Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling Orientering om lokal energiutredning v/ Arild Olsbu Orientering om utbyggingsprosjektene. Hver gruppe har 10 min. til rådighet. - skoleutbygging - flerbruk/svømmehall - Nidarhall Orientering Reiersøl Planteskole v/ Wagn Kristensen Orientering vedrørende forslag til ny landbrukslovgivning. v/ Morten Foss Sakskart Saksnr PS 08/22 PS 08/23 Innhold Investeringer i vann og avløp Hurv og Tveiten Reguleringsplan for "Miljøgate" gjennom Osedalen, Rv 42 Blakstadbrua til kryss Ovelandsheia. Sluttbehandling. PS 08/24 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN PS 08/25 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN PS 08/26 Anmodning om bosetting av flyktninger 2008 PS 08/27 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER PS 08/28 TILSETTINGSPROSESSEN FOR VIRKSOMHETSLEDERE I FROLAND KOMMUNE PS 08/29 Oppstart med klima- og energiplanlegging PS 08/30 FORVALTNING AV ØKONOMISKE VIRKEMIDDEL I LANDBRUKET 2008 PS 08/31 Valg av utvalg av lagrettsmedlemmer og meddommere for Agder lagmansrett 1.mai desember kvinner og 11 menn PS 08/32 NY HUSLEIEORDNING OG HUSLEIE FOR OMSORGSBOLIGER. FURUTOPPEN SERVICEBOLIGER OG BJØRKEVEIN 2. PS 08/33 PROSJEKT NAV FROLAND. PROSJEKTAVTALE VED ETABLERING AV NAV-KONTOR I FROLAND. PS 08/34 Valg av utvalg av lagrettsmedlemmer for Agder lagmansrett 1.mai desember 2012 PS 08/35 Kontollutvalget -årsmelding 2007 PS 08/36 Kontollutvalget -årsplan 2008 PS 08/37 PS 08/38 PS 08/39 PS 08/40 INTERKOMMUNALT SAMARBEID I ØSTRE AGDER OPPRETTELSE AV UTVALG MED MANDAT Å UTARBEIDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVA ARENDAL TURISTKONTOR - UTMELDING

2 PS 08/41 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - MONIKA REFFHAUG PS 08/42 VALG AV MEDLEMMER TIL STIFTELSEN KAPPABEL PS 08/43 RESERVASJON MOT FRUKT- OG GRØNTORDNINGEN 2008

3 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /596 Vår saksbehandler Sigurd Ahlmann Jensen, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/22 Kommunestyret INVESTERINGER I VANN OG AVLØP HURV OG TVEITEN Rådmannens forslag til vedtak: Investeringen gjøres som planlagt for Hurv og Tveiten. Som følge av økte kostnader med ca 1,5 mill, vil gebyrene øke med ca 2 %, tilsvarende ca kr 125 pr abonnent. Økning i gebyrer innarbeides fra Vedlegg: Bakgrunn I Hovedplan for vann og avløp og i vedtatt investering for 2008 i kommunestyret er det satt at det skal foretas utbygging av vann og avløp til Hurv-området og mot Tveiten. Budsjett for Hurv var 5 mill, og Tveiten 3 mill. Etter anbudsrunde viser det seg at kostnadene for begge anleggene blir ca 1,5 mill kr høyere samlet. Årsaken til økningene er: Generelt høyere prisnivå enn forutsatt Økt omfang av anlegget på Hurv med ca 500 m Større ledningsdimensjoner enn forutsatt for å tilrettelegge for bedre sammenkobling mot Hurveheia I tillegg investeres det i fiberkabel og trekkerør. Dette skal i utgangspunktet være selvfinansierende. Vurderinger Ved utbyggingene vil det bli tilknyttet ca 28 hus på Hurv, og 15 hus på Tveiten. Det vil også da bli tilrettelagt for evt utbygging fra Hurv og oppover mot Hurveheia, samt en framtidig sammenkobling med ledningsnettet mot Røed og Blakstadheia. Det vil også tilrettelegges for en senere utbygging utover Hurvenes. I tillegg vil utbyggingen medføre tilrettelegging for fiber i disse områdene. Miljømessige konsekvenser Virkningen av rensing av avløpet er positiv for miljøet ifht dagens situasjon. Kvaliteten på noen av dagens drikkevannskilder er heller ikke helt tilfredsstillende, og for disse vil også kommunal vannforsyning være positivt.

4 Økonomiske konsekvenser Investeringene er store, og medfører økte gebyrer. Samlet vil investeringene på 9,5 mill kr bety ca kr i økte netto utgifter pr år. Det tilsvarer ca 500 kr pr abonnent pr år. Det er allerede tatt høyde for det meste av denne investeringen ved at Vann og Avløpsplanen legger opp til en gebyrøkning på ca 6 % framover. Den ekstra økningen på 1,5 mill som ikke er tatt høyde for i beregningen av gebyrene vil medføre en økning på ca kr 125 pr abonnent pr år, det første året, altså ytterligere en økning på ca 1,8 %. Effekten av investeringen på gebyret vil avta etter hvert som avskrivingsgrunnlaget avtar. For de som kobles til kommunalt vann og avløp vil det medføre tilkoblingsavgift og årlige gebyrer, samt kostnader til påkobling til kommunalt ledningsnett. Samtidig vil de ikke lengre måtte bekoste sine private anlegg. Det er følgende alternativer: 1. Investeringen gjøres som planlagt for Hurv og Tveiten. Som følge av økte kostnader med ca 1,5 mill, vil gebyrene øke med ca 1,8 %, tilsvarende ca kr 125 pr abonnent. Økning i gebyrer innarbeides fra Utbyggingen på Hurv reduseres slik at kostnaden kommer ned. 3. Vedtatt utbygging mot Tveiten utsettes. 4. Vedtatte investeringer i gammelt ledningsnett på Neset utsettes. (kr ,- pr år) Det anbefales at investeringene gjøres som planlagt og i tråd med tidligere vedtak. Administrative konsekvenser Ingen spesielle. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Sendes:

5 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /870 Vår saksbehandler Ingunn Hellerdal/Sigurd Jensen Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/3 Formannskapet /23 Kommunestyret REGULERINGSPLAN FOR "MILJØGATE" GJENNOM OSEDALEN, RV 42 BLAKSTADBRUA TIL KRYSS OVELANDSHEIA. SLUTTBEHANDLING. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar reguleringsplan for Rv 42 Blakstad Ovelandsheia, MPG, alternativ 1, dvs uten rundkjøring ved kryss mot Shellstasjonen/Langedalen/Neset, plan sist korrigert Vedlegg: 1. Plankart sist korrigert (nedfotografert) 2. Reguleringsbestemmelser, datert (T) 3. Planbeskrivelse (T) 4. Illustrasjon av planen på ortofoto (før siste korrigering.) Fakta: Miljøgate miljøprioritert gjennomkjøring for Rv 42 gjennom Osedalen. Det vil si at miljøskapende tiltak og trafikksikkerhet for gående og syklende er prioritert framfor hastighet og framkommelighet for kjørende. Krav til riksvegstandard er likevel godt ivaretatt. Sammenhengende gang- og sykkelveg med god standard fra Blakstadbrua til kryss Ovelandsheia. Planen legger opp til at det skal være en sammenhengende GS-veg uten å måtte krysse sterkt trafikkerte veger fra Blakstadbrua til Ovelandsheia. Elever som skal til Mjølhusmoen vil fortsatt måtte krysse Rv 42 ved rundkjøringa i Osedalen. GS-vegen vil få en bredde på 3 meter, og være atskilt fra kjørevegen enten med lederekkverk eller lav midtdeler. Trafikksikkerhetstiltak på strekningen Esso-stasjonen Ovelandsheia og utbedring av kryss. Det bygges ny rundkjøring i stedet for T-kryss til Ovelandsheia. Hensikten er først og fremst for å dempe farten på den rette strekningen, og bedre sikkerheten ved kryssing av vegen. Kryssutformingen ved Shellstasjonen/Langedalen/Neset er jobbet mye med. Det er laget et alternativt planforslag med rundkjøring, og denne har vært utlagt til høring samtidig med planforslaget hvor dette krysset er utformet som to T-kryss. Rundkjøringen vil være vesentlig dyrere. Vegvesenet mener at T-kryssløsningen som foreslås i tilstrekkelig grad ivaretar trafikksikkerheten, og gjør Langedalskrysset vesentlig bedre enn i dag. Det legges opp til at gang- og sykkelvegen forbi Shellstasjonen atskilles med et gjerde/lav mur. Det vil også bli sanering av enkelte avkjørsler, samt generell opprydding av trafikkbildet. Det vises til Vegvesenets beskrivelse av planen som vedlegges.

6 Tidligere behandling og videre saksgang: Melding om igangsatt planarbeid ble varslet høsten Det kom inn 6 skriftlige innspill til planarbeidet. Disse er lagt til grunn for planarbeidet, og tatt hensyn til så langt det lar seg gjøre. Det ble utarbeidet to alternativer for kryssløsning ved Langedalsveien/Neset. Planen ble deretter behandlet i planutvalget/formannskapet den (sak 07/23), og lagt ut til offentlig høring i perioden Det kom inn 11 merknader. Etter høringen har det vært et møte med Statens vegvesen hvor merknadene ble drøftet. Plankartet er korrigert etterpå, bl.a. er det tatt hensyn til automatisk fredet kulturminne på Smifjell. Planen legges fram til 2. gangs behandling i formannskapet/planutvalget, og deretter til kommunestyret til endelig vedtak. Planen skal til slutt kunngjøres. Merknader fra offentlige instanser: (Dok 26) Fylkesmannen i Aust-Agder ingen merknader. (Dok 27) Fylkeskommunen, fylkesrådmannen har merknad som kan tolkes som innsigelse vedr. kulturminner. Hevder at planen er i strid med automatisk fredet kulturminne - bygdeborgen på Smifjell. Planfaglige kommentarer vedr. detaljprosjektering, hvor det forventes at det blir lagt vekt på estetikk og trivselsfremmende tiltak i sentrum. Har kommentarer til valg av rundkjøring eller T-kryss, men kommer ikke med direkte tilråding. (Dok 24) Telenor påpeker at de skal varsles ved evt. graving, ellers ingen merknader til planen. (Dok 30) Statens vegvesen ingen merknader. Kommenterer kun at løsningen med rundkjøring vil bli vesentlig dyrere. Merknader fra organisasjoner og velforeninger: (Dok 31) Fortidsminneforeningen, Aust-Agder avdeling har ingen merknader. Beklager likevel at planen ikke har tatt utgangspunkt i gjensidig påvirkning mellom veien og tettstedets utvikling, og de premisser for planarbeidet som en slik analyse kunne ha skapt. (Dok 33) Langedal Vel mener at rundkjøring ved kryss mot Langedal klart er å foretrekke. Krysset er i dag uoversiktlig og farlig pga trafikk og parkering ved Shellstasjonen. Mange unger ferdes daglig på denne strekningen. Merknader fra private: (Dok x) Sparebanken sør (henvendelse) påpeker bankens behov for å kunne kjøre verditransport helt til døra, samt opptatt av at tilgjengelighet for rullestolsbrukere ikke skal bli dårligere enn i dag. (Dok 29) Olav Røysland AS Spar Røysland. Krever at planen legger til rette for samme antall parkeringsplasser som i dag finnes på området mellom Spar og banken. (Dok 25) Marie Fiane. Har merknader til begge alternativene, men sterkest til alternativet med rundkjøring, da hennes eiendom vil bli sterkt berørt. Merknaden er vedlagt eiendomstakst. Hevder at det settes i gang planarbeid med formål forretning/leiligheter. Kommunen har gitt tilbakemelding vedrørende formelle krav til en planprosess som må oppfylles. (Dok 23) Egil Andresen. Har merknader vedrørende busslomme utenfor sin bolig. Opparbeidelse av busslomme vil ødelegge eksisterende grøntanlegg, og det vil være i strid med planens hensikt.

7 (Dok 32) Reidar Eng. Ønsker fartshump med gangfelt mellom Shell og rundkjøringen i Osedalen, samt ca 35 m støygjerde ved sin bolig. Rådmannens vurderinger: Det er viktig å få på plass en reguleringsplan som i større grad ivaretar miljø og trafikksikkerheten enn dagens Rv 42 gjennom sentrum. De overordnete grepene gjøres i reguleringsplanfasen, men det vil også være mange spørsmål som tas stilling til ved detaljprosjektering. Forutsetningen for å komme videre er imidlertid at det foreligger en godkjent reguleringsplan. Dette vil også være vegvesenets grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til gjennomføringen. Planarbeidet er utført av vegvesenet i nær kontakt med administrasjonen i Froland kommune, og politikerne har vært informert om planarbeidet underveis. Administrasjonens kommentarer til enkelte merknader: Merknad fra fylkeskommunen, vedrørende automatisk fredet kulturminne. Det har vært kontakt med kulturvern for å drøfte løsninger slik at en innsigelse kan unngås. Det dreier seg om formaliteter mht reguleringsgrense/-formål. Administrasjonen har nå lagt fram en løsning som er akseptert av både vegvesenet og fylkeskommunen. Dette endrer ikke på realiteter i planen. Planen er korrigert. Merknad fra Marie Fiane (gnr/bnr 18/68). Denne eiendommen er sentral når det gjelder utforming av Langedalskrysset. Melding om oppstart av planarbeid for bygging av leiligheter/forretning tilfredsstiller ikke formelle krav. Se administrasjonens kommentar nedenfor vedrørende kryssutformingen. Merknader vedrørende parkering i sentrum. Både Sparebanken Sør og Spar Røyseland har merknader til parkering ved inngangen til sine bygg. Den siste godkjente bebyggelsesplanen som omfatter området ved Spar/Banken, er fra , men dagens situasjon er ikke i henhold til denne planen. Bl.a. er vegen ned til nedre platå bygd nærmere banken enn planen viser. Det er derfor en uklar situasjon i dag, og ikke grunnlag for å foreta en sammenlikning, og administrasjonen vil tilrå at detaljer omkring dette avklares i neste runde. Når det skal foretas konkrete opparbeidelser vil det være behov for å detaljprosjektere mer nøyaktig enn hva en 1000-dels plan kan vise. Etter drøfting med Vegvesenet har derfor administrasjonen valgt å ta ut dette området av planen. Kommentar til merknad vedrørende busslomme og plassering av leskur ved eiendommen til Egil Andresen (gnr/bnr 13/28). Det kan se ut til etablering av busslomme og leskur, samt at fortauet trekkes nærmere hans bolig, vil medføre at deler av grøntanlegget i dag må fjernes. En vesentlig hensikt med planarbeidet er en generell estetisk oppgradering av gateløpet. Dette ble drøftet i møte med vegvesenet, men det ble hevdet at det er vanskelig å flytte busslomma av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Trærne er så vidt små at de enten kan flyttes eller erstattes med tilsvarende størrelse. Detaljer avklares i byggesaken. Merknad fra Reidar Eng vedrørende fotgjengerovergang/fartsdempende tiltak, samt støygjerde ved eiendommen 13/16. Dette ønsket ble drøftet med vegvesenet. Tiltaket vil i seg selv ikke medføre økt støy, og slik sett heller ikke krav til skjerming. Vegvesenet avviste krav/ønske om forgjengerfelt som kun gjelder noen få boenheter. Det er mulig å se på detaljer for å lage en bredere skulder for å bedre kryssingen av veg for syklende og gående. Det er fartsgrense i dag på 40 km/t, og den vil ikke bli endret. Vegvesenet hevder at søknad om støygjerde må tas opp som en egen sak. Administrasjonens kommentar vedr. kryssutforming ved Shellstasjonen/Langedal/Neset. Planen har vært lagt ut til offentlig høring med to alternative kryssutforminger. Merknaden fra Langedal Vel er den eneste som klart har tatt stilling til hvilken kryssløsning som bør velges. Slik rådmannen ser det er det flere forhold som påvirker valget av løsning. Det som har vært

8 mest fokusert på er kostnader, men også andre forhold spiller inn, slik som trafikksikkerhet, framkommelighet, landskapsmessige inngrep og forholdet til omkringliggende eiendommer. Vegvesenet anslår merkostnadene ved rundkjøring, inkludert erverv av eiendommen 18/68 til å være (minst) i størrelsesorden 4 millioner kroner. De har hele tida vært tydelige på at dette er en kostnad som vegvesenet ikke vil dekke. Det har også vært drøftet med vegvesenet mulighet for å løfte krysset, anslagsvis en meter. Også dette vil fordyre prosjektet, men en ser at dette klart vil være hensiktsmessig, og vegvesenet var ikke direkte avvisende til et slikt forslag. Heving av krysset gjelder enten det utformes som rundkjøring eller T-kryss. Detaljer omkring dette må avklares etter at det er valgt hovedløsning, og når det utarbeides byggeplaner. Når det gjelder trafikksikkerhet har vegvesenet underlig nok ikke uttalt seg mht kryssutforming. Det som tidligere har kommet fram, og som vegvesenet fortsatt hevder, er at T-kryssløsningen i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til trafikksikkerhet og framkommelighet. Administrasjonen har også drøftet med Vegvesenet mulighet for å prioritere rundkjøring ved Langedalskrysset framfor krysset til Ovelandsheia. Vegvesenet er avvisende til dette, og hevder at rundkjøringen ved Ovelandsheia er viktig for å få satt ned farten på denne strekningen, og den markerer samtidig at bilistene fra vest kjører inn i et område der de må ta mer hensyn. Valg av løsning vil påvirke eiendommen 18/68 i betydelig grad. Rundkjøring krever betydelig mer areal, og det vil bli en del skjæring inn mot heia i nordøst. Høyden på krysset vil også influere på tilgrensende eiendommer, særlig gnr/bnr 18/85. Det kan imidlertid være en fordel totalt sett for denne eiendommen dersom kryssutbedring og heving av arealet ble sett i sammenheng. Dette må vurderes i detaljprosjektet og i samarbeid med de berørte. Framdrift og kostnader: Det er viktig å få på plass en godkjent reguleringsplan som vil danne grunnlaget for å kunne starte på detaljprosjekteringen, med påfølgende entreprise. Prosjektet vil sannsynligvis bli delt opp i flere del-entrepriser. Vegvesenet mener den første delen fra Blakstad-brua til rundkjøringen i Osedalen bør prioriteres. Vegvesenet opplyser at det er ikke avsatt midler i Det vil komme nye trafikksikkerhetsmidler å søke på fra Miljømessige konsekvenser: Tiltaket vil gjøre sentrumsområdet penere, triveligere og mer trafikksikkert. Økonomiske konsekvenser: Bekostes i hovedsak av Vegvesenet i den takt de blir tildelt trafikksikkerhetsmidler. Merkostnaden som rundkjøring ved Shellstasjonen medfører vil ikke bli dekket av Vegvesenet. En antar at en slik løsning vil påføre kommunen kostnader i størrelsesorden 4 millioner kroner. Administrative konsekvenser: Ingen. Administrasjonens konklusjon: Rådmannen vil tilrå at planen vedtas da den vil innebære opprusting av miljøet gjennom Osedalen sentrum og fremme trafikksikkerheten på strekningen fra Blakstadbrua til Ovelandsheia. Etter en samlet vurdering, der de økonomiske konsekvensene er tillagt vesentlig vekt, vil rådmannen tilrå at det velges en løsning uten rundkjøring ved kryss mot Langedalen/Neset.

9 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /155 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/24 Kommunestyret VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å opprettet eget råd for funksjonshemmede i Froland kommune. Fuksjonstiden er valgperiode Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret aksepterer at det for denne perioden bare velges 2 varamedlemmer. Kommunestyret bevilger et budsjett tilsvarende kr ,- for år Av dette er kr ,- til møtegodtgjøring, kr ,- til arbeidsgiveravg., kr ,- til div. utg. som kurs mv. og kr ,- til km. godtgjøring. Beløpet dekkes av midler avsatt til kommunestyrets disposisjon. Rådets sammensetning er slik: Leder: Nestleder: Medlemmer 3 stk: Varamedlemmer 2 stk: Vedlegg: -Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. (T) - Forslag fra FFO på medlemmer og varamedlemmer til rådet.(t) Bakgrunn I henhold til Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m. 1, jfr. 2, skal kommunestyret velge råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. for valgperioden. Loven gir kommunestyret frihet til å velge eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m., eller velge å slå sammen dette rådet med eldreråd i kommunen. Så vel eldrerådet som organisasjonene for funksjonshemmede ønsker separate råd for de to brukergruppene.

10 Saksfremstilling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. er et pliktmessig råd/utvalg og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er kommunestyret som velger rådet etter at brukerorganisasjonene har hatt anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer. Det er også kommunestyret som bestemmer hvor mange medlemmer rådet skal ha. Kommunestyret velger leder og nestleder for rådet. Vurderinger Rådmannen fremmer ikke sak om felles råd for eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. Brukerne selv ønsker separate råd. Rådmannen foreslår at rådet heter: Råd for funksjonshemmede i Froland kommune. Denne saken omfatter derfor valg av råd for mennesker med nedsattfunksjonevne for inneværende valgperiode. Det vises til vedlagte forslag fra FFO funksjonshemmedes fellesorganisasjon på medlemmer til rådet. Rådmannen innstiller ikke til valg. Økonomiske konsekvenser Det nye rådet skal ha godtgjøring tilsvarende det som gjelder for medlemmer av eldrerådet. Rådet bør også ha et budsjett tilsvarende eldrerådet. Rådmannen forslår kr ,- fordelt på tilsvarende beløp og konti som eldrerådet for år Budsjettutgiften dekkes om midler til kommunestyrets disposisjon. Administrative konsekvenser Kommunen har ansvar for å dekke de administrative funksjonene. Det overlates til rådmannen å bestemme sekretariatfunksjonen for rådet. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. De valgte medlemmer og varamedlemmer.

11 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /128 Vår saksbehandler Svein Setekleiv, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/25 Kommunestyret VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar å fortsatt ha eget råd for eldre i Froland kommune. Rådets sammensetning er slik: Medlemmer 5 stk: Varamedlemmer 5 stk: Vedlegg: - Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.(t) - Forslag fra Froland pensjonistforening på medlemmer og varamedlemmer tilnytt eldreråd i Froland kommune (T). Bakgrunn I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 1, jfr. 2, skal kommunestyret velge eldreråd for valgperioden. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne m.m og rundskriv A-28/2007 gir kommunestyret frihet til å velge et råd for eldre og et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller velge å slå sammen disse til målgruppene i et felles råd. Saksfremstilling Eldrerådet for forrige valgperiode (som fungerer frem til nytt valg ) har enstemmig i møte sterkt anbefalt at kommunestyret opprettholder ordningen med eget eldreråd. Tilsvarende har brukerorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonshemninger gitt uttrykk for at det er ønskelig med et eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Froland kommune. Eldrerådet er et pliktmessig råd/utvalg og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder de eldre i kommunen. Det er kommunestyret som velger medlemmer til eldrerådet etter at pensjonistforeninger i kommunen har hatt anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer.

12 Rådet peker selv ut leder og nestleder blant pensjonistene i eldrerådet. Vurderinger Rådmannen fremmer ikke sak om et felles råd. Brukerne selv ønsker eget råd for eldre og eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne saken omfatter derfor valg av eldreråd i Froland kommune for inneværende valgperiode. Det vises til vedlagte forslag fra Froland pensjonistparti til medlemmer av eldrerådet. Rådet er med et unntak identisk med rådet som virket i forrige valgperiode. Rådmannen innstiller ikke ved valg. Rett utskrift: Froland, DD.MM.ÅÅ Willy Hægeland Sendes: Medlemmer og varamedlemmer til det gamle og nye eldrerådet

13 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /41 Vår saksbehandler Zejna Kapic, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/13 Kommunestyret /26 Kommunestyret ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2008 Rådmannens forslag til vedtak: Froland kommune sier ja til Utlendingsdirektoratets anmodning om å bosette 10 personer i Familiegjenforente kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre enkeltvedtak om bosetting. Nødvendige antall boliger skaffes gjennom leie, kjøp eller bygging gjennom Husbankens finansieringsordninger. Vedtak / Innstilling Kommunestyret : Forslag saken utsettes Forslaget vedtatt mot 3 stemmer Orientering og svar på spørsmål blir gitt i møte. Vedlegg: Ingen Bakgrunn Froland kommune anmodes av IMDI om å bosette 10 personer i I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Bosetting av flyktninger er regulert gjennom samarbeidsavtale mellom KS og Staten om bosetting av flyktninger i kommunen. Formålet er rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. IMDI har behov for å bosette 5400 personer i 2008 og er avhengige av positive vedtak for bosetting i kommunen for å nå disse målene. Saksfremstilling Froland kommune har i dag bosatt 42 flyktninger, innenfor 5-års-perioden, i hovedsak fra Myanmar. Kommunen har plikt til å tilby introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Introduksjonsprogrammet har som mål å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede de nyankomne for deltakelse i yrkeslivet eller i det ordinære utdanningssystemet. Loven regulerer et fulltidsprogram. Programmet starter så snart som mulig etter bosetting. Arbeidslivets regler for ferie og fravær legges til grunn for introduksjonsprogrammet. Programmet varer inntil 2 år. Deltakere i

14 introduksjonsprogrammet får månedlig introduksjonsstøtte som er skattepliktig. Målet er at alle skal klare seg og bli økonomisk selvhjulpne. Dagens situasjon for bosatte flyktninger i Froland kommune: 9 stk er under introduksjonsprogram 7 stk i ordinært arbeid 14 stk er i en eller annen for utdanning Det er ingen flyktninger som er avhengig av sosialhjelp i lange perioder. Det rapporteres fra sosialkontoret at det ikke er flyktninger som har bodd lengre enn 5 år i Froland kommune i deres systemer for ordinær sosialhjelp. Vurderinger Froland kommune har nok ressurser til å bosette nye flyktninger. Det er utarbeidet flere tiltak i forbindelse med integrering av flyktninger, og stadig flere kommunale enheter samarbeider med flyktningkontoret i forbindelse med integrering. Det er et godt grunnlag for videre integrering og ivaretakelse av bosatte flyktninger og bosetting av nye. Miljømessige konsekvenser Lokalsamfunnet har gjort en stor innsats for integrering av bosatte flyktninger, både som privatpersoner og gjennom lag og foreninger. For en videre vellykket integrering må integreringsarbeidet i lokalsamfunnet fortsette og videreutvikles. Økonomiske konsekvenser Kommunen får kompensert sine utgifter gjennom integreringstilskuddet for hver flyktning som bosettes i kommunen, får kommunen utbetalt integreringstilskudd i en fem-årsperiode. I 2007 ble det utbetalt i integreringstilskudd, samt tilskudd til opplæring på kr ,- Merinntekt i forhold til budsjett de tre siste år er: 2005 Kr , Kr , Kr ,- (foreløpig tall) Det er ikke satt av mider til disposisjonsfond for flyktninger. Administrative konsekvenser Å bosette flyktninger berører hele kommunen, både på lokalt plan og i tjenesteapparatet. Tjenesteapparatet har behov for kompetanseheving for å møte mye utfordringer i det flerkulturelle. Organisering av tilbud som gis og kvaliteten må evalueres. Undervisningstilbud Forland voksenopplæring er en sentral medspiller i forhold til den enkeltes introduksjonsprogram. Voksenopplæringen har ressurser og kan ta inn nye flyktninger. Tilskuddsordningen for undervisning i norsk for fremmedspråklige er under revidering. Tilfredsstillende økonomiske rammevilkår er en forutsetning for at kommunene skal kunne tilby opplæring av god kvalitet. For å bedre de økonomiske rammevilkårene for kommunene, er tilskuddet til norskopplæringen i 2008 økt til 125 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner er en ekstra styrking. Midlene gis som et basistilskudd til kommuner med mellom 4 og 150 personer i målgruppen for opplæring. inytt nr (IMDI). Mottak av familier med barn må vurderes fortløpende etter ledige plasser i skolen. Rett utskrift: Froland,

15 Sendes: IMDI - Sør

16 FROLAND KOMMUNE Saksframlegg Dato Referanse /1089 Vår saksbehandler Rune Kvikshaug Taule, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 08/27 Kommunestyret VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte vedtekter vedtas Vedlegg: Vedtekter for kommunale barnehager Froland kommune Bakgrunn Barnehagelovens 7, hjemler krav om vedtekter et er vedtekter for alle barnehager. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder a) eierforhold, b) formål, jf. 1 fjerde ledd, herunder eventuell reservasjon fra 1 annet ledd, jf. tredje ledd, c) opptakskriterier, d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget, e) barnehagens åpningstid. Saksfremstilling Forslaget til vedtekter tar opp i seg de lovmessige krav og er tilpasset det barnehagefaglige administrasjonssystemet Dexter. Vurderinger Miljømessige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Rett utskrift: Froland,

17 Willy Hægeland Sendes: Virksomhetslederne innen barnehager FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak XX/2007, den Gjeldende fra XX.XX.XX.2008

18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORHOLD. SIDE 3 2 FORMÅL. SIDE 3 3 STYRING OG LEDELSE. SIDE Eget samarbeidsutvalg....side Felles samarbeidsutvalg.. Side 3 4 OPPTAKSMYNDIGHET..SIDE 4 5 OPPTAKSKRITERIER....SIDE Regler for opptak...side 4 6 PRIORITERING VED OPPTAK..SIDE 4 7 OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST.SIDE 5 8 BETALING FOR BARNEHAGEPLASS SIDE 5 9 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN I BARNEHAGENE..SIDE 6 10 ÅPNINGSTIDER.SIDE 6 11 HELSEERKLÆRING. SIDE 6 12 KONFIDENSIELLE OPPLYSNINGER SIDE 6 13 INTERNKONTROLL.. SIDE 6 14 FORSIKRINGER. SIDE 7

19 15 UNDERSKRIFTER. SIDE 7 VEDLEGG 1: FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSREGLER VED OPPTAK I BARNEHAGE... SIDE 8

20 1 EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Froland kommune i samsvar med Lov om barnehager, rammeplanen for barnehager, de til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak, samt årsplan for den enkelte barnehage. Kommunestyret er kommunal godkjenningsmyndighet. Myndigheten omfatter godkjenning av budsjett, vedtekter, lokaler og uteområder. Tilsyn og kvalitetssikring av barnehagene utøves av Rådmannen. 2 FORMÅL Barnehagene drives i henhold til Lov om barnehager med de til enhver tid gjeldende forskrifter og rammeplan. Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. 3 STYRING OG LEDELSE 1. Barnehagene er administrativt styrt av en virksomhetsleder og rapporterer til Rådmannen. Jfr. Delegasjonsreglementet for Froland kommune. 2. Foreldreråd. Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av alle foreldrene. 3. Samarbeidsutvalg. 3.1 Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av: 2 representanter for foreldrene 1 representant for pedagogisk personell 1 representant for andre tilsatte 1 representant fra kommunestyret (Barnehageeier). Virksomhetsleder er samarbeidsutvalgets sekretær. 3.2 Barnehager som er en del av et oppvekstsenter kan ha felles samarbeidsutvalg med skolen. Dersom et slikt samarbeidsutvalg opprettes skal det ha følgende sammensetning: 2 representanter for foreldrene i barnehagen 2 representanter for foreldrene i skolen 1 representant fra kommunestyret (Skole-/barnehageeier) 1 representant for pedagogisk personell i barnehagen 1 representant for annet personell i barnehagen 1 representant for pedagogisk personell i skolen 1 representant for annet personell i skolen Virksomhetsleder er samarbeidsutvalgets sekretær. 4 OPPTAKSMYNDIGHET Styrermøtet er kommunens opptaksmyndighet. Styrermøtet består av 4 virksomhetsledere fra de kommunale barnehagene, 2 representanter fra de private barnehagene fordelt med 1 representant fra Eikely barnehage og 1 representant fra familiebarnehagene. Styrermøtet foretar et samordnet hovedopptak i løpet av mars måned. Deretter foretar styrermøtet fortløpende opptak til alle barnehagene i kommunen. Rådmannen kan utøve tilsyn og kvalitetssikring av opptaket.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 09:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Sakskart. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 09:00 FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06.

VEDTEKTER FOR. Gråtass BARNEHAGE. Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 Opprettet: 23.06. VEDTEKTER FOR Gråtass BARNEHAGE Vedtatt av generalforsamlingen i Gråtass Barnehage AS revidert 23.04.2014. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1. EIERFORHOLD... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Generalforsamling...

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for 1 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Lykkeliten Barnehage, Storlandet i henhold til Barnehageloven 7... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD

VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE. Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra august 2015 EIERFORHOLD Tusseladden familiebarnehage er en privateid barnehage med 4 plasser for barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i hjemmet.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert ) Aure kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Aure Vedtatt i HEOP 24. mai 2012 (Revidert 07.03.2016) 07.03.2016 Aure kommune Innhold Vedtekter for kommunale barnehager i Aure... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål...

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2015 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies av : Annette T. Magnussen Hasselbakken 9 b Bente Karine Dale Ulvestien 6 b 3189 Horten

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier

Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtekter for kommunale barnehager i Lier Vedtatt i Tjenesteutvalget 20.11.2013 1. INNLEDNING Barnehagen drives av Lier kommune i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64, i kraft 01.01.06

Detaljer

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene

VEDTEKTER. ifokus Barnehagene VEDTEKTER ifokus Barnehagene 1 Eierforhold IFokus barnehagene eies og drives av ifokus AS. Generalforsamlingen i ifokus AS er bedriftens øverste organ. 2 Lover og forskrifter ifokus barnehagene drives

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold 2 Formål 3 Opptaksmyndighet 4 Opptakskrets og opptakskriterier 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

Vedtekter for Fagertun

Vedtekter for Fagertun Vedtekter for Fagertun 1 EIERFORHOLD Universitetet i Bergen (UiB ) er eier av Fagertun barnehage, Kalfarveien 59 i Bergen kommune. Barnehagen drives av Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6

VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014. Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR Sommerfuglen FAMILIEBARNEHAGE 3.7.2014 Opprettet: 03.07.2014 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Familiebarnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg...

Detaljer

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven.

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter for Solbakken Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 ble første

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring

RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring RENNESØY KOMMUNE Oppvekst og læring VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RENNESØY KOMMUNE Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage

Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage Medbroen Gårdsbarnehage T.l.f. 46 97 97 97 www.medbroen.no/medbroen-barnehage Vedtekter for Medbroen Gårdsbarnehage 1. Eierforhold Medbroen Gårdsbarnehage er en del av Medbroen Drift AS som eies og drives

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR FJELLSØYA BARNEHAGE A/S 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fjellsøya barnehage og den eies og drives av selskapet Fjellsøya Barnehage AS. 2. DEFINISJON OG FORMÅL Barnehagen skal gi

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...3 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4 6. FORELDREBETALING/MODERASJON/FRIPLASSER...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

Opprettet: Side 1 av 7

Opprettet: Side 1 av 7 . Opprettet: 29.05.2017 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR KVALVIKA BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE EIERFORHOLD:... 3 1 FORMÅL... 3 2 OPPTAK AV BARN... 3 2.1 Søknaden sendes:... 4 3 FORELDREBETALING/OPPSIGELSE...

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang.

Barn av ansatte i barnehagen. Barn som har søsken som går i barnehagen. Barn som har behov for barnehageplass pga. foreldrene er i arbeid/ skolegang. Vedtekter Barnehagens vedtekter og retningslinjer. Vedtekter for Lykkeliten Barnehage Øvre Geilegrend 16 6017 Ålesund Tlf: 71 39 55 80 / 71 39 55 81 Mail: lykkeliten@ludens.no Eieforhold Barnehagen drives

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008

REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008 DI GRUPPEN A/S REVIDERTE VEDTEKTER FOR DI KLØVERBAKKEN BARNEHAGE AV 06.02.2008 1 - EIERFORHOLD Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI Gruppen

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12

VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 VEDTEKTER FOR NES KOMMUNALE BARNEHAGER Gjeldende fra 15.03.12 Endret i SK-11/96, Sk-2/98, K 5/99, OSK-53/99, OSK- 03/01, OSK- 04/02, OSK- 04/04, K 96/04, OSK-03/05, OSK 24/05, OSK 08/06, OSK 02/09 OSK18/09,

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER"

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 VEDTEKTER VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER" 15 En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak /14 1. EIERFORHOLD. Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. FORMÅL. Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. oktober 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 15. november 2017 25.10.2017 nr. 1676 Forskrift

Detaljer

Vedtekter for Fet kommunale barnehager

Vedtekter for Fet kommunale barnehager FET KOMMUNE Rådmannskontoret Vedtekter for Fet kommunale barnehager Barnehagene eies og drives av Fet kommune i samsvar med lov om barnehager, tilhørende forskrifter, kommunale planer og vedtak. Barnehagene

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer

FET KOMMUNE Rådmannskontoret

FET KOMMUNE Rådmannskontoret Rådmannskontoret Vedtekter for Fet kommunale barnehager 1 Drift Barnehagene eies og drives av Fet kommune i samsvar med lov om barnehager, tilhørende forskrifter, kommunale planer og vedtak. Barnehagene

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager.

Stjørdal kommune har 11 kommunale barnehager, 14 ordinære private barnehager og 11 familiebarnehager. Barnehageplass Generelt Beskrivelse Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet

Detaljer

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte 23.05.12 fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra 01.08.12 og vil da erstatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer