Park Hotell Vossevangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Park Hotell Vossevangen"

Transkript

1 Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer 15. mars 2014 Stiftet 8. desember 1968.

2 Innholdsfortegnelse Representanter 3 Saksliste 3 Forretningsorden 3 Beretning tingvalgte utvalg 8 - Anleggsutvalget 8 - Veteranutvalget 12 - Dommerutvalget 13 - Statistikkutvalget 14 Styrets beretning 4 - Sammensetning 4 - Representasjon i idrettens organer 4 - Representasjon i større arrangement 4 - Styremøter 4 - Annen møtevirksomhet 4 - Organisasjon 4 - Arrangement 5 - Stor-KM 5 - TineStafetten 5 - Terminlistearbeid 6 - Kretsens nettsider 6 - Kretsens årbok 6 - Idrett/talent 6 - Trening/samlinger 7 - Andre idrettslige tiltak 7 - Høiehallen 7 - Leikvang Friidrettshall 7 - Toppidrettslinjen 7 - Ungdomsgruppen 7 - Gangsporten 7 - Styrets oppsummering 7 Økonomi 19 - Kommentarer til regnskap 19 - Antall lag/medlemmer 19 - Regnskap 20 - Balanse 22 - Noter til regnskapet 23 - Revisjonsrapport 24 Handlingsplan (vedlegg) 25 Tingforslag 25 Kretskontingent 26 Budsjett 26 Valg (vedlegg) 26 Hordaland Idrettskrets sitt Ting 26 Neste Kretsting 26

3 Representanter Forretningsorden: På Kretstinget møter med stemmerett: a) Kretsstyret b) Representanter fra lagene etter følgende skala: For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall representanter For medlemstall over representanter På Kretstinget uten stemmerett med tale- og forslagsrett: c) 1 representant for alle utvalg som ikke har leder med fast sete i arbeidsutvalg d) Daglig leder Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Godkjenne de fremmøte representanter Sak 3: Godkjenning av sakliste og forretningsorden Sak 4: Valg av Tingets funksjonærer Sak 5: Styrets og utvalgenes beretninger Sak 6: Regnskap 2013 Sak 7: Handlingsplan 2014 Sak 8: Kretsstyrets forslag Sak 9: Innkomne forslag Sak 10: Kontingent år 2014 Sak 11: Budsjett 2014 Sak 12: Valg Sak 13: Representanter til Norges Friidrettsforbund sitt ting. Sak 14: Tid og sted for neste kretsting Kretstinget ledes av de to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelse av møtet. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeider. Ingen representant gis rett til å ha ordet mer enn 3 ganger i samme sak, replikker unntatt. Med unntak av innledningsforedraget settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3 minutter annen og tredje gang. Inntil 3 representanter kan få replikk til hvert innlegg, og taleren kan gi tilsvar til replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg, og taletiden er høyst 1 minutt. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek med inntegnede talere. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten undertegnet med representantens navn og organisasjonens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser. Formuleringene flertall, alminnelig flertall og absolutt flertall er synonyme og betyr mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Formuleringen kvalifisert flertall betyr det prosentvise antall stemmer som skal til for å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f eks ¾ flertall, 2/3 flertall. Ved avstemming benyttes fortrinnsvis håndsopprekking. Hvis det derimot er tvil om utfallet av avstemmingen, skal dirigenten forlange skriftlig votering. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges 2 representanter til å undertegne protokollen. Side 3 av 26

4 Sak 5: Styrets og de tingvalgte utvalgenes beretninger Kretsstyrets beretning for 2013: Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Helge Brekke, FIL AKS-77 Nestleder: Kari Eilidh Mikkelsen, IL Bjarg Styremedlemmer: An-Magritt Hasås, BFG Bergen FIK Trond Erik Nilsen, Ask friidrett Grete Svortevik, IL Gular Varamedlemmer: Eirin Larsen, T&IL Hovding Nina Solvår Sælen, T&IF Viking Helge Orbekk, Laksevåg T&IL Arjan Bos, Lysekloster IL Representasjon i idrettens organer: NIFs Sentralstyre: Oddvar Johan Jensen, Ask friidrett NFIFs Sentralstyre: Tore Hordnes, IL Bjarg Helga Reigstad, Osterøy IL NFIFs Landsstyret: Helge Brekke, FIL AKS-77 NFIFs Lovutvalg: Asgeir Thommassen, IL Gular NFIFs Dommerutvalg: Nina Roos Andersen Søfteland TIL NFIFs Anleggsutvalg; Runar Tyssebotn, IL Bjarg NFIFs Barne- og Ungdomsutvalget: Helga Reigstad, Osterøy IL Torbjørn Lysne, IL Gular NFIFs Ungdomskomité - FIFUK: Christian Bue, IL Korlevoll-Odda Torbjørn Lysne, IL Gular NFIFs Statistikk og Rekordutvalg: Stein Fossen, IL Fri og Lars Arve Røssland, IL Gneist NFIFs Serieutvalg: Bjørge Pedersen NFIFs Toppidrettsutvalg: Tore Hordnes, IL Bjarg NFIFs Kappgangutvalg: Arild Fotland, Søfteland TIL Erling Andersen, Søfteland TIL NFIFs Veteranutvalg: Kjell Fossen, IL Fri Stein Fossen, IL Fri Harald Nygård, FIL AKS-77 Jan Rolstad, T&IF Viking NFIFs Motbakkeløpsutvalg: Jostein Hatteberg, Rosendal Turn May Britt Buer, IL Gular NFIFs Fondsstyret: Tore Hordnes, IL Bjarg Representasjon ved større arrangement: Kretsstyret har vært representert ved de fleste kretsmesterskapene. Kretsstyret har også vært representert under PEAB-lekene på Osterøy, UM på Askøy og Hoved-NM i Tønsberg. Styremøter og arbeidsdeling i styret: Styret har i Tingperioden hatt 10 styremøter og behandlet 80 saker. I tillegg har det vært gjennomført arbeidsmøter for planlegging og utredninger sammen med utvalgsmedlemmer og klubbrepresentanter. Her under også Planmøte og andre forberedelsesmøter frem mot Kretstinget. Annen møtevirksomhet: Kretsen har vært representert med styremedlemmer ved Kretsledermøter og Landsstyremøter i NFIF. I tillegg har det vært møter med Bergen Kommune om anleggssaker herunder også deltakelse i brukerutvalg for Leikvang Friidrettshall. Kretsen har også hatt møter med Idrettsrådet i Bergen og Bergen Kommune vedrørende bruk av anlegg. Organisasjon: Kretskontoret/daglig leder har som oppgave å være tilrettelegger, organisator, kunnskapsbase for nye tillitsvalgte, og oppgaver som informasjonsarbeid, klubbutvikling, utdanning og talentutvikling. Eksempler på større oppgaver er forberedelse og gjennomføring av Kretstinget, Kretsens årbok, Stor-KM, terminlisten og TineStafetten. Videre følger tilrettelegging for PEAB-lekene på Osterøy, samt forberedende arbeid i forbindelse med kretsens arrangement. I tillegg kommer også deltakelse i møter, der kretsen er representert. Daglig leder er også involvert i OLTV s prioritering av friidrettsutøvere som søker plass på toppidrettslinjene ved Tertnes og Åsane videregående skoler. Som i tidligere beretninger vil kretsstyret fremheve at for å gjennomføre sitt arbeid er styret og daglig leder avhengig av kontakt og samarbeid med klubber og enkeltpersoner. Det gjelder både innspill, gjennomføring og evaluering av tiltak, Slik prosjektbasert kontakt har vært til stor hjelp i styrearbeidet og i kretsarbeidet for øvrig. Her kan nevnes blant meget annet: kartlegging av anlegg, KM innendørs, Stor-KM og Tine-stafetten. Takk til klubber og enkeltpersoner for denne innsatsen! Side 4 av 26

5 Arrangement: I H.F.I.K blir det arrangert svært mange stevner. Talet på stevner har halde seg på same nivå dei siste åra. I 2013 var talet 357. Type friidrettsarrangement har endra seg mykje dei siste åra. Talet på stafettar og terrengløp har gått ned. Derimot har talet på motbakkeløp og gateløp/løpskaruseller auka sterkt. I 2013 var det registrert 25 motbakkeløp, 35 gateløp/karusellar. Mange av dei som deltek i motbakkeløp og gateløp, er ikkje medlem i ein friidrettsklubb. Dette fører til at det reelle talet på friidrettsutøvarar ikkje kjem fram. I 2013 var talet på stafettar 5 og terrengløp 5, svært lavt i forhold til tidligare. Friidretten har på mange vis flytta ut frå dei tradisjonelle arenane. Mange meiner at denne endringa ikkje berre er av det gode. Stafettar er viktig for rekruteringa og lagsfølelse. Terrengløp er nyttige i førebuinga til banesesongen. Kretsmeisterskapa vart i 2013 arrangert slik: KM Hopp u.t.: Laksevåg TIL Friidrett KM innendørs 15-sen:Hordaland Fri-idrettskrets KM terrengløp: Varegg Friidrett Stor KM Hordaland: Hordaland Fri-idrettskrets KM Kastfemkamp for Veteraner: IL Fri og T&IL Laksevåg KM Veteraner: Arna Idrettspark: IL Fri, FIL AKS-77, T&IL Laksevåg og Os Turn KM 10000m menn/kvinner: IL Norna-Salhus KM hinderløp: IL Norna-Salhus KM kappgang bane: T&IF Viking NM Kastfemkamp veteran: FIL AKS-77 NM halvmaraton: FIL AKS-77 Når det gjeld arrangement, kan kretsen vera spesielt stolt av dei store og flotte barne- og ungdomsstevnene. Kretsen vil takke våre dyktige arrangørar for det store arbeidet som blir gjort år etter år. Stor-KM Stor-KM 2013 ble arrangert på Fana Stadion mai. Også denne gangen måtte kretsstyret stå for stevnet, da det heller ikke i år var mulig å få noen av klubbene i kretsen til å ta på seg arrangementet. 288 utøvere deltok i stevnet (321 i 2012), med i alt 826 starter (834 i 2012) over de to dagene. Dette året var også aldersgruppene år inkludert i Stor-KM. Dette var ikke så heldig, siden de minste ofte virrer litt rundt og går i veien for øvelser de ikke selv er med på, noe som kan skape farlige situasjoner. Styret vil derfor fraråde at dette blir fortsatt. Resultatlistene ble publisert på friidrett.no og Facebook. Tabellene nedenfor viser hvem som vant bestemannspremier. Tabell 1 Bestemannspremier Bestemannspremiar stor-km 2013 Klasse Navn, Klubb Resultat Øving Poeng Klasse G 11/12 G 13/14 J 11/12 J 13/14 G 15/19 J15/19 MS KS Pål Haugen Lillefosse, Gneist Vetle Raa Ellingsen, Fana Rachel Ombeni, BT Kari Kuvaas Herting, BT Sondre Rinde, Gneist 3.07 Stav 1079 G Høgde 1028 J Tresteg 1036 J m hekk 76cm 100m hekk 91cm 1032 J G15 Eirik Greibrokk Dolve, Fri 5.13 Stav 1141 G18 Svenn Martin Diskos Skagestad, kg Loddefjord 1148 G18 Renate Lie, Gneist m 1030 J15 Paula Llano, Laksevåg 3.67 Stav 1074 J18 Beatrice Llano, Slegge Laksevåg 3kg 1222 J16 Amund Sjursen, BFG Bergen m 883 Sindre Almsengen, Tresteg 940 Norna/Salhus Martin Roe, Fri Diskos 795 Lene Secher 100m Myrmel, Fri hekk 888 Lene Secher Myrmel, Fri 5.51 Lengde 730 Solveig Fredriksen, Diskos 852 Austevoll TineStafetten: NFIFs arrangement Tinestafetten ble i år arrangert i Knarvik v/fil AKS-77, på Voss v/voss IL, på Stord v/stord IL og på Skansemyren i Bergen v/hordaland Friidrettskrets, der deltakelsen er så stor at stafetten må gå over to dager. I tillegg var det i år 9 skoler som arrangerte TineStafetten på sine nærliggende idrettsanlegg. TineStafetten viste en fin oppgang i Hordaland: 8070 deltakere i 2013 mot 7710 i 2012, en økning på ca 4,6 %. Side 5 av 26

6 Også på landsbasis var økningen på over 4% og for første gang i historien hadde TineStafetten over deltakere. Nærmere bestemt var det i deltakere på landsbasis mot deltakere i 2012, en økning på ca. 4,2 %. Arrangementet på Skansemyren er krevende, da deltakelsen er så stor. Og igjen kan vi takke alle frivillige funksjonærer fra våre egne rekker, samt elever og lærere fra Idrettslinjen på Stend Videregående skole for et godt samarbeid. Stend videregående skole stiller med en klasse fra andre trinn på Idrettslinjen pluss noen i tillegg fra første trinn og/eller tredje trinn. Vi er svært godt fornøyd med skolens innsats og gjennomføring av de oppgavene de har under arrangementet. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Stend videregående skole i årene fremover. Sammen med skolen og våre funksjonærer både fra Skansemyren og fra de øvrige arrangementene i kretsen kan vi glede oss og være stolt over den måten TineStafetten blir gjennomført på. Terminlistearbeid: Vi hadde terminlistemøte 14. oktober Klubbene hadde på forhånd meldt inn sine stevnesøknader i Sportsadmin. Med NFIF sin preliminære hoved terminliste som utgangspunkt, satte vi opp terminlisten. HFIK må sammenligne sin terminliste med både Rugby og fotball for å unngå eventuelle kollisjoner. Dette skjer når de har satt opp sine terminlister, noe de begge normalt gjør i løpet av januar. Vi klarte likevel å få til et samarbeid med dem slik at alle stevnene på vår terminliste, med unntak av Karabinlekene, kunne godkjennes og legges ut på NFIFs offisielle terminliste i løpet av desember. Vi har hatt noen få men store utfordringer med å få på plass stevner til ønskede dato. Her kan nevnes: - Bergenslekene måtte flytte pga PEAB-lekene - Karabinlekene har pr. 22. januar ikke fått avklaring pga Rugbyarrangement. Kretsens internettside/sosiale medier: Kretsens internettside ligger som link under NFIFs hovedside (www.friidrett.no) sammen med de øvrige friidrettskretsers sider, og redigeres tilsvarende denne. Man kan også gå direkte inn på kretsens web-side via følgende link: Det er i sin helhet daglig leder og leder for serieog statistikkutvalget Stein Fossen, som legger inn stoff på nettsiden. Facebook blir stadig mer brukt, som kommunikasjonsmiddel. Facebook-gruppen Norsk Friidrett Hordaland kan ikke lenger søkes opp og vi har derfor opprettet en ny gruppe som heter Norsk Friidrett Hordaland Ny. Den nye har pr. 31/ ca 440 medlemmer, mens den gamle har 483. I tillegg til daglig leder, har det, i løpet av 2013, vært stadig flere av kretsens klubber og enkeltmedlemmer som har benyttet siden til å informere og å søke raske svar. Dette er svært positivt og det er ønskelig at denne utviklingen fortsetter. Norsk Friidrett Hordaland vil bli avviklet i løpet av 2014 og vi vil således oppfordre til at nye innlegg blir lagt inn Norsk Friidrett Hordaland Ny. Er du på facebook og ønsker å bli medlem av gruppen, da kan du søke opp Norsk Friidrett Hordaland Ny og be om å bli medlem der. Det koster bare et par tastetrykk. Kretsens årbok: Kretsens årbok for 2013 fulgte standard mal fra tidligere år. Årboka inngår i kretskontingenten som bestemmer antall eksemplar pr. klubb. Opplaget er på 2000 bøker og løssalgsprisen er kr 50,-. Idrett/Talentutvikling: Kretsen har i de senere år hatt en del faste tiltak som er videreført i KM innendørs for år ble arrangert for andre gang i Leikvanghallen. Kretsen er arrangør, og klubbene i Bergen og omegn stiller opp med dommere og hjelpere som stevnefunksjonærer. Kretskampen år mot Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ble gjennomført på Byrkjelo hvor Hordaland vant. Nok en kretskamp for 13 og 14 åringene ble gjennomført på PEAB-lekene på Osterøy. 60 aktive og 7 ledere stilte opp for Hordaland. Kretsen vant kretskampen igjen for fjerde år på rad. Side 6 av 26

7 Trening/Samlinger: Det har også vært arrangert kastsamlinger i løpet av året. Hovedvekten har vært på slegge og diskos. Samlingene er fortsatt arrangert i samarbeid med NFIF s Løftprosjekt for kast. Det har også vært arrangert samlinger for sprint og hekk. I regi av NFIF var det også i 2013 gjennomført et Sprintprosjekt for ungdom over 16 år. Andre idrettslige tiltak: Bergen kommune og kretsen sørger for at det holdes sikkerhetskurs for å få nøkkelkort til Leikvanghallen og Høiehallen. Kretsen har kjøpt nye PCer til bruk på Fana Stadion og Leikvanghallen under KM og for de klubber som arrangerer stevner på kretsens hovedarena. Kretsen har også kjøpt inn nytt tidtakerkamera til bortre langside på Fana Stadion. Bergen Kommune vil sette opp en bod til det nye tidtakerkameraet på Fana Stadion. For brukere av Høiehallen, vektrommet ved Fana Stadion og Leikvang Friidrettshall, som trenger nøkkelbrikke til disse, må søknad sendes fra brukerens klubbledelse til HFIK v/kretskontoret. Søknad skal inneholde brukers navn med bekreftelse på at bruker er utøver eller trener i klubben, fylt 18 år og godkjent medlem i klubben. Høiehallen: Fortsatt mange som bruker Høiehallen, til tider ganske fullt. Leikvang Friidrettshall: Hallen har nå vært i bruk i litt over 2 år. Det meste ser ut til å fungere tilfredsstillende. Det er BKB (Bergen Kommunale Bygg) som eier hallen, og alt av endringer som ønske må tas opp via kretsen og så til BKB. Det har til tider vært utfordrende med rydding i hallen. Håper alle tar tak og rydder bort det som de har brukt. Det er nedsatt en brukergruppe med deltagere fra Bergen Kommune, Idrettsråd og Friidrettskretsen. Brukergruppen har hatt 2 møter i løpet av året. Toppidrettslinjen på Tertnes og Åsane vgs: Inntaket skjer i nær samarbeid med Olympiatoppen som legger både resultater, talent og prestasjoner til grunn i tillegg til karakterene fra ungdomsskolen. Fra Friidrett er det 2 utøvere i 1. klasse, 4 utøvere i 2. klasse og 4 utøvere i 3. klasse. Alle disse er elever på Tertnes Toppidrettsgymnas. Ungdomsgruppen: Det ble invitert til PEAB-trening for utøvere år i april 2013, men dette ble avlyst pga dårlig påmelding ved påmeldingsfristen. På NCC-lekene på Osterøy hadde kretsen flere ungdomsledere, vi har tre ledere på FIFUK s sommerleir på Rena, og kretsen hadde to medlemmer i FIFUK styret i Det ble arrangert en samling i november 2013 for deltakerne fra alle kullene av Ung:leder Hordaland på hvor det ble diskutert arrangement, treningssamlinger og det ble valgt et ungdomsutvalg som skal ha hovedansvar for dette. STYRET SIN OPPSUMMERING FOR 2013 De overordnede styringsredskapene for styret sitt arbeid har vært: - Lover, vedtekter og retningslinjer fra Norges Friidrettsforbund og Hordaland Friidrettskrets. - Handlingsplanen og budsjettet som var vedtatt på Kretstinget i Kretsstyret sitt mål slik det fremgår av handlingsplanen er å arbeide for utvikling av friidretten, stimulere til samarbeid mellom klubbene og yta så god service som mulig.. Styret har hatt et godt samarbeid intern og med daglig leder. Styret er godt fornøyd med arbeidet som blir gjort i kretsen, men vi ønsker oss mer aktivitet i en del klubber. Styret har også, med Bergen kommune, drøftet anleggssituasjonen og vaktordning i Leikvang Friidrettshall og på Fana Stadion. Det er viktig å få til en bedre løsning enn den som er i dag, både for aktive trenere/utøvere og stevnearrangører. Det står igjen en del arbeid for å få alt på plass. I tillegg til arbeidet med handlingsplanen og de faste arbeidsoppgavene, har kretsstyret arbeidet spesielt med: Side 7 av 26

8 Innendørs KM Fyllingsdalen stadion Megling og konfliktløsing Stor KM Kretskamp Terminlisten Som en avslutning så takker vi for alle de gode idrettslige prestasjonene som ble oppnådd i Kretsen arrangerte et media-seminar, «Friidretten sin plass i mediabildet». I tillegg har det vært arbeidet med planer for et anleggsseminar sammen med Hordaland Idrettskrets. Til slutt vil vi takke alle som på ulik vis har stått på for friidretten i året som var. Helge Brekke (s) An-Magritt Hasås (s) Grete Svortevik (s) Kari Mikkelsen (s) Trond Erik Nilsen (s) Anleggsutvalgets beretning for 2013: Leder: Marit Aase, FIL AKS-77 (deler av året) Medlem: Arne Reigstad, FIL AKS-77 Ragnfrid Llano, Laksevåg IL Trond Håvard Bjørnstad, Voss IL Varamedlem: Arne Torget, IL Trio Birger Tomasgard,, Korlevoll IL Arne Risa, IL Gular Utvalet har gjennom heile 2013 forsøkt å yte best mulig service overfor kretsstyret, lag, anleggseigarar, politikara, forbund, presse og andre interessentar. Anleggsutvalget har sett behov for avklaring med hensyn til ansvar og myndighet. Arbeidet med utarbeidelse av mandat eller tilsvarende har starta opp. Utvalet fekk leiar i april. Kretsleiar fungerte som leiar av utvalet inntil den tid. Utvalet har fordelt arbeidet slik med hensyn til kontaktpersoner for de ulike områdene og anlegga: Arne Risa: Bergen Sentrum, Os, Fana, Krohnsminde, Skansemyren og Fyllingsdalen Ragnfrid Llano: Nygårdsmyren, Alvøen, Askøy, Sotra og Øygarden Marit Aase: Leikvang og Åstveit Birger Tomasgard: Vaksdal, Dale, Arna og Osterøy Arne Reigstad: Nordhordland, Masfjorden, Modalen og Fedje Arne Torget: Sunnhordland og Odda Trond Håvard Bjørnstad: Voss og Hardanger Askøy: Ravnanger stadion: Intet rapportert. Har hatt en befaring og alt ser greit ut. Ask friidrett har startet opp arbeid med å lage egen kastbane!! Godt engasjement og driftige folk. Sotra og Øygarden: Har hatt en runde på anleggene, men det var ikke folk tilstede. Har ikke fått melding om noen mangler eller annet. Virker som det er liten aktivitet på friidrettsbanene. Mål for neste periode bør være å få i gang en dialog med kommunene (Fjell, Sund og Øygarden med tanke på en gjennomgang av kommunale friidrettsanlegg) Bergen: Anleggsutvalget har hatt fleire møter med kommunen som anleggseigar. I møtene er det avklart at begge partar arbeider for at kommunen skal ha 5 fullverdige friidrettsanlegg, så langt dette er mulig innanfor akseptable rammer. Fana stadion skal vera konkurransearenaen for store nasjonale og internasjonale stemner og de i øvrige anlegga, som er eller skal bli fullverdige friidrettsanlegg er Nygårdsmyren, Arna, Skansemyren og Leikvang. Avtalen mellom kommunen ved Idrettsservice og Anleggsutvalget er at det berre er anleggsutvalget ved oppnevnt kontaktperson, kretsleiar og dagleg leiar som kan og skal kommunisere med kommunen på vegne av kretsen. Anleggsutvalget vil prioritere tiltak etter forespørsel frå kommunen og helst ved oversendelse av forslag til tiltak frå kretsen. Dette for å sikra at dei rette sakene, for friidretten totalt sett, vert tatt først. Anleggsutvalget skal lage slik prioriteringsliste og sender til kretsstyre for vedtak før lista/svar vert sendt til kommunen. Nygårdsmyren stadion : Har hatt problemer med «berg og dalbane «løpebane pga telehiv. Gjevnet seg noe ut da tele slapp. Videre er det mye masse (grus,stein m.m.) som sklir ned i banen. Kommunene er klar over Side 8 av 26

9 problemet og sier de følger med på det. De har hatt en befaring på området. Videre er kastburet stengt pga for dårlig sikkerhet. Dette skulle utbedres innen september men er fremdeles ikke gjort. På mail fra kommunen i januar fikk vi beskjed om at arbeidet med stolpene var påbegynt, og de regnet med de var klar for montering i januar. Fremdeles problematisk å få til skjermet treningstid for friidretten. Skansemyren idrettsplass. Anlegget er ikke opprustet siste året, og løpebanen dårlig vedlikeholdt. Vannsig i sør fører ofte til at leiraktige masser renner inn og ligger over deler av svingen. Ringen til slegge er fremdeles i dårlig stand, og ønsket sikring av gjerder på gressbanen er ikke utført. Kommunen sier de mangler midler. Hoppområdet for lengde/tresteg er fremdeles i svært dålig stand, med dårlige tilløpsmatter. Høydehopp er det ikke mulig å drive, da det hverken er stativer eller matter i det aktuelle området, som i tillegg er asfaltert og utstyrt med basketkurver. Utstyr er ellers innelåst og kun tilgjengelig for et par klubber når anlegget ikke er betjent. Garderobedelen er i god stand. Fana Stadion. Der er skaffet tilveie midler til å få tidtakingssutstyr også på bortre langside. Det bedrer forholdene for sprint. Anlegget er ellers i god stand, men en del utstyr trenger fornyelse på grunn av bruksslitasje. Kastburet på grusbanen er ordnet, men det er ikke gjort ønskede sikringsarbeider mot husene. Igjen skylder kommunen på manglende midler til gjerde. Arna stadion: Intet å rapportere. Leikvang stadion: Anleggsutvalet var på befaring på anlegget saman med T&IL Hovding etter initiativ frå Hovding. Det har etter Anleggsutvalet sitt syn vore manglande drift- og vedlikehold på anlegget over tid og dette har medført at anlegget i dag ikkje framstår som eit fullverdig friidrettsanlegg. Leikvanghallen: Anleggsutvalget har vore engasjert i diskusjonen rundt vakthald, rydding og drift/vedlikehold av hall, samt ansvar for «privat utstyr» plassert i hall. Daglig leiar og kretsstyret ved leiar har også vore engasjert i desse sakene. Det er avklart med kommunen at dersom nokon ynskjer å plassera «privat utstyr» i hallen må det avtalast med kommunen i forkant av at utstyret vert plassert. Dei som plasserer utstyret har ansvar for at utstyret vert låst inn. Kommunen vil vera behjelpelig med å anvisa plass. Kostnadane med slik sikring av utstyr vert ikkje bekosta av kommunen. Det har vore ei sak som heng med oss og som me ynskjer snarast vil betra seg, dette gjeld manglande rydding. Her må kvar einskild brukar rydde etter seg. Åstveit delanlegg: Kretsstyret har sjølve tatt hånd om dette anlegget og det vil i nær framtid verta avvikla eit møte med kommunen. For brukarane er det viktig at det kjem opp kastbur. Krohnsminde delanlegg. Anlegget har i lang tid vært mindre egnet til bruk pga. store byggearbeider, og deler av løpebanen er anleggsområdet. I løpet ev høsten ble anlegget opprustet med nytt toppdekke på langsiden, og ny merking. De reparasjonsarbeider som er gjort, er imidlertid bare overflatiske. Der er fremdeles store setninger og ujevnheter på langsiden etter tungtransporten, og ingenting er gjort med sving-/hoppdelen av anlegget, hvor brakker o.a. var plassert. Utvalget har vært i samtaler med kommunen, og vi er enige om at arbeidet er ufullstendig og ikke tilfredsstillende. Idrettsavdelingen følger saken videre. Høiehallen og vektrom ved Fana stadion. andre brukere enn friidretten i Høiehallen og vektrommet. Forholdet er under behandling av kretsen og de impliserte. Ellers påpekes det manglende respekt for rydding av utstyr i Høiehallen, samt lagring av klubbutstyr. Fyllingsdalen stadion: Kretsen fikk etter hvert gjennomslag for sitt krav til kommunen om et fullverdig 6 baners anlegg tilrettelagt for alle øvelser, bortsett fra slegge. Diskos og spyd kastes på kunstgresset med redskap beregnet for dette. Kommunen fant de Side 9 av 26

10 nødvendige midlene for å gjennomføre anlegget etter våre ønsker, og vi har hatt godt samarbeid med de ansvarlige om plassering og tilrettelegging av de ulike øvelsene. Friidrettsdelen vil bli ferdiggjort så snart været tillater legging av toppdekket. Iflg Multikonsult håper de at det er ferdig til sommeren, men tidspunktet er altså væravhengig. Anleggsutvalget og Fyllingen har en avtale om å se på fordeling av tid til idrettene, og også skjermet tid for friidretten. Os: Kuventre. Møte med Os Turn, som eier, om deres planer for hele området. Deres ønsker er kunstgress på den gamle gressbanen og de lange kastene flyttet til grusbane ved siden av. Friidretten har stilt spørsmål om stabiliteten av underlaget på grusbanen og påpekt at en slik deling også fører til en nedjustering på NFIF s klassifisering av anlegget. I høst har saken endret karakter i forhold til eierforhold, der kommunen og Os Turn er i samtaler om kommunal overtakelse og eierskap av området, og utviklingen som helhet. Foreløpig har utvalget ikke fått melding om konkrete endringer. Lysekloster delanlegg. Fotballavdelingen i Lysekloster startet i 2013 planlegging av utvidelse av forballdelen av anlegget. Dette fordi kvinnelaget i fotball hadde muligheter for opprykk og derved ville få skjerpede anleggskrav fra Fotballforbundet. Friidrettskretsen fikk ikke innkalling til synfaringen med fylket, men ble bedt om å komme med uttalelse om planene og de konsekvensene det hadde for friidretten. Kretsen sin innstilling var at vi på ingen måte kunne akseptere fotballens planer, da det ville redusere friidrettsdelen sterkt, bl.a. med at det kun kunne løpes 60m, og ikke 110 som nå. Antall baner ville også reduseres. Foreløpig er det ikke skjedd noe mer der, og laget ser på kostnader ved å utvide anlegget slik at friidrettsdelen opprettholdes slik den er, mot det det vil koste å tilbakebetale deler av støtten anlegget fikk etter opprinnelige planene for delanlegget. Voss og Hardanger: Det vart laga eit oversyn over status til friidrettsbanene i Voss og Hardanger i I dette oversynet inngår mange grusbaner og baner som ikkje er i bruk. For dei fleste banene er det gjort framlegg om tiltak frå kretsen si side. Anleggsutvalet sin represtenat i regionen veit pr i dag ikkje kva som er gjort, frå kretsen si side, for å fylgje opp desse råda. Staus for hovudbanene (kunststoffbanene) i regionen: Voss idrettsplass Renovert i Kastburet for slegge og diskos held ikkje krava og kan ikkje nyttast for stemne for junior og senior. Holmen idrettsanlegg Anlegget er totalrenovert og vart opna att sumaren Strandebarm idrettspark Staus i 2011 OK, ikkje innhenta nye opplysingar Sunnhordland og Odda Odda Odda Stadion fekk restaurert toppdekket for nokre år sidan. I 2012 vart det starta grunnarbeid med å skifta ut grasmatta med kunstgras. Anleggsarbeidet vart stoppa opp grunna frost, og maskinar og utstyr vart ståande. Det vart etablert ein grusveg over friidrettsbana som skulle «beskytte banedekket for tungtrafikk, dette har ikkje vore tilstrekkelig sikring. Arbeidene som er utført har medført skader i toppdekket. Dekket må reparerast. Det kjem leverandør til Husnes i mai/juni for å leggja toppdekke på bana der, og det bør frå kretsen si side arbeidast med å få til ei koordinering av arbeidene på toppdekke for både Odda og Husnes. Anleggsutvalet er av den oppfatning at skadane på banedekket på Odda stadion kjem som konsekvens av arbeider utført på indre bane. Stavmatte er øydelagd grunna manglande vinterlagring inne, med hærverk som resultat. Kvinnherad Husnes Stadion: Rehabilitering Husnes stadion, ny turveg og lys i turveg. Side 10 av 26

11 2013 er eit merkjeår for Trio, Husnes og Kvinnherad! Dette er året det endeleg vart vedteke å rehabilitera friidretsdelen på Husnes stadion. Det har vore ein årelang tålmodsprøve fram til formannskapet gjorde vedtak 6. juni om kommunal deltaking med kr ,- av ei kostnadsramme på kr 16,1 millionar. Inkludert er rehabilitering av friidrettsdelen, ny turveg og lys i turveg. Nye rammer for spelemidlar gjer at Trio si økonomiske deltaking er redusert frå kr 7,1 millonar til kr 5,8 millionar. Av dette er dugnadsarbeidet rekna til vel 1,6 millionar kroner. Det har vore omfattande møteaktivitet fram til vedtaket 6. juni. Etterpå har det gått slag i slag med førebuing til anleggsstart 19. august. Utover hausten har det vore mykje arbeid med byggjemøte og praktisk tilrettelegging for god framdrift. Eit stort dugnadsarbeid skal på plass her og for å koma i mål. Dugnadsarbeidet går så det susar! Anleggsarbeidet og framdrifta har vore tilfredsstillande. Kostnadane er under kontroll. Ferdigstillingsdato for friidrettsdelen er 1. juli Før den tid skal det grusast, asfalterast, støypast ringmur og setjast opp flott nytt gjerde. Trio sin dugnadsinnsats er rekna til om lag kr 1,6 millonar i finansieringsplanen. Kvinnherad kommune er anleggseigar og står for byggjeleiing, rekneskapsføring og finansiering. Trio skal overføra kontantar til kommunen iflg. finansieringsplanen. I 2013 har Trio ikkje ytt kontanttilskot, men har utført avtala dugnad. Ny tribune og 'nye' tribunestolar I 1999 bygde Kvinnherad kommune ny tribyne til fylkesidrettsleikane for psykisk utviklingshemma samstundes som Trio bygde Tribunehuset. Kommunen rakk berre å byggja tribune på eine sida avtribunehuset. Tribunen på andre sida skulle takast innan rimeleg tid. Tida frå 1999 til 2013 må seiast å vera 'ganske rimeleg', - men no er i allefall arbeidet i gang. Kvinnherad kommune kostar maskinar og materialar, Trio yte dugnadsinnsats med bygging Vi har eit ønskje om å få eit flott stadion når alt anleggsarbeidet er ferdig. Difor var vi om oss då FK Haugesund skulle skifta tribunestolar på nye Haugesunds stadion. 600 tribunestolar er henta i Haugesund og venta på montering på den nye tribunen her hos oss. Austrheim: Ny stadion med krøllgras for fotball og med seks løpebaner med fast dekke for friidrett,samt lengdegrop,kulering og plass for høyde/stav Radøy: Hordabø IL. Arbeider med å få til eit delanlegg for friidrett med mogelegheit for 60/100m løpebane med fast dekke,spyd tilløp med sektor på eksisterande grasbane,kule,diskos og sleggering og lengde/tresteggrop samt anlegg for høyde og stav. Arbeidt har stått litt på vent då det er planar om ei krøllgrasbane for fotball i tillegg. Lindås: Ostereidet Bana er i dårleg forfattning.kule,diskos/sleggering er nedslitte og er nesten ubrukbare for kast.det manglar sikkerhetsbur rundt kastringane. Løpebana :kommunen har fått på plass raudstubb, men har ikkje fått den utover i løpebanene. Knarvik stadion Dårleg sarg rundt løpebana,hopplankar for lengde og tresteg må skiftast ut,grop for stavhopp må flyttast slik at ein får plass til stavmatter som tilfredsstillar dagens krav. Det er gjort ein del forbedringar på kastbana med påfyll av grus(manglar enno ein del lass).nytt sikkerhetsnett på kastburet og nystøypt kulering på hovedbana. I tillegg har AKS-77 skaffa middlar til ny høyde og stavmadrass og nytt stavhoppstativ. Lindås Kommune har bevilga 1,5mill kr.til opprusting av anlegget der rehabilitering av spurtandekket er største utgiftsposten. Nordhordlandshallen vert lite nytta til friidrett etter at Leikvanghallen vart tatt i bruk,men det er litt trening for dei yngste rekruttane. Satsplankar for lengde samt spurtandekket i tilløpet for lengde er av dårleg kvalitet. Det er og dårleg lagerkapasitet for friidrettsutstyr på stadion. Vaksdal, Dale, Arna og Osterøy Det er ikkje så mykje å fortelja frå dette området. Det er sendt ut skriv til alle friidrettslaga (som står i handboka) og gjorde klubbane merksame på anleggsutvalet og kven som var deira kontaktperson ( ev. i tillegg til kretsstyreformannen) PS: Dette var før at Marit tok på seg leiarjobben i utvalet! Det vart også skrive at det var viktig at laga engasjerte seg i anleggssituasjonen i området og at dei ev. måtte ta opp aktuelle saker med kommunen sin (ev. i tillegg til anleggsutvalet). Side 11 av 26

12 Det kom ingen reaksjonar/tilbakemeldingar på brevet! I høst kom det oppmoding frå leiaren i anleggsutvalet at vi måtte sjekka standarden på kastbur rundt om på anlegga! Klubbane vart i den forbindelse kontakta via telefon og det resulterte i fleire gode samtalar! Dei meinte at kastbura på Hatland og Seimsmyra (som er dei banene som i hovudsak vert nytta) var OK! Samtalane viste også at friidrettsaktivitetane i f.e.ks. Dale og Arna (bortsett frå il. Fri) er laber for tida! Anleggutvalet oppmoda dei om å prøva tenkja ut korleis dei kunne få opp interessa att, og at vi då ev. kunne koma tilbake til banesituasjonen. Marit Aase Leder Arne Reigstad Trond Håvard Bjørnstad Birger Tomasgard Ragnfrid Llano Arne Torget Arne Risa Beretning fra Veteranutvalget 2013 Veteranutvalget har i 2013 bestått av: Kjell Fossen, IL Fri (leder) Medlemmer: Jan Borgen, Os Turnforening, Herborg Blakstad, Mjøsdalen IL, Harald Nygård og Arne Reigstad, begge FIL AKS-77. Overordnet mål: Medvirke til at veteranfriidretten oppfattes som et livsvarig løp tuftet på tanken om etisk, solidarisk og sosial opptreden, og ønsket om å aktivisere flest mulig utøvere på alle aldersnivåer. Veteranfriidretten har en viktig rolle i lagene, og i de ulike bygde- og bysamfunnene. Den har bidradd aktivt til bedre lokalmiljøer, der oppvekst og kontakt mellom generasjonene har vært prioriterte innsatsområder. Veteranfriidretten har markedsført seg gjennom idrettslig innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og gjennom arbeid i lagene, arrangementer og trenervirksomhet. Utvalget har kommunisert med lag og utøvere gjennom nett, mail og telefon, og har knyttet kontakter med en rekke lag som videreutvikler veteranfriidrettens ideer og målsetning. Veteranutvalget har i 2013, som i alle tidligere år, hatt det overordnede ansvaret for KM utendørs, som vanligvis er blitt organisert som samarbeidsprosjekter mellom lag med aktive veteranmiljøer. Vi er en av de få kretsene i landet som har fullt øvelsesprogram, ut fra ønsket om å utvikle individuell allsidighet og engasjere lag og enkeltutøvere til felles innsats i seriene. Og her har Hordalands-lagene virkelig vært synlige - i landsseriens 1.divisjon med Fri på en 4. plass, fulgt av Osterøy og AKS-77, som ble hhv. nr. fem og seks. Fris kvinner tok en 2. plass i 1. divisjon foran Mjøsdalen, som ble nr. tre, mens Norna-Salhus tok en 6.plass (komplette resultater ligger på nserien.aspx). Vi har gjort forsøk med fellestreninger i Leikvanghallen, i første omgang på dagtid for kastere, til inspirasjon og rettledning for de mange som trener hver for seg. Det samme gjelder for aktiviteten på de mange kaststevnene på Skansemyren, som veteranene i sin tid tok initiativet til, og som nå omfatter alle aldersgrupper. Veteranutvalget har i den sammenheng ofret mye tid og oppmerksomhet på å forhindre en ytterligere nedbygging av kastmulighetene på våre anlegg. Situasjonen er blitt særlig kritisk for de lange kastene. Disse krever stor plass og stiller spesielle krav til sikkerhet. Indre bane på fellesanleggene, som er vår kastbane, utfordres stadig av fotballens ønske om å utelukke friidretten ved å legge kunstgress her, i strid med forutsetninger og inngåtte avtaler. Vi taper hver gang. For veteranene har det vært et travelt og innholdsrikt år, med NM innendørs i Haugesund mars, der våre utøvere tok med seg hjem 128 medaljer, noen færre enn året før da NM gikk på Leikvang juni arrangerte Moss IL Nordisk mesterskap, og vi kunne glede oss over gode tilbakemeldinger og stort idrettslig utbytte - 42 medaljer mot 31 ved forrige mesterskap. Byrkjelo hadde et strålende opplegg for norgesmesterskapet august - profesjonelt gjennomført i inspirerende omgivelser. Her tok vi 134 medaljer mot 105 i På et nedbørsrikt Knarvik stadion arrangerte AKS-77 3.august NM i kastfemkamp med stor deltagelse. AKS-77 hadde også NM i halvmaraton, mens BFG Bergen arrangerte NM i ultraløp og Søfteland tok seg av NM i kappgang. Vi har hatt utøvere med som hevdet seg godt på alle NM-arrangementene. Noen dro til San Sebastian i Spanias Baskerland på EM innendørs, der de tok med seg fire medaljer. Side 12 av 26

13 En av Veteranutvalgets oppgaver er å bidra med viktig informasjon, veiledning og kunnskap, som best legges ut på hjemmesiden til NFIFs veteranutvalg (www.friidrett.no/idrett/veteran). Vi oppfordrer veteranene til å være aktive med tanke på å arrangere de ulike mesterskapene, særlig hovedmesterskapene, slik at vi over tid kan få en rimelig fordeling på de ulike landsdelene. Vestlandslagene har tatt mange av de store arrangementene de siste årene, men i 2015 har Troms / Finnsnes meldt seg på, noe vi virkelig ser frem til. Veteranutvalget gratulerer med stor innsats i 2013 og ønsker lykke til med 2014-sesongen, da Nordisk mesterskap og NM innendørs mars i Haugesund og Asks NM på Ravnanger juni blir to av de nasjonale høydepunktene. Bergen 2. februar Kjell Fossen, Herborg Blakstad, Jan Borgen, Harald Nygård og Arne Reigstad. Dommerutvalgets beretning 2013: Dommerutvalget har i perioden bestått av følgende medlemmer: Leder Tore Hordnes, IL Bjarg Odd M Lahn-Johannessen, Bergens Turnforening Dag Rydland, FIK BFG Bergen Stein Alvær, IL Norna- Salhus Sølvi Pettersen, TIF Viking Utvalget har i perioden avholdt 8 møter. STATUS DOMMERE OG STARTERE Hordaland friidrettskrets har følgende antall dommere og startere pr : Kretsdommere 475 Forbundsdommere 71 Kretsstartere 25 Forbundsstartere 9 Kappgangdommere 22 KURS OG OPPLÆRING Det har vært avholdt 5 dommerkurs og ett Forbundsdommerkurs i perioden. Dommerutvalget har i perioden hatt 3 instruktører på kurs i regi av NFIF og har nå tre autoriserte kursholdere for dommerkurs og en instruktør for forbundsdommerkurs. Dette er Odd M Lahn-Johannessen, Stein Alvær, Oddvar Johan Jensen Utvalget hadde i Januar medlemmer på Forbundsdommerseminaret til NFIF i Trondheim. GENERELT Utvalget kom litt på etterskudd med arbeidet våren 2013 da det i foregående periode ikke hadde vært leder i utvalget. Blant annet førte dette til at vi var litt sent ute med dommerliste og oppsett for startere og jury til håndboken. Utvalget kom imidlertid godt i gjenge med arbeidet utover våren og fikk satt i gang noen dommerkurs. Det har vært en prioritert oppgave å få utdannet flere kursinstruktører i perioden, og vi er nå godt dekket her med 3 instruktører. Det er stadig utfordrende å få folk på dommerkurs og utvalget har derfor gjennomført noen kurs med færre deltagere enn ønsket. Utvalget har i samråd med Forbundsdommerutvalget i NFIF gjennomført kurs over to kvelder hvor deltagerne er pålagt å gå gjennom E-læringen til NFIF mellom kursene. Dette har blitt positivt mottatt, men E- læringsportalen er fremdeles noe uferdig og det er pt ikke mulig å logge om deltakerne faktisk har vært inne i portalen og jobbet. Vi presser på NFIF for å få dette på plass snarest mulig. Vi registrerer også at det går tregt å få inn jury rapporter fra stevner der KDU har utpekt jury. Dette vil vi følge opp i kommende periode. Kretsen har pt godt med gangdommere men det er ikke like lett å få dommeraspiranter til å stille som gangdommere. Dette er synd da dette er et område hvor man absolutt trenger praksis for å bli en dyktig dommer. Vi oppfordrer klubbene som har fått utdannet kappgang dommer aspiranter til å motivere disse til å stille opp også som gangdommere slik at de kan bli godkjente dommere også her. Kretsen har en del svært gode startere og Johan Holstad var også i 2013 invitert som starter til Bislett Games. Dessverre har en av våre rutinerte Forbundsstartere gitt beskjed om at han ikke vil fungere i starterteamet i Dette betyr at vi for øyeblikket ikke har starterteam i kretsen. Utvalget vil ha ett spesielt fokus på å få utdannet nye startere i 2014, samtidig som vi vil prøve å motivere de starterne vi allerede har til å engasjere seg mer. Vi vil også jobbe hardt for å få på plass igjen starterteamet for utendørssesongen starter for fullt. Dommeroppdateringen har i Hordaland som i resten av landet vært mangelfull de siste årene. Utvalget vil jobbe sammen med Forbundsdommer Side 13 av 26

14 utvalget i NFIF for å få på plass en E-læringsløsning der alle dommere jevnlig må gå inn for å gjennomføre oppdateringskurs. Det er noe usikkert når denne løsningen kan være på plass og utvalget vil derfor vurdere en midlertidig løsning for Godkjenningen av aspiranter til fullverdige dommere er også et område hvor vi ser at det kan gjøres forenklinger. I dag skal man fylle ut aspirantkortet og få godkjenning av stevneleder på dette. Ordningen fungerer dårlig og vi vil se på om dette kan gjøres på en enklere måte. UTFORDRINGER FOR 2014 Utvalget vil i 2014 spesielt prioritere starter situasjonen i kretsen der reetablering av starterteamet vil ha første prioritet. Utdanning av nye startere vil også prioriteres høyt da det tar tid og krever mye praksis for å bli en god starter. Vi må derfor bruke de svært dyktige starterne vi har i dag som mentorer for nye startertalenter. Tilslutt vil utvalget påpeke at det er klubbenes ansvar å ha tilstrekkelig med både startere og dommere. Utvalget bistår med opplæring og kursing men det er klubbene som må sende sine medlemmer på kurs. ÅRSBERETNING FOR SERIE- OG STATISTIKKUTVALGET 2013: For sesongen 2013 har utvalget hatt følgende sammensetning og fordeling av statistikkoppgavene: Leder: Stein Fossen, IL Fri Menn/kv. sen./jun. Menn/kv. vet. Gutter år Medlem: Harald Heier, Laksevåg T&IL Jenter år Heidi Benserud, IL Gneist Gutter år Jan Fjærestad, BFG Bergen FIK Gutter år Marit Aase, FIL AKS-77 Bidrar ifm. det historiske statistikkarbeidet Varamedlem: Bjarte Lohne, Osterøy IL Bearbeiding av noen eldre G statistikker Bjarte Bogstad, IL Gular Har et særlig ansvar for korrekturlesing, og er meget sentral i arbeidet overfor forbundet. Seriesjekkingen ble utført av Stein Fossen (menn/kvinner senior og menn/kvinner veteran) og Jan Fjærestad/Harald Heier/Stein Fossen (gutter/jenter). Oversikten over kretsrekorder, kretsmestere, nasjonale og internasjonale mesterskapsplasseringer (mm.) som er vedlagt beretningen er utarbeidet av Stein Fossen, som også har stått for oppbygging/vedlikehold av statistikkseksjonen på kretshjemmesiden. Utvalget har gjennom hele 2013 forsøkt å yte best mulig service overfor lag, forbund, presse og andre friidrettsinteresserte. For at dette skal være mulig, må vi kontinuerlig være oppdatert på stevneresultater fra hele Hordaland sesongen gjennom. Vi er således svært takknemlige for at de aller fleste av våre lokale arrangører nå sender resultatlister i elektronisk format (direkte til utvalgsleder og til friidrettsforbundets resultatadresse i tillegg til å sende lister til kretskontoret) etter endt arrangement. Dette gjør det betydelig enklere å kunne foreta kretslagsuttak, samtidig som forbundet da blir løpende orientert om utviklingen i vår krets. Innrapportering av resultater fra stevner utenfor vår krets (som for noen år tilbake var et betydelig problem) synes nå å gå greit noe som i stor grad skyldes den stadig økende andelen elektronisk innrapporterte resultatlister. God kontakt med forbundets Statistikk- og Rekordutvalg og Serieutvalg (som vi igjen takker for utmerket samarbeid), er også av stor og positiv betydning. Likevel oppfordres klubber med deltakere i mindre stevner utenfor Hordaland med liten oppslutning fra vår krets til å melde inn sine resultater og aller helst gjøre dette til en fast rutine! Dette gjelder særlig klubber med deltakelse i utlandet her er det viktig med rask og detaljert rapportering for å sikre at resultatene blir godkjent. Kretsens hjemmeside var utvalgets viktigste forum mht. publisering av statistikker (og serieresultater) gjennom 2013-sesongen. Her har en rekke (foreløpige og endelige) statistikker (innendørs og utendørs) blitt lagt ut. Statistikkseksjonen på kretshjemmesiden har dessuten, i løpet av perioden, blitt mer synlig, da vi har gjort Side 14 av 26

15 menyvalget «Statistikk» tilgjengelig direkte fra kretsens hovedside. Vi offentliggjorde imidlertid ikke statistikkene for år, i tråd med kretsledelsens 1997-vedtak om å la være å publisere statistikk for denne aldersgruppen. Fortsatt arbeides det også med å få best mulig oversikt over mest mulig av Hordalands meget omfattende og innholdsrike friidrettshistorie. Dette arbeidet kom for alvor i gang i 1989, og siden har det gått jevnt og trutt fremover. Fremdeles er det imidlertid en rekke huller igjen å fylle. Vi vil derfor på det STERKESTE oppfordre samtlige lag og enkeltpersoner som måtte sitte på eller ha tilgang til kretsstatistikker (vi mangler fortsatt gutte- og jentestatistikkene for 1963 (Hordaland), evt. gutte- og jentestatistikker for Bergen (1968 og tidligere) og statistikker for hopp u.t og delvis 1971), klubbstatistikker, serierapporter, resultatlister etc. fra noen år tilbake (særlig før 1989) om å ta kontakt med utvalgets leder. Dette er MEGET VIKTIG! Alt for mye av den verdifulle friidrettshistorien vår er, bokstavelig talt, allerede blitt kastet. La oss for all del ta godt vare på det som vi ennå har igjen! Det historiske statistikkarbeidet har bl.a. resultert i en relativt fyldig alle tiders beste-statistikk, som vi publiserte på kretshjemmesiden for første gang i 2006 (senior- og juniorklasser) og i 2007 (gutter/jenter år og veteraner). Stein Fossen er ansvarlig for denne oversikten, som ble oppdatert relativt tidlig i Det arbeides nå med å komplettere alle tiders beste med flere detaljer (som informasjon om sted og dato for de enkelte resultatene), og, når overgangen til dette nye formatet er gjennomført, vil vi få nye (årlige) oppdateringer av alle disse historiske statistikkene (i etterkant av hver utendørssesong). Stevnerapporteringen er for det meste tilfredsstillende, og antall elektronisk innrapporterte resultatlister er stadig relativt høyt. En oversikt utarbeidet av NFIF viser at forbundet i 2003 mottok 245 elektroniske resultatlister fra arrangører tilsluttet Hordaland FIK, et tall som vokste til 299 i 2004 og til 318 i 2005, for så å synke til 297 i 2006 og 292 i I 2008 nådde vi en foreløpig topp med hele 341 elektroniske resultatlister fra Hordaland. Deretter gikk antallet ned, til 317 i 2009, 301 i 2010, og til 280 i 2011, mens det steg igjen, til 340, i For 2013 er Hordalands offisielle tall 270. Ettersom nesten alle arrangører (heldigvis!) nå rapporterer elektronisk, gir disse tallene (for de siste 7-8 årene) et godt bilde av stevneaktiviteten i kretsene. Her troner fortsatt vår krets øverst, med nesten like mange arrangement som de to neste kretsene på rankingen, Akershus (180) og Rogaland (106), til sammen. Elektronisk innsending av stevnerapporter/resultatlister er svært viktig, siden de elektroniske resultatlistene blir tilgjengelige for alle friidrettsinteresserte, samtidig som krets og forbund spares for mye arbeid. Vi vil derfor sterkt oppfordre samtlige klubber i Hordaland til konsekvent elektronisk stevnerapportering i 2014! Imidlertid har vi fortsatt enkelte eksempler på at det tar sin tid å få inn rapporter med alle nødvendige opplysninger, og ofte er det gjengangere blant de forsinkede. Situasjonen er riktignok bedre også på dette punkt enn for noen år siden, igjen mye takket være elektroniske rapporteringsmuligheter. Likevel ser vi fortsatt eksempler på mangelfull rapportering, som gir oss mye unødvendig ekstraarbeid, og (i verste fall) medfører at resultater kan bli underkjent. Dette siste vil vi selvsagt unngå, så derfor tar vi igjen med de vanligste mangler og oppfordrer ALLE arrangører til å sørge for at deres resultatlisteansvarlige får med seg følgende: sted, dato, arrangør fødselsår og konkurranseklasse vekt på kastredskaper hekkehøyder (og i hvert fall i år hekkeavstander!) vindstyrke i korte løp og lengde/tresteg beste resultat med godkjent vindstyrke i lengde/tresteg når medvinden er over 2.0m/s i lengste hopp satsforhold (planke/sone og evt. hvilken type sone) i lengde/tresteg heatinndeling i alle løp rangering av utøverne innenfor hver øvelse/klasse dato for hver enkelt øvelse i arrangementer over mer enn en dag ett stevnerapportskjema pr. stevnedag ikke mer enn en resultatliste pr. papirark (noe som løses veldig greit med elektronisk rapportering!) og for de (fortsatt) ikke elektronisk rapporterende: resultatliste i A4-format Side 15 av 26

16 (sterkt ønskelig! Men uansett mye mer ønskelig at man i stedet rapporterer elektronisk!) Som man kan se av denne oversikten, er det en rekke detaljer som skal med i en resultatliste. Oppfordringen til samtlige klubber blir derfor: Distribuer denne oversikten i deres arrangørapparat, slik at de nødvendige opplysninger registreres og kommer med i resultatlistene! Da sparer vi mye ekstraarbeid, og ikke minst vi minimerer sannsynligheten for at resultater underkjennes grunnet manglende informasjon. Husk dessuten å sende kretskontoret (fortrinnsvis elektroniske!) stevnerapporter og resultatlister (aller helst med kopi direkte til utvalgsleder) innen syv dager etter stevnedato! Også i 2013 var Hordaland FIK sterkt representert i en rekke internasjonale mesterskap. Som i OL i London i 2012 fikk vi også til VM i Moskva i 2013 med tre utøvere. Det mest iøynefallende er imidlertid innsatsen vår på junior- og ungdomsnivå. Både i U23-EM i Tampere og i U20-EM i Rieti hadde Hordaland med et rekordhøyt antall utøvere i de store og gode norske troppene. Hhv. seks og åtte lokale utøvere deltok i disse mesterskapene, og i tillegg fikk vi med fire deltakere til Donetsk og U18-VM, der «kretsrekorden» er fem utøvere (fra 2011). I de store, internasjonale mesterskapene for U23, U20 og U18 kunne vi dessuten, i høyeste grad, også vise til kvalitet. Norna-Salhus sin korthekkstjerne, Isabelle Pedersen, satte et fantastisk punktum for sin seks år lange karriere som internasjonal mesterskapsløper fra Hordaland FIK (hun representerer nemlig IL i BUL fra og med 2014 av), da hun i 2013 ble kretsens første Europamester på bane (når vi ser bort fra veteranklassene) i U23. Dette var samtidig Isabelles første EM-tittel (hun har i tillegg to U20- sølv, fra 2011 og 2009), og hennes, i norsk sammenheng, unike merittliste fra internasjonale junior- og ungdomsmesterskap inkluderer jo også kretsens to eneste VM-gull på bane (veteranklassene stadig unntatt), i U20 i 2010 og i U18 i Allerede uken etter kom EM-gull nr. to, da Fri sin norske U20-rekordholder i stav, Eirik Greibrokk Dolve, ble første norske mannlige Europamester i U20. Her var i tillegg Gulars Vilde Jakobsen Svortevik, tidenes norske juniorkvinne på langhekken, svært nær en medalje, da hun ble nr. fire. Samme plassering fikk vår beste i U18-VM, Beatrice Llano, Laksevåg (som så vidt var gammel nok til å delta ), mens vår andre internasjonale sleggejente, Nornas Helene Ingvaldsen, ble en god nr. åtte. To hordalandsutøvere med i alle de seks omgangene i samme, store, internasjonale mesterskapsfinale er også historisk unikt. I Hordaland er nevnte Isabelle den eneste som har plassert seg høyere i et U18-VM enn disse to, og Beatrice sin 4.plass er (tangering av) Norges fremste plassering noensinne i en teknisk øvelse i dette mesterskapet. For hoved-nm foreligger det denne gang ikke noen kretsrangering. Det synes imidlertid åpenbart at Oslo og Hordaland igjen var mesterskapets to fremste kretser, og at det var vesentlig jevnere mellom disse enn det som har vært tilfelle de siste årene. Hordaland toppet hoved-nms kretsranking på hjemmebane i 2005, og var, i hele perioden , nr. to bak Oslo, med god klaring til tredje beste krets. Mens antall medaljer til Hordaland i hoved-nm lå stabilt på mellom 28 og 30 i årene , fikk vi i (11-6-3), i (3-6-4), i ( , 4-3-4, eksklusive kappgang) og i (5-7-7). I 2011 kom vi så opp i hele 27 (9-10-8), som også ble totalsummen i 2012 ( ), mens 2013-fasiten viser 26 medaljer (8-10-8) og indikerer stabilitet på et, historisk sett, relativt høyt nivå. I junior-nm kunne vi bokføre en av kretsens største medaljebeholdninger noensinne i dette mesterskapet, totalt 59 medaljer 22 gull, 17 sølv og 20 bronse og meget solide 551 poeng i lagkonkurransen. Akershus var nest best, med 307 poeng og , mens Oslo ble nr. tre, med 228 poeng og Hordaland scoret således høyere, både når det gjelder medaljer og poeng, enn de to neste kretsene på rankingen til sammen, og toppet denne for 11. år på rad! I UM innkasserte vår krets et rekordstort antall titler og pallplasseringer; hele 90 medaljer ( ), og fikk en kraftig poengøkning, fra 703 (2012) til 806. Akershus ble (igjen) nest best også i UM, med 539 poeng og 38 medaljer ( ), og dette var 11. gang på de siste 12 år at Hordaland ble UMs fremste krets! På klubbnivå henger både Norna-Salhus og Gular Side 16 av 26

17 med, som hhv. nr. fire og åtte, i øverste divisjon i landsserien for menn, selv om plasseringene var noe bedre i 2012 (hhv. tre og fire). Kretsens tredje representant på dette nivået, nyopprykkede Fri, ble nr. 12 og forsvant ut igjen av toppdivisjonen. Til gjengjeld slo Osterøy tilbake etter 2012-sesongens nedrykk og ble nr. to i 2.divisjon, og på plassen bak fulgte Stord, som dermed (for første gang noensinne) også rykker opp på øverste landsserienivå. Der Hordaland vil ha hele fire av 14 lag i 2014 både for kvinner og menn, etter at alle våre fire beste kvinnelag plasserte seg i topp- 10 i Norge sist sesong. Gular forsvarte sin flotte 3.plass, mens Norna-Salhus ble nr. seks (opp fra 8.plass), nyopprykkede Fri nr. åtte og BFG Bergen nr. 10 (ned fra 6.plass). I hoved-nms lagkonkurranse (poeng for menn og kvinner totalt) klatret Gular fra 3.- til 2.plass, klubbens beste plassering etter at poengsystemet ble innført i 1999 og kretsens beste siden Også Norna-Salhus (fra 6.- til 7.plass), som ble en meget god nr. tre på medaljestatistikken, er inne i topp-10 på poengrankingen. I junior-nm havnet Gular også på en sterk 2.plass, både når vi regner poeng og medaljer, mens Fri ble hhv. nr. fire og tre på disse to rankingene og Norna-Salhus hhv. nr. fem og seks. Også BFG Bergen kunne vise til en plassering i topp-10, med totalt syvende høyeste poengsum. Og i UM toppet Gneist medaljestatistikken (og hadde nest høyeste poengsum), mens Fri og Norna-Salhus fulgte meget bra opp med hhv. 3.- og 4.plass (og fjerde og femte på poengrankingen). I tillegg hadde Stord ungdomsmesterskapets niende beste medaljefasit. Etter at vi kunne glede oss over fin nivåmessig fremgang (basert på topp-10-snitt) i 2001, 2002 og 2004, måtte vi i 2006 tåle en betydelig tilbakegang på herresiden, samtidig som fremgangen fortsatte på kvinnesiden. I 2007 greide vi imidlertid å stoppe herrenes tilbakegang, mens den positive utviklingen på kvinnesiden ble solid forsterket ga oss ny tilbakegang på herresiden, en utvikling som heldigvis stoppet opp i 2009, og som endelig ble snudd til en ikke ubetydelig opptur i I 2011 fortsatte fremgangen, på bred front, en trend som ble videreført i I 2013 må vi imidlertid konstatere en tilbakegang, til ned mot 2011-nivå. På kvinnesiden stabiliserte vi oss i 2010 på et relativt høyt nivå, etter seks år med positiv utvikling. Det nivået klarte vi ikke helt å kopiere i 2011, men vi hentet inn noe av denne tilbakegangen i 2012 og også for 2013 peker et flertall av pilene oppover. Nærmere bestemt ble fasiten følgende: Menn senior: Fremgang i 7 av 22 øvelser (2012: 15 av 20, 2011: 15 av 20, 2010: 12 av 20) Etter et stort oppsving i 2004 (med fremgang i hele 15 av 20 øvelser), en utflating i 2005, en betydelig nedgang i 2006 og ny utflating i 2007, fulgt av tilbakegang i 2008 og nok en utflating i 2009, kom vi endelig ut med fremgang i et flertall av øvelsene i I 2011 ble den positive trenden fra året i forveien kraftig forsterket, men det meste av den brede fremgangen vi så i 2012 ble dessverre borte i På 100m, 200m og 800m ble imidlertid sist sesongs topp-10-snitt våre beste siden hhv. 2002, 2001 og 2003, mens 400m, gode topptider til tross, var hakket bedre i Også 1500m, 3000m, 5000m og 10000m, samt begge hekkeløpene og hinder, kom svakere ut i Særlig på hekk, hinder og 10000m har vi en relativt svak bredde. Av hoppøvelsene kommer høyde ut med våre peneste tall på 12 år, mens vi må tilbake til rekordsesongen 2006 for å finne et bedre topp-10- snitt i stav. I lengde hentet vi inn det meste av 2012-sesongens tilbakegang, mens tresteg-nivået faller videre og er det svakeste siden Alle de fire (NM-)kastøvelsene var på oppadgående, både i 2011 og i 2012, men denne gang er det kun spyd, der 2013-nivået er vårt høyeste på åtte år, som får pluss i margen. Sleggesnittet ligger imidlertid fortsatt bra høyt, mens kule og diskos stod noe sterkere også i I 10-kamp ble det meget gode toppresultatet enda en del bedre i 2013, men vi hadde ingen bredde. Kappgang er nå også med i analysen, men her var topp-10-snittene høyere både på 3000m og 5000m i Menn junior(20): Fremgang i 8 av 21 øvelser (2012: 9 av 19, 2011: 13 av 19, 2010: 16 av 19) Etter at den flotte utviklingen i juniornivået på herresiden fra 2007 og 2008 stoppet opp i 2009, fikk vi fin fremgang i 2010 og 2011, mens 2012, totalt sett, ble omtrent som året i forveien. Da hadde vi bred fremgang i løp, og tilbakegang i alle hopp og kast. Nå har vi noe svakere tall på 100m og 400m enn i 2012, mens vi står sterkere på 200m og 800m. Særlig på sistnevnte distanse skjedde det mye gledelig, og juniornivået her er vårt høyeste siden Derimot viser de lengre løpene, med Side 17 av 26

18 unntak av hinder, samt hekk, tilbakegang. Videre har vi plusstall i høyde og tresteg, mens den negative utviklingen fra 2012 fortsatte både i stav, lengde, kule, diskos og slegge. Som for seniorene er således spyd eneste kastøvelse med positiv utvikling, mens 10-kamp (bokstavelig talt) ble nullet ut. Derimot er nivået i kappgang (både 3000m og 5000m) høyere enn i foregående sesong. Kvinner senior: Fremgang i 12 av 22 øvelser (2012: 12 av 20, 2011: 8 av 20, 2010: 10 av 20) Kvinner junior(20): Fremgang i 8 av 19 øvelser (2012: 7 av 18, 2011: 4 av 18, 2010: 13 av 18) Etter seks fremgangsrike år for kvinnefriidretten i Hordaland stabiliserte vi oss i 2010 på et relativt høyt seniornivå. Det maktet vi dessverre ikke helt å holde oss på i 2011, men en ikke ubetydelig del av tilbakegangen ble hentet inn i 2012, og i 2013 har vi i hvert fall holdt stillingen. I junior hadde vi meget solide plusstall også i 2010, men her fikk vi omtrent tilsvarende mange øvelser med negativ utvikling i Tilbakegangen avtok imidlertid en god del i 2012, og den er også i 2013 relativt moderat. De siste års eventyrlige utvikling for kvinnesprint i Hordaland fortsatte i Både på 100m, 200m og 400m hadde vi noen ganske seiglivede nivårekorder fra Den på 100m overlevde 2013 (med et nødskrik), mens 400-rekorden endelig røk, og det ettertrykkelig. På 200m ble det gamle 1989-toppsnittet senket allerede i 2011, og her kan vi nå vise til tre, strake rekordsesonger! I junior kunne vi glede oss over et historisk toppnivå på 100m, for andre år på rad, og på 200m ble nivårekorden fra 2010 regelrett utklasset! Også 400-juniortallene er svært gledelige, og de beste siden 1980-tallet. På alle flatløpene fra og med 800m og til og med 10000m stod imidlertid Hordaland sterkere for kvinner senior i 2012, men på 800m og 1500m er tilbakegangen moderat og snittene fortsatt relativt høye. På disse to distansene er dessuten juniorenes utvikling meget positiv, og også her må vi tilbake til 1980-årene for å finne bedre årsfasiter. Derimot kom 3000m og hekkeløp for junior bedre ut i 2012, mens hinder er i fremgang, som for seniorklassen, der vi setter et pluss ved korthekken og et minus ved langhekken og her burde bredden (gjennomgående) vært bedre. Hoppøvelsene står sterkere enn sist sesong for senior, med unntak av stav, der bredden var svak i Høyde, derimot, går kraftig frem og er (omtrent) oppe på 2010-nivå igjen, mens lengdenivået faktisk klatrer forbi den standarden også, og når sin høyeste topp siden 1980-tallet. I tresteg er fremgangen stor for senior, og noe mindre i junior, der vi ellers kan vise til en positiv utvikling i høyde, mens vi har minustall i stav og lengde. Kast for kvinner har vært en historisk god øvelsesgruppe for Hordaland de siste årene, og også for 2013 har vi gjennomgående relativt høy topp-10-snitt. I kule ble sågar den fire år gamle nivårekorden overgått, mens 2013-fasiten i slegge er vår nest beste noensinne, etter Diskos går noe tilbake, mens spyd er klart bedre enn foregående år, og ganske nær 2010-rekordnivå. Også i kvinner junior ble nivårekorden i kule (fra 1992!) slått, men for både diskos, slegge og spyd pekte pilene nedover. I 7-kamp er seniorene bedre enn i 2012 og juniorene fraværende. Kappgang står også svakt på kvinnesiden, med klar tilbakegang på 3000m (både for senior og junior), men 5000-statistikken (der juniorene riktignok er fraværende) er penere for 2013 enn for Konklusjonen blir da at friidretten i Hordaland også i 2013 fikk en forholdsvis god sesong, med en rekke store høydepunkter. Med (til dels rekord)høy representasjon i flere internasjonale mesterskap og styrking av posisjonen vår som landets nest beste seniorkrets. Videre dominerte Hordaland igjen stort, både i junior-nm og i UM, der vi stod sterkere enn noen gang. Som i 2010, 2011 og 2012 har vi en sesongfasit på kvinnesiden som er noe av det aller beste vi har hatt siden 1980-tallet. Etter tre gode år fikk vi riktignok tilbakegang på herresiden, der kretsen også mangler mye på sitt historiske toppnivå, men her har vi god tro på bedre og penere tall i 2014! Stein Fossen -leder- Heidi Benserud Harald Heier Jan Fjærestad Marit Aase Bjarte Bogstad Bjarte Lohne Side 18 av 26

19 ØKONOMI Kretstinget vedtok budsjettoverskudd på kr ,- for Resultatregnskapet ble et overskudd på ca kr ,-. Vi anser dette for å være god økonomistyring. Ved innkjøp av tidtakingskamera til Fana Stadion ca. kr ,- - har vi fått dekket kr ,. Krohnås Eiendom og Bergen kommune. Kretsen har i 2013 kjøpt inn nytt datautstyr til Fana Stadion og Leikvang Friidrettshall kostnad ca kr ,-. Dette var helt nødvendig for å få arrangert stevner på en forsvarlig måte. Når det gjelder detaljer, bl.a Stor-KM, TineStafetten, KM-innendørs viser en til selve regnskapet, som viser de ulike prosjekter. Betraktningar om økonomi Selv om kretsen har en positiv økonomi ved årsskiftet, og akseptable utsikter for 2014, må det arbeides bevisst for å styrke inntektssiden samtidig som kostnadene stadig evalueres og holdes lave. Dersom aktiviteten skal økes må det skaffes mer midler eller eventuelt bruke av fondet. Kretsstyret mener at det må prioriteres å skaffe nye midler, da fondet må stå som en økonomisk sikring for kretsen. Kretsen har fått rettighetene med reklame i Leikvang Friidrettshall, og vi har i 2013 engasjert et profesjonelt firma til salg av reklame. Det viser seg å være vanskelig å få firmaer til å kjøpe reklameplass. Momsrefusjon vil fortsette i 2014, og vil sammen med bidrag fra idrettsbingo gi godt grunnlag for inntektssiden. På utgiftssiden er faste poster som lønn, avgifter, forsikringer, husleie, pensjonsutgifter, etc. faste og kan vanskelig kuttes ned uten at aktivitetene reduseres. Fondet for barn og ungdom bør bare benyttes til dedikerte og nyttige prosjekter. For 2014 er det ikke planlagt slike prosjekter, men det nye kretsstyret bør ha mandat til å bruke av fondet hvis kreative og positive prosjekt framsettes. ANTALL LAG Hordaland Friidrettskrets har pr. 31/ hele 94 medlemsklubber. Følgende 4 lag er innmeldt i 2013: Sotra maratonklubb, Sotra Sportsklubb, Fjon ungdoms- og idrettslag og Bergen løpeklubb Følgende lag er utmeldt i 2013: FIL Vossar Aktivitetstallene i Idrettsregistreringen viser en økning på 7,67 % fra 7224 medlemmer pr. 31/ til 7778 medlemmer pr. 31/ Side 19 av 26

20 Sak 6: Regnskap Hordaland friidrettskrets regnskap 2013 budsjett 2014 Tekst Resultat 2013 Noter Budsj.2013 Rest budsj. Resultat 2012 Budsj.2014 INNTEKTER SALGSINNTEKTER 3120 Sponsorinntekter - avg.fritt , , Annonser - Avgiftsfritt 0, ,00 0 Arenareklame , Sum Salgsinntekter , , DRIFTSINNTEKTER 3440 Momskompensasjon , , Kretskontingent , , Kursinntekter 0, , Bingoinntekter , , PURREGEBYR -413, , Særkretstilskudd HIK , , Prosjektmidler , , Regionstilskudd , , Startavgift , , Fordelt Startavgift NFIF 0, , Inntekter Aktiviteter , , Diverse Inntekter , ,00 0 Sum Driftsinntekter , , Sum Inntekter , , KOSTNADER VAREKOSTNADER 4200 Innkjøp av Materiell/Utstyr 7367, , Sum Varekostnader 7367, , PERSONALKOSTNADER 5001 Lønn Administrasjon , , Overtid 0, , Avsatte feriepenger 63303, , Lønn Instruktører 11250, , Arbeidsgiveravgift 54705, , Pensjonskostnader 58765, , Andre Forsikringer 0,00 0, ,00 0 Sum Personalkostnader , , ADMINISTRASJONSKOSTNADER 6300 Leie Lokaler 44316, , Materiell/Utstyr , , Regnskapsføring 7762, , Lønn selvstendig næringsdrivende 10500, Kontorrekvisita/kopi/trykksaker 7014, , ÅRBOK 32250, , Aviser, tidsskrifter m.m. 1787, , Møteutgifter krets 17484, , KRETSTING 11235, , Forbundstinget 5205, ,00 0 Side 20 av 26

Friidrettskretsens årbok 2014

Friidrettskretsens årbok 2014 Å R B O K 2 0 1 4 Hordaland friidrettskrets Sammensluttet 8.12.1968 av Bergen Fri-idrettskrets, stiftet 19.05.1919 og Hordaland Fri-idrettskrets, stiftet 29.01.1921 Friidrettskretsens årbok 2014 Årboken

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer