Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk"

Transkript

1 STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006

2

3

4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN MÅL MED PROSJEKTET ARBEIDSBESKRIVELSE LITTERATURUNDERSØKELSE UTVALGTE REFERANSER DANSK VEILEDER VEILEDER FRA BOTSWANA SVENSK HÅNDBOK NORSK HÅNDBOK KLASSIFISERING AV KJØRETØY Det danske system for klassifisering av kjøretøy IDÉDUGNAD INNLEDNING IDÉDUGNAD GRUPPEARBEID Gruppe 1: Innsamling Gruppe 2: Bearbeiding (av rådata) Gruppe 3: Bruk OPPSUMMERING Generelt Faguttrykk, definisjoner og kjøretøyklassifisering Plassering av tellepunkt/tellepunktstruktur Registreringsmetoder og utstyr Usikkerhet og kvalitet på data Bearbeiding av trafikkdata Presentasjon av trafikkdata FORSLAG TIL INNHOLD I VEILEDER FORSLAG TIL STRUKTUR FORSLAG TIL INNHOLD I HVERT KAPITTEL VIDERE ARBEID FORSLAG TIL INNDELING I ARBEIDSPAKKER...24

5 3 SAMMENDRAG På begynnelsen av 1990-tallet ble det laget en veileder i trafikktellinger. Veilederen beskriver datidens telleapparatur og annet teknisk utstyr som det var behov for i forbindelse med automatiske trafikktellinger. Den inneholder også instruks for plassering av tellepunkt, behandling og kontroll av telledata, feilbehandling og dataoverføring. Noe av veilederen er ikke relevant lenger. Nytt utstyr er utviklet, prosedyrer endret og det er tatt i bruk nye metoder og systemer for behandling av trafikkdata. Veilederen finnes i dag kun i papirformat og er moden for revisjon. En ny veileder er nødvendig for å sikre at dagens kunnskap om vegtrafikktellinger videreføres til nye eller andre medarbeidere i vegetaten. Før en ny veileder kan utarbeides er det behov for å se nærmere på hva en slik veileder bør inneholde. For å få dette på plass er det også nødvendig å avklare hvilke målgrupper en slik veileder skal skrives for. Det er i dette forprosjektet arbeidet med et grunnlag for å definere innhold og oppbygging av den nye veilederen i trafikktellinger. I denne forbindelse er det laget et forslag til innholdsfortegnelse til den nye veilederen, samt gitt en beskrivelse hva de enkelte delkapitlene bør inneholde. En vesentlig del av innholdet er fremkommet gjennom en idédugnad som ble avholdt tidlig i prosjektet. I forbindelse med prosjektet er det også gjennomført en noe forenklet litteraturundersøkelse hvor 4 veiledere/håndbøker er gjennomgått. Det er foreslått følgende inndeling av hovedkapitler i veilederen: Innledning Trafikkdatasystemet i Statens vegvesen Teori Metoder for datainnsamling Bearbeiding av data Bruk og presentasjon av data Referanser Vedlegg Veilederen skal være et redskap/oppslagsverk for alle som har befatning med trafikkregistreringer i en eller annen form; både for de som samler inn data, de som bearbeider data eller de som er brukere av data. I Innledning må det gis en oversikt over begreper, uttrykk og forkortelser som brukes i forbindelse med vegtrafikktellinger. Det må også gis beskrivelser av målsetting og struktur på veilederen, samt hvordan revisjoner av veilederen vil bli foretatt. Det forutsettes at veilederen utarbeides som en nettutgave. Trafikkdatasystemet i Statens vegvesen skal gi en oversikt over hvordan dagens registreringer foregår. Klassifisering av kjøretøy og trafikanter, tellepunktstruktur og beskrivelse av tellenøkler vil naturlig inngå her. Teori vil inneholde beregning av ulike trafikkvariable, samt noe statistikk. Kvalitet på trafikkdata, usikkerhet og feilkilder må defineres/beskrives. Kapitlet skal ikke være for teoretisk og det er viktig å ta med eksempler på praktisk bruk.

6 4 Metoder for datainnsamling vil gi en oversikt over både manuelle og maskinelle metoder, samt hvilke metoder som egner seg til ulike formål. Dette kapitlet vil også inneholde en overordnet utstyrsbeskrivelse. Videre vil plassering/lokalisering av tellepunkt og nødvendig telleomfang ut fra krav til nøyaktighet på data inngå. Statens vegvesen stiller strenge krav til den som skal arbeide ute på vegen. Dette gjelder selvsagt også for den som skal ut for å gjennomføre trafikkregistreringer. Sikkerhetsinstruks og HMSbestemmelser bør derfor tas med i dette kapitlet. Bearbeiding av data må inneholde en beskrivelse av dataflyten i tellesystemet til Statens vegvesen. I dette kapitlet må det også gis en oversikt over aktuelle dataformat som inngår, samt beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring og kontroll av data. Metodikk for ÅDT-belegging av vegnettet, samt ulike indekser som brukes bør beskrives. Rutiner og regler for bearbeiding av ad-hoc registreringer som ikke inngår i det faste tellesystemet bør også inngå her. Bruk og presentasjon av data må gi en oversikt over hva ulike trafikkdata kan brukes til. Usikkerhet og kvalitetskoding av trafikkdata må omtales. De mest aktuelle datakildene (for eksempel NVDB, NorTraf m.fl.) omtales kort, sammen med en fremgangsmåte for å hente ut data fra disse kildene. De mest aktuelle hjelpemidler og verktøy for å presentere ulike trafikkdata må også omtales. Referanser vil gi en systematisert oversikt over alle linker det er henvist til i veilederen. Dette vil være linker til nettsteder med mer detaljert informasjon om for eksempel bruk av utstyr eller dataprogram, sikkerhetsinstrukser mm. Utstrakt bruk av referanser i veilederen vil bidra til å holde omfanget av veilederen på et akseptabelt nivå. Vedlegg vil kunne inneholde ulike registreringsskjema, sløyfekonfigurasjon ved ordinære tellepunkt, detektorplassering ved ATK, prinsippskisse for oppsett av radar etc.

7 5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn På begynnelsen av 1990-tallet ble det laget en veileder i trafikktellinger. Veilederen beskriver datidens telleapparatur og annet teknisk utstyr som det er behov for i forbindelse med automatiske trafikktellinger. Den inneholder også instruks for plassering av tellepunkt, behandling og kontroll av telledata, feilbehandling og dataoverføring. Noe av veilederen er ikke relevant lenger. Nytt utstyr er utviklet, prosedyrer endret og det er tatt i bruk nye metoder og systemer for behandling av trafikkdata. Veilederen finnes i dag kun i papirformat og er moden for revisjon. En ny veileder er nødvendig for å sikre at dagens kunnskap om vegtrafikktellinger videreføres til nye eller andre medarbeidere i vegetaten. Før en ny veileder kan utarbeides er det behov for å se nærmere på hva en slik veileder bør inneholde. For å få dette på plass er det også nødvendig å avklare hvilke målgrupper en slik veileder skal skrives for. I forbindelse med dette arbeidet har Statens vegvesen engasjert SINTEF. 1.2 Mål med prosjektet Det er gjennom dette forprosjektet arbeidet med grunnlag for å definere innhold og oppbygging av den nye veilederen i trafikktellinger. I forprosjektet skal det også lages en beskrivelse og plan for hvordan arbeidet med revisjonen av veilederen kan legges opp. 1.3 Arbeidsbeskrivelse Arbeidet med å definere hva den nye veilederen skal inneholde er i stor grad basert på en idédugnad som ble avholdt i Trondheim 1. desember Ved denne idédugnaden deltok 13 personer fra Statens vegvesen, 1 person fra henholdsvis Oslo og Trondheim kommune, samt 3 personer fra SINTEF. Alle deltakerne var på en eller annen måte involvert i trafikktellinger gjennom sitt daglige arbeid. De fleste personene fra både Statens vegvesen og kommunene hadde betydelig erfaring og kompetanse fra innsamling, bearbeiding eller bruk av trafikkdata i ulike sammenhenger. Vi har også gått gjennom noen veiledere/håndbøker fra andre land som omhandler trafikktellinger. Dette har også bidratt til idéer for hva en veileder om trafikktellinger bør inneholde. Sist, men ikke minst har vi gjennom møter og diskusjoner med oppdragsgiver også fått viktige innspill på både struktur og innhold i veilederen.

8 6 2 Litteraturundersøkelse 2.1 Utvalgte referanser Det er ikke gjennomført noen tradisjonell litteraturundersøkelse med søk i relevante databaser i dette prosjektet. Fra oppdragsgiver har vi mottatt tre håndbøker/veiledere som omhandler innsamling og analyse av trafikkdata. De tre referansene er: Trafiktællinger. Planlegging, udførelse og efterbehandling. Vejledning. Rapport 209, Vejdirektoratet, Traffic Data Collection and Analysis. Guideline no 9, Roads Department, Ministry of Works and Transport, Republic of Botswana. February Handbok trafikmätning. Vägverket Konsult, CD med link til en rekke web-sider som beskriver det svenske trafikkregistreringssystemet, samt hvordan data skal håndteres. Vi har foretatt en gjennomgang av dette materialet, samt en gjennomgang av den eksisterende norske håndboken: Håndbok i vegtrafikktellinger. Statens vegvesen, Dansk veileder Den danske veilederen gir en ganske fullstendig oversikt over arbeidet med trafikktellinger. Selv om enkelte tema er omtalt ganske kort, beskrives hele prosessen fra planlegging, gjennomføring, bearbeiding og presentasjon av tellinger. Veiledningen er delt inn i 14 kapitler, og har en struktur som er logisk bygget opp ut fra hvor i prosessen med trafikktellinger leseren befinner seg. Den starter med innledning og definisjon av begreper og uttrykk. Deretter beskrives klassifisering av kjøretøy for henholdsvis manuelle og maskinelle tellinger i hvert sitt kapittel. Klassifisering av manuelle tellinger er forøvrig ytterligere beskrevet i vedlegget. I kapittel 5 gis en overordnet beskrivelse av planleggingsprosessen i forbindelse med trafikktellinger. Dette inneholder litt om usikkerhet, kostnader og valg av tellemetode. Nærmere detaljer om henholdsvis manuelle og maskinelle tellinger gis i kapittel 6 og 7. Veiledningen har også et eget kapittel (8) om hastighetsmålinger. Kapittel 9 til 12 beskriver kontroll, bearbeiding og presentasjon av trafikktellinger. Det mest omfattende av disse er kapittel 10, som forklarer beregning av ÅDT, YDT og tilsvarende variabler. I dette inngår også beskrivelse av usikkerhet. Blant annet er det gjengitt tabeller som viser usikkerheten avhengig av trafikktype og lengden på telleperioden. Til slutt er det i kapittel 13 tatt med et relativt omfattende kapittel med eksempel på trafikkregistrering i praksis. Dette omfatter hele telleprosessen, og er illustrert med et praktisk case fra tellinger i en kommune i Danmark. Veiledningen inneholder ingen omtale eller beskrivelse av konkret telleutstyr. Det er heller ikke henvist til hvor man kan finne slik informasjon. Foruten at veilederen er veldig oversiktlig og enkel å finne frem i, kan det i arbeidet med en norsk veileder være verd å merke seg at den i beskrivelsen av kjøretøyklassene ved manuelle tellinger viser fotografier med eksempler på de ulike kjøretøytypene. Et annen ting som en kan ta med seg er kapittelet om trafikkregistreringer i praksis.

9 7 2.3 Veileder fra Botswana Denne veilederen er skrevet i samarbeid med Statens vegvesen, med Per Engeset som medforfatter. Den norske deltagelsen preger også innholdet, ved at utstyr og metodikk ligger tett opp mot det som benyttes i Norge. Også denne veilederen dekker det meste av arbeidet med trafikktellinger, inkludert planlegging, gjennomføring og bearbeiding. Veilederen er relativt kort, og går i liten grad i dybden på de tema som omtales. Den gir imidlertid en grundig og oversiktlig innføring i prinsipper og metoder for trafikktellinger. Veilederen består av ni kapitler. Etter innledningskapittelet gis det i kapittel 2 en oversikt over ulike former for trafikktellinger, og hvilke typer utstyr som kan brukes. I kapittel 3 omtales trafikktelling i Botswana. Dette kapittelet omfatter også en beskrivelse av systemet for klassifisering av kjøretøy ved manuelle og automatiske registreringer. Kapittel 4 gir en beskrivelse av karakteristika ved trafikktellinger, samt litt om innsamling av trafikktall. Kapittel 5 inneholder informasjon om behov for utstyr og personell i forbindelse med registreringer, mens kapittel 6 gir en veldig kort beskrivelse av tema i tilknytning til HMS i forbindelse med tellinger. Prosedyrer for trafikktellinger gjennomgås i kapittel 7, mens bearbeiding og presentasjon av trafikkdata behandles i henholdsvis kapittel 8 og 9. Veilederen bruker veldig mye figurer og fotografier til å illustrere innholdet. Sammen med en god layout gjør dette den veldig leservennlig, men gjør den også enkel og forstå, også for de som er nye innen fagområdet. Dette kan det være nyttig å ta med seg i arbeidet med den norske veilederen, og da spesielt med tanke på målgruppen for denne. 2.4 Svensk håndbok Den svenske håndboken vi har hatt tilgang til er web basert. Selve innholdet synes å være tradisjonelt og helt greit, men fordi dette er et elektronisk dokument, slik det er planer om også for den norske utgaven, har vi valgt å knytte våre kommentarer til hvordan dette fungerer. Håndboken består av seks hoveddeler. Vi har bare hatt tilgang til to deler av denne. Den ene er en overordnet systembeskrivelse, og det andre er en detaljert beskrivelse av hvordan inndata behandles. Felles for begge er at de er relativt uoversiktlig. Den kan fungere greit som et oppslagsverk for brukere med en del erfaring, men nye brukere vil ha problemer med å finne frem og skaffe seg oversikt. Den tekniske løsningen er heller ikke spesielt god. Dokumentet består av en blanding av rene html-sider med tekst, og linker til dokumenter i andre format. Nye sider åpnes i nye vinduer, og man kan i liten grad bla frem og tilbake i dokumentet på en enkel måte. Det er ingen menyer, slik vi kjenner fra vanlige nettsider, for å gjøre det enklere å orientere seg. Det å bevege seg mellom de ulike delene av dokumentet blir derfor også vanskelig og tungvint. Den tekniske løsningen gjør det også vanskelig å skrive ut utvalgte deler av dokumentet. Nytten av denne håndboken for arbeidet med norsk veileder er primært at den viser at en elektronisk håndbok ikke trenger å være bedre enn en trykt utgave. Det må legges stor vekt på å gjøre en elektronisk utgave brukervennlig og funksjonell. Spesielt gjelder dette med tanke på nye brukere. Man må også vurdere om håndboken skal være web-basert, som den svenske, eller kun en elektronisk utgave av en trykket utgave.

10 8 2.5 Norsk håndbok Den eksisterende utgaven av håndbok i vegtrafikktellinger er fra 1989, og er veldig fokusert på utstyr. For utstyret som er omtalt er det gitt til dels svært detaljerte beskrivelser. Den fungerer derfor mer eller mindre som en brukermanual for utstyr og datasystemer som er omtalt. I tillegg til omtale av utstyr og datasystemer for behandling av data er det gitt en kort orientering om telleopplegg, tellemetoder og beregning av ÅDT. Felles for mye av innholdet i håndboken er at det beskriver utstyr og systemer som ikke lenger er i bruk. 2.6 Klassifisering av kjøretøy Med tanke på en mulig endring av systemet for klassifisering av kjøretøy er det gjennomført et begrenset søk med hensyn til standarder for klassifisering av kjøretøy. Resultatet viser at det eksisterer standarder for klassifisering av kjøretøy. Under er det listet opp de kildene vi har funnet: ISO 1176, Road vehicles -- Masses -- Vocabulary and codes (1990) ISO 3833, Road vehicles -- Types -- Terms and definitions (1977) FN rapport, WP.29/78/Rev 1 /Amend 2, Annex 7/Rev 2, Classification and definition of power-driven vehicles and trailers (1999) Vi har imidlertid ikke gått inn på de kildene vi har funnet. Dette arbeidet overlates til hovedprosjektet med utforming av selve veilederen. Spørsmålet er imidlertid om klassifiseringene som er definert lar seg bruke i forbindelse med vegtrafikktellinger. Alle de tre referansene på håndbøker/veiledere i trafikktellinger inneholder imidlertid kapitler om klassifisering av kjøretøy. I arbeidet med en eventuell revisjon av dagens klassifisering i Norge kan det være nyttig å studere disse nærmere. Spesielt kan dette gjelde den danske veiledningen, som er ganske ny, og hvor det er foretatt en revisjon av det danske klassifiseringssystemet for manuelle tellinger Det danske system for klassifisering av kjøretøy Beskrivelsen av klassifisering av maskinelle tellinger er svært kort, og angir kun klassifikasjon etter lengde. Her brukes kun tre grupper: 0 m 5,8 m Motorsykkel, personbil og varebil 5,8 m 12,5 m Lastebil, buss, stor varebil, person- og varebil med tilhenger 12,5 m 22,0 m Lastebil med tilhenger, vogntog og buss Klassifiseringen av manuelle tellinger er imidlertid langt mer omfattende og er bygget opp etter et hierarkisk system med fire nivåer.

11 9 Nivå 2 er grunnivået, og består av 10 kategorier som vist i Tabell 2.1. For dette nivået er det gitt en beskrivelse av hver kategori, samt at det er vist bilder med eksempler på kjøretøy i de ulike kategoriene. Nivå 2 kan slås sammen til det mer overordnet nivå 1, som består av fem kategorier. Nivå 2 kan også splittes opp i mer detaljerte kategorier med 25 eller 100 kjøretøytyper, som utgjør henholdsvis nivå 3 og nivå 4. Tabell 2.1 Kjøretøyklassifikasjon for manuelle tellinger. Nivå 1, 2 og 3

12 10 3 Idédugnad 3.1 Innledning Som nevnt innledningsvis ble det gjennomført en idédugnad i Trondheim 1. desember Hovedformålet med idédugnaden var å få innspill på hva en ny veileder i trafikktellinger skal inneholde. I denne sammenheng var det også viktig å få avklart hvilke målgrupper en ny veileder skal henvende seg til, fordi dette vil være av vesentlig betydning når det gjelder innholdet. Ved idédugnaden deltok det i alt 18 personer; 13 fra Statens vegvesen, 1 fra henholdsvis Oslo og Trondheim kommune, samt 3 fra SINTEF. Alle deltakerne var på en eller annen måte involvert i trafikktellinger gjennom sitt daglige arbeid. De fleste personene fra både Statens vegvesen og kommunene hadde betydelig erfaring og kompetanse fra innsamling, bearbeiding eller bruk av trafikkdata i ulike sammenhenger. 3.2 Idédugnad I den første delen av idédugnaden fikk hvor hver enkelt mulighet til å legge frem sine synspunkter med hensyn på den nye veilederen. Det ble bedt om å fokusere på forventninger, målgrupper, innhold og form på den nye veilederen. Noen av hovedpunktene som kom frem var: Veilederen skal være et verktøy for alle, både for de som samler inn, bearbeider eller er brukere av data Veilederen må omfatte både trafikkdata og tellinger Veilederen skal være et støttesystem. Uinnvidde bør kunne bruke håndboka for å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver En beskrivelse av beregningsmetodikk må omtales Noe om kvalitetssikring av data må med Usikkerhet i trafikkdata må med. Hvor mye må man telle for å oppnå ønsket nøyaktighet? Kravspesifikasjoner som kan brukes ovenfor entreprenører bør være med Veilederen må være lett tilgjengelig og bør foreligge som nettutgave Veilederen skal inneholde mye stoff, men samtidig være så liten som mulig i omfang. Dette kan gjøres ved å ha linker til brukerbeskrivelser av utstyr, andre håndbøker/veiledninger etc. Det var ingen klare meninger om hva slags status veilederen skal ha; veileder, håndbok eller retningslinjer. Dette bør avklares internt i Statens vegvesen før arbeidet med selve veilederen starter opp. 3.3 Gruppearbeid Den andre delen av idédugnaden ble gjennomført som gruppearbeid. Følgende spørsmål skulle besvares: Hva bør være med i veilederen i tilknytning til innsamling, bearbeiding og bruk av veg- og trafikkdata?

13 11 Deltagerne ble delt inn i 3 grupper, hvor hver gruppe skulle besvare oppgaven innenfor sitt tema: Gruppe 1: Innsamling Gruppe 2: Bearbeiding Gruppe 3: Bruk Gruppene ble satt sammen på en slik måte at hver enkelt person var i den gruppen som man arbeidsmessig nærmest hørte hjemme i. Etter gruppearbeidet hadde hver gruppe en presentasjon med resultat fra gruppens arbeid i plenum. Stikkordsmessig kan presentasjonene fra hver av gruppene oppsummeres slik: Gruppe 1: Innsamling Definere tellepunkter: Hva skal registreres, og hvordan. Kvalitet er viktig, spesielt med tanke på at data etter hvert blir mer tilgjengelig for flere Manuelle tellinger. Beskrivelse av disse Etablering: Plassering av punkter, fresing, henvisning til andre håndbøker og krav Utbedring: Drift og vedlikehold, Innsamling: Tekniske nett, struktur, automatisk behandling Definisjoner og forklaringer Hensyn til nye brukere / entreprenører Beskrivelse av alternative registreringer. Eks OD-mønster, nummerundersøkelser Sertifisering av tellepunkt Gruppe 2: Bearbeiding (av rådata) Kontroll av rådata Beskrivelse av systemer i NorTraf (KR2000, Tellius, beregningsmoduler ) Rådata skal ha gyldig format (pr i dag Datarec-format?) Bearbeiding skal starte med en kontroll i KR2000 Rådata fra ulike nivåer skal ha bestemte nøkler - minimumskrav Korreksjon av rådata må kun skje etter gjeldende regler Beregning skjer automatisk.. Punktbeskrivelse er viktig (Tilordning av tellekurver til tellepunkt). (NB: her er det behov for en beskrivelse av hvordan systemet fungerer!) Beskrivelse av manuelle beregninger. Overføring av manuelle tellinger. Avklaring vedrørende Tellius Trenger en prosessbeskrivelse ÅDT-registrert er kunde nr 1! All bearbeiding bør rapporteres Ønske om automatisk generering av telleplan (Tellius) Tellius burde være koblet mot ÅDT-beleggingssystemet

14 Gruppe 3: Bruk Plassering av punkt/tellepunktstruktur Kjent kvalitet/usikkerhet. Når data presenteres må usikkerheten være kjent. Beregning av usikkerhet må beskrives i håndboken. Usikkerhet knyttet til utstyr, bearbeiding med mer Metodikk for strekningsbelegging må beskrives Klassifisering, lengdeklasser/kjøretøyklasser mangler europeisk standardisering/iso Sykkeldata må beskrives i veileder Manuelt telleopplegg ved korttidstellinger må beskrives; krysstellinger, snitt og kartlegging av OD-mønster Det må tas vare på data fra annet utstyr, for eksempel signalanlegg, ATK, ferger, bomstasjoner Det må tas vare på rådata, for eksempel målinger av enkeltkjøretøy der dette foretas Datostempling av trafikkdata? 3.4 Oppsummering Generelt Med utgangspunkt i det som kom frem under idédugnaden er det klart at man ønsker seg en noe annerledes veileder/håndbok enn eksisterende fra Veilederen skal være et redskap/oppslagsverk for alle som har befatning med trafikkregistreringer i en eller annen form; både for de som samler inn data, de som bearbeider data eller de som er brukere av data. Veilederen skal både være omfattende og samtidig ha et begrenset innhold. Den skal foreligge som nettutgave, men dersom noen velger å skrive den ut på papir skal den likevel ikke være fysisk stor. Dette kan en få til dersom man i veilederen viser til andre veiledere, håndbøker, og bruksanvisninger for mer detaljert informasjon om bestemte tema. Som eksempel kan det nevnes at veilederen godt kan inneholde en kort beskrivelse av forskjellig trafikkregistreringsutstyr, men bruksanvisningen for utstyret skal ikke stå i veilederen. Veilederen skal også være et støttesystem for uinnvidde. Veilederen må kunne brukes av medarbeidere som tidligere ikke har arbeidet med trafikktellinger. Dette kan både gjelde nytilsatte medarbeidere og medarbeidere som har skiftet arbeidsfelt. For disse bør den derfor kunne fungere som en form for lærebok. I enkelte sammenhenger kan det være aktuelt at man engasjerer entreprenører eller konsulenter til å foreta trafikktellinger. Veilederen bør derfor også inneholde kravspesifikasjoner som kan benyttes ovenfor disse Faguttrykk, definisjoner og kjøretøyklassifisering Veilederen må ha et eget kapittel med faguttrykk og definisjoner som benyttes innenfor trafikkregistrering. For eksempel må en definere størrelser som årsdøgntrafikk, sommerdøgntrafikk, snitt- og strekningshastighet, personbilenheter, andel tunge kjøretøy osv. I denne sammenheng vil det være viktig å ha en entydig kjøretøyklassifisering. I dag bruker man i Norge en klassifisering etter lengde, mens det i andre land også benyttes klassifisering etter

15 13 akselkonfigurasjon. Vi har pr i dag ingen europeisk standardisering på dette området, men det må vurderes om ikke vi også her til lands skal benytte akselkonfigurasjon som supplerende klassifiseringsmetode Plassering av tellepunkt/tellepunktstruktur Slik som i dagens håndbok må den nye veilederen inneholde informasjon om både overordnet og detaljert plassering av tellepunkt på vegnettet. Veilederen må også beskrive dagens tellepunktstruktur med inndelingen i ulike nivåer Registreringsmetoder og utstyr Ulike metoder for registrering av trafikkdata med tilhørende utstyr bør få en viss omtale. Manuelle tellemetoder må omtales i tillegg til de maskinelle. I tillegg til metodene bør en også si noe om hvilke registreringsmetoder som egner seg best til ulike formål. Det er naturlig at maskinelle volumtellinger og hastighetsregistreringer får mest omtale siden det er dette som inngår i det landsomfattende telleopplegget. Andre registreringsmetoder som for eksempel nummerskiltundersøkelser, krysstellinger, sykkeltellinger, fergestatistikk, innsamling av data fra signalanlegg, ATK, bomstasjoner etc bør imidlertid også nevnes Usikkerhet og kvalitet på data De data som samles inn må ha en viss kvalitet, og det er derfor viktig at data kvalitetssikres på best mulig måte. Veilederen må ha et kapittel om hvordan data skal kvalitetssikres. Kapitlet må si noe om hva slags rutiner skal følges og hvilke metoder skal benyttes ved kvalitetssikring. Videre er det et sterkt ønske om at usikkerheten i presenterte data oppgis. Ved presentasjon av ÅDT-tall bør det angis hvor sikre de oppgitte tallene er. Det er innlysende at beregnet ÅDT-tall med utgangspunkt i 2 ukers telling er mer nøyaktig enn 1 ukes telling. Usikkerhet i data har imidlertid ikke bare med telleomfanget å gjøre. Det er også knyttet usikkerhet til metoden for å beregne ÅDT-tall. Hvor sikker er den valgte referansekurven? Det er også knyttet måleteknisk usikkerhet til ulikt telleutstyr. Disse feilkildene vil kunne føre til nokså usikre verdier som det er ønskelig å ha kontroll på. Veilederen må derfor omtale disse feilkildene, og angi metoder for å beregne usikkerheter Bearbeiding av trafikkdata Veilederen bør inneholde en beskrivelse av systemet for bearbeiding av rådata frem til presentasjonen i NorTraf (KR2000, Tellius, beregningsmoduler, etc). Det bør også gis en detaljert beskrivelse av beregningsgangen fra rådata til beregnede verdier, for eksempel hvordan man beregner ÅDT. Metoden for strekningsbelegging av volumdata må beskrives. Metoden bør også kunne si noe om hvor mange punkter som det må telles i for å få et godt nok utgangspunkt for ÅDT-belegging. Her kan det imidlertid være behov for en bedre metodikk, da en i dag både kan ha feil og uhensiktsmessig inndeling av veglenkene.

16 Presentasjon av trafikkdata Som nevnt ovenfor bør en ved presentasjon av telledata oppgi usikkerhet slik at brukeren kan ta høyde for dette i sine vurderinger. Veilederen bør også gi en oversikt over/beskrivelse av ulike systemer for presentasjon av data (NVDB, NorTraf, andre programmer). 4 Forslag til innhold i veileder I dette kapittelet gis det en oversikt over hvordan veilederen kan bygges opp. Under har vi vist forslag til struktur på veilederen, samt gitt en kort beskrivelse av forslag til innhold i de ulike kapitlene. 4.1 Forslag til struktur 1 INNLEDNING 1.1 DEFINISJONER 1.1 HENSIKT MED VEILEDER 1.2 STRUKTUR PÅ VEILEDER 1.3 HÅNDTERING AV REVISJONER 2 TRAFIKKDATASYSTEMET I STATENS VEGVESEN 2.1 TELLEPUNKTSTRUKTUR 2.2 TELLEPLAN 2.3 KLASSIFISERING AV KJØRETØY OG TRAFIKANTER 2.4 TELLENØKLER 2.5 AJOURHOLD AV DATA 3 TEORI 3.1 BEREGNING AV TRAFIKKVARIABLER 3.2 STREKNINGSHASTIGHET OG SNITTHASTIGHET 3.3 STATISTIKK 4 METODER FOR DATAINNSAMLING 4.1 MASKINELLE TELLINGER 4.2 MANUELLE TELLINGER (KORTE BESKRIVELSER) 4.3 UTSTYRSBESKRIVELSE 4.4 PLASSERING/LOKALISERING AV TELLEPUNKT 4.5 TELLEOMFANG 4.6 SIKKERHETSINSTRUKS/HMS 5 BEARBEIDING AV DATA 5.1 OVERORDNET DATAFLYT 5.2 KRAV TIL DATAFORMAT 5.3 KVALITETSSIKRING AV DATA 5.4 ÅDT-BELEGGING AV VEGNETTET 5.5 INDEKSER 5.6 AD-HOC TELLINGER 6 BRUK OG PRESENTASJON AV DATA 6.1 BRUKSOMRÅDER FOR TRAFIKKDATA 6.2 USIKKERHET I TRAFIKKDATA 6.3 AKTUELLE DATAKILDER 6.4 PRESENTASJON AV TRAFIKKDATA 7 REFERANSER 8 VEDLEGG

17 Forslag til innhold i hvert kapittel 1 Innledning 1.1 Definisjoner Her skal det gis en oversikt over begreper, uttrykk og forkortelser som ofte brukes i forbindelse med vegtrafikktellinger. Eksempler: ÅDT, YDT og personbilekvivalenter Dette avsnittet kan eventuelt flyttes bakerst i veilederen, eller tas med som et vedlegg. Alternativt kan det deles, slik at de mest sentrale begrepene forklares i dette kapittelet, mens de øvrige gjengis i vedlegg. 1.1 Hensikt med veileder Her angis kort hva som er målet med veilederen, og hvordan man ønsker at denne skal brukes. 1.2 Struktur på veileder I struktureringen er det forsøkt å ta utgangspunkt i brukerens behov og de ulike fasene han kan være i når han ønsker å bruke veilederen: I. Han ønsker å gjennomføre en trafikktelling, men er usikker på hvordan, og med hvilket utstyr II. Han har gjennomført en registrering og lurer på hvordan disse skal bearbeides og legges inn i vegvesenets registre. III. Han har behov for trafikktall, og ønsker å vite hvilke registreringer som finnes, hvor de finnes, og hvilke usikkerheter disse har. Disse hovedfasene dekkes i veilederen i henholdsvis kapittel 4, 5 og 6. I tillegg er det tatt med et eget kapittel med teori, kapittel 3, samt en beskrivelse av trafikkdatasystemet i Statens vegvesen i kapittel 3. I tillegg til disse hovedkapitlene er det foreslått å ha med et eget kapittel med referanser, kapittel 7, samt at man samler alle skjema og vedlegg i en egen del helt til slutt i et kapittel 8 Veilederen vil i seg selv ikke inneholder tekniske spesifikasjoner og manualer på forskjellig utstyr og programvare, men man vil finne linker og henvisninger til slik informasjon hos andre kilder, som for eksempel produsenter og leverandører. Hvis det er noen kilder som er veldig sentrale, kan de eventuelt omtales spesielt her. 1.3 Håndtering av revisjoner Veilederen vil være et dynamisk dokument, som vil oppdateres jevnlig. Dokumentet vil være elektronisk, men det legges opp til at det skal være enkelt å skrive ut deler av dokumentet, slik at den enkelte bruker kan ha papirutgave av de delene som er mest aktuelle for en selv. For at brukerne av veilederen skal være sikker på at de sitter med siste versjon bør det etableres et

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur

Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur Vegdirektoratet Transport og trafikksikkerhet Trafikkdata: Framtidig behov Mål, strategier og arkitektur ViaNova AS Desember 1997 Forord Statens vegvesen er ansvarlig for å samle inn, bearbeide og lagre

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer