Levende opptatt av det. Årsrapport Felleskjøpet Agri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri"

Transkript

1 Levende opptatt av det Årsrapport 2011 Felleskjøpet Agri

2 Innhold Dette er Felleskjøpet Agri... 3 Bondens lønnsomme partner... 4 Nøkkeltall... 6 Skaper resultater sammen med bonden 8 En eventyrlig vekst som fortsetter En viktig næringsmiddelaktør Grønn bonus til kundene Tillitsvalgte har innflytelse Trainee en som ble fagsjef Forvalter store verdier Aktivt miljøarbeid ThermoSeed et miljøtiltak Årsmelding Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisors beretning Kontrollutvalgets beretning... 51

3 Dette er Felleskjøpet Agri Verdens lengste Felleskjøp Felleskjøpet Agri er landets største leverandør av driftsmidler til landbruket gjennom innkjøp, produksjon, distribusjon av kraftfôr, gjødsel, såvarer, plantevernmidler og korn. Vi er leverandør av maskiner, redskaper og øvrige driftsmidler både til landbruk, anlegg, park, idrett og vei. Gjennom våre butikker og verksteder som ligger spredt over hele landet, kan vi tilby det meste av det som trengs for å skape et levende og grønt Norge. I tillegg har vi en allsidig virksomhet innen næringsmiddelindustrien, grøntmarkedet, kjæledyr, eiendom og transportsektoren, som er viktige virksomhetsområder i konsernet Felleskjøpet Agri. Felleskjøpet skal ta vare på samvirke som eierform, og styrke engasjementet og innflytelsen til våre eiere og medlemmer. Vårt hovedmål er å være bondens mest lønnsomme samarbeidspartner. Vi er leverandører av kvalitet, kompetanse og engasjement til hele Norges befolkning fordi vi bryr oss og vi kan. Slik ble vi til Felleskjøpene har en lang historie i Norge. Vår historie startet på midten av 1800-tallet, da behovet for innkjøp av driftsmidler i landbruket økte. Gjennom forsøk og erfaring ble det klart at man kunne oppnå større og bedre avlinger ved bruk av mineralgjødsel og bedre såfrø, og at kraftfôr og sterkere fôring kunne øke avkastningen fra husdyra. Det første Felleskjøpet ble stiftet i Kristiania i 1896 og fikk navnet Landhusholdningsselskabernes Fellesinnkjøbsforening. Dette selskapet var begynnelsen til Felleskjøpet, og senere ble det etablert Felleskjøp i hele landet. Gjennom fusjoner på kryss og tvers av regioner og områder, ble til slutt Felleskjøpet Agri skapt, som er det største av i alt tre Felleskjøp i Norge. De tre Felleskjøpene er selvstendige selskap som ivaretar sine geografiske områder, men som samarbeider på en rekke områder. Felleskjøpet Agri dekker så og si hele landet, i sum 15 fylker, og konsernet omsetter i dag for over 10 mrd kroner. Din naturlige samarbeidspartner Felleskjøpets nye strategiplan for perioden ble vedtatt i desember. Den setter klare og tydelige ambisjoner for selskapets videre arbeid. Strategien bygger på fire pilarer: Bonden er vår viktigste kunde, og det settes derfor enda sterkere fokus på primærvirksomheten. Dette er en naturlig konsekvens av Felleskjøpets forretningside. Aktivt medlemsengasjement med særlig fokus på unge bønder. Videre satsning på forretningsområder med relasjon til landbruksvirksomheten, for eksempel butikk, matmjøl, bakevarer og grøntsektoren. Videre optimalisering av driften, blant annet investering i nye IT-løsninger. Ny konsernstruktur Som følge av dette er konsernets organisering endret for å møte framtidige muligheter og utfordringer. Adm. direktør Økonomi, finans, IT Medlem HR Kommunikasjon/ samfunnskontakt Stormøllen* Næringsmiddel Grønt Grøntsektoren Handel Landbruk Produksjon og vareforsyning * eierandel Stormøllen 66% 3

4 Bondens lønnsomme partner I 2011 konsentrerte vi oss om å gjøre Felleskjøpet Agri til en enda mer lønnsom partner for bonden. Vi forbedret våre produkter og tilbud innenfor sentrale områder som kraftfôr, gjødsel og maskiner, og vi har tydelig definert at matmjøl, bakeri og grøntaktivitetene hører sammen med landbruk i konsernets kjernevirksomhet. Vi har gjennomført betydelige investeringer i våre produksjonsanlegg for å øke effektiviteten. Og vi har satt medlemsengasjement og unge bønder høyt på prioriteringslisten. Alt dette gjør vi fordi vi er overbevist om at ved å virke sammen får vi mer ut av fellesskapet er preget av denne bevisste satsingen for å styrke bondens økonomi og Felleskjøpets posisjon i landbruksmarkedet. Vi har blant annet forbedret kraftfôrporteføljen og justert betingelsessettet for produkter som går direkte inn i bondens drift. Til gjengjeld har Felleskjøpet vunnet markedsandeler. Dette har vært viktig for å sikre store volumer, effektiv drift og lave kostnader. Jeg oppfatter at det er stor enighet blant medlemmene om at dette er en riktig strategi, og den vil bli videreført i tiden framover. Vi har foretatt en nødvendig revurdering av engasjementer i konsernet. Dette har medført nedskrivinger som virker negativt inn på resultatet. Med utgangspunkt i lovpålagte beregninger, er også pensjonsforpliktelsene økt. Videre har noen av våre datterselskaper og Moelven ikke oppnådd resultater på samme nivå som i 2010, men noe av dette er kompensert av flott fremgang på andre områder. Den underliggende driften er god innenfor så godt som alle våre viktigste forretningsområder, og konsernets finansielle stilling er solid. Derfor kunne vi refinansiere lån for til sammen 1,5 milliarder kroner til gode betingelser i Det sikrer vår finansiering, og gir oss handlingsrom i en tid med usikkerhet i internasjonal økonomi. Det er i dag vanskelig å ha klare forestillinger om hvordan situasjonen internasjonalt kan påvirke oss, men vi står godt rustet til å møte både utfordringer og muligheter. Lønner seg å være medlem Det skal lønne seg å være medlem og samhandle med Felleskjøpet Agri. Selv om vi totalt sett kom ut med et noe lavere resultat enn året før, er vi derfor glad for at vi også for 2011 har funnet det forsvarlig å utbetale 50 millioner kroner i bonus/etterbetaling til medlemmene. I tillegg avsettes det 36,8 mil lioner til ny medlemskapital og 3,7 millioner utbetales i avkastning på innestående medlemskapital. Dette tilsvarer en rente på 4,3 prosent, som er en god rente i dagens marked. Jeg vil også trekke fram at vi fra 2012 innfører medlemstilbud i butikkene våre. Dette er et tilbud til alle medlemmer i Felleskjøpet Agri, hvor vi gir gode rabatter på aktuelle produkter hver måned fremover. Sammen skaper vi resultater Ansatte og tillitsvalgte har lagt ned et stort arbeid med den nye strategiplanen som styret vedtok i desember. Jeg har opplevd et sterkt og positivt engasjement rundt strategien, noe som gir et godt grunnlag når vi nå iverksetter den. Vi setter sterk fokus på primærvirksomheten, og hvordan vi i samhandling med medlemmene kan skape gode resultater både for bonden og for Felleskjøpet. Det stiller store krav til oss. Dette har vi lagt en plan for i strategien, og hvert år skal vi ha en grundig avsjekk for å sikre at vi er i rute. Her vil alle innspill fra medlemmene og markedet veie tungt. Samtidig må det være forståelse for at ikke alle tiltak kan gjennomføres på samme tid. Vi må følge de planer som er lagt og justere etter behov. Da sikrer vi riktige beslutninger og best resultat. Sentralt i strategien står det faktum at jo større oppslutningen er fra medlemmene, jo bedre jobb kan Felleskjøpet gjøre. Vi vil derfor legge stor vekt på å opptre slik i markedet at vi inviterer til et rasjonelt forretningsmessig samarbeid med medlemmene. 4

5 Samtidig vil jeg oppfordre medlemmene til å slutte opp om sitt eget selskap og utnytte de muligheter Felleskjøpet representerer. FNs samvirkeår i 2012 er en fin anledning til å vise hvordan vi sammen kan skape resultater. Butikk, matmjøl, bakeri og grønt Som del av kjernevirksomheten har butikk, Stormøllen og Grønt stor betydning for konsernet. I strategiarbeidet har vi tydeliggjort hvordan disse forretningsområdene kan utvikles i samspill med og i forlengelsen av landbruksvirksomheten. Alle er også inne i en spennende utvikling med ulike muligheter innen sine markeder. I 2011 fikk vi Norgesgruppen som ny kunde på Møllerens produkter og tok i bruk et nytt bakeri på Stange for Mesterbakeren. Videre har vi gjennomført en rekke nye butikkoppgraderinger og besluttet opprettelsen av en helt ny avdeling utenfor Åsane i Bergen. Grøntvirksomheten hadde fin fremgang på en rekke av sine områder, med god resultatfremgang for flere selskaper. Samler organisasjonen Etter den omfattende strategiprosessen har vi også gjort en vurdering av hvordan vi best kan organisere konsernet for å sikre effektiv drift og ivareta aktiv og god eierstyring også framover (se organisasjonskart side 3). Vi har blant annet vedtatt å samle sentrale funksjoner i nytt hovedkontor i Lillestrøm, som realistisk vurdert vil være operativt fra Det ble i 2011 tilsatt ny adm. direktør for Mesterbakeren og ny adm. direktør i NORGRO. Videre er personalfunksjonen løftet opp til å bli et konsernansvar. Vi har også besluttet å etablere Felleskjøpet Akademiet som et ledd i å styrke kompetanseutviklingen i konsernet. Miljø Vi jobber kontinuerlig for å minimere belastningen av vår virksomhet på det ytre miljø. I løpet av 2011 har vi ytterligere besluttet tiltak som vil bidra til dette, som systemer for bedre lassplanlegging for kraftfôrbilene og ny biokjele ved anlegget på Stange. Biokjelen vil utnytte skallrester fra produksjonen ved anlegget som varmekilde, og vil vesentlig redusere behovet for elektrisk kraft. Vi har i løpet av året også investert i en helt ny og unik teknologi for såkornbehandling. ThermoSeed-behandling gir i tillegg bedret spireevne for kornet. 22. juli Som Norges største leverandør av gjødsel ble Felleskjøpet Agri på tragisk vis knyttet til terrorhandlingen som rammet Norge 22. juli Våre tanker går til alle dem som mistet sine kjære og de som ble skadet og på annen måte rammet av terroraksjonen. Fra Felleskjøpets side la vi vekt på så raskt som mulig å få oversikt over situasjonen og bistå politiet og myndighetene for øvrig. Jeg vil takke alle ansatte som bidro i dette arbeidet. Livsstil Etter ett år i selskapet går det mer og mer opp for meg at det å arbeide i Felleskjøpet framstår like mye som en livsstil som en jobb. Du kan ikke unngå å bli revet med av det sterke engasjementet som både eiere og ansatte viser. Et bedre grunnlag kan vi ikke ha for å nå våre ambisjoner. Jeg vil rette en stor takk til alle ansatte, tillitsvalgte, kunder og leverandører for et godt, produktivt og engasjert samvirke i John Arne Ulvan Adm. direktør 5

6 Nøkkeltall Tall i 1000 kr Omsetning 1.1 Driftsinntekter Resultat/Kontantstrøm 2.1 Dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Balanse 3.1 Totalkapital Investeringer Kortsiktig kapitalbinding Egenkapital Netto rentebærende gjeld Rentabilitet/Soliditet 4.1 Dekningsgrad 28,2 % 28,6 % 28,0 % 4.2 Driftsmargin 3,6 % 4,2 % 4,0 % 4.3 Kostnadsgrad 24,6 % 24,3 % 24,0 % 4.4 Resultatgrad 2,0 % 3,1 % 2,4 % 4.5 Egenkapitalandel 31,9 % 33,1 % 30,5 % 4.6 Egenkapitalavkastning 5,6 % 11,4 % 10,2 % 4.7 NRBG/EBITDA 4,3 3,7 4,1 Definisjoner: 2.1 Resultat før finans, skatt, avskrivninger og nedskrivninger 3.2 Årets investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3.3 Varelager pluss kundefordringer minus leverandørgjeld 3.5 Rentebærende gjeld-likvider 4.1 Driftsinntekter fratrukket vareforbruk og frakt i prosent av driftsinntekter 4.2 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter 4.3 Driftskostnader eksl. vareforbruk og frakt i prosent av driftsinntekter 4.4 Resultat før skatt i prosent av driftsinntekter 4.5 Egenkapitalen i prosent av totalkapitalen 4.6 Årsresultat i prosent av egenkapitalen ved inngangen til regnskapsperioden 4.7 Netto rentebærende gjeld dividert på resultat før finans, skatt, avskrivninger og nedskrivninger 6

7 Felleskjøpet Agri lanserte i 2011 nye fôrtyper til flere dyreslag som bidro til at mange bønder oppnådde gode resultater i egen drift. Felleskjøpet skal fortsette arbeidet med å øke sine markedsandeler på kraftfôr, samt ha fokus på forskning og utvikling. Sterkt fokus på bonden vil også styrke Felleskjøpets posisjon i markedet. 7

8 LANDBRuK (primærvirksomheten) Skaper resultater sammen med bonden Felleskjøpets landbruks- og primærvirksomhet har vært preget av høy aktivitet innenfor alle områder, og i tråd med den nye strategiplanen er det lagt ned mye arbeid i å bidra til gode økonomiske resultater for våre kunder. Forhold som har preget arbeidet i 2011, er: Løft i salget og økte markedsandeler mot slutten av året som følge av en policy for å styrke Felleskjøpets posisjon i kraftfôrmarkedet En svært krevende vekstsesong ga mange utfordringer, men med stor innsats og god oppfølging gjennom hele varekjeden har vi kunnet tilby kraftfôr, såkorn og andre produkter innenfor de strenge kvalitetskrav Felleskjøpet setter. Godt traktor- og maskinsalg som endte på nesten en milliard kroner Kraftfôr Felleskjøpet Agri startet i 2010 et arbeid for å styrke sin konkurranseevne i kraftfôrmarkedet. Bakgrunnen var stagnerende og tapte markedsandeler i viktige husdyrområder. Dette arbeidet er forsterket i 2011 og vil bli videreført i Samlet sett var salget av kraftfôr i 2011 på samme nivå som i Mot slutten av året har markedsandelene på kraftfôr økt til alle dyreslag. Mest markant har økningen vært for drøvtyggefôr. Dette kan tilskrives tiltakene som er satt i verk og stor innsats i våre fabrikker og fra salgs- og rådgivingsapparatet. Den positive utviklingen reflekteres også i vår årlige undersøkelse av kundetilfredshet, som viser en nivåøkning fra 80 til 84 (av 100) blant våre kraftfôrkunder. Felleskjøpet Agris tiltak innenfor kraftfôrområdet er en tydelig oppfølging av strategiske plan for , der sterk fokus på primærvirksomheten er en av pilarene. Blant tiltakene er nye produkter, prisjusteringer på betingelsessettet, justeringer i fraktsatser og tett kundeoppfølging. Leveringsbetingelsene er utformet for å stimulere til mest mulig rasjonell samhandling mellom kundene og Felleskjøpet, som kommer alle til gode i form av generelt lavere kostnader. For den enkelte bonde handler god økonomi om mer enn pris. Gode produksjonsresultater er en kombinasjon av god drift, høy produktkvalitet og godt miljø. Felleskjøpet har derfor høyt fokus på kraftfôrkvalitet og god rådgiving, for å hjelpe våre kunder til å velge de fôrslag og fôringsregimer som gir best resultater. Samlet økte omsetningen av landbruksvarer (ikke medregnet butikk) med 8,5 prosent. Kvalitet på kraftfôr handler om kontroll Felleskjøpet Agris gode traktorsalg fortsatte i 2011, og John Deere styrket sin stilling som klar markedsleder. Salget av maskiner og redskaper hadde også god vekst. Det samme hadde plantekultur, der særlig salget av gjødsel viste sterk økning. Etter den vanskelige sesongen har det vært stor etterspørsel etter såkorn. Ved inngangen til 2012 er såkornsituasjonen tilfredsstillende. Online-NIR er et verktøy som sjekker verdiene av ulike innsatsfaktorer i kraftfôr. Online-NIR brukes av alle fabrikker i Felleskjøpet Agri. Dette bidrar til bedre kvalitet på våre produkter. Verktøyet brukes for å få riktig nivå på innsatsfaktorene i sluttproduktet. Hvert 30. sekund leses proteinnivået av. Normalt produserer vi ca 15 tonn pr time. På et 15 tonns lass er det gjennomført 360 kontroller av protein, fett og vann. Dette verktøyet bidrar til å få et mer stabilt kraftfôr. Resultatet er færre avvik. Fabrikkene kan eksempelvis endre tilførselen av vann etter ute-temperatur for å få riktig nivå på sluttproduktene. Proteinnivået på korn varierer. Verktøyet bidrar til at sammensetningen kan endres for å få riktig nivå på sluttproduktet. Dermed får vi mer fornøyde kunder, og færre reklamasjoner. 8

9 Det er gledelig å konstatere at mange av Felleskjøpets kunder lykkes godt. Mange har svært gode produksjonsresultater. Dette vises blant annet i Ingris-statistikken, hos rugeggprodusenter og på oversikter over mjølkeprodusenter med gode resultater. Alle Felleskjøpets Agris kraftfôrfabrikker ble i 2011 revidert av Mattilsynet som ledd i et nasjonalt tilsynsprosjekt. Revisjonsrapportene ga gjennomgående svært god tilbakemelding. Felleskjøpet Agri er inne i en betydelig effektivisering og oppgradering ved flere av sine kraftfôrfabrikker. Industriprosjekt Midt-Norge er videreført, blant annet med oppstart av svinefôrproduksjon i Steinkjer høsten Den omfattende utbyggingen på Kambo er i gang. Her ble ny rullemølle tatt i bruk i På Stange har man tatt i bruk nytt ferdigvarelager for kraftfôr i bulk og nytt utlastingsanlegg, og det prosjekteres ny biokjele. På Skansen i Trondheim er det tatt i bruk ny hovedblander, og i Vaksdal utenfor Bergen er det installert ny tappemaskin for kjæledyrfôr. Forskning og utvikling Felleskjøpet Fôrutvikling BA (FKF) er Felleskjøpenes felles selskap med ansvar for utvikling av fôr til husdyr og kjæledyr. Selskapet eies av Felleskjøpet Agri (51%), Felleskjøpet Rogaland Agder (34%) og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal (15%). FKF driver utstrakt forsøksvirksomhet i Skiftformann Jan Erik Brattset ved Felleskjøpet Agris største kraftfôrfabrikk Skansen i Trondheim følger nøye med på de mange produksjonslinjene ved fabrikken. Fra kontrollrommet har han full oversikt over råvarer, produksjon og ferdig fôr. Alle Felleskjøpets produksjonsanlegg ble revidert av Mattilsynet i Norge og utlandet. Det samarbeides bl.a. med Universitetet for miljø og biovitenskap på ÅS (UMB) og mange dyktige bønder. Forsøkene er for tiden i stor grad knyttet til nye råvarer, ernæring, ny teknologi og dyrevelferd. FORMEL: I 2011 er det lansert et nytt konsept for høytytende melkekyr, FORMEL Optima, som innebærer bruk av to kraftfôrslag samtidig. Kyr har ulike behov til rasjonssammensetning avhengig av hvor de er i laktasjonen. I tidliglaktasjon skal kua ha høgere mengder med kraftfôr for å ivareta godt vommiljø. Utover i laktasjonen kan en med fordel gi kua mer stivelse f.eks fra norsk korn. Å ha en kraftfôrblanding som gir perfekt fôrrasjon både i tidlig, midt,- og seinlaktasjonen er derfor ikke mulig. FORMEL Energi Basis er en annen nylansering, rettet mot høytytende besetninger på bruk hvor en ikke kan ha to kraftfôrslag samtidig. Ytterligere en ny blanding, FORMEL Clara, passer spesielt godt for de som legger vekt på høy ytelse og god fruktbarhet. Alle lanseringene er godt i mottatt og gitt mange nye kunder i FORMAT: Det ble introdusert et nytt purkesortiment i 2011 med fokus på å begrense magesår. Den nye FK Purkemodell er et nytt og nyttig verktøy for å diskutere fôr og fôring i den enkelte besetning. KROMAT: Det er gjennomført justeringer for eksisterende sortiment. Optimalisering av råvarebruk til fjørfe kan gi vesentlige forbedringer over tid. Mye arbeid er lagt ned for å bidra til at fjørfenæringa kan ivareta helse og velferd, slik myndighetene og markedet etterspør. Pluss: Det er gjennomført et omfattende arbeid med revisjon av mineral- og vitaminblandingene og tilpasning til nye merkeregler. CHAMPION: I 2011 er det startet arbeid med å videreutvikle Felleskjøpets sortiment for hest. Fôrteknologi: I 2011 er det gjennomført forsøk på Fôrtek med tanke på optimalisering av struktur til fjørfe, svin og drøvtyggere. 9

10 2011 ble det svakeste kornåret i Norge siden Østlandet ble rammet av ekstreme nedbørsmengder og vanskelig innhøsting, mens forholdene i Trøndelag var langt bedre. Også denne sesongen har gitt utfordringer med fusariumsopp og mykotoksiner. Kornbransjen tar dette meget alvorlig, og i 2011 ble det innført prisgradering etter mykotoksininnhold i havre. Felleskjøpet Agri er landets største mottaker og forhandler av korn, og vår strategi er å ytterligere styrke vår posisjon i kornmarkedet. Felleskjøpet Agri skal også være en aktiv part i markedsreguleringsordningen for korn. 10

11 LANDBRuK Korn 2011 var et meget krevende kornår. Unormalt mye nedbør og svært vanskelige innhøstingsforhold, spesielt på Østlandet, førte til de laveste kornavlingene i Norge siden Totalavlingen ble i underkant av en million tonn, som er 16 prosent lavere enn i Også kvaliteten ble hardt rammet. Bare 15 prosent av hveten er avregnet som matkorn, et av de laveste nivåene som er registrert. Trøndelag hadde imidlertid gode vekstforhold. Her var avlingene seks prosent høyere enn i 2010, og kvaliteten var jevnt over god. Nedgangen i det norske kornarealet fortsetter. I 2011 var arealet dekar lavere enn året før, og de siste ti årene er kornarealet redusert med i alt dekar. Lav norsk produksjon gir stor import denne sesongen. Norske Felleskjøp anslår at importbehovet er tonn matkorn og tonn karbohydratråvarer til kraftfôr. Mykotoksiner er blitt en stadig større utfordring i norsk kornproduksjon. Derfor legger Felleskjøpet og andre aktører i bransjen ned mye arbeid for å sikre at kvaliteten på kornet som brukes til mat og dyrefôr tilfredsstiller våre egne og myndighetenes krav. I 2011 ble det satt i gang prøvetaking og analyser for mykotoksinet DON i all havre, og det ble innført prisgradering etter DON-innhold. Omlag 30 prosent av havrepartiene hadde lavt innhold av DON, mens ti prosent viste svært høyt innhold av DON. Målpriser for korn Kornår 2011/ / / / /08 Mathvete 2,64 2,48 2,48 2,35 2,15 Matrug 2,47 2,32 2,32 2,19 1,99 Bygg 2,25 2,14 2,14 2,01 1,81 Havre 2,03 1,95 1,98 1,85 1,65 Oljefrø 5,04 4,87 4,87 4,59 4,39 I 2011 ble det innført en ny måte for vurdering av mjølutbytte i matkorn. Dette skjer nå ut fra hektolitervekt i stedet for andel skrumpne og mindreverdige korn. På grunn av den lave matkornandelen denne sesongen, er det vanskelig å vurdere den fulle virkningen av omleggingen. stad, samt oppstart av ny korntørke ved Trondheim kornsilo. Felleskjøpet Agri kjøper økologisk korn både på Østlandet og i Trøndelag. De siste sesongene har behovet for økologisk korn både til matmjøl og kraftfôr vært større enn den norske produksjonen, og omlag halvparten av industriens behov må importeres. Felleskjøpet Agri kjøpte i inneværende sesong korn ved 51 egne mottak og samarbeidende anlegg. Det foregår en stadig effektivisering og fornyelse av kornsiloene, og i løpet av året er det gjennomført et femtitalls større og mindre prosjekter. De største er utført ved anleggene i Drammen og Rakke- I jordbruksoppgjøret ble målprisene for sesongen 2011/12 økt med 16 øre/kg for mathvete, 15 øre/kg for matrug, 11 øre/kg for bygg, 8 øre/kg for havre og 17 øre/kg for oljefrø. Omsetningsavgiften er fastsatt til 1,5 øre/kg denne sesongen. utvikling korn- og oljefrøareal Dekar Hvete Rug Bygg Havre Oljefrø, erter / / / /12 11

12 Felleskjøpet Agri har økt sine markedsandeler på salg av gjødsel i Her fra lossing ved anlegget på Kambo. Felleskjøpet skal være ledende innen produkter på området plantekultur. Priser og betingelser skal stimulere til rasjonell kundeadferd og varene skal bringes til sluttbruker på den mest kostnadseffektive måten. 12

13 LANDBRuK plantekultur Felleskjøpet Agris samlede omsetning innenfor plantekultur økte med over 20 prosent i De fleste store produktområdene hadde volumvekst, men noe av omsetningsøkningen må også tilskrives økende priser internasjonalt. De vanskelige værforholdene, som særlig bøndene på Østlandet og Vestlandet opplevde i 2011, påvirket også Felleskjøpets aktiviteter innenfor plantekultur. Våre kontraktsavlere av såkorn og frø fikk i likhet med andre produsenter svikt i avlinger og kvalitet. Både såkornkvaliteten og mulighetene til import har imidlertid vært bedre enn først fryktet. Felleskjøpet har derfor nok såkorn til alle våre kunder kommende sesong. Det er behov for vesentlig mer såkorn enn normalt til våren 2012 fordi det nesten ikke ble sådd høstkorn i Investeringen i ThermoSeed-behandling av såkorn ved produksjonsanlegget på Holstad er en viktig begivenhet for Felleskjøpet Agri. Satsingen er omtalt under miljørapporten. Felleskjøpet Agri oppnådde meget godt salg av gjødsel i 2011, og har økt sine markedsandeler. Også det norske gjødselmarkedet er sterkt påvirket av hva som skjer i internasjonale korn- og råvaremarkeder. Her har stor etterspørsel etter gjødsel i perioder gitt knapp varetilgang og stigende priser. Det ble i 2011 gjennomført fire prisforhandlinger med Yara. I tillegg ble det tatt inn betydelige mengder nitrogengjødsel og kjemisk blandet NPKgjødsel fra andre leverandører. Etter terroranslaget mot regjeringskvartalet 22. juli 2011 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kommet med nye retningslinjer for omsetning av gjødsel med mer enn 16 prosent N fra ammoniumnitrat. Felleskjøpet Agri gjør en grundig vurdering av hvilke endringer som må iverksettes for å følge opp disse retningslinjene. Salget av plantevernmidler viser at norske bønder tilpasser sin bruk etter behov. Været ga lav etterspørsel etter skadedyrmidler, men stor etterspørsel etter sopp- og vekstreguleringsmidler. I 2011 økte omsetningen av ensileringsmidler med vel 10 prosent. Dette er et brudd med en langvarig nedadgående trend og et viktig bidrag til god grovfôrkvalitet og bedre økonomi for bonden. Logistikk Logistikk- og transportfunksjonen, der Nortransport har en nøkkelrolle i Felleskjøpet-systemet, har taklet krevende forhold i Været har i flere perioder skapt vanskelige kjøreforhold. Det var noe mangelfull vareforsyning på gjødsel kombinert med tidlig og konsentrert våronn. Det har vært nødvendig å tilpasse utkjøring av kraftfôr til omgjøringer i fabrikkene, og vi fikk en kornhøst under særdeles vanskelige forhold. Vi er derfor stolte av å kunne fastslå at drift og vareforsyning har fungert tilfredsstillende. Dette er essensielt både for våre kunder og for Felleskjøpet. Det utprøves og installeres et nytt kommunikasjonssystem for alle bulkbiler (kraftfôr) som gir god dialog med sjåfører og god oversikt over varestrømmen og mulighet for analyse av data. I forbindelse med strategiarbeidet er det gjennomført et logistikkprosjekt for å vurdere vareforsyningen i hele konsernet, inkludert blant annet Nortransport. Resultatene fra dette vil bli iverksatt fra

14 Mekaniker Egil Østad er et kjent ansikt for Felleskjøpets kunder i Sør-Hedmark. Helt siden 1987 har han klargjort og skrudd traktor og redskap ved avdelingen på Kongsvinger. De tre mekanikerne på Kongsvinger har i likhet med sine kolleger ved de andre Felleskjøp-verkstedene hatt mye å gjøre i Omsetningen innenfor ettermarked økte med 5,5 prosent. 60-åringen Østad har ennå ikke bestemt seg, men vurderer å gå av ved fylte 62 år. Mange andre i Felleskjøpet Agri er i en lignende situasjon. Omlag 20 prosent av de ansatte i morselskapet er 58 år eller eldre. Derfor er rekruttering og kompetanseutvikling utpekt som et hovedområde for Felleskjøpet Agri i årene framover. 14

15 LANDBRuK Maskin måte. Virksomheten gir positivt bidrag, Fellskjøpet Agri hadde meget godt men på grunn av markedssituasjonen maskinår i Omsetningen for er resultatet noe svakere enn i traktorer, treskere og redskap økte med over 16 prosent fra det tidligere Bedre Landbruk rekordåret 2010, og ble nær én milliard Felleskjøpet Agris nye landbruksmesse kroner. Vi solgte 1013 nye John Deeretraktorer. John Deere er klar leder i det gang i januar Messen, som har Bedre Landbruk ble lansert for første norske traktormarkedet med en andel fått tilholdssted hos Norges Varemesse på 26,5 prosent. Felleskjøpets posisjon på Lillestrøm, ble svært godt mottatt på redskap er også styrket. med besøkende. Det ble derfor besluttet å arrangere Bedre Landbruk Omsetningen av Avant kompaktlastere også i november. Den tidligere maskinmessen i Letohallen er nå integrert i var tidenes beste med et salg på over 240 maskiner. Innen redskapsområdet Bedre Landbruk, og i november var det generelt meget god aktivitet. inviterte vi til et messeareal på over Spesielt positiv var utviklingen på kvadratmeter. Denne gang kom salget av Moi gjødselvogner og det hele besøkende, noe vi er Kverneland grasutstyr. Vedmaskiner var meget godt fornøyd med. Bedre Landbruk har bidratt positivt til både salg og også en produktgruppe med meget stor økning. profilbygging. Verksteder og ettermarked hadde en Felleskjøpet Agri deltok i 2011 også omsetningsøkning på 5,5 prosent. under Agrisjå i Stjørdal, Jakt- og Innendørsmekanisering er for tiden et fiskedagene i Elverum og Dyrsku n tøft marked, men vi har klart å tilpasse i Seljord. Vi opplevde stor oppslutning oss svingningene i markedet på en god ved alle arrangementene. Samlet salg av nyregistrerte John Deere-traktorer i Norge Næringspolitikk Norske Felleskjøp (NFK), som eies av Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, ivaretar i stor grad Felleskjøpenes næringspolitiske interesser. En sentral oppgave for NFK er arbeidet med rammevilkår i forbindelse med jordbruksoppgjøret. I jordbruksforhandlingene i 2011 ble Felleskjøpenes viktigste krav for kornsektoren delvis imøtekommet ved at stedsfraktordningen for kraftfôr ble styrket og en partssammensatt gruppe ble nedsatt for å gå gjennom fraktordningene for korn og kraftfôr. Det ble også gjeninnført en beredskapsordning for såkorn. Målprisene for korn ble økt, bl.a. annet for å kompensere for økte kostnader til denne ordningen. NFK ga i sin høringsuttalelse til ny melding til Stortinget om landbrukspolitikken vekt på behovet for å øke inntektsnivået i jordbruket, betydningen av å basere norsk matproduksjon på norske fôrressurser, innføring av et nytt resultatmål i landbrukspolitikken som viser selvforsyning når man tar hensyn til fôrimport, samt et aktivt landbruk i hele landet Markedsregulering NFK har ansvar for markedsreguleringen i kornsektoren. Samlede kostnader på 14 millioner kroner til reguleringstiltak i 2011 er i sin helhet dekket med omsetningsavgift. Omsetningsavgiften for sesongen 2011/12 er 1,5 øre/kg korn. Bioforsk har på oppdrag fra NFK laget en modell for forbedring av arealprognoser basert på såkornsalg som er under prøving. 15

16 I 2012 vil Felleskjøpets markedsføring mot forbrukermarkedet forsterkes gjennom vår nye profilfilm der vi synliggjør at bondens kompetanse kommer alle til gode. Felleskjøpets kompetanse og troverdighet skal bidra til å utvikle konsumentmarkedet innen hage, kjæledyr og friluftsliv. Butikken skal være en faghandel som er lett tilgjengelig der folk bor. Dette betyr blant annet etablering/relokalisering i befolkningstette områder. 16

17 FeLLeSKJøpeTS BuTiKKeR En eventyrlig vekst som fortsetter Felleskjøpets butikker har vist stor vekst de siste 10 år. Det gjelder både på produktspekter, salg og god inntjening. Butikkdriften, kompetanseheving hos ansatte og bred markedsføring har vært utslagsgivende for suksesshistorien om butikkene. Økende markedsandeler basert på kunnskap og gode produkter skal være en rettesnor for ytterligere fremgang. Også logistikksystemet og god kontroll på kostnadsbruken skal ha fokus. Tilpasses kundene Felleskjøpets butikker har produktsortiment som er tilpasset flere kundegrupper. Både bonden som primærkunde og forbrukeren finner et varesortiment nøye tilpasset egen hverdag. Det er en klar målsetting at begge kundegrupper skal finne seg til rette i butikkene og få den betjening og kompetanse de har krav på. På bakgrunn av dette er videreutvikling og service satt i høysetet. Også skilting og profilering av butikkene er satt på kartet. Det skal bli ensartet profil for alle butikkene. Slik vil Felleskjøpets butikker fremstå som en moderne og tydelig faghandel. Oppgradering og fornying av interiør og utseende er stadig til vurdering. Det er foretatt flere mindre ombygginger og det er også gjort større endringer i Noen er gjort på eksisterende lokaler, mens andre butikker har flyttet til mer hensiktsmessige lokaliteter. Markedsleder på kjæledyrsektoren AgriPet AS er Felleskjøpets selskap for salg og markedsføring av fôr og utstyr til kjæledyr. AgriPet AB selger og markedsfører fôr i Sverige. Salgs- Compagniet AS er en grossist i Norge på fôr og utstyr. Egenprodusert Kjæledyrfôr fra Felleskjøpet er populært blant hundeeiere, og har totalt en markedsandel på hele 25 prosent. kjæledyrfôr blir produsert på Felleskjøpets fabrikk i Vaksdal. AgriPet ble fra 1. januar 2012 fusjonert inn i Felleskjøpet Agri. Felleskjøpet er med 25 prosent markedsleder på tørrfôr til hund. MatMons tørrfôr til katt har en markedsandel på 7 prosent. Med hundefôret Appetitt er vi nå inne i 50 frittstående zoo butikker i Norge, mens vi i Sverige har avtale med 45 frittstående zoo-butikker. Forsknings- og utviklingsarbeidet fortsetter for å beholde de viktige posisjonene på de ulike sektorene. Felleskjøpet på film Den største investeringen i profilering er imidlertid filmen om Felleskjøpet som ble laget i Et stort løft som skal gi mer oppmerksomhet om hva Felleskjøpet står for. Filmen er en investering hvor hensikten er å gjøre Felleskjøpets produktsortiment, kompetanse og serviceinnstilling kjent for alle. Landbruk Hage/uterom Kjæledyr Friluftsliv Varme og brensel Annet Felleskjøpets butikker omsetter for ca 1,9 mrd kr, og er fordelt på fem viktige kategorier der Landbruk er den største. Samtidig ser vi at stadig flere nordmenn finner vegen til våre butikker, og får hjelp til å finne gode produkter innen hage/uterom, kjæledyr, friluftsliv, varme og brensel. 17

18 STORMøLLeN En viktig næringsmiddelaktør Stormøllen-konsernet er en viktig næringsmiddelaktør på korn og kornbaserte produkter, samt ingredienser knyttet til dette. Selskapet opererer både nasjonalt og internasjonalt gjennom sine eierandeler i ulike selskaper. Nasjonalt foregår dette via flere selskaper på matmel, bakeri- og innsatsvarer samt bearbeidede produkter til bakeri-, dagligvare-, storhusholdning og industrisektoren. Konsernet har eierandeler både i Danmark, Tyskland og BeNeLuxlandene. Møllerens kakemiks kan vise til en fin vekst fra 2010 til ,0% 17,3% 15,0% 9,4% 10,0% 5,0% 0,0% I Norge omfatter selskapet Norgesmøllene AS, Stormøllen Industri AS, Norgesbakeriene Holding AS og Mesterbakeren Holding AS. Totalt omsatte konsernet for 1,7 mrd kroner i 2011, med et resultat før skatt på 82,7 millioner kroner. Norgesmøllene styrkes på dagligvare Hovedfokuset i 2011 har vært å tilpasse produktområdene og styrke markedsandelene på matmel-, dagligvare- og bakerivirksomhet. Coop Norge valgte i 2011 å avslutte sitt samarbeid med Norgesmøllene. I lys av dette ble det i stedet inngått avtale med Norgesgruppen, slik at matmjøl- og Møllerens-produktene fra 1. februar 2012 er inne i butikker som Kiwi, Meny, Joker, Spar, Ultra og Centra. Dette vil styrke Norgesmøllenes markedsposisjon. Norgesmøllene AS eies av Felleskjøpet Agri med 66 prosent og resten av Stiftelsen Fritt Ord. Selskapet omsatte i 2011 for vel 1 mrd kroner. Stabilt for bakeriene Omsatt volum har vært stabilt i 2011, mens totalvolumet fortsetter å falle noe på grunn av importerte bakervarer. Leveranser til selskapets bakerikunder har stor grad av stabilitet med få reklamasjoner. Stormøllen industri AS Selskapet har som hovedoppgave å ivareta og utvikle et industrielt virksomhetsområde for å bli en enda sterkere næringsmiddelleverandør og -produsent. Bakerivirksomheten i Stormøllen AS ble i løpet av året delt i to selskaper: Mesterbakeren Holding AS og Norgesbakeriene Holding AS. Mesterbakeren holding AS Selskapet er hovedleverandør til REMA 1000 av brød og bakervarer. Selskapet har avdelinger i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø/Bjerkvik, Lillesand, Tønsberg, Stange, Oslo og Fredrikstad. I tillegg har selskapet samarbeidsavtaler med lokale bakerier på Vestlandet og i Nord- Norge. Innkjøringen av nye bakerianlegg har påvirket og redusert driftsresultatet noe i Mesterbakeren har likevel økt sin markedsandel og hatt en tilfredsstillende vekst på tross av at lavkarbotrenden har hatt stor innflytelse på kundene. Norgesbakeriene holding AS Selskapet ivaretar Stormøllens industrielle bakerivirksomhet utenom Mesterbakeren. Norgesbakeriene Holding har ved utgangen av året eierandeler i syv bakerier. 18

19 Ass. butikksjef Ann-Iren Kleven stabler Møllerens hvetemel inn i hyllene hos Kiwi på Kjeller i Skedsmo. Norgesmøllene er fra februar 2012 leverandør av matmel og andre Møllerens-produkter til Norgesgruppen, som er landets største dagligvareaktør med kjeder som Meny, Kiwi, Spar, Joker og Ultra. Felleskjøpet har definert næringsmiddelvirksomheten, som er organisert i datterselskapet Stormøllen, som en del av konsernets kjernevirksomhet. Ambisjonen er å være den foretrukne landsdekkende leverandøren av brød og bakevarer. Hovedaktivitetene foregår i Norgesmøllene, Norgesbakeriene og i Mesterbakeren, som blant annet er leverandør av brød og bakevarer til REMA

20 GRøNTViRKSOMheTeN Grønn bonus til kundene GRØNT AS er et holdingselskap for ni datterselskaper som alle opererer innen områdene for yrkesdyrkere, konsument-, park- og idrettsmarkedet. Selskapet har totalt sett nådd både omsetnings- og resultatmålene, men i noe varierende grad for de enkelte selskapene. Selskapene innenfor den maskintekniske næringen har lykkes godt i sine markeder. Både Nordic Garden, Antra, Ole Chr. Bye og Gaupen-Henger kan vise til meget gode resultater, mens NORGRO, Reinhardt Maskin og Weibulls Horto fikk svakere resultater enn ventet. Nyheten om innføring av bonus for handel med datterselskapene ble meget godt mottatt, både hos selskapene selv og ikke minst kundene. Ole Chr. Bye AS fikk et historisk godt resultat i God utvikling på alle områder, spesielt maskiner til frilandsproduksjon, biovarme, hus/hage og kornanlegg. NORGRO AS har i 2011 hatt en del utfordringer som virker inn på resultatet. Dette gjelder blant annet tap på fordringer. Veksthusnæringen har krevende rammebetingelser, men en ser bedring i forhold til året før på grunn av lavere energipriser. For frilandsnæringen er situasjonen bedre. Weibulls Horto AB har opplevd svekket lønnsomhet i Danmark mens situasjonen i Sverige er ganske lik den vi ser for grøntsektoren i Norge. Bjerknes Maskinforretning flyttet i 2011 sin virksomhet fra Larvik til Stavern. Både områdene maskiner og innendørsmekanisering nådde sine budsjetter med god margin. For Degernes Torvstrøfabrikk ble det en god avslutning på året som bidro til et resultat foran fjoråret. I hovedsak er det salg til yrkesdyrkermarkedet som viser gode tall. Det arbeides med å finne nye torvområder både i Norge og Sverige. Antra AS er leverandør av teknisk utstyr til vintersportsanlegg, samt verksted for service på maskinene. Resultatmessig ble det et godt år for selskapet. Reinhardt Maskin har hatt et utfordrende år. Dette gjelder blant annet områder som redusert delesalg og sviktende salg av snøfresere. Det arbeides imidlertid aktivt med satsing på miljømaskiner, som for eksempel flishuggere. Likevel hadde selskapet meget bra traktorsalg til idrett og park og selskapet har en markedsandel på over 60 prosent. Gaupen-Henger AS har opplevd sitt beste år etter at Felleskjøpet Agri kom inn på eiersiden. Selskapet har i året nådd sin markedsandel på 11 prosent, og den nye hengertypen ble raskt en suksess på markedet. Flere og flere dyrker sine egne grønnsaker. Gleden er stor over å sette tennene i noe man selv har dyrket. Dessverre blir mange skuffet over å ha kastet bort tid og krefter fordi herlighetene enten blir spist av snegler, insekter og larver, eller blir ødelagt av det til tider uforutsigbare norske været. Alle disse tingene løser GrowCamp og er det riktige produktet i et marked hvor parolen «hage er enkelt» viser vei for trendene. GrowCamp er et «alt i ett»- produkt som gjør en hageeier enda mer entusiastisk det skjermer mot insekter, det skjermer mot været og det forlenger sesongen i begge ender. En stadig økende miljøbevissthet og et ønske om selvforsyning har resultert i en stadig sterkere trend mot «grow-your-own». Lanseringen av CrowCamp våren 2011 var derfor en umiddelbar suksess og gir et godt utgangspunkt for videre satsning på dette som etter hvert blir et eget konsept fra Nordic Garden. Produktet er også til salgs i Felleskjøpets butikker. 20

Årsrapport 2012 Grobunn for endring

Årsrapport 2012 Grobunn for endring Årsrapport 2012 Grobunn for endring Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 06 Nøkkelinformasjon Grobunn for endring 08 Felleskjøpet i ny drakt 10 Inntar storbyene 12 Størst i heste-norge 14 Grønt

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Solid resultatforbedring Det er med stor glede me presenterer resultatet for 2012. Me er nå tilbake med økonomiske resultat som det me hadde for nokre år sidan, og i overkant

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014

ÅRS* RAPPORT. NorgesGruppens årsrapport 2014 ÅRS* RAPPORT NorgesGruppens årsrapport 2014 NorgesGruppens årsrapport 2014 INNHOLD 3 / Dette er NorgesGruppen 4 / Nøkkeltall 2005 2014 5 / Virksomheten Kjededrift 8 / Virksomheten Engros 9 / Konsernfunksjoner

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 «vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 norgesgruppen årsrapport 2008 xxxx innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 >

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. ÅRSRAPPORT KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. TINE Årsrapport 2013 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. PRIS

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer