Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002."

Transkript

1 FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse / Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ola Gillund, Norsk Trafikksenter AS 2435 Braskereidfoss Tillatelse til drift av baneanlegg for motorsportsvirksomhet Endring av tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars Vi viser til Deres søknad om endring datert 25. mai 2005, brev fra SFT (klageavgjørelse) datert 12. august 2003, samt sakens øvrige dokumenter. Fylkesmannen har i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, 16 og 18 jf. også pkt. 15 i tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars 2002 foretatt visse endringer av tillatelsen. Statens forurensningstilsyn har ved sin avgjørelse av klagen foretatt en del endringer i forhold til den tillatelsen fylkesmannen ga Disse ble gjort gjeldende straks, noe fylkesmannen avklarte i sitt brev av 23. september I dette brevet ba fylkesmannen om innspill i forhold til støymessige konsekvenser av å øke antall samtidige kjøretøyer under trening, samt innspill på aktuelle forenklinger i støymåleprogrammet. Svar på dette kom sammen med søknad om endringer av gjeldende utslippstillatelse, jf. brev av 25. mai Endringene er innarbeidet i vedlagte tillatelse. Kunngjøring: Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i ca 1 mnd. fram til 11. juli Kunngjøring ble foretatt i Norsk lysningsblad, Glomdalen, Østlendingen og Hamar Arbeiderblad. Søknaden ble i tillegg lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Det er kommet 2 høringsuttalelser Våler kommune skriver i sitt høringsbrev datert 13. juli 2005: Våler kommune har ingen innvendinger mot søknad av om endring av utslippstillatelse som de tiltak som Norsk Trafikksenter a/s søker om å iverksette, medfører. Ole Håkon Venstad ber i sin uttalelse om at fylkesmannen sier nei til den omsøkte endring av utslippstillatelsen. Som begrunnelse skriver han følgende: Tilknyttet behandlingen av selve konsesjonen og gjeldende vilkår for driften av NT as, så er langsiktighet og forutsigbarhet fremhevet som viktig for naboer, omgivelser og annen næringsvirksomhet. Med de stadige endringer i forurensningsmønstret og mengde som oppstår ved at fylkesmannen gir tillatelse til endring av forurensningen, så blir forutsigbarheten veldig dårlig. Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr.: Postboks 4034 Statens hus Banknr HAMAR Parkgt. 36, HAMAR E-post: \\eph-web\ephortedok$\prod\2005\12\02\93107.doc Internett: Side 1 av 8

2 Vi presiserer at vår næringsvirksomhet og personlige livskvalitet forringes ved slik økt forurensning. Våre eiendommer er nærmeste nabo på andre sida av Glomma, rett over for NT as, og strekker seg fra like oppunder Br.foss Kraftverk og ned til Brenna Nordre (Arne Enger), ca 1,5 km strekning langs Glomma. Vi registrerer i flere tilfeller at det drives forurensende aktiviteter utover annonsert og godkjent program for virksomheten, men synes det er slitsomt å hele tiden drive denne kontroll-virksomheten. Vi har ved flere anledninger sendt FM spørsmål om konkrete tilfeller uten å fått saksbehandlet disse med tilbakemelding. Uttalelsene ble sendt bedriften for eventuelle kommentarer i brev av 9. august Fylkesmannens vurdering og begrunnelse Fylkesmannen merker seg at kommunen ikke har innvendinger til søknaden og at en av naboene har kommet med skriftelige merknader. Naboen ber om at fylkesmannen sier nei til de omsøkte endringer. Fylkesmannen har ikke funnet å kunne følge dette rådet, fordi vi mener at de fleste av de omsøkte endringer vil få små negative miljømessige konsekvenser i forhold til dagens drift. Det legges også vesentlig vekt på at kommunen, som representant for hele befolkningen i Våler, ikke har innvendinger til søknaden. Endringer som SFT har vedtatt i sin klageavgjørelse er tatt inn uten nærmere vurdering fra fylkesmannens side, bortsett fra å øke antall samtidige kjøretøyer under trening og forenkling av støymåleprogrammet. Disse forholdene er vurdert i forhold til NTs klargjøring av miljømessige konsekvenser. Ut fra den redegjørelse som er gitt av NT, er fylkesmannen kommet til at det ikke er forbundet med støymessige ulemper å øke antall samtidige kjøretøyer under trening fra Det er videre godtgjort at støyrapporteringen kan forenkles uten at dette reduserer utsagnskraften til støymålingene. Det er søkt om permanent tillatelse til warm up kjøring på inntil 4 søndager pr. år mellom kl Slik aktivitet har i flere år vært praktisert på dispensasjon etter særskilt søknad. Det har ikke kommet klager i den sammenheng og fylkesmannen antar at omsøkt endring vil få liten negativ effekt. Det er videre søkt om å kunne bruke første helg i juli til stevnearrangement. Dette ønsket er begrunnet med at forbudet skaper store problemer for NT. Ved behandling av utslippstillatelsen for NT har minst mulig støy i feriemåneden juli vært et viktig avbøtende tiltak. Fylkesmannen mener det er viktig å holde på dette prinsippet og er derfor på generelt grunnlag ikke innstilt til å endre tillatelsen på dette punktet. Norsk Trafikksenter har orientert fylkesmannen om at stevnet kalt STCC i 2006 er flyttet til 1. helga i juli og derfor kommer i konflikt med forbudet mot stevneaktivitet i juli måned. Dette er et arrangement som Norsk Trafikksenter ikke avgjør tidspunktet for. Å droppe et slikt stort internasjonalt arrangement, vil i følge Norsk Trafikksenter AS, få betydelige negative konsekvenser. Fylkesmannen ser det problemet og viser til at det kan søkes om dispensasjon for spesielle arrangementer. Dispensasjon for stevnet kalt STCC i 2006 kan derfor i utgangspunktet påregnes. En ny aktivitet Radical events er presentert i søknaden. Foretatte støymålinger viser at støyen fra denne aktiviteten ligger godt under grenseverdiene for andre aktiviteter jf. pkt. 9 i tillatelsen. Fylkesmannen konkluderer derfor med at det ikke er nødvendig regulere denne aktiviteten særskilt i tillatelsen. Side 2 av 8

3 Generelt Fylkesmannen gjør oppmerksom på at virksomhetens støyutslipp isolert sett er uønsket, og at søker plikter å holde støynivåene på et slikt nivå at unødvendig ulempe for omgivelsene unngås, jf. forurensingsloven 7. Det er også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper som følge av forurensning kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften. De forhold som anses å ha de største miljømessige konsekvenser er regulert i tillatelsen. Den vanlige aktiviteten dvs. kjørekurs for tungbil, personbil og andre obligatoriske kurs reguleres ikke særskilt av denne tillatelsen. I vilkårene er det lagt vekt på å gi klare rammer for støyende aktivitet spesielt i helger. Tillatelsen fritar ikke for erstatningskrav eller vederlag etter granneloven, jf. forurensningsloven 56. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen iht. forurensningsloven 18. Endringer skal gjøres skriftlig, eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at å unnlate å overholde vilkårene er straffbart etter forurensningsloven 78 og 79. Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes fylkesmannen senest 1 måned etter eierskifte. Eierskifte kan utløse endringer i tillatelsen etter forurensningsloven 18. Fylkesmannen mener de vilkår som er fastsatt i tillatelsen vil gi rimelige forhold både for trafikksenteret og for naboene innenfor støysonens rekkevidde. Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at en kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen. Det gjøres oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar konsesjonshaver fra plikter iht. annen lovgivning. Klageadgang Dette vedtak kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse bortsett fra de endringer som SFT har foretatt i sin klageavgjørelse av Klagefristen er 3 uker fra denne avgjørelsen er mottatt og en eventuell klage skal begrunnes og opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes Fylkesmannen i Hedmark. Kopi av tillatelsen er sendt sakens øvrige parter. Med hilsen Pål Vidar Sollie e.f. miljøverndirektør Ola Gillund seksjonssjef Vedlegg: Tillatelse med vilkår - vedlegg 1 Side 3 av 8

4 Kopi m/vedlegg: Kjell A. Halvorsen og Virginia Griffiths Snarbo 2435 Braskereidfoss Gerd Skarderud Sørgarden Skarder 2436 Våler i Solør Dagny Andreassen Slettvang 2436 Våler i Solør Arne Enger og Oddny Andreassen Brenna Nordre 2436 Våler i Solør Odd og Anne-Berit Larsen Åssiden Terrasse Oslo Vibeke Hartmann Ulfsbøl Søndre 2435 Braskereidfoss Rolf og Asbjørg Hallquist Strand Nordre 2436 Våler i Solør Ola Cato Lie og Anne Kristine Rossebø Kaaten Søndre 2436 Våler i Solør Ola Håkon og Gry Kari Venstad Venstad 2436 Våler i Solør Halvor Midtsundstad og Ragnhild Kjeldsen Solgløtt 2436 Våler i Solør Else Hanna Tendø 2436 Våler i Solør Knut Kjeldsen 2436 Våler i Solør Alf Sandlie Haga 2436 Våler i Solør Paul og Inger Lise Solberg Bergli 2436 Våler i Solør Ole Jacob og Birgith Østby Karl Staaffs vei Oslo Vidar Sletten Tårnbergvn Skjetten Inger Johanne Retterås og Ola Petter Venstad 2436 Våler i Solør Per Øivind Venstad Vågslia Tertnes Våler kommune Postboks Våler Side 4 av 8

5 FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vedlegg 1 Tillatelse etter forurensningsloven for Norsk Trafikksenter A/S gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, 16 og 18. Tillatelse datert 5. mars 2002 ble påklaget til Statens forurensningstilsyn (SFT). Avgjørelse i klagesaken framgår av brev av Endringer som SFT gjorde i klageavgjørelsen er innarbeidet i de nye vilkårene. I tillegg til dette er det foretatt noen endringer iht. søknad datert 25. mai Tillatelsens vilkår er gitt på side 5-7. Tillatelsen gjelder fra dags dato. Denne tillatelsen erstatter tillatelse gitt av fylkesmannen 5. mars Tillatelse nr: Bedrift: Norsk Trafikksenter A/S. Beliggenhet: Braskereidfoss Bransje: Annen fritidsaktivitet Kommune: Våler Poststed : 2435 Braskereidfoss Fylke: Hedmark Bedriftnr A62607 Org. nr Saksnr: 2005/ Søknadsdato: 25. mai 2005 Kontrollklasse: 3 Dato: 5. desember 2005 Endringsnummer:003 Erstatter tillatelse av 5. mars 2002 Pål Vidar Sollie miljøverndirektør Ola Gillund seksjonssjef Side 5 av 8

6 Vilkår 1. Tillatelsen omfatter alle støyende aktiviteter som følge av aktiviteter ved Norsk Trafikksenter AS. 2. Det tillates trening med motorsykler, biler eller racingkart hver mandag Treninger skal ikke forekomme i juli måned. 3. Det tillates totalt 8 motorsportsstevner i året for MC/bil/racingkart, inkludert debutantkurs. Maksimalt 4 av disse 8 stevnene skal være motorsykkelkjøring. Debutantkurset skal avvikles med standard eksosanlegg for biler og motorsykler. Aktiviteten skal også overholde fastsatte støygrenser i.h.t. pkt. 8. Det tillates stevneaktivitet fredager , lørdager og søndager Ved 4 av stevnene tillates det warm up kjøring på søndager fra kl Motorsportsstevner skal ikke forekomme i juli måned og skal ikke gjennomføres dersom det kolliderer med viktige begivenheter i kommunen (for eksempel konfirmasjoner). Motorsportsstevner skal, så langt det lar seg gjøre, ikke forekomme 2 helger på rad. 4. Ved trening med MC eller bil må ikke flere enn 32 kjøretøy benytte banen samtidig. 5. I tillegg til 8 helger med motorsportsstevner tillates andre arrangementer i helgene. Disse deles i to kategorier: Kjørekurs/sikkerhetskurs/ferdighetskurs og treff. Ved disse arrangementer tillates bare kjøretøyer som er registrert for kjøring på offentlig vei. Støygrensene under pkt. 9 skal overholdes. Samme kjøretider og begrensninger m.h.t. tidspunkt som gjelder for motorsportsstevner gjelder for denne type aktiviteter, herunder forbud mot aktivitet i juli måned. Det nedlegges forbud mot konkurransekjøring på treff og kjørekurs (gjelder rene hastighetskonkurranser). Med treff menes arrangementer i regi av private bilklubber (Porce, BMW m.m). Maksimalt antall helger med treff settes til 6 pr. år. Kjørekurs/sikkerhetskurs/ferdighetskurs tillates i helgene i regi av bedrifter og/eller importører med unntak av helger i juli måned. Dette under forutsetning av at støykravene under pkt. 9 overholdes. Norsk Trafikksenter må imidlertid bestrebe seg på å legge slike kurs utenom lørdager og søndager. Innen 15. mars skal plan for kjørekurs/sikkerhetskurs/ferdighetskurs i helger oversendes Fylkesmannen i Hedmark sammen med kopi av hittil inngåtte kontrakter. Disse skal suppleres innen 1. august. 6. Kjøring med gokart til leiekart virksomhet er tillatt i trafikksenterets åpningstider såfremt støygrensene i pkt. 9 overholdes. Ved leiekart skal ikke racingkart benyttes. I tillegg tillates trening for gokart med motorstørrelse inntil 100 ccm på lørdag mellom kl og 14.00, dog ikke i juli måned. 7. Det tillates opparbeidet egen bane for kjøring i terreng i.h.t. søknad. Maks. hastighet for kjøring på denne bana er 15 km/time. Bana kan benyttes i trafikksenterets åpningstider såfremt støygrensene i pkt. 9 overholdes. 8. Norsk Trafikksenter AS skal bestrebe seg på å overholde de svenske støyretningslinjene som gjelder for begrensning av støy fra motorsport (buller från Side 6 av 8

7 motorsport) under treninger og motorsportsstevner. Tiltak for støydemping skal kontinuerlig vurderes, slik at støybelastningen for omgivelsene reduseres mest mulig. Område Hverdager kl Kvelder kl , helger og helligdager Bolig Fritidsbebyggelse sykehus, m.m. Verdiene er angitt som maksimalverdier ved nærmeste bolig gitt i db(a). Med helger menes i denne sammenheng lørdag og søndag 9. For alle andre aktiviteter ved Norsk Trafikksenter AS gjelder støygrenser for begrensing av støy fra industri. Område Dag kl Kveld kl samt. helger og helligdager Boligområde og område med undervisningslokaler Område som benyttes til hyttebebyggelse og rekreasjonsformål, sykehus/sykehjem Tabell viser ekvivalent nivåer ved nærmeste bolig gitt i db(a). Viser for øvrig til Retningslinjer for beregning av støy fra industrien m.v. (TA-506). Med helger menes i denne sammenheng lørdag og søndag Ikke tillatt aktiviteter Terminliste for Norsk Trafikksenters aktiviteter skal foreligge i god tid før sesongstart og senest 15. mars. Helgearrangementer jf. pkt. 3 og 5 skal i tillegg varsles god tid i forveien, og minimum 6 uker før avvikling, ved kunngjøring i lokalpressen, nabovarsel og oppslag. 11. Bruken og styrken av høytalere må reduseres mest mulig. Høytalere må rettes bort fra bebyggelsen hvis mulig. 12. Utvidelse av etablerte baner må ikke finne sted uten en forutgående tillatelse fra fylkesmannen. 13. Det påligger konsesjonshaver å treffe tiltak slik at forskrift om avfall overholdes herunder kap. 11 om farlig avfall. 14. Det skal foretas fortløpende støymålinger av alle arrangementer i et sentralt målepunkt på banen. Målinger av stevner og treninger skal analyseres og rapporteres årlig. Målinger av andre aktiviteter skal lagres for analyse og rapportering etter behov ved avvik, forespørsler, klager ol. maks- og gjennomsnittsverdier skal rapporteres iht tabell 8. og 9. Det skal foretas nødvendige kontrollmålinger ved noen berørte naboer. Kopi av støymålingene med sammenstilling og vurdering skal oversendes fylkesmannen innen 1. mars påfølgende år. Fylkesmannen avgjør, med bakgrunn i målerapporten, eventuelle justeringer i måleprogrammet. 15. Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake dersom vilkårene i forurensingslovens 18 er tilstede. Side 7 av 8

8 16. Norsk Trafikksenter AS plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid jf. f-loven Konsesjonshaver er ansvarlig for at tillatelsen med tilhørende vilkår overholdes av alle som gis anledning til å benytte motorsportsanlegget. Definisjoner: Motorsportsstevne: Arrangement for biler eller MC hvor det kjøres i en konkurransemessig form. Treff/kjørekurs Arrangement for biler og MC registreret for bruk på offentlig veg. Kjørehastigheten skal ikke overstige det som er tillatt på offentlig veg. Leiekart Gokart beregnet på utleie. Kartene skal ha 4 takts motor og kjørehastigheten skal ikke overstige 60 km/t. Racingkart Gokart beregnet til konkurranse og trening med motorstørrelse mellom 85 og 250 ccm Terminliste Liste som viser alle motorsportsstevner og andre helgearrangementer som planlegges gjennomført ved Norsk Trafikksenter A/S i løpet av ett år. Åpningstider Norsk Trafikksenters åpeningstider skal ligge innenfor rammen av fastsatte vilkår i tillatelsen. Helg Med helg menes i denne tillatelsen lørdag og søndag. Side 8 av 8

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer