HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse"

Transkript

1 HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere. Utvikling og vedlikehold av en fornuftig sikkerhetsstrategi kan være et bidrag i håndteringen av selskapets risiko for økonomiske og publisitetsmessige tap grunnet inntrenging i nettverk, datatyveri, systemmisbruk, privilegiemisbruk, forfalsking, bedrageri eller tjenesteavbrudd. HP sikkerhetsvurderingstjenester vil hjelpe deg med å finne frem til den kombinasjonen av tekniske, ressursog prosesstyringsmidler som selskapet kan bruke til å håndtere sikkerhetsrisiki. Disse grundige undersøkelsene som utføres av et team under ledelse av en sikkerhetsekspert fra HP, avdekker sterke og svake sider ved dagens sikkerhetssituasjon, i tillegg til sårbare punkter med hensyn til sikkerhetsrisiki. Sikkerhetseksperten fra HP samarbeider med selskapet for å komme frem til de riktige sikkerhetsvurderingene i forhold til de forretningsmessige behovene. Fordi sikkerhetstruslene og avhjelpende teknologier hele tiden er i forandring, anbefaler vi at disse tjenestene utføres årlig, og enda hyppigere for systemer som er koblet til Internett. Regelmessige sikkerhetsvurderinger vil bidra til en proaktiv håndtering av risiki og redusere sannsynligheten for og virkningen av sikkerhetsbrudd til et minimum.

2 Fordeler med tjenesten Bidrar til å identifisere selskapets eksponering for sikkerhetsrisiki Gjør det mulig å nyttiggjøre seg implementeringen av en solid sikkerhetspolicy og -rutiner Sørger for en inngående analyse av dagens sikkerhetssituasjon Bidrar til en forståelse av selskapets sikkerhetstiltak i forhold til industristandarder Åpner for mer informerte beslutninger angående håndtering av selskapets eksponering for risiki knyttet til forretninger via Internett Får anbefalinger om redusert eksponering for identifiserte sikkerhetsrisiki Hovedpunkter om tjenesten HPs sikkerhetsvurderingstjenester omfatter følgende: intranettsikkerhet sørger for en nettverksbasert sårbarhetsvurdering av viktige forretningssystemer knyttet til selskapets nettverk. Tjenesten sonderer målsystemer for å finne sikkerhetshull ved hjelp av omfattende, automatisert sårbarhets- deteksjon og - analyse av nettverkssikkerhet. Denne tjenesten, som fokuserer på enheter som er knyttet til nettverket, bidrar til en forståelse av risiki innenfor teknologien som ligger til grunn for viktige forretningssystemer, og identifiserer tiltakene som kreves for å styrke infrastrukturen. Internett-sikkerhet analyserer den faktiske beskyttelsen av forbindelsen til Internett i forhold til selskapets sikker-hetspolicy og -prosedyrer, virksomhetens målsettinger og industristandarder. Denne tjenesten, som fokuserer på Internett-tilkoblede systemer, hjelper til å avdekke eksponering for risiki som tjeneste-nektangrep (denial of service) og fjerninntrenging i interne nettverk fra utenfor det egne nettverket. systemsikkerhet fokuserer på operativsystemnivået til kritiske servere med en vertsbasert tilnærming til å oppdage svakheter ved plattformsikkerheten som ikke er synlige ved nettverksskanning. Systemspesifikke sikkerhetsrisiki blir identifisert, analysert og gitt en prioritet. Selskapet får ekspertanbefalinger om implementering av nødvendige korrigerende tiltak. databasesikkerhet vurderer sikkerheten og sårbarheten til viktige forretningsdatabaser. Vurderingen vil gi selskapet informasjon som vil bidra til forbedret dataintegritet, tilgjengelighet, tilgangskontroll og sikkerhetsadministrasjon for databaser som brukes av viktige applikasjoner. Tjenesten HP nettverkssikkerhetsvurdering sørger for en generell gjennomgang av policy og prosedyrer for nettverkssikkerhet, over-holdelse av disse prosedyrene og en gjennomgang av konfigurasjon og nettverk med hensyn til sikkerhet. Denne tjenesten hjelper til å identifisere strategier, policy og tekniske løsninger for nettverkssikkerhet sett i forhold til virksomhetens målsettinger. Tjenesten HP tilpasset sikkerhetsvurdering gir et omfattende og detaljert bilde av sikkerhetsrisiki i ITmiljøet. Gjennomgangen sørger for en helhetlig tilnærming til administrasjon av informasjonssikkerhet for flere ITkomponenter, inkludert status for policy og prosedyrer for administrasjon av informasjonssikkerhet i henhold til standarden BS7799 (ISO 17799), sikkerhetsnivået til servere, lagringssystemer, operativsystemer, applikasjoner, databaser og konfigurasjonen til og administrasjonen av det fysiske miljøet. Den identifiserer viktige risikoområder og foreslår praktiske og effektive virkemidler for redusert sårbarhet. Tjenesten HP sikkerhetsseminar er et dagsseminar som hjelper deg med å forstå den nåværende sikkerhetssituasjonen og øke oppmerksomheten angående mulige problemer. Denne tjenesten foreslår en vei videre gjennom kostnadseffektive tilnærminger til administrasjon for forbedret sikkerhet. Tjenesten HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet er et halvdagskurs som dekker tiltak for økt sikkerhet i HP-UXsystemet. En ekspert fra HP vil presentere spesifikke anbefalinger for å håndtere sikkerhetsproblemer. Du vil få en mer komplett forståelse av den nåværende situasjonen med hensyn til sikkerhet i HP-UX-systemet og få vite hvordan sikkerheten kan økes til et akseptabelt nivå. Tjenesten HP innføring i Internett-sikkerhet er et endagskurs som tar opp de største Internett-relaterte sikkerhetsproblemene som kan ha betydning for virksomheten. Denne tjenesten er en kostnadseffektiv innfallsvinkel til opplæring av personalet i sikkerhetsproblemer og iverksetting av et sikkerhetsprogram. HP sikkerhetsimplementeringstjenester tilbyr assistanse når det gjelder implementering av anbefalingene fra HP sikkerhetsvurderingstjenester eller innføring av sikkerhetsteknologier og prosjekter i IT-miljøet. 2

3 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Tjeneste intranettsikkerhet HA190AE Internett-sikkerhet HA330A1/AE Leveransespesifikasjoner Denne tjenesten tilbyr: Diskusjoner med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å identifisere systemene som skal inkluderes i vurderingen Skanning av identifiserte enheter som er knyttet til et nettverk, inkludert hovedservere, nettverkssvitsjer og rutere, for å finne svakheter ved sikkerheten Analyse av skanneresultatene Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og forslag til oppfølgende handlingsplan Denne tjenesten dekker: Intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å dokumentere gjeldende serverbaserte sikkerhetsrutiner, -prosedyrer, -aktiviteter og -systemer. Gjennomgang på stedet av den fysiske sikkerheten til Internett-forbindelsen og relatert utstyr Skanning av selskapets nettsted på Internett for å avdekke sårbare punkter for hacking, tjenestenekt eller forsøk på inntrenging (tilgjengelig enten stedet driftes internt eller av en tjenesteleverandør) Analyse av gjeldende serverbaserte sikkerhetspolicy i forhold til forretningsmessige behov og vurdering av standardoverholdelse, identifikasjonsog autorisasjonsmetoder, områder som kan være utsatt for sikkerhetsbrudd, og dekningen av fysiske sikkerhets- og sikkerhetskopieringsfunksjoner Skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om forbedringer systemsikkerhet HA185AE databasesikkerhet HA191AE HP nettverkssikkerhetsvurdering HA330A1/AE Arbeidsbeskrivelse HA330AE HP tilpasset sikkerhetsvurdering HA330A1/AE Denne tjenesten omfatter: Diskusjoner med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å identifisere systemer som skal inkluderes i vurderingen Serverbasert sikkerhetsskanning av de identifiserte systemene, analyse av sikkerhetsmessige svakheter som ikke er synlige ved nettverksskanning Analyse av skanneresultatene Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om forbedringer Denne tjenesten tilbyr: Vurdering av sårbarheten til og sikkerhetsrisiki for viktige forretningsdatabaser Databaseskanning for å identifisere sårbare punkter uten å påvirke produksjonsmiljøet Presentasjon av en skriftlig rapport basert på en analyse av skanningen, som skisserer anbefalinger innen områdene pålitelighetskontroll, autorisasjon og systemintegritet Tjenesten tilbyr: Intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å dokumentere gjeldende sikkerhetspolicy, prosedyrer, generelle administrative rutiner og status for nettverkssystemer, inkludert innhenting og gjennomgang av dokumentasjon knyttet til policy, nettverkssikkerhet og nettverkstilordning Analyse av dagens situasjon med hensyn til nettverkssikkerhet i forhold til industristandarder og virksomhetens policy og målsettinger Vurdering av risikoområder for mulige sikkerhetsbrudd Innhenting av nettverksdata ved å teste nettverksinfrastrukturen og utføre en optisk skanning med tanke på portsårbarhet Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om sikkerhetsforbedringer Hvis selskapets behov går ut over begrensningene i en forhåndsdefinert sikkerhetsvurderingstjeneste, kan de tas hånd om gjennom en strukturert arbeidsbeskrivelse. Denne tjenesten tilbyr: Vurdering av sikkerhetsrisiki knyttet til IT-infrastrukturen og forretningsinformasjonsmiljøet En strukturert arbeidsbeskrivelsesprosess for å identifisere hovedområdene som skal tas hånd om Denne tjenesten kan tilpasses til ønsket nivå når det gjelder vurdering av sikkerhetsrisiki. Som angitt i arbeidsbeskrivelsen kan tjenesten dekke undersøkelse av flere sikkerhetsdomener, som forretningsrutiner, miljø, systemer, nettverk, brannmur og forsvar, applikasjoner, databaser og klienter. Typiske tjenesteaktiviteter kan omfatte: - Analyse av den totale situasjonen og prosedyrer angående sikkerhet, inkludert analyse av policy (BS7799), gjennomgang av prosesser og prosedyrer og opplæring og bevisstgjøring av personale - Gjennomgang av fysiske sikkerhetskontroller, inkludert tilgangskontroller, systemlokalisering, sikkerhetsovervåking, stedlig sikkerhet og systemplan - Gjennomgang av sikkerhetsmessig sterke og svake punkter på systemnivå, inkludert fysisk konsolltilgang, passordadministrasjon, forekomsten av kjente svake punkter i systemet, konfigureringsproblemer og redundante (unødvendige) Windows-prosesser og -tjenester på systemnivå - Gjennomgang av intern og nettverksgrensesikkerhet, inkludert oppringt tilgangskontroll, deteksjon av inntrenging, forekomsten av kjente svake punkter, nettverkskonfigurasjonsproblemer og trafikkrelaterte problemer - Gjennomgang av brannmur og forsvar, inkludert regelkonfigurasjon, overvåking av alarmer, virusbeskyttelse og sanntids deteksjon av inntrenging - Gjennomgang av applikasjons- og databasesikkerhet, inkludert styrking, passord- og brukerautentisering, dataintegritet og prosedyrer for sikkerhetskopiering - Gjennomgang av klientsikkerhet, inkludert skrivebordssikkerhet, PDA- og mobiladministrasjon, tilgang til Internett, praksis for fjernarbeid, tillatelser og virusbeskyttelse Identifikasjon av sikkerhetsmangler basert på en kombinasjon av intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale, revisjon av organisasjonens overholdelse av egen sikkerhetspolicy og prosedyrer, konfigurasjonsrevisjoner og gjennomgang av den fysiske sikkerheten (der det er mulig benyttes automatiserte verktøy til å vurdere svake punkter i nettverk, system og databaser, og tilkoblet sikkerhet og overholdelse av policy) En presentasjon og en detaljert skriftlig sikkerhetsrapport som dokumenterer resultatet av vurderingene med anbefalinger til forbedringer 3

4 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten, fortsatt Tjeneste Sikkerhetsseminar HA291EU HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet HA241AC (kun for P24- og CS-kunder) Leveransespesifikasjoner Denne tjenesten er et endagsseminar som ledes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på seminaret omfatter: Detaljert deteksjon, som innbefatter den nåværende sikkerhetssituasjonen, forretningsdrivere, krav i form av lover og forskrifter, infrastrukturen for sikkerhetsadministrasjon og eventuelle nylige sikkerhetshendelser eller -erfaringer Analyse av funnene på seminaret Presentasjon av funn og resultater på seminaret, i tillegg til foreslåtte neste skritt for å bedre sikkerheten Dette er et halvdagskurs som holdes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på kurset omfatter: Fysisk, konto- og filsystemsikkerhet Sikkerhetsbulletiner og programrettelser Modemsikkerhet og nettverkstjenester Overvåking av loggfiler Foretrukken praksis Klarerte systemer Sikkerhetsverktøy Sikkerhetsopplæring Merk: Kursdeltakerne kan komme fra flere HP-kunder. Hver kursdeltaker vil motta et eksemplar av presentasjonen, en liste over nettsteder som dekker sikkerhetstemaene, kopier av sikkerhetsrelaterte artikler og informasjon om nye sikkerhetsverktøy. HP innføring i Internett-sikkerhet HA240AC (kun for P24- og CS-kunder) Denne tjenesten er et endagskurs som holdes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på kurset omfatter: Behov for Internett-sikkerhet Fordeler med god sikkerhet Konsekvensene av en utilstrekkelig sikkerhetspolicy Hva skjer ved 'hacking' Hvordan foregår interne angrep Tiltak for å forhindre angrep Merk: Kursdeltakerne kan komme fra flere HP-kunder. Hver kursdeltaker vil motta et eksemplar av presentasjonen, en liste over nettsteder som dekker sikkerhetstemaene, kopier av sikkerhetsrelaterte artikler og informasjon om nye sikkerhetsverktøy. HP sikkerhetsimplementeringstjeneste HA330A1/AE Denne tjenesten kan omfatte: Implementering av anbefalingene fra en HP sikkerhetsvurderingstjeneste Installering og konfigurering av sikkerhetsprogramprodukter, inkludert men ikke begrenset til brannmur, virusbeskyttelse og løsninger for inntrengingsdeteksjon HP prosjektledelse Aktivitetene som er inkludert i denne tjenesten, varierer med kravene til sikkerhetsimplementering og vil bli definert i en særskilt arbeidsbeskrivelse 4

5 Begrensning av tjenesten Alle HP sikkerhetsvurderingstjenester: Oppdraget er begrenset til identifisering av sikkerhetsproblemer. HP vil ikke foreta endringer i kundens konfigurasjoner, maskinvare eller applikasjoner som følge av denne gjennomgangen. Det er kundens ansvar å komme med eventuelle korrigerende tiltak for å redusere risiki som er identifisert av denne tjenesten. Vurderingen er kun gyldig for det tidsrommet den blir utført innenfor. Fordi sikkerhetsrisiki og mottiltak er i kontinuerlig forandring er det kundens ansvar å ha en kontinuerlig årvåkenhet når det gjelder sikkerhet. Gjennomgangen vil bare omfatte de av kundens applikasjoner, nettverk og systemer som er spesielt utpekt for tjenesten. HP nettverkssikkerhetsvurdering: Denne tjenesten leveres for opptil fire (4) kjerneenheter (svitsjer eller rutere), én brannmur og en intranettsårbarhetsanalyse for opptil 30 noder. Detaljert analyse av konfigurasjonen til alle nettverksenheter, som kontroll av riktigheten til hver filtreringsregel i en brannmur eller tilgangsliste på en ruter, ligger utenfor mandatet til denne tjenesten og må kjøpes som en tilleggstjeneste. HP sikkerhetskurs: Kursene er bare tilgjengelig for HP Proactive 24- (P24) og HP Critical Service-kunder (CS). HP garanterer ikke at tjenestene vil avdekke alle svake punkter med hensyn til sikkerhet. HP skal ikke være erstatningsansvarlig for sikkerhetsbrudd. intranettsikkerhet: Denne tjenesten analyserer opptil 30 noder. Internett-sikkerhet: Denne tjenesten leveres for Internett-orienterte IPadresser på en nettserver og dens tilhørende brannmur som kan nås fra Internett. Denne gjennomgangen er begrenset til maksimalt to IP-adresser. Gjennomgangen vil ikke se på kundens interne nettverk eller systemer ut over dem som kan ses fra Internett-forbindelsen. systemsikkerhet: Denne tjenesten leveres per system, der ett system består av en enkeltserverkonfigurasjon. databasesikkerhet: Denne tjenesten leveres på en enkelt server som kjører en valgt database: Følgende databaser støttes: - Microsoft SQL Server - Oracle - Sybase Adaptive Server Kunden skal sørge for en TCP/IP-nettverksforbindelse til databasen. 5

6 Kundens ansvar Kunden må ta ansvar for følgende for at HP skal levere noen av HPs sikkerhetsvurderingstjenester på stedet: Sørge for at det aktuelle IT-personalet deltar i møter og intervjuer Hjelpe til med å innhente informasjonen som kreves til sikkerhetsanalysen Gi den nødvendige tilgang til de utpekte systemene for påkrevde datainnhentings-, skanne- og analyseoppgaver Tillate fjerning fra selskapets lokaler av alle innhentede systemdata og tilhørende media for gjennomgang av HPs sikkerhetseksperter i HPs lokaler Utpeke en prosjektleder på hvert aktuelt sted, som skal ha ansvar for å koordinere alle sider ved dette oppdraget Når det gjelder sikkerhetskurs og -seminarer, må kunden: Ha en HP Proactive 24- (P24) eller HP Critical Service-kontrakt (CS) (gjelder bare kursene HP innføring i HP-UXsystemsikkerhet og HP innføring i Internett-sikkerhet) Sørge for at det aktuelle personalet deltar på seminaret/kurset Ha en grunnleggende forståelse av sitt HP-UX-system (gjelder bare kurset HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet) Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke nettstedet Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Microsoft er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation, Redwood City, California. HP Technology Services reguleres av dokumentene Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - Salg & Service, Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - System Support - Bilag 5 eller en eventuell global avtale inngått iht Hewlett-Packards standardbetingelser, og en arbeidsbeskrivelse der det er aktuelt NOE. Januar 2006

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access sørger for implementering av CA-funksjonen

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

Avvikshåndtering og egenkontroll

Avvikshåndtering og egenkontroll Avvikshåndtering og egenkontroll Side 1 av 5 Avvikshåndtering og egenkontroll NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller

Detaljer

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Care Pack-tjenester HP Returtjeneste for maskinvare er en høykvalitets dør-til-dør-tjeneste for berettigede

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

HP support på stedet for eldre maskinvare

HP support på stedet for eldre maskinvare HP support på stedet for eldre maskinvare Kontraktsfestede HP Technology Services Oversikt over tjenesten HP støtte på stedet for eldre maskinvare gir diagnostikk og maskinvarestøtte for utvalgte produkter

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Testing av intern IT-sikkerhet

Testing av intern IT-sikkerhet Advisory Testing av intern IT-sikkerhet Siv. ing. Eivind Dees Tellefsen eivind.tellefsen@no.ey.com Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet kan ikke benyttes av eller videreformidles til

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP diskbilde- og applikasjonstjenester

HP diskbilde- og applikasjonstjenester Dataark HP diskbilde- og applikasjonstjenester HP konfigureringstjenester La HP ta hånd om PC-diskbildet, slik at du kan konsentrere deg om forretningene Oversikt over tjenestene HP diskbilde- og applikasjonstjenester

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten».

Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Sikkerhetsledelse Målet er å bevisstgjøre om viktige prinsipper og tiltak for ledere i «Virksomheten». Policy Informasjonssikkerhet på overordnet nivå er beskrevet i «Virksomhetens» informasjonssikkerhetspolicy.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Revisjon av informasjonssikkerhet

Revisjon av informasjonssikkerhet Revisjon av informasjonssikkerhet Frode Ikdahl Andreas Førde Oslo 14. juni 2012 2 Oversikt Rammeverk og standarder IKT-profil Revisjon av informasjonssikkerhet 2009 (Dok.1 2010-2011) Revisjon av informasjonssikkerhet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Referansearkitektur sikkerhet

Referansearkitektur sikkerhet NAV IKT Styring/Arkitektur Referansearkitektur sikkerhet Senior sikkerhetsarkitekt Robert Knudsen Webinar Den Norske Dataforening 22. Mai 2013 Agenda Har vi felles forståelse og oversikt på sikkerhetsområdet?

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 4 Prosedyre A63-V01 Krav til ekstern driftsleverandør for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte)

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhets skannere. Sikkerhets/sårbarhets skannere

Sikkerhets skannere. Sikkerhets/sårbarhets skannere Sikkerhetsskanning Sikkerhets skannere Sikkerhets/sårbarhets skannere Sjekker om systemet er sårbart for kjente sikkerhetsproblemer Sjekker åpne porter, versjoner, patch nivå Sender en sikker variant av

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

VI BYGGER NORGE MED IT.

VI BYGGER NORGE MED IT. VI BYGGER NORGE MED IT. DEN NYE WIFI-LØSNINGEN HAR GITT STAVANGER FORUM ET LØFT SOM GIR OSS MULIGHET TIL Å TILBY UNIKE LØSNINGER FOR KUNDENE VÅRE Stavanger Forum Lokal tilstedeværelse og global leveransekapasitet

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Brannmur Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Rangerin g av prosess Evalueringsskjema for foretakets brannmur

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13

Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Teknologiforum 07.11.13 Trond Skyseth, sikkerhetsleder, Kartverket Plan for innspill Hensikt Prinsipper for informasjonssikkerhet i ND Hvorfor er sikkerhet viktig

Detaljer

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312968-091 Februar 2003 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brosjyre Et verdifullt samarbeid. Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner

Brosjyre Et verdifullt samarbeid. Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner Brosjyre Et verdifullt samarbeid Oppdag fordelene ved å jobbe med en HP PartnerOne-partner Med det enestående produktutvalget fra HPporteføljen, kombinert med kompetansen fra en HP PartnerOne-partner,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 1 SAMMENDRAG INNLEDNING: GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT 2015 De siste årene har sikkerhetsbransjen med rette fokusert mye på Advanced Persistent Threats

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent

Løsninger. Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Løsninger Truls Løkholm Bergli Teknisk konsulent Innhold Bredbandsfylkets grunnmur Trådløs Internett Sikkerhet Helse, Skatt, Gjest, Papirløse politikere Infrastruktur som tjeneste Digitale senter + Ditt

Detaljer

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS

Resymé: I denne leksjonen vil vi se på typer brannmurer, konfigurering av brannmurer og IDS Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Brannmurer og IDS Stein Meisingseth og André Gaustad 15.01.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LO472 Datasikkerhet Brannmurer og IDS Resymé:

Detaljer

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang.

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang. Haraldsplass DIAKONALE SYKEHUS Bergen Diakon isse k j em Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 Oslo Deres ref: 12/00302-1 /HVE Vår ref: Bergen, 13.04.2012 Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2013-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Citrix er et registrert varemerke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller ett eller flere av deres datterselskaper,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hurtigstartveiledning ESET Smart Security gir datamaskinen siste nytt innen beskyttelse mot skadelig kode. Basert på skannemotoren ThreatSense som

Detaljer

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding

Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa. Pressemelding Datasikkerhet og skyløsninger øverst på prioriteringslisten hos IT-folk i Europa Pressemelding Undersøkelsen er utført av det uavhengige markedsføringsfirmaet ICM Unlimited på vegne av Toshiba, og har

Detaljer

HP USB Port Manager. Administratorhåndbok

HP USB Port Manager. Administratorhåndbok HP USB Port Manager Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET

SIKKERHET. Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder SIKKERHET Konica Minoltas industriledende sikkerhetsstandarder I vår digitale tidsalder har vi sett at den globale kommunikasjonen gjennomgår en enorm vekst, og potensialet for skadelige sikkerhetsbrudd har økt

Detaljer