Halvårsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments"

Transkript

1 Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments

2 Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner i Konsernets aktiviteter omfatter verdipapirmegling, rådgivning, forvaltning, forretningsførsel, skipsmegling, forsikringsmegling, prosjektfinansiering og kreditt. Konsernet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Malmø, København, Helsingfors, London, Houston, New York, Rio de Janeiro og Singapore. Det første Pareto-selskapet ble stiftet på tampen av Pareto Nordic Investments AS er en del av Pareto-gruppen og forvalter verdipapirfond og mandater for aktiv forvaltning med fokus på selskaper i Norden. Primært investerer vi i aksjer, men også obligasjoner. Vår forvaltning kjennetegnes av store frihetsgrader i våre fond, vekt på absolutt avkastning i stedet for indekser, verdsettelse som den avgjørende faktor i investeringsvalg, samt systematisk og forutsigbar allokering for investorer. En kombinasjon av aksjer og obligasjoner gir best avkastning over tid Aksjer i gode selskaper, kjøpt til gunstig pris, gir best avkastning over tid. Imidlertid erkjenner vi at mange investorer ønsker mindre svingninger, og i flere av våre fond har vi derfor adgang til å allokere fra aksjer til obligasjoner og kontanter. Aksjemarkedet kan i lengre perioder være kraftig overvurdert (IT-boblen) eller bli rammet av systemsjokk (Finanskrisen). Det er en lei tendens til at aksjekursene svinger mer enn de reelle verdiene eller lønnsomheten i selskapene. De store svingningene i aksjemarkedet kan tvinge investoren til å ta tap, og da er pengene tapt for alltid. Med verdsettelse som kompass i forvaltningen søker vi å kjøpe mer (ta mer risiko) når frykten er som størst, og å selge (minske risiko) når alle er optimister. Vi ønsker med det å preservere kapitalen i større grad. Systematisk aksjeforvaltning med verdibasert tilnærming Pareto Nordic Investments tar utgangspunkt i empiri fra verdens aksjemarkeder som viser at verdiaksjer normalt gir meravkastning over tid. En verdibasert forvaltningsstil må basere seg på å finne aksjer der kursen undervurderer verdien enten i forhold til bokførte verdier eller i forhold til selskapets lønnsomhet. Vi velger aksjer ut fra gitte seleksjonskriterier og overordnet risikostyring. Til hjelp har vi blant annet utviklet kvantitative verktøy.

3 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning fra Pareto Nordic Investments... 4 Forvalters kommentar for det enkelte fond... 6 Pareto Nordic Value... 8 Omega Investment Fund Pareto Nordic Return Omega Likviditet... 15

4 Halvårsberetning fondene i Pareto Nordic Investments Orientering fra Pareto Nordic Investments AS Pareto Nordic Investments AS (PNI) ble etablert i 1984 og er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet som gir tillatelse til fondsforvaltning, jf. vpfl. 2-1, 1. ledd. I tillegg har selskapet konsesjon til å yte aktiv forvaltning av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. vpfl. 2-1, 2. ledd. PNI har utkontraktert renteforvaltningen til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, og har ansvar for å kontrollere at denne utføres i henhold til avtalen. Forvaltning av aksje- og kombinasjonsfondene, samt aktiv forvaltning, utfører PNI. Aksjemarkedene globalt steg i første halvdel av 2014, til tross for geopolitisk uro. Dette var Pareto Nordic Investments AS godt posisjonert for, og de fleste av verdipapirfondene som selskapet forvalter, steg betydelig. Den nordiske aksjeindeksen VINX Benchmark Cap Net steg mer enn globale aksjemarkeder, med 9,2 prosent i norsk valuta, inkludert utbytte fra selskapene. Den norske fondsindeksen OSEFX steg med 10,5 prosent, mens den generelle norske indeksen OSEBX steg 12,8 prosent. Sentralbankene i USA, Eurosonen, Japan og England har bidratt ytterligere til å øke pengemengden, med det resultat at statsrenter og inflasjon har falt videre til rekordlave nivåer. Veksten i europeiske økonomier er fortsatt svært lav, mens amerikansk økonomi vokser sterkere. Den amerikanske sentralbanken har redusert sine kvantitative lettelser og indikert at rentene økes når vekst og arbeidsledighet bedres, mens ECB har kuttet styringsrenten til rekordlave 0,15 prosent og innført stimuli for å fremdrive økte utlån fra europeiske banker. Kinesisk vekst modereres men er fortsatt høy, mens enkelte fremvoksende økonomier som Russland og Brasil stagnerer. Generelt har kapitalmarkedene priset inn utsikter til lav vekst i verdensøkonomien, og dermed lav inflasjon og lave renter, i lang tid fremover. Slik har vi i dag en situasjon med historisk lav avkastning på alle former for renteplasseringer. Oljeprisen har vært stabilt høy, drevet opp av geopolitisk uro i Midtøsten og Russland. Mot denne bakgrunnen steg aksjemarkedene videre i første halvår, MSCI verdensindeks med 6,5 prosent målt i norske kroner, og S&P 500 i USA med 8,3 prosent målt i norske kroner. Mye av oppgangen i aksjemarkedene i USA og Europa har fra starten av 2013 vært drevet av høyere inntjeningsmultipler, snarere enn vekst i selskapenes bunnlinjer. Vi opplever likevel ikke at aksjer generelt, og nordiske aksjer spesielt, er for høyt priset i dag. Aksjemarkedet i Norden er i 2014 så vidt kommet over forrige topp fra oktober Prisingen på ikke-sykliske mål som Pris til bokførte verdier (2,2 ganger) og Pris til siste 10 års inntjening er derimot lavere i dag enn den gang. I tillegg er gjeldsnivået lavere og utbyttenivået til aksjonærer høyere. Etter vårt syn er nordiske aksjer attraktive til dagens moderate verdsettelser og med en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning omkring 15 prosent, spesielt i lys av den svært lave alternativavkastningen i renteplasseringer. Vi observerer til dels overoptimistisk prising i enkelte selskaper innen teknologi, internett og bioteknologi, og i markedet for High Yield obligasjoner, men ikke i aksjer generelt. Omsetningsvolumene i aksjer er lave relativt til historiske nivå, og både privatpersoner og institusjoner har relativt lave allokeringer til aksjer og aksjefond. Aksjefondene og kombinasjonsfondene forvaltet av PNI gav god positiv avkastning i første halvår Omega Investment Fund gav i første halvår en avkastning på 10,6 prosent, 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen OSEFX. Pareto Nordic Return steg 9,4 prosent i første halvår, 3,7 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fondet har siden fusjon med Pareto Nordic 30. juni 2013 utvidet mandatet fra kun Norge til hele Norden, med meget gode resultater. Pareto Nordic Value steg 9,6 prosent, noe foran referanseindeksen som steg 9,1 prosent. Pareto Nordic Value rendyrker en verdiorientert forvaltningsstil. Omega Likviditet gav i første halvår en avkastning på 1,3 prosent, mens statssertifikatindeksen ST1X gav 0,7 prosent. Statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det i første halvår ble nettotegnet 117 milliarder kroner i norske fond, hvorav netto 1,7 milliarder i aksjefond og 6,1 milliarder i kombinasjonsfond. Det aller meste av netto nytegning gikk inn i rentefond. Norske personkunder trakk 2,7 milliarder netto ut av aksjefond. Samlet forvaltningskapital i PNI var 3,83 milliarder kroner pr I fondene var forvaltningskapitalen uendret på 1,18 milliarder sammenlignet med , som følge av positiv verdiutvikling. Det ble netto innløst 87 millioner i PNI-fondene i første halvår Det var ingen ekstraordinært store enkeltinnløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. Forvalters likviditetsdisposisjoner, samt innløsningsgebyr, sørger for at verdiutviklingen blir upåvirket for øvrige andelseiere. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styret i Pareto Nordic Investments AS består av fem personer. Forretningsfører og depotmottager Alle fondene har Pareto Nordic Investments AS som forretningsfører. DNB Bank ASA er per depotmottager for aksje- og kombinasjonsfondene. J.P. Morgan Europe Ltd. Oslo Branch er depotmottager for pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Etisk rammeverk Pareto Nordic Investments AS har vedtatt etiske retningslinjer som selskapet legger til grunn for sin forvaltning. PNI søker å ikke investere eller forbli investert i virksomhet det oppfatter som uetisk. Dette innebærer også at PNI i sin forvaltning vil vurdere å unnlate å investere i alle selskaper som ekskluderes av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). PNI søker å investere i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling og har god kvalitet på drift og ledelse. Dette betyr blant annet at selskapene skal ha høy kvalitet på holdninger og handlinger relatert til etiske problemstillinger, samt ha et akseptabelt verdigrunnlag for virksomheten. Selskapene skal utvise god Corporate Governance og følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Selskapenes informasjonspolitikk skal være åpen og utfyllende. PNI vil, så langt det er praktisk gjennomførbart, vurdere selskapenes ledelse og praksis knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon og miljø. Disse forholdene vurderes i lys av de produkter som fremstilles, produksjonsprosess, produksjonssted, kundeforbindelser, eierstruktur og eierinteresser. PNI skiller i sin vurdering mellom uetiske produkter/produksjonsprosesser (virksomhetsområder) og uetisk adferd eller opptreden (handlingsområder). Administrasjonen i PNI rapporterer årlig til styret om hvordan disse retningslinjene følges opp

5 Risiko ved investering i fond Fondsforvaltning generelt har som mål å skape positiv avkastning for andelseierne over tid. Som fondsinvestor, eller fondssparer, bør man imidlertid ta i betraktning den risiko som er forbundet med investering i verdipapirer. Historisk avkastning eller prognoser er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen i fondet avhenger blant annet av markedets utvikling, fondets risikoprofil, forvalters dyktighet, samt kostnader ved forvaltning, tegning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Generelt sett har aksjefond en høyere risiko enn rentefond fordi verdien av de underliggende aksjene i et aksjefond har en tendens til å svinge mer (har høyere volatilitet) enn det som er tilfellet for de underliggende rentebærende papirene i et rentefond. Et kombinasjonsfond som består av både rentebærende papirer og aksjer vil normalt ligge mellom de to ovennevnte fondstypene hva risikoprofil angår. Klassifisering av risiko på en skala fra 1 til 7 fremkommer av det enkelte fonds nøkkelinformasjon, som er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsider. Hvert enkelt av fondenes standardavvik (mål for volatilitet eller positive og negative variasjoner i forhold til gjennomsnittlig avkastning) frem til årsskiftet 2013 fremgår av de spesifikke sidene for hvert fond i denne årsrapporten. Beregnet standardavvik for det enkelte fonds referanseindeks fremgår også på de samme sider, sammen med relativ risiko, som måler forventede avvik fra referanseindeks. Disse risikomålingene er basert på månedlig avkastning de siste fem år. Hvis fondets historikk er mindre enn fem år, benyttes månedlig avkastning siden fondets oppstart. Finansiell risiko Pareto Nordic Investments AS benytter et porteføljesystem som er tilrettelagt for fondsforvaltning. Systemet brukes daglig til overvåkning og styring av risiko i alle forvaltningsmandater. Risiko i fondene blir regulert av det enkelte fonds vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon. Alle fond er eksponert for markedsrisiko. Verdien av verdipapirene i porteføljen kan endres som følge av endringer i de finansielle markedene. Det vil være endringer i rentenivå og aksjekurser som påvirker verdien. PNI vurderer risikoen som høy i aksjefondet Omega Investment Fund og kombinasjonsfondet Pareto Nordic Value, betydelig i kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return, og moderat i pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Valutarisiko i fondene er ulik. Fondene Omega Investment Fund og Omega Likviditet investerer i all hovedsak i verdipapirer som er priset i norske kroner. Utbytter og rentebetalinger i annen valuta anses som en liten del av det enkelte fonds forvaltningskapital. For de to nevnte fond anser PNI valutarisikoen som lav. Fondet Pareto Nordic Value er eksponert mot aksjer som er priset i utenlandsk valuta, og forvalter kan gjøre sikringsforretninger for å redusere fondets eksponering mot valuta. PNI anser valutarisikoen i fondet som signifikant. Pareto Nordic Return er også eksponert mot verdipapirer som er priset i utenlandsk valuta. Det gjøres ikke sikringsforretninger i fondet, og PNI anser dermed valutarisikoen som betydelig. Kredittrisiko for at fondene ikke klarer å inndrive sine fordringer vurderes løpende av forvaltningsselskapet. Alle fond har kontanter plassert i bank med en kredittrisiko PNI vurderer som lav. Pengemarkedsfondet har normalt en løpende rentefordring på hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Risikoen anses som lavest i de verdipapirer som har hyppig utbetaling av kupongrenter og er utstedt av låntakere med høye krav til egenkapital. Samlet kredittrisiko i Omega Likviditet ansees som moderat. Aksjefondene har kortsiktige fordringer fra det tidspunkt en aksje noteres eksklusive utbytte frem til utbetaling er gjennomført. Kredittrisiko for Omega Investment Fund vurderes som lav. Kombinasjonsfondene har tilsvarende risiko for aksjeandelen av porteføljen. For obligasjonsandelen vil kredittrisikoen normalt være høyere enn for pengemarkedsfondet. Pareto Nordic Value har ikke eid obligasjoner i første halvår av 2014, og PNI anser derfor samlet kredittrisiko som lav. For Pareto Nordic Return anser PNI at fondet har signifikant kredittrisiko på sin obligasjonsportefølje. Likviditetsrisikoen i et verdipapir vurderes både før forvalter kjøper et verdipapir og løpende for alle beholdninger. Ved en eventuell ekstraordinært stor innløsning skal fondet ha mulighet til å selge en tilsvarende andel av alle verdipapirer i porteføljen, for å unngå at andelsverdien blir påvirket for gjenværende andelseiere i fondet. PNI baserer seg på rapporterte omsetningstall før et nytt verdipapir blir tatt inn i et fond, og anser likviditetsrisikoen som lav såfremt det ikke oppstår eksepsjonelle hendelser i de finansielle markedene. Nøkkeltall Fond Referanseindeks Forvaltningskapital TNOK Avkastning i andelsklasse A Pareto Nordic Value * ,6 % 34,9 % 15,2 % -23,8 % 24,7 % 4,9 % * Omega Investment Fund ,6 % 27,3 % 27,3 % -20,7 % 20,2 % 72,7 % Pareto Nordic Return ** ,4 % 32,2 % 19,1 % -20,2 % 24,3 % 52,2 % Omega Likviditet ,3 % 2,4 % 3,2 % 3,2 % 3,0 % 5,9 % Referanseindekser 1) PNV Benchmark * 9,1 % 37,5 % 15,3 % -14,6 % 28,4 % 4,0 % 2) OSEFX Oslo Exchange Mutual Fund Index 10,5 % 24,2 % 20,6 % -18,8 % 22,3 % 70,1 % 3) PNR Benchmark ** 5,7 % 15,4 % 11,4 % -6,3 % 13,4 % 36,7 % 4) VINX Benchmark Cap Net Index NOK 9,2 % 38,5 % 15,4 % -15,9 % 28,4 % 26,8 % 5) ST1X Statsobligasjonsindeks 0,25 års varighet 0,7 % 1,6 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % 2,1 % 6) ST4X Statsobligasjonsindeks 3,00 års varighet 2,2 % 0,9 % 2,2 % 6,1 % 4,4 % 3,2 % * Pareto Nordic Value måles mot en referanseindeks som benytter en dynamisk dag-til-dag vekting av VINX Benchmark Cap Net Index NOK (4) og ST1X (5), avhengig av aksjeandelen i fondet. Avkastning i 2009 er beregnet fra fondets oppstart ** Pareto Nordic Return måles ikke mot en referanseindeks etter Benchmark til sammenligning består av 50 % Oslo Exchange Mutual Fund Index (2) og 50 % ST4X (6) frem til Fra består Benchmark av 50 % VINX Benchmark Cap Net Index NOK (4) og 50 % ST4X (6)

6 Fondenes utvikling i første halvår 2014 forvalters kommentar for det enkelte fond Pareto Nordic Value Kombinasjonsfond Pareto Nordic Value andelsklasse A steg med 9,6 prosent i første halvår, mens andelsklasse B steg 9,8 prosent. Avkastningen ble dermed noe foran referanseindeksens 9,1 prosent. Pareto Nordic Value skal investere i verdiaksjer, eller aksjer der kursene er lave i forhold til bokførte verdier pr. aksje (P/B). I tillegg til at P/B skal være lavere enn 1,25 når fondet investerer for første gang, må aksjene oppfylle minst fem av ni regnskapsmessige kriterier (Financial Score/Fscore) som vi beregner for samtlige aksjer notert på de nordiske børser. Som i 2013 ser vi at strategien med fokus på verdiaksjer har gitt en positiv effekt som ble ytterligere forsterket i kombinasjon med F-scoreklassifiseringen. F-score har siden fondets oppstart bidratt positivt med å skille mellom gode og dårlige aksjer i universet med lav P/B. Fondet baserer seg på å likevekte aksjene i porteføljen, fremfor å veie aksjene etter deres andel av indeksen. Dette er en grunn til at fondet vil variere i en noe annen takt enn referanseindeksen. Fondet har en overvekt mindre selskaper og/eller selskaper med lavere forventet likviditet i aksjene. Over tid har denne såkalte «small cap» effekten vist seg å gi høyere avkastning. Så langt i fondets historie har effekten dessverre uteblitt % -1 % -0.5 % 0 % 0.5 % 1 % 1.5 % Odfjell SE ser. B Siem Offshore Inc Novo Nordisk A/S ser. B Meda AB ser. A Solar A/S ser. B Hennes & Mauritz AB ser. B Øvrige Pareto Nordic Value Referanseindeks -12 % -8 % -4 % 0 % 4 % 8 % 12 % Attribusjon Pareto Nordic Value Ved halvårets utgang var vektet P/B i porteføljen 1,29, mot et tilsvarende tall på 2,18 for referanseindeksen. Beste bidragsytere var fondets posisjoner i det svenske legemiddelselskapet Meda, det danske solenergiselskapet Solar A/S, finske Cramo og svenske New Wave Group. Svakest utvikling i perioden fikk fondets poster i Odfjell og Siem Offshore. Relativt til referanseindeksen slo det også negativt ut å ikke eie Novo Nordisk og Statoil. Nye porteføljeselskaper i første halvår er Helgeland Sparebank og Storebrand. Fondet er ute av BWG Homes, REC Silicon og Bonheur mens de øvrige salgene er gjort dels som ledd i rebalansering av fondets allokeringer, dels som ledd i en konsolidering av det totale antallet posisjoner i fondet og dels for å heve kapital i forbindelse med innløsninger

7 Omega Investment Fund Aksjefond Omega Investment Fund hadde i første halvår en avkastning på 10,6 prosent i andelsklasse A, andelsklasse B gav 11,1 prosent, mens andelsklasse C gav 11,3 prosent. I samme periode steg fondets referanseindeks OSEFX med 10,5 prosent. Blant fondets enkeltposisjoner var Borregaard, Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Cermaq, Veidekke og Bakkafrost de største bidragene til meravkastning. Porteføljens mest negative bidrag kom fra innehavet i Odfjell og Golden Ocean Group, og mot referanseindeksen, fra undervekter i Statoil, Norsk Hydro og Orkla. Nye selskaper i porteføljen er Protector Forsikring, Troll Forsikring, Storebrand, Sparebanken Vest og Cxense. Det er investert mer i Golden Ocean Group og Odfjell. Fondet solgte seg ut av Salmar og har redusert beholdningene i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Statoil og Wilh. Wilhelmsen. I tillegg kommer en del mindre porteføljejusteringer. Fondets største overvekter mot referanseindeks ved periodens utgang var i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Cermaq, Borregaard, Nordic Semiconductor, Odfjell og Selvaag Bolig. Største undervekter mot referanseindeks var i DNB, Statoil, Seadrill, Yara og Norsk Hydro. 100 % 90 % 80 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % -3 % Cermaq ASA Norwegian Finans Hold. ASA Borregaard ASA Øvrige Omega Investment Fund Referanseindeks Odfjell SE ser. B Statoil ASA Golden Ocean Group Ltd -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Figur 1: Attribusjon Omega Investment Fund Omega Likviditet Pengemarkedsfond Første halvår 2014 har vært preget av ytterliggere rentefall og fortsatt inngang i kredittpåslagene i det norske verdipapirmarkedet. Gjennom halvåret har lange 10 års swaprenter falt med 0,6 prosent til rekordlave 2,75 prosent, mens 3 måneders NIBOR i samme periode har ligget stabilt på om lag 1,75 prosent. Mye av avkastningen de siste årene har vært skapt gjennom investering i kredittpapirer. Dette har vært tilfellet også hittil i Kredittpåslaget for selskaper med lav kredittrisiko har falt med basispunkter for løpetider på ca. 5 år. Omega Likviditet har per utgangen av første halvår gitt en avkastning på 1,28 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,7 prosent. Meravkastningen i fondet er dermed 0,58 prosent. Per utgangen av første halvår har fondet en svært lav renterisiko på nær 0,1 år, og gjennomsnittlig løpetid i verdipapirene i underkant av 1,5 år. Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Pareto Nordic Return andelsklasse A steg 9,4 prosent i årets første halvår, vesentlig foran den sammenlignbare referanseindeksens 5,7 prosent. Fondet var således igjen PNIs beste fond, målt i relativ avkastning mot relevant referanseindeks. Fondet har hatt en høy aksjeandel, noe som bidro positivt. Ved utgangen av perioden lå aksjeandelen på 79 prosent, med øvrig portefølje diversifisert i rentebærende plasseringer. Sammenlignbar referanseindeks er vektet med 50 prosent aksjer og 50 prosent statsrenter til enhver tid. Halvårets mest innbringende aksjer var posisjoner i Cermaq, Autoliv, JM, ya Holding (ya Bank), og Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian). Fondets dårligste plasseringer i perioden var eierpostene i Odfjell og Golden Ocean Group. I løpet av halvåret anskaffet fondet nye obligasjoner i Lavare Holding, Boa Offshore, Kistefos og Digiplex. I tillegg har det kommet til følgende nye aksjer: AstraZeneca, Troll Forsikring, Storebrand, Protector Forsikring og Helgeland Sparebank. Vi har solgt unna REC Silicon, Metso, Prosafe og Scania. Sistnevnte ble kjøpt opp av Volkswagen og tatt av børs. Deler av beholdningene i Kongsberg Automotive og Norwegian Finans Holding er redusert. I tillegg kommer en del mindre porteføljejusteringer. Aksjeandel 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Aksjeandel PNR OSEFX US-resesjon Figur 2: Historisk aksjeandel Pareto Nordic Return - 7 -

8 Pareto Nordic Value Kombinasjonsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,80 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 9. Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per Investeringsstrategi Pareto Nordic Value er et kombinasjonsfond som investerer i nordiske verdiaksjer. Bestemte kvantitative kriterier er med på å avgjøre hvilke aksjer fondet skal kjøpe og selge, blant annet må pris/bokverdi (P/B) være lavere enn 1,25 for at aksjen skal kunne tas inn i fondet. I tillegg må aksjene oppfylle minst 5 av 9 Financial Score-kriterier, en systematisk kvalitetssjekk som har vist seg å øke avkastningen i en portefølje som forøvrig utelukkende består av selskaper med lav P/B. Årlig avkastning andelsklasse A 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A 99,70 114,89 155,00 169,81 Andelsverdi B ,41 111,39 Andelsverdi C Innløsningskurs A 99,40 114,55 154,54 169,30 Innløsningskurs B ,11 111,06 Innløsningskurs C Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. -20 % -30 % juni '14 Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) * * Pareto Nordic Value måles mot en referanseindeks som benytter en dynamisk dag-til-dag vekting av VINX Benchmark Cap Net Index NOK og ST1X, avhengig av størrelsen på fondets andel av aksjer. Markedsrisiko andelsklasse A* Pareto Nordic Value PNV Benchmark * * Pareto Nordic Value PNV Benchmark * * Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Standardavvik fond 16,29 % Standardavvik referanseindeks 13,10 % Relativ risiko 7,18 % *Omregnet til årlig basis, basert på avkastning siden oppstart

9 Pareto Nordic Value Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt Energi Farstad Shipping ASA NO Oslo ,94 % Neste Oil OYJ FI Helsinki ,59 % Siem Offshore Inc KYG Oslo ,01 % Solstad Offshore ASA NO Oslo ,91 % Totalt: Energi ,45 % Finansielle tjenester Aker ASA NO Oslo ,35 % Danske Bank A/S DK Copenhagen ,43 % Helgeland Sparebank NO Oslo ,97 % Nordea Bank AB SE Stockholm ,42 % Storebrand ASA NO Oslo ,95 % Sydbank A/S DK Copenhagen ,44 % Totalt: Finansielle tjenester ,58 % Forbruksvarer New Wave Group AB ser. B SE Stockholm ,26 % Totalt: Forbruksvarer ,26 % Helsevern Meda AB ser. A SE Stockholm ,10 % Totalt: Helsevern ,10 % Industri Odfjell SE ser. B NO Oslo ,37 % Cramo OYJ FI Helsinki ,77 % Saab AB ser. B SE Stockholm ,59 % Solar A/S ser. B DK Copenhagen ,26 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,17 % Totalt: Industri ,15 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,92 % Totalt: Informasjonsteknologi ,92 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,83 % Carlsberg A/S ser. B DK Copenhagen ,49 % Grieg Seafood ASA NO Oslo ,80 % Harboes Bryggeri A/S ser. B DK Copenhagen ,94 % Kesko OYJ ser. B FI Helsinki ,07 % Totalt: Konsumentvarer ,12 % Materialer BillerudKorsnäs AB SE Stockholm ,41 % Holmen AB ser. B SE Stockholm ,11 % Stora Enso OYJ ser. R FI Helsinki ,96 % Totalt: Materialer ,48 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,06 % Bankinnskudd ,66 % Andre fordringer ,40 % Gjeld ,12 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 % - 9 -

10 Omega Investment Fund Aksjefond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,80 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 11. Investeringsstrategi Omega Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer kun i det norske aksjemarkedet. Årlig avkastning andelsklasse A 80 % 60 % 40 % 20 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A , , , ,40 Andelsverdi B , ,10 Andelsverdi C , ,86 Innløsningskurs A , , , ,79 Innløsningskurs B , ,47 Innløsningskurs C , ,15 Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. 0 % -20 % -40 % -60 % Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) juni '14 Omega Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Omega Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 18,18 % Standardavvik referanseindeks 17,42 % Relativ risiko 5,11 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

11 Omega Investment Fund Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt Energi Det Norske Oljeselskap ASA NO Oslo ,49 % Petroleum Geo-Services ASA NO Oslo ,47 % ProSafe SE CY Oslo ,00 % Statoil ASA NO Oslo ,49 % Subsea 7 SA LU Oslo ,34 % Totalt: Energi ,79 % Finansielle tjenester ABG Sundal Collier Holding ASA NO Oslo ,50 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,29 % Selvaag Bolig ASA NO Oslo ,47 % SpareBank 1 Nord-Norge NO Oslo ,27 % Sparebanken Vest NO Oslo ,97 % Storebrand ASA NO Oslo ,79 % Totalt: Finansielle tjenester ,28 % Forbruksvarer Royal Caribbean Cruises Ltd LR Oslo ,90 % Schibsted ASA NO Oslo ,82 % Totalt: Forbruksvarer ,73 % Industri Golden Ocean Group Ltd BMG4032A Oslo ,60 % Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,32 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,50 % Veidekke ASA NO Oslo ,97 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,73 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,59 % Totalt: Industri ,72 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,10 % Cxense ASA NO Oslo ,01 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,40 % Totalt: Informasjonsteknologi ,51 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,84 % Bakkafrost P/F FO Oslo ,19 % Cermaq ASA NO Oslo ,02 % Marine Harvest ASA NO Oslo ,21 % Scandi Standard AB SE Stockholm ,51 % Totalt: Konsumentvarer ,77 % Materialer Borregaard ASA NO Oslo ,01 % Yara International ASA NO Oslo ,33 % Totalt: Materialer ,34 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ASA NO Oslo ,86 % Totalt: Telekommunikasjon og tjenester ,86 % Unotert Cxense ASA Warrant Strike 140 NO ,00 % Cxense ASA Warrant Strike 150 NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,83 % Oslo Børs VPS Holding ASA NO ,94 % Troll Forsikring AS NO ,90 % Totalt: Unotert ,67 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,66 % Bankinnskudd ,24 % Andre fordringer ,62 % Gjeld ,53 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 %

12 Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Investeringsstrategi Pareto Nordic Return er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner. Aksjeandelen reflekterer vårt syn på avkastningsmulighetene i aksjemarkedet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse A 1,20 % Forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse B 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 13. Årlig avkastning andelsklasse A 60 % 40 % 20 % 0 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % -40 % juni '14 Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Andelsverdi A , , , ,10 Andelsverdi B Innløsningskurs A , , , ,60 Innløsningskurs B Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * 400 Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 16,63 % Standardavvik referanseindeks 8,23 % Relativ risiko 9,08 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning. Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * ** Med virkning fra måles fondet ikke mot en referanseindeks. PNR Benchmark er laget for sammenligning og består av 50 % OSEFX og 50 % ST4X frem til Fra består indeksen av 50 % VINX Benchmark Cap Net Index NOK og 50 % ST4X. Indeksens markedsrisiko måles på samme tidsserie

13 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS Energi Lundin Petroleum AB SE Stockholm ,75 % Subsea 7 SA LU Oslo ,91 % Totalt: Energi ,66 % Finansielle tjenester ABG Sundal Collier Holding ASA NO Oslo ,69 % Danske Bank A/S DK Stockholm ,60 % Helgeland Sparebank NO Oslo ,49 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,78 % SpareBank 1 Nord-Norge NO Oslo ,62 % Storebrand ASA NO Oslo ,86 % Totalt: Finansielle tjenester ,04 % Forbruksvarer Autoliv Inc SE Stockholm ,65 % Bilia AB ser. A SE Stockholm ,85 % Electrolux AB ser. B SE Stockholm ,30 % Hennes & Mauritz AB ser. B SE Stockholm ,11 % JM AB SE Stockholm ,04 % Kongsberg Automotive ASA NO Oslo ,98 % Royal Caribbean Cruises Ltd LR Oslo ,97 % Totalt: Forbruksvarer ,91 % Helsevern AstraZeneca Plc GB Stockholm ,71 % Totalt: Helsevern ,71 % Industri ABB Ltd CH Stockholm ,71 % Golden Ocean Group Ltd BMG4032A Oslo ,31 % Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,80 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,29 % SKF AB ser. B SE Stockholm ,32 % Trelleborg AB ser. B SE Stockholm ,42 % Valmet OYJ FI Helsinki ,74 % Veidekke ASA NO Oslo ,51 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,14 % Totalt: Industri ,25 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,02 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,09 % Totalt: Informasjonsteknologi ,10 % Konsumentvarer Carlsberg A/S ser. B DK Copenhagen ,78 % Cermaq ASA NO Oslo ,23 % Grieg Seafood ASA NO Oslo ,14 % Scandi Standard AB SE Stockholm ,50 % Totalt: Konsumentvarer ,64 % Unotert Nordic Capital Partners II AS NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,51 % Oslo Børs VPS Holding ASA NO ,93 % Troll Forsikring AS NO ,89 % ya Holding ASA NO ,72 % Totalt: Unotert ,05 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,37 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

14 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt OBLIGASJONER Energi Aker ASA 12/17 FRN C NO Oslo 4,4 % ,77 % Boa Offshore AS 13/18 FRN NO Oslo 8,1 % ,51 % Bonheur ASA 09/14 FRN NO Oslo 2,7 % ,50 % BW Offshore Ltd 12/17 FRN C NO Oslo 4,7 % ,77 % Det Norske Oljeselskap ASA 11/16 FRN C NO Oslo 5,8 % ,52 % DOF ASA 12/17 FRN NO Oslo 6,2 % ,53 % DOF Subsea AS 11/16 FRN NO Oslo 4,9 % ,52 % Dolphin Group ASA 12/16 FRN NO Oslo 7,7 % ,52 % Electromagnetic Geoservices ASA 13/16 FRN NO Oslo 7,1 % ,50 % Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN NO Oslo 3,9 % ,52 % Havila Shipping ASA 12/16 FRN NO Oslo 6,5 % ,54 % Seadrill Ltd 13/18 FRN NO Oslo 5,4 % ,50 % Solstad Offshore ASA 09/14 FRN NO Oslo 3,0 % ,50 % Teekay Corp 12/15 FRN NO Oslo 5,0 % ,51 % Totalt: Energi ,70 % Forbruksvarer Color Group AS 10/15 FRN NO Oslo 4,5 % ,51 % Lavare Holding AB 14/19 FRN SEK SE Stockholm 5,7 % ,46 % Totalt: Forbruksvarer ,97 % Finansielle tjenester DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C NO Oslo 5,9 % ,50 % Kistefos AS 13/16 FRN NO Oslo 7,8 % ,51 % Totalt: Finansielle tjenester ,01 % Industri Norwegian Air Shuttle ASA 12/15 FRN NO Oslo 3,6 % ,76 % Norwegian Car Carriers ASA 10/15 10,5% C NO Oslo 7,9 % ,49 % Odfjell SE 12/15 FRN NO Oslo 5,0 % ,51 % Stolt-Nielsen Ltd 11/16 FRN NO Oslo 4,0 % ,78 % Totalt: Industri ,55 % Konsumentvarer Grieg Seafood ASA 12/15 FRN NO Oslo 5,2 % ,52 % Totalt: Konsumentvarer ,52 % Informasjonsteknologi REC Silicon ASA 11/16 FRN NO Oslo 6,3 % ,50 % Totalt: Informasjonsteknologi ,50 % Totalt: OBLIGASJONER ,24 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,61 % Bankinnskudd ,68 % Opptjente kupongrenter ,10 % Andre fordringer ,12 % Gjeld ,52 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 %

15 Omega Likviditet Pengemarkedsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse 0,35 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er fondets totale forvaltningskapital, multiplisert med fondets forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 16. Investeringsstrategi Omega Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende papirer med lav rentefølsomhet, utstedt av stat, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og solide industriselskaper. Vektet gjennomsnittlig løpetid på porteføljens verdipapirer skal være maksimalt 1,5 år. Fondets referanseindeks er en statsobligasjonsindeks med durasjon (løpetid) på 0,25 år. Årlig avkastning 10 % 8 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % 4 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler Andelsverdi 9 931, , , ,38 Innløsningskurs 9 931, , , ,38 Grunnlag for beregning av andelens verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien divideres på antall utstedte andeler. Fra dette trekkes fondets innløsningskostnad. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning kr % 0 % juni '14 Akkumulert verdiutvikling (etter forvaltningsomkostninger) 300 Omega Likviditet Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning 0,0 % Innløsning 0,0 % Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Omega Likviditet Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Markedsrisiko* Standardavvik fond 0,32 % Standardavvik referanseindeks 0,16 % Relativ risiko 0,37 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

16 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektiv rente Risikovekt Vekt Finans Bank Norwegian AS FRN CERT NO , ,96 % 20 0,91 % Bank Norwegian AS 14/17 FRN NO , ,46 % 20 0,92 % BN Bank ASA 12/17 FRN NO , ,46 % 20 1,58 % BN Bank ASA 13/16 FRN NO , ,62 % 20 0,61 % Brage Finans AS 14/16 FRN NO , ,88 % 20 0,61 % DNB Boligkreditt AS 09/17 FRN C COVD NO , ,02 % 10 0,61 % Eiendomskreditt AS 14/17 FRN NO , ,35 % 20 1,52 % Eiendomskreditt AS 10/15 FRN C COVD NO , ,65 % 10 0,92 % Eika Boligkreditt AS 11/14 FRN C COVD NO , ,18 % 10 1,53 % Entra Eiendom AS 1,98% CERT NO , ,98 % 100 2,14 % Fjellinjen AS FRN CERT NO , ,98 % 20 3,05 % Indre Sogn Sparebank 12/15 FRN NO , ,96 % 20 0,93 % Klepp Sparebank 13/18 FRN NO , ,98 % 20 0,62 % Klæbu Sparebank 13/16 FRN NO , ,70 % 20 1,54 % Kredittforeningen for Spb 10/15 FRN NO , ,70 % 20 1,54 % Landkreditt Finans 13/16 FRN NO , ,04 % 20 0,93 % LeasePlan Corp NV 14/17 FRN (**) XS , ,59 % 20 1,53 % Lom og Skjåk Sparebank 10/14 FRN NO , ,01 % 20 1,53 % Møre Boligkreditt AS 10/16 ADJ C COVD NO , ,21 % 10 0,61 % Nordea Bank Norge ASA 09/14 FRN NO , ,22 % 20 3,06 % Nordea Eiendomskreditt AS 12/17 FRN C NO , ,56 % 10 1,24 % NorgesGruppen ASA 10/15 FRN NO , ,78 % 100 1,54 % Norwegian Property ASA 13/16 FRN NO , ,99 % 100 1,56 % Norwegian Property ASA 13/18 FRN NO , ,14 % 100 0,62 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 10/15 FRN NO , ,89 % 100 1,23 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 12/15 FRN NO , ,82 % 100 0,61 % Pareto Bank ASA 13/17 FRN NO , ,48 % 20 1,88 % Santander Consumer Bank AS 13/16 FRN NO , ,05 % 20 1,84 % SEB AB 12/15 FRN NO , ,06 % 20 1,54 % Sektor Portefølje III AS 12/16 FRN NO , ,33 % 100 0,63 % Skandiabanken AB 13/15 FRN NO , ,25 % 20 1,53 % Skandiabanken AB 13/16 FRN COVD NO , ,01 % 10 2,76 % Spb 1 Boligkreditt AS FRN CERT NO , ,08 % 20 1,53 % Spb 1 Boligkreditt AS 11/14 FRN C COVD NO , ,19 % 10 1,84 % Spb 1 Boligkreditt AS 14/16 FRN NO , ,28 % 20 0,92 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 10/14 FRN NO , ,71 % 20 1,53 % Sparebank 1 Nord-Norge 10/15 FRN NO , ,51 % 20 1,53 % Sparebank 1 SMN 10/15 FRN NO , ,37 % 20 0,61 % Sparebank 1 SR-Bank ASA 10/15 4,75% NO , ,68 % 20 1,58 % Spb Sogn og Fjordane 12/16 FRN NO , ,17 % 20 3,13 % Sparebanken Sør 10/15 FRN NO , ,33 % 20 1,53 % Sparebanken Sør 11/16 FRN NO , ,17 % 20 1,88 % Spb Øst Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD NO , ,27 % 10 1,53 % SSB Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD NO , ,76 % 10 3,13 % Stadsbygd Sparebank 12/15 FRN NO , ,44 % 20 1,55 % Steen & Strøm AS 13/16 FRN NO , ,01 % 100 0,93 % Storebrand ASA 12/17 FRN NO , ,05 % 20 0,64 % Swedbank Hypotek AB 11/16 FRN (*) XS , ,44 % 10 1,23 % Sør Boligkreditt AS 11/15 FRN C COVD NO , ,25 % 10 1,53 % Sør Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD NO , ,35 % 10 0,93 % Tele2 AB 12/15 FRN NO , ,50 % 100 1,54 % Tele2 AB 12/17 FRN NO , ,02 % 100 0,64 % Terra Gruppen AS 12/15 FRN NO , ,69 % 20 0,93 % Thon Holding AS 13/16 FRN NO , ,88 % 100 0,62 % Veidekke ASA 2,47% CERT NO , ,13 % 100 0,62 % Verd Boligkreditt AS 12/16 FRN C COVD NO , ,64 % 10 3,11 % Totalt: Finans ,67 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

17 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektivrente Risikovekt Vekt Energi Agder Energi AS 14/17 FRN NO , ,24 % 100 1,53 % Hafslund ASA 13/16 FRN NO , ,60 % 100 0,92 % Ringeriks Kraft AS 13/16 FRN NO , ,89 % 100 1,54 % Sogn & Fjordane Energi AS 2,05% CERT NO , ,05 % 100 1,53 % Statkraft AS 04/14 FRN NO , ,39 % 100 1,53 % Tafjord Kraft AS 11/16 FRN NO , ,95 % 100 1,54 % Tafjord Kraft AS 2,10% CERT NO , ,10 % 100 1,22 % Totalt: Energi ,82 % Forbruksvarer Schibsted ASA 10/15 FRN NO , ,78 % 100 1,56 % Totalt: Forbruksvarer ,56 % Industri A.P. Møller - Mærsk A/S 09/14 FRN (**) NO , ,65 % 100 2,15 % DFDS A/S 13/18 FRN NO , ,55 % 100 1,58 % Wilh. Wilhelmsen ASA 13/18 FRN NO , ,06 % 100 1,25 % Totalt: Industri ,98 % Telekommunikasjon Telenor ASA 1,78% CERT NO , ,89 % 100 2,45 % Totalt: Telekommunikasjon ,45 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,47 % Likvider (netto fordringer) ,53 % Totalt: Egenkapital ,00 % (*) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i London. (**) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i Luxembourg. Øvrige verdipapir er utstedt i NOK og notert eller unotert i Oslo

18 Pareto Nordic Investments AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1724 Vika, NO-0121 Oslo Tlf: E-post: Faks:

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Halvårsrapport. 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene

Halvårsrapport. 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene Halvårsrapport 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene Innhold Om Orkla Finans 4 Halvårsberetning for Orkla Finans fondene 5 Makrokommentar for 2010 - Store Vekstforskjeller 6 Fondenes utvikling i 2010 7

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Årsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments

Årsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments Årsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en ledende og uavhengig aktør i det nordiske finansmarkedet for finansielle tjenester. Selskapet har

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017

Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Markedsrapport SR-Utbytte Juli 2017 Kort om fondet Avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte selskaper

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer