Prospekt RETTET EMISJON:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt RETTET EMISJON:"

Transkript

1 Prospekt RETTET EMISJON: Notering av egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud om deltagelse i Reparasjonsemisjon av inntil nye egenkapitalbevis i Banken til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis hvor hver av Bankens egenkapitalbeviseiere per 30. oktober 2013, slik det fremkommer i VPS per 4. november 2013, unntatt egenkapitalbeviseiere som ble tildelt egenkapitalbevis i den Rettede Emisjonen, vil motta ca. 0,30081 ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende er registrert som eier av 4. november Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK ANSATTEEMISJON Tilbud om deltagelse i Ansatteemisjon av inntil nye egenkapitalbevis rettet mot fast ansatte og medlemmer og varamedlemmer av styret i Banken per 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK TEGNINGSPERIODE FOR REPARASJONSEMISJON: 3. desember 2013 til og med 17. desember 2013 kl. 16:30 TILRETTELEGGER 2. desember 2013

2 VIKTIG INFORMASJON Dette prospektet ( Prospektet ) er utarbeidet av Melhus Sparebank ( Banken ) i forbindelse med (i) noteringen av egenkapitalbevis i Banken utstedt i forbindelse med en rettet emisjon plassert i 30. oktober 2013 med tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis (den Rettede Emisjonen ) og (ii) notering og tilbud om tegning av inntil nye egenkapitalbevis i Banken til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis hvor hver av Bankens egenkapitalbeviseiere per 30. oktober 2013, slik det fremkommer i VPS per 4. november 2013, unntatt egenkapitalbeviseiere som ble tildelt egenkapitalbevis i den Rettede Emisjonen, vil motta ca. 0,30081 ikke-omsettelig allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende er registrert som eier av 4. november 2013 ( Reparasjonsemisjonen ), og (iii) notering og tilbud om tegning av inntil egenkapitalbevis i Banken rettet mot fast ansatte og medlemmer og varamedlemmer av styret per 30. oktober 2013 i Konsernet til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis ( Ansatteemisjonen, og sammen med den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen Emisjonene ), alle som nærmere angitt i dette Prospektet. Dette Prospektet er utarbeidet i samsvar med Verdipapirhandelloven og Verdipapirforskriften, som implementerer EUdirektiv EF/2003/71 (Prospektdirektivet), samt EU-forordning nr. 809/2004 (Prospektforordningen). Prospektet er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i samsvar med Verdipapirhandelloven 7-7 (EØS-prospekt). Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i Prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henholdt til en definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har heller ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte omfattet av Prospektet. Distribusjon av Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Det er ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen annen jurisdiksjon enn Norge hvor særskilte tiltak kreves. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, slike restriksjoner. Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbeviseiere eller andre som etter Bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Banken eller Swedbank First Securities ( Tilretteleggeren ). Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om, eller avgi garantier på vegne av, Banken i tilknytning til Reparasjonsemisjonen eller Prospektet. En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt i kapittel 2 Risikofaktorer, i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet, før det foretas en investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene forbundet med denne type investering, og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i Prospektet skal ikke anses som juridisk, bedriftsmessig eller skattemessig råd. Hver potensielle investor bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridisk, bedriftsmessig eller skattemessig råd. Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Konsernet eller Bankens egenkapitalbevis etter datoen for Prospektet. Distribusjon av Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i Konsernets forhold. Banken har ikke til hensikt, og forplikter seg ikke til å oppdatere eller korrigere informasjon i Prospektet, utover det som kreves etter lov. I henhold til Verdipapirhandelloven 7-15 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av de nye egenkapitalbevisene, og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for notering av de nye egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Fremgå av et tillegg til Prospektet. Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være underlagt norske domstoler med Sør-Trøndelag tingrett som verneting. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG RISIKOFAKTORER UTVIKLINGEN I VERDIPAPIRMARKEDET, ØKONOMISK UTVIKLING OG ENDRING I RAMMEBETINGELSER FORRETNINGSMESSIG RISIKO ANNEN RISIKO RELATERT TIL EGENKAPITALBEVISENE ERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRING TREDJEPARTSINFORMASJON FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER EMISJONSTEKNISKE FORHOLD OVERSIKT OVER EMISJONENE RETTET EMISJON REPARASJONSEMISJON ANSATTEEMISJONEN OPPGJØR I REPARASJONSEMISJONEN OG ANSATTEEMISJONEN VPS-REGISTRERING OG NOTERING AV EGENKAPITALBEVISENE PÅ OSLO BØRS RETTIGHETER TIL DE NYE EGENKAPITALBEVISENE SOM UTSTEDES I REPARASJONSEMISJONEN OG ANSATTEEMISJONEN REGULATORISKE FORHOLD VEDTEKSTSFESTET EIERANDELSKAPITAL ETTER EMISJONENE FORDELING AV OVERKURS FRA EMISJONENE EGENKAPITALBEVISBRØK OG UTBYTTEBEREGNING TIDSPLAN FOR REPARASJONSEMISJONEN OG ANSATTEEMISJONEN OMKOSTNINGER RÅDGIVERE OG TILRETTELEGGERE FYSISKE OG JURIDISKE PERSONERS INTERESSER I EMISJONENE NÆRMER OM MELHUS SPAREBANK INFORMASJON OM MELHUS SPAREBANK HISTORIKK VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KJERNEVERDIER OVERORDNET STRATEGI OG ØKONOMISKE MÅL VIRKSOMHET OG ORGANISASJON DATTERSELSKAPER ORGANISASJON OG ANSATTE LEDELSE, STYRE, STYRENDE OG KONTROLLERENDE ORGANER MELHUS SPAREBANKS KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON INNSKUDD OG UTLÅN TAP OG MISLIGHOLD MELHUS SPAREBANKS FINANSIERING BANKENS INVESTERINGER VIKTIGE KONTRAKTER FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER VARIGE DRIFTSMIDLER RISIKOSTYRING KAPITALDEKNING TVISTER FORHOLDET MED EIKA GRUPPEN AS KONKURRANSE OG STRUKTUR I BANKNÆRINGEN GENERELT OM BANK OG FINANSSEKTOREN

4 6.2. BANK OG FINANSSEKTOREN I NORGE MARKEDSANDELER FINANSIELL INFORMASJON REGNSKAPSPRINSIPPER HISTORISK FINANSIELLE TALL KVALITATIV BESKRIVELSE AV REGNSKAPSTALLENE KAPITALISERING, ANSVARLIG KAPITAL OG GJELDSFORPLIKTELSER ENDRINGER I FINANSIELL STILLING ELLER MARKEDSSTILLING TRENDINFORMASJON REVISOR MILJØ EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE EIERANDELSKAPITALEN I MELHUS SPAREBANK KONVERTIBLE LÅN OG TEGNINGSRETTER FORTRINNSRETT FULLMAKTER MELHUS SPAREBANKS VEDTEKTER EIERKONTROLL REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING MELDEPLIKTIGE HANDLER OFFENTLIG OPPKJØPSTILBUD STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE OG KURSUTVIKLING I MELHUS SPAREBANK UTBYTTE RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR LOVEREGULERING AV SPAREBANKER SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE SKATTEMESSIG BOSATT I UTLANDET - KILDESKATT DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN KRYSSREFERANSELISTE DEFINISJONER OG ORDLISTE VEDLEGG Vedlegg 1: Vedtekter Vedlegg 2: Tegningsblankett Reparasjonsemisjon Vedlegg 3: Tegningsblankett Ansatteemisjon

5 1. SAMMENDRAG Sammendraget består av informasjon som skal gis benevnt som Elementer. Elementene er nummerert i punkt A E (A.1 E.7). Dette sammendraget består av alle Elementer som skal være inkludert i et sammendrag for denne type verdipapirer og utsteder. Som følge av at noen Elementer ikke må beskrives, kan noen nummereringer være utelatt. Selv om ett Element kan være pålagt inntatt i sammendraget som følge av verdipapiret og utsteder, er det mulig at ingen relevant informasjon kan gis knyttet til Elementet. I så fall er det inntatt en kort beskrivelse av Elementet i sammendraget med benevnelsen ikke aktuelt. Punkt A Introduksjon og advarsel Del A Innledning og advarsler A.1 Advarsler Dette sammendraget må leses som en innledning til Prospektet. Enhver beslutning om å investere i verdipapirer utstedt av Melhus Sparebank må baseres på Prospektet som helhet. Dersom et krav vedrørende opplysningene i Prospektet bringes inn for en domstol, kan saksøkeren i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å betale omkostningene i forbindelse med oversettelse av Prospektet, inntil rettergangen blir igangsatt. De personer som har skrevet sammendraget eller eventuelle oversettelser av sammendraget, har et sivilrettslig ansvar, men kun begrenset til de tilfellene hvor sammendraget er villedende, unøyaktig eller ufullstendig når det leses i sammenheng med andre deler av Prospektet, eller når sammendraget ikke gir nøkkelinformasjon for å hjelpe investorer å beslutte hvorvidt de skal investere i finansielle instrumenter utstedt av Melhus Sparebank, når lest i sammenheng med andre deler av Prospektet. A.2. Forhold knyttet til bruk av prospektet av andre enn utsteder eller de som er ansvarlig for prospektet i forbindelse med et etterfølgende salg eller en endelig plassering av en finansiell mellommann Ikke aktuelt. 5

6 Del B Utsteder B.1 Navn på utsteder Utsteders foretaksnavn er Melhus Sparebank. B.2 Jurisdiksjon, selskapsform og lovgivning B.3 En beskrivelse av, og nøkkelfaktorer knyttet til, utsteders nåværende virksomhet og hovedaktiviteter, herunder hovedkategorier for produkt- og/eller tjenestespekter samt identifisering av hovedmarkedet utsteder konkurrerer i B.4a En beskrivelse av de mest vesentlige trendene som påvirker utsteder og industrien den opererer i Melhus Sparebank er en sparebank som opererer og er stiftet i Norge. Banken er underlagt norsk rett, herunder blant annet Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven. Melhus Sparebank har en forvaltningskapital på omkring NOK 5,7 milliarder. Banken har 5 kontorer i Sør- Trøndelag. Banken driver tradisjonell fullservice bankvirksomhet. Virksomheten er inndelt i to segmenter: Privatmarkedet og Bedriftsmarkedet. Bankens aktivitet er i all hovedsak begrenset til Sør-Trøndelag fylke. Det er ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som det er sannsynlig at vil ha en vesentlig innvirkning på Bankens utsikter i inneværende år, med unntak av den pågående internasjonale finansuroen. Banken opplever at det er større usikkerhet i internasjonal økonomi enn det som anses som normalt. Dersom usikkerheten i større grad enn det man til nå har sett skulle gi utsalg i norsk økonomi, vil dette kunne påvirke Bankens framtidige drift. B.5 Beskrivelse av Konsernet Melhus Sparebank er morselskap i Konsernet, som består av Banken og følgende heleide datterselskap: - Melhus Sparebank Eiendom AS Aktiviteten i Melhus Sparebank Eiendom AS er liten. Det er derfor ikke utarbeidet konsernregnskap. B.6 Forhold knyttet til større egenkapitalbeviseiere Så vidt Banken kjenner til, er det kun følgende egenkapitalbeviseiere som, direkte eller indirekte, har en flaggepliktig beholdning av Bankens egenkapitalbevis. MP Pensjon PK eier egenkapitalbevis som tilsvarer ca. 9,38 % av eierandelskapitalen i Banken. Berg Invest Holding AS eier egenkapitalbevis som tilsvarer ca. 9,00 % av eierandelskapitalen i Banken. Hvert egenkapitalbevis gir en stemmerett hver, uavhengig av hvor mange egenkapitalbevis egenkapitalbeviseieren eier. Etter registrering og utstedelse av egenkapitalbevis som følge av den Rettede Emisjonen vil følgende 6

7 egenkapitalbeviseiere, direkte eller indirekte, ha en flaggepliktig beholdning av Bankens egenkapitalbevis: Berg Invest Holding AS vil eie egenkapitalbevis som vil tilsvare ca. 9,20 % av eierandelskapitalen i Banken. MP Pensjon PK vil eie egenkapitalbevis som vil tilsvare ca. 9,18 % av eierandelskapitalen i Banken. Forsvarets Personellservice vil eie egenkapitalbevis som vil tilsvare ca. 8,09 % av eierandelskapitalen i Banken. Banken er, så vidt den er kjent med, ikke eid eller kontrollert, verken direkte eller indirekte. B.7 Utvalgte historiske finansielle nøkkeltall Tabellene nedenfor viser Bankens (i) resultatregnskap, (ii) balanser, og (iii) kontantstrømoppstillinger for de tre siste regnskapsår, samt per 3. kvartal 2012 og Resultatregnskap Tabellen nedenfor viser Bankens resultatregnskap for de tre siste regnskapsår, samt for 3. kvartal og de ni første månedene av 2012 og Beløp i NOK tusen Renteinnteketer og liknende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter av banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinster/(tap) finansielle instrumenter til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Av- og nedskrivinger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån

8 Driftsresultat før nedskrivinger og tap på utlån Nedskrivinger på utlån og tap på garantier Nedskrivinger på anleggsmidler Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat Resultat etter skatt Utvidet resultat Verdiendringer finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Balanse Tabellen nedenfor viser Melhus Sparebanks balanse per 31. desember de tre siste regnskapsår, samt per 3. kvartal 2012 og Beløp i NOK tusen Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordring på kunder Aksjer og egenkapitalbevis til virkelig verdi over resultat Pengemarkedsfond til virkelig verdi over reserver Sertifikater og obligasjoner tilgjengelig for salg Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Overtatte eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskap Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler

9 Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Betalt skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Sum gjeld Eierandelskapital Overkursfond Annen egenkapital Akkumulert overskudd Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantiansvar Pantstillelser Kontanstrømoppstilling Tabellen nedenfor viser kontantstrømmen siste tre regnskapsår og per 3. kvartal 2012 og Beløp i NOK tusen Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Utlån og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger til kunder Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av kortsiktige investeringer i aksjer Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av valuta og finansielle derivater Innbetaling av utbytte Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift

10 Skatter Andre innbetalinger til drift Utbetalt gaver av overskudd Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Kjøp av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Salg av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Innbetaling ved salg av rentebærende verdipapirer Utbetaling ved salg av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditt Netto innbetalinger av innskudd Plassering/låneopptak i kredittinstitusjoner Tilbakebetaling/nedbetaling til kredittinstitusjoner Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld/ansvarlig lånekapital Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonsgjeld/ansvarlig kapital Utbetaling av utbytte Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanken ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og fordringer på sentralbanken ved periodens slutt Det er ingen vesentlige endringer i Bankens finansielle stilling eller markedsstilling som er oppstått siden utløpet av siste regnskapsperiode og frem til Prospektets dato. B.8 Utvalgt pro forma finansiell informasjon Ikke aktuelt. 10

11 B.9 Resultatestimater Ikke aktuelt. B.10 Presiseringer eller forbehold ved revisjonsberetninger de tre siste regnskapsår Ikke aktuelt. Del C - Verdipapirene C.1 Beskrivelse av type og klasse verdipapir som tilbys og/eller noteres, samt ISIN Dette Prospektet gjelder notering og tilbud om tegning av egenkapitalbevis utstedt av Melhus Sparebank med ISIN NO Melhus Sparebank har kun utstedt en klasse av egenkapitalbevis. C.2 Valuta benyttet i tilbudet Tegningskursen i Emisjonene er angitt i norske kroner. C.3 Antall egenkapitalbevis utstedt og pålydende verdi C.4 En beskrivelse av de tilbudte verdipapirs rettigheter Melhus Sparebank har utstedt egenkapitalbevis à NOK 100 fullt innbetalt. Alle utstedte egenkapitalbevis vil ha like rettigheter når egenkapitalbevisene registrert i Foretaksregisteret som de øvrige egenkapitalbevisene i Banken, og alle egenkapitalbevis vil være fritt omsettelige. Egenkapitalbevisene som skal utstedes i Reparasjonsemisjonen vil ha identiske rettigheter som de øvrige av Bankens egenkapitalbevis fra og med registrering i Foretaksregisteret. C.5 Verdipapirenes omsettelighet Utover eierbegrensninger og godkjenningskrav ved erverv over visse terskler, hvilket gjelder alle sparebanker, er Melhus Sparebanks egenkapitalbevis fritt omsettelige. C.6 Notering av verdipapirene Melhus Sparebanks egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs. Egenkapitalbevisene som tilbys i Reparasjonsemisjonen vil automatisk bli opptatt til notering på Oslo Børs ved utstedelse og levering av egenkapitalbevisene. C.7 En beskrivelse av utsteders utbyttestrategi Banken vil fremover sikte mot at % av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. Utbytte vil tilpasses Bankens inntjenings- og egenkapitalsituasjon løpende. Del D Risikofaktorer D.1 Hovedrisikofaktorer knyttet til Banken er utsatt for blant annet følgende risikofaktorer: 11

12 utsteder eller den bransje - Negativ utvikling i regional og nasjonal økonomi, - Endringer i rammebetingelser og myndigheters handlinger, - Kredittrisiko, - Likviditetsrisiko, - Markedsrisiko, - Eierrisiko, - Forretningsrisiko, - Omdømmerisiko, - Forverring av konkurransesituasjon og marginpress, - Strategisk risiko, og - Compliance risiko (etterlevelse). D.3 Hovedrisikofaktorer knyttet til Banken er utsatt for blant annet følgende risikofaktorer: verdipapirene - Generell negativ utvikling i verdipapirmarkedet og volatilitet, - Utbyttepolitikk, - Begrenset anledning for utenlandske egenkapitalbeviseeiere til å delta i fremtidige emisjoner, - Adgangen til å saksøke Banken kan være begrenset etter norsk lov. Del E - Tilbud E.1 Netto proveny og kostnader ved emisjonen Omkostningene i forbindelse med Emisjonene forventes, avhengig av resultatene i Emisjonene, utgjøre ca. NOK 3 millioner for Melhus Sparebank. Nettoprovenyet fra Emisjonene vil således være ca. NOK 77 millioner. Kostnadene dekker honorarer til tilrettelegger, juridisk rådgiver og regnskapsmessig rådgiver. Den enkelte egenkapitalbeviseier i Melhus Sparebank vil ikke bli belastet med noen omkostninger. E.2a Bakgrunn for tilbudet, bruk av proveny og forventet netto beløp av provenyet Formålet med den Rettede Emisjonen er å styrke Bankens egenkapital og vekstevne. Styret vektlegger nødvendigheten av å få med seg nye investorer som viktig for beslutningen om en Rettet Emisjon og for Bankens langsiktige planer, samtidig som styret er opptatt av at Bankens egenkapitallønnsomhet opprettholdes på et godt nivå fortløpende. For at alle eksisterende egenkapitalbeviseiere skal få anledning til å tegne egenkapitalbevis på samme vilkår, vedtok forstanderskapet i Banken Reparasjonsemisjonen. Banken så det til slutt som ønskelig å tilby sine ansatte å investere i arbeidsplassen, hvilket er formålet bak Ansatteemisjonen. De tre emisjonene er nærmere beskrevet i det følgende. E.3 Vilkårene for tilbudet Under følger et sammendrag av de viktigste vilkårene for Reparasjonsemisjonen: Størrelse Minimum 1 og maksimum 12

13 nye egenkapitalbevis Proveny Maksimum NOK Tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. Rett til å tegne Rett til tegning i Reparasjonsemisjonen har egenkapitalbeviseiere i Melhus Sparebank per 30. oktober 2013 (slik disse fremkommer i VPS per 4. november 2013), unntatt egenkapitalbeviseiere som ble tildelt egenkapitalbevis i den Rettede Emisjonen. Tegningssted Tilretteleggeren eller gjennom VPS online tegningssystem. Tegningsprosedyre Egenkapitalbevis i Banken må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett til Tilretteleggeren eller ved tegning gjennom VPS online tegningssystem. Tildeling Det gis rett til å tegne ca. 0,30081 egenkapitalbevis for hvert egenkapitalbevis tegneren eier. Det er adgang til overtegning og tegning uten allokeringsretter. Tegner vil få melding om tildeling omkring 18. desember Betaling Betaling skal finne sted senest 20. desember 2013 ved direkte belastning av tegners bankkonto som angitt i tegningsblanketten. Utstedelse Forutsatt at korrekt betaling finner sted på Betalingsdagen, vil egenkapitalbevisene bli overført til tegnerens VPSkonto omkring 27. desember 2013, etter at kapitalforhøyelsen i henhold til Reparasjonsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret som er forventet omkring 27. desember Levering Forventet levering vil være 27. desember 2013 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Notering Forventet 27. desember 2013 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Handel i nye Forventet 27. desember Egenkapitalbevis forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 13

14 Under følger et sammendrag for vilkår i Ansatteemisjonen: Størrelse Minimum 1 og maksimum nye egenkapitalbevis Proveny Maksimum NOK Tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. Kvalifisert Ansatt Fast ansatte og medlemmer og varamedlemmer av styret per 30. oktober 2013 i Banken. Tegningsperiode Tegningsperioden starter 3. desember 2013 og avsluttes 17. desember 2013 kl. 16:30. Tegningssted Tilretteleggeren. Tegningsprosedyre Egenkapitalbevis i Banken må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett til Tilretteleggeren. Tildeling Ved overtegning skal tildeling skje pro rata i forhold til tegningens størrelse. Tegner vil få melding om tildeling omtrent 18. desember 2013 Betaling Betaling skal finne sted senest 20. desember 2013 ved direkte belastning av tegners bankkonto som angitt i tegningsblanketten. Utstedelse Forutsatt at korrekt betaling finner sted på Betalingsdagen, vil egenkapitalbevisene bli overført til tegnerens VPSkonto omkring 27. desember 2013, etter at kapitalforhøyelsen i henhold til Ansatteemisjonen er registrert i Foretaksregisteret som er forventet omkring 27. desember Levering Forventet levering vil være 27. desember 2013 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Notering Forventet 27. desember 2013 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Handel i nye Egenkapitalbevis Forventet 27. desember forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. E.4 Beskrivelse av vesentlige interesser i tilbudet, herunder Tilretteleggerens honorarer er betinget av at Emisjonene fullføres, og Tilretteleggeren har dermed en interesse i 14

15 interessekonflikter E.5 Navn på selger av verdipapirer. gjennomføring av Emisjonene. Ikke aktuelt. Beskrivelse av eventuelle lock-up avtaler (salgsforbud) i forbindelse med Emisjonene E.6 Utvanningseffekten av tilbudene Utvanningseffekten for eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i den Rettede Emisjonen var 40,5 %. Utvanningseffekten for eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i den Rettede Emisjonen eller Reparasjonsemisjonen eller Ansatteemisjonen vil være opp til 47,6 %. E.7 Kostnader for investor En tegner vil ikke påføres noen direkte kostnader ved deltakelse i Emisjonene. 15

16 2. RISIKOFAKTORER Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet risiko. Nedenfor er beskrevet risikoforhold som anses som særlig relevante og vesentlige for å vurdere risikoen knyttet til en investering i egenkapitalbevis i Melhus Sparebank. Eventuelle investeringer i egenkapitalbevis i Melhus Sparebank bør grundig vurderes mot risikofaktorene presentert i dette kapittelet, sammen med informasjon presentert i Prospektet for øvrig. Styret i Melhus Sparebank har gjort alle rimelige tiltak for å sikre at Banken har oversikt over alle (spesifikke) risikoforhold. Dersom én eller flere av risikofaktorene faktisk inntreffer, vil Bankens virksomhet, finansielle stilling, driftsresultat og/eller egenkapitalbeviskurs kunne bli vesentlig negativt påvirket. Melhus Sparebank har egne risiko- og kapitalstyringssystemer for å støtte opp under Bankens strategiske utvikling og måloppnåelse, og samtidig sikre finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. Se nærmere punkt 5.17 for en nærmere beskrivelse av risiko- og kapitalstyringssystemene UTVIKLINGEN I VERDIPAPIRMARKEDET, ØKONOMISK UTVIKLING OG ENDRING I RAMMEBETINGELSER Utvikling i verdipapirmarkedet og volatilitet Kursen på egenkapitalbevis i Melhus Sparebank vil påvirkes av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedene. Dette innebærer at kursen på Melhus Sparebanks egenkapitalbevis vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Prissetting av egenkapitalbevisene vil også kunne påvirkes av likviditetsmessig forhold. Dersom handelen i egenkapitalbevis blir preget av relativt liten omsetning, vil dette kunne føre til at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag Utviklingen i regional og nasjonal økonomi De globale kapital- og kredittmarkedene har vært volatile siden høsten 2008, og det har hatt en negativ effekt på banksektoren internasjonalt. Denne effekten har i hovedsak vært redusert likviditet og økt kredittrisikopremie. I tillegg har det i perioder vært vesentlig reduksjon i tilgjengeligheten av finansiering. Eventuelle vedvarende volatilitet, nye markedsforstyrrelser eller forringelse i den globale økonomien kan ha vesentlig negativ effekt på Bankens evne til å få tilgang til kapital og/eller virksomheten for øvrige resultater av virksomheten og/eller økonomiske tilstand. Bankens inntjening og resultater kan bli negativt påvirket av en forverring i økonomiske forhold der virksomheten drives. En forverring av makroøkonomiske forhold i Norge kan ha negativ effekt på Bankens resultater og økonomiske stilling, spesielt dersom arbeidsløshet eller inflasjon øker eller verdier på eiendommer faller. I tillegg til å redusere etterspørselen etter Bankens produkter og tjenester, kan kvaliteten på Bankens kredittportefølje påvirkes negativt, og Banken vil kunne oppleve kredittap Rammebetingelser og myndigheters handlinger Statlige myndigheter kan til enhver tid innenfor rammene av EØS-avtalen innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Bankens og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Et eksempel på dette er beskatning av utbytte. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke Bankens virksomhet, eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Bankens virksomhet direkte. 16

17 Som følge av blant annet finanskrisen er omfanget av finansreguleringen innen EU de senere år blitt betydelig utvidet. Tilsynet er også vesentlig styrket. Myndighetenes mål er at når de såkalte Basel III-regler og prinsipper er vedtatt, og nasjonal implementering er gjennomført, vil sannsynligheten for og omfanget av kriser i finanssektoren bli redusert. Det er forventet at dette skjer gradvis i tidsperioden Ytterligere informasjon vedrørende Basel-komitéens standard finnes på Baselkomitéen og Finanstilsynets hjemmesider og For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser blant annet: Økte krav til kjernekapitaldekning Nye krav til sammensetning av kjernekapital Økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere Nye rammebetingelser vil kunne medføre ytterligere press på Bankens rentemargin, kostnader og egenkapitalbevisavkastning. Dette er en generell utfordring for hele finansnæringen, og det forventes at deler av merkostnaden må tas igjen gjennom økte priser FORRETNINGSMESSIG RISIKO Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følger av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Banken. Kredittrisiko oppstår i tre av Bankens forretningsområder; (i) utlån, kreditter og garantier for personkunder, (ii) utlån, kreditter og garantier for bedrifter, og (iii) utlån og investering i banker, obligasjoner og ansvarlige lån. Bankens tilgang til korrekt og fullstendig finansiell informasjon og generell kredittinformasjon om lånetakere er avgjørende for Bankens vurdering av den kredittrisiko som er knyttet til den enkelte lånetaker. Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av privatpersoner, 63,6 %, samt mindre bedrifter, landbruk og finansiering innen eiendom. Banken kjenner sitt markedsområde godt og innhenter kvalifisert dokumentasjon på betjeningsevne og vilje. Banken mener risiko knyttet til tap som følge av at låntakere ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Banken er liten. I tillegg til den spesifikke risiko som ligger Bankens utlånsportefølje, vil Melhus Sparebanks fremtidige tapsutvikling også påvirkes av andre faktorer som for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, fremtidig rentenivå og Bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. En mer detaljert oversikt over Bankens kreditteksponering og en beskrivelse av Bankens systemer knyttet til håndtering av kredittrisiko er gitt i kapittel Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at Banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansielle økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av dyrere finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne tiltrekke seg nødvendig finansiering til enhver tid. Banken er avhengig av tilgang til ekstern kapital på tilfredsstillende vilkår for å kunne innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Denne likviditetsrisikoen er latent innenfor bankvirksomhet, og kan særskilt gjøre seg gjeldende på grunn av for stor avhengighet til en bestemt finansieringskilde, endringer i kredittratinger eller mer generelle endringer i markedet, for eksempel naturkatastrofer. Banken er videre avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne drive sin utlånsvirksomhet. Bankens utlånsvirksomhet er primært dekket gjennom kundeinnskudd. Slike innskudd er i 17

18 midlertidig utsatt for variasjoner som skyldes hendelser utenfor Bankens kontroll, som for eksempel bortfall i kunders tiltro til markedet og økt konkurranse, som kan føre til at Banken i en periode får en vesentlig reduksjon i sine kundeinnskudd. I tillegg kan enhver usikkerhet knyttet til Bankens finansielle stilling føre til vesentlig kontantuttak som kan resultere i et finansieringsunderskudd hos Banken. Bankens lånekunder ønsker som regel langsiktig finansiering, mens Bankens innskuddskunder i praksis, på meget kort varsel, kan disponere sine innskudd. Banken har derfor et tidsgap som medfører en risiko for tap dersom Banken ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler uten vesentlige ekstrakostnader. Denne likviditetsrisikoen oppstår idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. Selv om Banken har en konservativ holdning til likviditetsrisiko, og Banken til enhver tid søker å diversifisere sine kilder til finansiering for å bli mest mulig uavhengig av hendelser i det enkelte marked, medfører den typen virksomhet Banken driver en latent likviditetsrisiko som vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens resultat, likviditet og finansiell stilling Markedsrisiko Markedsrisiko er en samlebetegnelse som omfatter risikoen for tap knyttet til poster på og utenfor balansen som følge av endringer i markedspriser. Verdipapirrisiko, valutarisiko, renterisiko, risiko forbundet med egenbeholdning og/eller bruk av egenkapital i syndikater er inkludert i denne risikoklassen. En nedgradering i kredittvurdering av Bankens kunder eller verdipapir som Banken eier vil kunne ha en negativ innvirkning på Bankens inntekter og risikovekt, som kan føre til økte kapitalkrav. Bankens virksomhet er eksponert for risiko knyttet til rentemarginer realisert mellom utlån og lånekostnader. Endringer i renteforskjellene kan direkte påvirke Banken i den grad de påvirker avkastningen på rentebærende eiendeler, og renter betalt på rentebærende gjeld, og spesielt om endringene er uforholdsmessige eller uventede, eller på annen måte påvirker forholdet mellom marginer på utlån og lån. Bankens viktigste finansieringskostnad er rente betalt på innskudd og finansiering fra pengemarkedet, mens de viktigste renteinntektene kommer fra utlån til kunder og rentebærende verdipapir. Når tidspunktet for justeringer av renter ikke er sammenfallende, for eksempel når en økning av rentene i fundingmarkedet ikke er mulig å overføre til utlån, kan dette påvirke inntektene negativt. Banken har investeringer i verdipapirer hvor verdi er avhengig av volatilitet og generell utvikling av flere variabler, for eksempel renter, valutakurser, kredittspreader og aksjekurser. En negativ utvikling i verdi på disse verdipapirene vil ha en negativ påvirkning på Bankens finansielle stilling og/eller resultat Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker i systemer, samt eventuelle eksterne hendelser. Dette kan eksempelvis være svikt i rutiner, svikt i datasystem, kompetansesvikt, feil i bankens underleverandører, tillitsbrudd hos ansatte og kunder, ran, underslag m.m. Banken er avhengig av et betydelig antall operasjoner hver dag i hver enhet i en rekke ulike markeder og geografiske områder. Bankens virksomhet avhenger av evnen til å håndtere disse operasjoner effektivt på tvers av ulike enheter, og rapportere disse operasjonene nøyaktig. Banken er eksponert for operasjonell risiko som for eksempel svikt eller mangler i interne prosesser og systemer (inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rapportering og risikostyringssystemer), IT-infrastruktur, utstyr/maskiner, dokumentasjon av transaksjoner eller avtaler med tredjeparter, manglende sikring av eiendeler, ansattes feil, manglende opprettholdelse av forsvarlig fullmakter, og manglende oppfyllelse av regulatoriske krav (inkludert, men ikke 18

19 begrenset til, databeskyttelse og anti-hvitvaskingslover) og lovgivning for de markedene hvor Banken har virksomhet. Banken er også utsatt for operasjonell risiko på grunn av klager fra kunder og svikt i eksterne systemer. Dessuten kan Banken bli negativt påvirket av uredelige handlinger eller brudd på interne instrukser begått av egne ansatte. Banken kan ikke forutsi hvorvidt slike tilfeller av interne misligheter vil oppstå, eller hvis de skulle oppstå, i hvilken grad disse handlinger vil få negativ innvirkning. Metoder for risikostyring av operasjonell risiko bygger på estimater, forutsetninger og tilgjengelig informasjon som kan være feil eller utdatert. Dersom risikostyring er utilstrekkelig kan dette ha en vesentlig negativ effekt på Banken. Skulle operasjonell risiko som er nevnt ovenfor materialisere seg, kan dette føre til både omdømmemessig og økonomisk skade, og kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet, økonomiske stilling, likviditet og/eller resultatet av driften. Bankens operasjoner er svært avhengig av sin evne til å behandle og overvåke, på daglig basis, et stort antall transaksjoner, hvorav mange er svært komplekse, på tvers av mange og ulike markeder og i mange valutaer. Bankens økonomi, regnskap, databehandling eller andre operativsystemer og transaksjonsvolum, hvilket kan ha en negativ effekt på Bankens evne til å behandle transaksjoner eller yte tjenester. Andre faktorer som kan forårsake Bankens operativsystemer å stoppe eller ikke fungerer ordentlig, omfatter en forverring i kvaliteten på ITutvikling, support og drift prosesser og særlig høy utskiftning av ansatte, noe som resulterer i et utilstrekkelig antall personell til å håndtere den vekst og økende kompleksiteten i operasjoner. Til tross for Bankens betydelige utgifter på eksisterende og nye IT-systemer, kan det ikke være noen sikkerhet for at disse utgiftene vil bli tilstrekkelig eller at IT-systemer vil fungere og/eller bli gjennomført som planlagt. Enhver forstyrrelse av IT eller andre systemer som brukes av Banken, herunder systemer som eies av kontraktsparter, kan ha vesentlig effekt på Bankens virksomhet, finansielle stilling og resultater. Til tross for beredskapsplaner og fasiliteter Banken har på plass, kan virksomheten vøre negativt påvirket av en forstyrrelse i den infrastrukturen som støtter systemene. Dette kan omfatte en forstyrrelse som involverer elektrisk, kommunikasjon, transport eller andre tjenester som brukes av Banken eller tredjeparter som driver virksomhet, eller en katastrofal hendelse som involverer alle steder der Banken har en betydelig operasjonell base. Bankens operasjoner er avhengig av sikker bearbeiding, lagring og overføring av konfidensiell og annen informasjon i sine datasystemer og nettverk. De datasystemer, programvarer og nettverk som brukes av Banken kan være sårbare for uautorisert tilgang, datavirus eller annen ondsinnet kode og andre ytre angrep eller interne brudd som kan være en trussel mot datasikkerheten. Hvis en eller flere slike hendelser oppstår, kan noen av dem potensielt true konfidensielle og andre opplysninger om Banken, kunder eller motparter. Banken kan bli nødt til å bruke ekstra ressurser for å endre beskyttede tiltak eller for å undersøke og avhjelpe sårbarheter eller andre eksponeringer. Banken kan også bli gjenstand for søksmål og økonomisk tap for forhold som det enten ikke er forsikret mot eller som det ikke fullt ut er dekket for gjennom forsikringer. Risikoen for at banker vil bli utsatt for ellers brukes til hvitvasking har økt. Risikoen for hvitvasking er høyere i fremvoksende markeder enn i Norge og andre utviklede markeder. Risikoen for fremtidige hendelser i forhold til hvitvasking finnes alltid for finansinstitusjoner. Eventuelle brudd på antihvitvaskingsregler, eller forsøk på brudd, kan ha alvorlige juridiske og omdømmemessige konsekvenser for Banken, og kan resultere i negativ innvirkning på Bankens virksomhet. Banken utvider omfanget av sin virksomhet og sin kundebase og iverksetter stadig nye retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse for å hindre potensielle interessekonflikter. Å identifisere og håndtere interessekonflikter er komplekst, delvis på grunn av at interne brudd på retningslinjer kan være vanskelig å oppdage. Bankens omdømme kan bli skadet, og viljen for kundene til å inngå transaksjoner der en slik konflikt kan oppstå kan bli berørt, dersom Banken ikke klarer, eller synes å ikke klare, å identifisere og håndtere interessekonflikter. 19

20 Risiko knyttet til personell Bankens virksomhet er avhengig av den kollektive innsatsen av sine ansatte på alle nivåer. Konkurransen om de beste medarbeiderne fra finanssektoren og fra bedrifter utenfor finansnæringen, er hard. Dersom Banken ikke er i stand til å beholde og tiltrekke seg tilstrekkelig personell med rikelig kompetanse, kan dette ha en negativ effekt på virksomheten. Videre kan tap av nøkkelpersonell og ledelse ha en negativ effekt på Bankens virksomhet, strategi, finansielle stilling og/eller resultater Eierrisiko Eierrisiko er risikoen for at Banken blir påført negative resultater fra eierposter i strategisk eide selskap og/eller må tilføre ny egenkapital til disse / dette selskap(ene). Selskapets heleide datterselskap er beskrevet i punkt Uventede inntekst- og kostnadssvingninger Banken er utsatt for uventede svingninger i inntekter og kostnader som kan inntreffe i ulike forretnings- eller produktsegmenter. Ettersom det vesentligste av Bankens inntekter kommer fra kjernevirksomheten og omfatter rentenetto og provisjonsinntekter fra andre banktjenester som betalingsformidling, forsikring og lignende, er Bankens kostnader også tilpasset disse kjerneaktivitetene. Det er likevel en risiko for at uforutsette konjunktursvingninger eller endret kundeatferd kan forekomme. Dette kan igjen medføre at Bankens kostnader vesentlig overskrider Bankens inntekter, som igjen vil kunne ha en vesentlig innvirkning på Bankens driftsresultat, likviditet og finansielle situasjon Omdømmerisiko Banken er avhengig av å opprettholde et godt omdømme og tillit i markedet for å tiltrekke seg nye, og beholde eksisterende, kunder. Banken er også avhengig av et godt omdømme hos motparter, egenkapitalbevismarkedet og hos myndighetene. Dersom Banken ikke klarer å opprettholde det nødvendige omdømmet og den nødvendige tillitt i markedet, vil det kunne medføre frafall av kunder, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling Marginpress Rentemarginen for norske banker har over lang tid vært under press. Bankens utlånsvekst har bidratt til å kompensere delvis for effekten av press på rentenettoen, men et forsterket press på rentenetto, sammen med eventuell lavere volumvekst, kan i fremtiden bidra til å svekke Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller fremtidsutsikter Konkurransesituasjon Bankens fremtidige økonomiske resultater vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfellet dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse på de områder som er Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utviklingen i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer, som igjen vil kunne ha en negativ virkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller fremtidsutsikter. Banken er utsatt for betydelig konkurranse innenfor alle sine forretningsområder. Konkurranse kan øke i Bankens markeder som følge av lover, forskrifter, teknologi eller andre faktorer. Økt konkurranse kan føre til at Banken mister markedsandeler eller får redusert lønnsomhet på sine produkter og tjenester, og ellers ha en negativ effekt på virksomheten sin økonomiske stilling og resultater. Det er også en risiko for ytterligere konsolidering i markedene hvor Banken driver, som kan føre til økt konkurranse. 20

PROSPEKT RETTET EMISJON

PROSPEKT RETTET EMISJON PROSPEKT RETTET EMISJON Notering av 1 486 487 egenkapitalbevis utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen gjennomført i juli 2013 til tegningskurs NOK 185 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 406 380 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 10. mars 2016 til tegningskurs NOK 107,50 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

PROSPEKT RETTET EMISJON

PROSPEKT RETTET EMISJON PROSPEKT RETTET EMISJON Notering av 1 666 666 egenkapitalbevis utstedt i forbindelse med den Rettede Emisjonen gjennomført i juni 2015 til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 Kontanter og fordringer på sentralbanker Bankinnskudd 323.883 317.269 426.115 Utlån kunder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Prospekt EMISJON: TEGNINGSPERIODE: 23. mai 2016 kl. 12.00 til og med 10. juni 2016 kl. 15.00 TILRETTELEGGER

Prospekt EMISJON: TEGNINGSPERIODE: 23. mai 2016 kl. 12.00 til og med 10. juni 2016 kl. 15.00 TILRETTELEGGER Prospekt EMISJON: Tilbud om deltagelse i garantert emisjon ved førstegangsutstedelse av 1 250 000 egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank. Tegningskurs i emisjonen er NOK 105 per egenkapitalbevis. TEGNINGSPERIODE:

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

PROSPEKT I FORBINDELSE MED

PROSPEKT I FORBINDELSE MED PROSPEKT I FORBINDELSE MED TILBUD OM DELTAKELSE I GARANTERT EMISJON I GJENNOM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE AV MELLOM 400 000 TIL 600 000 EGENKAPITALBEVIS I SURNADAL SPAREBANK TEGNINGSKURS I EMISJONEN ER NOK 105

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer