Årsberetning For Stavne Arbeid og Kompetanse KF. solid raus spenstig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. For Stavne Arbeid og Kompetanse KF. solid raus spenstig"

Transkript

1 Årsberetning 2011 For Stavne Arbeid og Kompetanse KF solid raus spenstig

2 ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD ÅRSREGNSKAP s 16 STYRETS VEDTAK s 23 INNHOLDÅRSRAPPORT s 2 ÅRSRAPPORT Beskrivelse av virksomheten: Stavne Arbeid og Kompetanse KF er et kommunalt foretak, stiftet i Foretaket har egne vedtekter og eget styre som består av syv repre-sentanter, hvorav fem er oppnevnt av bystyret og to valgt av de ansatte i foretaket. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er attføringsbedrift og godkjent tiltaksarrangør for NAV for arbeidsmarkedstiltakene: AB - Arbeid med Bistand APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet VTA Varig tilrettelagt arbeid Foretaket driver tiltak og prosjektrettet arbeid på oppdrag fra Trondheim kommune og statlige direktorat. Flere av tiltakene drives i tett samarbeid med andre aktører. Foretaket har 75 ansatte, herunder 10 personer i tiltaket VTA - varig tilrettelagt arbeid. Det er til enhver tid ca 350 personer tilknyttet foretaket gjennom ulike arbeidsmarkedsog oppfølgings-tiltak. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er sertifisert gjennom et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdssektoren, Equass European Quality in Social Services. Foretaket ble første gang sertifisert i

3 ÅRSBERETNING 2011 Kort sammenfattet kan foretakets arbeid og utvikling i 2011 oppsummeres som følger: Rundt 600 personer har i løpet av året mottatt tilbud ved foretakets tiltak. Foretaket har fått økt antall tiltaksplasser fra NAV ved oppretting av prosjektet RBK Ung i jobb og tiltaksplasser ved Dagsverket. Økt fokus og tilbud om kvalifisering av deltakerne gjennom egne opplæringstiltak og kurstilbud samt samarbeid med EVO og andre opplæringsinstanser. Gjengangerprosjektet ble driftet av Stavne ut 2011 men overført Enhet for Oppfølging Heimdal fra årsskiftet. Evaluering fra HIST viser at Stavne lykkes i arbeidet med tilbakeføring av LAR-brukere til arbeid. Enestående og oppløftende resultater på landsbasis. Det er laget ny samarbeidsavtale om drift av Brygga og med Trondheim Fengsel om drift av Modulen. Avtaler om utprøvingsarenaer i næringslivet er fornyet med Valentinlyst Helse og Velferds senter og Ikea. Ny avtale er laget med Saupstadringen barnehager og Plantasjen. Det er iverksatt en utviklingsprosess fram mot samlokalisering av de arbeidsrettede tiltakene med mål om flytting i nye lokaler i Foretaket ble resertifisert i Equass i juni 2011, med gode tilbakemeldinger fra ekstern revisor. Formål og strategier Foretakets vedtekter 2 beskriver: Foretakets formål er å gi arbeidssøkere med bistandsbehov, arbeidspraksis og/eller hensiktsmessig og nødvendig tilrettelagt oppfølging i form av avklaring, intern arbeidstrening og arbeidspraksis i det ordinære arbeidsliv. Foretaket skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetting om videreføring til ordinær jobb, skole-/utdanningssituasjon eller over i annet egnet tiltak eller behandlingstilbud. Foretaket skal også drive rehabiliteringstiltak overfor målgrupper som trenger tettere og bredere oppfølging enn det som er innenfor rammene for arbeidsrettede tiltak. Trondheim Bystyre vedtok i 2011 en eierskapsmelding som bl.a. innbefatter eiers mål og resultatkrav til Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Foretaket skal innarbeide kravene i virksomhetens planverktøy og effektueres videre i det direkte arbeidet med deltakerne. Styret i Stavne Arbeid og Kompetanse KF vedtok i desember 2011 en strategisk plan for foretaket for Styrets strategiske føringer er retningsgivende for foretakets arbeid i perioden. Styret vil legge til grunn kommunens strategiske hovedgrep i sitt arbeid mot måloppnåelse. Disse grepene er mestring samhandling, samarbeid og samordning medvirkning kommunikasjon ressursstyring kompetanseutvikling. 3

4 ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsrettede tiltak Arbeid i Bedrift AB Arbeid med Bistand Veiledning til å finne, få og beholde en jobb Arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv Oppfølging ut fra et helhetsfokus Kvalifisering Arbeidspr Kartlegging og veiled praksis, opplæring o Praksis i ordinær bedrift Snekkerverksted, Me Skomaker, Ka Drømmefabrikken Kurs i karriereplanlegging og veiledning mot en ordinær jobb Dyktiggjøre og motivere arbeidssøkere for framtidig yrkes- eller utdanningsvalg Individuelt tilrettelagt læringsarena Tilpasset tilbud til frafallelever fra v.g skole Varig tilrettelagt arbeid VTA Arbeid på Snekkerverksted eller andre produksjonsavdelinger på Stavne Arbeidstakerne må ha uføretrygd og ansettes på vilkår for VTA Deltak sentr Dagsv Arbeid for rusm basert på dagsk vedproduksjon, andre egne LEDELSE OG AD Støttefunksjoner for avdelingene Prosjektutvikling Regnskap o 4

5 ÅRSBERETNING 2011 aksis APS ning gjennom arbeidsg arbeidslivsmestring eller i interne avdelinger: taprint, Søm &Design, ntine/kjøkken Rusrehabiliteringstiltak Modulen Samarbeidstiltak mellom Stavne og Trondheim fengsel Tilbud til innsatte med rusavhengighet og som har konkret ønske om endring i livssituasjon Tverretatlig samarbeid med fokus på mestring i fht arbeid, bolig, nettverk og andre sentrale livsområder ved løslatelse eren i um Samur Oppfølging av unge rusmiddelbrukere i alderen år. Samarbeid med ungdomsenheten, samhandling med ungdommene selv, deres nærmeste nettverk og sentrale hjelpeinstanser erket iddelavhengige ontrakter innen hagerydding og de oppdrag Brygga Integreringstiltak Tilbud til tidligere rusavhengige som har vært i institusjonsbehandling. Tett samarbeid med helseforetakets institusjoner, NAV og kommunale oppfølgingstjenester Diverse aktiviteter for brukere og deres nettverk. Åpent på dag/kveldstid og annenhver helg. MINISTRASJON g budsjettoppfølging Avtaler med sentrale samarbeidspartnere 5

6 -- ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsrettede tiltak 6 Det er en klar trend i attføringsbransjen og i bestillingene fra NAV at flest mulig skal ha sin arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Dette kommer fram gjennom møter vedrørende samarbeidsavtale med NAV og i signaler fra innholdet i ny NOU om de arbeidsrettede tiltakene. Fortsatt jobber Stavne med mange deltakere som er langt fra å kunne stå i en ordinær jobb. Over 80 % av deltakerne har utfordringer i forbindelse med psykisk og/eller fysisk helse. Ellers er hovedgruppa folk med store sammensatte utfordringer knyttet til arbeidsliv og fungering i livet ellers. Mange har sluttet i sitt yrke av helsemessige årsaker, og mangler relevant arbeidserfaring når de må finne et yrke som krever annen kompetanse. Vi ser et stort behov for at kvalifisering og kompetanseheving innlemmes i tiltak rette mot Stavnes målgrupper, gjennom fagopplæring og annen skolering. Næringslivet er Stavnes viktigste samarbeidsparter i formidling av folk til arbeidslivet. I all hovedsak er det privat næringsliv som ansetter folk fra arbeidsmarkedstiltak. Mange offentlige virksomheter har utfordringer når det gjelder rekruttering av personer med funksjonsproblemer til aktuelle stillinger. En stor del av arbeidssøkerne som henvises til tiltakene er langt fra å fungere i en ordinær jobb. Foretaket trenger derfor et bredt spekter av arbeidsarenaer for kartlegging og utprøving. I 2011 ble det etablert intensjonsavtale om samarbeid med Plantasjen og Saupstadringen barnehager, i tillegg til Ikea og Valentinlyst Helse- og velferdssenter fra tidligere. Dette er en samarbeidsform med næringsliv og virksomheter Stavne vil videreutvikle for å ha et mangfold av arenaer for kvalifisering, arbeidspraksis og formidling til ordinær jobb. I samarbeid med NAV, RBK og Prima etablerte Stavne RBK Ung i Jobb som kvalifiserings- og formidlingstiltak for unge arbeidssøkere som ikke har fullført videregående skole. Tiltaket har en tredeling med oppstart i et kursprogram, arbeidsutprøving på arenaer på Lerkendal og videreføring til ordinær bedrift inn mot RBKs partnernettverk. Partnernettverket består av over 100 bedrifter i de fleste bransjer i Trondheimsregionen.

7 ÅRSBERETNING 2011 Stavne har utarbeidet rutinebeskrivelse som fungerer som en håndbok for de ansatte med oversikt over hva som skal gjøres og vektlegges fra inntak til utskriving. Den er knyttet opp mot NAV sine kravspesifikasjoner for tiltakene og er inndelt i tre hovedfaser: Inntaks- og kartleggingsfase, Arbeidsfase, Avslutnings- og videreføringsfase. Fagkoordinatorene har månedlige møter med tilretteleggerne og konsulentene med gjennomgang av hver enkelt deltaker. Fokus i samtalene er progresjon mot ordinært arbeidsliv og behov for tid i tiltak. For APS har vi en svak nedgang i tiltakstiden. Vi registrerer at vi fortsatt har deltakere med store sammensatte utfordringer som er ressurs- og tidskrevende, både i kartleggingsfase, utprøving og formidling til ordinært arbeidsliv. Arbeidet med ventelister av søkere er systematisert i alle tiltak. Dette gir forutsigbarhet i forhold til ventetid og oppstartdato. Det er utviklet et eget inntaksprogram som gir god oversikt over ressurser og utfordringer den enkelte har, før de starter i arbeidspraksis. Det er innarbeidet et kursprogram som er tilpasset deltakernes opplæringsbehov i forhold til å få og kunne stå i jobb. Stavne har ansatt pedagog for å jobbe med kvalifisering av deltakere innen basiskompetanse i arbeidslivet. Dette gjelder kompetansekartlegging, lese- og skrivetiltak, tallbehandling, grunnleggende IT kunnskap etc. Drømmefabrikken er endret i retning av mer individuell karriereveiledning og kartlegging av de yngste arbeidssøkerne mot arbeidslivet. Veiledere i arbeidsmarkedstiltakene har fått opplæring og blitt sertifisert innen flere av attføringsbedriftenes verktøy. Noe opplæring er gjennomført i samarbeid med Prima. Kompetansehevningen er rettet mot Stavnes kjernemålgrupper med mål om at flest mulig skal i ordinær jobb. Det er gjennomført regelmessige driftsmøter med produksjonsavdelingene med mål om bedre og mer kostnadseffektiv drift. På oppdrag fra NAV og Stavne gjennomførte HIST en omfattende evalueringsundersøkelse med fokus på resultater av attføringsarbeid med LAR-brukere (Legemiddelassistert rehabilitering) ved Metaprint. Resultatene er, i følge rapporten, enestående og oppløftende sammenlignet med andre arbeidstreningsprogram for denne målgruppen. 60 % av deltakerne har kommet videre i ordinært arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Tiltaket er et godt eksempel på at tett samhandling funger godt opp mot ei målgruppe som har marginal tilknytning til arbeidslivet. Rapporten er bl.a. presentert i Arbeids- og Velferdsdirektoratet Dagsverket, som driver lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige, fikk høsten 2011 utvidet tilbudet med 5 plasser. Plassene er øremerket de mest stabile brukerne i målgruppa med mål om å komme seg videre til andre tiltak. Tiltaket har tett samarbeid med NAV, som har øremerket ressurser til tiltaket. Det er utarbeidet forenklede Individuelle Planer (IP) for alle. Dette har gitt deltagerne et mulighet for å kunne ta utviklingssteg videre ut fra Dagsverket. 7

8 ÅRSBERETNING 2011 Tall og statistikk Det er økt fokus på formidling i arbeidsmarkedstiltakene. Dette gjelder primært tiltaket Arbeid med Bistand (AB). Formidling i denne sammenhengen blir omtalt som de som er skrevet ut til jobb og selvfinansiert skole. AB på Stavne formidlet 60 % av deltakerne som avsluttet i Dette er høyere enn gjennomsnittet for bransjen på landsbasis og 7 % bedre enn i fjor. Det er en økning i andelen kvinner i tiltakene. Totalt sett besto deltakermassen av 38 % kvinner og 62 % menn. Gjennomsnittsalderen har økt med ca 1 år, fra 32 til 33 år med aldersspredning fra år. Dette kan sees i sammenheng med at vi har hatt betydelig økning i andel deltakere som mottar Arbeidsavklaringspenger fra NAV i Ytelser: Spesielle Utfordringer Helseproblematikk 80 % Økonomi 40 % Ikke fullført. VGS 60 % Mangler arb.erfaring 50 % Statistikk Tabellene nedenfor viser basisopplysninger for de ulike tiltakene. Interne overføringer mellom tiltak og avdelinger gjør at totalsummen av antall innskrivinger kan være høyere enn antall personer som har fått et tilbud i løpet av Fordeling på alder og kjønn Tiltak Gj.snitt alder Kvinner Menn APS 30,2 år 31,7 år 39 % 40 % 61 % 60 % AB 31,9 år 34,9 år 30 % 34 % 70 % 66 % VTA 46,6 år 47 år 11 % 15 % 89 % 85 % Antall innskrevne, avsluttet og gjennomsnittlig oppholdstid Tiltak Antall innskrevne Antall avsluttet Gj.snitt tid i tiltaket APS ,8 mnd. 9,6 mnd. AB mnd. 15.mnd. VTA For APS ser vi i 2011en svak nedgang i gjennomsnittlig oppholdstid sammenliknet med Dette mener vi er et resultat av at det ble igangsatt et nytt inntaksprogram, med sikte på bedre og tidligere avklaring. For AB har tiltakstiden økt i snitt med 3 mnd. Dette kan forklares med at det har vært færre korte tiltaksløp, og at flere deltakere var inne i tiltaket opp mot maksimal tid i 3 år. 8

9 ÅRSBERETNING 2011 Arbeid med Bistand (AB) For AB Stavne ble 60 % av deltakere som avsluttet i 2011 formidlet til arbeid eller skole.. Tallene inkluderer tiltakene LAR og Vilje viser vei, samt tiltaksplassene i Brygga og Fengsel. 60 deltakere ble avsluttet. (7 deltakere ble i tillegg internt overført til APS). Disse avsluttet til: Arbeid 57,0 % (34 personer) Skole/utd 3,3 % (2) Behandling 20,0 % (12) Tilbakeført NAV/Oppf 8,0 % (5) Kvalifisering/AMB 3,3 % (2) Flyttet 3,3 % (2) Annet 5,0 % (3) 71 % av deltakerne som ble skrevet ut til arbeid gikk direkte over på ordinær lønn, uten lønnstilskudd fra NAV. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS-tiltakene er primært tiltenkt kartlegging og arbeidsutprøvning av deltakere. Videreføring til Arbeid med Bistand er ofte en hensiktsmessig tiltakskjeding for disse. Tallene inkluderer tiltakene LAR og Vilje viser vei. 130 deltakere innenfor APS avsluttet ved Stavne i Disse ble utskrevet til: Arbeid med Bistand 21,5 % (28 personer) Skole 4,5 % (6) Behandling 34,5 % (45) Avsluttet/tilbakeført NAV 28,5 % (37) Arbeid 1,5 % (2) Ufør 4,0 % (5) Annet* 5,5 % (7) *flyttet, fødsel, institusjon Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Antall ansatte: 14 1 avsluttet i løpet pga flytting. Sluttårsak og formidlingsresultat 2010 og 2011 Tiltak Arbeid/formidling Skole/utdanning Behandling Tilbakeført NAV Annet APS 5,5 % 1,5 % 10 % 4,5 % 20 % 34 % 29 % 28,5 % 18 % 5,5 % AB 53 % 57 % 3 % 16,5 % 20 % 16,5 % 8 % 9 % 11 % Antallet deltakere skrevet ut til skole/utdanning fra APS er lavere i 2011 enn i 2010, noe som kan ha en sammenheng med en mer restriktiv linje fra NAV sin side ifht bruk av AMO og annen NAVfinansiert utdanning. Andelen utskrevet fra APS i kategorien annet er betydelig redusert i Dette skyldes endringer i måten sluttgrunn registreres på. Endringen må ses i sammenheng med økning i antall utskrevet til behandling i

10 ÅRSBERETNING 2011 Dagsverket 147 personer var i jobb på Dagsverket. Av disse var det 46 nye registrerte. Snittalderen på deltakerne var 41 år. Gjennomsnittlig belegg var på 92,8 %. Av de oppmøtte var det 25,6 % kvinner og 74,4 % menn. Dagsverket videreførte 9 personer til interne eller eksterne tiltak/arbeid. Det er verdt å nevne at dette er fra et lavterskeltiltak hvor deltakernes oppmøte er basert på egen motivasjon. Rusrehabiliteringstiltak Stavne har i 2011 styrket faglig oppfølging av rustiltakene og i større grad knyttet tiltakene opp mot Stavnes kjerneområder; kompetanseheving og formidling til arbeid. Gjengangerprosjektet ble ved årsskiftet 2011/2012 overført til Enhet for oppfølging Heimdal i Trondheim kommune. Det har vist seg at Gjengangerprosjektets målgruppe har behov for ulike kommunale oppfølgingstjenester og får i liten grad benyttet arbeidsmarkedstiltakene ved Stavne. Dette gjør at en samlet organisering under kommunens oppfølgingstjeneste, er naturlig. Trondheim Fengsel og Stavne har fornyet samarbeidsavtalen vedrørende drift av rustiltak for innsatte ved Modulen. Sentralt i avtalen står utvikling av samarbeidet med rusmestringsenheten slik at Modulens plass i Trondheim Fengsels russtrategiske plan, tydeliggjøres. Et viktig ledd i rusrehabiliteringstilbudet ved Modulen er oppfølging etter endt soning og tilbud om tilrettelagt arbeid. Trondheim kommune og Rusbehandling Midt Norge HF har fornyet samarbeidsavtalen vedrørende integreringstiltaket Brygga. Tiltaket er driftet og administrert av Stavne. Avtalen legger vekt på videreutvikling av tilbudet ved Brygga knyttet til tilrettelagt arbeid og opplæring. I 2011 ble SAMUR s tilbud for ungdom under 18 år lokalisert til Ungdomsenheten og for de over 18 år ved Stavne. Det har ved delt lokalisering vært viktig å sikre samtidige tjenester i overgang mellom SAMUR- ung og SAMUR-voksen, gode samarbeidsformer og videreutvikling av tiltaket. Tilbudet om Kognitive program er i større grad implementert i tilbudet om rusrehabilitering ved Stavne. Stavne er representert i klinisk samarbeidsutvalg bestående av representanter blant annet fra kommunen, NAV og Rusbehandling Midt Norge HF. Statistikk Rusrehabiliteringstiltak 2011 Tiltak Antall deltakere Kjønnsfordeling Gj. snittsalder Modulen 59 M: 100 % 32 år Samur 35 (9 ved samur ung og 26 K: 46 % M: 54 % 20 år ved samur voksen) Brygga 109 K: 35 % M: 65 % 32 år Kognitive program 59 K: 44 % M: 56 % Ca. 27 år Gjengangerprosjektet 25 K: 12 % M: 88 % Ca. 35 år 10

11 ÅRSBERETNING 2011 Brukermedvirkning Våren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant alle deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Den viser gjennomgående høy tilfredshet med tjenestetilbudet. I forhold til måloppnåelse er det 80 % som har krysset av på 4 eller høyere (på skala fra 1-6), selv om enkelte har vært relativt kort tid i tiltak. Det er mulig å se positive effekter av oppfølging, i forhold til oppstart og definering av relevante mål underveis i oppfølgingen. Brukerrådet på Stavne har en representant fra hver av følgende organisasjoner: RIO, Way Back, Mental Helse og ADHD-foreningen. Brukerrådet har i 2011 styrket representasjonen av deltagere på Stavne. Brukerrådet har avholdt fire rådsmøter. Gjennom Equass har Stavne fått økt fokus på brukermedvirkning. I dokumentasjon til Equass har Stavne delt inn brukermedvirkningen i tre nivå: Individuelt nivå omhandler hvordan den enkelte deltaker styrer og påvirker sin egen prosess. På gruppe- eller avdelingsnivå har deltakerne allmøter og påvirker tilbudet på sin avdeling. Organisasjonsnivå er brukerrådet den viktigste aktøren. Det er jobbet systematisk med brukermedvirkning på alle tre nivå. Kompetanse Stavne har ivaretatt kompetanseutvikling internt ved bl.a. gjennomføring av Stavneskolen som er opplæring av nytilsatte, faglig oppfølging på individ og gruppe nivå, veiledning og interne fagdager. I 2011 har implementering av Motiverende Intervju (MI), og etikk stått i fokus. Gjennom medlemskap i bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene, deltar ansatte på ulike fagspesifikke kurs og opplæringsaktiviteter. Satsing har vært sertifisering i nye karriere- og kartleggingsverktøy, kunnskap om formidling til arbeid, kurs i opplæring av personer med lese-/skrivevansker og matematikk problemer og metodekurs i standardisering av opplæring i attføringsbedrifter. I 2011 engasjerte Stavne to pedagogiske tilretteleggere i 1,5 stilling. Dette har tilført organisasjonen en betydelig kompetanse innen grunnopplæring for personer med yrkeslivshemmende lærevansker. Deltakere kan nå få tilbud om individuell grunnopplæring innen lesing/skriving, tallbehandling og data. Deltakere ved Brygga har tilbud om råd/veiledning, leksehjelp og studieteknikkurs. To ansatte har tatt videreutdanning i tilrettelegging av arbeid for personer med ADHD, Aspergers og Tourettes, en innen kognitiv terapi og en innen familie og nettverksarbeid. En ansatt har tatt 1. avd. rettsvitenskap og forvaltningsrett, arbeidsrett. 30 ansatte har tatt 2 dagers kurs innen motiverende intervju (MI). Kompetanseheving av ledelse/stabsfunksjoner har hatt høy prioritert med videreutdanning innen strategi og ledelse ved BI. 11 ansatte deltar i utdanningen, som avsluttes i april I tillegg har ansatte ved Stavne deltatt i ulike eksterne fagnettverk, seminar/konferanser og fagdager. Flere avdelinger har benyttet ekstern veiledning, der i blant veiledning i psykisk helsearbeid og rusrehabilitering. 11

12 ÅRSBERETNING 2011 EQUASS kvalitetssikring Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å drifte arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor. EQUASS tilfredsstiller NAV s krav til kvalitetssikring. Stavne ble første gang sertifisert i 2009 og resertifisert i juli I tillegg til økt fokus på foretakets kvalitetspolitikk, har arbeidet med EQUASS medført større vektlegging av brukermedvirkning og resultatevaluering, bedre personal- og kompetanseplaner og konkretisering av forbedringstiltak med tilhørende dokumentasjon. Omdømme og markedsføring 2011 har vært et aktivt år for Stavne i møte med omverdenen. Stavnes produksjonsavdelinger har annonsert salgsvarer og deltatt på messer og arrangementer bl.a. det store julemarkedet på Trondheim Torg. Det er utarbeidet profileringsgjenstander og brosjyrer. Stavnes produkter ble lagt ut for salg på bl.a. Ringve, Sverresborg og Rockheim museum. Stavne har egen nettside med informasjon om alle aktiviteter og tiltak. Her er det mulig å finne brosjyrer, rapporter, profileringsmateriell, bilder og bakgrunnsinformasjon. Løpende nyheter legges ut på nettsiden. Stavne har vær synlig i Adresseavisen ved omtaler og artikler av tiltakene Metaprint, RBK - Ung i jobb og SAMUR. Gjengangerprosjektet har fått omtale i gatemagasinet Sorgenfri. Samarbeid med IKEA ble beskrevet i internavisen LESA. RBK har omtalt RBK Ung i jobb på sin hjemmeside og ellers i sine egne fora. Ansatte ved Stavne har deltatt i flere relevante fagkonferanser med egne presentasjoner. Stavne har koordinatoransvar for et prosjekt i forbindelse med gjengangervold blant unge i Trondheim. 12

13 ÅRSBERETNING 2011 Arbeidsmiljø/Personale Medarbeiderundesøkelsen i 2011 bekrefter at det er et trygt og godt arbeidsmiljø ved samtlige avdelinger og virksomheter. Det legges vekt på inkludering av personalet i alle prosesser. Det er en målsetting at det ikke skal være arbeidsrelaterte skader eller ulykker ved foretaket. I 2011 er det ikke registrert alvorlige skader. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner for rapportering av avvik. Dette er tatt inn som et eget tema i vernerundene. Stavne har tatt i bruk It-verktøyet Ad travel for tids/faværsregistrering og reiserefusjon. Sykefravær Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse ikke skal ha arbeidsrelatert sykefravær. Foretaket er IA-bedrift og benytter egenmeldinger i henhold til IA-avtalen. Sykefraværsprosenten i 2011 er på 7,5 prosent. Fravær Fraværsprosent ift antall dagsverk, fordelt etter periode og kjønn. Egenmeld dagsv dagsv. > 56 dagsv. Totalt Kvinner 1,1 0, ,5 6,8 % Menn 0,9 1,0 1,0 5,5 8,4 % Samlet 1.0 0,8 1,2 4,5 7,5 % Miljøtiltak Alle virksomheter har fokus på miljøtenkning. Søm & Design og Skomakeren baserer en del av produksjonen på gjenbruk av tekstiler og lær. Kantina har fokus på miljøvennlige produkter og økologisk mat. Personalet anvender kontorinventar, brukte møbler og utstyr fra Gjenbrukssentralen når dette er mulig. Det finnes sykler til disposisjon for ansatte for å redusere bilbruken. Likestilling og etnisitet Foretaket har jevn kjønnsfordeling i personalgruppa. Ved tilsetting er det fokus på alder, kjønn og etnisitet. Alle søkere med ikke-europeisk bakgrunn, som vurderes som faglig kvalifisert, innkalles til intervju ved tilsettinger. En sentral målsetting innen inkluderende arbeidsliv er at foretaket skal være integrerende når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet og religion. Etikk Som kommunalt foretak er Stavne underlagt Trondheim kommunes etiske retningslinjer. Etiske problemstillinger har økt fokus i forbindelse med Equass sertifisering. Dette innbefatter retningslinjer som ivaretar brukernes livskvalitet, verdighet, konfidensialitet, informa-sjonsflyt og det sett av prinsipper og verdier som regulerer tjenesteleveringen på Stavne. Dette følges opp gjennom rutiner og dokumentasjon. 13

14 ÅRSBERETNING 2011 HMS Arbeidsmiljøgruppa ved Stavne Arbeid og Kompetanse er sammensatt av verneombud, plasstillitsvalgte og ledelse. Det ble avholdt 11 møter i gruppa, samt møter med eksterne samarbeidspartnere og Arbeidsmiljøenheten i Trondheim Kommune. I tillegg til representanter fra arbeidsmiljøgruppa, har driftsansvarlig, brannvernleder og andre aktuelle ansatte, deltatt i de ulike møteforaene. Som kommunalt foretak er Stavne pålagt HMS-rapporteringer på flere nivåer i kommunen. Opplærings og sikkerhetsrutiner i samarbeid med Trøndelag Brann og Redningstjeneste. En større evakueringsøvelse ble gjennomført i oktober, med bistand fra TBRT. I regi av Røde Kors er det gjennomført flere førstehjelpskurs for deltakere og ansatte. Oppdatert risikokartlegging er gjennomført. Denne gir grunnlag for en helhetlig analyse av foretakets risikobilde. Kvalitetskonsulent har gjennomført kurs i kjemisk kartlegging og grunnkurs i HMS. Rutinemessig internkontroll er gjennomført ved samtlige avdelinger. Verneombud og ledelse har felles ansvar for lukking av avvik. Av helsefremmende tiltak nevnes tilbud om trening i arbeidstida for ansatte og deltakere samt gjennomføring av felles aktivitetsdager og sosiale sammenkomster. Lokaliteter Det har vært sterkt fokus på framtidig lokalisering av Stavne. Hovedvalget har stått mellom en utvikling av Stavneområdet med mål om framtidsrettede, oppgraderte lokaler som blant annet inneholdt et nybygg. Prosessen opp mot kommunen og andre interessenter, har avklart at dette er en uaktuell løsning ut fra framtidsplaner for området totalt sett. Det andre alternativet har vært å gå ut i leiemarkedet. Administrasjonen, i tett dialog med styret, Trondheim eiendom og egen arbeidsgruppe med ansatterepresentasjon, har jobbet med flere mulige prospekter. Valget har falt på aktuelle lokaliteter i Fossegrenda, hvor det er iversksatt forhandlinger med utgangspunkt i en langsiktig leiekontrakt. Endelig vedtak fremmes på styremøte i februar

15 ÅRSBERETNING 2011 Inkluderende Arbeidsliv Det har vært et utvidet samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret. Det ble avviklet fire avdelingsvise møter for ansatte der tema var muligheter gjennom IA avtalen. Foretaket har søkt og fått tilkjent flere individuelle og systemrettede tilretteleggingstilskudd innenfor IA. Internasjonalisering Stavne har i 2011 deltatt i Leonardo da Vinci-prosjektet BEAM (Building Ecologically in Alternative Materials). Stavne deltok med flere ansatte på samlinger i Nederland og i Frankrike, hvor prosjektet ble avsluttet i juni Prosjektperioden ble oppsummert som lærerik, spennende og arbeidskrevende. Direktøren tok initiativ til studiebesøk til Stockholm sammen med representanter for Attføringsbedriftene. Dette for å bli kjent med OCN open college network metodikken som vurderes utprøvd på Stavne. OCN er kartlegging, dokumentasjon og godkjenning av ikke formell kompetanse man tilegner seg gjennom arbeidspraksis. Søknad om Interreg-midler til forprosjektering er under utarbeidelse. Det var to volontører fra henholdsvis Portugal og Makedonia gjennom Aktiv Ungdom på Stavne fram til september Stavne har positive erfaringer med voluntørordningen og vurderer videre aktivitet gjennom Aktiv Ungdom programmet. I sammenheng med engasjementet i Aktiv Ungdom, har Stavne samarbeidet med frivillige organisasjoner i Trondheimsområdet. Trondheim kommune har vedtatt en internasjonal strategi, og har gjennomført en kartlegging av internasjonal virksomhet i kommunen. Stavne er engasjert av Trondheim kommune for å bidra i denne prosessen. Personalet på Stavne er med og støtter SOS-barnebyen i Limón, Costa Rica. Direktøren for Stavne sitter i Internasjonal gruppe hos Attføringsbedriftene som er medlem i EPR European platform for rehabilition. 15

16 -- ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskap 2011 Foretaket legger frem et årsregnskap med følgende resultat: Driftsregnskapet overskudd på kr Investeringsregnskapet overskudd på kr som er ekstraordinær erstatning av bygg. Dette er disponert slik: Kr er avsatt investeringsfond Kr er avsatt disposisjonsfond hvorav kr er knyttet til pensjonsfondet. Kr er hentet fra bundne fond Kr er avsatt bundne fond Budsjett-avviket på inntektssiden var på netto kr om vi holder momskompensasjonen utenfor. I all hovedsak er dette økte inntekter fra NAV via endringer i tiltakstype ved Dagsverket og oppstart av RBK Ung i jobb. Foretakets personalkostnader er kr 1,8 mill under de budsjetterte tallene. Foretaket har hatt en del langtidssykmeldte i 2011 og har vært meget forsiktig med å ta inn vikarer. Interne løsninger har i stor grad blitt valgt, samtidig som kr i lønnsmidler er kostnadsført under konsulenttjenester. Foretakets driftskostnader avviker med kr. 2,8 mill. Dette skyldes flere poster, de største er som følger: Mat og undervisningskostnader kr Varekjøp og div driftskostnader kr Telefon/datalinjer, drift kjøretøy Renhold kr Konsulentkostnader med , der det vesentligste er lønnskostnader kr fakturert fra Trondheim kommune vedrørende Samur-prosjektet. I sum fremlegger foretaket et årsregnskap hvor hovedaktivitetene har fulgt de budsjetterte tallene. 16

17 ÅRSBERETNING 2011 Driftsregnskap pr Noter Konto Kontonavn Budsjett Regnskap Regnskap Salgsinntekter Refusjoner NAV-Stat m.m Momskompensasjon Rammeoverføring Trondheim kommune Note 1 Sum driftsinntekter Lønn og sosiale utg Kjøp av varer og tjenester Motpost momskompensasjon Deltakertilskudd Tilbakeført tap på fordring -41 Note 8 59 Av- og nedskrivninger Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansposter: 90 Renteinntekter Renteutgifter Netto finans Note 8 99 Motpost avskrivninger Ordinært resultat Interne finansieringstrans. Note 7 54 Avsatt disposisjonsfond Note 7 55 Avsatt bundet dr.fond Overført inv.regnskapet 22 Note 7 95 Bruk av fond Sum finansieringstr Regnskapsm. resultat

18 ÅRSBERETNING 2011 Balanseregnskap 2011 Tall i hele tusen Balanse Note Saldo Saldo Eiendeler Utstyr, maskiner og transportmidler Faste eiendommer og anlegg Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Bankinnskudd og kontanter Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik pensjoner Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Disposisjonsfond 7, Investeringsfond Bundet driftsfond Kapitalkonto, eiendeler m.v. 5, Kapitalkonto Egenkapital Pensjonsforpliktelse Sum langsiktig gjeld Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk og arbeidsg.avg Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 4, Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Investeringsregnskapet pr Tall i hele tusen INVESTERINGER Regnskap 2011 Regnskap 2010 Brukt 9 seter buss/vare Dagsverket 132 Sum investeringer FINANSIERING Regnskap 2011 Regnskap 2010 Overført fra driftsregnskapet Erstatning verkstedbygg Avsatt investeringsfond Solgt driftsmiddel (sagbruk) -110 Sum finansiering

19 ÅRSBERETNING 2011 Noter Note 1: Spesifikasjon av inntekter: Salgsinntekter næringsvirksomhet Inntekter fra NAV Andre statilige overføringer Sykepenger ( lønnstilskudd inkludert i 2010 tall) Momskompensasjon Rammetilskudd fra Trondheim kommune Tilskudd til deltakerutbetaling (avsluttet 2011) Sum inntekter Note 2: Kortsiktige fordringer Posten består av følgende: Kundefordringer Mva komp Årsperiodiseringer Sum kortsiktige fordringer ,00 Note 3:Skattetrekk/arbg.avg. Skyldig skattetrekk 6.termin kr Lovpålagt avsetting: Saldo skattetrekkskonto pr er kr Note 4: Leverandørgjeld Saldo i balansen totalt kr Posten består av ordinær leverandørgjeld med kr og periodiserte kostnader kr Resterende kr er mindre trekk knyttet til lønn med mer Note 5: Kapitalkonto pr Spesifikasjon av kapitalkonto: Inngående balanse Avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Utgående balanse Kapitalkonto eiendeler Kapitalkonto Sum kapitalkonto

20 ÅRSBERETNING 2011 Note 6 pensjoner 2011 Endringer for 2011/12 KRD høring med endring i 13. Her foreslås at avskrivningstiden for premieavviket endres fra 15 til 10 år. Samtidig tas de årlige estimatavvikene fortløpende inn i balansen. Disse endringene er tatt inn i beregningene for 2011 og I tillegg tar beregningen nå utgangspunkt i faktisk medlemsmasse En høyere medlemsmasse enn estimert vil gi høyere pensjonskostnad. For Stavne med 15 års amortiseringstid, vil utgående balanse endres fordi alle tidligere års estimatsavvik tas inn i balansen. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2010 OG 2011 Føring med 10 års amortiseringstid Stavne arbeid og kompetanse KLP FS fra aktuar Trondheim kommunale pensjonskasse PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT Overførte/mottatte pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Overførte/mottatte pensjonsmidler Brutto pensjonsmidl. IB Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før Andel av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB Akkumulert avvik tidl. år IB Overførte/mottatt avvik 0 0 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik forpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB Akkumulert avvik tidl. år IB Overførte/mottatt avvik 0 0 Amortisert avvik i år Gj.st samlet avvik midler UB FØRING AV ESTIMATAVVIK Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto estimatavvik AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.) Netto balanseført estimatavvik i år Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0 0 Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS ESTIMAT Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 44,04 46,79 47,36 Gj.snitts tjenestetid, aktive 8,00 8,56 7,97 20

21 ÅRSBERETNING 2011 Noter til balanseregnskapet Note 7 Bevegelser på fond Foretaket hadde pr kr i fondsmidler. En vesentlig post er pensjonsfondet på kr Saldo på fond pr er kr dvs en bevegelse fra 2010 på kr Pensjonsfondet utgjør kr Investeringsfond: Foretaket mottok en erstatning da verkstedbygget ble revet på kr Dette beløpet er disponert mot investeringsfond. Bevegelsen består av følgende: Bevegelse: Avsatt statsmidler ( Gjenganger prosjektet ) 89 Sum øremerkede midler 89 Disposisjonsfond Resultat Bevegelse pensjons fond 349 Sum frie midler 440 Investeringsfond: Fra investeringsregnskapet Bruk av fond (Helsedirektoratet, gjenganger og Modulen) -97 Bruk av fond (kr deltakerfond ) -29 Sum bruk av fond -126 Sum fondsbevegelser Note 8 Gruppe Avskrivningsplan varige driftsmidler Levetid Anskaffel ses kost Bokf Avskr. 11 Nedskr. Tilgang 11 Bokf verdi Eiendommer og anlegg 50 år Anlegg og tilpasninger 20 år Utstyr, mask. og dr.midler10 år Data utstyr 5 år Sum Kommentar: Foretaket har nedskrevet alle anlegg og påkostninger i Osloveien 155. Dette er en direkte konsekvens av at foretaket har vedtatt å flytte fra objektene som eies av Trondheim kommune. Foretaket har satt opp eget driftsbygg med gjenværende bokført verdi kr pr Her er det en usikkerhet i forhold til erstatningsbeløp ved fraflyttin. Signaler fra Trondheim kommune indikerer at et ukjøp/erstatning må påregnes. Likevel knytter det seg en usikkerhet til verdifastsettelsen. 21

22 ÅRSBERETNING 2011 Noter Note 9 Fordringer Trondheim kommune Stavne Arbeid og Kompetanse KF har en kortsiktig fordring på kr mot Trondheim kommune pr Beløpet består av følgende poster: Rus Midt-Norge via TK Mva komp Husleie Osloveien Til sammen Note 10 Kortsiktig gjeld Trondheim kommune Foretaket har ikke kortsiktig gjeld mot Trondheim kommune pr Note 11 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital saldo saldo Endring Balanse Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Diff leverandørgjeld til EK (Note) Sum endring Fra drift Fra investering Drift og investering Sum inntekter ekskl. finans Sum utgifter ekskl. finans Avskrivninger Eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter Sum endring drift og inv Note: Posten leverandørgjeld hadde pr en akkumulert differanse mot reskontooversikten på kr Denne posten har blitt skjøvet over flere år i påvente av en avklaring. Ved overgang til nytt regnskapssystem i 2011 ble reskontroposteringene tømt og restsaldo på leverandørgjeld kr ble utlignet direkte mot egenkapitalen. 22

23 ÅRSBERETNING 2011 Styrevedtak 2/2012: Årsregnskap og årsberetning 2011 Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF vedtar fremlagt årsberetning og årsregnskap for året Foretakets ordinære driftsresultat viser et overskudd på kr Investeringsregnskapet viser et overskudd på kr som er ekstraordinær erstatning bygg. 15. februar

24 Osloveien Trondheim Tel

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

31.12.2008 31.12.2007 Endring 111 356 514 kr 101 578 654 38 019 573 kr 16 738 216 73 336 941 kr 84 840 438 kr (11 503 497)

31.12.2008 31.12.2007 Endring 111 356 514 kr 101 578 654 38 019 573 kr 16 738 216 73 336 941 kr 84 840 438 kr (11 503 497) NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2008. Note 1 - Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital 31.12.2008 31.12.2007 Endring 111 356 514 kr 101 578 654 38

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711

Note 2012 2011. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Aktivitetsbaserte inntekter 1 97 667 102 711 Sum driftsinntekter 97 667 102 711 Varekostnader 14 4 597 5 411 Lønn og andre personalkostnader 2,9

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg 1 STAVNE GÅRD KF-VEDTEKTSENDRING Arkivsaksnr.: 08/28772 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar styret i foretaket sitt forslag til vedtektsendring for Stavne gård KF Vedlegg

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014

Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune (TLM) v/ enhetsleder Magne Jøran Belsvik. Tiltaket mottok tilskudd første gang i 2014 1.1. Samarbeidspartnere i tiltaket Angi informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om tiltaket med kontaktinformasjon. Teknisk, landbruk og miljøenheten i Hemne kommune

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig Årsmelding 2014 Solid - Raus - Spenstig Organisasjon 3 Arbeidsmarkedstiltak 5 RBK ung i jobb 5 Produksjonsavdelingene 6 Dagsverket 10 Rushabiliteringstiltak 11 Brygga 11 Samur 12 Modulen 13 Kognitive program

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer