RAPPORT ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG"

Transkript

1 RAPPORT ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader 4 5. Totalfinansiering av prosjektet 5 6. Regnskapsføring 5 7. Aktiviteter/Resultater 5 8. Framdrift resultatvurdering Regnskap 12 Vedlegg: Rapporter fra det enkelte testområde Side 2

3 1. INNLEDNNG Prosjektet " Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i Nord-Trøndelag. Mål: Å skape næringsvirksomhet i og nær vernede område i fylket. Verdiskapningen skal dokumenteres gjennom utprøving i 4 utvalgte testområder. Pilotprosjektet er eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. De sentrale og bærende elementer i piloten vil være følgende: Utvikle de vernede områder i fylket slik at de kan bli merkevare for økt turistmessig bruk og kan være en mal for annen satsing. Utviklingen må skje innenfor den ramme som verneforskriften setter. Legge hovedvekt på økt lokal verdiskapning gjennom å samarbeide med og utvikle entreprenører og reiselivsapparat kompetansemessig, ut fra en økosystemtilnærming koplet opp mot reiselivets etterspørseltrender både innenlands og utenlands. Utvikle modeller og opplegg for transport inn til og i verneområdene, kanalisering av turisttrafikken i områdene m/randsoner, vurdert ut fra verneområdenes kvaliteter og robusthet mot slitasje. 2. ORGANISERING/OPPSTART. Hovedstyringsgruppe: Leder Kirsten Haugum, NTFK( fra ) m/varam. Ragnhild Vist Lindberg Nestleder Aino H. Oksdøl, FMLA m/varam. Kjersti Kinderås Bjørnar Wiseth, FMMA Gunnar Almlid, rep. brukere/marked Rådgivende gruppe: Leder Ragnhild Vist Lindberg (fra ), Nord-Trøndelag fylkeskommune Reidar Dahl, Direktoratet for naturforvaltning Pål Krister Langlid, NT-Bondelag/Småbrukerlag Jørgen Hoffmann, Statskog/fjellstyrene Thomas Engan, Allskog Ole Anders Johnsen Fougner, Naturvernforbundet NT m/varam. Torgeir Havik Hans M. Storø, Reindriftsnæringen i NT (fra 2007) Ulrik Hammervold, IN Nord-Trøndelag m/varam. Ivar Skjerve Bjørn M. Bjerke, NHO Reiseliv Trond Grønbech, Trøndelag Reiseliv AS m/varam. Stig Rimolsrønning Prosjektleder hovedprosjekt: Ragnar Hauge, ansatt fra Ca.15 % stilling Formell oppstart av hovedprosjekt:

4 3. ORGANISERING AV DE 4 TESTOMRÅDER a) BØRGEJELL (Børgefjell nasjonalpark) Styringsgruppe: Algot Jåma Ole J. Rødøy Leder i Røyrvik fritid BA (ft. Morten Wallervand) Prosjektleder: Kåre Vik. Ca % stilling Oppstart: b) LIERNE (Lierne Nasjonalpark, Blåfjella og Skjækerfjellet Nasjonalpark) Styringsgruppe: Steinar Bach Jonny Holand Morten Aasheim Prosjektleder: Ingrid Østerli (fra ) Ca % stilling Oppstart: c)verdal (Naturreservat i indre Trondheimsfjord) Styringsgruppe: Petter Thorsen Eskil Røkke Anne Kari Haugdal Prosjektleder: Paul Sverre Røe. Ca % stilling Oppstart: d) VIKNA (Borgan naturreservat) Styringsgruppe: Karin Søraunet Bjørn Pettersen Hilde Johansen Knut Arne Valø Prosjektleder: Dag Roar Opdal. Ca % stilling Oppstart: KOSTNADER TOTALT KOSTNADSOVERSLAG FOR HOVEDPROSJEKT OG TESTOMRÅDENE I BØRGEFJELL, LIERNE, VERDAL OG VIKNA. Testområde Totalt Hovedprosjekt* Børgefjell Lierne Verdal Vikna** SUM * Periodisert for midler til testområde Vikna **Korrigert for midler fra hovedprosjekt. 4

5 5. TOTALFINANSIERING AV PROSJEKTET. FINANSIERINGSPLAN FOR HOVEDPROSJEKT OG ALLE TESTOMRÅDENE NAVN TOTALT IN Nord-Tr.lag Fylkesmannen i NT Nord-Tr fylkeskommune Entreprenører Røyrvik kommune Lierne kommune* Verdal kommune Vikna kommune Andre** SUM * Lierne kommune har redusert sin finansieringsandel fra kr til kr ** Bl.a. Statskog finansiering i Lierne 5.1. Finansieringskommentarer. Lierne kommunestyre vedtok i sak 72/06 å reddusere sin finansieringsandel fra kr til kr Dette medfører at en har underfinansiering på totalt kr i prosjektet. Styret vil i løpet av 2008 ta stilling til hvordan dette løses. Kommunene har ellers behandlet finansieringsplanen og gitt sin tilslutning til denne. Finansiering fra partnerne på fylkesnivå skjer årlig etter resultatvurdering av tidligere år. 6. REGNSKAPSFØRING Nord-Trøndelag Fylkeskommune har tatt på seg regnskapsførsel. Alle tilsagn blir inntektsført, slik at likviditeten i prosjektet synes å være sikret. Det legges opp til at en følger regnskapsåret og tar årlige regnskapsoppgjør med revisorbehandling og tilsagnsutbetalinger. 7. AKTIVITETER/RESULTATER Under dette punktet er tatt med etableringer/tiltak som er direkte eller indirekte en følge av Verneprosjektet og har betydning for reiselivsutviklingen i testområdet. Hvor aktivt prosjektet har medvirket til realiseringen eller om etableringen hadde kommet i alle fall, er naturligsvis en skjønnsvurdering. For testområde Børgefjell som har vært lengst i drift er det skjønnsmessig anslått reiselivsrelaterte investerte midler i 2006 og Hovedprosjektet: 2007 er det første hele året en har hatt muligheter til å ha fullt trykk i alle testområder. Dette avspeiles i økt aktivitet og økt ressursforbruk totalt i prosjektet. Prosjektet synes å ha tatt inn noe av den tiden et tapte i startfasen. Det har vært arbeidet godt i testområdene, spesielt synes Børgefjell, det testområdet som har vært lengst i drift, å ha funnet gode samarbeidsrelasjoner med god deltakelse av mange reiselivsaktører. Det ble arrangert et fellesseminar i februar 2007 for alle styremedlemmer og prosjektledere. Her ble strategier for 2007 for alle områder innen prosjektet diskutert og tilpasset. 5

6 I testområde Lierne fikk en endring av prosjektleder. Bente Estil sluttet og ny prosjektleder er Ingrid Østerli (fra ). Endring av prosjektleder medfører naturlig nok noe forsinkelse som følge av den nye må sette seg inn i saker, bli kjent med delprosjekter og aktørene etc. I 2007 har en ikke innenfor prosjektet hatt spesielle konflikter i forhold til utnyttelse av verneområdene i fylket eller fått oversendt arealkonflikter i tilknytning til eller i randsonen av disse. Det er bevilget tilskudd til delfinansiering av div. prosjekter i noen av testområdene i Eksempelvis til produktutvikling, markedsføringsplaner, kampanjer, mer omfattende kursvirksomhet etc. Felles for disse er at de er interessante som utprøvingstiltak, har større kostnadsramme og mer omfang enn hver enkelt testområde selv har øk. ramme for. Testområde Børgefjell har gjennomført en felles markedsplan for alle deltakende reiselivsaktører. Denne krevde at aktørene måtte kvalitetssikre sine produkter, deltok aktivt i markedsføringstiltak og salgsframstøt. Prosessen med dette synes svært vellykket både som læring i å lage og gjennomføre felles planer og å være kritisk mht. produktpakking. Målsettinger for testområdene. Alle testområdene har i 2007 fått på plass målsetting for ønsket utvikling. Målsettingen går på omsetningsøkning, nye bedriftsetableringer etc. Styret har imidlertid påpekt at målsettingen må bli mer kvantifiserbar i testområde Lierne, og i testområde Børgefjell skal målsettingen vurderes på nytt i En har også prøvd ut forskjellige konkrete markedsføringstiltak i 2007: a) Annonsering Alle testområdene deltok i felles annonsering i løpet av sommeren. Annonsering mot en gruppe dagsaviser/fagblad som bestod av Dagbladet, Dagens Næringsliv, Aftensposten, Villmarksliv. Erfaringer fra reiselivsaktørene i testområdene var at responsen var relativt dårlig, og vår annonse druknet i konkurranse med alle andre annonser. Slik annonsering vil derfor ikke bli videreført b) Avrivningskart Det ble produsert ca 2000 avrivningskart i størrelse A -4 i hvert av testområdene. Målgruppe var bil/bussturister og lokalbefolkning. Kartene ble lagt ut på reiselivsanlegg, bensinstasjoner, turistinfoer, opplevelsessentra, matvarebutikker etc. Kartene hadde info om kjøreruter, attraksjoner, matservering og overnatting. Norsk språk. Erfaringene og responsen var svært god, ikke minst fra lokalbefolkningen og reiselivsanlegg som brukte dem som opplysnings/kjørekart til sine kunder eller bekjente. De fleste kartene ble brukt, og en har bestemt å gå videre med opplegget i 2008, med noen korrigeringer og større opplag. Større fokus på infrastruktur/tilrettelegging. Høsten 2007 bestemte styret at prosjektet skulle flytte mer av fokus over på å få på plass infrastruktur/tilrettelegging i testområdene den nærmeste tiden. Årsaken tilskrives flere forhold: - Det var sterkt ønskelig å få flere lokale entreprenører til å engasjere seg i satsingen på prosjektet og næringsutvikling opp mot dette. Dette hadde en hittil ikke klart. 6

7 - Verdien av å ha tilrettelagt infrastruktur har trolig langt større verdi enn en har antatt tidligere. Trolig er det enklere å få nye entreprenører til å satse når infrastrukturen/tilretteleggingen er på plass. Som infrastruktur/tilrettelegging for prosjektet ble følgende definert: - Grunnleggende reiselivsaktiviteter som kan brukes som attreaksjon/trekkplaster lokalt av entreprenørene i fellesskap eller av enkeltentreprenører i testområdene. Eksempler kan være gangstier, sykkelstier, kajakkruter, fiskeløyper etc. - Informasjon/skilting av de samme aktivitetene Infrastruktur/tilrettelegging er i reiselivssammenheng ofte definert som et off. ansvarsområde. Reiselivsnæringen selv ser seg gjerne heller ikke i stand til å finansiere og drifte slik infrastruktur. Styret vedtok å prioritere vandreruter for sommertrafikk. 3 ruter i hver av testområdene Børgefjell, Lierne, Vikna. Krav til tilretteleggingen: - Inntegning av ruter på kart - GPS plotting av hver rute - Nøyaktig beskrivelse av hver rute med oppstartspunkt (parkering), avstander, vanskelighetsgrad, spesielle attraksjoner eller severdigheter, nødvendig utstyr for deltakerne, ev. matservering/overnatting, guidebehov eller ikke. - Bygging av bruer, klopper, bord/benker, oppgrusing etc. må gjennomføres - Nødvendig skilting må gjennomføres innenfor standardmal - Rutene klargjøres for internett og salg på nettet. Interesserte entreprenører/operatører står fritt til benytte materiellet. Bilder fra rutene/severdigheter er nødvendig. Det er ingen forutsetning at rutene må ligge innenfor verneområdene, men ligge sentralt i forhold til øvrig vegnett. Rutene skal være operative fra våren 08. Sørsamiske reiselivsprodukt Forsøkene med å få fram sørsamiske reiselivsprodukt har en dessverre ikke lykkes med enda. 7.2 Testområde Børgefjell Etableringer /tiltak: Etablering av Røyrvik Fritid BA (21 medlemmer/reiselivsaktører). Selskap som skal koordinere alle reiselivsaktiviteter i området (planlegging, salg, oppfølging) Infosenter for Børgefjell og alle reiselivsaktørene (Røyrvik sentrum). Basisinvest. ca. 2 mill. kr. Nettportalen opplev Børgefjell Flere nye utleiehytter i Børgefjellsenteret og nærområdet til nasjonalparken (6 i 2007, 2 i 2006, anslåtte investeringer vel 8 mill. kr). Det er her ikke tatt med investeringer i private hytter som det ogå er kommet en del av og som noen regner som reiselivsrelaterte. Nye produkter i området: 7

8 - Hesteridning inn i parken - Kajakk/kanopadling i parken - Guidete vandreruter - Felles utsalgssted jakt og fiskekort både for parken og området ellers Styrking av de 2 hovedinnfallsportene til nasjonalparken: - Båtrute over Namsvatnet (avtale med NTE om tilstrekkelig vanntilførsel, sikkerhetskurs turistbåter) - Planleggingsbistand Huddingsdalen Nye aktiviteter i Børgefjellsenteret: - Snøhotell hver vinter, basisinvest. ca 0,5 mill. kr - Autoriserte sprintløyper/skiløyper for konkurranseidrett (treningsleir høst) Åpning av snøhotell Børgefjellsenteret 2007 Markedssatsing: - Felles markedsføringsplan 2007 for alle reiselivsaktører - Vinterkampanje 2007/08 - Deltakelse Villmarksmessen (Lillestrøm), Stormartnan (Tr.heim) 2007 Kursvirksomhet: Vertskapskurs, bålmatkurs, sikkerhetskurs, naturloskurs Røyrvik har fått status som nasjonalparkkommune. En betydelig styrking i troen på at reiselivssatsing kan gi varige arbeidsplasser og optimisme i næringen.. Eksempelvis har en hatt en kraftig økning i antall søknader til Innovasjon Norge om utviklingstiltak vedr. utmarksutnyttelse. Det er gitt positive tilsagn til 8 utviklingsprosjekter vedr. utmarksutnyttelse i 2006, og 8 i 2007 noe som er en vesentlig økning fra tidligere år (gj. snittlig 1-2). En betydelig trafikkøkning i registrert trafikk i Børgefjellsenteret, spesielt på vinteren, men også en del på sommermånedene som hittil har vært problemsesong. Eksempelvis steg trafikken i juli mnd fra beleggsprosent 25,4 % i 2005 til 38,7 % i 2006, og 39,3 % i Antall gjestedøgn har økt fra 8523 i 2006 til 9844 i

9 (15, 5 %). Gjestedøgntrafikken har økt fra med 43.8 % fra juli 2006 til juli Det er derfor naturlig å anta at en også har fått og vil få betydelige samfunnsøkonomiske effekter i testområdet i framtiden som følge av de basisinvesteringer og den tilrettelegging som er gjennomført i testområdet i prosjektperioden (anslått investeringer mill. kr) Kommentarer til utviklingen i testområdet: Utviklingen i testområde Børgefjell vurderes å være i gjenge med bedret trafikkutvikling. Investeringslyst og satsingen på reiseliv synes god, samarbeidet er godt. Utviklingen har klart sammenheng med at dette testområdet er det som har vært lengst i drift. 7.3 Testområde Lierne Etableringer /tiltak: Lierne nasjonalparksenter. Dette selskapet fungerer foreløpig som koordinator opp mot nasjonalparkene i området. Det synes naturlig at Verneprosjektet støtter opp om videreutvikling mot at selskapet utad oppfattes som koordinator for alle reiselivsaktiviteter i området (planlegging, salg, oppfølging) 4 nye sykkelruter (rutebeskrivelse, kart, manual for attraksj., flora/fauna, lokalhistorie, tilrettelagt for internettsalg) Guidede vandreruter Guidede bussruter 1 utleiehytte, 2007 Lierne har fått status som nasjonalparkkommune Samarbeidstiltak: - Aktivitetsuka (sommer i grenseland) - Li-martnan (3000 besøkende) Kurs i vertskapsrolle, naturlos, fiskeguiding, markedsføring, salgskurs Kommentarer til utviklingen i testområdet: Testområdet har et relativt stort potensiale i reiselivsutvikling. Testområdet har hittil ikke klart å utnytte dette potensiale i forhold til verneområdene. Det synes som om det ikke er tatt skikkelig tak i mulighetene som nasjonalparkene gir, men heller samarbeidet med andre om mer generelle reiselivstiltak. Det er heller ikke registrert økt investeringslyst fra enkeltaktører i Samarbeidet i testområdet vurderes å fungere godt. 7.4 Testområde Verdal Etableringer /tiltak: Etablering av nye bedrifter innen sektoren: - Nothern Birding, fuglekikking 9

10 - Ai Naturfoto - Faun Media, bedrift innen naturpresentasjon - Hotell Granen, aktivites- og overnattingsbedrift - Naturvisjon v/skuggsjå, med mål om bl. TV serier (30 programmer) og å vise naturserier fra nasjonalparker i Norge, satsing 100 mill. kr. Arbeidsgrupper etablert Planlegging Ramsarsenteret i gang Kommentarer til utviklingen i testområdet: Ikke tilfredsstillende utvikling. Det synes som om det ikke er tatt skikkelig tak i mulighetene som verneområdene gir. Det er heller ikke registrert økt investeringslyst fra enkeltaktører i Samarbeidet i testområdet vurderes å fungere godt. Det er enda ikke etablert funksjon som koordinerende selskap/bookingselskap for de reiselivsaktørene som benytter verneområdene. 7.5 Testområde Vikna Etableringer /tiltak: Borganområdet bedre kjent og skal benyttes som dagturopplegg av følgende bedrifter. - Ytre Namdal Skjægårdscamping AS - Strauman Marin Safari AS - Nærøydykk AS Internasjonal kystlyngheikonferanse. Gjennomført vår 2007 med 90 personer/eksperter fra 11 land Planlegging av vandreruter Planlagt kurs Samarbeide med prosjektet Attraksjonsutvikling Ytre Namdal Kommentarer til utviklingen i testområdet: Testområdet har et forbedringspotensiale i forhold til verneområdet Borgan (i hovedsak som dagturopplegg). Få potensielle reiselivsaktører. Det synes som om det ikke er tatt skikkelig tak i mulighetene som verneområdet gir. Det er heller ikke registrert økt investeringslyst fra enkeltaktører i Samarbeidet med Attraksjonsutviklingsprosjektet vurderes å fungere godt. Det synes naturlig at det arbeides mot at Norveg tar funksjonen som koordinerende selskap/bookingselskap også for de reiselivsaktørene som benytter verneområdet. 8. FRAMDRIFT/RESULTATVURDERING Prosjektet er ferdigorganisert i alle 4 testområder med styrer og prosjektledere og eget budsjett. Det er blitt gjennomført de planlagte aktiviteter som var forutsatt i Resultatvurderingen i det testområdet som har vært lengst i drift, Børgefjell, viser at mange av de forutsatte delmål er realisert og at samarbeidet internt i området nå ser ut til å fungere godt. Det er også positivt at en har fått samlet så mange aktører i koordineringsselskapet Røyrvik Fritid BA (21 stk). De 3 testområdene som kom i gang sist (Lierne, Verdal, Vikna) har ikke hatt ønsket framdrift og progresjon i forhold til skisserte mål bør derfor være et avgjørende år for avgjørelse om viderføring av prosjektet i samme form i disse testområdene neste år. Erfaringene fra 10

11 testområde Børgefjell viser at ting tar tid, men at realisering av planer/tiltak plutselig faller på plass, og aktivteten øker. Et tettere samarbeide med de lokale prosjektledere/styringsgrupper og større krav til framdrift i testområdene bør gjennomføres i En forsterking av ressursinnsatsen på enkelte felt må også vurderes. Prosjektet har forbedringspotensiale i aktivitetsutviklingen bl.a. i forhold til forvaltnings- og vernemyndighetene. Bruk av forhåndsvurderinger av aktiviteter innenfor og i randsonen av verneområdene må benyttes i langt større grad enn hva vi har gjort hittil i prosjektet. Prosjektet har i testområder med reindrift et klart forbedringspotensiale i å skape lokale samtalearenaer og bedre samarbeidsklima. Det er et håp at en får en mer påregnelig og strømlinjet saksbehandling når forvaltningsplanene er godkjente og på plass i alle testområdene. En ser nå at en får til en betydelig rasjonalisering innen både kompetansehevingstiltak og tilretteleggingstiltak i testområdene noe som klart fører til mindre ressursbruk enn forutsatt. Både innen skilting, informasjon og profileringstiltak ser en store gevinster. En ser også at en kan dra gjensidig nytte av de erfaringer som hvert enkelt testområde gjør på mange områder ikke minst når det gjelder arbeidsopplegg og arbeidsform. Også i det framtidige markedsarbeidet ser en både store kostnadsmessige besparelser og større slagkraft ved fellesprofilering fra testområdene. Samarbeide med andre tilsvarende prosjekt i landet må være en klar ambisjon. Det er også tatt initiativ for å få til et samarbeide mellom grunneiersiden i Norge med tanke på felles markedsføing av verneområdene. Det er imidlertid en klar forutsetning at en må ha en del salgbare og kvalitetssikrede aktiviteter oppe å stå før en legger enda mer trykk på markedsføringsdelen av prosjektet. En må også ha på plass et lokalt apparat som kan håndtere både bestillinger, sørge for god gjennomføringer av aktiviteter samt ha en viss stall av guider med god kompetanse om fag og lokale forhold før en går bredt ut med felles markedsføring. Prosjektstyret har bestemt at alle testområder skal utarbeide markedsplan i De positive erfaringene fra testområde Børgefjell er grunnlag for dette. Det skal også utarbeides nye avrivningskart for 2008 for alle testområder. En øker opplagsvolum, setter opp noen kartautomater på egnede steder og bruker også engelsk tekst på headinger. Det skal i 2008 arrangeres fellessamlinger der alle reiselivsaktører i testområdene inviteres til å delta. Formålet et å skape bedre nettverk, utnytte hverandres fordeler og produkter, få felles lærearenaer, skape grobunn for felles markedsframstøt og opplegg, få diskutert strategier for framtidige veivalg. Første fellessamling er under Utmarksdagene i Røyrvik 2. og 3. april. 11

12 9. REGNSKAP Regnskap Regnskap Regnskap Tekst VERDISKAPNING I VERNEOMRÅDER: UTGIFTER Prosj.nr. Prosjektleder , , ,11 Ref./ styringsgruppe , , ,40 Temamøter/ arrange ment , ,80 Studieturer , ,00 Administrasjon ,40 970, ,00 Kompetansepåfyll ,80 Markedsutvikling , ,49 Evaluering Sum utgifter Verdiskapning i Verneområder , , ,00 TESTOMRÅDE 1 - BØRGEFJELL: UTGIFTER: Prosj.nr.: Prosjektleder , , ,30 Kursing , ,00 Informasjonsoppbygging ,00 Tilrettelegging ,00 Selskapsoppbyggging , ,00 Sum utgifter Testområde , , ,30 TESTOMRÅDE 2 - LIERNE: UTGIFTER: Prosj.nr.: Prosjektleder , ,00 Kursing ,00 Informasjonsoppbygging , ,40 Tilrettelegging ,00 Selskapsoppbyggging , , ,40 TESTOMRÅDE 3 - Verdal UTGIFTER: Prosj.nr.: Prosjektleder , ,00 Kursing Informasjonsoppbygging Tilrettelegging ,24 Selskapsoppbyggging , ,24 TESTOMRÅDE 4 - Vikna 12

13 UTGIFTER: Prosj.nr.: Prosjektleder ,40 Kursing ,00 Informasjonsoppbygging Tilrettelegging Selskapsoppbyggging , ,40 SUM UTBETALTE KOSTNADER , , ,34 Kontorutgifter (Røyrvik kommue): Entreprenørinnsats (200 kr /t): Tilsagn delprosjekter 2007, ikke utbetalt: SUM INDIREKTE KOSTNADER: TOTALSUM: , , , Regnskapskommentarer Budsjetterte totalkostnader for 2007 var kr , regnskapet viser et mindre forbruk på ca kr Det er også vært å merke seg at innsatsen fra entreprenørene er betydelig større enn budsjettert ( 1437 timer). Samlet ressursforbruk for 2005, 2006 og 2007 er ca 2,95 mill kr mot budsjettert ca 4,4 mill kr. Samlet ressursforbruk i prosjektet pr ligger ca 1, 45 mill. kr. under oppfinansiert budsjett (korrigeres for mindre finansiering fra Lierne kommune, se pkt. 5.1). 13

14 Vedlegg. Rapporter fra testomådene og de enkelte prosjektlederne 2007 Delrapport testområde 1: Børgefjell 1.1: Tiltak/aktiviteter har vært et godt arbeidsår innen reiselivet i Røyrvik. Av spesielle aktiviteter kan nevnes: - Etablering av felles nettportal visitborgefjell.com med online booking av de fleste produkt - Turistinformasjonen er satt i drift - Åpning av snøhotellet med meget god pressedekning - Deltakelse på Villmarksmessa på Lillestrøm med egen stand - Deltakelse på Stormartnan i Trondheim med egen stand - Utviklingsprosjekt i Børgefjellsenteret - Videre utbygging av hyttefeltene i Børgefjellsenteret - Røyrvik Fritid har hatt sitt første hele driftsår og fungerer etter hvert godt - Ridetur gjennom Børgefjell med god pressedekning - Villmarkskveld med meget godt besøk - Arbeide med et infosenter om nasjonalparken - Arbeide med Røyrvik-konferansen i samarbeid med NINA naturdata. - Utarbeidelse og presentasjon av produktpakker for bussturister Av saker som vi ikke har kommet i mål med kan nevnes: - Forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark er fortsatt ikke vedtatt. Utdannelse av Børgefjellguider avventes til forvaltningsplan er på plass - Det er fortsatt ikke etablert noen samiske produkter - Liten investeringsvilje i forbindelse med utvikling av utmarkseiendommer. Delrapport testområde 2: Lierne 2.1. Tiltak Guiding: med tema generell kunnskap om Lierne. Trønderbilene kjørte gratis tur fra Li-fjellet til Nordli, deltagerne fikk et innblikk i hvordan Galleri Lierne legger opp sine turer når de tar i mot buss selskap. Steinkjer buss var også med og orienterte om sine erfaringer med turer til Lierne. 10 deltagere var med på turen. Vertsskapskurs: det ble arrangert en kurs dag med salg, service, markedsføring og vertskap. Hans Egil Gjerde fra Peliargo ble innleid som kursholder. I tillegg til forelesninger fikk deltagerne jobbe i grupper, og de fikk lage sine egne handlingsplaner for salg. Kurset ble gjennomført i samarbeid med Lierne Næringsselskap. 13 personer deltok på kurset. Bålmatkurs: ble erstattet med en to dagers fiskeskole i Grong. Deltagerne fikk innføring i krav til båt, motor, utstyr, bekledning, sikkerhetsutstyr. Drift, ettersyn og vedlikehold og lagring av fiskeredskaper. Fiskeforedling og tilberedning. 14

15 Behandling av fangst og varetransport. Er usikker på antall deltagere da det pga tidsfrist var direkte påmelding til Grong VG skole. Sykkelprosjekt: Lierne Gjestegård er kommet i gang med sykkelutleie, og har kjøpt inn 10 sykler. De fikk kr ,- i støtte til dette fra IN-fondet, lokal del. Videre har Lierne Næringsselskap blitt tildelt midler fra prosjektet til å engasjere Alexander Rosengren. Han jobber med å produsere fiske, sykkel og vandringsturer i Sverige og Spania. Målet er å konkretisere 4 sykkelruter (rundturer) med utgangspunkt i Lierne. Konkretiseringen består i rutebeskrivelse, kart og manual som beskriver detaljene (rasteplasser, flora/ fauna, lokalhistorie m.m) underveis. Kart og manualer skal være tilgjengelig for alle bedrifter som ønsker å tilby sine gjester sykkel som aktivitet. Alt materiell foreligger hos Lierne Næringsselskap, og det jobbes med ferdigstillelse av produktene. Hike and Bike: i og med at sykkel og vandreruter ikke er ferdigstilt, avventes det med å legge inn opplysninger om løyper i Lierne på denne nettsiden. Aktivitetsuka: Sommer i Grenseland ble gjennomført med forskjellige tiltak i uke 30, Li-Martnas uka. Bjønnlabben (709 pers), Tur te Li (164 pers) Guidede fotturer (20 pers) Tollbåten full båt hver dag (5 dager 12 pers). Seter kveld Sørli museum (40 pers), Lierne nasjonalparksenter (150 besøkende) Li-Martnan med 80 boder, (2210 voksne + ca 1100 barn) Driftsplaner: tilbud til aktører om hjelp til å utforme driftsplaner for de som vil bruke nasjonalparkene. 1 aktør har meldt interesse, men ikke kommet i gang enda. Det vil bli tatt tak i saken på nytt når aktøren er klar for dette. Felles markedsføring: Det ble i samarbeid med de andre testområdene med helside i farger i: Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Villmarksliv. Det har også blitt produsert avrivingskart over Lierne med godt merkede naturreservat og nasjonalparkene. På baksiden er det telefon nummer og informasjon om overnatting, servering, aktiviteter og arrangement. Kartene er gratis og ligger ute på offentlige steder. Lierne gavekortet kan også nevnes i denne forbindelse, selv om midler til drift av kortet faller utenom prosjektet. Kortet ble lansert under Førjuls-Martnan og har pr.13 desember 16 tilbydere. Felles bookingsystem: det er gjort undersøkelse om muligheter for å gjøre et bookingsystem funksjonelt tilgjengelig fra Lierne Fritid sin nye hjemmeside (ny hjemmeside vil foreligge i løpet av ettervinter/vår 2008). Muligheter finnes, men det vil være et stort kostnadsløft både på klargjøring og månedlig drift. Andre muligheter enn via internett bør være mulig. Dette må igjen taes opp med de aktuelle aktører for å utrede det reelle behovet for en slik ordning. Veien videre i prosjektet: Fortsette med, og videreutvikle produktene nevnt over. Igangsette nye tiltak, knytte til seg flere aktører Planer: 15

16 Det er så vidt igangsatt forelått tiltak fra hovedstyringsgruppa om tilrettelegging av vandreruter. Helst 3 forskjellige ruter, korte og lange. Aktørene ble innkalt til møte i begynnelsen av desember, og det ble bestemt utafra gitte kriterier å klargjøre ei rundløype ca 7,5 km fra Båsdalen til Sisselbekken, mot Kviltjønnhytta og ned. Prosjektleder er i dialog med Skjeldbred Grunneierlag om dette. Den andre ruta som ble foreslått, er fra innfallsporten til nasjonalparken på Li-fjellet opp til bauta med Mette-Marit signatur. Dette vil bli ei kort løype på ca 1 km. Fjellstyret har sagt seg villige til å bistå prosjektet sammen med Lierne nasjonalparksenter. Prosjektleder avventer ei tredje rute i forhold til kostnadsoverslag på de to rutene som er bestemt. Det er ei total kostnadsramme på vandrerutene på ,- Rutene er tenkt ferdigstilt i løpet av sommeren a)hva skjer i Lierne? Det skal produseres og distribueres til lokalbefolkning og hytte eiere i kommunen en hva skjer/aktivitetskalender. Første av fire kalendere skal være gjeldende for februar, mars og april. ALLE tilbydere i kommunen kan melde inn sitt arrangement, aktivitet, salgstilbud, lansering, utstilling osv, alt som bidrar til å trekke folk til bygda. Dette er annonsert i Li-Nytt. Kostnader i forbindelse med kalenderen dekkes av prosjektet. a) 22. februar 2008, familiedag på isen - videreutvikling av aktivitetsuka og ev. Tur te Li er under planlegging. b) Etablering av Guidebank. c) Møte med den lokale styringsgruppa er tenkt i løpet av februar Delrapport testområde 3: Verdal Delprosjektet har følgende hovedmålsetting: De vernede våtmarksområdene i Levanger og Verdal skal gi grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting knyttet til naturressursene i området. Konkrete mål for hele prosjektperioden vil være at: 10 nye bedrifter er etablert, som vil gi en økt sysselsetting på totalt 15 årsverk, og som vil representere en økt total omsetting på 7,5 mill. kr. (Inklusive ringvirkninger fra lokale underleverandører). Alle mulige områder for naturbasert næringsutvikling vil være kartlagt og tilrettelagt Ramsarsenteret på Ørin stå klart Eventselskap være etablert Næringspolitisk forum for bedrifter inne naturbasert reiseliv være stiftet Internasjonal konferanse 2009 arrangeres 3.1 Tiltak/prosjekter. Styringsgruppemøter Styringsgruppa har vært samlet 4 ganger i løpet av Temaene har i hovedsak vært planlegging av arbeidet samt fordeling av arbeidsoppgaver/ ansvarsområder. For å lykkes med å få økt verdiskaping knyttet til Ramsarområdene har den lokale styringsgruppa prioritert aktiviteter som ha vært til nytte for aktørene innen naturbasert næring. En del av dette har vært individuell oppfølging av bedriftene. 16

17 Infrastrukturtiltak og annet tilretteleggingstiltak har ikke blitt prioritert i dette testområdet. Prosjektleder har hatt det løpende ansvar med å sette i gang prosesser slik at de ulike konkrete målsettingene vil bli oppnådd. Informasjonsmøte Den 24/4 ble det arrangert et informasjonsmøte med de aktørene som prosjektet har knyttet til seg. Målsettingene med dette møtet var to-delt: 1. Aktørene skulle bli bedre kjent med hverandre 2. Aktøren skulle melde tilbake hva de ønsket at prosjektet skulle bidra med. Tilbakemeldingene gikk i hovedsak ut på at prosjektet må bidra til å få i gang prosesser som medfører bedre samhandling/ samarbeid mellom dem, samt at prosjektet bistår med individuell oppfølging, både når det gjelder søknader om finansiering av utviklingsaktiviteter og rådgiving innen forretningsutvikling. Gjennom gruppearbeid endte møtet opp med en egne Soria Moria- erklæringer : Gruppe 1: Levere produkt innen økologi og miljø Samarbeidstiltak søke hverandres tjenester markedsføring avhengig av å bli bedre kjent Ulikhet i produkt = vår styrke Bringe kreative ideer og handlekraft inn i prosjektet Bidra til utålmodighet = drivkraft Samarbeid om å utløse midler Gruppe 2: Kvalitetssikring m/sertifisering Markedsføring: 1) Av hele det verna og verdifulle 2) Aktørene Byfolk det pengesterke markedet 17

18 I løpet av 2008 vil aktørene bli fulgt opp både samlet og individuelt, med det mål at man før sommeren 2008 har etablert flere nye bookbare produktpakker. Deltagelse Internasjonal Økoturismekonferanse Anne Kari Haugdal og Paul Sverre Røe, fra styringsgruppen deltok på en Internasjonal Økoturisme konferanse i Oslo i perioden mai. Hovedfokuset på denne konferansen var å vise mangfoldet av muligheter innen økoturisme globalt, samt at flere etablerte bedrifter fra store deler av verden presenterte seg. Kontakt med Naturens Beste Den 11. juni ble det prosjektleder invitert til å delta på et møte med Dan Jonasson fra Økoturisme foreningen i Sverige. Dan Jonasson har vært med på å utvikle merke og sertifiseringsordningen Naturen Beste i Sverige. Temaet for møtet var å diskutere om Naturens Beste kunne overføres til Norge, hvor eventuelt Nord Trøndelag kunne være pilotområde for uttesting. Flere av aktørene i område Verdal/ Levanger har ytret ønske om en slik uttesting. Referat fra møtet ble videresendt til styringsgruppa for hovedprosjektet. Utarbeidelse av Informasjonskart Et informasjonskart over området ble utarbeidet og distribuert i løpet av sommeren 07. Kartet viste hvor de forskjellige bedriftene og aktivitetene er, samt opplysninger om kontaktinformasjon for hver enkelt. Responsen fra de som hadde kartet til utdeling var udelt positiv. Kartet vil i løpet av 2008 bli ytterlige forbedret og distribuert i større omfang. Næringsaktører som er tilsluttet prosjektet 18

19 Følgende aktører har det vært arbeidet med gjennom prosjektet. Graden av ressurser som er brukt på hver enkelt varierer alt etter behov. Bedrift Kontaktperson Telefon Mobil Kveldstad Fjellridning Rune Kveldstad Hotell Granen Petter Thorsen Ai- Naturfoto Aina Bye Naturguide, Forra Marit Elisabeth Helland Soria Moria Camping Rolf Vestvik Nothern Birding Terje Kolås Ramsarsenteret Inge Hafstad Faun media Eskil Røkke Skuggsjå AS Kjell Derås Natvig & Rønning Rita Nattvig Klostergården Ståle Andersen Sæter Gård Hilde Rekstad Uteliv Sverre Løvli "Elg safari" Torstein Myhre Fuglegiuden Gunnar Kjærstad I tillegg har følgende aktører fått tilbud om å delta i prosjektet: Bedrift Kontaktperson Telefon Mobil Gullberget Camping Eli Reppen Eidem Svin på skogen Karl Laugsand Kristivik Camping og Hytteutleie Per Arve Hammer Økomat innherred Vidar Grøtting Rekruttering av nye bedrifter vil være en av hovedaktivitetene også for Prosjektet har hele tiden vært bevisst på å knytte til seg aktører som kan sammen bidra med et mangfold av aktiviteter. Aktørene som er med i dag tilbyr produkter innen opplevelser, mat, overnatting og formidling. Generelt. Prosjektleder føler at arbeidet er godt i gang, men om den vedtatte målsettingen skal nås, er det helt nødvendig med en god tilgang på næringsaktører og at man lykkes i å bygge gode nettverk mellom dem. Siden arbeidet i dette testområdet er kun begrenset til vernede våtmarksområder vil tilgangen på gode prosjekt være suksessfaktor nr. 1. Delrapport testområde 4: Vikna 4.1 Tiltak/prosjekter Forretningsplan: Det er utarbeidet en forretningsplan for et nytt reiselivsanlegg på Drag som ligger ved Langsundet. Herfra er det kort vei til verneområdene. Utbygger ønsker å fokusere på de natur- og kulturkvaliteter som Vikna har å tilby de tilreisende. 19

20 Bak prosjektet står en tysker som hittil har brukt både mye penger og tid på anlegge. Det legges opp til å få hit tyskere som har andre interesser enn kun havfiske. Inspirasjons- og vertskapskurs: I samarbeid med Anne Grete Walaunet i prosjektet Attraksjons- og reiselivsutvikling Ytre Namdal, planlegges en samling første helgen i februar Her vil reiselivsaktørene få en innføring i historien og de kultur-, natur- og geologiske kvaliteter som Ytre Namdal har å tilby. En ønsker å få fram hvordan disse kvalitetene kan utnyttes kommersielt. Videre er et svensk firma innleid i forhold til det å få fram betydningen av vertskapsrollen. Guidekurs: Som en oppfølger av dette kurset vil det bli avholdt et guidekurs på Borgan helgen 19. og 20. april -07. Kristin Kjønsø i Levende Landskap er engasjert til å utarbeide kursmateriell og stå for gjennomføringen. Kurset vil være for personer, og målet er å få skolert noen guider som stiller seg til disposisjon for å ta på seg turer for reiselivsaktører/-operatører. DVD-produksjon: Gjennom dette prosjektet har undertegnede kommet i kontakt med Eskil Røkke i FaunMedia. Det arbeides med å få til en presentasjonsvideo av Namdalskysten med Bindal. Responsen så langt er veldig positiv, ikke minst i næringslivet. Planlagt oppstart våren 2008 med ferdigstillelse Merking av stier: På Borgan er grunneiere kontaktet og to stier vil bli ferdig merket og gått opp med GPS før 1. mai Den tredje stien vil gå til toppen av Valøytind på Ytre Vikna; dette etter forslag fra Bjørn Pettersen. Herfra har man en fantastisk utsikt over verneområdet. Skilting: Det er hentet inn priser fra Museet på Sverresborg i Trondheim. Pris per stykk er kr ,-. Vi satser på å få opp noen slike skilt på Vikna i løpet av et par år. Møter: Nærøy 25. september hos Nærøy Dykk møte med reiselivsaktører i Ytre Namdal i samarbeid med Anne Grete Walaunet. Presenterte verneområdeprosjektet. Vikna 8. oktober Berggården Foredrag og kulturtreff for reiselivsaktører i Ytre Namdal i samarbeid med Anne Grete Walaunet. Bodø oktober der reisen var viet turist- og generell næringssatsing arrangør Nord-Trøndelag Tiltaksforum. Vikna turoperatøren Din Tur 12. oktober Planlegging og registrering av stier på Vikna. Namsos 24. oktober Fagdag om sykkelturisme - arrangør Kystriksveien Reiseliv. Mære 21. november med arrangør Kompetansenavet på Mære - Med gården som utgangspunkt for turisme. Overhalla 15. november Markedsføring av naturbasert reiseliv ved Georg Kamfjord arrangør prosjektet Laksefiske i Namsen 2006 ved Trygve Ebbing. Styringsgruppemøte og prosjektledermøte: Verdal 24. september - møte i styringsgruppen for hovedprosjektet Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping. Snåsaheia 22. november møte mellom prosjektlederne + Aino Oksdøl status og videre framdrift. Diverse Kart: Oversettingsbyrået Adepto er kontaktet vedrørende oversetting til engelsk, noe av den informasjonen som finnes på de kartene som er utarbeidet gjennom prosjektet. Pris for oppdraget er kr 5 000,-. Avklart med Trond Ottersland i kartfirmaet emap hvordan dette kan gjøres i praksis. Internasjonal lyngheikonferanse: 20

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 08.03.2006 1.INNLEDNNG Prosjektet " "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i

Detaljer

RAPPORT 2006 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2006 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2006 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.02.2007 1. INNLEDNNG Prosjektet " Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i

Detaljer

5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune Steinkjer 26.januar 2005 1. Innledning I Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag for 2004 er det under kapittel 3.5.5 Satsinger

Detaljer

Foto: Kjartan Trana RAPPORT 2008 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG. Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Foto: Kjartan Trana RAPPORT 2008 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG. Nord-Trøndelag Fylkeskommune Foto: Kjartan Trana RAPPORT 2008 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2009 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder

Detaljer

SLUTTRAPPORT 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

SLUTTRAPPORT 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Foto: Kjartan Trana SLUTTRAPPORT 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune www.ntfk.no/reg.utv/prosjekt 10.06.2010 INNHOLDSOVERSIKT: 0. SAMMENDRAG 3 1. INNLEDNING 8 2. MÅL FOR

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet Evaluering - verneprosjektet Publisert fra 11.12.2009 til 23.12.2009 51 respondenter (51 unike) 1. Hvilken rolle hadde du eller hvilken organisasjon representerte du i forhold til prosjektet (ett eller

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. - connecting people and nature!

Trondheimsfjorden Ramsarsenter. - connecting people and nature! Trondheimsfjorden Ramsarsenter - connecting people and nature! 20.09 2012 Bakgrunn Våtmarkers betydning for fauna og økologisk samspill satt på agendaen lokalt/regionalt ifb planer og oppfylling av molo

Detaljer

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper

Skilting og gradering. Av turstier og skiløyper Skilting og gradering Av turstier og skiløyper Visit Innherred Kathrine Kragøe Skjelvan Visit Innherred Destinasjonsselskap Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa Vertskap, Markedsføring, produkt-

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Verdiskaping i verneområder

Verdiskaping i verneområder Verdiskaping i verneområder Bærekrafting naturglede Fagrådgivende møte 02. mars 2015 Prosjektleder Reiseliv, Jan Sverre Sivertsen Bakgrunn og mål Rauma har mange verneområder og er Nasjonalparkkommune

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN)

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Tilstede: Fraværende: Møtested: Gunn Anita Totland, Tone Fornes, Trygve Ebbing, Skjalg Åkerøy, Reinert Eidshaug,

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/208-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 19.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 12/2015 23.06.2015 Skilting på innfallsporter for Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Besøksstrategi og besøksforvaltning

Besøksstrategi og besøksforvaltning Besøksstrategi og besøksforvaltning Formål: 1. Ta vare på natur- og kulturarv (verneverdiene) 2. Legge til rette for gode opplevelser, kunnskapsformidling og læring 3. Natur- og kulturarv som ressurs for

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling?

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Knut Bjørn Stokke, Institutt for landskapsplanlegging Norwegian University of Life Sciences 1 Statlig naturvern

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling

SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling SLUTTRAPPORT Forprosjektet Ytterøy i utvikling Prosjekt 14000220 Ytterøy i utvikling Gjennomført 3. februar 2009 til 31. desember 2009. Prosjektleder Seniorrådgiver Geir Moe, Det Kongelige Selskap for

Detaljer

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret

Møteprotokoll. Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Møteprotokoll Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalparkstyret Utvalg: Møtested: Finsås, Snåsa kommune Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Alf

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020

Sluttrapportens vedlegg VI. Sykkelbyen Levanger. Prosjektgruppen i Levanger 2020 Sluttrapportens vedlegg VI Sykkelbyen Levanger Prosjektgruppen i Levanger 2020 1. Sykkelbyen Levanger - Visjon Sykkelbyen Levanger sentrum for sykkelopplevelser på Innherred Foto: Hanne Holthe Munkeby

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger 1 Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger Jan Vidar Haukeland, UMB Nettverkseminar Naturbasert reiseliv Rica Holmenkollen Park Hotell, 26.-27.3. 2012.

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Paradokset næringsvirksomhet og verneområder Verneområder opprettes for å verne arealene mot menneskelig

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Samling for nasjonalpark- og verneområdeforvaltere, 06.11.2013 Nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Nasjonalparkstyrene får ansvar

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1921-3 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim INNLANDSSKJÆRGÅRDEN - SØKNAD OM MIDLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet

Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet Ytre Hvaler nasjonalpark som eksempel Knut Bjørn Stokke og Jan Vidar Haukeland Norwegian University of Life Sciences 1 Problemstillinger

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund Øyvind Wang Rica Hell 17. 20 Utfordringer og muligheter for lokal næringsutvikling i og rundt verneområder, sett fra grunneieren. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeiersamvirket i Norge Norges Skogeierforbund

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» SAKSBEHANDLER: HENRIETTE OTHILIE BØE KILDAHL DATO: 03.02.2015 ARKIVKODE: 2014/8084-432.3 REFERAT

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre

Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre Rapport Nordkvaløya-Rebbenesøya verneomra destyre 2015 Styret i 2015 Det har ikke vært noen endringer i styret i 2015 i forhold til året før. Styret har bestått av følgende representanter: Rolle Ord. Medlem

Detaljer

Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark:

Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark: Fylkesmannen i Vestfold Att: Bjørn Strandli Sendt pr. epost: fmvepost@fylkesmannen.no Tønsberg, 12.02.2013 Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark: Det vises til «Verneplan for nasjonalpark i Vestfold»

Detaljer

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Saknr. 14/6647-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at utbygging av Trysil Bike Arena vil ha regional betydning

Detaljer

Årsrapport for delprosjekt: Birdwatching Trondheimsfjorden

Årsrapport for delprosjekt: Birdwatching Trondheimsfjorden Årsrapport for delprosjekt: Birdwatching Trondheimsfjorden 1 GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN I 2009 ble de arbeidet med følgende hovedaktiviteter: kartlegging, forretningsutvikling og tilrettelegging.

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Annonsering i Reisehåndboka 2015

Annonsering i Reisehåndboka 2015 Annonsering i Reisehåndboka 2015 Forskjellige typer reiselivsbedrifter vil ha behov for å være synlig forskjellige plasser i guiden. Opplisting/linjeoppføringer Alle aktører kommer på ei liste under overnatting,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer)

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) To dager ved Vefsnas bredder om Vefsnaregionens fremtid Vefsnaregionen vil i de kommende årene stå overfor en rekke utfordringer, men ikke

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12

Handlingsplan 2012. Utkast 29.03.12 Handlingsplan Utkast 29.03.12 Innhold 1. Bakgrunn 2. Føringer 3. Handlingsplanen 1. Bakgrunn Regionalpark Haldenkanalen er dannet med utgangspunkt i den europeiske landskapskonvensjonen, og gjennom en

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

1.0 Bakgrunn for prosjektet

1.0 Bakgrunn for prosjektet Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn for prosjektet... 3 3.0 Hovedmål... 4 3.1 Målgruppe... 4 4.0 Prosjektorganisering... 4 4.1 Styringsgruppe... 5 4.2 Prosjektleder... 5 4.3 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer