviklingsmuligheter i marin sektor. Sammenligningen med tilsvarende systemer/aktiviteter i sammenlignbare sektorer gir også et bidrag til å kunne målrette og effektivisere innretningen av videre aktiviteter og ressursbruk i EVU virksomheten mot marin sektor. Eksisterende EVU aktiviteter og systemer på alle nivåer i fiskerinæringen vil være et sentralt virkemiddel i å utvikle kompetansegrunnlaget i næringen både på kort og lang sikt. Virksomheten gir muligheter for å utforme faglig støtteaktivitet for enkeltpersoner, bedrifter og næringen som bidrar til økt konkurransedyktighet på kort sikt. Den vil også kunne medvirke til å styrke rekrutteringen av unge til næringen (jf de funn som Sett Sjøbein har gjort i forhold til valg/bortvalg av næringen i utdanningsløpene til unge) ved at den omfattende praksisbaserte realkompetansen hos ansatte i dagens næring blir synliggjort og markedsført som verdifull. I dagens situasjon med svak rekruttering av unge til utdanning og yrkeskarriere i den marine sektor, er EVU aktivitetene særlig viktige fordi denne virksomheten bidrar til mer langsiktig og interessant yrkeskarriere for eksisterende arbeidstakere. Positive erfaringer med livslang læring i praksis vil også bidra til å endre holdninger og oppfatninger av sektoren som lite attraktiv og utviklingsorientert (jf erfaringene i Vilje con valg prosjektet og andre studier av unges yrkes og utdanningsvalg). EVU virksomheten er også viktig fordi den bidrar til å koble individers/bedrifters praksisbaserte kompetanse med annen faglig relevant kunnskap som utdanningsinstitusjoner og eksterne ressursmiljøer kan tilby marin sektor innen fiskerier, foredling og oppdrettsnæring. EVU virksomheten vil derfor være en viktig arena 6

10 for at utdanningsinstitusjoner skal kunne forså både kompetansebehov og ta tilstrekkelig hensyn til deltakernes kunnskapsbehov og andre forutsetninger for å kunne utnytte tilbudene. Etter og videreutdanningen er derfor en viktig arena for markedsorientering av alle relevante utdanningstilbud som er tilpasset brukernes og næringens behov i innhold og gjennomføring. En forutsetning for brukerorientering og økt relevans er at de opplærings og utdanningstilbud som finnes og tilbys gjennom EVU oppleves som relevante for de kompetansebehov som ansatte og bedrifter i ulike deler av marin næring har, og at de tilbys på en slik måte at de lar seg kombinere med individuelle kompetansebehov og tilpasses arbeids og livssituasjon som arbeidstakere innenfor marin sektor har. I kartleggingen vil det derfor være viktig å få fram 1. Innhold og omfang i eksisterende EVU aktiviteter og systemer på alle nivåer (fra bedriftsinternt rettede kurs til utdanningstilbud på høyere nivå (fagskoler, universitet, høyskole) 2. Hvilken form tilbudene i marin sektor gis (ved institusjoner, samlingsbaserte og/eller som individuelt tilpassede og nettstøttede aktiviteter/fjernundervisning) 3. Hvilke formelle kvalifikasjoner og nytte gjennomføringen gir i forhold til deltakernes/bedriftenes forventninger og erfaringer (i den grad dette kan dokumenteres/ følges opp gjennom opplegget i behovs og erfaringsundersøkelsen som skjer i sammenheng med EVU kartleggingen 2 ). 4. Hvordan tilbud og gjennomføring kan gjøres mer relevant ut fra erfaringer med tilsvarende systemer og aktiviteter i sammenlignbare næringer. 1.5 METODISK FRAMGANGSMÅTE I KARTLEGGINGEN Gjennomføringen av kartleggingen av EVU systemer og aktiviteter innenfor marin sektor skjer innenfor begrensede tids og kostnadsrammer samtidig som typer av aktivitetene kan sies å være svært omfattende. Innenfor marin sektor har vi derfor valgt å avgrense kartleggingen av systemer og aktiviteter/tiltak til kompetansetiltak som er innrettet særlig mot primærproduksjon og videreforedling. Vi har derfor fokusert på områdene Fiske/fangst Havbruk Foredling (primær og videreforedling) Foruten de ressursbegrensninger som ligger til grunn, er disse valgene også gjort fordi det later til å være de aktiviteter som ligger nærmest primærproduksjon som har største utfordringer med både rekruttering og økt gjennomføring av kompetansehevende tiltak i form av EVU aktivitet. 22 Jf levert prosjektskisse for kartlegging av kompetansebehov og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft. 7

11 Dersom man skulle foretatt en detaljert kartlegging av alle de aktører og tilbud som har vært gjennomført ville dette etter vår vurdering krevd en lang mer omfattende undersøkelse enn vårt mer kvalitative undersøkelsesopplegg. Grunnlaget for denne innrettningen av kartleggingen er også gjort ut fra funn som tidligere er gjort ved undersøkelser av EVUaktivitet etter innføringen av Kompetansereformen (bl.a. FAFO, 2008). Vi har lagt til grunn at kartleggingen skal brukes til å systematisere elementer i gjennomføringen av EVUvirksomheten i marin sektor med sikte på å få til forbedringer i ordningen og i den nytte denne kompetanseutviklingen medfører for ansatte og bedrifter. Derfor har hovedfokus i kartleggingen vært på å kunne synliggjøre sentrale sider ved etablert praksis framfor en svært detaljert oversikt over alle de konkrete tilbud som kan tenkes. 1.6 DATAGRUNNLAG I forhold til kartleggingen av mønstret av EVU virksomheten i marin sektor har vi videre lagt vekt på å benytte en kvalitativ metode i første omgang. Vi intervjuet et utvalg av respondenter fra opplæringskontorene for marin sektor. Opplæringskontorene er eid av bedrifter og har som oppgave å kvalitetssikre fagopplæring. Gjennom sin rolle i å tilrettelegge for fagopplæring og utvikling av lærlingplasser i marin sektor antok vi at disse ville kunne gi oss en god indikasjon på hvilket innhold EVU aktivitetene hadde. I tillegg ble det foretatt intervjuer med representanter fra et mindre utvalg av bedrifter innenfor ulike deler av marin sektor. Det er også foretatt en rekke undersøkelser og analyser som har sett nærmere på utviklingen av etter og videreutdanning etter innføringen av kompetansereformen, rekrutteringsutfordringer i forhold til ungdom, analyser av sysselsettingssystemet innenfor ulike deler av marin sektor. Analysen av kompetansebehov i foredlingsindustrien gir også viktige holdepunkter i forhold til å vurdere nåsituasjonen for EVU virksomheten i sektoren og hvordan den kan forbedres videre. Vi har også benyttet oss av de sekundærdata som Sett Sjøbein har bearbeidet i form av oppdatert og detaljert utdanningsstatistikk for utviklingen i de forskjellige deler av marin sektor og for EVU Et utgangspunkt for kartleggingen var at EVU systemet i marin sektor kunne omfatte en rekke tilleggsaktiviteter utover fagopplæring, og at noe av de kompetansetilbudene som ble gitt også var tilrettelagt gjennom private aktører. Tilbakemeldinger som fremkom gjennom disse intervjuene med opplæringskontorene viste oss at hovedinnholdet i dagens EVU aktivitet blant ansatte i marin sektor består av fagopplæring gjennom lærlingplasser eller i form av formalisering av praksisbasert og teoretisk praksisutdanning etter den såkalte 20 ordningen i Opplæringsloven som gir ansatte rettigheter til å fremstille seg for teoretisk og praksis fagprøve med allsidig praksis som er mer enn 25 % lenger enn den foreskrevne praksis i læretiden. 8

12 Dette bildet er for øvrig svært i tråd med de funn som FAFO kom fram til i sin gjennomgang av erfaringene med EVU reformen i Vi har derfor lagt til grunn at fagopplæring i ulike former utgjør hovedaktivitetene vi finner innenfor EVU aktivitet i marin sektor. I forhold til den kartleggingen av kompetansebehov som er foretatt i foredlingsindustrien var formatet på spørreundersøkelsen fastlagt ved igangsettingen av EVU kartleggingen, slik at det ikke var mulig å kunne trekke inn spørsmål om EVU der. Likevel er noen av de funn og sammenhenger som fremkommer her av stor relevans for vurderingen av dagens EVUsystemer og aktiviteter i denne delen av marin sektor i forhold til en vurdering av hva som kan være forbedringer i framtida. Disse sammenhengene vil bli kommentert i den avsluttende diskusjonen av notatet. Prosjektet deltok også på en større nettverkskonferanse om utfordringer og muligheter innenfor rekruttering og kompetanseutvikling i marin sektor i februar 2011, der et betydelig utvalg av bedrifter og aktører fra bedrifter og tilretteleggere av rekruttering og kompetansetiltak. De innspill og tema som fremkom her har også bidratt til å gi et forbedret vurderingsgrunnlag av hva som er utfordringer og muligheter for å styrke rekruttering og kompetanseutvikling i form av EVU tiltak i sektoren Bruk av sekundærdata Med dette som grunnlag har vi videre gjennomgått og innhentet opplysninger om hvilke tilbud som gis på særlig videregående og høyere utdanning ved ulike utdanningsinstitusjoner i Norge. Materialet er blitt systematisert i kapittel 4. å gjennomgå og gi en oversikt over tidligere aktiviteter/tiltak og organisering av kompetansesystemer for/i fiskeri og havbruksnæringen (bedrifts og næringsrettede) en kartlegging av dagens EVU aktiviteter og systemer på alle nivåer som tilbys fiskeri og havbruksnæringen/marin næring en sammenligning av EVU aktiviteter og systemer med tilsvarende i sammenlignbare næringer (eksempelvis landbruk/landbasert matnæring og maritime næringer) å gi grunnlag for systematisering av videre systemutvikling av relevante kompetansetilbud i marin sektor der EVU tilbudene spiller en sentral rolle i oppgraderingen av individer og bedrifters kompetanseressurser 9

13 2 STRUKTURUTVIKLING I FISKERINÆRINGEN Som en bakgrunn for kartleggingen og vurderingen vil vi innledningsvis gi en kort oversikt over noen kjennetegn ved utviklingen i marin sektor. Fiskerinæringen har vært en viktig næring for sysselsettingsutviklingen langs kysten av Norge under skiftende rammebetingelser. I perioden mellom 1964 og slutten av 80 tallet ble dette formalisert gjennom årlige hovedavtaler mellom staten og Norges Fiskarlag, der man tilførte sektoren betydelige subsidier for å ivareta samfunnsmessige mål i tillegg til de næringsmessige og bedriftsøkonomiske. Figur 1 Utviklingen i fiskeristøtten (Kilde: St.prp. n1 ( )) Gjennom fristillingen av sektoren fra starten av 90 tallet ble en betydelig omstrukturering igangsatt i form av reduksjon i antall enheter og sysselsatte. Denne utviklingen pågår fremdeles og har vært med på å prege både sysselsettingsforholdene og rekrutteringen til næringen Fiskeforedlingsindustrien Hvis vi ser nærmere på denne utviklingen i de ulike delene av marin sektor viser utviklingen i foredlingsindustrien en vedvarende reduksjon i antall bedrifter og sysselsatte det siste 10 året. I Nofimas Driftsundersøkelser i fiskeindustrien for driftsåret 2008 er viser utviklingen fortsatt at det skjer en konsentrasjon i både hvitfisksektoren og i pelagisk sektor. Som følge av opphøret av fiskeriavtalen (dvs. de markedsrettede virkemidlene utenom fiskernes sosiale ordninger) har bedriftsstrukturen blitt gradvis mer konsentrert i færre og større enheter. Fokuset på bedriftsøkonomisk lønnsomhet som grunnlag for overlevelse har også ført til virksomhetene må foreta løpende rasjonalisering av produksjonen. Samtidig har man hatt store utfordringer med rekruttering av nye arbeidstakere til næringen, noe som i seg selv har vært en motivasjon for økende automasjon av aktiviteter for å redusere arbeidsintensiteten i produksjonen. Særlig innenfor deler av foredlingsindustrien har det vært betydelige problemer med å rekruttere unge til jobb eller som lærlinger i bedrift. Rekrutteringen skjer gjennom nettverk (særlig blant ansatte) og at det da ofte er fokus på å dekke kortsiktige produksjonsmessige 10

14 behov der praksisbasert kompetanse og/eller interesse sees som de viktigste forutsetningene for nye arbeidstakere (Norut, 2011). Figur 2 Utvikling i antall bedrifter i fiskeforedling (Kilde: Nofima, 2010) Den samme utviklingen får vi om vi ser på sysselsettingen i foredlingsindustrien. I figuren nedenfor er det vist den fylkesvise sysselsettingen i foredling for perioden fra 2003 til Som det fremgår av tabellen var ble sysselsettingen redusert med nesten en femtedel i denne perioden, mest i Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms der nedgangen var på over 30 %. Minst endring finner vi i Nordland fylke der sysselsettingen var omtrent uendret i perioden. Figur 3 Fylkesfordelt sysselsetting i fiskeindustrien (Kilde: Nofima/SSB) 11

15 2.1.2 Fiske og fangst Det har vært en tilsvarende strukturutvikling innenfor fangstleddet av marin sektor. For 20 årsperioden mellom 1990 og fram til 2010 ble antall fiskere med dette som hovedyrke halvert, men antallet med biyrke ble redusert med to tredjedeler slik det fremgår av tabellen under. De tre nordnorske fylkene har den største andelen av antall fiskere ved utgangen av perioden, sammen med Møre og Romsdal fylke. Samlet har disse fylkene mer enn to tredjedeler av det samlede antall aktive fiskere. Figur 4 Utvikling i antall fiskere 1990, 2000 og 2010 (Kilde: Fiskeridirektoratet) Den store avgangen av fiskere ser vi også får følger for alderssammensetningen i fiskermanntallet. Mens en tredjedel av fiskerne i 1990 var yngre enn 30 år, ser vi at andelen sank til under 20 % i Dette innebærer at vi ser en forgubbing i fiskeri. Forklaringen til denne utviklingen kan også finnes i omstrukturering med vekt på reduksjon av overkapasitet og begrensninger i tilgang på kvoter, noe som også har ført til begrensninger i muligheter til å etablere seg i denne delen av næringen. 12

16 Figur 5 Endring i alderssammensetningen i fiskermanntallet Rekruttering Når det gjelder rekruttering til marin sektor har dette vært en utfordring over lang tid, men ikke i like stor grad i alle deler av sektoren. Eksempelvis innenfor deler av fiskeforedlingsindustrien har det vært betydelige problemer med å rekruttere norsk arbeidskraft og unge arbeidstakere, noe som har medført en betydelig bruk av utenlandsk arbeidskraft i denne delen av sektoren (Norut, 2011). Slik det framgår av denne kartleggingen av kompetansebehov i foredlingsindustrien, skjer mer av rekrutteringen gjennom sosiale nettverk hos ansatte enn på basis av virksomhetens attraksjonsverdi blant ungdom under utdanning eller unge arbeidstakere. I undersøkelsen Utdanning på bølgelengde av Naturfagsentret ved UiO som ble gjort i 2009 ble unges vurderinger av rekrutterings og utdanningsvalg kartlagt gjennom en bred spørreundersøkelse. I undersøkelsen ble det kartlagt prioriteringer og forventninger unge hadde i forhold til yrkes og utdanningsvalg, og i hvilken grad deres valg ble påvirket av ulike rekrutteringstiltak. I kartleggingen fremkommer det at de unge synes å velge yrker og utdanninger som er i tråd med deres verdier. Valget styres også av hvilke muligheter de ser til å få uttelling på disse verdier, og de utviklingsmuligheter som er knyttet til arbeid, arbeidsmiljø og lokalsamfunn. Ofte er valgene knyttet til tidlige og egne erfaringer fra sjø eller fiske/fangst og for denne delen av næringen kan det synes som valget skjer gjennom sosiale og familiære nettverk og oppvekst. Et inntrykk fra undersøkelsen er også at de unge mener at mange andre unge ikke velger å satse på en karriere i sektoren fordi de har dårlig kjennskap til virksomheten. Dessuten finner mange det vanskelig å skaffe seg informasjon om næringen annet enn gjennom det som fremkommer gjennom utdanningssteder som tilbyr marin utdanning. Nettbasert informasjon har en tendens til å bli borte i det store bildet og får dermed mindre betydning som kunnskapskanal overfor unge i den fasen man står overfor et mulig yrkes /utdanningsvalg inn i sektoren. 13

17 Stilt overfor slike utfordringer blir det et spørsmål om hvilke verdier og utviklingsmuligheter som formidles overfor unge og arbeidssøkere i forhold til å skulle vurdere om dette er det riktige valget. Det vil i en slik kontekst være viktig om man i rekrutteringen formidler muligheter for selvrealisering og utvikling i tråd med de verdier som unge vektlegger (Schreiner, 2009). 2.2 REKRUTTERING OG SYSSELSETTINGSSYSTEMER I FISKE En nyere analyse av rekrutteringssystemet i fiske finner vi bl.a. i rapporten Mellom marked og nettverk Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske (Johnsen og Vik, ). Her diskuteres hvordan rekrutteringssystemet i fiske har utviklet seg i sammenheng med omstruktureringstiltak og økende fangstpress i fangstleddet. Undersøkelsen bygger på et omfattende kvantitativt og empirisk arbeid der 500 fiskebåteier og 500 fiskere er blitt intervjuet, og bidrar til et mer robust grunnlag for forståelsen av status og utfordringer innenfor denne delen av marin sektor. Det gir også et godt grunnlag for å diskutere rekrutteringsmessige og kompetansemessige tiltak videre. Når det gjelder rekrutteringsmotivene til fiske er det særlig interessen for fiske og de særlige inntektsmulighetene i fiske (lottsystem) som virker tiltrekkende for de som ønsker å gå inn i fiskeri. Disse motivasjonsfaktorene henger nært sammen med de etablerte fiskerimiljøer der verdiene er sentrale og blir kommunisert videre til unge. For de fleste fartøygrupper er det via nettverk og aktive forespørsler at nye blir rekruttert. Geografisk rekrutteres 60 % fra hjemkommune eller fylke (28 %) og gjennom egen familie (25 %). Generelt er det slik at rekrutteringsområdet geografisk utvides med økende fartøystørrelse. Det dokumenteres mange ulike motiveringer innenfor gruppen av fiskere i undersøkelsen. Noen finner motivasjon i deltakelse i utvikling av lokalsamfunn, mens andre ser spennende muligheter i teknologiutvikling eller de gode inntektsmulighetene som fiske kan medføre. Andre blir gjennom motivert av familiens tradisjoner i forhold til fiskerier. Når det gjelder mobilitet eller gjennomtrekk viser analysen også at fiskere vanligvis er sysselsatt på flere fartøyer i løpet av sin yrkeskarriere. Mobiliteten bidrar til erfaringsoverføring og motivasjon ettersom mye av kunnskapsgrunnlaget mellom fartøyer og fangstformer er praksisbasert og følger den enkelte. I tillegg anbefales også fiske som en positiv yrkeskarriere av familie og nettverk i sektoren. Bare en av 10 vil ikke anbefale fiske til andre. Når det gjelder hvilken kompetanse som er nødvendig for å være fisker pekes det på erfaring, (fysisk) utholdenhet og styrke som viktige forutsetninger for en karriere. Formell utdanning rangeres lavest i denne sammenheng. Når det gjelder problematiseringen av rekrutteringen viser undersøkelsen at man er helt uenig i beskrivelsen av dette som et problem. Påstanden ser ut til å ha høyest støtte i de større fartøygruppene, men dette kan også sees i sammenheng med at disse rekrutterer fra det største og mest uoversiktlige arbeidsmarkedet i forhold til de øvrige gruppene. 33 Rapport Bygdeforskning nr 7/08 14

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Fafo Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Vilkår for læring i kommunene

Vilkår for læring i kommunene Tove Mogstad Aspøy Heidi Nicolaisen Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En kartlegging av fire arbeidsfelt Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen Vilkår for læring i kommunene En

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Rapport. Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen. Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering

Rapport. Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen. Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering - Åpen Rapport Fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov i fritidsbåtbransjen Kompetanseutvikling for økt attraktivitet og rekruttering Forfattere Bjørnar Henriksen Eva Amdahl SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Broer inn i arbeidslivet

Broer inn i arbeidslivet rje Olsen NF-notat nr. 1003/2013 Broer inn i arbeidslivet Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger Hege Gjertsen Terje

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder

Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Sjømatnæringen og utenlandsk arbeidskraft - språklige utfordringer, tilgjengelige kurs og mulige finansieringskilder Kaja Reegård, Jon Rogstad og Kristian Rose Tronstad Fafo-notat 20xx:xx Fafo ISSN 0804-5135

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer