Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Tolga-Os Sparebank Banksjefen har ordet Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. Tolga-Os Sparebank ble grunnlagt av folk som hadde engasjement for den økonomiske og sosiale utviklingen. Siden starten, for snart 150 år siden, har Tolga-Os Sparebank vært en uavhengig lokal sparebank med nær og sterk tilknytning til lokalsamfunnet. Gjennom finansiering av offentlige og private satsninger har banken bidratt til økonomisk og sosial utvikling. I tillegg er banken en betydelig bidragsyter når idrettsanlegg skal bygges og lag og foreninger driftes. Dette er sparebankenes samfunnsoppdrag. Det er ingen eiere som gjør krav på den lokale sparebankens overskudd, alt banken skaper av verdier går til å styrke banken og lokalsamfunnet. Som medlem i Eika, er vi med i en allianse med 75 andre selvstendige lokalbanker og OBOS. Lokalbankene har et landsdekkende filialnettverk med 190 kontorer. I tillegg kommer eiendomsmeglingsvirksomheten med omkring 70 kontorer. Sammen ønsker vi å fremstå annerledes med bevisst satsning på nær og personlig kundebetjening, men tilbyr selvsagt moderne, digitale løsninger og rådgivere med høy kompetanse. En million kunder har valgt oss, sammen har vi ett felles mål; å være banken ved din side. Vi takker våre kunder for samarbeidet i 2013, alle våre tillitsvalgte og ansatte som har bidratt til at Tolga-Os Sparebank i 2013 leverer tidenes beste resultat. INNHOLD: Tillitsvalgte i Tolga-Os Sparebank 2013 side 3 Årsberetning 2013 side 4-11 Resultatregnskap side Balanse, eiendeler side 14 Balanse, gjeld og egenkapital side 15 Noter side Hovedtall fra regnskapet side 32 Kontantstrømsoppstilling side 33 Revisjonsberetning side 34 Beretning fra kontrollkomiteen for 2013 side 35 Foto forside: Egil Scott Jensen Foto siste side: Stein Kaasin Layout og trykk: NiLa Grafiske as

3 Tolga-Os Sparebank 3 TILLITSVALGTE I TOLGA-OS SPAREBANK 2013 FORSTANDERSKAPET Leif Olav Ryen, leder Stein Sørli, nestleder Innskytervalgte medlemmer Leif Olav Ryen, Os Stein Sørli, Tynset Siri Tobro,Vingelen Tor Morten Nees, Elverum Egil Ryen, Dalsbygda Anne Merete Hesby, Tolga Roar Kolstad, Tynset Marita Henden, Vingelen Ellen Vibeke S. Nygjelten, Tolga Varamedlemmer Grete Nesteby, Vingelen Hege Narbuvoll, Os Elin Vangstrøen, Vingelen Kommunevalgte medlemmer TOLGA KOMMUNE Morten Nyhus, Tolga Varamedlem Johanne Aas Rye, Tolga OS KOMMUNE Per Ousten, Dalsbygda Varamedlem Torhild Christoffersen, Os TYNSET KOMMUNE Kjetil Lorentzen, Tynset Varamedlem Stein Tronsmoen, Tynset Medlemmer valgt av de ansatte Wenche T. Brovold, Tynset Kari Mette Johnsgård, Tynset Dag Erik Kjendseth, Os Randi Leinan Lund, Tolga STYRET Berit V. J. Stubsjøen, Tynset, leder Terje Røe, Elverum Bjørg Ryen, Os Per Johan Gjelten, Tolga Morten Aakerøien, Tynset (ans.repr.) Varamedlemmer Aasmund Gardseth, Tynset Grete E. Taraldsteen, Tynset, (ans.repr.) KONTROLLKOMITEEN Stein Narjord, Os, leder Ragnar Thoresen, Tynset, nestleder Oddveig Ryen Huseby, Os Kjersti Sundberg Flatgård, Tolga Varamedlemmer 1. Signe Myren, Tynset 2. Tor Arne Røe, Tynset VALGKOMITEEN Per Ousten, Dalsbygda, leder Oddvar Austbø, Tynset, nestleder Roar Kolstad, Tynset Tor Morten Nees, Elverum Randi Leinan Lund, Tolga Varamedlemmer (personlig vara) Egil Ryen, Os Siri Tobro, Vingelen Stein Sørli, Tynset Vidar Falldalen, Elverum Bente Horten, Tolga Innskytervalgkomiteen Otto Engebakken, Tolga Per M. Sønmør, Tynset Tor Olav Narbuvoll, Os Varamedlemmer Sigrun Taugbøl Aasen, Tolga Odd Guttorm Negård, Tynset Grete Kroken, Os Varamedlemmer 1. Vidar Falldalen, Elverum 2. Bente Horten, Tolga

4 4 Tolga-Os Sparebank ÅRSBERETNING 2013 Innledning Tolga-Os Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1865 med kontorer i 4 kommuner; Os, Tolga, Tynset og Elverum. Banken har tilbud om «bank i butikk» i Vingelen og Dalsbygda. Ved utgangen av 2013 har banken en forvaltningskapital på mill. kr. Tolga-Os Sparebank har som mål å være den foretrukne banken for privatpersoner og lokale bedrifter i bankens markedsområde. Lønnsom og solid bankdrift, høy kundetilfredshet og godt kvalifiserte medarbeidere skal sørge for at banken bidrar til lokal utvikling og vekst: Ved å være en attraktiv lokal finansiell partner, kjennetegnet av fellesskap med lokalsamfunnet, korte og raske beslutningsveier, fair play og høy servicegrad. Være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling lokalt. Være den foretrukne banken for privatpersoner og lokale bedrifter i bankens markedsområde. Være lønnsom og solid og bidra til lokal utvikling og vekst. Norsk økonomi Norsk økonomi kjølnet i løpet av 2013 og ved inngangen til 2014 er norsk økonomi inne i en lavkonjunktur. Temperaturomslaget omfatter de fleste næringer og ble stadig tydeligere i løpet av høsten. Oljeinvesteringene har snudd fra å være kraftig positive til å bli negative og boliginvesteringene har flatet ut. Det har vært en markant oppbremsing i bygg- og anleggssektoren mot slutten av Investeringene i olje- og gassvirksomheten var også i 2013 en sentral drivkraft for fastlandsøkonomien, både direkte og indirekte til et bredt antall norske bedrifter. Husholdningene i Norge har de siste årene hatt god vekst i inntekter, sysselsettingsveksten har vært god og den samlede kjøpekraften i befolkningen har økt. Dette bidrar til vekst i privatforbruk og i etterspørselen etter boliger, særlig i sentrale strøk. Lønnsveksten i 2013 ble på ca. 3,5%, som er noe lavere enn i Samtidig tok prisveksten seg litt opp, slik at reallønnsveksten avtok mer. Nedgangen i lønnsveksten kan sees i lys av problemene et høyt kostnadsnivå har ført til for mange tradisjonelle bedrifter og at sysselsettingsveksten har bremset opp. Med lavere vekst i fastlandsøkonomien og noe oppsving i produktiviteten forventes et svakere arbeidsmarked de nærmeste årene. Gjennom flere år har det vært en nedadgående tendens i antall industriarbeidsplasser, som vedvarte i I helsesektoren har veksten gjennom flere år, avtatt noe i I varehandelen, som gjennom flere år har hatt stabil utvikling, er situasjonen mer usikker. Bygg- og anleggssektoren har hatt kraftig oppgang de siste tre årene, gjennom 2013 er sysselsettingen redusert og forventes å reduseres ytterligere i Det forventes at ledigheten vil stige med mellom personer de nærmeste to årene. Tungt i Eurosonen Finanskrisen har skapt nye motsetninger og synliggjort motstridende interesser i Europa. Den har ført til konflikter mellom nord- og søreuropeiske land de søreuropeiske landene er hardt rammet, både av en gjeldog en arbeidsløshetskrise. I Hellas og Spania står nesten 60 prosent av befolkningen under 25 år uten arbeid, de unge får en dobbel utfordring når arbeidsmarkedet gir færre muligheter og utdanningskostnadene stiger. Dette hindrer deres innsats for å skape seg en framtid, og øker risikoen for sosial uro. Storbritannia har truet med å melde seg ut av EU dersom Unionen ikke reformerer seg, og de konservative truer med ny folkeavstemming om EU medlemskapet i 2017 om de vinner valget i Gjennom 2013 har forholdene i eurosonen suksessivt blitt bedre og sparepakkene og skatteskjerpelsene som kom i 2011 og 2012 har fått full uttelling. Likevel er det store forskjeller innad i eurosonen. Mens Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania har vært på randen av konkurs, fremstår den tyske økonomien som enda sterkere enn før krisen. De tyske industrilokomotivene har i sum levert meget god lønnsomhet, samtidig som arbeidsledigheten har falt jevnt og trutt gjennom hele eurokrisen. Ved utgangen av 2013 er det mer enn 26 millioner uten jobb i EU, 19,6 millioner av disse er i eurosonen. Mot slutten av 2013 falt ledigheten i eurosonen for første gang på tre år, men den økonomiske oppgangen er skjør og man tør ikke avblåse faren for at ledigheten kan stige igjen. Finansnæringen Rådet i den europeiske sentralbanken (ESB) besluttet i november 2013 å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,25 prosent. Det er renten bankene må betale på sine kortsiktige lån i sentralbanken. Men ESB valgte ikke å endre renten på bankenes innskudd i sentralbanken, den holdes på null prosent. En viktig grunn til rentekuttet er at inflasjonen i eurosonen har falt til 0,7 prosent, hvilket er langt under inflasjonsmålet på oppunder to prosent. Norges Bank besluttet på sitt hovedstyremøte i desember å beholde styringsrenten uendret på 1,5%. Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Det innebærer at oppgangen i styringsrenten nå anslås å komme ett år senere enn det som var signalene i septembermøtet. Finansdepartementet fastsatte 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, fra 30. juni 2015 skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre ett prosentpoeng. Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Gjennom 2013 har bankene gradvis økt utlånsmarginene og bedret lønnsomheten for å møte de nye kapitalkravene ble et godt år for norsk finansnæring, det kommer tydelig fram i Oslo Børs sin oversikt over verdiøkningen i de ulike sektorene, der sektor finans har økt med 50% i 2013.

5 Tolga-Os Sparebank 5 Foto: Hilde Langeng Lokal utvikling Et variert næringsliv, stor offentlig sektor og ei sterk primærnæring har vært viktig for stabil sysselsetting i Fjellregionen, også i perioder med finanskrise og konjunkturnedgang. Landbruket står sterkt i Fjellregionen og sysselsettingen medregnet den industrielle effekten er stor. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning og Østlandsforskning har beregnet at landbruket utgjør ca. 20% av verdiskapningen for Hedmarkskommunene i Fjellregionen. Virksomheten i landbruket er viktig for aktiviteten i både handels-, turist- og servicenæringen. For landbruket i regionen er utfordringen ikke bare å ende opp som råvareleverandør, men sørge for at det også skjer lokal videreforedling. Rørosmat SA er et andelslag som i dag har over 20 aktive småskala matprodusenter fra hele Fjellregionen som andelseiere. Rørosmat SA skal være råvareprodusentenes og videreforedlingsbedriftenes redskap for salg, distribusjon og markedsutvikling av regional mat og andre tilhørende tjenester. I produktspekteret finnes mat med smak av skog, sjø, fjell, vidde som; kjøtt, egg, fisk, urter, drikke, meieriprodukter, snacksgodteri og bakervarer. Nortura Tynset er et spesialanlegg for produksjon av spekemat med og uten ben. Bedriften sysselsetter i underkant av 70 personer på årsbasis. De viktigste produktene er spekeskinke, fenalår og pinnekjøtt. Bedriften har også spesialisert seg på produksjon av langtidsmodnet spekemat og det produseres merkenavn som; St. Kristina (spekeskinke 24 måneder), Æra (spekeskinke 14 måneder) og Birkebeiner (fenalår 7 måneder). Totalproduksjonen er på ca tonn pr. år. Synnøve Finden sitt meieri i Alvdal med 150 ansatte er et av landets største ostemeierier og en viktig arbeidsplass i fjellregionen. OS ID utvikler og produserer elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merkesystemer for fisk. Os ID er en ledende produktutvikler med høyteknologisk spisskompetanse. Bedriften ble i etablert I dag er OS ID en internasjonal, ledende produsent av merkesystemer for husdyr og har kunder i flere verdensdeler. Os Trekultur AS på Os er prototypen på en gründerbedrift. Fra oppstarten på slutten av åttitallet har de hatt fokus på marked og produkt. De produserer innredninger i en eksklusiv utførelse, der både materialvalg og finish holder høy kvalitet. Innredninger til hytter og boliger er hovedproduktene. Det legges stor vekt på produktutvikling og etter hvert har de fått stadig flere produkter i porteføljen. Fra en forsiktig start i leide lokaler har de bygget produksjonslokaler og investert i moderne produksjonsutstyr. Hyttemarkedet i Trysil, Gudbrandsdalen og Hallingdal er hovedmarkedet, men etter hvert har de også kommet mer inn i boligmarkedet, både når det gjelder nybygg- og restaureringsmarkedet. Os Trekultur AS har 14 ansatte og omsatte i 2013 for ca. 15 mill. kr. Alle de nevnte bedriftene baserer produksjon på lokale råvarer, det skaper arbeidsplasser utenfor egen bedrift og bidrar til at verdiskapninga skjer lokalt. Fjellregionen blir stadig mer ett arbeidsmarked med Røros og Tynset som motorer. De siste årene er det gjort betydelige investeringer i handelsnæringen, både i Tynset og Røros, og det har kommet til flere kjede- og spesialforretninger. Tynset hadde i 2012 kr (kr i 2011) i omsetning pr. innbygger, det plasserer Tynset på en 11. plass på landsbasis, det samme som i 2011, tilsvarende tall for Røros var kr (kr ) som gir Røros en 26. plass. (32. plass i 2011) Folketallet i Fjellregionen synker, det er særlig aldersgruppen år som blir færre. Det medfører at ungdomskullene blir mindre, og i løpet av år er nedgangen i skolepliktig alder tilsvarende skoleklasser for hele fjellregionen. Utfordringen de nærmeste årene blir å skaffe arbeidsplasser og rekruttere tilflytting, ikke minst blant de som har flyttet

6 6 Tolga-Os Sparebank ut for å ta utdanning eller arbeid. Spørreundersøkelser og intervjuer med et utvalg utflyttere i aldergruppen år viser at mange ønsker å flytte tilbake til regionen om de får arbeid. I 2009 bestemte regjeringen Stoltenberg å legge Norsk Helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot til et nytt bygg på Tynset. Høstens regjeringsskifte førte til at den foreslåtte oppstartbevilgningen på 75 mill. kr, som skulle sikre oppstart våren 2014, ble fjernet. Solbergregjeringen har bestemt at det skal gjennomføres en ny kvalitetssikringsprosess før utbyggingen, eventuelt legges inn i statsbudsjettet for Prosjektet vil bety mye for byggenæringen, i drift vil arkivene bety ca. 80 arbeidsplasser. Siden høsten 2007 har banken hatt avdelingskontor i Elverum. Befolkningsutviklingen i Elverum er positiv, noe forsvaret og Sykehuset Innlandet bidrar sterkt til. I 2013 er det i midlertidig kommet signaler om at Nycomed etter hvert legger ned virksomheten og Sperre Jernstøperi la ned i Til sammen 230 arbeidsplasser blir borte. Sysselsetting Ved årsskiftet er ledigheten i bankens kontorkommuner fortsatt under snittet for fylket, men antall ledige har økt med 45 personer eller 16 % sammenlignet med Arbeidsledige (% og antall personer) Os 1,90% 20 1,40% 15 0,90% 9 Tolga 2,60% 22 1,10% 9 0,80% 7 Tynset 1,70% 49 1,40% 39 1,40% 41 Elverum 2,20% 226 2,00% 209 2,10% 214 Hedmark fylke 2,80% ,50% ,50% 2394 PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ Banken hadde ansatte som utgjorde 25,1 årsverk, fordelt på 18 kvinner og 9 menn. Bankens ledergruppe består ved årsskifte av 2 menn og 3 kvinner. Styret består av 5 medlemmer, 2 kvinner og 3 menn. Styret og administrasjonen tilstreber likestilling og bankens lønns- og personalsystemer er kjønnsnøytrale. Sykefraværet har økt i 2013 og det er korttidsfravær og barns sykdom som utgjør økningen. Det arbeides godt på alle avdelinger og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Samarbeidet med de ansatte og deres tillitsvalgte vurderes også som godt. Banken er medlem av bedriftshelsetjenesten og har pensjonsordning og gruppelivsforsikring dekket gjennom avtale med forsikringsselskap Sykefravær 1,92% 1,76% 3,97% 3,12% 5,50% Langtidsfravær over 16 dager 0% 0,34% 2,53% 1,63% 3,79% Korttidsfravær 1,92% 1,42% 1,44% 1,49% 1,71% Sykefravær inkl. barns sykdom 2,25% 2,09% 4,47% 3,42% 6,15% Herav langtidsfravær over 16 dager 0% 0,34% 2,53% 1,63% 3,79% Herav korttidsfravær 2,25% 1,75% 1,94% 1,79% 2,36% Autorisasjonsordningen for Finansiell Rådgiver har også inneværende år hatt fokus. Ved utgangen av året er sju ansatte autoriserte finansielle rådgivere. Alle har fornyet autorisasjonen i 2013 og en har påbegynt autorisasjonsstudiene. Det er ikke forekommet ulykker med personskader i banken i løpet av Ytre miljø Banken driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Samfunnsansvar Bankens viktigste oppgave er å drive god og kontrollert bankvirksomhet, med vekt på inntjening og soliditet. Det er avgjørende for å kunne tilby en trygg og utviklende arbeidsplass, være en god lokal sparebank og viktig samfunnsaktør i Fjellregionen som bidrar til lokal utvikling, vekst og trivsel. Dette er lokalbankens samfunnsoppdrag, alt banken skaper av verdier går til å styrke lokalbanken og lokalsamfunnet. Lokale fusjonsforhandlinger I 2013 ble RørosBanken og Tolga-Os Sparebank enige om å utrede mulighetene for en sammenslåing av bankene. Det ble herunder satt ned et forhandlingsutvalg for å utrede spørsmålet nærmere. Etter en overordnet kartleggingsrunde, anbefalte Rørosbankens styre og forstanderskap i desember å gå videre med mer detaljerte forhandlinger. Etter en helhetsvurdering konkluderte de samme organer i Tolga-Os Sparebank med at det på nåværende tidspunkt ikke var formålstjenlig å fortsette forhandlingene. Disse ble dermed avsluttet Vårt nære og kollegiale samarbeid med Rørosbanken fortsetter imidlertid som før i mange fora, ikke minst gjennom det lokale, felles eide eiendomsmeglerselskapet som er knyttet til Aktiv-kjeden og dermed også en del av Eika-samarbeidet. Godt resultat 2013 ble et godt år for Tolga-Os Sparebank; tross lav rentenetto og litt for store tap, så leverer banken det beste resultatet gjennom tidene. Banken har stabil kundemasse og kundemålinger viser sterk lojalitet til banken. Dette bekreftes ved at banken i 2013 har fått 158 nye kunder og opprettet 611 nye kundeavtaler. Aktiv i Fjellregionen, som eies av RørosBanken og Tolga-Os Sparebank, og som er bankens lokale eiendomsmegler, omsatte i 2013 i alt 92 bolig- og hytteeiendommer i hele Fjellregionen. Selskapet har kontor på Røros og Tynset og er det ledende eiendomsselskapet i Fjellregionen. I september flyttet banken inn i nye lokaler i Parkveien 1 på Tynset. Lokalene eies nå av banken og etter ombygging og innredning har banken fått tidsmessige lokaler med sentral beliggenhet. Resultatet før skatt på kr disponeres slik: Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Avsetning til gaver Overført til sparebankens fond

7 Forvaltningskapital ital egen balanse b mill.krm Resultat f r skatt 9,2 24,1 13,3 17,7 24,6 Tolga-Os Sparebank Driftsko stnader 32,5 34,6 29,9 32,5 31, , , Resultat før skatt mill. mill.kr 35 Driftskostnader t mill. mill.kr , , , Rentenetto 10 Bankens 1302 rentenetto 1258ble mill kr, en økning 1850 på 0,140 5 mill kr sammenlignet med Rentenettodifferansen mellom utlåns- og innskuddsrente ble 1,83% mot 1,85 % pr Økte innskudd og overføring av lån til Eika Boligkreditt har gjort 2010 det mulig 2011 å ta ned 2012fundingen 2013 fra 672 mill. kr pr til 478 mill. kr pr Tap og mislighold Tap Andre inntekter inkl. forsikring Resultat før skatt mill.kr 0 Andre driftsinntekter er fordelt som følger (mill. kr): Mislighold Misligholdte utlån Andre inntekter eks. utbytte Individuell nedskrivning ,5 og verdipapirer Forvaltningskapital Netto misligholdte ital egen lån balanse b mill.kr Utbytte inkl. rente obligasjonsfond Øvrige tapsutsatte utlån Gevinst/tap valuta og verdipapirer 0,430-0,244 Individuell nedskrivning Verdipapirene føres 2013 til enhver tid til laveste verdis Netto øvrige 7, prinsipp av opprinnelig kostpris og markedsverdi. tapsutsatte utlån Nettoverdi Forsikring nedskrevne utlån ltningskapital Stadig inkl. flere ønsker TBK å mill.kr bruke bankens forsikringsprodukter. I 2013 har det netto kommet til 88 nye skade- Gruppevise avsetninger forsikringskunder, porteføljen har økt med netto mill. kr til mill. kr og totalt 1795 kunder Personforsikringsporteføljen økte i 2013 med mill. kr til totalt 2,1 mill. kr. Driftskostnader Tap på utlån mill.kr Rentenetto mill.kr Personalkostnader Personalkostnadene ble mill. kr, en reduksjon fra 2012 med mill. kr eller 2,7 %. Reduksjonen i personalkostnader skyldes lavere bemanning ,7 9,0 17,5 4,2 5, ,8 Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene ble mill. kr, en økning i forhold til fjoråret med mill. kr eller 9,8%. EDB kostnadene 2010utgjør mill. kr av 2013 økningen og økte med 18,1%. 17,5 4,2 5,3 3, ,7 9,0 17,5 30, Avskrivninger Avskrivningene for 2013 ble 0,800 mill. kr. I 2012 var avskrivningene på 0,676 mill. kr. Nye lokaler på Tynset utgjør hele økningen. Driftskostnader eiendom Driftskostnader fast eiendom ble i mill. kr mot mill. kr i 2012, halvparten av økningen er kostnader relatert til istandsetting av de nye lokalene på Tynset. Andre driftskostnader Andre driftskostnader ble i mill. kr mot mill. kr i 2012, en reduksjon på mill. kr Tap og mislighold på utlån Bankens netto tap i 2013 ble mill.kr, noe lavere enn i 2012 da tapet ble mill. kr Tap på utlån mill.kr ,3 53,8 46, ,5 42,4 43,8 43,9 Rentenetto mill.kr

8 8 Tolga-Os Sparebank BALANSE Forvaltningskapital Ved utgangen av året var bankens forvaltningskapital i egen balanse mill. kr, en reduksjon på 0,17 % fra året før, inkludert 515 mill. kr plassert i EBK var veksten 2,4% Egenkapital mill. kr Forvaltningskapital inkl. EBK mill. kr Verdipapirer Bankens samla verdipapirbeholdning er på 275,5 mill. kr. Denne er fordelt som følger: Omløpsportefølje mill. kr Anleggsportefølje mill. kr Utlån Ved utgangen av 2013 utgjorde netto utlån mill. kr mot mill. kr i Inkludert lån plassert hos EBK på til sammen 515 mill. kr er totale utlån i 2013 på mill. kr, mot 2311 mill.kr i 2012, en vekst på 55 mill. kr eller 2,4%. Netto utlån egne bøker mill. kr Innskuddsutvikling / funding Innskuddsdekning øker i 2013 til 85,4%, opp fra 75,3% i I kroner har kundeinnskudd økt med 171 mill. kr fra mill. kr til 1580 mill. kr. Innlån i pengemarkedet utgjør ved årsskiftet 479 mill. kr mot 673 mill. kr i Innskudd fra kunder mill. kr Egenkapital og kapitaldekning Med styrets foreslåtte disponeringer av årets overskudd viser egenkapitalen mill. kr. Egenkapitalandelen utgjør 10,03%. (I % av forvaltningskapital ) mot 9,24% for Bankens kapitaldekning utgjør ved årsskifte ,73% mot 20,09% i 2012, ren kjernekapitaldekning er på 16,48% mot 15,74% i Den ansvarlige kapitalen utgjør mill. kr og inkluderer to fondsobligasjoner på 55 mill. kr. Bankens rene kjernekapital er på mill. kr. VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG RISIKOSTYRING Styring av virksomheten (corporate governance) Tolga-Os Sparebank har høyt fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom banken og de viktigste interessegruppene, er det nødvendig med gode styringssystemer for virksomheten. Dette innebærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre Gode interne styringsprosesser En objektiv og uavhengig eksternrevisjon. Åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Styret arbeider etter en årsplan og har årlige vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer. Styret vedtar og reviderer årlig bankens strategidokument. Styret mottar regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike risikoer. Samarbeidet med kontrollkomite og revisor er åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Det er ekstern revisor som bekrefter internkontrollen i banken. Risikostyring Banken har risikostyring ihht. BASEL II jf finansieringsvirksomhetsloven med forskrift. Det følger av dette regelverket at banken skal ha en egen prosess for å vurdere bankens kapitalbehov. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Kapitalbehovsvurderingen er fremoverskuende, og det innebærer at kapitalbehovet vurderes i forhold til bankens nåværende og fremtidige risikoprofil. Det er derfor et overordnet prinsipp at banken i tillegg til å beregne behovet ut fra gjeldende eksponering (eventuelt rammer) også vurderer kapitalbehovet i lys av planlagt vekst, eventuelle besluttede strategiske endringer m.v.

9 Tolga-Os Sparebank 9 I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av de viktigste risikoene; kredittrisiko markedsrisiko likviditetsrisiko operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Aktivitet på kredittområdet styres av bankens kredittpolicy, som gir rammer for eksponering i ulike segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, organisering m. v. Kredittpolicyen vedtas av styret og revideres årlig. Kreditthåndboken gir retningslinjer for saksbehandlingen slik at bankens utlånsaktivitet holdes innenfor de rammene styret har gitt. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjef, som igjen har delegert dette videre ned i organisasjonen basert på kompetanse og risiko innenfor ulike segmenter og produkter. Banken bruker et klassifiseringssystem hvor alle engasjementer blir rangert på en skala fra A (lav risiko) til E (høy risiko). Engasjement på personmarkedet vurderes ut fra husholdningens økonomi, betalingsevne og sikkerheter. Bedriftsengasjementer vurderes ut fra bedriftens økonomiske stilling, kontantstrøm/gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter og andre kvalitative faktorer. Utlån og garantier til næringslivet innebærer i sin alminnelighet større risiko for banken enn personengasjement. For å styre kvaliteten på risikoutviklingen i utlånsporteføljen er det rammer for eksponering innenfor ulike risikoklasser. Av utlån i bankens egne bøker er 77,9% innenfor personmarkedet og 22,1% innenfor bedriftsmarkedet inkludert landbruk. Inkludert utlån via Eika Boligkreditt er fordelingen hhv 82,6% og 17,4%. Banken har god spredning på utlån både geografisk og innenfor ulike næringer. Bankens 4 kontorkommuner representerer 67,8% av samla utlån, resten er spredt over hele landet. Bedriftsmarkedet dekker i hovedsak næringskunder med virksomhet i kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Elverum. Styringsrammene er basert på lav til moderat kredittrisiko, pr årsskiftet viste risikomatrisen følgende fordeling av utlån inkl. garantier og ubenyttede kreditter pr risikoklasse: 29,9% i klasse A, 49,3% i B, 19,3% i C, 1,1% i D og 0,4% i klasse E. Systemet med risikoklassifisering bidrar til å sikre oppfølging av tapsutsatte engasjement. Overtrekk og restanser følges opp løpende og mislighold rapporteres månedlig til styret. Store engasjement defineres som engasjement mot én enkelt kunde som er større enn 10% av bankens ansvarlige kapital. Slike engasjement kan i seg selv utgjøre en risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. Banken har derfor i sine retningslinjer rammer for hvor mange store engasjement vi kan ha. Det er også rammer for eksponering mot ulike bransjer. Ved utgangen av 2013 har banken ingen store engasjement, og vi har ingen utpreget konsentrasjon av eksponering mot enkeltbransjer. Styret vurderer bankens kredittrisiko som akseptabel. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Styret har vedtatt en markedspolicy som setter nærmere rammer for bankens aktivitet på dette området. Måltall rapporteres månedlig til styret og policyen blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Markedsrenten påvirker utlånsrenter, innskuddsrenter, innlånsrenter fra kapitalmarkedet og avkastning på rentebærende papirer som f. eks obligasjoner. Banken kan ha renterisiko fra både eiendeler og gjeld, samt fra poster utenfor balansen. Dette gjelder ikke bare fastrentelån og innskudd. Alle former for innskudd og utlån innebærer en viss rentebindingsperiode på grunn av lovpålagte varslingsfrister ved renteendringer. I følge bankens markedspolicy kan renterisikoen maksimalt utgjøre 1 MNOK. Styret vurderer bankens renterisiko som akseptabel. Verdipapirrisiko Gjennom bankens markedspolicy er det gitt rammer for kjøp og beholdning av verdipapirer. Banken har pr aksjer og fondsandeler på 131 MNOK. Av dette er 91,8 MNOK plassert i obligasjonsfond. Beholdningen er karakterisert som omløpsmidler og anleggsmidler, der mesteparten er klassifisert som omløpsmidler. Banken har bokført anleggsaksjer for 36,5 MNOK. Dette er hovedsakelig aksjer knyttet til strategisk eierskap og risikoen her anses for lav. Beholdningen av obligasjoner pr er 144,6 MNOK og er klassifisert som omløpsmidler. Bankens portefølje av obligasjoner og obligasjonsfond forvaltes i hovedsak av Eika kapitalforvaltning AS. Styret vurderer bankens verdipapirrisiko som akseptabel. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at banken får tap som skyldes svingninger i valutakurser og som innebærer at kursen på de utenlandske valutaer banken har i balansen er redusert. Kjøp og salg av valuta er i dag i all hovedsak knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta, og vi har ikke garantier i valuta. Styret anser bankens valutarisiko som ubetydelig. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at en bank ikke greier å oppfylle sine forpliktelser og/eller

Tolga-Os Sparebank Årsmelding 2011 1

Tolga-Os Sparebank Årsmelding 2011 1 Tolga-Os Sparebank Årsmelding 2011 1 INNHOLD: Tillitsvalgte i Tolga-Os Sparebank 2011 side 3 Årsberetning 2011 side 4-11 Resultatregnskap side 12-13 Balanse, eiendeler side 14 Balanse, gjeld og egenkapital

Detaljer

Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank

Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank Årsberetning 2014 Tolga-Os Sparebank Banksjefen har ordet Midtvinters, i januar 1864, griper ordfører Tore N. Røe i Tolgen herred penna og skriver til Kongen. «Tolgen prestegjelds indvånere føler mere

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014

RørosBanken Røros Sparebank. Årsberetning 2014 ÅRSRAPPORT 2014 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning 2014 Norsk og internasjonal økonomi Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. Forskjellene

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer