Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling Orientering om lokal energiutredning v/ Arild Olsbu Orientering om utbyggingsprosjektene. Hver gruppe har 10 min. til rådighet. - skoleutbygging - flerbruk/svømmehall - Nidarhall Orientering Reiersøl Planteskole v/ Wagn Kristensen Orientering vedrørende forslag til ny landbrukslovgivning. v/ Morten Foss Sakskart Saksnr PS 08/22 PS 08/23 Innhold Investeringer i vann og avløp Hurv og Tveiten Reguleringsplan for "Miljøgate" gjennom Osedalen, Rv 42 Blakstadbrua til kryss Ovelandsheia. Sluttbehandling. PS 08/24 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN PS 08/25 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN PS 08/26 Anmodning om bosetting av flyktninger 2008 PS 08/27 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER PS 08/28 TILSETTINGSPROSESSEN FOR VIRKSOMHETSLEDERE I FROLAND KOMMUNE PS 08/29 Oppstart med klima- og energiplanlegging PS 08/30 FORVALTNING AV ØKONOMISKE VIRKEMIDDEL I LANDBRUKET 2008 PS 08/31 Valg av utvalg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder lagmansrett 1.mai desember kvinner og 11 menn PS 08/32 NY HUSLEIEORDNING OG HUSLEIE FOR OMSORGSBOLIGER. FURUTOPPEN SERVICEBOLIGER OG BJØRKEVEIN 2. PS 08/33 PROSJEKT NAV FROLAND. PROSJEKTAVTALE VED ETABLERING AV NAV-KONTOR I FROLAND. PS 08/34 Valg av utvalg av lagrettsmedlemmer for Agder lagmansrett 1.mai desember 2012 PS 08/35 Kontollutvalget -årsmelding 2007 PS 08/36 Kontollutvalget -årsplan 2008 PS 08/37 PS 08/38 PS 08/39 PS 08/40 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I ØSTRE AGDER OPPRETTELSE AV UTVALG MED MANDAT Å UTARBEIDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVA ARENDAL TURISTKONTOR - UTMELDING

2 PS 08/41 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - MONIKA REFFHAUG PS 08/42 VALG AV MEDLEMMER TIL STIFTELSEN KAPPABEL PS 08/43 RESERVASJON MOT FRUKT- OG GRØNTORDNINGEN 2008

3 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /596 Vår saksbehandler Sigurd Ahlmann Jensen, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/22 Kommunestyret INVESTERINGER I VANN OG AVLØP HURV OG TVEITEN Rådmannens forslag til vedtak: Investeringen gjøres som planlagt for Hurv og Tveiten. Som følge av økte kostnader med ca 1,5 mill, vil gebyrene øke med ca 2 %, tilsvarende ca kr 125 pr abonnent. Økning i gebyrer innarbeides fra Vedlegg: Bakgrunn I Hovedplan for vann og avløp og i vedtatt investering for 2008 i kommunestyret er det satt at det skal foretas utbygging av vann og avløp til Hurv-området og mot Tveiten. Budsjett for Hurv var 5 mill, og Tveiten 3 mill. Etter anbudsrunde viser det seg at kostnadene for begge anleggene blir ca 1,5 mill kr høyere samlet. Årsaken til økningene er: Generelt høyere prisnivå enn forutsatt Økt omfang av anlegget på Hurv med ca 500 m Større ledningsdimensjoner enn forutsatt for å tilrettelegge for bedre sammenkobling mot Hurveheia I tillegg investeres det i fiberkabel og trekkerør. Dette skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Vurderinger Ved utbyggingene vil det bli tilknyttet ca 28 hus på Hurv, og 15 hus på Tveiten. Det vil også da bli tilrettelagt for evt utbygging fra Hurv og oppover mot Hurveheia, samt en framtidig sammenkobling med ledningsnettet mot Røed og Blakstadheia. Det vil også tilrettelegges for en senere utbygging utover Hurvenes. I tillegg vil utbyggingen medføre tilrettelegging for fiber i disse områdene. Miljømessige konsekvenser Virkningen av rensing av avløpet er positiv for miljøet ifht dagens situasjon. Kvaliteten på noen av dagens drikkevannskilder er heller ikke helt tilfredsstillende, og for disse vil også kommunal vannforsyning være positivt.

4 Økonomiske konsekvenser Investeringene er store, og medfører økte gebyrer. Samlet vil investeringene på 9,5 mill kr bety ca kr i økte netto utgifter pr år. Det tilsvarer ca 500 kr pr abonnent pr år. Det er allerede tatt høyde for det meste av denne investeringen ved at Vann og Avløpsplanen legger opp til en gebyrøkning på ca 6 % framover. Den ekstra økningen på 1,5 mill som ikke er tatt høyde for i beregningen av gebyrene vil medføre en økning på ca kr 125 pr abonnent pr år, det første året, altså ytterligere en økning på ca 1,8 %. Effekten av investeringen på gebyret vil avta etter hvert som avskrivingsgrunnlaget avtar. For de som kobles til kommunalt vann og avløp vil det medføre tilkoblingsavgift og årlige gebyrer, samt kostnader til påkobling til kommunalt ledningsnett. Samtidig vil de ikke lengre måtte bekoste sine private anlegg. Det er følgende alternativer: 1. Investeringen gjøres som planlagt for Hurv og Tveiten. Som følge av økte kostnader med ca 1,5 mill, vil gebyrene øke med ca 1,8 %, tilsvarende ca kr 125 pr abonnent. Økning i gebyrer innarbeides fra Utbyggingen på Hurv reduseres slik at kostnaden kommer ned. 3. Vedtatt utbygging mot Tveiten utsettes. 4. Vedtatte investeringer i gammelt ledningsnett på Neset utsettes. (kr ,- pr år) Det anbefales at investeringene gjøres som planlagt og i tråd med tidligere vedtak. Administrative konsekvenser Ingen spesielle. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Sendes:

5 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /870 Vår saksbehandler Ingunn Hellerdal/Sigurd Jensen Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/3 Formannskapet /23 Kommunestyret REGULERINGSPLAN FOR "MILJØGATE" GJENNOM OSEDALEN, RV 42 BLAKSTADBRUA TIL KRYSS OVELANDSHEIA. SLUTTBEHANDLING. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Rv 42 Blakstad Ovelandsheia, MPG, alternativ 1, dvs uten rundkjøring ved kryss mot Shellstasjonen/Langedalen/Neset, plan sist korrigert Vedlegg: 1. Plankart sist korrigert (nedfotografert) 2. Reguleringsbestemmelser, datert (T) 3. Planbeskrivelse (T) 4. Illustrasjon av planen på ortofoto (før siste korrigering.) Fakta: Miljøgate miljøprioritert gjennomkjøring for Rv 42 gjennom Osedalen. Det vil si at miljøskapende tiltak og trafikksikkerhet for gående og syklende er prioritert framfor hastighet og framkommelighet for kjørende. Krav til riksvegstandard er likevel godt ivaretatt. Sammenhengende gang- og sykkelveg med god standard fra Blakstadbrua til kryss Ovelandsheia. Planen legger opp til at det skal være en sammenhengende GS-veg uten å måtte krysse sterkt trafikkerte veger fra Blakstadbrua til Ovelandsheia. Elever som skal til Mjølhusmoen vil fortsatt måtte krysse Rv 42 ved rundkjøringa i Osedalen. GS-vegen vil få en bredde på 3 meter, og være atskilt fra kjørevegen enten med lederekkverk eller lav midtdeler. Trafikksikkerhetstiltak på strekningen Esso-stasjonen Ovelandsheia og utbedring av kryss. Det bygges ny rundkjøring i stedet for T-kryss til Ovelandsheia. Hensikten er først og fremst for å dempe farten på den rette strekningen, og bedre sikkerheten ved kryssing av vegen. Kryssutformingen ved Shellstasjonen/Langedalen/Neset er jobbet mye med. Det er laget et alternativt planforslag med rundkjøring, og denne har vært utlagt til høring samtidig med planforslaget hvor dette krysset er utformet som to T-kryss. Rundkjøringen vil være vesentlig dyrere. Vegvesenet mener at T-kryssløsningen som foreslås i tilstrekkelig grad ivaretar trafikksikkerheten, og gjør Langedalskrysset vesentlig bedre enn i dag. Det legges opp til at gang- og sykkelvegen forbi Shellstasjonen atskilles med et gjerde/lav mur. Det vil også bli sanering av enkelte avkjørsler, samt generell opprydding av trafikkbildet. Det vises til Vegvesenets beskrivelse av planen som vedlegges.

6 Tidligere behandling og videre saksgang: Melding om igangsatt planarbeid ble varslet høsten Det kom inn 6 skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er lagt til grunn for planarbeidet, og tatt hensyn til så langt det lar seg gjøre. Det ble utarbeidet to alternativer for kryssløsning ved Langedalsveien/Neset. Planen ble deretter behandlet i planutvalget/formannskapet den (sak 07/23), og lagt ut til offentlig høring i perioden Det kom inn 11 merknader. Etter høringen har det vært et møte med Statens vegvesen hvor merknadene ble drøftet. Plankartet er korrigert etterpå, bl.a. er det tatt hensyn til automatisk fredet kulturminne på Smifjell. Planen legges fram til 2. gangs behandling i formannskapet/planutvalget, og deretter til kommunestyret til endelig vedtak. Planen skal til slutt kunngjøres. Merknader fra offentlige instanser: (Dok 26) Fylkesmannen i Aust-Agder ingen merknader. (Dok 27) Fylkeskommunen, fylkesrådmannen har merknad som kan tolkes som innsigelse vedr. kulturminner. Hevder at planen er i strid med automatisk fredet kulturminne - bygdeborgen på Smifjell. Planfaglige kommentarer vedr. detaljprosjektering, hvor det forventes at det blir lagt vekt på estetikk og trivselsfremmende tiltak i sentrum. Har kommentarer til valg av rundkjøring eller T-kryss, men kommer ikke med direkte tilråding. (Dok 24) Telenor påpeker at de skal varsles ved evt. graving, ellers ingen merknader til planen. (Dok 30) Statens vegvesen ingen merknader. Kommenterer kun at løsningen med rundkjøring vil bli vesentlig dyrere. Merknader fra organisasjoner og velforeninger: (Dok 31) Fortidsminneforeningen, Aust-Agder avdeling har ingen merknader. Beklager likevel at planen ikke har tatt utgangspunkt i gjensidig påvirkning mellom veien og tettstedets utvikling, og de premisser for planarbeidet som en slik analyse kunne ha skapt. (Dok 33) Langedal Vel mener at rundkjøring ved kryss mot Langedal klart er å foretrekke. Krysset er i dag uoversiktlig og farlig pga trafikk og parkering ved Shellstasjonen. Mange unger ferdes daglig på denne strekningen. Merknader fra private: (Dok x) Sparebanken sør (henvendelse) påpeker bankens behov for å kunne kjøre verditransport helt til døra, samt opptatt av at tilgjengelighet for rullestolsbrukere ikke skal bli dårligere enn i dag. (Dok 29) Olav Røysland AS Spar Røysland. Krever at planen legger til rette for samme antall parkeringsplasser som i dag finnes på området mellom Spar og banken. (Dok 25) Marie Fiane. Har merknader til begge alternativene, men sterkest til alternativet med rundkjøring, da hennes eiendom vil bli sterkt berørt. Merknaden er vedlagt eiendomstakst. Hevder at det settes i gang planarbeid med formål forretning/leiligheter. Kommunen har gitt tilbakemelding vedrørende formelle krav til en planprosess som må oppfylles. (Dok 23) Egil Andresen. Har merknader vedrørende busslomme utenfor sin bolig. Opparbeidelse av busslomme vil ødelegge eksisterende grøntanlegg, og det vil være i strid med planens hensikt.

7 (Dok 32) Reidar Eng. Ønsker fartshump med gangfelt mellom Shell og rundkjøringen i Osedalen, samt ca 35 m støygjerde ved sin bolig. Rådmannens vurderinger: Det er viktig å få på plass en reguleringsplan som i større grad ivaretar miljø og trafikksikkerheten enn dagens Rv 42 gjennom sentrum. De overordnete grepene gjøres i reguleringsplanfasen, men det vil også være mange spørsmål som tas stilling til ved detaljprosjektering. Forutsetningen for å komme videre er imidlertid at det foreligger en godkjent reguleringsplan. Dette vil også være vegvesenets grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til gjennomføringen. Planarbeidet er utført av vegvesenet i nær kontakt med administrasjonen i Froland kommune, og politikerne har vært informert om planarbeidet underveis. Administrasjonens kommentarer til enkelte merknader: Merknad fra fylkeskommunen, vedrørende automatisk fredet kulturminne. Det har vært kontakt med kulturvern for å drøfte løsninger slik at en innsigelse kan unngås. Det dreier seg om formaliteter mht reguleringsgrense/-formål. Administrasjonen har nå lagt fram en løsning som er akseptert av både vegvesenet og fylkeskommunen. Dette endrer ikke på realiteter i planen. Planen er korrigert. Merknad fra Marie Fiane (gnr/bnr 18/68). Denne eiendommen er sentral når det gjelder utforming av Langedalskrysset. Melding om oppstart av planarbeid for bygging av leiligheter/forretning tilfredsstiller ikke formelle krav. Se administrasjonens kommentar nedenfor vedrørende kryssutformingen. Merknader vedrørende parkering i sentrum. Både Sparebanken Sør og Spar Røyseland har merknader til parkering ved inngangen til sine bygg. Den siste godkjente bebyggelsesplanen som omfatter området ved Spar/Banken, er fra , men dagens situasjon er ikke i henhold til denne planen. Bl.a. er vegen ned til nedre platå bygd nærmere banken enn planen viser. Det er derfor en uklar situasjon i dag, og ikke grunnlag for å foreta en sammenlikning, og administrasjonen vil tilrå at detaljer omkring dette avklares i neste runde. Når det skal foretas konkrete opparbeidelser vil det være behov for å detaljprosjektere mer nøyaktig enn hva en 1000-dels plan kan vise. Etter drøfting med Vegvesenet har derfor administrasjonen valgt å ta ut dette området av planen. Kommentar til merknad vedrørende busslomme og plassering av leskur ved eiendommen til Egil Andresen (gnr/bnr 13/28). Det kan se ut til etablering av busslomme og leskur, samt at fortauet trekkes nærmere hans bolig, vil medføre at deler av grøntanlegget i dag må fjernes. En vesentlig hensikt med planarbeidet er en generell estetisk oppgradering av gateløpet. Dette ble drøftet i møte med vegvesenet, men det ble hevdet at det er vanskelig å flytte busslomma av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Trærne er så vidt små at de enten kan flyttes eller erstattes med tilsvarende størrelse. Detaljer avklares i byggesaken. Merknad fra Reidar Eng vedrørende fotgjengerovergang/fartsdempende tiltak, samt støygjerde ved eiendommen 13/16. Dette ønsket ble drøftet med vegvesenet. Tiltaket vil i seg selv ikke medføre økt støy, og slik sett heller ikke krav til skjerming. Vegvesenet avviste krav/ønske om forgjengerfelt som kun gjelder noen få boenheter. Det er mulig å se på detaljer for å lage en bredere skulder for å bedre kryssingen av veg for syklende og gående. Det er fartsgrense i dag på 40 km/t, og den vil ikke bli endret. Vegvesenet hevder at søknad om støygjerde må tas opp som en egen sak. Administrasjonens kommentar vedr. kryssutforming ved Shellstasjonen/Langedal/Neset. Planen har vært lagt ut til offentlig høring med to alternative kryssutforminger. Merknaden fra Langedal Vel er den eneste som klart har tatt stilling til hvilken kryssløsning som bør velges. Slik rådmannen ser det er det flere forhold som påvirker valget av løsning. Det som har vært

8 mest fokusert på er kostnader, men også andre forhold spiller inn, slik som trafikksikkerhet, framkommelighet, landskapsmessige inngrep og forholdet til omkringliggende eiendommer. Vegvesenet anslår merkostnadene ved rundkjøring, inkludert erverv av eiendommen 18/68 til å være (minst) i størrelsesorden 4 millioner kroner. De har hele tida vært tydelige på at dette er en kostnad som vegvesenet ikke vil dekke. Det har også vært drøftet med vegvesenet mulighet for å løfte krysset, anslagsvis en meter. Også dette vil fordyre prosjektet, men en ser at dette klart vil være hensiktsmessig, og vegvesenet var ikke direkte avvisende til et slikt forslag. Heving av krysset gjelder enten det utformes som rundkjøring eller T-kryss. Detaljer omkring dette må avklares etter at det er valgt hovedløsning, og når det utarbeides byggeplaner. Når det gjelder trafikksikkerhet har vegvesenet underlig nok ikke uttalt seg mht kryssutforming. Det som tidligere har kommet fram, og som vegvesenet fortsatt hevder, er at T-kryssløsningen i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til trafikksikkerhet og framkommelighet. Administrasjonen har også drøftet med Vegvesenet mulighet for å prioritere rundkjøring ved Langedalskrysset framfor krysset til Ovelandsheia. Vegvesenet er avvisende til dette, og hevder at rundkjøringen ved Ovelandsheia er viktig for å få satt ned farten på denne strekningen, og den markerer samtidig at bilistene fra vest kjører inn i et område der de må ta mer hensyn. Valg av løsning vil påvirke eiendommen 18/68 i betydelig grad. Rundkjøring krever betydelig mer areal, og det vil bli en del skjæring inn mot heia i nordøst. Høyden på krysset vil også influere på tilgrensende eiendommer, særlig gnr/bnr 18/85. Det kan imidlertid være en fordel totalt sett for denne eiendommen dersom kryssutbedring og heving av arealet ble sett i sammenheng. Dette må vurderes i detaljprosjektet og i samarbeid med de berørte. Framdrift og kostnader: Det er viktig å få på plass en godkjent reguleringsplan som vil danne grunnlaget for å kunne starte på detaljprosjekteringen, med påfølgende entreprise. Prosjektet vil sannsynligvis bli delt opp i flere del-entrepriser. Vegvesenet mener den første delen fra Blakstad-brua til rundkjøringen i Osedalen bør prioriteres. Vegvesenet opplyser at det er ikke avsatt midler i Det vil komme nye trafikksikkerhetsmidler å søke på fra Miljømessige konsekvenser: Tiltaket vil gjøre sentrumsområdet penere, triveligere og mer trafikksikkert. Økonomiske konsekvenser: Bekostes i hovedsak av Vegvesenet i den takt de blir tildelt trafikksikkerhetsmidler. Merkostnaden som rundkjøring ved Shellstasjonen medfører vil ikke bli dekket av Vegvesenet. En antar at en slik løsning vil påføre kommunen kostnader i størrelsesorden 4 millioner kroner. Administrative konsekvenser: Ingen. Administrasjonens konklusjon: Rådmannen vil tilrå at planen vedtas da den vil innebære opprusting av miljøet gjennom Osedalen sentrum og fremme trafikksikkerheten på strekningen fra Blakstadbrua til Ovelandsheia. Etter en samlet vurdering, der de økonomiske konsekvensene er tillagt vesentlig vekt, vil rådmannen tilrå at det velges en løsning uten rundkjøring ved kryss mot Langedalen/Neset.

9 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /155 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/24 Kommunestyret VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å opprettet eget råd for funksjonshemmede i Froland kommune. Fuksjonstiden er valgperiode Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret aksepterer at det for denne perioden bare velges 2 varamedlemmer. Kommunestyret bevilger et budsjett tilsvarende kr ,- for år Av dette er kr ,- til møtegodtgjøring, kr ,- til arbeidsgiveravg., kr ,- til div. utg. som kurs mv. og kr ,- til km. godtgjøring. Beløpet dekkes av midler avsatt til kommunestyrets disposisjon. Rådets sammensetning er slik: Leder: Nestleder: Medlemmer 3 stk: Varamedlemmer 2 stk: Vedlegg: -Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. (T) - Forslag fra FFO på medlemmer og varamedlemmer til rådet.(t) Bakgrunn I henhold til Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. 1, jfr. 2, skal kommunestyret velge råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. for valgperioden. Loven gir kommunestyret frihet til å velge eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m., eller velge å slå sammen dette rådet med eldreråd i kommunen. Så vel eldrerådet som organisasjonene for funksjonshemmede ønsker separate råd for de to brukergruppene.

10 Saksfremstilling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. er et pliktmessig råd/utvalg og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er kommunestyret som velger rådet etter at brukerorganisasjonene har hatt anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer. Det er også kommunestyret som bestemmer hvor mange medlemmer rådet skal ha. Kommunestyret velger leder og nestleder for rådet. Vurderinger Rådmannen fremmer ikke sak om felles råd for eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Brukerne selv ønsker separate råd. Rådmannen foreslår at rådet heter: Råd for funksjonshemmede i Froland kommune. Denne saken omfatter derfor valg av råd for mennesker med nedsattfunksjonevne for inneværende valgperiode. Det vises til vedlagte forslag fra FFO funksjonshemmedes fellesorganisasjon på medlemmer til rådet. Rådmannen innstiller ikke til valg. Økonomiske konsekvenser Det nye rådet skal ha godtgjøring tilsvarende det som gjelder for medlemmer av eldrerådet. Rådet bør også ha et budsjett tilsvarende eldrerådet. Rådmannen forslår kr ,- fordelt på tilsvarende beløp og konti som eldrerådet for år Budsjettutgiften dekkes om midler til kommunestyrets disposisjon. Administrative konsekvenser Kommunen har ansvar for å dekke de administrative funksjonene. Det overlates til rådmannen å bestemme sekretariatfunksjonen for rådet. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. De valgte medlemmer og varamedlemmer.

11 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /128 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/25 Kommunestyret VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å fortsatt ha eget råd for eldre i Froland kommune. Rådets sammensetning er slik: Medlemmer 5 stk: Varamedlemmer 5 stk: Vedlegg: - Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.(t) - Forslag fra Froland pensjonistforening på medlemmer og varamedlemmer tilnytt eldreråd i Froland kommune (T). Bakgrunn I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 1, jfr. 2, skal kommunestyret velge eldreråd for valgperioden. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m og rundskriv A-28/2007 gir kommunestyret frihet til å velge et råd for eldre og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller velge å slå sammen disse til målgruppene i et felles råd. Saksfremstilling Eldrerådet for forrige valgperiode (som fungerer frem til nytt valg ) har enstemmig i møte sterkt anbefalt at kommunestyret opprettholder ordningen med eget eldreråd. Tilsvarende har brukerorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonshemninger gitt uttrykk for at det er ønskelig med et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Froland kommune. Eldrerådet er et pliktmessig råd/utvalg og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder de eldre i kommunen. Det er kommunestyret som velger medlemmer til eldrerådet etter at pensjonistforeninger i kommunen har hatt anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer.

12 Rådet peker selv ut leder og nestleder blant pensjonistene i eldrerådet. Vurderinger Rådmannen fremmer ikke sak om et felles råd. Brukerne selv ønsker eget råd for eldre og eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne saken omfatter derfor valg av eldreråd i Froland kommune for inneværende valgperiode. Det vises til vedlagte forslag fra Froland pensjonistparti til medlemmer av eldrerådet. Rådet er med et unntak identisk med rådet som virket i forrige valgperiode. Rådmannen innstiller ikke ved valg. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Medlemmer og varamedlemmer til det gamle og nye eldrerådet

13 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /41 Vår saksbehandler Zejna Kapic, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/13 Kommunestyret /26 Kommunestyret ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune sier ja til Utlendingsdirektoratets anmodning om å bosette 10 personer i Familiegjenforente kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre enkeltvedtak om bosetting. Nødvendige antall boliger skaffes gjennom leie, kjøp eller bygging gjennom Husbankens finansieringsordninger. Vedtak / Innstilling Kommunestyret : Forslag saken utsettes Forslaget vedtatt mot 3 stemmer Orientering og svar på spørsmål blir gitt i møte. Vedlegg: Ingen Bakgrunn Froland kommune anmodes av IMDI om å bosette 10 personer i I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Bosetting av flyktninger er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og Staten om bosetting av flyktninger i kommunen. Formålet er rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. IMDI har behov for å bosette 5400 personer i 2008 og er avhengige av positive vedtak for bosetting i kommunen for å nå disse målene. Saksfremstilling Froland kommune har i dag bosatt 42 flyktninger, innenfor 5-års-perioden, i hovedsak fra Myanmar. Kommunen har plikt til å tilby introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Introduksjonsprogrammet har som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet eller i det ordinære utdanningssystemet. Loven regulerer et fulltidsprogram. Programmet starter så snart som mulig etter bosetting. Arbeidslivets regler for ferie og fravær legges til grunn for introduksjonsprogrammet. Programmet varer inntil 2 år. Deltakere i

14 introduksjonsprogrammet får månedlig introduksjonsstøtte som er skattepliktig. Målet er at alle skal klare seg og bli økonomisk selvhjulpne. Dagens situasjon for bosatte flyktninger i Froland kommune: 9 stk er under introduksjonsprogram 7 stk i ordinært arbeid 14 stk er i en eller annen for utdanning Det er ingen flyktninger som er avhengig av sosialhjelp i lange perioder. Det rapporteres fra sosialkontoret at det ikke er flyktninger som har bodd lengre enn 5 år i Froland kommune i deres systemer for ordinær sosialhjelp. Vurderinger Froland kommune har nok ressurser til å bosette nye flyktninger. Det er utarbeidet flere tiltak i forbindelse med integrering av flyktninger, og stadig flere kommunale enheter samarbeider med flyktningkontoret i forbindelse med integrering. Det er et godt grunnlag for videre integrering og ivaretakelse av bosatte flyktninger og bosetting av nye. Miljømessige konsekvenser Lokalsamfunnet har gjort en stor innsats for integrering av bosatte flyktninger, både som privatpersoner og gjennom lag og foreninger. For en videre vellykket integrering må integreringsarbeidet i lokalsamfunnet fortsette og videreutvikles. Økonomiske konsekvenser Kommunen får kompensert sine utgifter gjennom integreringstilskuddet for hver flyktning som bosettes i kommunen, får kommunen utbetalt integreringstilskudd i en fem-årsperiode. I 2007 ble det utbetalt i integreringstilskudd, samt tilskudd til opplæring på kr ,- Merinntekt i forhold til budsjett de tre siste år er: 2005 Kr , Kr , Kr ,- (foreløpig tall) Det er ikke satt av mider til disposisjonsfond for flyktninger. Administrative konsekvenser Å bosette flyktninger berører hele kommunen, både på lokalt plan og i tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet har behov for kompetanseheving for å møte mye utfordringer i det flerkulturelle. Organisering av tilbud som gis og kvaliteten må evalueres. Undervisningstilbud Forland voksenopplæring er en sentral medspiller i forhold til den enkeltes introduksjonsprogram. Voksenopplæringen har ressurser og kan ta inn nye flyktninger. Tilskuddsordningen for undervisning i norsk for fremmedspråklige er under revidering. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår er en forutsetning for at kommunene skal kunne tilby opplæring av god kvalitet. For å bedre de økonomiske rammevilkårene for kommunene, er tilskuddet til norskopplæringen i 2008 økt til 125 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner er en ekstra styrking. Midlene gis som et basistilskudd til kommuner med mellom 4 og 150 personer i målgruppen for opplæring. inytt nr (IMDI). Mottak av familier med barn må vurderes fortløpende etter ledige plasser i skolen. Rett utskrift: Froland,

15 Sendes: IMDI - Sør

16 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /1089 Vår saksbehandler Rune Kvikshaug Taule, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/27 Kommunestyret VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte vedtekter vedtas Vedlegg: Vedtekter for kommunale barnehager Froland kommune Bakgrunn Barnehagelovens 7, hjemler krav om vedtekter et er vedtekter for alle barnehager. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder a) eierforhold, b) formål, jf. 1 fjerde ledd, herunder eventuell reservasjon fra 1 annet ledd, jf. tredje ledd, c) opptakskriterier, d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget, e) barnehagens åpningstid. Saksfremstilling Forslaget til vedtekter tar opp i seg de lovmessige krav og er tilpasset det barnehagefaglige administrasjonssystemet Dexter. Vurderinger Miljømessige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Rett utskrift: Froland,

17 Willy Hægeland Sendes: Virksomhetslederne innen barnehager FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak XX/2007, den Gjeldende fra XX.XX.XX.2008

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD. SIDE 3 2 FORMÅL. SIDE 3 3 STYRING OG LEDELSE. SIDE Eget samarbeidsutvalg....side Felles samarbeidsutvalg.. Side 3 4 OPPTAKSMYNDIGHET..SIDE 4 5 OPPTAKSKRITERIER....SIDE Regler for opptak...side 4 6 PRIORITERING VED OPPTAK..SIDE 4 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST.SIDE 5 8 BETALING FOR BARNEHAGEPLASS SIDE 5 9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN I BARNEHAGENE..SIDE 6 10 ÅPNINGSTIDER.SIDE 6 11 HELSEERKLÆRING. SIDE 6 12 KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER SIDE 6 13 INTERNKONTROLL.. SIDE 6 14 FORSIKRINGER. SIDE 7

19 15 UNDERSKRIFTER. SIDE 7 VEDLEGG 1: FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSREGLER VED OPPTAK I BARNEHAGE... SIDE 8

20 1 EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Froland kommune i samsvar med Lov om barnehager, rammeplanen for barnehager, de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt årsplan for den enkelte barnehage. Kommunestyret er kommunal godkjenningsmyndighet. Myndigheten omfatter godkjenning av budsjett, vedtekter, lokaler og uteområder. Tilsyn og kvalitetssikring av barnehagene utøves av Rådmannen. 2 FORMÅL Barnehagene drives i henhold til Lov om barnehager med de til enhver tid gjeldende forskrifter og rammeplan. Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 3 STYRING OG LEDELSE 1. Barnehagene er administrativt styrt av en virksomhetsleder og rapporterer til Rådmannen. Jfr. Delegasjonsreglementet for Froland kommune. 2. Foreldreråd. Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldrene. 3. Samarbeidsutvalg. 3.1 Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av: 2 representanter for foreldrene 1 representant for pedagogisk personell 1 representant for andre tilsatte 1 representant fra kommunestyret (Barnehageeier). Virksomhetsleder er samarbeidsutvalgets sekretær. 3.2 Barnehager som er en del av et oppvekstsenter kan ha felles samarbeidsutvalg med skolen. Dersom et slikt samarbeidsutvalg opprettes skal det ha følgende sammensetning: 2 representanter for foreldrene i barnehagen 2 representanter for foreldrene i skolen 1 representant fra kommunestyret (Skole-/barnehageeier) 1 representant for pedagogisk personell i barnehagen 1 representant for annet personell i barnehagen 1 representant for pedagogisk personell i skolen 1 representant for annet personell i skolen Virksomhetsleder er samarbeidsutvalgets sekretær. 4 OPPTAKSMYNDIGHET Styrermøtet er kommunens opptaksmyndighet. Styrermøtet består av 4 virksomhetsledere fra de kommunale barnehagene, 2 representanter fra de private barnehagene fordelt med 1 representant fra Eikely barnehage og 1 representant fra familiebarnehagene. Styrermøtet foretar et samordnet hovedopptak i løpet av mars måned. Deretter foretar styrermøtet fortløpende opptak til alle barnehagene i kommunen. Rådmannen kan utøve tilsyn og kvalitetssikring av opptaket.

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer