Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrige forslag. Saklistas pkt 7.1 og 7.2"

Transkript

1 Øvrige forslag Saklistas pkt 7.1 og 7.2

2

3 Saklistas pkt 7.1 Innkomne forslag Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må arbeide aktivt for at alle arbeidsgivere gjennomfører orienteringer for nytilsatte, der de informeres om alle former for rettigheter og liknende i forhold til ansettelsesforholdet. På disse orienteringsmøtene skal også tjenestemannsorganisasjonene gis mulighet til å presentere seg. NTL skal videre arbeide for at arbeidsgivere pålegges å melde i fra til tjenestemannsorganisasjonene ved nytilsettinger i enhetene. Det er viktig at arbeidsgiver og arbeidstakere har felles forståelse av rettigheter og plikter som tilligger ansettelsesforholdet. Det er også viktig at alle tjenestemannsorganisasjoner gis like muligheter til å presentere som for nytilsatte, slik at de ansatte gis en reell valgmulighet når de skal velge organisasjon. Intensjonen tiltres. Forslaget oversendes forbundsstyret til behandling senest i forbindelse med hovedavtalerevisjonen. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret Møteform NTL skal jobbe for at møteformene i egne organisasjonsledd utvikles på en måte slik at disse framstår som mer moderne og engasjerende. I dag foregår de fleste debatter i større fora fra talerstol. Ved å ta i bruk andre former, f eks gruppearbeid, innlegg fra egen plass i salen ol, vil diskusjonen kunne bli mer levende og involverende. F eks bør en sak pr landsstyremøte avvikles på denne måten. Tiltres. Det settes i gang forsøk med alternative møteformer i kommende landsmøteperiode. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret Forbundet tar initiativ til og gjennomfører en del lokale aktiviteter. I forberedelsene av disse blir lokale organisasjonsledd og tillitsvalgte pålagt en del oppgaver. Altfor ofte blir informasjon om hva som forventes av lokalleddene gitt med for korte tidsfrister. Dette medfører frustrasjon og oppgitthet hos lokale tillitsvalgte. Forbundskontoret må utarbeide administrative rutiner som ivaretar dette bedre enn i dag. Tiltres. Forslaget oversendes forbundets administrasjon. 3

4 Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen Partssammensatt utvalg og konkrete seniorpolitiske tiltak NTL/2 foreslår at NTL arbeider for at det nedsettes et partsammensatt utvalg som skal lage en rammeavtale med forslag til livsfasepolitiske tiltak som virksomhetene kan benytte seg av. Vi foreslår også at NTL fremmer krav om at bestemmelsen i Hovedtariffavtalen om seniorpolitikk omformuleres, slik at det blir noen obligatoriske regler for alle ansatte: 1. Alle gis tjenestefri med lønn én arbeidsdag pr kalendermåned etter 62 år. 2. Ved arbeid ut over 62 år opparbeides dessuten et prosentvis tillegg på for eksempel 0,1 % pr år ut over vanlig tarifflønn som inngår som en del av vedkommendes pensjonsgivende lønn. Nåværende bestemmelse i Hovedtariffavtalen om seniorpolitikk synes å være lite kjent og blir forskjellig praktisert av ulike arbeidsgivere. Bestemmelsen er dessuten slik utformet at arbeidsgiveren kan belønne de han ønsker å beholde og overse de han ønsker å erstatte med yngre arbeidstakere. Dette er i strid med det politiske målet, som er formulert bl.a. i IA-avtalen, om blant annet en generell heving av den faktiske pensjonsalderen. Et godt arbeidsmiljø, en inkluderende personalpolitikk, forebygging av arbeidsmiljøproblemer og tilpassing av arbeidet vil ha positive langsiktige virkninger for samfunnet, virksomhetene og for den enkelte tilsatte. Intensjonen tiltres. Forslaget oversendes forbundsstyret til behandling i forbindelse med kommende tariffrevisjon. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen Flere innvandrere i fagbevegelsen En forutsetning for å få rekruttert flere personer med innvandrerbakgrunn inn i NTL, er at de har arbeid. Det må derfor vurderes universelle ordninger, dvs ordninger som favner alle arbeidsledige, og som har som siktemål å få langtidsledige inn i arbeidslivet. Regjeringens Ny Sjanse program er et riktig skritt, og det må vurderes om denne type ordninger også skal gjøres universelle. NTL/2 foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe i NTL-regi, som kommer med forslag til hvordan sysselsetningen skal øke blant langtidsledige, og hvordan vi kan bli bedre til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn inn i fagbevegelsen. Bruk av reserverte plasser for innvandrere og kvotering som metode for å sikre innvandrerrepresentasjon i ulike beslutningsfora er utbredt i Storbritannia, men møter fremdeles stor skepsis i Norge. LO-forbundene og de lokale fagforeningene/klubbene har som hovedregel ingen spesielle strategier, for å rekruttere innvandrere som medlemmer eller tillitsvalgte. LO skal være i front i integreringspolitikken. 4

5 NTL skal derfor jobbe aktivt for rekruttering og skolering av folk med minoritetsbakgrunn inn i alle organisasjonsledd i kommende periode. Dersom representasjonen av folk med minoritetsbakgrunn fremdeles er dårlig ved neste LO-Kongress, må NTL foreslå for LO at det vedtas en kvoteringsordning. Sekretariatet må da få i oppdrag å utforme en strategi for rekrutteringsarbeidet og skape holdningsendring, når det gjelder å la medlemmer med minoritetsbakgrunn få skolering og slippe til i verv. Formell likebehandling for innvandrere i arbeidslivet fører ikke til like muligheter. For eksempel skjer rekruttering til både arbeidsliv og fagbevegelse i stor grad gjennom nettverk som innvandrere i liten grad er del av. Jobbsøknader fra personer med ikke-norske navn legges også lett til side. For å sikre likebehandling av alle medlemsgrupper, uavhengig av etnisk bakgrunn, må fagbevegelsen arbeide mer målrettet for å nå innvandrergruppene spesielt. Dette medfører bruk av visse særtiltak for utvalgte grupper. At innvandrere er underrepresentert blant tillitsvalgte og i sentrale beslutningsfora oppleves, av flere forbundsansatte som en utfordring, men anses i liten grad for å være et problem. Det å gi innvandrerne større plass i fagbevegelsen, handler ikke om å utvide kongressen eller landsmøter med flere seter. Det handler om å endre sammensetningen internt i ulike beslutningsfora, noe som krever at dyktige og kompetente etniske nordmenn viker plassen for dyktige og kompetente kandidater med etnisk minoritetsbakgrunn. Intensjonen i forslaget støttes. Det nedsettes en arbeidsgruppe som bl.a. ser på hvordan NTL skal bli bedre til å verve fra etniske minoriteter, inkludere dem i organisasjonen, og arbeide for at flere tar tillitsverv. Det vises for øvrig til foreslåtte vedtektsendringer vedrørende bedre representasjon i landsstyret. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen Uverdig spill om mennesker NTL vil påpeke at personer ofte venter altfor lenge i mottak, etter at de har fått oppholdstillatelse, og statlige myndigheter ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker uforholdsmessig mye ressurser på å forhandle med kommunene om bosetting. Dette er et uverdig spill om mennesker, og ventetiden i mottak er en stor påkjenning for personene det gjelder. Store barnefamilier, funksjonshemmede og enslige menn er noen av de gruppene som det er vanskelig å få bosatt. IMDis seks lokalkontor har ansvaret for det praktiske bosettingsarbeidet, og samarbeider nært med mottak og kommuner. Bosetting skjer enten ved at IMDis lokalkontor i regionen mottaket er lokalisert, finner en egnet bosettingskommune, eller ved at flyktningen i samarbeid med ansatte på mottaket kontakter aktuelle kommuner i regionen selv. Blant annet for å koble bosetting til arbeid og kvalifisering, mener NTL at det må vurderes å gi hjemmel til å pålegge kommunene et ansvar for bosetting av overføringsflyktninger og utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter søknad om asyl. Utlendingsloven er en aktuell lov for en slik bestemmelse, selv om det ikke kan utelukkes at andre lover også er egnet, for eksempel introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester eller en eventuell særlov. 5

6 NTL krever at alle som har fått oppholdstillatelse, skal bosettes i en kommune, og at utlendingsmyndighetene og kommunene har et felles ansvar for at overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere bosettes og integreres. Frigjorte ressurser fra bosettingsarbeidet kan settes inn i integrerings- og mangfoldsarbeidet. Hvert år inngår staten, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), en rammeavtale med norske kommuner om bosetting av et visst antall flyktninger. Anmodningen gjøres ut fra et beregnet behov for kommuneplasser til de flyktningene som får oppholdstillatelse i Norge. Fordeling av bosettingsbehovet på kommuner gjøres i samarbeid mellom Kommunenes sentralforbund (KS) og IMDi. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. Overføringsflyktninger gjennomgår et 20 timers kulturorienteringsprogram, før de kommer til Norge, og bosettingskommunen og forberedelsen til bosetting for beboere i mottak begynner etter at oppholdstillatelse er gitt. Tiden dette tar er ofte alt for lang, noe som er veldig negativt for de det gjelder mht. trivsel og integrering og inkludering i det norske samfunnet. Forslaget oversendes landsstyret til behandling i forbindelse med uttalelser i oktobermøtet. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTL skal jobbe for at større dekningsgrad i Kollektiv Hjemforsikringa. Eksempelvis at tilleggsordningar som ein får ved å teikne Toppforsikring, blir ein del av dei ordinære vilkåra i Kollektiv Hjemforsikringa utan, eller med minimal premieauke. Kollektiv Hjem er ei god forsikring, men kan gjerast enda betre. Med store overskot i forsikringsbransjen meiner vi det er naturleg å arbeide for større dekningsgrad i Kollektiv Hjem. Forslag nr: Fra: NTL/avd , Trygdeetatens innkrevingssentral NTL skal jobbe for at SpareBank1 sin LOfavør Toppsikring innføres som et supplement til Kollektiv Hjemforsikringen og blir innført som en tilleggsforsikring som også er kollektiv. Vi ser i dag at LOfavør Toppsikring er en meget bra forsikring som alle burde tegne, men som dessverre ikke er tilfelle. Alt for mange har i ettertid sett behovet for denne forsikringen, men da hadde de ikke den på skadetidspunktet. Dette er i tillegg en rimelig forsikring som dekker mye. Vi ønsker bare det beste for våre medlemmer og mener samtidig at NTL aldri har turt å gå inn på flere ordninger kollektivt en selve Kollektiv Hjem. Mens andre forbund som eks. NOF og EL og IT har opp til flere forsikringer kollektivt, så har NTL nå i mange år kun hatt Kollektiv Hjem. Fordelene ved kollektiv ordning er som kjent at man får da samme forsikringene og vilkårene, men til en mye lavere pris. Vi ønsker at NTL jobber for å få innført toppsikring som en kollektiv ordning, med mulighet for at de som ikke ønsker forsikringen kan reservere seg ved innførsel. 6

7 Landsforeningens innstilling: Støttar forslaget. Grunngjeving: Sjå ovanfor. Landsstyrets innstilling til og 7.1.8: Forslaget om å innføre LOfavør Toppsikring som en kollektiv forsikringsordning i NTL tiltres ikke på det nåværende tidspunkt, jfr også innstillingen til forslaget nedenfor. Forbundet vil arbeide for å få innlemmet vilkårene i LOfavør Toppsikring i LOfavør Kollektiv Hjemforsikring, slik at dette blir én forsikring i framtiden. Det har i landsmøteperioden vært arbeidet aktivt for å slå sammen LOfavør Kollektiv Hjemforsikring og LOfavør Toppsikring. Dette lar seg antakelig gjøre kun med en mindre premieøkning. Disse forsikringsordningene er felles for samtlige LO-forbund, og en premieøkning vil slå ut noe ulikt for forbundene. NTLs kontingentsystem er bygd opp slik at yrkesaktive medlemmer betaler 1.1 % av lønna i kontingent. I tillegg betales premien til forsikringen. Pensjonistmedlemmene betaler ingen medlemskontingent, og de fleste betaler heller ikke forsikringspremie, jfr dog vedtektenes 8, pkt 3. En premieøkning på forsikringen vil derfor kunne belastes NTLs yrkesaktive medlemmer krone for krone. Eventuelt kan det også legges på litt ekstra for de yrkesaktive, for å dekke opp deler av forbundets premieutgifter for pensjonistene. Andre, store forbund har forsikringspremien inkludert i prosentkontingenten. En premieøkning vil dermed straks belaste forbundskassa, både vedrørende yrkesaktive og pensjonerte medlemmer. Dette vil kunne gå ut over disse forbundenes mulighet til å drive ulike aktiviteter for medlemmene, eks kursvirksomheten. LOs Fellesutvalg for LOfavør-produkter har på denne bakgrunn vedtatt at de to forsikringene foreløpig ikke skal slås sammen. Det arbeides imidlertid aktivt videre med denne saken, bl.a. følges utviklingen i vilkårene hos konkurrerende organisasjoner nøye. På denne bakgrunn vil det være ressurssparende for NTL å avvente utviklingen i arbeidet med en eventuell sammenslåing av LOfavør Kollektiv Hjemforsikring og LOfavør Toppsikring. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å kartlegge hva slags forsikringsordninger konkurrerende forbund og andre forbund innenfor LO tilbyr sine medlemmer. Utvalget skal videre vurdere og eventuelt foreslå å innføre flere kollektive forsikringsordninger for alle medlemmer, alternativt for grupper av medlemmer. NTL har i dag kun Kollektiv Hjemforsikring som en kollektiv ordning, de andre forsikringene som tilbys gjennom LOfavør, er frivillige. De har dermed en høyere pris enn de ville hatt, dersom de hadde vært kollektive. Andre LO-forbund har valgt å gjøre flere forsikringer kollektive, noe som bl.a. medfører at 7

8 de nødig skifter forbund, dersom de går over i andre tilsettingsforhold. Forbund innenfor andre hovedsammenslutninger innfører også i større grad enn tidligere en form for kollektive ordninger. Vi mener derfor at tiden er moden for en gjennomgang av tilbudene som finnes, med påfølgende vurdering av konsekvensene av å innføre flere kollektive ordninger også for NTLs medlemmer. Forslaget oversendes administrasjonen for utredning i landsmøteperioden. Hvis utredningen og den senere, organisasjonsmessige behandlingen i forbundets organer konkluderer med at det er ønskelig med flere, kollektive forsikringer, gis landsstyret fullmakt til å innføre dette i perioden. Vedtektene suppleres i så fall i forhold til dette på neste landsmøte. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må arbeide aktivt for at LO bygger opp en bank- og forsikringskasse for sine medlemmer. Med dagens ordning med en liten eierandel i SpareBank 1 får ikke LO-medlemmene de fordelene og den service de burde ha. En slik bank- og forsikringskasse kan enten være nasjonal eller nordisk. Det bør også ses på muligheten for å inngå et samarbeide med COOP, for å kunne gjøre seg nytte av deres filialsystemet. LO-favørordningene bør også være en naturlig og høyt profilert del av en slik medlemsbank. Forslaget tiltres ikke. Dette forslaget er av en så prinsipiell karakter at det må behandles på en LO-kongress. Førstkommende LO-kongress er om år. Forslaget må eventuelt sendes inn på nytt da, hvis problemstillingen fremdeles er aktuell. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 117, Forskningsinstitutter Bank og forsikring NTL skal jevnlig innhente tilbud fra flere bank/forsikringsselskap, for å kunne velge det beste for medlemmene. Det viser seg at SpareBank 1 ikke gir medlemmene de fordelene man burde få i kraft av å være medlem i et så stort fellesskap. Erfaringen viser at SpareBank 1 ikke er konkurransedyktig på spesielt bil og husforsikring. Mange av rabattavtalene medlemmene kan få gjennom LO-Favør, forutsettes det at det enkelte medlem selv må sørge for å få registrert denne rabatten, dette fører til at de som ikke har kapasitet/mulighet til dette ikke oppnår denne rabatten. Slik kan vi ikke ha det. Forslaget tiltres ikke. 8

9 Med unntak av en telefonavtale med NetCom og en egen nettbutikk med NTL-varer har forbundet prinsipielt hatt den holdning at medlemsfordeler ut over den selvfølgelige hjelpen i arbeidsforholdet skal være felles i LO-forbundene. Dette betyr i praksis at fordelene i hovedsak er like fra forbund til forbund. Bortsett fra at noen forbund har valgt å ha flere av favørforsikringene kollektive. Det gjør det derfor enklere for medlemmene å skifte forbund, hvis de har skiftet arbeidsplass. De kan beholde de samme medlemsfordelene. Ved dagens ordninger er det LOs Fellesutvalg for LOfavør-produkter som utvikler bank- og forsikringstilbudene. Her sitter én representant fra hvert forbund samt fem fra LO, mens SpareBank 1 Gruppen har sekretærfunksjonen. Andre medlemsfordeler behandles av LOs Styringskomité for LOfavør-konseptet. Her sitter representanter fra de største forbundene (inkl NTL) samt LO og SpareBank 1. LO har sekretærfunksjonen. Dette systemet gjør at forbundets representant kan være med som viktig premissleverandør til utviklingen av medlemstilbud. Forbundet slipper imidlertid å sette av ressurser til egne utredninger av ønsker/behov, anbudsinnbydelser, forhandlingsmøter med mulige leverandører, administrasjon av systemer for av- og påmelding m.v. Fagforeningsmedlemskap er i henhold til Personopplysningsloven per definisjon å anse som sensitiv informasjon, slik at medlemslister ikke automatisk kan utleveres til fordelsleverandører. Forbundet har to ganger de siste 10 årene hatt ute anbudsinnbydelse på priser og andre betingelser for forbundets bankkonti. Dette viste seg å variere svært lite, slik at forbundsstyret i begge tilfeller vedtok å beholde samme bankforbindelse som tidligere (dvs Bank 1 Oslo AS). Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 105, Aetat NTL skal arbeide for en mer rettferdig fordeling av LOs utdanningsstipend. Vi har erfart at våre medlemmer får lavere tilskudd til eksempelvis AOF-kurs enn medlemmer i forbund direkte tilsluttet LO, hvor kartellene er avskaffet. Forslaget tiltres ikke. LO har et utdanningsfond som har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Det er dette fondet som deler ut LOs utdanningsstipend. Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet (ble avviklet i 1990), og det er i hovedsak Fellesforbundets overenskomster som har rettigheter i fondet. Dette innebærer at NTLs medlemmer ikke har rettigheter i dette fondet. 9

10 Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 101, Forsvaret NTL må jobbe aktivt innenfor LO-systemet for å forenkle og strømlinjeforme opplæringstilbudene til medlemmer og tillitsvalgte. I dag tilbys samme type kurs f eks både fra NTL og LO Stat. Dette gjør det vanskelig for lokale tillitsvalgte å orientere seg og velge riktig kurs. Samtidig er det sløsing med ressurser. Systemet bør derfor gjennomgås og forenkles. F eks ved opprettelse av felles kursportal. Intensjonen tiltres. Forslaget oversendes forbundets administrasjon. LO Stat og NTL har sammen gjennomgått sine kurstilbud for å samordne disse. Selv om titlene på kursene i noen tilfeller er like, er likevel innholdet svært forskjellig. Det vil derfor bare være fordelaktig for medlemmer å gjennomgå både NTLs og LO Stats kurs. På NTLs hjemmesider ligger det link til både LO Stats kurs, AOFs kurs og MoTo. Det kan likevel være vanskelig for medlemmene å orientere seg i tilbudene fra de ulike tilbydere. Det vil bli lagt ut informasjon på NTLs hjemmesider om hva som er forskjellen ved å delta på kurs hos de forskjellige aktørene. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 2, Sentraladministrasjonen Prinsippvedtak om endringer av NTLs Organisasjonsfond NTLs vedtekter 20 B fastslår at det er NTLs forbundsstyre som fastsetter reglene for støtte fra NTLs Organisasjonsfond. NTL/2 foreslår: At det fattes et prinsippvedtak på landsmøtet om regelendring i Organisasjonsfondet som åpner for muligheten til at landsforeninger kan søke støtte innenfor gitte rammer. For eksempel at det åpnes for mulighet til å søke på midler fra Organisasjonsfondet til tillitsvalgtressurser fordi det ikke mottas slike ressurser fra arbeidsgiver. NTL/2 med ca medlemmer, hvorav over betalende, og 58 avdelinger er pt. NTLs største organisasjonsledd. Vi har imidlertid bare to lønna tillitsvalgte som landsforeningen selv bekoster. Landsforeningen mottar ingen støtte fra arbeidsgiver(e) til tillitsvalgtressurser, fordi vi som en samlelandsforening i NTL ikke har krav på dette etter Hovedavtalen. Landsforeningen har arbeidet for å få til en ordning med overordet departement, nåværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I Jørgen Kosmos tid fikk hovedsammenslutningene et årsverk hver til tillitsvalgtressurser pga. store omstillinger. Disse midlene ble vedtatt overført til NTL/2 som hadde store utfordringer og ingen eksterne ressurser. Disse midlene falt imidlertid bort fra og med NTL/2 har følgelig færre lønna tillitsvalgte enn de fleste andre store landsforeningene. De er enten mindre enn oss, og/eller har en felles arbeidsgiver som bidrar med midler til opp til flere frikjøpte tillitsvalgte. Med bare to lønna heltids tillitsvalgte er det vanskelig å gjøre en tilfredsstillende jobb og 10

11 oppfylle de krav og forventninger medlemmer og tillitsvalgte og, ikke minst, vi selv har til landsforeningen. NTL/2 foreslår derfor en formulering til prinsippvedtak på landsmøtet, slik at landsforeninger av NTL/2s type kan søke på og få overført midler fra NTLs Organisasjonsfond til tillitsvalgtressurser innenfor gitte rammer. Forslaget tiltres ikke. Se innstilling til og Se forslag til innstilling fra landsstyret til forslagene og om å nedsette et utvalg i neste landsmøteperiode som skal se på retningslinjer og saksbehandlingsregler for Organisasjonsfondet og OU-fondet. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTLs - Regler og betingelser for støtte til kortkurs og dagskonferanse fra OU-fondet pkt 2 økonomisk støtte NTL skal vurdere å auke støtten per deltakar ved kortkurs, med eller utan overnatting. Med stor aktivitet og mange påmeldingar til kortkurs i mange avdelingar kan det bli økonomisk belastande for avdelinga som arrangerer. Dette kan føre til mindre aktivitet, eller at ein må setje tak for påmeldingane. Dette er uheldig med tanke på medlemspleie, verving etc. Auka satsar for stønad kan gjere at ein unngår slike situasjonar og at ein stimulerer til større lokal aktivitet. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 103, Trygdeetaten NTLs - Regler og betingelser for støtte til kortkurs og dagskonferanse fra OU-fondet pkt 2 økonomisk støtte Forslag første avsnitt: Den økonomiske støtten som blir gitt fra forbundet (OU fondet) til avdelingene innvilges med fast beløp pr person inntil maks 40 deltakere for kortkurs med eller uten overnatting. Vi opplever stor aktivitet i mange av våre avdelinger og med til dels stor påmelding av medlemmer. Dette ser vi på som svært positivt, og vi opplever det desto mer negativt når vi må avvise medlemmer pga. økonomiske begrensinger i avdelingene. Landsstyrets innstilling til og : Det nedsettes en arbeidsgruppe tidlig i neste landsmøteperiode som får i oppgave å se på regler og betingelser for støtte til kortkurs og dagskonferanser fra OU-fondet og retningslinjer og saksbehandlingsregler for Organisasjonsfondet. Arbeidet skal ta sikte på å øke bruken av fondsmidlene slik at de kommer organisasjonsleddene til gode i form av større lokal aktivitet. 11

12 Forslag nr: Fra: NTL/avd Trygdeetaten, Sør-Trøndelag Bedre muligheten for å bli tatt ut til kurs som arrangeres i regi av NTL. Mange kurs er svært populære, og det er medlemmer som har opplevd å fått avslag flere ganger på søknad om kurs. Dette er uheldig, da mange etter hvert ikke orker å ta bryet med å melde seg på/søke, da de vet at det er liten mulighet for å bli tatt ut for deltagelse. Landsforeningens innstilling: Støtter ikke forslaget. Landsstyrets innstilling (mot 1 stemme): Forslaget tiltres ikke. De kursene som medlemmer har fått avslag til flere ganger, er Fra sceneskrekk til karisma og Motivasjon og ressursutvikling. Disse kursene er kostbare kurs som blir arrangert to ganger per år. En ytterligere utvidelse av dette kurstilbudet vil måtte gå på bekostning av andre kurstilbud. 12

13 Saklistas pkt 7.2 Bevilgninger Forslag nr: Fra: NTL/avd Embetskontorene, Nasjonale biblioteker NTLs landsmøte bevilger kr ,- til Attac Norge. Attac Norge arbeider konkret med de samme internasjonale sakene NTL vektlegger i sitt prinsipp- og handlingsprogram, for eksempel mot liberalisering av WTO og GATS, og for innføring av Tobinsskatt. Landsforeningens innstilling: Støtter forslaget. Forslag nr: Fra: NTL/landsforening 109, Skoler og institusjoner NTL bevilger kr ,- til krisesenterbevegelsen. Landsforening 109 ønsker å videreføre forslaget fra 2002, da Landsmøtet i NTL bevilget kr ,- til krisesenterbevegelsen. Behovet for denne type engasjement har blitt enda mer tydelig i løpet av de fire siste årene, fordi: - utviklingen viser at flere og flere etnisk norske kvinner klarer å komme ut av voldelige forhold, uten å bruke krisesentrene. Dette fordi de har en sjølstendig, bra økonomi og et eget nettverk, som gjør dem i stand til å håndtere situasjonen. For innvandrerkvinner er utviklingen den motsatte. Flere og flere oppsøker krisesentrene. Og uten egen økonomi, uten eget nettverk og med dårlige norskkunnskaper er krisesentrene deres reelle alternativ for å få hjelp. Det blir nå ekstra viktig å støtte opp om krisesentrene, slik at kvaliteten på den hjelpen de kan få der, ikke blir dårligere, og at ikke krisesentrene mister status på de kommunale budsjettene. I tillegg har kontakten mellom LO og krisesentersekretariatet utviklet seg, og sammen gav de f.eks i februar 2006 ut heftet Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!. Heftet er en veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet tar i bruk sin fagkunnskap på området, og LO sitt nettverk i arbeidslivet. Landsstyrets innstilling til og 7.2.2: Det vises til landsstyrets forslag til bevilgninger som behandles på landsstyrets møte i oktober. 13

14 NOTATER: 14

15

16 Norsk Tjenestemannslag Møllergata Oslo Telefon: Faks: E-post:

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING

SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING SAK 7.2 ØVRIGE INNKOMNE FORSLAG MED LANDSSTYRETS INNSTILLING OM LANDSSTYRETS INNSTILLINGER TIL DE ULIKE FORSLAGENE Alle forslag har en overskrift som viser forslagsnummer og forslagsstiller, og en fargekode

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

KAPITTEL 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 54: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må styrke regionene og medlemspleie Dette fordi at vi ser at Fylkeskoordinatorene ikke har fått den rollen som vi håpet når NNN opprettet disse stillingene.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag

Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører. -praktiske tips -økonomiske støtteordninger. Norsk Tjenestemannslag Håndbok for studietillitsvalgte/kursarrangører -praktiske tips -økonomiske støtteordninger Norsk Tjenestemannslag Del 1 - Praktiske tips Her finner du praktiske tips som kan hjelpe deg å legge til rette

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Dato: 18.04.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: F30 &13 Arkivsaksnr.: 11/217-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: F30 &13 Arkivsaksnr.: 11/217-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: F30 &13 Arkivsaksnr.: 11/217-2 Framlegg til ny busetjingsordning for flyktningar - høyring. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar

Bosettingsprosessen. Kompetansesamling veiledning i mottak. Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst. 19. januar Bosettingsprosessen Kompetansesamling veiledning i mottak Seniorrådgiver Tone Storli IMDi Øst 19. januar 2017 www.imdi.no Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Etablert 2006 Ca. 220 ansatte 6 regioner

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND

POSTENS PENSJONISTFORBUND POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2015 2018 Overordnet mål er fastsatt i Postens Pensjonistforbunds

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER

FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER FORSLAGSHEFTE ØKONOMI KONTINGENT FORSIKRING - BEVILGNINGER Landsstyrets innstillinger til landsmøtet 25. 28. november 2002 September 2002 AKTIVITETSKONTO Forslag nr: 160 Fra: Distrikt Oslo og Akershus

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 0 1994 MED VIRKNING FRA 1 8 1994. SIST ENDRET 29 4 2015 MED VIRKNING FRA 6 10 2015 1 - Reglementets omfang

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer