HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse"

Transkript

1 HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere. Utvikling og vedlikehold av en fornuftig sikkerhetsstrategi kan være et bidrag i håndteringen av selskapets risiko for økonomiske og publisitetsmessige tap grunnet inntrenging i nettverk, datatyveri, systemmisbruk, privilegiemisbruk, forfalsking, bedrageri eller tjenesteavbrudd. HP sikkerhetsvurderingstjenester vil hjelpe deg med å finne frem til den kombinasjonen av tekniske, ressursog prosesstyringsmidler som selskapet kan bruke til å håndtere sikkerhetsrisiki. Disse grundige undersøkelsene som utføres av et team under ledelse av en sikkerhetsekspert fra HP, avdekker sterke og svake sider ved dagens sikkerhetssituasjon, i tillegg til sårbare punkter med hensyn til sikkerhetsrisiki. Sikkerhetseksperten fra HP samarbeider med selskapet for å komme frem til de riktige sikkerhetsvurderingene i forhold til de forretningsmessige behovene. Fordi sikkerhetstruslene og avhjelpende teknologier hele tiden er i forandring, anbefaler vi at disse tjenestene utføres årlig, og enda hyppigere for systemer som er koblet til Internett. Regelmessige sikkerhetsvurderinger vil bidra til en proaktiv håndtering av risiki og redusere sannsynligheten for og virkningen av sikkerhetsbrudd til et minimum.

2 Fordeler med tjenesten Bidrar til å identifisere selskapets eksponering for sikkerhetsrisiki Gjør det mulig å nyttiggjøre seg implementeringen av en solid sikkerhetspolicy og -rutiner Sørger for en inngående analyse av dagens sikkerhetssituasjon Bidrar til en forståelse av selskapets sikkerhetstiltak i forhold til industristandarder Åpner for mer informerte beslutninger angående håndtering av selskapets eksponering for risiki knyttet til forretninger via Internett Får anbefalinger om redusert eksponering for identifiserte sikkerhetsrisiki Hovedpunkter om tjenesten HPs sikkerhetsvurderingstjenester omfatter følgende: intranettsikkerhet sørger for en nettverksbasert sårbarhetsvurdering av viktige forretningssystemer knyttet til selskapets nettverk. Tjenesten sonderer målsystemer for å finne sikkerhetshull ved hjelp av omfattende, automatisert sårbarhets- deteksjon og - analyse av nettverkssikkerhet. Denne tjenesten, som fokuserer på enheter som er knyttet til nettverket, bidrar til en forståelse av risiki innenfor teknologien som ligger til grunn for viktige forretningssystemer, og identifiserer tiltakene som kreves for å styrke infrastrukturen. Internett-sikkerhet analyserer den faktiske beskyttelsen av forbindelsen til Internett i forhold til selskapets sikker-hetspolicy og -prosedyrer, virksomhetens målsettinger og industristandarder. Denne tjenesten, som fokuserer på Internett-tilkoblede systemer, hjelper til å avdekke eksponering for risiki som tjeneste-nektangrep (denial of service) og fjerninntrenging i interne nettverk fra utenfor det egne nettverket. systemsikkerhet fokuserer på operativsystemnivået til kritiske servere med en vertsbasert tilnærming til å oppdage svakheter ved plattformsikkerheten som ikke er synlige ved nettverksskanning. Systemspesifikke sikkerhetsrisiki blir identifisert, analysert og gitt en prioritet. Selskapet får ekspertanbefalinger om implementering av nødvendige korrigerende tiltak. databasesikkerhet vurderer sikkerheten og sårbarheten til viktige forretningsdatabaser. Vurderingen vil gi selskapet informasjon som vil bidra til forbedret dataintegritet, tilgjengelighet, tilgangskontroll og sikkerhetsadministrasjon for databaser som brukes av viktige applikasjoner. Tjenesten HP nettverkssikkerhetsvurdering sørger for en generell gjennomgang av policy og prosedyrer for nettverkssikkerhet, over-holdelse av disse prosedyrene og en gjennomgang av konfigurasjon og nettverk med hensyn til sikkerhet. Denne tjenesten hjelper til å identifisere strategier, policy og tekniske løsninger for nettverkssikkerhet sett i forhold til virksomhetens målsettinger. Tjenesten HP tilpasset sikkerhetsvurdering gir et omfattende og detaljert bilde av sikkerhetsrisiki i ITmiljøet. Gjennomgangen sørger for en helhetlig tilnærming til administrasjon av informasjonssikkerhet for flere ITkomponenter, inkludert status for policy og prosedyrer for administrasjon av informasjonssikkerhet i henhold til standarden BS7799 (ISO 17799), sikkerhetsnivået til servere, lagringssystemer, operativsystemer, applikasjoner, databaser og konfigurasjonen til og administrasjonen av det fysiske miljøet. Den identifiserer viktige risikoområder og foreslår praktiske og effektive virkemidler for redusert sårbarhet. Tjenesten HP sikkerhetsseminar er et dagsseminar som hjelper deg med å forstå den nåværende sikkerhetssituasjonen og øke oppmerksomheten angående mulige problemer. Denne tjenesten foreslår en vei videre gjennom kostnadseffektive tilnærminger til administrasjon for forbedret sikkerhet. Tjenesten HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet er et halvdagskurs som dekker tiltak for økt sikkerhet i HP-UXsystemet. En ekspert fra HP vil presentere spesifikke anbefalinger for å håndtere sikkerhetsproblemer. Du vil få en mer komplett forståelse av den nåværende situasjonen med hensyn til sikkerhet i HP-UX-systemet og få vite hvordan sikkerheten kan økes til et akseptabelt nivå. Tjenesten HP innføring i Internett-sikkerhet er et endagskurs som tar opp de største Internett-relaterte sikkerhetsproblemene som kan ha betydning for virksomheten. Denne tjenesten er en kostnadseffektiv innfallsvinkel til opplæring av personalet i sikkerhetsproblemer og iverksetting av et sikkerhetsprogram. HP sikkerhetsimplementeringstjenester tilbyr assistanse når det gjelder implementering av anbefalingene fra HP sikkerhetsvurderingstjenester eller innføring av sikkerhetsteknologier og prosjekter i IT-miljøet. 2

3 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Tjeneste intranettsikkerhet HA190AE Internett-sikkerhet HA330A1/AE Leveransespesifikasjoner Denne tjenesten tilbyr: Diskusjoner med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å identifisere systemene som skal inkluderes i vurderingen Skanning av identifiserte enheter som er knyttet til et nettverk, inkludert hovedservere, nettverkssvitsjer og rutere, for å finne svakheter ved sikkerheten Analyse av skanneresultatene Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og forslag til oppfølgende handlingsplan Denne tjenesten dekker: Intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å dokumentere gjeldende serverbaserte sikkerhetsrutiner, -prosedyrer, -aktiviteter og -systemer. Gjennomgang på stedet av den fysiske sikkerheten til Internett-forbindelsen og relatert utstyr Skanning av selskapets nettsted på Internett for å avdekke sårbare punkter for hacking, tjenestenekt eller forsøk på inntrenging (tilgjengelig enten stedet driftes internt eller av en tjenesteleverandør) Analyse av gjeldende serverbaserte sikkerhetspolicy i forhold til forretningsmessige behov og vurdering av standardoverholdelse, identifikasjonsog autorisasjonsmetoder, områder som kan være utsatt for sikkerhetsbrudd, og dekningen av fysiske sikkerhets- og sikkerhetskopieringsfunksjoner Skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om forbedringer systemsikkerhet HA185AE databasesikkerhet HA191AE HP nettverkssikkerhetsvurdering HA330A1/AE Arbeidsbeskrivelse HA330AE HP tilpasset sikkerhetsvurdering HA330A1/AE Denne tjenesten omfatter: Diskusjoner med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å identifisere systemer som skal inkluderes i vurderingen Serverbasert sikkerhetsskanning av de identifiserte systemene, analyse av sikkerhetsmessige svakheter som ikke er synlige ved nettverksskanning Analyse av skanneresultatene Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om forbedringer Denne tjenesten tilbyr: Vurdering av sårbarheten til og sikkerhetsrisiki for viktige forretningsdatabaser Databaseskanning for å identifisere sårbare punkter uten å påvirke produksjonsmiljøet Presentasjon av en skriftlig rapport basert på en analyse av skanningen, som skisserer anbefalinger innen områdene pålitelighetskontroll, autorisasjon og systemintegritet Tjenesten tilbyr: Intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale for å dokumentere gjeldende sikkerhetspolicy, prosedyrer, generelle administrative rutiner og status for nettverkssystemer, inkludert innhenting og gjennomgang av dokumentasjon knyttet til policy, nettverkssikkerhet og nettverkstilordning Analyse av dagens situasjon med hensyn til nettverkssikkerhet i forhold til industristandarder og virksomhetens policy og målsettinger Vurdering av risikoområder for mulige sikkerhetsbrudd Innhenting av nettverksdata ved å teste nettverksinfrastrukturen og utføre en optisk skanning med tanke på portsårbarhet Presentasjon av en skriftlig rapport med detaljerte funn og spesifikke anbefalinger om sikkerhetsforbedringer Hvis selskapets behov går ut over begrensningene i en forhåndsdefinert sikkerhetsvurderingstjeneste, kan de tas hånd om gjennom en strukturert arbeidsbeskrivelse. Denne tjenesten tilbyr: Vurdering av sikkerhetsrisiki knyttet til IT-infrastrukturen og forretningsinformasjonsmiljøet En strukturert arbeidsbeskrivelsesprosess for å identifisere hovedområdene som skal tas hånd om Denne tjenesten kan tilpasses til ønsket nivå når det gjelder vurdering av sikkerhetsrisiki. Som angitt i arbeidsbeskrivelsen kan tjenesten dekke undersøkelse av flere sikkerhetsdomener, som forretningsrutiner, miljø, systemer, nettverk, brannmur og forsvar, applikasjoner, databaser og klienter. Typiske tjenesteaktiviteter kan omfatte: - Analyse av den totale situasjonen og prosedyrer angående sikkerhet, inkludert analyse av policy (BS7799), gjennomgang av prosesser og prosedyrer og opplæring og bevisstgjøring av personale - Gjennomgang av fysiske sikkerhetskontroller, inkludert tilgangskontroller, systemlokalisering, sikkerhetsovervåking, stedlig sikkerhet og systemplan - Gjennomgang av sikkerhetsmessig sterke og svake punkter på systemnivå, inkludert fysisk konsolltilgang, passordadministrasjon, forekomsten av kjente svake punkter i systemet, konfigureringsproblemer og redundante (unødvendige) Windows-prosesser og -tjenester på systemnivå - Gjennomgang av intern og nettverksgrensesikkerhet, inkludert oppringt tilgangskontroll, deteksjon av inntrenging, forekomsten av kjente svake punkter, nettverkskonfigurasjonsproblemer og trafikkrelaterte problemer - Gjennomgang av brannmur og forsvar, inkludert regelkonfigurasjon, overvåking av alarmer, virusbeskyttelse og sanntids deteksjon av inntrenging - Gjennomgang av applikasjons- og databasesikkerhet, inkludert styrking, passord- og brukerautentisering, dataintegritet og prosedyrer for sikkerhetskopiering - Gjennomgang av klientsikkerhet, inkludert skrivebordssikkerhet, PDA- og mobiladministrasjon, tilgang til Internett, praksis for fjernarbeid, tillatelser og virusbeskyttelse Identifikasjon av sikkerhetsmangler basert på en kombinasjon av intervjuer med sentralt IT- og sikkerhetspersonale, revisjon av organisasjonens overholdelse av egen sikkerhetspolicy og prosedyrer, konfigurasjonsrevisjoner og gjennomgang av den fysiske sikkerheten (der det er mulig benyttes automatiserte verktøy til å vurdere svake punkter i nettverk, system og databaser, og tilkoblet sikkerhet og overholdelse av policy) En presentasjon og en detaljert skriftlig sikkerhetsrapport som dokumenterer resultatet av vurderingene med anbefalinger til forbedringer 3

4 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten, fortsatt Tjeneste Sikkerhetsseminar HA291EU HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet HA241AC (kun for P24- og CS-kunder) Leveransespesifikasjoner Denne tjenesten er et endagsseminar som ledes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på seminaret omfatter: Detaljert deteksjon, som innbefatter den nåværende sikkerhetssituasjonen, forretningsdrivere, krav i form av lover og forskrifter, infrastrukturen for sikkerhetsadministrasjon og eventuelle nylige sikkerhetshendelser eller -erfaringer Analyse av funnene på seminaret Presentasjon av funn og resultater på seminaret, i tillegg til foreslåtte neste skritt for å bedre sikkerheten Dette er et halvdagskurs som holdes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på kurset omfatter: Fysisk, konto- og filsystemsikkerhet Sikkerhetsbulletiner og programrettelser Modemsikkerhet og nettverkstjenester Overvåking av loggfiler Foretrukken praksis Klarerte systemer Sikkerhetsverktøy Sikkerhetsopplæring Merk: Kursdeltakerne kan komme fra flere HP-kunder. Hver kursdeltaker vil motta et eksemplar av presentasjonen, en liste over nettsteder som dekker sikkerhetstemaene, kopier av sikkerhetsrelaterte artikler og informasjon om nye sikkerhetsverktøy. HP innføring i Internett-sikkerhet HA240AC (kun for P24- og CS-kunder) Denne tjenesten er et endagskurs som holdes av en sikkerhetsekspert fra HP. De viktigste temaene på kurset omfatter: Behov for Internett-sikkerhet Fordeler med god sikkerhet Konsekvensene av en utilstrekkelig sikkerhetspolicy Hva skjer ved 'hacking' Hvordan foregår interne angrep Tiltak for å forhindre angrep Merk: Kursdeltakerne kan komme fra flere HP-kunder. Hver kursdeltaker vil motta et eksemplar av presentasjonen, en liste over nettsteder som dekker sikkerhetstemaene, kopier av sikkerhetsrelaterte artikler og informasjon om nye sikkerhetsverktøy. HP sikkerhetsimplementeringstjeneste HA330A1/AE Denne tjenesten kan omfatte: Implementering av anbefalingene fra en HP sikkerhetsvurderingstjeneste Installering og konfigurering av sikkerhetsprogramprodukter, inkludert men ikke begrenset til brannmur, virusbeskyttelse og løsninger for inntrengingsdeteksjon HP prosjektledelse Aktivitetene som er inkludert i denne tjenesten, varierer med kravene til sikkerhetsimplementering og vil bli definert i en særskilt arbeidsbeskrivelse 4

5 Begrensning av tjenesten Alle HP sikkerhetsvurderingstjenester: Oppdraget er begrenset til identifisering av sikkerhetsproblemer. HP vil ikke foreta endringer i kundens konfigurasjoner, maskinvare eller applikasjoner som følge av denne gjennomgangen. Det er kundens ansvar å komme med eventuelle korrigerende tiltak for å redusere risiki som er identifisert av denne tjenesten. Vurderingen er kun gyldig for det tidsrommet den blir utført innenfor. Fordi sikkerhetsrisiki og mottiltak er i kontinuerlig forandring er det kundens ansvar å ha en kontinuerlig årvåkenhet når det gjelder sikkerhet. Gjennomgangen vil bare omfatte de av kundens applikasjoner, nettverk og systemer som er spesielt utpekt for tjenesten. HP nettverkssikkerhetsvurdering: Denne tjenesten leveres for opptil fire (4) kjerneenheter (svitsjer eller rutere), én brannmur og en intranettsårbarhetsanalyse for opptil 30 noder. Detaljert analyse av konfigurasjonen til alle nettverksenheter, som kontroll av riktigheten til hver filtreringsregel i en brannmur eller tilgangsliste på en ruter, ligger utenfor mandatet til denne tjenesten og må kjøpes som en tilleggstjeneste. HP sikkerhetskurs: Kursene er bare tilgjengelig for HP Proactive 24- (P24) og HP Critical Service-kunder (CS). HP garanterer ikke at tjenestene vil avdekke alle svake punkter med hensyn til sikkerhet. HP skal ikke være erstatningsansvarlig for sikkerhetsbrudd. intranettsikkerhet: Denne tjenesten analyserer opptil 30 noder. Internett-sikkerhet: Denne tjenesten leveres for Internett-orienterte IPadresser på en nettserver og dens tilhørende brannmur som kan nås fra Internett. Denne gjennomgangen er begrenset til maksimalt to IP-adresser. Gjennomgangen vil ikke se på kundens interne nettverk eller systemer ut over dem som kan ses fra Internett-forbindelsen. systemsikkerhet: Denne tjenesten leveres per system, der ett system består av en enkeltserverkonfigurasjon. databasesikkerhet: Denne tjenesten leveres på en enkelt server som kjører en valgt database: Følgende databaser støttes: - Microsoft SQL Server - Oracle - Sybase Adaptive Server Kunden skal sørge for en TCP/IP-nettverksforbindelse til databasen. 5

6 Kundens ansvar Kunden må ta ansvar for følgende for at HP skal levere noen av HPs sikkerhetsvurderingstjenester på stedet: Sørge for at det aktuelle IT-personalet deltar i møter og intervjuer Hjelpe til med å innhente informasjonen som kreves til sikkerhetsanalysen Gi den nødvendige tilgang til de utpekte systemene for påkrevde datainnhentings-, skanne- og analyseoppgaver Tillate fjerning fra selskapets lokaler av alle innhentede systemdata og tilhørende media for gjennomgang av HPs sikkerhetseksperter i HPs lokaler Utpeke en prosjektleder på hvert aktuelt sted, som skal ha ansvar for å koordinere alle sider ved dette oppdraget Når det gjelder sikkerhetskurs og -seminarer, må kunden: Ha en HP Proactive 24- (P24) eller HP Critical Service-kontrakt (CS) (gjelder bare kursene HP innføring i HP-UXsystemsikkerhet og HP innføring i Internett-sikkerhet) Sørge for at det aktuelle personalet deltar på seminaret/kurset Ha en grunnleggende forståelse av sitt HP-UX-system (gjelder bare kurset HP innføring i HP-UX-systemsikkerhet) Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke nettstedet Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Microsoft er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. Oracle er et registrert varemerke for Oracle Corporation, Redwood City, California. HP Technology Services reguleres av dokumentene Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - Salg & Service, Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser - System Support - Bilag 5 eller en eventuell global avtale inngått iht Hewlett-Packards standardbetingelser, og en arbeidsbeskrivelse der det er aktuelt NOE. Januar 2006

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Merknad angående personvern

Merknad angående personvern Merknad angående personvern Denne merknaden angående personvern er oppdatert 20. mars 2014, med en kobling til McAfees nye merknad angående informasjonskapsler, samt med en del redigeringer for å gjøre

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

ROS analyse IKT nettverk

ROS analyse IKT nettverk Referanse: RFK Versjon: 1.0 Dato: 25.10.2013 Ansvarlig: Øystein Hermansen ROS analyse nettverk Internett tilgang for VGS Ledelsessammendrag Rogaland Fylkeskommune tilbyr Internett til alle videregående

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer