innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11"

Transkript

1 årsberetning 2013

2 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap 15 balanse 16 noter til regnskapet 17 revisors beretning 22

3 3 Styrets beretning Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensingslovens 29, 30 1.ledd, 31 og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene for til sammen innbyggere (pr 1/7-13). Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling. I tillegg driftes 34 returpunkter og det er utvidet åpningstid på Dal Skog torsdager og på tirsdager og lørdager i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr (normal ordning) vektet i ØRAS kommunene var på kr. 2391,- inkl. mva. i Dette er en nedgang på 7,6 % fra 2012, og langt under landsgjennomsnittet. Visjon Miljøriktig behandling innenfor økonomiske forsvarlige rammer Slagord Avfall på rett veg Våre verdier Økonomisk Raus Ambisiøs Synlig

4 4 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på kr Dette er 1,0 mill. mer enn budsjettert og tilsvarer 2,0 % av totalen. Totale driftsinntekter for 2013 ble kr , mens driftskostnadene ble kr Selvkostfondet står ved årsskiftet i kr Inntektene økte mer enn forventet, men dette har også ført til økte driftskostnader. Driftskostnadene viser et merforbruk på kr i forhold til budsjettet. I henhold til vedtatt budsjett for 2013, er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten i selskapet er god. Det har i de siste årene vært en positiv utvikling av fri likviditet i selskapet Driftsinntekter: Driftsinntektene ble ca. 3,25 mill. kroner mer enn budsjettert (7,0 %). Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene, hele 73,5 % av inntektene mot 76 % i Dette er behandlingsgebyr fra husholdningene. Inntektene er stabile og er en medvirkende årsak til at selvkostfondet fortsatt er positivt. I behandlingsgebyret inngår også en liten prosentandel næringsinntekter som kommunene får fra næringskunder som er med i innsamlingsordningen til kommunene. Næringsinntektene ble ca. 0,7 mill. kroner mer enn budsjettert (15,1 %). De største inntektspostene fra næring er blandet avfall med 2,8 mill. og forurensede masser med 0,36 mill. kroner. Disse postene er 0,1 mill. mer enn året før. Det meste av dette skyldes økte mengder avfall, Ellers er det inntekter fra mottak av glass, trevirke og asbest. Salg av jord har tatt seg betydelig opp etter at vi nå står for salget selv og inntektene ble 0,51 mill. Driftsinntektene fra andre poster, salg av papp/papir, metall osv., ble totalt 2,0 mill. kroner mer enn budsjettert (25,3 %). Ca. 1,1 mill. av disse inntektene kom fra tjenester utført for Norsk Gjenvinning som kverning og forbrenning av restavfall. Selv om mengden levert metall var større enn året før (pluss 92,7 tonn), falt prisene så mye at inntektene ble redusert med 0,12 mill. kr sammenlignet med 2012, men ga allikevel en merinntekt på 0,314 mill. i forhold til budsjettet. Nedgangen i Papirmengder medførte en inntektsnedgang på 0,14 mill. kroner i forhold til året før og 0,09 mill. mindre enn budsjettert. Plasten ga en merinntekt på 0,187 mill. i forhold til budsjettet. Driftskostnader: Sum driftskostnader ble ca. 5,387 mill. mer enn budsjettert (10,7 %). Det største overforbruket var lønnskostnader, vedlikehold av maskiner og behandlingskostnader avfall. Vi hadde (12,6 %) flere besøk på gjenvinningsstasjonen i Dette førte til at vi måtte leie inn flere folk til å betjene gjenvinningsstasjonen. I tillegg måtte vi leie inn ekstra mannskaper til mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal vår og høst, men denne utgiften gav tilsvarende inntekter. Vi hadde også noe langtidsfravær i 2013 og måtte derfor leie inn ekstra mannskaper i perioder.refunderte sykepenger må sees i sammenheng med denne budsjettposten, men mye av sykepengene vil ikke bli utbetalt før i I 2013 startet vi opp med bruk av ØRI til å betjene returpunkter for å unngå forsøpling Dette medførte flere hundre tusen i ekstra kostnader. Vi hadde også større utgifter til vedlikehold av anlegg og maskiner. De største enkeltkostnadene var rep av mater og transportskrue til kompostanlegget på til sammen ca. 0,36 mill. Pga. bedre rentebetingelser ble netto finanskostnader redusert med ca. 1,2 mill. i forhold til budsjettet. Investeringer: Investeringene er utført i henhold til vedtatt budsjett og virksomhetsplan. Utskifting av beholder pga. elde, nedgravde avfallsbeholdere for glass, flytting av konteiner til tunge masser, asfaltering av vei til hageavfallet, nytt saksbehandler og arkivsystem og utstyr som nytt snøskjær, dumperkasse til jordkjøring og vekter til farlig avfall for å nevne noe. Årets investeringer utgjorde 3,76 mill. En del av disse investeringsmidlene er gått til å betale dokumentavgift ved kjøp av areal til Miljøstasjon Dal Skog, bygging av ny skolestue og ny trafostasjon. Finansiell risiko Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Driftstilskuddets andel av omsetningen pr utgjorde 73,5 % og andel næringsomsetning etter fordeling i selvkostregnskapet ble 11,1 %. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Fortsatt drift etter 2019 er nå avklart og selskapet har kjøpe tomten. Selskapet har refinansiere alle gamle lån og nedbetaling vil da samsvar bedre med avskrivningstiden.

5 5 Styrets beretning

6 6 Daglig leders beretning administrasjon / drift ØRAS per Pål Torneby daglig leder Arild Snekkerhaugen driftssjef Anita Rendalen personalkonsulent Kirsten E. Lundem informasjonskonsulent Steinar Sannerhaugen fagarbeider Mari Sigvartsen fagarbeider m/fagbrev Arve Ødegården fagarbeider m/fagbrev Terje Johansen fagarbeider m/fagbrev Thomas Paulsen arbeidsleder m/fagbrev Gunnar Pedersen fagarbeider m/fagbrev Steffen Skjølås fagarbeider m/fagbrev Kjell Ivar Lorentsen fagarbeider m/fagbrev Per Ola Johansen fagarbeider Bjørn Ola Homble fagarbeider m/fagbrev Kim Godtland fagarbeider Knut Ellevold fagarbeider Per Kopperud fagarbeider Gry Haug kundekonsulent ny fra Marit Flintegård fagarbeider ny fra Muisha R. Shekobe Balingene trainee ny fra (18 mnd.) Jane Dahlen fagarbeider ny fra Deltid Arild Kilde Faste vikarer Øyvind Straume Øyvind Dahlen Willy Kobbhaug Per Halvdan Walstad Bjarne Ottar Haug Rolf Asbjørn Lundgård Torje Westerdahl Sluttet i løpet av året: Harald Holter Mona Østengen Reidar Hansen fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider styret (vara) Eidsvoll Toril K. Altenborn (Torstein Owe) Hurdal Trym Denvik, nestleder (May Britt Rognstad) Nannestad Kikki Berg (Raymond W. Schätzer) Ullensaker Johan Jørstad, leder (Ingfrid O. Tveit) Ansattes representant Arve Ødegården representantskapet (vara) (Mari Sigvartsen) Eidsvoll Bjørn Baadshaug (Jan Tore Gundersen) Knut Skotvedt (Mette Limbodal) Gunn Klokkerengen (Terje Teslo) Kristian Tønnesen (Hedvig Bjørnstad) Trine Fallet Ruud (John H. Retterås) Det har vært 8 styremøter i saker ble behandlet. Det er 2 kvinner i styret i ØRAS. Representantskapet har hatt 2 møter i av de 18 representantskapsmedlemmene er kvinner. Hurdal Thomas Sørlien (Bente S. Ringen) Olaf Knai (Morten Skåningsrud) Jan Asle Ruud (Arne Solsrud) Nannestad Bjørn Ludvigsen Pers. vara (Arild Hemstad) Jan Haugerud Pers. vara (Grethe Slettemoen) Eline Oserud Pers. vara (Karl Arne Leivstad) Kirsti Mæland Pers. vara (Morten Soma) Ullensaker Ståle Lien Hansen (1. Håvard Nygård) Nina Ellingsen (2. Hans Jørgen Borgen) John Wilhelmsen Svein Larsen Anne-Grethe Borgen Asbjørn Gundersen 1.(Kristin Stanger) 2.(Svein Tore Olsen)

7 7 aktiviteter / tiltak utført i henhold til økonomi og handlingsplan Avfallsplan Alt er gjennomført i henhold til tiltak som er ført opp under ØRAS i Bygg/anlegg Nytt mottak for rene masser. Buehallen er istandsatt. To sigevannslaguner er tømt og klargjort. Nytt taktekke på vekta. Asfaltering av vei fra hageavfallet til komposten. Forbrenning Restavfallet fra husholdningene og det meste av restavfallet fra gjenvinningsstasjonen ble sendt til forbrenning via Avfallshandel til Göteborg, Stockholm og Oslo. Til sammen tonn hvorav 1901 tonn fra næring. Plast Innsamling av plastemballasje fra husholdningene ble innført fra Til sammen ble det samlet inn 922 tonn i Dette tilsvarer 13,4 kg pr. innbygger. I 2012 ble det samlet inn 13,1 kg pr. innbygger. Dvs. en økning på 2,3 %. Anbud Nytt anbud på levering av restavfall til forbrenning og nytt anbud på levering av farlig avfall. Returpunkter for glass og metall Ullensaker 11 stk Eidsvoll 10 stk Nannestad 9 stk Hurdal 3 stk ØRAS 1 stk Til sammen 34 stk Maskiner og utstyr Ny lastebil, nytt skjær, ny sorteringsmaskin og bukt doser. Utskifting av grønne dunker. Nedgravde avfallsdunker for glass og metall emballasje. utført annet Ny vei på deponiet Nytt mottak for rene masser Reparasjon av buehalll ikke utført/ferdigstilt i henhold til økonomi og handlingsplan Utredninger/rapporter og lignende Miljørapport 2012 Eksplosjonsverndokument Dal Skog Informasjonstavle ved mottaksbu. Tiltaket utgår. Oppsetting av nett for flyveavfall på deponiet

8 8 aktiviteter / tiltak utført annet Gjenvinningsstasjonen har levert inn avfall på gjenvinningsstasjonen. En økning på 12,6 % fra året før. Totalt ble det samlet inn 1728 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er en økning på 9,9 % fra året før. Gips, trevirke og metall har hatt en betydelig oppgang, mens hardplast og EE avfall har hatt en nedgang. Det er til sammen 13,0 % som har betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen mot 11,5 % året før. Mobil gjenvinningsstasjon Mobil gjenvinningsstasjon ble avholdt vår og høst i Hurdal. Besøkstallet på våren ble 398 mot 306 på høsten. I 2012 kom det 327 besøkende på høsten. Vi hadde også en kveld i Feiring på høsten med mottak av farlig avfall og EE avfall. Kontroll av lass fra hytterenovasjon og næring Samtlige lass levert av renovatørene fra Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll, som hytterenovasjon, er blitt veid inn, sortert og kontrollert sammen med annet næringsavfall på vår sorteringsplate også i Vi har nå lagt om rutinene for notering av avvik mer i tråd med fylkesmannens anbefaling. Dvs. at vi nå kun setter avvik på levering av EE-avfall og farlig avfall. Det ble registrert 67 leveringer med avvik. Disse ble også ilagt et sorteringsgebyr. Kontroll av avfall levert på gjenvinningsstasjonen På bakgrunn av stor avvik i restavfallet (avfall til forbrenning etter sortering) med mye EE-avfall og farlig avfall ble det fra innført krav om at avfallet skulle leveres i gjennomsiktige sekker. Resultatet er at restavfallsleveranse ble redusert med 19 % første året. I 2012 ble restavfallsmengden redusert ytterligere med 14,6 %. I 2013 har vi hatt en økning på 9,9 %, men vi ligger fortsatt under mengden levert i 2011 selv om besøksmengden er økt med 23,8 % de siste to årene. Ved registreringer over faste perioder er antall avvik i øvrige avfallstyper noe redusert. Kompost Vi har fra og med 2010 selv hatt hånd om produksjon og levering av kompostjord. Vi valgte å si opp avtalen med Norsk Vekstjord. I 2013 ble det fra anlegget vårt på Dal Skog levert til sammen tonn hagejord. Dette er 562 tonn mer enn året før og har gitt en inntektsøkning på over kroner. Kvaliteten er god, og tilbakemeldinger fra brukerne har vært positiv. Informasjon 2013 ble innledet med ny ordning for henting av grovavfall for funksjonshemmede, eldre og personer som ikke disponerer egen bil/ henger. Ordningen trådte i kraft 1. februar 2013, og har blitt veldig populær. I løpet av året har vi hatt i overkant av 90 hentinger ute hos abonnent. Ordningen kjøres i samarbeid med ØRI. Vi hadde innspilling av 3 nye filmer for visning på kino. 2 med matavfall som budskap og en med plastemballasje. ØRAS kjørte kinovisning hele 2013, med assortert visning av egenproduserte kinofilmer. Første lørdagsåpent 6.april, arrangerte vi publikums-quiz med fokus på matavfall og med appelsin til kundene. ØRAS hadde 7 redaksjonelle omtaler, 7 artikler, 4 kommentar og 6 notiser i lokalpresse/nett. Det var i tillegg 6 innlegg om ØRAS skrevet av andre. Skoleprosjektet Presentasjon av intelligente avfallskonteinere ØRI starter opp med henting av grovavfall Besøkende nr den hadde rundt 1880 elever og lærere fra samtlige barne- og U- skoler på besøk i Vi hadde 2 vinnere i returkartonglotteriet 2kv og 4kv/2013. Begge fra Maura. ØRAS hadde annonser i 16 blader/kataloger/tidsskrifter/internett og har nettoppføringer på Gule sider, 1881, Anbudstorget, Der-du-Bor og Bo-Bygg og Bolig. De to siste som følge av annonse i bladet. Avfallskalender for 2014 ble utvidet til en 16 siders informasjonsbrosjyre med kalender som midtoppslag. Denne ble sendt ut i romjulen. Foruten denne, hadde vi i tillegg 2 uadresserte fulldistribusjoner gjennom posten; A5-flyer om matavfall/henteordning og Vår/ Sommer/Høst-2013; 6 sider informasjonsbrosjyre om tilbudet på gjenvinningsstasjonen. Antall følgere på Facebook var pr på ca 690. ØRAS har 57 følgere på twitter.com. Konferanser Representanter fra styret og ansatte deltok på Avfall Norges avfallskonferanse i Ålesund juni.

9 9 miljø miljø arbeidsmiljø HMS/IA Inkluderende arbeidsliv ØRAS er en IA-bedrift og følger opp dette både forebyggende og ved oppfølging av arbeidstakere når sykefravær inntreffer. Det arbeides etter en årlig handlingsplan med HMSsenteret inkludert vaksineringsprogram for ansatte. Som IA-bedrift arbeides det etter en handlingsplan som er oversendt NAV. Det er gjennomført en vernerunder med deltakelse fra HMS-senteret. Dette er en vernerunde mindre enn forutsatt og dette er ført som avvik. Det ble ikke funnet noe å sette fingeren på den ene runden som ble gått. renovasjonsselskapene LiBiR og SIM samt Avfallsrådet Oslo og Akershus. Opplæring Opplæringsplanen fro 2013 har blitt gjennomført med deltakelse i fagseminar/kurs på en rekke felt, hjertestarter-/ førstehjelpskurs. Farlig avfallskurs, EE avfallskurs, kompostkurs, og internt sikkerhetskurs. Sykefravær Sykefraværet i 2013 har samlet vært 10,43 %, det samme nivå som for 2011 og Langtidsfraværet er relatert i hovedsak til slitasjeskader. Korttidsfraværet er på 3,13 % noe som indikerer at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Skader / uhell Det har vært tre uhell med personskade av moderat karakter. Det var bare et som førte til en sykmelding og det av kortere varighet. Personal Det er en stabil personalsituasjon. Det er avholdt 4 personalmøter. Det ble gjennomført en personaltur til Budapest med besøk på gjenvinningsstasjon. I tillegg ble det avholdt et enkelt julebordet på ØRAS. Fagarbeider Harald Holter gikk av med alderspensjon 30.september og ass. daglig leder Reidar Hansen gikk av med AFP 31. desember. Mona Østengen sluttet 1. juli. Gry Haug ble ansatt som kundeveileder 1.januar etter flere år som innleid, Marit Flintegård som fagarbeider 1. august, Jane Dahlen som fagarbeider 1. november og Muisha Rodring Shekobe Balingene som trainee 15. august. (18 mnd.) Likestilling pga. kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne ØRAS bestreber seg etter å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange av hvert kjønn. Det var 21 ansatte ved årsskifte, av disse var 6 kvinner. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hver torsdag. I tillegg har vi hatt 4 personer på praksisplass/arbeidstrening, samt praksisplass for en elev fra videregående skole. Samarbeid Det har vært jevnlige møter med renovasjonsansvarlige i kommunene. Tradisjonen tro ble det arrangert julemøte med alle renovatørene. Vi har holdt flere informasjonsmøter bl.a. for HET i Ullensaker kommune, PU i Nannestad kommune, Personaltur til Budapest Kurs i farlig avfall Kontrakt ny skolestue

10 10 miljø ytre miljø (Det er utarbeidet egen miljørapport som beskriver status og nødvendige tiltak) Sigevannslaguner klargjort september 2013 Ny vei med rene masser på deponiet Lukt Vi har dessverre vært plaget med noe lukt fra hageavfallet i Det er registrert 14 skriftlige klager (eposter). Vi har en god dialog med naboene og igangsatt tiltak for å redusere luktplagene. Gass Det er produsert Nm3 gass i 2013 med et gjennomsnittlig metaninnhold på ca. 24,7 %. En økning fra året før både i mengde og metaninnhold. Dette kan skyldes mindre vann i deponiet og rep./oppgradering av analysestasjon. All gassen er blitt faklet. Det er for lite metaninnhold til at noen kan bruke den. Sigevann / grunnvann Prøvene er tatt i samarbeid med Dr.scient Bjørn Berg, og analysert av AnalyCen. Resultatene fra disse målingene blir lagt frem i miljørapporten som B. Berg utarbeider for anlegget. Det har totalt gått m3 sigevann gjennom renseanlegget i Dette er ca m3 mindre enn året før hvor det var mye regnvann. Etter utbedring av anlegget i 2007 har renseeffekten totalt sett vært tilfredsstillende. Spesielt med hensyn på å fjerne organisk stoff. Den hydrauliske belastningen på anlegget er fortsatt for stor og vi arbeider med tiltak for å øke oppholdstiden i anlegget. Biobrenselanlegget / energiforbruk. Det er produsert 1 284,3 megawattimer (MWh) av flis til oppvarming og det er forbrukt kwh, mot kwh året før. Det er forbrukt kwh i strøm på anlegget mot kwh i Flygeavfall / forsøpling Søppel er plukket vår og høst i og rundt Miljøstasjon Dal Skog og langs hovedinnfartsveiene, i tillegg til ukentlig plukking langs veien inn til MDS. Støy Det er ikke registrert klager på støy. Ny lastebil Avvik Mindre og alvorlige avvik Det er registrert 39 mer eller mindre alvorlige avvik i Dette er i tillegg til luktproblemer og feilsortert søppel levert på sorteringsplata. Disse er dokumentert og arkivert i avvikspermen i IK systemet. Kritiske avvik Ingen Benchmarking 2011/2012

11 11 avfallsmengder Total avfallsmengde Det er totalt levert 3,7 % mer avfall/masser til Miljøstasjon Dal Skog i 2013 i forhold til Vi har tatt imot mer næringsavfall i 2013, 30,2 % mer enn i Vi har også tatt i mot noe mer forurensede masser, men det er fortsatt i begrensede mengder i og med at deponiet på det nærmeste er tildekket. Mengde husholdningsavfall har økt med 4,5 %, mens befolkningsveksten har vært på 2,1 %. Husholdningsavfall Slam og ristgods Dekkmasser Næringsavfall Forurensede masse Det ble levert 9,1 % mer slam og ristegods i Den største økningen er ristgods fra kommunale renseanlegg , , , , ,00 Gjenvinning av husholdningsavfall Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall for 2013 er 98,6 %, 0,7 % mindre året før. Allikevel er dette i tråd med avfallsplan og meget gledelig. Vesentlig mer av avfallet som er levert inn på gjenvinningsstasjonen er sortert ut for gjenvinning , , Totalt gjenv. H.avfall Vi hadde en nedgang av restavfall fra husholdninger til deponi på 10,9 %. Totalt ble det kjørt 239 tonn husholdningsavfall på deponiet. Dette er isolasjon, glassruter, keramikk og andre ikke brennbare avfallstyper , , , , , , , , ,00 - Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) Rest avfall inkl. matavfall Papir Plast Henteordning (avfallsbeholdere med grått og grønt lokk) Totalt har avfall fra henteordningen gått opp med 1,4 %. Matavfallsmengden innsamlet i ØRAS viser en nedgang på 10,1 %, mens restavfallsmengden har økt med 7,0 %. Dette er noe vi bør undersøke nærmere ved blant annet plukkanalyse. Det er ikke noe som tyder på at husholdningene kaster mindre mat nå enn før. Papirmengden sortert ut viser en nedgang på 2,8 %. Dette er en trend som har vart i over flere år. Vi mener at potensialet for innhenting av papir ligger i å tilby abonnentene større beholdere uten tillegg i pris slik de gjør i kommunene Nannestad og Eidsvoll og i kommunene på Nedre Romerike. Det er fortsatt en del papir i restavfallet.

12 12 avfallsmengder Bringeordning returpunkt Det er samlet inn 0,4 % mer glass og metallemballasje på returpunktene i 2013 enn i Totalt gir dette 13,5 kg (gjenvinningsstasjon på Dal inkludert ) pr. innbygger. I tillegg er det levert 5,2 kg pr innbygger i tekstiler ,00 800,00 600,00 400,00 200, Glass-/metallembalasje Brukte tekstiler Gjenvinningsstasjon Det ble registrert leveringer på Miljøstasjon Dal Skog i 2013, dvs. en økning på 12,6 % fra året før. Restavfallsmengden er økt med hele 9,9 %, men totalmengden er kun økt med kun 7,3 %. Vi har utsortering av 4 plastfraksjoner: folie, flasker/ kanner/brett, hardplast og plastemballasje. Alle typene går til materialgjenvinning. Totalt er det samlet inn 312,9 tonn med plast på gjenvinningsstasjonen, litt mindre enn året før. Vi har begynt å samle inn hvit EPS (isopor). Totalt ble det samlet inn 12,13 tonn. Mengde metall ble økt med 6,4 %, Papp og papir økte med 9 %. EE-avfall viser en nedgang på 3,3 % fra året før. Farlig avfall er økt med 15,5 %. Det meste av dette skyldes vinduer med klorparafiner, bilbatterier, maling og impregnerte trevirke. avfall i dag = ressurs i morgen

13 13 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn Henteordning fra abonnentene Mengder (tonn) Mengder (tonn) Mengder (tonn) Mengder (tonn) Restavfall pluss matavfall beholder med grått lokk , , , ,24 Restavfall fra abonnentene - forbruksavfall 7 667, , , ,99 Matavfall Optibag 2 596, , , ,25 Papir 4 029, , , ,95 Plast 510,63 563,43 551,27 596,82 Totalt , , , ,01 Materialgjenvinning eks forbrenning 51 % 52 % 51,7 % 49,0 % Husholdningsavfall direkte på deponi Matavfall fra gjenvinningsstasjon 682,00 33,93 Matavfall fra andre 9, ,78 Avfall til forbrenning , , , ,46 Levert til returpunkter Glass-/metallembalasje 755,43 864,78 921,75 925,87 Brukte tekstiler 223,62 261,85 335,44 356,13 Totalt 979, , , ,00 Levert til gjenvinningsstasjonen Trevirke inkl. fra deponi 4 349, , , ,95 Store hvitevarer V2 + kuldemøbler Varegr. V1 190,42 249,52 244,99 217,20 Husholdningsplast 64,00 78,68 78,78 84,07 Metall inkl. fra deponi 1 352, , , ,98 Papp/papir 645,74 662,10 665,36 725,14 Hardplast 179,97 193,54 198,00 175,21 Isopor til materialgjenvinning 12,13 Madrasser gjenvinning av metall 62,23 Dekk 60,72 59,12 46,04 58,50 Gips 141,05 158,08 135,72 161,02 TV, monitorer, El-retur + Renas-avfall 490,29 518,36 543,95 545,82 Plastfolie 64,46 58,90 54,92 53,61 Restavfall fra gjenvinningsstasjon 2 274, , , ,00 Totalt 9 813, , , ,86 Hageavfall 2 646, , , ,25 Materialgjenvinning av husholdningsavfall 49,1 % 53,6 % 54,6 % 52,8 % Totalt h.avfall (100% gjenbr.stf.om 2002) , , , ,05 AVFALL I KG PR. INNBYGGER I ØRAS-KOMMUNENE I 2013 TOTALT SAMLET 451,3 KG / GJENVINNINGSPROSENT 98,6 % 3,5 37,2 150,6 66,8 13,5 5,2 23,2 11,1 53,1 57,6 2,3 13,4 13,0 0,9 Matavfall Glass-/metallemballasje Metall Plast Dekk Papir/returkartong Brukte tekstiler El-avfall + hvitevarer Farlig avfall/batteri/spillolje/impregn. Gips

14 14 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn Levert produksjonsavfall, næringsavfall Blandet avfall fra næringsliv - 496,93 585,33 533,99 Blandet avfall fra private/husholdningene - 1,64 7,08 18,38 Brannrester ,34 15,74 Restavfall kommuner 3,20 161,92 157,68 74,72 Bygnings- og rivningsavfall inkl omlastning NV 108,84 4,56 319, ,18 Aske 587,18 79,10-1,36 Asbest NS EAL ,34 119,14 137,42 69,94 Glass etter avtale 0,20 147,06 114,30 27,90 Avfall fra kommunale virksomheter 122,38 Totalt 980, , , ,21 Slam og ristgods Slam fra sandfang 641,46 551,56 593,52 605,38 Ristgods renseanlegg 333,22 319,61 319,92 391,40 Totalt 974,68 871,17 913,44 996,78 Farlig avfall - Spillolje NS EAL ,10 14,78 30,26 28,26 Bilbatterier NS 7092 EAL ,20 48,42 60,00 73,02 Impregnert trevirke NS EAL ,00 407,75 497,27 578,48 PCB vinduer NS EAL ,16 14,42 14,42 Vinduer med klorparafiner NS EAL ,07 28,40 39,42 Asbest NS EAL ,35 57,24 29,70 Vinylbelegg NS EAL ,04-30,18 Maling, lakk og lim etc. NS EAL ,15 152,46 156,07 165,82 EPS pluss isolasjon med KFK - 15,45 14,97 Totalt 666,45 740,03 843,66 974,27 Sum avfall levert til ØRAS , , , ,09 Dekkmasser NS EAL ,55 895, , ,86 Forurenset/lite forurenset masse NS EAL , ,52 163,56 393,12 Totalt levert ØRAS , , , ,07 Til deponi Inert avfall (glass og asbest) 158,34 387,65 308,96 128,90 Restavfall fra gjenvinningsst. 442,55 488,40 421,51 417,92 Ristgods 333,22 319,61 319,92 391,40 Rene masser til veibygging 0,00 736,94 737,86 764,00 Totalt til deponi 934, , , ,22 Husholdningsavfall til deponi (50% gj.br.st.) 221,28 286,55 268,00 238,66 Gjenvinning av avfall Fra henteordningen , , , ,01 Fra returpunktene 979, , , ,00 Fra gjenvinningsstasjonen , , , ,18 Hageavfall kompost 2 646, , , ,25 Totalt uten hageavfall , , , ,18 Totalt gjenv. H.avfall , , , ,43 Gjenvinning husholdningsavfall : 99,2 % 99,2 % 99,3 % 98,6 %

15 15 RESULTATREGNSKAP NOTER 2013 Budsjett DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønns- og personalkostnader Off. tilskudd/ref. sykepenger Ordinære avskrivninger Adm.-og driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG KOSTNADER Andre finansinntekter Andre renteinntekter Andre finanskostnader Resultat av finansinnt. og kostnader ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD. INNT. OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader 0 0 Resultat av ekstraord. innt. og kostnader 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekket av annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Avsatt til selvkostfond NETTO OVERFØRINGER vår Controller

16 16 B A L A N S E EIENDELER NOTER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Anlegg Miljøstasjon Dal Skog Anlegg fjernvarme / under arbeid Andre anlegg Maskiner Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finasielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Investeringer i andre aksjer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Forskudd lønn Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Opptjent egenkapital Selvkostfond Annen egenkapital Bundet etterbruksfond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Lånegjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig mva/skattetr./arb.g.avg/feriep m.v Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Mogreina, 30.januar 2014 Johan Jørstad (sign) Trym Denvik (sign) Kikki Berg (sign) Styreleder Nestleder Styremedlem Toril Altenborn (sign) Styremedlem Arve Ødegården Styremedlem

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Driftsinntekter og periodisering av kostnader Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader som skal henføres til senere regnskapsperioder. Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang er hensyntatt i regnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende. 2 Ansatte, lønnskostnader, ytelser daglig leder og styre Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Lønn Pensjon Daglig leder Andre godtgjørelser Styrets leder Styre medlemmer Selskapet har 21 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK for revisjon og NOK annen bistand.

18 18 noter 3 Varige driftsmidler 2013 Varige driftsmidler 2013 EDB Inventar. Beholdere Maskiner Utstyr Maskiner Dal skog Dal skog Dal skog Under utføring Sum Avskrivningstid 3 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år 20 år 40 år 0 år Anskaffelseskost Tilgang i året Tilgang kjøp Dal skog Avgang/Reklassifisering Anskaffelseskost Avskrivninger Avgang/Reklassifisering Årets avskrivninger Avskrivninger Bokført verdi Budsjett: Investeringer Kjøp Dal skog Skolestue Investeringsavvik Årets investeringer, kjøp av Dal skog samt investering i skolestue er til sammen budsjettert til NOK Investeringene er finansiert ved låneopptak i 2013, samt refinansiering av eksisterende lån i forbindelse med kjøp av Dal Skog. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering. 4 Langsiktig gjeld forfall >5år Kommunalbanken Kommunekreditt Norge Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Total Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK på langsiktig gjeld er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK forfaller senere enn 5 år.

19 19 noter 5 Bankinnskudd Håndkasser Bankinnskudd Sum Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr i år NOK , i fjor pr NOK Bankinnskudd for etterbruksfond utgjør pr NOK , i fjor NOK Egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Tilført fra årets resultat Disponeres mot egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden I denne perioden ble egenkapital benyttet til investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. 7 Eierkommuner og eierandeler. Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede forpliktelser i forhold til folketallet pr foregående år i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes eierandel er fordelt tilsvarende. Kommune Eierandel Transaksjoner Eidsvoll 32,6 % Hurdal 3,9 % Nannestad 16,8 % Ullensaker 46,7 %

20 20 noter Noter fortsetter 8 Pensjonsforpliktelser. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2013 PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik 0 0 Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT BESTE ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga aga aga Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg AVSTEMMING AVSTEMMING Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga 2013 Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm, aga) Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Pensjonsregulering 2,72 % 2,23 % Forventet avkastning 4,40 % 3,60 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 7 6 Gj.snitts pensjonsgrunnlag Gj.snitts alder, aktive 48,26 48,38 Gj.snitts tjenestetid, aktive 8,36 9,36 Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%

21 21 Noter fortsetter 9. Selvkostregnskap. Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten. Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen. Selvkostregnskap: Sum inntekter Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum kalkulatoriske kostnader Avsatt til etterbruksfond Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader Andel avskrivning/renter næringsavfall Overskudd(-)/underskudd(+) Finansiell dekningsgrad 98 % 101 % Selvkostfond: Rente, 3 årig statsobl. + 1 % 2,63 % 2,44 % IB selvkostfond Overskudd(-)/underskudd(+) Sum før tillagt rente Renter (gjennomsnittlig) UB selvkostfond Kundefordringer. Kundefordringer er NOK hvorav NOK er eldre enn 30 dager. Tap kundefordringer i 2013 på NOK

22 22 Revisjonsberetning

23 23

24 24 Miljøstasjon Dal Skog 2054 Mogreina Telefon: Telefaks: Printet på papir produsert av innsamlet drikkekartong

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS

ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS

Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS 2012 Årsmelding Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) IKS Årsmeldingen er styrets og administrasjonens årlige rapport til eierne, som er kommunene ved representantskapet. INNHOLD 2 Fakta om GIR

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer