årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo"

Transkript

1 årsberetning 2012 FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf.: /49 GANDALF Foto: FABEKO, byggutengrenser.no, gandalf/istockphotos. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening

2 2012 ET ÅR MED HØY AKTIVITET OG MANGE GJØREMÅL 2012 var et år med høy aktivitet i bygge- og anleggsmarkedet. Det var travelt også for ferdigbetongbransjen med volum tett opp til rekordårene 2007 og Spesielt boligbyggingen er i fortsatt framgang med igangsatte boliger i 2012, ni prosent høyere enn i Dette er gledelig og gir godt grunnlag for videreutvikling av bransjen vår. Et høyt aktivitetsnivå hos FABEKOs medlemmer har gitt seg utslag i et aktivt år også for FABEKO og FABEKOs samarbeidspartnere. Nye rammebetingelser, både for miljødokumentasjon og klassifisering, har gitt utfordringer som bransjen i fellesskap gjennom FABEKO har måttet finne gode måter for å håndtere. Medlemsmassen i FABEKO er stabil med noen nye medlemmer, både ordinære og assosierte. Dette ser vi som en anerkjennelse av det arbeidet FABEKO gjør i betongbransjen. Regionsaktivitetene En av de viktigste medlemsrettede aktivitetene i FABEKO er regionsmøtene som avholdes i alle regionene hver høst. Det har også i 2012 vært god oppslutning om disse møtene. Det er viktig at vi setter inn ressursene i nær miljøet, for det er der vi får kontakt med våre allierte, de beskrivende og brukerne. Regionsmøtet er en samlingsplass der deltakerne kan koble ut den daglige konkurransen og samles om felles problemstillinger og ut for dringer. Det er også en fin anledning for FABEKO sentralt til å møte sine medlemmer og utveksle meninger og idéer. FABEKOs pumpegruppe FABEKOs pumpegruppe har fått gjennomført mange nyttige tiltak for betongpumpebransjen. Sentralt i dette arbeidet er ordning for periodisk sakkyndig kontroll av betongpumper, veiledninger om pumping av betong, betong pumpe seminarer, lobbying for betongpumpebransjen, og regionale medlemsmøter for betongpumpeoperatører. Norsk Betongpumpedag ble gjennomført med stor del tagelse også i Det viser at behovet for en slik dag er til stede. Det er også et tydelig signal om at Pumpegruppens arbeid med å fokusere på HMS og felles regler for bransjen blir sett på som viktige. Samarbeid med andre aktører i betong, bygg og anlegg FABEKO og ferdigbetongbransjen har en rekke aktiviteter og problemstillinger som angår også andre beslektede bransjer og org anisasjoner. Det har derfor vært naturlig for FABEKO å søke samarbeid og nærmere kontakt med disse aktørene. FABEKOs administrasjon har lagt ned mye arbeid i forskjellige samarbeidsprosjekter og -fora, blant annet Byggutengrenser.no, Betongopplæringsrådet, miljøhandlingsplanen for mur- og betongbransjen, og diverse komitéer og utvalg i Norsk Betongforening. I tillegg har Betongelementforeningen og FABEKO hatt kontakt med sikte på å etablere et tettere samarbeid om felles prosjekter, oppgaver og utfordringer. Miljø FABEKO har i mange år arbeidet aktivt med å doku men tere betongens miljøegenskaper og bidra til miljø bevissthet og miljøfokus i bransjen. Nye krav og ønsker, både fra norske og internasjonale myndigheter, samfunnet og kundene, fører til at miljø har en økende betydning for våre rammebetingelser. Gjennom blant annet FABEKOs satsning på miljøaktiviteter har fabrikkbetong- 201 innhold bransjen i Norge blitt en foregangsbransje med stor miljø-2materialebevissthet og omfattende miljødokumentasjon. FABEKOs der FABEKO og Betongelement foreningen gjennomfører Fellesskapet skal være en sam arbeidsplattform EPD- generator er oppgradert i henhold til nye standarder, felles prosjekter og oppgaver etter nærmere be slutning i og 30 sertifisører for miljøvaredeklarasjoner er godkjent styre og årsmøte. Viktige områder er kommunikasjon og av EPD Norge. FABEKOs arbeid med å utvikle en egen profilering, standardi sering, miljø og bærekraft, samfunnsmiljø veiledning for betong, dokumentasjon av betongslam ansvar, kompetanse og rekruttering. Dette gir en fin mulighet til effektivisering og synergier. Det blir ikke satt i gang som et egnet jordforbedringsmiddel, og seminarer om BREEAM-NOR er konkrete eksempler på miljøarbeid. prosjekter i BF Norsk Betong før det er godkjent i generalforsamling i både FABEKO og Betongelementforeningen. Nye krav og for ordninger gjør at bransjen ikke kan hvile på laurbærene, men fortsatt være offensiv for å sikre godt miljøomdømme for betongen og betongindustrien. Internasjonale aktiviteter FABEKO har i mange år vært engasjert i internasjonalt samarbeid på flere fronter, både nordisk samarbeid og på europeisk nivå gjennom den europeiske fabrikkbetongorganisasjonen ERMCO (European Ready Mixed Concrete Oragnization). Vi er stolte over at Norge ved adm. dir. Stein Tosterud fra Unicon AS er valgt som president i ERMCO har vært et innspurtsår i arbeidet med å revidere betongproduksjonsstandarden EN ERMCO har vært svært aktive i denne prosessen, og mange av medlemmene i ERMCO blant annet FABEKO har lagt ned en betydelig innsats i dette arbeidet. Prosjektaktiviteter FABEKO har gjennomført prosjektaktivitetene det var lagt opp til i budsjettet for Som vanlig har innsatsen vært høy gjennom året. I rapporten kan du lese om de forskjellige prosjektene. Muligheter FABEKO har sammen med Betongelementforeningen stiftet Bransjefellesskapet Norsk Betong. BF Norsk Betong skal arbeide for å fremme betong som et ledende bygge- Tor Magne Kvia Styreformann Årsberetninger : FABEKOs virksomhet i : Marked og markedsorientering 07 3: Rammebetingelser 09 4: Kompetanseutvikling 09 5: FABEKOs regionsarbeid 10 6: Miljø 11 7: FABEKOs pumpegruppe 13 8: Medlemsrettede tiltak 14 9: FABEKO Internasjonalt samarbeid 15 10: FABEKO komiteer og utvalg 15 Årsregnskap 2012 for FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Servicekontoret 16 Årsregnskap 2012 for FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening 18 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetninger

3 2012 årsberetninger FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening - Servicekontoret Virksomhetens art og hvor den drives FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Servicekontoret arbeider for å fremme fabrikkbetong som ledende byggemateriale. Servicekontoret yter bransjerettet faglig konsulent-, veilednings- og informasjonsvirksomhet for medlemsbedriftene og driver faglige utviklingsprosjekter med betong som byggemateriale. Servicekontoret gir også faglig veiledning til medlemsbedriftenes kunder. Virksomheten drives fra Dronning Mauds gate 15 i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Stilling og resultat FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Servicekontoret har ikke som formål å tjene penger. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Totalt sykefravær siste år har vært 0,2 %. Servicekontoret har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Fabrikkbetongbransjen har en stor overvekt av menn. Dette innebærer at det er vanskelig å få kvalifiserte kvinner inn i tillitsverv. Av Servicekontorets to ansatte er ingen kvinner. Servicekontorets styre består av seks menn. Ytre miljø FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Servicekontoret driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Virksomhetens art og hvor den drives FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening er en bransjeforening som arbeider for å fremme fabrikkbetong som ledende byggemateriale og ivareta medlemmenes felles interesser. Foreningen arbeider for å møte bransjespesifikke behov, samordning i bransjen og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Virksomheten drives fra Dronning Mauds gate 15 i Oslo. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Stilling og resultat FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening har ikke som formål å tjene penger. Arbeidsmiljø FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Fabrikkbetongbransjen har en stor overvekt av menn. Dette innebærer at det er vanskelig å få kvalifiserte kvinner inn i tillitsverv. Foreningen har ingen ansatte. Foreningens styre består av seks menn. Ytre miljø FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Oslo, 4. mars 2013 Oslo, 4. mars 2013 Tor Magne Kvia, styreleder Terje Bakken, styremedlem Jan Otto Midttun, styremedlem Tor Magne Kvia, styreleder Terje Bakken, styremedlem Jan Otto Midttun, styremedlem Otto Poulsen, styremedlem Stein Tosterud, styremedlem Erik T. Veiby, styremedlem Otto Poulsen, styremedlem Stein Tosterud, styremedlem Erik T. Veiby, styremedlem 04 05

4 1FABEKOs virksomhet i 2012 FABEKOs visjon MYE mer betong er den overordnede målestokken som all aktivitet skal måles mot. Den er et internt redskap som kan konsulteres i alle valgsituasjoner. Det riktige valget er alltid det som fremmer visjonen. Hovedmålsettingen for FABEKO er å styrke omdømmet, både for ferdigbetong som byggemateriale og for bransjen som en seriøs, innovativ og avansert aktør. Arbeid for å styrke omdømmet skal føre til økt brukt av plasstøpt betong. Dette målet skal FABEKO oppnå gjennom tiltak som retter seg mot medlemmene, markedet, miljøet og rammebetingelsene. Det er et mål for FABEKO å organisere sine aktiviteter slik at organisasjonen kan være et nyttig redskap for hele medlemsmassen både de store, mellomstore og små bedriftene i betongproduksjon og betongpumping. FABEKOs styre og administrasjon Styrets sammensetning 2012 Styret ble valgt på generalforsamlingen 22. mars Det har hatt denne sammensetningen: Tor Magne Kvia, Jærbetong AS, formann Erik T. Veiby, Betong Øst, viseformann Terje Bakken, Storegga Betong AS Jan Otto Midttun, OH Betong AS Otto Poulsen, NorBetong AS Stein Tosterud, Unicon AS Suppleanter Inge R. Eeg, NorBetong AS (sluttet) Eivind Heimdal, Unicon AS (sluttet) Styret har avholdt fire styremøter og en styreworkshop i Samtlige styremøter og workshopen om fremtidig samarbeid og organisering er protokollført. Styrets arbeid Styret har i 2012 blant annet fulgt opp FABEKOs prosjektsatsing og arbeidet spesielt med marked, miljø, rammebetingelser, kompetansespørsmål, regionsaktiviteter, forholdet til andre bransjeforeninger, Byggutengrenser og Fabrikkbetongkonferansen. Styresaker 2012 Oppfølging av pågående prosjekter, blant annet: - FABEKOs EPD-verktøy og PCR for ferdigbetong videreutvikling - Prosjekt om opptak av CO 2 - Håndtering av restmaterialer - FABEKO miljøstandard - Betongslam som jordforbedringsmiddel fullskalaprøving FABEKOs prosjekter 2013 FABEKOs forhold til andre bransjeorganisasjoner og byggutengrenser.no Fremtidig samarbeid og organisering A0- og A0S-kurs tilpasset fremmedspråklige kandidater Dokumentasjon av formell utdannelse gjennom utstedelse av kompetansebevis FABEKOs regionsarbeid FABEKOs representanter i Pumpegruppens styre Pumpegruppens kontrollordning FABEKOs representasjon i Kontrollrådets styre ERMCO-kongressen 2012 Betongbransjens innsats i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid FABEKOs representasjon i ERMCOs EcoTec-komité Regnskap, økonomi, budsjett Styret har også behandlet Fabrikkbetongkonferansen 2012 Fabrikkbetongkonferansen 2013 tid, sted og opplegg Fabrikkbetongkonferansen i jubileumsåret 2014 sted Generalforsamlingen 2012 Årsmelding Medlemsarbeid og medlemskontakt Inn- og utmeldinger Aktiviteter i ERMCO Drift av FABEKO Medlemsavgift Den faste årsavgiften for FABEKOs ordinære medlemmer har vært kr 500 per produksjonsenhet for foreningen og kr per produksjonsenhet for Servicekontoret. Den variable avgiften har vært 60 øre per m3 betong. Medlemsavgiften for assosierte medlemmer har vært uendret kr per år. Det forutsettes at ordinære medlemmer som har betongpumper, er meldt inn i FABEKOs pumpegruppe. I FABEKOs pumpegruppe er medlemsavgiften, i tillegg til medlemsavgift i foreningen (kr 500), kr inklusive 1 pumpe og kr per pumpe ut over dette inntil totalt 10 pumper. Administrasjon FABEKOs administrasjon har i 2012 bestått av daglig leder Hallvard Magerøy og teknisk sjef Tommy Cielicki som har hovedansvar for regionsarbeid og kompetanse. FABEKOs administrasjon holder til i Dronning Mauds Gate 15 i Vika, Oslo. Revisor FABEKOs revisor er BDO AS. Regnskapstjeneste FABEKOs regnskapstjenester utføres av Norsk Treteknisk Institutt med månedlige regnskapsperioder og 11 regnskapsrapporter per år. Samme institutt utfører også FABEKOs lønnsadministrasjon og faktureringstjenester. Valgkomité Valgkomiteen har hatt denne sammensetningen: Aksel Østhus, Berg Betong ANS, formann Atle Berge, Ølen Betong AS Lars Olav Trollstøl, NorBetong AS Medlemssituasjonen Medlemmer i FABEKO per Ordinære medlemmer 167 Assosierte medlemmer 34 Medlemmer i FABEKOs pumpegruppe 75 av det betongprodusenter 54 Per hadde Norge 215 sertifiserte betongprodusenter og produsenter med produksjons tillatelse. 78 % av dem var ordinære medlemmer i FABEKO. Administrasjonen arbeider med rekruttering av både ordi nære og assosierte medlemmer. 2Marked og markedsorientering FABEKOs økonomi FABEKO har sunn økonomi. FABEKOs mål for markedsorientering FABEKO skal arbeide med generiske, markedsrettede tiltak. Dette arbeidet retter seg særlig mot nåværende og kommende beslutningstakere hos byggherrene. Som en del av det markedsrettede arbeidet skal FABEKO være en synlig talsmann og meningsbærer for bransjen ved å kommentere aktuelle hendelser, for eksempel med pressemeldinger. Betongproduksjon FABEKO-medlemmer År Produksjon m 3 År Produksjon m (estimert) Produksjon av fabrikkbetong i Norge 1000 m Produksjon FABEKOs medlemmer 1000 m 3 Fabrikkbetong totalt 1000 m 3 (estimat) Markedsprosjekter Seminarer «BREEAM-NOR vår nye hverdag» Seminarserien BREEAM NOR vår nye hverdag fulgte opp betongbransjens seminarserie Fra EPD til BREEAM som ble gjennomført i Seminarene er en del av betongbransjens satsing på å utvikle bedre og enda mer miljøvennlige bygg ved riktig bruk av betong. I gjennom føringen av seminarserien Fra EPD til BREEAM i 2011 ble det avdekket et behov for oppfølging og mer informasjon om miljøklassifiseringssystemet BREEAM- NOR hvordan skal verktøyet brukes i praksis, hvordan virker betongens egenskaper inn på miljøregnskapet? I samarbeid med byggutengrenser.no, Betongelementforeningen og Norsk Betongforening gjennomførte FABEKO derfor en ny seminarrunde i 2012 med tittelen BREEAM NOR vår nye hverdag. BREEAM NOR er Norges første prosjekterings-, revisjonsog graderingsmetode på bygningsnivå. BREEAM NOR ble lansert 20. oktober 2011 som en norsk tilpasning av den internasjonale BREEAM-standarden. Seminarene BREEAM NOR vår nye hverdag tok opp et byggs totale miljøpåvirkning og presenterte forskjellige miljømerkesystemer med spesiell vekt på hvordan betongens egenskaper virker inn på miljøregnskapet. Det ble arrangert seminarer i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Fredrikstad. Gjennom hovedtemaet BREEAM NOR vår nye hverdag viste betongbransjen byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører hvordan de kan utnytte det nye verktøyet i praksis. Byggherrenes utfordringer på miljøområdet ble belyst av representanter fra Steen & Strøm og Entra Eiendom som brukte utbyggingen 06 07

5 av hhv Åsane Sentrum nord for Bergen og Brattørkaia i Trondheim som prosjekteksempler. Programmet for møtene var tett og omfattende. De tok opp miljøvaredeklarasjoner (EPD) som basis for miljødokumentasjon, optimalisering av betongsammensetning og bruk av denne informasjonen for å miljøklassifisere byggene i BREEAM NOR. Det ble gitt smakebiter av innholdet på tre av totalt ti kategorier i BREEAM NOR: Energi, helse og innemiljø og materialer. I seminarrunden presenterte Inger Andresen fra LINK Arkitektur kategoriene innemiljø og energi, Jan Eldegard fra byggutengrenser.no kategorien materialer og Knut Kjellsen fra Norcem optimalisering av betongens miljø egenskaper. Pilotprosjektene i BREEAM NOR ble presentert av Ida Buraas, Golder Associates og Anders Nohre-Wallden, Asplan Viak (Steen & Strøm) og Pål Vamnes, Entra Eiendom. En av de viktigste miljøparameterne med betong er materialets lange levetid. Derfor er kvaliteten på betongens overflate også svært viktig og Jan Eldegard presenterte hovedtemaene i den høyaktuelle boken Betongoverflater som ble utgitt i Dokumenterte betongløsninger Betonginfo.no Prosjektet Dokumenterte betongløsninger gjør plasstøpte betongløsninger lettere tilgjengelige for aktører som er med på å påvirke valg av byggemateriale. Målsetningen er å gjøre det enklere å velge betongløsninger for prosjekterende, arkitekter, entreprenører og neve nyttige selvbyggere. Betonginfo.no skal også gjøre betongbransjen mer synlig. Forslag til plasstøpte løsninger er relativt vanskelige å finne, og FABEKO ser et klart behov for å samle gode betongløsninger på ett nettsted. Ved utgangen av 2012 lå det 74 detaljtegninger med beskrivelser på betonginfo.no. Tegningene kan lastes ned i JPG-, PDF- eller DWG-format og brukes direkte i brukerens tegninger. Det er også lagt ut et antall typer betongoverflater på områdene farget betong, forskalingseffekter og strukturbehandling. En god del av de eksisterende løsningene er oppgradert for å tilfredsstille kravene i ny TEK 10. Det er også innledet et samarbeid med SINTEF Byggforsk slik at løsninger fra Byggedetaljbladene vises på betonginfo.no med link til det aktuelle detaljbladet. Betonginfo.no har helt siden sidene ble etablert hatt et høyt besøkstall. byggutengrenser.no byggutengrenser.no er et felles satsingsprosjekt der murog betongbransjen har gått sammen for å inspirere og informere om riktig bruk av mur og betong og gjøre murog betongbransjene mer synlige i markedet. Sentral i prosjektet er hjemmesiden Bransjen selv mener at flere burde bygge mer i mur og betong og at de tunge byggematerialene har så mange fordeler at det nesten burde gå av seg selv. Slik er det ikke. Vi er nødt til å gi byggebransjen stadig nye påminnelser og gode argumenter for å foretrekke de tunge materialene. Prosjektet var planlagt som en treårs kampanje i , men har vært så vellykket at bransjen forlenget det til 2009 og deretter i ytterligere 3 år til ut Kampanjen retter seg mot offentlige bygg og tett/lav boligbygging. I kraft av sin tyngde vil kampanjen også gi stor uttelling overfor andre målsegmenter. I løpet av 2012 har prosjektet gjennomført en rekke tiltak. Blant disse kan nevner vi: Etablering av BETONGstudio i Oslo Utvikling av egen web-side for BETONGstudio Utplassering av arkitektstudenter på Østlandet og i Trøndelag Studentarbeider for Bergen Arkitektskole Kurs for Statsbyggskolen Kontakt med NGBC og Kontrollrådet for å forberede neste versjon av «Ansvarlig innkjøp» Planlegging av «Concrete Innovation Conference 2014» Innlegg på Betongkvelden i Kristiansand, FABEKOs regionsmøter og Fabrikkbetongkonferansen 2012 Finansiering av 3 professor II-engasjement i Oslo, Ber gen og Trondheim Brannverndag på Lillestrøm Miljøkoordinator for mur og betong Foredrag ved ERMCO-kongressen 2012 basert på Betong utvikler samfunnet Studietur til Roma og Milano Deltakelse i bladet Mur + Betong Arrangement i forbindelse med utdeling av Betongtavlen (sammen med Norsk Betongforening, Betongelement foreningen og FABEKO) Lobbying i departementer, miljøorganisasjoner ol PR og annonser prosjekteringsanvisninger o.l. BMB er også aktive med kurs, undervisning ved tekniske fagskoler og høyskoler, konferanser o.l. BMBs hjemmeside, presenterer nyheter, artikler om betong og brann, foredrag, publika sjoner, bildemateriell og annet stoff. Fra ble BMB gjort om til et prosjekt i byggutengrenser.no. FABEKO deltar i prosjektgruppen. Bransjestatistikk FABEKO, Betongelementforeningen og Norcem deler et abonnement på statistikkdata fra Prognosesenteret. Dataene er spesielt utarbeidet for betongmarkedet i Norge og omfatter boliger, yrkesbygg og til dels anlegg. De viser også markedsandeler for de forskjellige segmentene. Dataene er tilgjengelige for FABEKOs medlemsbedrifter. To ganger per år utarbeider Prognosesenteret et eget Markedsblikk en kortversjon av statistikkdataene spesielt for ferdigbetongbransjen. I tillegg til dette samler FABEKO inn statistikkdata fra egen bransje. Totaltallene distribueres til medlemmene som vedlegg til FABEKONYTT. Regionvise tall er tilgjengelige for medlemmer på forespørsel. Medlemsinitierte markedsaktiviteter Markedsengasjementet blant FABEKOs medlemmer er godt mange steder. Stadig flere arrangerer informasjonsmøter, seminarer, o.l. FABEKOs administrasjon har deltatt ved noen slike arrangementer. Samarbeid med Norsk Betongforening FABEKO deltar aktivt i Norsk Betongforenings arbeid ved at FABEKOs medlemmer er representert i de lokale medlemsgruppene. Den lokale medlemsgruppen i Oslo ledes av Tommy Cielicki, som er leder av medlemskomiteen og har koordineringsansvar for de lokale gruppene. FABEKOs ansatte er med i flere av Norsk Betong forenings arbeidsutvalg og øvrige utvalg. FABEKO er en sentral aktør i utviklingen av de kompetansegivende kursene for betongproduksjon og transport (A-kursene). 3Rammebetingelser Brannvernsamarbeidet Mur og Betong BMB FABEKO skal påvirke nasjonale og internasjonale FABEKO har i en årrekke deltatt i BMB sammen med rammebetingelser gjennom aktiv deltakelse i komitéarbeid, Norcem, Weber og Mursenteret. Formålet med samarbeidet er å øke kunnskapen om bruk av mur- og betong- lobbyvirksomhet, nettverksamarbeid og relasjonsbygging. produkter som bygningsmessig brannvern. I BMB-regi er Generelt det utarbeidet en rekke publikasjoner, veiledninger, artikler, Betongproduksjonsstandarden, NS-EN 206-1, har vært i funksjon i flere år. Standarden er en viktig del av fabrikkbetongbransjens rammebetingelser. Implementeringsfasen av standarden var en viktig og travel periode, og bransjen har vist stor vilje til å møte de utfordringene som endrede rammebetingelser innebærer. Status for sertifisering etter NS-EN Alle FABEKOs medlemsbedrifter er sertifisert etter NS-EN Prosjekter med standarder og rammebetingelser Arbeidet med revisjon av betongproduksjonsstandarden Den europeiske versjonen av betongproduksjonsstandarden (EN 206-1) ble utgitt i desember Standarden ble fastsatt som Norsk Standard i april året etter (NS-EN 206-1) og kom i norsk oversettelse i I 2007 kom et revidert Nasjonalt tillegg. Etter ti års erfaring med standarden er det ønske om endringer og justeringer på en rekke punkter. Arbeidet med dette er langt på vei ferdig. Et arbeidsutvalg i FABEKO har på et tidlig stadium formulert en samlet oversikt over ønskelige endringer, og har siden bistått FABEKOs administrasjon i arbeidet med å få gjennomslag for bransjens ønsker. Gjennom deltakelse i ERMCO og i Standard Norges referansegruppe for betongområdet har FABEKO fått gjennomslag for flere av bransjens ønsker. Andre standarder FABEKO har en rekke dokumenter som hjelper medlemmene og kundene deres til å etterleve kravene i aktuelle standarder og rammebetingelser, for eksempel Veiledningsbrosjyren Forstå NS-EN bedre ut arbeidet for betongprodusentene i samråd med Kontrollrådet Ny europeisk betongstandard primært for rådgivere og entreprenører For dokumenter om miljøkrav viser vi til avsnittet om miljø. Kompetanseutvikling Høy kompetanse om betong og plasstøpte løsninger blant medlemmene er et viktig virkemiddel for å nå FABEKOs hovedmål om styrket omdømme. Derfor skal arbeid for å øke denne kompetansen være en vesentlig del av FABEKOs virksomhet. FABEKO skal arbeide for utvikling av fullt opplæringstilbud for å tilfredsstille gjeldende kompetansekrav, bidra til videreutvikling av kunnskap om betong og plasstøpte løsninger, og arbeide for rekruttering gjennom skole- og undervisningssystemet.

6 Kompetansegivende kurs 2012 I 2012 er det holdt til sammen 21 A-kurs som fordeler seg ihht. følgende tabell: Kurs Navn Vår Høst A0 Transport av betong 7 3 A0S Sikkerhetskurs 3 1 A1 Grunnkurs for betongteknologi 1 1 A2 Videregående kurs i 1 1 betongteknologi A3 Grunnkurs i produksjon 1 og samsvarskontroll A5 Tilleggskurs i realfag for ikkeingeniør 1 - for produksjons- og kontrolleder A6 Tilleggskurs for produksjonsog kontrolledere 1 Revisjon av kursene Alle de kompetansegivende kursene (A-kursene)er gjennomgått og oppgradert i Fagutvalget for betongproduksjon. A0S-kurset er vesentlig omarbeidet. Nytt materiell er utarbeidet i samarbeid med EBA. FABEKO har lagt ned mye arbeid for å få kurset, kurskompendium og presentasjonsmateriell tilpasset bransjens behov og ønsker. 5FABEKOs regionsarbeid FABEKOs regionsaktiviteter skal være et virkemiddel for resultatspredning, medlemsinformasjon og forankring av tiltak og prosjekter. Regionsarbeidet skal medvirke til økt tilhørighet blant medlemsbedriftene. FABEKOs regioner FABEKO har sin medlemsmasse spredt over hele landet. Behovene og interessene til medlemmene kan variere fra en landsdel til en annen og mellom enkeltbedriftene. En viktig del av FABEKOs arbeid utføres derfor på regionsnivå. FABEKO har delt landet i Region Nord (Finnmark, Troms og Nordland), Region Midt/Vest (Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland), Region Sør (Rogaland, Agderfylkene, Telemark og Vestfold) og Region Øst (Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland). Hver region har et regionstyre som er valgt på høstens regionsmøte blant FABEKOs medlemsbedrifter i regionen. Regionsaktiviteter Regionsmøtene høsten 2012 Den viktigste regionsaktiviteten i FABEKO er regionsmøtene hver høst. Regionsmøtet er en samlingsplass der deltakerne kan koble ut den daglige konkurransen, samles om felles problemstillinger og utfordringer, og bli bedre kjent. Det er også en fin anledning for FABEKO sentralt til å møte sine medlemmer og utveksle meninger og ideer. I 2012 ble det gjennomført 4 regionsmøter på Fornebu (region Øst), i Bergen (region Midt/Vest), i Haugesund (region Sør) og på Kjerringøy (region Nord). Opp slutningen var bra, både fra ordinære og assosierte medlemmer. Gjennomgangstemaer på regionsmøtene var: Nytt fra FABEKO BREEAM-NOR Ny FABEKO-veiledning på miljø Sikkerhetsrutiner ved levering på pulversilo Fleksibel styring av betongens brukstid Nye stålfibertyper Re-Con Zero, ny og spennende løsning for å håndtere restbetong Sammensetningen av regionstyrene ved utgangen av 2012 Region Nord Andre Johnsen, leder Nordland Betong AS Geir Junge Berg Betong ANS Arnt Ove Nordahl Namdal Betong & Plast AS Kristian Tingvold Vesterålsbetong AS Region Midt/Vest Runar Aas, leder Unicon AS Asbjørn Adskim NorBetong AS Jonny Nøsavik Sylteosen Betong AS Kenneth Nielsen NorBetong AS Region Sør Johnny Christensen, leder Unicon AS Roar Vigre Ølen Betong AS Trond Skjæveland Sola Betong AS Atle Lynghaug NorBetong AS Region Øst Trond Bjørnstad, leder Unicon AS Morten Andre Lie Hokksund Ferdigbetong AS Marianne Rødby NorBetong AS Odd Arne Skaug Betong Øst AS Kristian Lyngås Johnsen NorBetong AS 6Miljø FABEKO skal medvirke til å dokumentere betong som et miljø- og ressursvennlig byggemateriale, være i dialog med miljømyndigheter for å sikre hensiktsmessige rammebetingelser, og bidra til å heve medlemsbedriftenes miljøprofil. Ny og oppgradert EPD-generator FABEKO var tidlig ute med å tilby sine medlemmer et verktøy for å lage miljødeklarasjoner for betong. Den første versjonen av EPD-verktøyet (Environmental Product Declaration) ble lansert i Nå kommer en ny, oppgradert og enda mer brukervennlig versjon som er tilpasset den nye europeiske standarden for miljø deklarering, NS-EN 15804:2012 Bærekraftige byggverk Miljødeklarasjoner Grunnleggende produkt kategoriregler for byggevarer. En versjon av EPD-generatoren som gir EPD-er på engelsk er også under oppgradering. Oppgraderingen er utført av Østfoldforskning på oppdrag av FABEKO. En EPD (Environmental Product Declaration) er en standardisert og objektiv miljøprofil av en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste, der medlemmene kan fylle inn sine verdier og få en EPD for sin betong. FABEKO-medlemmer har tilgang til EPD-generatoren på medlemsdelen av fabeko.no. Generatoren er enkel og rask. Brukeren legger inn betongsammensetning, transportdata for råvarer og ferdig betong og data for betongproduksjonen. På grunnlag av disse opplysningene og livsløpsdata for råvarene regner generatoren ut miljøverdiene som skal inngå i en EPD for betong. Kravene til hvordan en EPD skal lages, er spesifisert i ISOstandarden Environmental Labels and Declarations Type III. Norske betongprodusenter opplever nå en reell etterspørsel etter miljødokumentasjon og da i form av EPD-er. Opplæring av EPD-verifikatorer Gjennom egne kurs legger FABEKO til rette for at medlemmene selv kan verifisere sine EPD-er og publisere dem på EPD Norges hjemmesider. Det sparer de tid og penger på. Så langt er det 30 godkjente EPD-verifikatorer i medlemsbedriftene. EPD Norge krever at én godkjent EPD-verifikator utarbeider EPD-en for bedriftens betong, og at en annen verifikator kontrollerer og godkjenner den. Begge verifikatorene kan være bedriftsinterne. Ved å gjennomføre FABEKOs brukerseminar for EPDgeneratoren blir man godkjent som EPD-verifikator. EPD Norge tildeler godkjente verifikatorer brukernavn og passord slik at de kan sende inn EPD-er direkte til EPD Norge og få dem lagt ut på deres hjemmesider. FABEKO holdt EPD-seminar 27. november 2012 og har hatt enda et før det. Til sammen er det nå 30 godkjente verifikatorer i medlemsbedriftene. Nye seminarer vil bli gjennomført i løpet av Miljøkoordinator for betong- og murbransjen Flere bedrifter og organisasjoner i mur- og betongbransjen har i fellesskap jobbet fram en handlingsplan for et felles miljøarbeid som skal bidra til enda bedre miljøvalg i bygg og anlegg. For å implementere disse planene, er Kristin Holthe fra Multiconsult leid inn som miljøkoordinator og felles knutepunkt for enkeltprosjekter og rapportering. Dette arbeidet er finansiert av betongbransjen gjennom bidrag fra Norsk Betongforening, FABEKO og Betongelementforeningen, mens byggutengrenser.no er sekretariat og kontraktspartner for mur- og betongbransjen. Det er store forventninger til dette fellesarbeidet og informasjon fra prosjektene vil blant annet bli gjort tilgjengelig for medlemmer, opinion og media. Miljøkoordinatoren er godt i gang med sitt arbeid, og deltar aktivt i flere av FABEKOs miljøprosjekter. FABEKOs miljøstandard - ny miljøveiledning for betongprodusenter I likhet med andre bransjer, må også fabrikkbetongbransjen innrette seg etter nye krav og regler innen miljø. Bransjen selv ønsker å ligge i forkant, og opptre som en miljøbevisst bransje som ønsker å ta ansvar. FABEKO har satt i gang arbeidet med å utvikle en veiledning for miljøvennlig betongproduksjon og betongleveranser. Det tas sikte på at veiledningen skal bidra til at alle FABEKOs medlemsbedrifter minst skal tilfredsstille gjeldende regelverk (lover og standarder) samt lokale myndigheters krav. Dette inngår som en del av en felles handlingsplan i mur- og betongbransjen. FABEKO ønsker med dette å arbeide for at fabrikkbetongbransjen skal oppnå en bedre miljøprofil for betong og betongproduksjon samt oppnå en felles miljøforståelse med lokale myndigheter som f.eks. Fylkesmannens- eller kommunens miljøavdeling

7 Veiledningen kan brukes som et verktøy for betongprodusenter til arbeide med å oppnå ønsket standard. Dette verktøyet er tenkt brukt til internkontroll av virksomheten for å kartlegge, lage en risikovurdering og en plan til forbedring. Veiledningen vil være til nytte både miljøsertifiserte bedrifter, fyrtårnbedrifter og ikke-sertifiserte bedrifter. For sistnevnte kategori vil veiledningen forhåpentligvis kunne være til hjelp også i forbindelse med arbeidet for å oppnå en sertifisering. Veiledningen med tilhørende sjekklister og lignende skal være klar til Fabrikkbetongkonferansen Bruk av betongslam som jordforbedringsmiddel fullskalaprosjekt Det er i dag vanlig at betongfabrikkene bygger sedimenteringsbasseng for vaskevann fra betongbiler og blande anlegg. I disse anleggene skilles vaskevann og faste partikler ved sedimentering. Overskuddsvannet fra sedimenteringsanleggene kan gjenbrukes, enten direkte i betongproduksjonen, eller som vaskevann. Betongslammet består av de faste partiklene som har sedimentert i sedimenteringsanlegget, primært sementpartikler og finpartikler fra tilslaget. Karakteristisk for betongslammet er at det har en høy ph-verdi (ca. 13), og inneholder mye kalk fra sementen. Det har vært en utfordring å ta hånd om betongslammet fra sedimenteringsbassengene på en god og rimelig måte. En vanlig håndtering av betongslammet har vært å levere dette til godkjent mottak. Dette er ikke den beste løsningen, hverken av hensyn til ressursbruk eller miljø. Betongslammet er en ressurs som bør utnyttes. På oppdrag fra FABEKO har Bioforsk Vest gjennomført to potteplanteforsøk for å undersøke betongslams egnethet som jordforbedringsmiddel, samt innholdet av tungmetall i jord som er tilført betongslam. Forsøkene har gitt positive resultater, og viser klart at betongslam er godt egnet som jordforbedringsmiddel. Betongslam gir minst like god kalkingseffekt og plantevekst som handelsvare av kalk, og tungmetallinnholdet i jorda er lav. I 2012 ble det gjennomført et fullskalaforsøk med spredning av betongslam på åpen mark. Både kalkingseffekt av betongslammet og tungmetallinnhold i betongslam ble målt. Rapport fra fullskalaprosjektet vil foreligge primo Informasjonspakke om betong og miljø Miljø og miljødokumentasjon av betong har i flere år hatt et sterkt fokus hos FABEKO. Sammen med våre samarbeidspartnere har vi fått utarbeidet et godt utvalg av dokumentasjon og veiledninger om betong og miljø gjennom flere prosjekter. FABEKO har sammenfattet det mest interessante av denne miljødokumentasjonen i en egen miljøpakke. Denne er lagt på en interaktiv DVD som inneholder korte omtaler og sammendrag i tillegg til selve dokumentene. Miljøpakken ligger også på under menyvalget Betong og miljø en dokumentasjonssamling. Årets Betongstasjon 2012 Det ble ikke utnevnt noen Årets Betongstasjon Miljøbasen, nettbasert søkeverktøy for betong og miljø FABEKO er partner i et nettbasert søkeverktøy som gjør informasjon om betongens miljøegenskaper lettere tilgjengelig. Miljøbasen vil inneholde de viktigste forskningsresultatene, artikler og andre sentrale dokumenter om betong og miljø. Basen inneholder et søkeverktøy for å finne henvisninger til dokumenter hos ulike kilder og oppsummering av status på ulike undertemaer. Det er nå over 1000 referanser i Miljøbasen. Tidligere utarbeidet informasjonsmateriell om betong og miljø FABEKO har de senere årene utarbeidet en god del dokumentasjon og hjelpemateriell som fortsatt er relevant og mye brukt. Vi nevner: Verktøy for miljødeklarasjon (EPD) av betong Bransjespesifikke krav til bedriftshelsetjeneste for betongprodusenter FDVU-dokumentasjon for fabrikkblandet betong Råd om hvordan forholde seg til REACH-regulativet SINTEF-rapporten STF50 F05205 Innvirkning av betong, vaskevann og slam på miljøet ved deponi og muligheter for gjenbruk Mal for sikkerhetsdatablad for fersk fabrikkblandet betong på norsk og på engelsk SINTEF-utredning om betong, radon og gammastråling Retningslinjer for sedimenteringsbasseng ved ferdig betongfabrikker Miljø mur og betong, utarbeidet av bygguten grenser.no. Miljøveiviser i byggutengrenser.no Brosjyrer om fordelene ved termisk masse 7FABEKOs pumpegruppe FABEKOs pumpegruppe ble etablert i Den organiserer bedrifter som arbeider med betongpumping og transport og arbeider for å fremme medlemmenes felles interesser. Pumpegruppen skaper bransjetilknytning hos medlemmene, kartlegger bransjens behov for felles tiltak, samordner betongpumpebransjen i felles regelverk, og utvikler opplæringstilbud for transportører og pumpeoperatører. For å fremme fabrikkbetong som et ledende byggemateriale og sikre god konkurranseevne er det viktig at FABEKO omfatter hele verdikjeden inklusive betongpumping. Krav til opplæring, tøffere konkurranse, nye registreringskrav og lignende utfordringer har ført til at betongpumpeoperatører har sett behovet for felles bransjetilknytning. Både FABEKO-medlemmer med betong-pumper og rene betong-pumpebedrifter deltar i pumpegruppen. Pumpegruppens styre Stein Hov, NorBetong AS formann Glenn Trandum, T. O. Bull Betongpumping AS nestformann Kjell Tore Karlsrud, Karlsrud Betongpumping AS Leif Roald Bjelland, Ølen Betong AS Ole Karsten Sætermo, Betongpumping Nord AS Hallvard Magerøy, FABEKO, er styrets sekretær Kontrollordning for betongpumper Betongpumper og båndbiler omfattes ikke av krav til sakkyndig kontroll i Forskrift om arbeidsutstyr. FABEKOs Pumpegruppe mener denne typen arbeidsutstyr burde vært underlagt sakkyndig kontroll og har utviklet en bransjestandard for frivillig periodisk kontroll med samme krav, standarder og normer som benyttes for sertifisert sakkyndig kontroll. Pumpegruppa er ansvarlig for godkjenning av kontrollerende virksomheter gjennom en egen godkjenningsnemd. Dokumentert periodisk sikkerhetskontroll høyner sikkerhetsnivået og seriøsiteten i bransjen og er et ekstra kvalitetsstempel på de biler/maskiner og virksomheter som deltar. Periodisk sikkerhetskontroll av betongpumper og båndbiler er forankret i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Her står det blant annet at arbeidsutstyr skal underlegges regelmessig vedlikehold og kontroll og at arbeidsgiveren skal sørge for periodisk kontroll dersom arbeidsutstyret utsettes for påvirkninger som forårsaker forringelse som kan føre til farlige situasjoner. Ved utgangen av 2012 var 12 virksomheter godkjent. FABEKOs Pumpegruppe har arbeidet aktivt for å gjøre ordningen kjent blant medlemsbedrifter, entreprenører og andre brukere. Gruppen arbeider aktivt for å bygge opp en holdning i bransjen og blant kundene om at betongpumper skal være kontrollert gjennom Kontrollordningen. Norsk Betongpumpedag april 2012 Betongpumpedagen 2012 på Gardermoen april tangerte deltakerrekorden med 74 påmeldte deltakere. Betongpumpedagen er et samlingspunkt for hele betongpumpebransjen. Entreprenørens tilrettelegging for pumping på byggeplassen, kundens forventninger til pumpeoperatør, eurokrisen og norsk bygg og anlegg, grønn kjøring, oppgradert sikkerhetskurs, HMS, opplæring, løpende kontroll, vinterstøping, pumpetrykk, endeslanger og slangebrems var temaer på Betongpumpedagen En stor utendørs utstilling av betongpumper og utstyr var en viktig del av arrangementet. Dette ga en god mulighet til å se på forskjellige betongpumper og utstyr og diskutere felles problemstillinger. Veiledning for pumping av betong På oppdrag fra FABEKOs pumpegruppe har SINTEF utarbeidet en veiledning for pumping av betong. Prosjektet samler og systematiserer eksisterende kunnskap. Veiledningen viser hvordan man produserer en pumpbar betong (også selvkomprimerende betong, SKB) og spesielt hvordan arbeidene på byggeplassen må planlegges og gjennomføres for å oppnå en vellykket pumpeprosess. Publikasjonen tar for seg betongteknologiske faktorer og forhold i forbindelse med selve pumpingen fram til betongen går ut av rørledningen. Målgrupper er med lemmer av FABEKOs Pumpegruppe, entreprenører og betongprodusenter. FABEKOs Pumpegruppe utga i 2009 en versjon av veiledningen som er lettere å lese og har mer tiltalende layout. Denne veiledningen var sentral i FABEKOs seminarer om pumping av betong, og den brukes aktivt av FABEKO sentralt og av medlemmer av FABEKOs Pumpegruppe. Veiledningen ble revidert og kom i nytt opplag i Den er tilgjengelig for alle FABEKOs medlemmer. Sikkerhetskurs Ved utgangen av 2012 har 830 personer deltatt på sikkerhetskurset, og det er fortsatt FABEKOs pumpegruppes mål at det skal gå hyppige sikkerhetskurs (A0Skurs) og A0-kurs over hele landet så lenge det er behov

8 Lokale medlemsarrangementer FABEKOs Pumpegruppe arrangerte to lokale samlinger for sine medlemmer i 2012, på Gardermoen og på Sola. Lokale medlemsarrangementer i Pumpegruppen i regi av FABEKOs Pumpegruppe er i ferd med å bli en fast aktivitet. På møtene ble det orientert om arbeidet i FABEKOs Pumpegruppe. Videre ble temaer som bestilling, planlegging, utførelse og resultat ved betongpumping presentert. Disse temaene førte til stort engasjement hos de fremmøtte. Møtene ble preget av stor oppslutning, gode diskusjoner, nyttig erfaringsutveksling og innspill til hva FABEKOs Pumpegruppe bør satse på fremover. Det sosiale samværet er en svært viktig del av samlingene. FABEKOs pumpegruppe vil gi medlemmene en følelse av at de tilhører en gruppe som kan ha stor nytte av å komme sammen for å utveksle erfaringer og ikke minst ha det hyggelig sammen. Sikkerhetsblad ved bruk av betongpumpe i norsk versjon I flere land har det lenge eksistert et 2-siders sikkerhetsblad. Forsiden beskriver ansvarsfordelingen mellom leverandøren av betongpumpetjenesten, pumpekjøreren og byggeplassledelsen. Side 2 viser i skisser og tekst viktige forholdsregler som må tas ved pumping av betong. FABEKOs Pumpegruppe har med god hjelp fra Rishaug Anleggsmaskiner fått lov å bruke malen og originaltegningene. Teksten er oversatt til norsk og tilpasset til norske forhold. Sikkerhetsbladet med tilpasning til norske forhold er også oversatt til engelsk. Pumpegruppen har som målsetning at sikkerhetsbladet skal ligge lett tilgjengelig i alle betongpumper. Sikkerhetsbladet er derfor utformet i plast slik at det skal være robust. FABEKO har sendt ut sikkerhetsbladet til alle Pumpe gruppens medlemmer og distribuert det på betongpumpeseminarene. Sikkerhetsbladet kom i nytt opplag i 2012, og er tilgjengelig for FABEKOs medlemmer. 8Medlemsrettede tiltak Fabrikkbetongkonferansen 2012 Oppmerksomheten om miljø og klima har bare økt siden Fabrikkbetongkonferansen på Soria Moria der FABEKO for første gang tok opp miljø i stor bredde. Det er kommet nye rammebetingelser med større krav til miljødokumentasjon. Byggematerialenes miljøegenskaper får avgjørende betydning på materialvalg og byggeløsninger. Derfor ble betong og miljø hovedtema på Fabrikkbetongkonferansen Fabrikkbetongbransjen må møte nye krav til miljødokumentasjon. Bygninger blir blant annet vurdert og klassifisert etter miljøegenskaper på inngående materialer. Det er mye fokus rundt CO 2 -utslipp som ett av mange viktige miljøparametere. FABEKO har i mange år lagt vekt på å bidra til at medlemsbedriftene skal møte de kravene til miljøbevissthet og miljødokumentasjon som samfunnet krever og helst ligge i forkant. Konferansen 2012 tok opp miljødokumentasjon, håndtering av restbetong og vaskevann, håndtering og bruk av knust betong, tilslagstilgjengelighet og bygging med miljøriktig betong. I tillegg til miljøtemaene kom konferansen inn på dagens og fremtidige rammebetingelser og effektiv lastebiltransport. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening og FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Servicekontoret avholdt generalforsamling i tilknytning til Fabrikkbetongkonferansen. På generalforsamlingen ble hele styret i FABEKO gjenvalgt. Tor Magne Kvia fra Jærbetong AS og Erik Veiby fra Betong Øst AS ble gjenvalgt som hhv. formann og nestformann. FabekoNytt FabekoNytt er FABEKOs eget internblad. Bladet kommer ut 4 5 ganger per år og sendes til alle medlemmene i FABEKO, til pumpegruppen og til assosierte medlemmer. FabekoNytt er et kontaktorgan mellom forening og medlemmer. Bladet formidler informasjon om hva FABEKO arbeider med og presenterer annet fagstoff og nyheter av interesse for fabrikkbetongbransjen. Mange positive tilbakemeldinger viser at bladet fyller et behov i bransjen og har en stor leserkrets. FabekoNytt kommer ut som et elektronisk nyhetsbrev. Dette har blant annet resultert i at nyhetsbrevet nå sendes til et langt større antall abonnenter enn tidligere år. Svartjeneste/veiledning Nye miljøutfordringer og utfordringer knyttet til bransjens rammebetingelser har ført til henvendelser fra medlemmer og medlemmers kunder. FABEKOs administrasjon har i 2012 hatt en aktiv svartjeneste med daglige henvendelser. FABEKOs hjemmesider med egne medlemssider FABEKO utarbeider veiledninger, diverse dokumentasjon, hjelpemateriell, maler og lignende som kun er tilgjengelig for medlemmer. Dette materiellet blir normalt sendt ut pr e-post eller annen post til medlemmene. De mest aktuelle dokumentene ligger nå også på egne passordbeskyttede medlemssider. Alle FABEKOs medlemmer og assosierte medlemmer har fått tilsendt brukernavn og passord FABEKO Internasjonalt samarbeid FABEKO har i de siste årene engasjert seg betydelig i internasjonalt arbeid, spesielt i ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization). På det nordiske plan har det vært kontakt med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark og Finland. Samarbeidet sikrer norsk fabrikkbetongindustris interesser i det internasjonale arbeidet med standardisering, miljøkrav, kompetanse, konkurranseforutsetninger og andre rammebetingelser. Det nordiske samarbeidet koordinerer synspunkter på disse områdene og skaper nordisk enhet der dette er mulig. Representanter sentralt plassert i ERMCO og andre komiteer gir FABEKO førstehåndsinformasjon og gjør at Norge ligger i forkant med tiltak og utspill. På en rekke områder har FABEKOs synspunkter og krav blitt etterkommet. Det internasjonale arbeidet bidrar til at vår bransje ikke pålegges krav, rammebetingelser og kostnadskrevende tiltak som endrer de konkurranseforutsetningene fabrikkbetong skal ha i forhold til andre byggematerialer. ERMCO europeisk samarbeid FABEKO har deltatt i ERMCOs styre. Stein Tosterud, Unicon AS har vært styremedlem i ERMCO i flere år. På ERMCOs generalforsamling sommeren 2012 ble han valgt som styre - formann i organisasjonen et viktig og arbeidskreven de verv. FABEKOs styreformann Tor Magne Kvia er vararepresentant. ECOTEC, ERMCOs komité for teknikk, teknologi og miljøspørsmål har arbeidet mye med å ivareta ferdigbetongbransjens interesser i standardisering, og rammeverk for øvrig. Hallvard Magerøy (FABEKO) og Ole Martin Woldseth fra Unicon as er medlemmer i ECOTEC. Komiteen har normalt ett til to møter i året i tillegg til enkelte møter i ECOTECs arbeidsgrupper. ERMCO kongressen i Verona i Italia, juni ERMCO Representatives Meeting, ERMCOs general forsamling, avviklet i tilknytning til ERMCO-kongressen i Verona. Internasjonalt standardiseringsarbeid FABEKO har lagt ned betydelig arbeid i å få gjennomslag for norsk fabrikkbetongs synspunkter under revisjonen av de europeiske standardene. Arbeidet med revisjon av EN har gått tregere enn forventet, men er i gang. Standarden forventes å være klar i løpet av FABEKO er og skal fortsatt være aktivt med i denne prosessen. FABEKO følger også opp andre aktuelle standarder. FABEKO Komiteer og utvalg per Utvalg for standarder/rammebetingelser Hallvard Magerøy, FABEKO, leder Eivind Heimdal, sluttet I bransjen ny representant ikke valgt Jan Karlsen, Kontrollrådet Kompetanseutvalget Tommy Cielicki, leder Trond Bjørnstad, Unicon AS Lars Busterud, BASF Construction Chemicals Norway Miljøutvalget Terje Rønning, Norcem AS, leder Trond Solbø, Sika Norge AS Tommy Cielicki, FABEKO Hallvard Magerøy, FABEKO Konferansekomitéen, Fabrikkbetongkonferansen Tor Magne Kvia, Jærbetong AS Aksel Østhus, Berg Betong ANS Hallvard Magerøy, FABEKO Betongopplæringsrådets styre Hallvard Magerøy, FABEKOs representant Betongopplæringsrådets fagutvalg for betongproduksjon Steinar Ask, Kontrollrådet Knut Bryne, Norsk Betongforening Jørn Injar, Contiga AS Bjørn-Per Kyltveit, Betong Øst AS Tommy Cielicki, FABEKO Hallvard Magerøy, FABEKO Kontrollrådet for betongprodukter, styret Otto Poulsen, NorBetong AS, FABEKOs representant Trond Skjæveland, Sola Betong as, varamedlem Norsk Betongforenings medlemsmøtegruppe Tommy Cielicki, leder European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) Stein Tosterud, Unicon AS, styreleder Tor Magne Kvia, Jærbetong AS, varamedlem ERMCO ECOTEC Hallvard Magerøy, FABEKO Ole Martin Woldseth, Unicon AS 14 15

9 FABEKO Norsk 2012 fabrikk betongforening Servicekontoret resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 Budsjett 2011 Medlemstilskudd Prosjektinntekter Timehonorar Salgsinntekter Regionsmøter Pumpegruppa medlemsavg Kontrollordning Betongpumpedag Diverse inntekter 0 Sum driftsinntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Prosjektkostnader Regionsmøter Fabeko-konferansen ERMCO styremøter Pumpegruppen kostnader Pumpegruppa prosjektkostnader Kontrollordning Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Tap på krav Renteinntekter Rente/finanskostnader Resultat finansposter Årets resultat BALANSE Eiendeler Note Fordringer Kundefordringer Fabeko-pumpegruppe 0 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignede Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Opptjent egenkapital Årets overskudd Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 22. februar 2013 Tor Magne Kvia, styreleder Hallvard Magerøy Terje Bakken, styremedlem Jan Otto Midttun, styremedlem Otto Poulsen, styremedlem Stein Tosterud, styremedlem Erik T. Veiby, styremedlem 16 17

10 2012 FABEKO Norsk fabrikkbetongforening resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 Budsjett 2011 Medlemstilskudd Sum driftsinntekter Regnskapskostnader Revisjonshonorar Andel lønnskostnader Huseie og felleskostnader ERMCO- kontingent ERMCO styremøter Administrasjonskostnader Div. kontorutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Tap på krav Renteinntekter Rentekostnader Resultat finansposter Årets resultat BALANSE Eiendeler Note Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer 0 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Opptjent egenkapital Årets underskudd Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 22. februar 2013 Tor Magne Kvia, styreleder Hallvard Magerøy Terje Bakken, styremedlem Jan Otto Midttun, styremedlem Otto Poulsen, styremedlem Stein Tosterud, styremedlem Erik T. Veiby, styremedlem 18 19

11 noter til regnskapet Annen Norsk Fabrikkbetongforening, Servicekontoret Noter til regnskapet for 2012 Note 1: Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntekter resultatføres når de er opptjent. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Pr er driftsmidlene utgiftsført i sin helhet. Note 2: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Utfakturerte lønnskostnader Sum lønnskostnader Antall ansatte FABEKO har en pensjonsordning for sine ansatte som tilfredstiller lov om tjenestepensjon. Pensjonsordningen er organisert og finansiert som en kollektiv pensjonsordning. Selskapet har en ytelsesbasert ordning. Foreningen har unlatt å balanseføre forpliktelsen etter reglene om små foretak. Ordningen omfatter 2 personer. Innbetalinger til forsikringsordningen anses som årets kostnad i regnskapet. Godtgjørelser Daglig leder Styret Lønn godtgjørelse Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr eks mva. Note 3: Egenkapital Pr Årets resultat Pr Note 4: Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd med kr vedrørende ansattes skattetrekksmidler. NORSK FABRIKKBETONGFORENING Noter til regnskapet for 2012 Note 1: Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Inntekter resultatføres når de er opptjent. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Pr er driftsmidlene utgiftsført i sin helhet. Note 2: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Det er ikke utbetalt lønn i 2012 da tjenesten kjøpes fra FABEKO Servicekontor. Foreningen blir fakturert for sin l ønnsandel. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr eks.mva. Note 3: Egenkapital Pr Årets resultat Pr

12 12 12 FABEKO Norsk fabrikkbetongforening Servicekontoret FABEKO Norsk fabrikkbetongforening 22 23

NYTT FRA FABEKO Hallvard Magerøy, FABEKO

NYTT FRA FABEKO Hallvard Magerøy, FABEKO FABRIKKBETONGKONFERANSEN 2010 19. 20. MARS 2009 NYTT FRA FABEKO Hallvard Magerøy, FABEKO FABRIKKBETONGKONFERANSEN 2010 MEDLEMSSITUASJONEN PR. 01.01.10 Ordinære medlemmer : 164 (163) Assosierte medlemmer

Detaljer

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening årsberetning 2013 2013 VOLUM OVER TOPPÅRET 2007 2013 ble et år med høy aktivitet innen både anlegg og bygg, og et rekordstort betongvolum. Vi har i 2013 hatt økning av

Detaljer

FABEKO ål & strategi.

FABEKO ål & strategi. FABEKO 2015 2017 ål & strategi www.fabeko.no 0. Innledning og sammendrag I dette dokumentet legger FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) fram sin visjon, sine målsettinger og tiltakene for å nå dem.

Detaljer

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan

Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Bilder: Kristin Holthe multiconsult.no Innblikk i bransjens miljøhandlingsplan Årsmøte i byggutengrenser 18. juni 2013 Miljøkoordinator Kristin Holthe, Multiconsult «Systematisk miljøarbeid gir gevinster

Detaljer

FABEKO ål & strategi. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening.

FABEKO ål & strategi. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. FABEKO 2018 2020 ål & strategi FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening www.fabeko.no 0. Innledning og sammendrag I dette dokumentet legger Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) fram sin visjon, sine målsettinger

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG

VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG NORSK BETONGPUMPEDAG 8. MAI 2010 VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG 7. 8. MAI 2010 NORSK BETONGPUMPEDAG 8. MAI 2010 VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG 7. 8. MAI 2010 NORSK BETONGPUMPEDAG 8. MAI 2010 NYTT

Detaljer

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo

årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening Dronning Mauds gt. 15, 0250 Oslo Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo årsberetning 2011 Tlf.: 22 94 76 48/49, Faks: 22 94 75 01 fabeko@fabeko.no www.fabeko.no GANDALF Foto:

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no

etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no etong en attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje www.fabeko.no . 0. FABEKO 3 1. styrke 4-5 2. kompetanse 6-7 3. muligheter 8-9 4. miljø 10 1920 1930 1940 1950 attraktiv, kompetent og høyteknologisk

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Plan for formiddagen : Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg : Gruppearbeid

Plan for formiddagen : Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg : Gruppearbeid 1 Plan for formiddagen 0900-1000: Velkommen v/per Brevik, styreformann byggutengrenser 4 forberedte innlegg 1015-1100: Gruppearbeid 1115-1200: Presentasjon av konklusjoner Diskusjon rundt videre planer

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening årsberetning 2014 NOK ET BRA ÅR FOR FERDIGBETONG Deltakerne ved FABEKOs styre forplikter seg på å overholde konkurranselovgivningen ved å etterleve FABEKOs Erklæring

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening. årsberetning FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening årsberetning 2015 GOD AKTIVITET I FABEKO I 2015 Deltakerne ved FABEKOs styre forplikter seg på å overholde konkurranselovgivningen ved å etterleve FABEKOs Erklæring om

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning

Realitet. Vi ble anmeldt for forurensning Vi ble anmeldt for forurensning Saken ble henlagt. Men det var en vekker for oss. Vi bestemte oss for å gi miljøspørsmål enda høyere prioritet. Realitet DET GÅR RYKTER NOEN SIER VI FORURENSER VI GJØR NOE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG

VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG NORSK BETONGPUMPEDAG 7. MAI 2011 VELKOMMEN TIL NORSK BETONGPUMPEDAG 6. 7. MAI 2011 NORSK BETONGPUMPEDAG 7. MAI 2011 09.00 09.30 Nytt fra FABEKOs pumpegruppe. v/stein Hov, FABEKOs Pumpegruppe 09.30 10.00

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer