ATI-nytt OPPSUMMERING Nummer 68 Desember 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATI-nytt OPPSUMMERING 2003. Nummer 68 Desember 2003"

Transkript

1 ATI-nytt Nummer 68 Desember 2003 OPPSUMMERING 2003 Det er tid for å gjøre opp status for året vi har lagt bak oss, og samtidig gjøre oss noen tanker om Når det gjelder aktiviteter i 2003, har det vært jobbet bevisst på ulike plan for å synliggjøre ATI enda sterkere innen vegsektoren. Jeg har lyst til nevne arbeidet med å lage en forretningsplan for instituttet. Planen peker på hovedretninger for ATI i tida framover, og spesielt vil jeg trekke fram endringen i kontingentprofil. Medlemskontingenten skal ha en innretning slik at den sikrer en god balanse mellom medlemmene, og dermed gir ATI en nøytral og sterk stilling innen vegmiljøet. Med dette ønsker ATI å bli enda tydeligere på å bli oppfattet som en nøytral instans. Det er likevel viktig å presisere at ATI fortsatt skal være en forening som skal utføre tjenester til beste for medlemsmassen. I året som er gått har det vært jobbet bevisst for å styrke medlemsmassen. Vi deltok blant annet på kommunalmessa på Lillestrøm, mai. Dette ga oss fin anledning for å komme i tale med fagmiljøet. Medlemstallet har økt fra 29 til 49 medlemmer, noe vi er meget godt fornøyd med. Den store økningen av nye medlemmer er med på å gi oss større faglig spenn i foreningen. Vi har i 2003 fått to nye medarbeidere, Ragnar Bragstad innen asfaltteknologi og Paul Senstad innen drift og vedlikehold. De begynte utpå høsten, og deres kompetanse er allerede blitt etterspurt blant medlemmene. Jeg føler vi nå har en bemanning og en spredning i kompetanse som gjør oss godt rustet mot framtidige utfordringer. I årsplanen var det lagt opp til to kurs innen asfalt, det ene spesielt rettet mot bestillersiden i kommunene og det andre innen asfaltteknologi. Det første kurset ble avholdt i november og deltakelsen med foredragsholdere var på oppunder seksti deltakere. Dette var langt over forventingene, og det tyder på at kursinnholdet traff bra. Det andre kurset er innen asfaltteknologi, og vil bli gjennomført i januar Det er viktig for oss å lage kurs- og opplæringspakker som medlemmene har behov for. Derfor vil vi også framover utfordre medlemsmassen om forslag til nye kurs. I målebilen ble det ved inngangen til 2003 kjøpt inn et stillbildesystem. Fotografering av vegnettet tror vi er en tjeneste som vil kunne være ressursbesparende for forvaltningssiden i mange sammenhenger samt at utstyret også er velegnet til oppfølging i kontraktsammenheng. Utstyret har vært brukt blant annet på deler av vegnettet til Oslo og Bardu kommune. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe for å se på muligheten for å starte opp igjen med laboratoriedrift på Høvik. Deltakerne i gruppa representerte medlemsmassen slik at alle sider av en laboratoriefunksjon ble grundig vurdert. Arbeidsgruppa anser det som svært viktig at ATI har et laboratorium selv om det på det nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å sette i gang. Når det gjelder utsiktene for 2004, tror jeg det blir et spennende år med mange utfordringer. I takt med den store økningen i medlemsmassen, vil det være et prioritert arbeidsområde for oss å lage strategier både på hvordan og hva vi skal tilby medlemmene. Vi går til oppgaven med en stor grad av ydmykhet, og i startfasen vil vi måtte prøve og feile til vi finner den rette formen. Ellers håper jeg på konstruktive tilbakemeldinger i året som kommer det bidrar til å gjøre ATI enda bedre! Eirik Wulvik ATI ønsker alle våre medlemmer og lesere en riktig god jul og et godt nytt år! ATI-nytt nr. 68 Side 1

2 Rådgivningstjeneste knyttet til kontrakter og drift- og vedlikeholdsoppgaver på veg ATI har styrket sin organisasjon og har pr. september 2003 utvidet sine tjenester til å inkludere rådgivning relatert til drift- og vedlikeholdsoppgaver av veger og tilhørende kontraktsforhold og kontraktsutforming. Vi ønsker å videreutvikle ATI til en felles nøytral møteplass hvor medlemmene kan møtes, samt utveksle erfaringer, synspunkter, kunnskap og informasjon. Bakgrunnen for dette er bl.a. potensialet for økte oppdragsmengder for ATI s medlemmer i fbm konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver på det offentlige vegnettet. ATI kan også bistå i evaluering av drifts- og vedlikeholdskontrakter som pr. i dag anvendes på det kommunale vegnettet og eventuell videreutvikling av disse for byggherren om dette er av interesse. I disse tider med økte krav om effektivisering og konkurranseutsetting kan utvikling og utprøving av alternative kontraktsformer være et av flere aktuelle virkemidler. ATI kan også etter ønske bistå medlemmene i gjennomføring av aktuelle prosjekter (stikkord: etablering av prosjektgrupper; utforming av mandat/formål og prosjektbeskrivelser; innhenting av resultater; evaluering og rapportutforming). ATI, sammen med sine medlemmer, sitter samlet på masse ressurser og kunnskap. Dette kan utnyttes på ulike vis, til det beste for medlemmene. dokumentere gjennomført generell sikkerhetsopplæring. ATI planlegger, i samråd med medlemmene, å arrangere et slikt godkjent grunnkurs. Andre aktuelle tjenester knyttet til d&v: Evaluering av det konkrete konkurransegrunnlaget: ATI kan gjennomgå konkrete kontraktsgrunnlag knyttet til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold på riks- og fylkesvegnettet og fremheve utvalgte elementer overfor den enkelte tilbyder i tilbudsfasen. Tilbudet gjelder selvsagt også de konkurransegrunnlag som forventes å komme høsten 2004 for konkurransen i 2005 (2005- kontraktene). ATI ønsker riktignok ikke å være delaktig i entreprenørens egen kalkulasjon av sitt pristilbud. Generell bistand i gjennomføringsfasen av tildelt drifts- og vedlikeholdskontrakt: ATI kan bistå medlemmer i gjennomføringsfasen av tildelte kontrakter (stikkord: konkrete råd, nøytrale faglige vurderinger og anbefalinger knyttet til eventuelle uenigheter eller tvister i det konkrete kontraktsforhold, osv). ATI kan bistå entreprenøren i utforming av system for entreprenørens egenkontroll og tilhørende dokumentasjon i gjennomføringsfasen i en tildelt funksjonskontrakt. Andre aktuelle kurstilbud i 2004: Grunnkurs i Asfalt-kontroll Asfaltlapping Gjenbruk miljø KFA Marked- og relasjonsbygging Behovet for videreutvikling av tjenester ATI er i en oppbyggingsfase. ATI vil over tid videreutvikle sine tjenester for å dekke medlemmenes behov. Dette behovet vil endres over tid. Medlemmenes engasjement og tilbakemeldinger om behov og på de tjenester som gis er svært ønskelig. På den måten kan ATI tilby rettidige tjenester overfor sine medlemmer. Tjenestetilbud innen d&v i 2004 Aktuelle kurstilbud knyttet til d&v: Generelt kurstilbud Drift og vedlikehold av veger : ATI kan bidra til opplæring og økt forståelse av de nye funksjonskontraktene som praktiseres av Statens vegvesen i fbm. konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. ATI har inngående kunnskap knyttet til konkurransegrunnlaget slik dette praktiseres i dag. ATI planlegger å arrangere et grunnkurs og et videregående kurs knyttet til nevnte funksjonskontrakter. Sikkerhetskurs: I fbm tildeling av funksjonskontrakter fra Statens vegvesen er det stilt krav om at entreprenøren skal Kurs i asfaltteknologi Vi minner om ATI-skolens kurs i asfaltteknologi i januar Kurset går over 6 dager med start 13. til 15. januar og fortsettelse 27. til 28. januar. Her vil du ha muligheten til å få oppdatert dine kunnskaper, og når kurset er ferdig skal du vite hvordan man skal produsere, transportere og legge ut et kvalitetsmessig godt asfaltdekke. Kurset avholdes hos ATI på Høvik. For nærmere informasjon ta kontakt med oss og du får tilsendt detaljert program eller se dette på vår hjemmeside med link til ATI-kurs. ATI-nytt nr. 68 side 2

3 Vellykket kommune kurs - ATI 5. og 6. november ble det avholdt kurs rettet spesielt mot bestillersiden i kommunene. Kurset ble gjennomført i lokalene til ATI på Høvik. Det gikk over 2 dager og temaene som ble behandlet var fra budsjett, dokumentasjon av behov/rutiner til problemstillinger knyttet til asfaltering i gater og veier. Det var stor deltagelse, ja langt over forventningene. Av deltakerne var ca. 70 % fra kommunene, og totalt med foredragsholdere var det 58 deltakere. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive, og en stor takk til alle som har bidratt til dette resultatet. Vi ønsker å gjenta suksessen og har dere forslag til nye emner/temaer på kurs- og opplæringssiden, ønsker vi gjerne å høre fra dere. er ikke ferdig i CEN-systemet, men ser ut til å bli svært lik den nåværende norske. Kommunene ser mulighetene i VidReg. Som kanskje mange vet, er VidReg et stillbildesystem som tar bilder av vegen for hver 20. meter, i kombinasjon med tilstandsmåling (spor og jevnhet m.m.). Dato, klokkeslett, vegrute og kilometer fremkommer på hvert bilde. Bildene fra VidReg-systemet kan brukes i mange sammenhenger, som for eksempel dokumentasjon, planlegging og lignende. Bildene gir et godt inntrykk av både vegdekke, omgivelser som skilting, vegetasjon o.a. (se ill.) CEN-status Den pågående standardiseringen av asfaltanalysemetoder og -spesifikasjoner innen CEN (Comité Européen de Normalisation = Den Europeiske Komiteen for Standardisering) for EU/EFTA-området går videre om enn sent. Først når en pakke med både metoder og materialspesifikasjoner er ferdige blir de innført. Krav og metoder for steinmaterialer er ferdig og trer i kraft allerede 1. juni Det vil bl.a. føre til endringer i noen siktstørrelser og typer og hvordan det stilles krav til steinmaterialenes mekaniske egenskaper. Når det gjelder pakken med asfaltanalysemetoder og spesifikasjoner, vil ikke den komme før i Det er likevel allerede en del metoder som er ferdige og har blitt adoptert som Norsk Standard. Disse metodene er i NS-EN serien og omfatter bl.a. densitet-/ hulromsmåling, ekstrahert bindemiddelinnhold og bestemmelse av kornkurve. Metodene er ikke oversatt til norsk og kan kjøpes fra Pronorm som er Standardiseringen i Norges salgsselskap. Gå evt. inn på Statens vegvesens Håndbok 014 Laboratorieanalyser planlegges gitt ut i revidert ugave i år og vil inneholde de relevante metodene for norsk vegbygging. Bl.a. vil det innføres en metode for bestemmelse av maksimum densitet på asfalt i pyknometer uten bruk av løsemiddel (populært kalt Rice-densitet). Metodebeskrivelsen for forbrenningsovn til bestemmelse av bindemiddelinnhold og kornkurve Dokumentasjonen kan være nyttige for en byggherre for å få oversikten over aktuelt vegnett mht. tilstand, mengde vegobjekter og deres plassering, eller en oppdatering av tidligere registrering. En entreprenør i et inngått kontraktsforhold kan på eget grunnlag ha behov for det samme. Eventuelt etterslep innen kontraktsområdet forut for oppstart av kontraktsarbeidet kan dermed registreres på en rasjonell og en objektiv måte. Tilsvarende kan etterslepet ved kontraktavslutning registreres. Dokumentasjonen er selvsagt begrenset til tilstand visuelt tilgjengelig fra målebilen. Dette er noe ATI har forsøkt å fortelle kommuner og andre medlemmer i ATI. Oslo kommune ved Samferdselsetaten og Bardu kommune har nå tatt i bruk systemet til ATI, og dette har resultert i at vi har tatt bilder på ca. 300 km. veg (hovedveier og boligveier) i Oslo, og ca. 100 km. i Bardu kommune (hele vegnettet) i Vi ser mange spennende bruksområder der det vil være ressursgevinster å hente både innen planlegging og dokumentasjon innen vegsektoren. ATI fornyer hjemmesiden! Vi har byttet hjemmesideleverandør, og håper å fremtre i ny og ryddig drakt i løpet av januar Adressen er den samme som før så følg med! Her vil dere finne nyheter, kursoversikt, påmeldingsskjemaer og mye mer, samt de siste utgavene av ATI-nytt! ATI-nytt nr. 68 side 3

4 MØTER, KURS OG KONFERANSER ATI-SKOLEN Kurs innen asfaltteknologi Målgruppe: Entreprenører og byggherrer Uke 3 og 4 Sted: ATI, Høvik Stein i Vei mars 2004 Sted: Hotell Opera, Oslo ANDRE Samferdsel januar 2004 Kursdagene ved NTNU Trondheim VTI Transportforum januar 2004 Linköping, Sverige AEFs HMS Temadag Tirsdag 20. januar 2004 Radisson SAS Scandinavia, Oslo NA Asfaltdagen 2004 Onsdag 21. januar 2004 Radisson SAS Scandinavia, Oslo GODT SAGT Å våge er å miste fotfestet en liten stund, å ikke våge er å miste seg selv Søren Kieerkegaard MEDLEMMER Kolo Veidekke a.s NCC Roads AS Lemminkäinen Norge AS HG Asfalt Larvik AS Nordasfalt AS Asfaltverket Mo AS Mesta as A/S Norske Shell Esso Norge AS Nynäs AS Statoil Marketing TOTAL Exploration & Production Norge Avinor AS Oslo kommune, Samferdselsetaten Trondheim kommune, Trondheim bydrift Bærum kommune, Kommunalteknisk seksjon Fredrikstad kommune, Teknisk Drift Vei Porsgrunn kommune, Teknisk etat Sandefjord kommune, Teknisk etat Moss kommune, Teknisk etat Skien kommune, Ingeniørvesenet Normann Olsen Maskin AS Metso Minerals A/S ViaNova Plan og Trafikk AS Chemi-Teknik AS Petrotest a.s SR-BR avd. GEOPRO Asfalt Remix AS Franzefoss Kalk AS Nye medlemmer 2003 Asfaltservice AS Carl Bro A/S Maskinservice Bergen kommune Kongsvinger kommune Eidsberg kommune Bardu kommune Hamar kommune Lillehammer commune Modum commune Rygge commune Nedre Eiker kommune Sørum kommune Asker kommune Tønsberg kommune Sarpsborg kommune Ås kommune Statens vegvesen Østfold distrikt Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS Feiring Asfalt AS ATI-nytt er et informasjonsblad for medlemmer i Asfaltteknisk Institutt. Alle usignerte artikler i dette bladet, er instituttets eget ansvar. Spørsmål om ATI eller artikler kan sendes til angitte adresse, telefon, fax eller e- post. Artikler må gjerne kopieres eller benyttes når referanse oppgis. ATI Besøksadresse: Sandviksveien 22, Høvik. Postadresse: Postboks 239, 1322 Høvik. Telefon: Fax: E-post: Internet: ATI-nytt nr. 68 side 4

5 ATI-nytt nr. 68 side 5

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet

Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet ET NYHETSBREV FRA VEITEKNISK INSTITUTT NUMMER 88 JANUAR 2014 VEITEKNISK INSTITUTT 40 ÅR 1973 2013 Jubileumsfeiring på Nasjonalgalleriet VINTER Anna Swärd, post doktor ved BI. I anledning våre 40 år var

Detaljer

Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger

Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger Asfaltteknisk Institutt, ATI, er en medlemsforening for byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Vi er et møtested

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer