KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015"

Transkript

1 KURSKATALOG FOR HEIMEVERNET 2015 HEIMEVERNETS SKOLE- OG KOMPETANSESENTER Àjour pr orb/f:\hvsks\10 utdanning\02 kurskatalog\kurskatalog 2015\kurskatalog 2015_ docx

2 Heimevernets kurskatalog 2 Innledning GENERELT PÅMELDINGSRUTINER KURSSTED FORSVARETS KOMPETANSESENTRA ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER REISE OG LØNN ENDRINGER I ÅRSPLAN Lagførerkurs Gevær Grunnkurs Lederskap Lagførerkurs Jeger Troppssjefskurs II Jeger Troppssjefskurs III Jeger Lagførerkurs RFK 84 mm Lagførerkurs MØR Troppssjefskurs II Geværtropp Troppssjefskurs III Geværtropp Troppssjefskurs II Innsats- og Utrykningstropp Troppssjefskurs III Innsatstropp Troppssjefskurs III Utrykningstropp Skarpskytterkurs nivå 1 (Skarpskyttertropp) Skarpskytterkurs nivå 2 / lagfører kurs Troppssjefskurs II Skarpskytter Troppssjefskurs III Skarpskytter Fagkurs skarpskytter (Skarpskyttertropp) Lagførerkurs Radio Lagførerkurs Kommandoplass Troppssjefskurs II Sambandstropp Troppssjefskurs III Sambandstropp Stabstroppskurs Personellkurs I Stabstroppskurs II Sanitet Nivå 3 Førstehjelp Sanitet Nivå 3 Fagbefal Sanitet Nivå 3 Evakuering (Evakuerings-modul) Hjelpeplass kurs Troppssjefskurs II Sanitet Grunnkurs Hund (FHSK) Videregående patruljekurs hund (FHSK) Fagkurs Beskyttelse (FHSK) Instruktørkurs Hund Trinn 1 (Kurset er under revisjon av FHSK) Troppssjefskurs II MP CBRN kurs for instruktører (FABCS)... 26

3 Heimevernets kurskatalog 3 36 CBRN kurs for CBRN-lag og personell med CBRN som sekundærfunksjon (FABCS) CBRN-kurs for spesialister CBRN- kurs for OPS-offiser og befal med CBRN som sekundærfunksjon (FABCS) CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon- del I (FABCS) CBRN kurs for personell med CBRN som primærfunksjon, del II - data prediksjon (FABCS) Sikkerhetskurs område Etterretnings- og sikkerhetskurs område Grunnkurs i etterretningstjeneste (FEH) Verktøy- og teknikk kurs (FEH) Videregående kurs I etterretningstjeneste (FEH) Videregående kurs II i etterretningstjeneste (FEH) Grunnkurs Forebyggende sikkerhet i Forsvaret (FSA) Områdesjefskurs I Områdesjefskurs II Stabsområdesjefskurs II Stabsoffiserkurs Nordisk etterutdanningskurs for sjefer Operativt kurs for innsatskommandostaber Kurs operativ ledelse for HV-distriktstaber Instruktørkurs Nærkamp Nivå Instruktørkurs Patruljenærstrid Fagkurs I Objektsikring Fagkurs II Objektsikring Fagkurs Trening i maktanvendelse (TIM) Modul I (Figurantkurs) Fagkurs Trening i maktanvendelse (TIM) Modul II Grunnleggende skyteinstruktørkurs (Nytt i 2015) Videregående skyteinstruktørkurs Fagkurs Vintertjeneste Grunnkurs MILGEO Ungdomslederkurs Introkurs nytilsatte i HV Veilederkurs SIMIS- og Liaisonoffiserkurs Skyteinstruktør kurs I DFS/HV Skyteinstruktør kurs II DFS/HV Grunnkurs Lotter... 48

4 Heimevernets kurskatalog 4 Innledning 1.1 Generelt Heimevernets Skole- og Kompetansesenter () på Dombås vil med denne kurskatalogen informere samtlige i Heimevernets organisasjon om de sentrale kurs som gjennomføres. Ikke alle kurs gjennomføres årlig. De kurs som arrangeres i år ligger som egen link på internett og intranett. Kursansvarlig ved HV-distrikt er oppdatert på evt endringer. 1.2 Påmeldingsrutiner Såfremt ikke noe annet er bestemt eller beskrevet for det enkelte kurs skal alle påmeldinger gå gjennom kursansvarlig ved ditt HV-distrikt. 1.3 Kurssted Kurssted varier for det enkelte kurs. Kurs gjennomføres sentralt ved, regionalt, lokalt eller ute ved Forsvarets ulike kompetansesentra. Les derfor nøye de administrative bestemmelsene du får tilsendt før kursstart. 1.4 Forsvarets kompetansesentra har inngått avtaler om gjennomføring av kurs med flere kompetansesentra i Forsvaret. inngår årlig etter behov avtaler om kurs ved følgende kompetansesentra: Forsvarets Sanitet (FSAN) Forsvarets Hundeskole (FHSK) Forsvarets Militærpoliti avdeling (FMPA) Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) Forsvarets Etterretningshøgskole (FEH) Hærens våpenskole 1.5 Administrative bestemmelser Den enkelte får tilsendt administrative bestemmelser for det spesifikke kurs eleven skal delta på. Har du spørsmål angående kurs som arrangeres av, ta kontakt på telefon Reise og lønn For personell som ikke er stadig tjenestegjørende betaler kurslønn og reise. For at du skal slippe å legge ut for flybilletter bestilles dette via. For øvrige reiseutgifter tar den enkelte med kvitteringer og utgiftene tilbakebetales av. 1.7 Endringer i årsplan Endring av tidspunkter for gjennomføring av kurs vil kunne oppstå. Følg derfor nøye med. Endringer oppdateres på internett, intranett og kursansvarlig ved HV-distriktet

5 Heimevernets kurskatalog 5 1 Lagførerkurs Gevær 10 dager Lokalt eller regionalt - Lagfører og nestlagfører geværlag innsatstropp - Lagfører og nestlagfører utrykningstropp - Lagfører og nestlagfører geværlag overvåkning- og kontrolltropp - Lagfører og nestlagfører geværlag objektsikringstropp Kurseleven skal inneha, være påtenkt eller uttatt til stilling som LF/NLF i geværlag Eleven skal etter endt kurs være i stand til å lede geværlaget under trening og oppdragsløsning. I uke 1 trenes teknikker og ferdigheter innenfor enkelte fagområder. I uke 2 gjennomføres en felttjenesteøvelse for å løse relevante oppdrag for lagene innenfor troppsrammen. Sluttilstanden er nådd når eleven er i stand til å lede og utdanne laget innenfor kjerneområdene som beskrevet i undervisningsmålene. 2 Grunnkurs Lederskap 7 dager. (Gjelder del 2) Lokalt ved eget HV-distrikt - nestlagfører/lagfører i LHV, LUHV og SHV. Kurseleven skal ha gjennomført og bestått lagførerkurs. Kurseleven må bestå del 1 av kurset for å kunne fortsette på del 2. Kurset gir elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltene lederskap pedagogikk og instruksjonslære. Etter endt kurs skal elevene selvstendig kunne lede eget lag, samt kunne planlegge og gjennomføre trening med eget lag. Del 1 vil være en teoribasert E-læringsmodul med hovedfokus på pedagogikk og ledelse. Denne gjennomføres av den enkelte før oppmøte på kurssted. Del 2 av kurset er praktisk anvendelse av de kunnskaper elevene har ervervet seg gjennom del 1. Hovedfokus vil være planlegging og gjennomføring elevinstruksjoner, samt føringsoppgaver i lagførerrollen.

6 Heimevernets kurskatalog 6 Sluttilstand er nådd når eleven i teori og praksis har vist seg i stand til å kunne utdanne og lede mindre grupper i henhold til de spesifikke utdanningsmål som er beskrevet for kurset. 3 Lagførerkurs Jeger 11 dager - Lagfører og nestlagfører jegerlag - Lagfører og nestlagfører oppklaringslag innsatstropp - Lagfører og nestlagfører oppklaringslag uttrykningstropp. - Lagfører og nestlagfører KYP-lag SHV - Lagfører radiorelelag Eleven skal være i generell god fysisk form. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede jeger-, KYP-, radiorele- eller oppklaringslag under løsning av oppdrag. Teoretisk og praktisk opplæring og trening innen kjernedisipliner for jegertjeneste. Uke 2 inneholder en lengre feltøvelse, som har til hensikt å gi elevene praktisk erfaring i ledelse av lag og patrulje. 4 Troppssjefskurs II Jeger 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende i jegertropp - Troppssjef og nestkommanderende i KYP-tropp - Lagfører jegerlag - Lagfører KYP-lag Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Videre skal kurseleven være i generell god fysisk form. Være i stand til å lede eget lag i utdannelse og løsing av oppdrag under vinterforhold. Kurset gir en videregående innføring og trening i skyting, teknikker og operasjoner på lags- og patruljenivå under vinterforhold. Teoretisk og praktisk utdanning innen kjernedisipliner i jegertjeneste

7 Heimevernets kurskatalog 7 vinterstid. Uke 2 inneholder en lengre feltøvelse for å gi elevene praktisk erfaring i ledelse av lag og patrulje. Merk: Dette kurset er et videregående lagførerkurs som gjennomføres vinterstid. 5 Troppssjefskurs III Jeger 10 dager - Troppssjef og nestkommanderende jegertropp - Troppssjef og nestkommanderende KYP-tropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede troppen som troppssjef eller nestkommanderende under utdannelse, planlegging og løsning av oppdrag. Blanding av teoretisk og praktisk videreutdanning innen utdanningsplanlegging, lederskap, skytebanetjeneste og utvikling til strid. TØUTèr og spill øvelse gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III skarpskytter 6 Lagførerkurs RFK 84 mm 11 dager - Lagfører og nestlagfører 84mm RFK lag innsatstropp Lagfører og nestlagfører 84mm RFK lag utrykningstropp Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede RFK laget under løsning av oppdrag. Kurset har fokus på kjernedisipliner innen stridsteknikk og lagsdriller for RFK laget. Taktisk vurdering, bruk og vedlikehold av RFK lagets våpensystemer. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.

8 Heimevernets kurskatalog 8 7 Lagførerkurs MØR 11 dager - Lagfører/NLF i MØR-lag utrykningstropp Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede MØR- laget under trening og løsning av oppdrag. Faglig kunnskap slik at de kan lede et MØR-lag og løse oppdrag. Uke 1 i kurset består i hovedsak av leksjoner innen våpenkjennskap og skarpskyting med 12,7 mm MØR. Uke 2 består av en felttjenesteøvelse med fokus på stridsteknikk og utvikling til strid. 8 Troppssjefskurs II Geværtropp 10 dager Lokalt eller regionalt. - Troppssjef eller nestkommanderende objektsikringstropp - Troppssjef eller nestkommanderende overvåking og kontrolltropp. Elevene må ha gjennomført lagførerkurs og grunnkurs lederskap, eller utskrevet befalskurs/grunnleggende befalsutdanning. Etter endt kurs skal elevene kunne fungere som NK-tropp, samt være i stand til å planlegge, koordinere og lede oppdragsløsning med egen tropp. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av objektsikrings- og overvåkning/kontroll-troppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning.

9 Heimevernets kurskatalog 9 9 Troppssjefskurs III Geværtropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende objektsikringstropp - Troppssjef og nestkommanderende overvåking og kontroll tropp. - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp/stabsområdet - Troppssjef og nestkommanderende MP tropp/stabsområdet - MP off og MP-off/etterforsker i MP-områdestab Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Elevene må ha gjennomført troppssjefskurs II / tilsvarende. Etter endt kurs skal elevene inneha kunnskaper og ferdigheter til selvstendig å utføre forberedelser, planlegging og ledelse samt utdanning av troppen for å løse aktuelle oppdrag. Kurset gir fagutdanning innen objektsikringstroppens og O/K troppens oppdrag, organisasjon og stridsteknikker. Kurset har fokus på utvikling til strid og ledelse av troppen i oppdragsløsning. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. 10 Troppssjefskurs II Innsats- og Utrykningstropp 11 dager - Nestkommanderende i innsatstropp - Nestkommanderende i utrykningstropp Gjennomført lagførerkurs og grunnkurs lederskap, evnt utskrevet befalskurs/grunnleggende befalsutdanning Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede egen tropp i trening og oppdragsløsning i krise krig. Kurset dekker oppdragstypene objektsikring, isolering og innbringelse. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av innsats og utrykningstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker med vekt på sikringsoppdrag og innbringelses- og isoleringsoppdrag. Fokus er på å lære teknikker som gjør elevene gode på planlegging, trening og løsning av aktuelle oppdrag. Dette bli gjort gjennom TØUTer og praktisk trening.

10 Heimevernets kurskatalog Troppssjefskurs III Innsatstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende innsatstropp - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp/innsatsstyrke Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede innsatstroppen under trening og løsning av oppdrag. Kurset dekker oppdragstypene ildoverfall, bakhold og overfall. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av innsatstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad: Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III utrykningstropp. 12 Troppssjefskurs III Utrykningstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende utrykningstropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht kursrekken. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede utrykningstroppen under trening og løsning av oppdrag. Kurset dekker oppdragstypene ildoverfall og bakhold. Kurset gir spesialisert fagutdanning innen deler av utrykningstroppens oppdrag, organisasjon, materiell og stridsteknikker. Kurset vektlegger utdanningsplanlegging. TØUTèr og praktisk trening gjennomføres for å gi eleven erfaring i planlegging og ledelse under oppdragsløsning. Merknad: Kurset gjennomføres sammen med troppssjefskurs III innsatstropp.

11 Heimevernets kurskatalog Skarpskytterkurs nivå 1 (Skarpskyttertropp) 10 dager 1. Troppsjef og NK i Skarpskyttertropp 2. Lagfører og nestlagfører i skarpskytterlag 3. Skarpskyttere med stilling i skarpskytterlag Kurseleven skal ha nærmeste foresatt sin anbefaling på at han er egnet for denne type tjeneste. Gjennomført og bestått opptak I- styrke samt intervju av skarpskytterutdannet personell. Kurseleven skal være i god mental og fysisk form, det gjennomføres følgende prøve: 7 km testløp med 22 kg sekk, felt-/arbeidsuniform og marsjstøvler, innen 52 min. Kurseleven skal være tjenestedyktig samme dag. Innen skarpskytterdisipliner og skyteferdighet så vil elevene bli testet i opptil 10 prøver i hver fagdel der 6 prøver gir tellende resultat, minimums krav om 70% gjennomsnitt under kursets varighet. Kurselevene vil bli gitt en anbefaling etter gjennomført kurs om han er egnet for videre utdanning og tjeneste i skarpskyttertropp 1. Selvstendig og som del av et makkerpar, bestå skyte tester på kjente og ukjente avstander med 7,62x51 skarpskytterrifle opp til 750 meter. 2. Anvende prinsipper for valg av ildstilling 3. Anvende prinsipper for observasjonsteknikk 4. Anvende prinsipper for avstandsbedømmelse med og uten optikk 5. Forstå prinsippene for fremrykning og bevegelses mønster for en skarpskytter 6. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av våpenteknisk materiell. 7. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av optisk materiell. 8. Forstå viktigheten av og selvstendig anvende mentale forberedelser for både skarpskyting og feltmessige øvelser. 9. Inneha kunnskap om hvilke materiell som benyttes av en skarpskytter under oppdragløsning og kunne benytte dette materiellet under trening. 10. Kjenne egne begrensninger og utviklingspotensialet som skarpskytter 1. Skarpskyting med HK 417 i henhold til gjeldende tabeller. 2. Grunnleggende skyteteknisk utdanning basis skytestillinger. 3. Bruk og justering av kikkertsikte, praktisk bruk av ballistikk, ammunisjon, vedlikehold. 4. Trening og utdanning som makkerpar med HK Grunnleggende utdanning i skarpskytterdisipliner: Teoretiske ferdigheter, Avstandsbedømmelse, Observasjonstjeneste, Valg og etablering av ild stilling, Stressmestring (Kims) 6. Organisasjon og taktisk bruk av skarpskyttertropp i HV

12 Heimevernets kurskatalog Skarpskytterkurs nivå 2 / lagfører kurs 10 dager 1. Troppsjef og NK Skarpskyttertropp 2. Lf og Nlf skarpskytterlag 3. Skarpskyttere med stilling i skarpskytterlag Utdanningskravet for opptak er gjennomført og bestått Skarpskytterkurs nivå 1. Kurseleven skal være i god mental og fysisk form, det skal gjennomføres 7 km testløp med 22 kg sekk, felt- /arbeidsuniform og marsjstøvler, innen 52 min i egen avdeling før oppmøte. Planlegge og gjennomføre minimum 3 oppdrag som skarpskytterlagfører. Innen feltdisipliner og skyteferdighet så vil elevene bli testet i opptil 10 sammensatte prøver der 6 prøver gir tellende resultat. Minimums krav om 70% gjennomsnitt under kursets varighet samt 80% på skyteferdighet for å få bestått kurs. Kurselevene vil bli gitt en anbefaling etter gjennomført kurs om han er egnet for videre utdanning og tjeneste i skarpskyttertropp. Som oppstartsprøve skal deltagerne bestå tabell 25 og 32 UD Skytetabeller HK 417. Deltageren får to forsøk til å bestå testen. 1. Selvstendig og som del av et makkerpar bestå skytetester på kjente og ukjente avstander med 7,62x51 og 12,7 skarpskytterrifle. 2. Selvstendig kunne redegjøre for ulike ammunisjonstyper til 12,7MØR med bruksområder og presisjonspotensial i de enkelte typene. 3. Anvende prinsipper for valg av ildstilling og kamuflasjeteknikk 4. Anvende prinsipper for observasjonsteknikk 5. Anvende prinsipper for avstandsbedømmelse med og uten optikk 6. Beherske valg av mars vei, anvende rutekort og utnytte lende til sin fordel. 7. Beherske valg og etablering av forberedt skarpskytterposisjon, i felt og bygning. 8. Beherske valg og etablering av improvisert skarpskytterposisjon, i felt og bygning 9. Beherske målangivelse som del av makkerpar 10. Beherske utforming av avstandskort/målskisser og bruke disse i praksis. 11. Selvstendig utføre korrekt bruk og vedlikehold av våpenteknisk og optisk materiell. 12. Anvende mentale forberedelser for både skarpskyting og feltmessige øvelser. 13. Kjennskap til hvilke materiell som benyttes av en skarpskytter under oppdragsløsning og kunne benytte dette materiellet under trening. 14. Anvende metoder for evaluering og planlegging av utdanning for skarpskyttere. 15. Kunne identifisere egne/ andres begrensninger og utviklingspotensial som skarpskytter.

13 Heimevernets kurskatalog Anvende mentale teknikker og erfaringslæring for å etablere prosedyrer i teknisk utførelse av skyting samt kunne analysere egne og andre skarpskyttere sine forbedringspotensial i trening og utdanning. 17. Selvstendig utføre og kvalitetssikre lagets UTS 18. Selvstendig lede inntil 2 skarpskytter par under oppdragsløsning 19. Selvstendig anvende 5 punkts ordre som redskap for oppdragsplanlegging 20. Kunne gi en kapasitetsbrief til støttet avdeling og som skarpskytterlagfører kunne fungere som liaison opp mot støttet avdeling 21. Presentere oppdrag for samarbeidende avdeling, med spesiell vekt på utførelse/plan (Med bruk av kartoverlegg) 22. Som lagfører og nest lagfører kunne detektere og håndtere krise og konflikter under trening, utdanning og oppdrag. Samt kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i laget.. 1. Skarpskyting med HK 417 som enkelmann ut til 600 meter og som makkerpar ut til 900 meter. 2. Skarpskyting med 12,7 MØR som makkerpar ut til 1600 meter. 3. Skyteteknisk utdanning i basis og alternative skytestillinger 4. Grunnleggende utdanning på bevegelige mål og oppdukkende mål. 5. Forstå videregående ballistikk, derunder indre, ytre, terminal ballistikk og vær påvirkning. 6. Eleven skal selvstendig velge taktisk marsj vei, rykke inn i, etablere og drifte skarpskytterposisjoner, samt avgi presise skudd fra posisjonen. Eleven skal videreføre og utvikle samtlige ferdigheter fra Skarpskytterkurs nivå 1 og kombinere samt utnytte tillærte ferdigheter fra dette kurset. 7. Videregående utdanning i skarpskytterdisipliner: Teoretiske ferdigheter, Avstandsbedømmelse, Observasjonstjeneste, Fremrykning med valg og etablering av ild stilling, Stress mestring (Kims), Sammensatte scenarioer og øvelser 8. Utvikling til strid (UTS), oppdragsløsning 9. Som lagfører selvstendig være i stand til å utføre og kvalitetssikre egen/parets/patruljens/lagets koordinere aksjoner med inntil 2 makkerpar 10. Treningsmetodikk og utdanningsplanlegging 15 Troppssjefskurs II Skarpskytter 11 dager Kurseleven skal inneha eller være tiltenkt stilling som (i prioritert rekkefølge): 1. Troppsjef Skarpskyttertropp 2. NK i Skarpskyttertropp 3. Lagfører i Skarpskytterlag Følgende kurs skal være gjennomført og bestått; Skarpskytterkurs nivå 1 Skarpskytterkurs nivå 2 Kurseleven skal være i generell god mental og fysisk form.

14 Heimevernets kurskatalog 14 Være i stand til å lede skarpskytterlaget i utdannelse og løsning av oppdrag under vinterforhold. Samt kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i troppen og laget. Kurset gir en videregående innføring i teknikker og operasjoner på lags- og makkerparnivå under vinterforhold. Teoretisk og praktisk opplæring og trening innen kjernedisipliner for skarpskyttertjeneste under krevende vinterforhold, under ledelse av instruktører og veiledere. Praktisk erfaring i ledelse av lag og makkerpar. Merk: Dette kurset er et videregående lagførerkurs som gjennomføres vinterstid samtidig med troppsjefskurs II Jeger. Kurset danner grunnlaget for Trsj III Skarpskyttertropp som fokuserer på NK- og sjefsrollen 16 Troppssjefskurs III Skarpskytter 10 dager Kurseleven skal inneha eller være tiltenkt stilling som (i prioritert rekkefølge): 1. Troppsjef Skarpskyttertropp 2. NK Skarpskyttertropp Gjennomført og bestått Troppsjefskurs II Skarpskyttertropp. Kurseleven være i generell god mental og fysisk form. Etter bestått kurs skal elevene være i stand til å lede troppen som Sjef eller Nk under utdannelse og løsing av oppdrag. Eleven skal ha en forståelse for planprosessen, planlegging og utvikling til strid. Som troppsjef kunne skape et positivt og utviklende læringsmiljø i troppen. Teoretisk og praktisk videreutdanning og trening innen planprosess, utvikling til strid, lederskap, og skytebanetjeneste. 17 Fagkurs skarpskytter (Skarpskyttertropp) 10 dager Alle i skarpskyttertropp Gjennomført og bestått minimum Skarpskytterkurs nivå 1 og 2 Hensikten med kurset er å gi et videregående utdanningstilbud innenfor skyting og stridsteknikk for personell i skarpskyttertropp. Det fokuseres både på enkeltmann, makkerpar og lag. Våpnene som benyttes er HK417 og 12.7 mm MØR. Tester gjennomføres for å gi en Nivå 3 godkjenning ihht Hærens utdanningsprogram og instruktør godkjenning på nivå 6.

15 Heimevernets kurskatalog 15 Videregående utdanning innenfor skyting og stridsteknikk for enkeltmann og makkerpar i skarpskyttertropp. Herunder; Skyting på lengre hold, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting mot bevegelige mål, HK417 og 12.7 mm MØR Skyting mot oppdukkende mål, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting fra bygninger, HK417 og 12.7 mm MØR Scenario basert utdanning tilpasset Videregående utdanning i alternative skytestillinger, HK417 og 12.7 mm MØR. Skyting i forskjellige terrengvinkler, HK417 og 12.7 mm MØR. Målangivelse. Sammensatte øvelser basert på Skarpskytterkurs nivå 1, 2 og 3. Oppdragsforståelse. Misjonsspesifikk utdanning. 18 Lagførerkurs Radio 5 dager. Gjennomføres lokalt eller regionalt. - Lagfører og nestlagfører i radiolag sambandstropp innsatsstyrke - Radiotelefonist/Vf kommandoplasslag sambandstropp innsatsstyrke - LF KKIS lag sambandstropp stabsområde - Radiotelefonist/Vf sambandstropp stabsområde - Lagfører og nestlagfører radiolag sambandstropp stabsområde - Radiotelefonist/Vf radiolag sambandstropp stabsområde - Sambandspersonell fra KYP tropp- og lag i SHV - Øvrig sambandspersonell fra SHV - Personell med behov for radiokompetanse i Luftheimevernet - Sambandskorporaler i Heimevernets øvrige troppetyper. Elevene som skal på Lagførerkurs radio skal ha klarering for HEMMELIG. Det er ønskelig at følgende er gjennomført før opptak til kurset: - Fagtjeneste samband - MRR og LFR relatert tjeneste - Kryptokvalifiseringskurs II Hensikten med kurset er primært å gi grunnleggende innføring i bruk og vedlikehold av radio- og antennemateriell i HV. Elevene skal etter endt kurs kunne bistå som hjelpeinstruktør i gjennomføring av radioleksjoner. Teoretisk og praktisk utdanning i radio- og antennemateriell i Heimevernet.

16 Heimevernets kurskatalog Lagførerkurs Kommandoplass 5 dager. Gjennomføres lokalt eller regionalt. Gjennomføres lokalt eller regionalt. - Lagfører kommandoplasslag sambandstropp Innsatsstyrke - Stabsassistent kommandoplasslag sambandstropp innsatsstyrke - Kommandoplassbefal i kommandoplasstropp stabsområde - Stabsassistent kommandoplasslag kommandoplasstropp - MO/Eksp.assistent kommandoplasslag kommandoplasstropp - Lagfører kommandoplasslag stabstropp i HV-områder - Sb korp kommandoplasslag stabstropp i HV-områder - Sambands- og operasjonspersonell fra SHV - Personell med behov for kommandoplasskompetanse i Luftheimevernet Det er et må-krav at elevene som skal på Lagførerkurs kommandoplass er klarert for HEMMELIG. Det er ønskelig at følgende er gjennomført før opptak: Lagførerkurs radio Kommandoplassrelatert tjeneste Kryptokvalifiseringskurs II Hovedhensikten med kurset er å gjøre elevene i stand til under ledelse å etablere og drifte den tekniske delen av ulike typer kommandoplasser, herunder: - Forstå viktigheten av bruken av rutiner i forbindelse med kommandoplass-tjeneste. - Vite om aktuelle sambandssystemers bruk og virkeområde. Teoretisk og praktisk utdanning i etablering og drift av den tekniske delen av en kommandoplass. 20 Troppssjefskurs II Sambandstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende sambandstropp innsatsstyrke. - Kdo.plassbefal sambandstropp innsatsstyrke. - Troppsjef og nestkommanderende kommandoplasstropp stabsområde. - Troppsjef og nestkommanderende sambandstropp i stabsområde. - Sambandsoff områdestab HV-geværområde.

17 Heimevernets kurskatalog 17 Sikkerhetsklarert for HEMMELIG Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Hensikten med sambandstroppskurs II er å gi elevene videregående utdannelse i sambandstjeneste og lederskap. Eleven skal etter endt kurs være i stand til å planlegge, koordinere og lede utdanning og drift i egen avdeling. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, noe praksis og øvelse. Kurset har fokus på å lære teknikker for utdanning og instruksjon samt få kjennskap til utvikling til strid og skal gjøre elevene i stand til å bidra i planlegging og løsning av oppdrag. 21 Troppssjefskurs III Sambandstropp 11 dager - Troppssjef og nestkommanderende sambandstropp innsatsstyrke - Troppsjef og nestkommanderende kommandoplasstropp i stabsområde - Troppsjef og nestkommanderende sambandstropp i stabsområde - Sambandsoff områdestab HV-geværområde - System ing/tek SB sambandstropp innsatsstyrke - System ing/tek SB sambandstrop stabsområde - System ing/tek SB kommandoplasstropp stabsområde - Kommandoplassbefal sambandstropp Innsatsstyrke - Ass. G-6 (OPL/K) - S-6 (OPL/K) Sikkerhetsklarert for HEMMELIG Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Hensikten med kurset er å gi eleven andre del av sambandsoffisersutdannelsen for personell i Heimevernets sambandsavdelinger rettet mot oppdragsløsning og sambandsplanlegging. Sluttilstanden er nådd når eleven er i stand til å planlegge, lede og gjennomføre aktuelle oppdrag i egen avdeling. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, noe praksis og øvelse. Kurset har fokus på å lære teknikker for plan og beslutningsprosess og skal gjøre elevene gode på planlegging og løsning av oppdrag.

18 Heimevernets kurskatalog Stabstroppskurs 1 10 dager - Stabstroppssjef/NK i Innsatsstyrke - Materiell- og transportbefal i Innsatsstyrke - Stabstroppssjef/Forsyningsbefal i HV-område - Materiell- og transportbefal i HV-område Etter endt kurs skal elevene forstå fagene slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen forsyningstjenesten i egen avdeling Kurset fokus grunnleggende fagtjeneste innenfor forsyning. Kurset gjennomføres i en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og stabsøvelse. 23 Personellkurs I Sted 4 dager - Personellbefal i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område - Personellassistent i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område - Økonomiassistent i Innsatsstyrke/HV-område/SHV-område Etter endt kurs skal elevene forstå de ulike fagene slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen personell- og økonomiarbeid i egen avdeling Kurset har fokus på grunnleggende fagtjeneste innenfor P og Ø. Kurset gjennomføres i kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og selvstudie. 24 Stabstroppskurs II 11 dager - Personellbefal/ Ass S-1 i Innsatsstyrken - Personellbefal i HV-/SHV-område - Stabstroppssjef/NK i Innsatsstyrke

19 Heimevernets kurskatalog 19 - Materiell- og transportbefal i Innsatsstyrke* - Stabstroppssjef i HV-område - Materiell- og transportbefal i HV-område* - Administrasjonsoffiser i HV-område * = utenfor målgruppen i henhold til kursrekken Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Etter endt kurs skal elevene selvstendig utføre fagtjenesten slik at de er i stand til å løse oppdrag/oppgaver innen sitt fagfelt. Kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, leksjoner og stabsøvelse. Ved hjelp av plenumsundervisning skal elevene få en innføring i de ulike fagfeltene innen forvaltnings- og personelltjenesten. I gruppearbeidet vil de ulike fagområdene bli bedre belyst ved hjelp av oppgaver og selvstudier. Ved hjelp av blant annet utdanningsplanlegging, planarbeid, HVs forsyningskonsept, disiplinærreglementet og utvikling til strid vil vi gi eleven et helhetsbilde av egen organisasjon og dens kapasiteter innen egne fagfelt. For å bevisstgjøre de enkelte elevenes tjenestestilling gjennomføres det en stabsøvelse. Innholdet omfatter de ulike fagfelt, planarbeid, drift og utdanning innen egen organisasjon. Kurset er linjedelt, personell- og forsyningslinje. Hvorpå forsyningslinjen igjen er delt opp i administrasjonsoffisersgruppe og stabstroppsgruppe 25 Sanitet Nivå 3 Førstehjelp 12 dager Sessvollmoen evt. regionalt. Kurset gjennomføres i regi av FSAN. Sanitet nivå 3 Førstehjelp er for alt personell som har sanitet som primæroppgave. Alt personell i sanitetstroppene, sanitetsbefal geværområde. Kurset skal gi eleven den nødvendige teoretiske og praktiske kunnskap til å utføre riktig, praktisk, videregående førstehjelp. Kurset er bygget opp etter Norsk Førstehjelpråds standard og tilsvarer kravene til sivile kurs i Videregående førstehjelp. Etter endt og bestått kurs vil eleven oppnå samme status som om utdanningen var gjennomført sivilt. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening Evaluering: Ukas prøve. Avsluttende teoretisk og praktisk eksamen Kurset er intenst og stiller store krav til elevens evne til å ta inn teori og til å utføre praktisk handlinger. Litteratur: UD4-1-5 Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. Noe særtrykk ( handouts ) FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG

20 Heimevernets kurskatalog Sanitet Nivå 3 Fagbefal 5 dager. Sessvollmoen. Kurset gjennomføres i regi av FSAN. Fagbefal som skal tjenestegjøre i sanitetsstillinger i HVs organisasjon. Sanitetsfaglig bakgrunn på nivå 4 og 5, dvs ambulansepersonell med fagbrev, sykepleier eller lege. Kurset skal gi personellet en innføring i Forsvarets metode for å drive pasientundersøkelse og stabiliseringsmetoder. Kurset skal også gi fagbefalet et bilde av kunnskapen til annet sanitetspersonell, blant annet sanitetssoldaten. Annet Teoretisk og praktisk utførelse av Forsvarets drill; Førstevurdering ved Traumer Nivå 3. Gjennomgang av utvalgte deler av Grunnutdanning Nivå 3. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening.det forutsettes at kursdeltagerne har teoretiske bakgrunnskunnskaper i anatomi og fysiologi, derfor legges det vekt på praktisk trening i førstehjelps- og evakueringsprinsipper, samt materiell. Evaluering: Standpunktprøve Litteratur: UD4-1-5 Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG 27 Sanitet Nivå 3 Evakuering (Evakuerings-modul) 10 dager. Sessvollmoen evt. gjennomføres regionalt. Kurset gjennomføres i regi av eller FSAN. Sanitet Nivå 3 evakuering er for personell på ambulanse (utrykningslag) i sanitetstroppene. Bestått kurset Førstehjelp nivå 3. Dersom det er en stund siden førstehjelpskurset ble gjennomført, vil elevens kunnskap bli testet før kursstart. Elever som ikke består testen vil bli vurdert for videre

21 Heimevernets kurskatalog 21 deltagelse. Annet Kurset skal gi eleven den nødvendige teoretiske og praktiske forutsetning til å utføre riktig, praktisk evakuering av pasienter. Eleven skal settes i stand til å holde en pasient fra skadested til første installasjon - maksimalt i 6 timer. Arbeid og samhandling på skadested. Overtagelse, stabilisering og evakuering av pasient. Observasjon under evakuering. Dokumentasjon og rapportering. Hovedinnholdet i kurset er praktisk. Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og praktisk trening Evaluering: Avsluttende teoretisk og praktisk eksamen Litteratur: UD Lærebok i Sanitetsfagtjeneste. Noe særtrykk ( handouts ) FOR MER INFORMASJON SE FSAN EGEN KURSKATALOG 28 Hjelpeplass kurs 10 dager Kurset gjennomføres i regi av. Det er personell som inngår i lagsoppsettet til hjelpeplassene: Lagførere, sykepleiere, sanitetssoldater og evt. legen, hvis de ikke jobber med pasient behandling til daglig. Alle må ha gjennomført og bestått nivå 3 førstehjelp, og de bør ha gjennomført evakuerings modulen. Dette må være gjennomført etter år Det må påregnes å besvare en forstudie pakke, enten elektronisk pr mail eller i papirform til hovedinstruktør. Dette før oppstart av kurset. Soldatene skal gjennom kurset få den nødvendige innsikten i hva det innebærer å jobbe som et team på en hjelpeplass. Samt hva det fordrer av observasjoner og pleie av pasienter. De skal opparbeide de grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen feltet som er nødvendig for å kunne ha godt samvirke på en hjelpeplass. Skal gjøre personell i stand til å jobbe i team på hjelpeplass, herunder: - Mottak av pasienter - Traumebehandling - Skadestedshåndtering i behandlings feltet ved masseskade - Rutiner i fm vedlikehold av hjelpeplass - Materiellkjennskap og vedlikehold av materiellet - Sykestue/legekontor-drift, herunder støtte lege i konsultasjoner

22 Heimevernets kurskatalog 22 Kurset er lagt opp som klasseromsundervisning og praktisk trening. Det gjennomføres en øvelse på slutten av kurset, med hovedtema drifting av en hjelpeplass over tid, med og uten pasienter. Annet: Evaluering: Standpunktprøver underveis, og avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Litteratur: - UD Lærebok i sanitetsfaget - TR 4-1 Materiell i sanitetsfagtjenesten brukerhåndbok. - Felleskatalogen - Legevakthåndboken - Medisinsk indeks for legevakt og AMK sentraler - Generell sykepleie, (deler av denne boken, vil bli distribuert ut før kurset) 29 Troppssjefskurs II Sanitet Krav 10 dager Kurset gjennomføres i regi av. - Troppssjef og nestkommanderende sanitetstropp - Lagfører utrykningslag og lagfører hjelpeplasslag sanitetstropp Bestått kurs for den enkelte tjenestestilling iht. kursrekken. Kurset skal gi troppssjefen faglig forutsetning for å kunne gjennomføre utdanning av egen tropp og kunne løse oppdrag i troppsforband, samt kunne være en faglig rådgiver for sjef I-kdo. Etter endt kurs skal eleven være i stand til å lede og utdanne en sanitetstropp. Eleven skal også være i stand til å fungere som en faglig rådgiver for sjef I-kdo når det gjelder bruk og disponering av troppen. Kurset gjennomføres som plenumsundervisning, gruppearbeid og praktisk trening. Kurset har fokus på fagtjeneste innen for sanitet, utdannelsesplanlegging, oppdragsplanlegging og taktisk bruk av troppen. 30 Grunnkurs Hund (FHSK) 12 dager

23 Heimevernets kurskatalog 23 Hauerseter / Forsvarets Hundeskole - Lagfører i hundelag - Hundefører i hundelag Alle skal stille med egen hund med godkjent funksjonsanalyse fra FHSK, gjennomført og bestått anleggsprøve samt røntgen HD/AD (fri/svak grad). Det gjennomføres innledningsvis fysisk test i form 5000m med hund. Antrekk er arbeidsuniform. Krav menn uansett alder er under 30 min - Krav jenter uansett alder er under 32 min. Elever som ikke består denne testen får ikke bestått kurs og sendes hjem. Gi kurselevene tilstrekkelig teoretisk og praktisk opplæring om bruk av militære tjenestehunder med dens kapasiteter og begrensninger slik at de etter endt kurs er stand til å trene, vedlikeholde og under oppfølging videreutvikle en militær tjenestehund. FOR MER INFORMASJON SE FHSK EGEN KURSKATALOG 31 Videregående patruljekurs hund (FHSK) 12 dager Hauerseter / Forsvarets Hundeskole Godkjente hundeførere. For å kunne være søknadsberettiget til videregående kurs for patruljehundefører må man være godkjent hundefører på kompetansetrinn nivå 5 med den hunden man kommer på kurs med. Må krav Sikkerhetsklarering - H (HEMMELIG) Bestått 3000m test - for å kunne bli vurdert (max 15 min for gutter/16 min for jenter). Bør krav 3000m test under 13:30 min for gutter og 14:00 min for jenter. Førerkort klasse B. Informasjon som skal ligge ved søknaden: - personalia - navn på hunden som eleven er oppsatt med Gi hundeførerne utvidede ferdigheter i praktisk bruk av militær tjenestehund i den tjenesten de er tiltenkt etter endt kurs, samt gi de

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET

GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET TJENESTEREGLEMENT FOR FORSVARET GRUPPE 43 FYSISK FOSTRING l FORSVARET 430 DIREKTIVER - ORGANISASJON 431 FYSISKE PRØVER 432 FERDIGHETSMERKER 433 MILITÆRE KONKURRANSER 434 PREMIER OG UTMERKELSER l januar

Detaljer

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning

Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Kompetanseheving innsatspersonell Prosjektutredning Prosjektleder:Lasse Trosdahl Dato:01.10.13 Versjon: 01 Status: 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Effektmål og resultatmål... 5 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Hvordan tilrettelegge for en relevant og meningsfylt utdanning av brannkonstabler i Norge. Geir Lindblad Avdelig for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer