Halvårsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments"

Transkript

1 Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments

2 Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner i Konsernets aktiviteter omfatter verdipapirmegling, rådgivning, forvaltning, forretningsførsel, skipsmegling, forsikringsmegling, prosjektfinansiering og kreditt. Konsernet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Malmø, København, Helsingfors, London, Houston, New York, Rio de Janeiro og Singapore. Det første Pareto-selskapet ble stiftet på tampen av Pareto Nordic Investments AS er en del av Pareto-gruppen og forvalter verdipapirfond og mandater for aktiv forvaltning med fokus på selskaper i Norden. Primært investerer vi i aksjer, men også obligasjoner. Vår forvaltning kjennetegnes av store frihetsgrader i våre fond, vekt på absolutt avkastning i stedet for indekser, verdsettelse som den avgjørende faktor i investeringsvalg, samt systematisk og forutsigbar allokering for investorer. En kombinasjon av aksjer og obligasjoner gir best avkastning over tid Aksjer i gode selskaper, kjøpt til gunstig pris, gir best avkastning over tid. Imidlertid erkjenner vi at mange investorer ønsker mindre svingninger, og i flere av våre fond har vi derfor adgang til å allokere fra aksjer til obligasjoner og kontanter. Aksjemarkedet kan i lengre perioder være kraftig overvurdert (IT-boblen) eller bli rammet av systemsjokk (Finanskrisen). Det er en lei tendens til at aksjekursene svinger mer enn de reelle verdiene eller lønnsomheten i selskapene. De store svingningene i aksjemarkedet kan tvinge investoren til å ta tap, og da er pengene tapt for alltid. Med verdsettelse som kompass i forvaltningen søker vi å kjøpe mer (ta mer risiko) når frykten er som størst, og å selge (minske risiko) når alle er optimister. Vi ønsker med det å preservere kapitalen i større grad. Systematisk aksjeforvaltning med verdibasert tilnærming Pareto Nordic Investments tar utgangspunkt i empiri fra verdens aksjemarkeder som viser at verdiaksjer normalt gir meravkastning over tid. En verdibasert forvaltningsstil må basere seg på å finne aksjer der kursen undervurderer verdien enten i forhold til bokførte verdier eller i forhold til selskapets lønnsomhet. Vi velger aksjer ut fra gitte seleksjonskriterier og overordnet risikostyring. Til hjelp har vi blant annet utviklet kvantitative verktøy.

3 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning fra Pareto Nordic Investments... 4 Forvalters kommentar for det enkelte fond... 6 Pareto Nordic Value... 8 Omega Investment Fund Pareto Nordic Return Omega Likviditet... 15

4 Halvårsberetning fondene i Pareto Nordic Investments Orientering fra Pareto Nordic Investments AS Pareto Nordic Investments AS (PNI) ble etablert i 1984 og er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet som gir tillatelse til fondsforvaltning, jf. vpfl. 2-1, 1. ledd. I tillegg har selskapet konsesjon til å yte aktiv forvaltning av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt, jf. vpfl. 2-1, 2. ledd. PNI har utkontraktert renteforvaltningen til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, og har ansvar for å kontrollere at denne utføres i henhold til avtalen. Forvaltning av aksje- og kombinasjonsfondene, samt aktiv forvaltning, utfører PNI. Aksjemarkedene globalt steg i første halvdel av 2014, til tross for geopolitisk uro. Dette var Pareto Nordic Investments AS godt posisjonert for, og de fleste av verdipapirfondene som selskapet forvalter, steg betydelig. Den nordiske aksjeindeksen VINX Benchmark Cap Net steg mer enn globale aksjemarkeder, med 9,2 prosent i norsk valuta, inkludert utbytte fra selskapene. Den norske fondsindeksen OSEFX steg med 10,5 prosent, mens den generelle norske indeksen OSEBX steg 12,8 prosent. Sentralbankene i USA, Eurosonen, Japan og England har bidratt ytterligere til å øke pengemengden, med det resultat at statsrenter og inflasjon har falt videre til rekordlave nivåer. Veksten i europeiske økonomier er fortsatt svært lav, mens amerikansk økonomi vokser sterkere. Den amerikanske sentralbanken har redusert sine kvantitative lettelser og indikert at rentene økes når vekst og arbeidsledighet bedres, mens ECB har kuttet styringsrenten til rekordlave 0,15 prosent og innført stimuli for å fremdrive økte utlån fra europeiske banker. Kinesisk vekst modereres men er fortsatt høy, mens enkelte fremvoksende økonomier som Russland og Brasil stagnerer. Generelt har kapitalmarkedene priset inn utsikter til lav vekst i verdensøkonomien, og dermed lav inflasjon og lave renter, i lang tid fremover. Slik har vi i dag en situasjon med historisk lav avkastning på alle former for renteplasseringer. Oljeprisen har vært stabilt høy, drevet opp av geopolitisk uro i Midtøsten og Russland. Mot denne bakgrunnen steg aksjemarkedene videre i første halvår, MSCI verdensindeks med 6,5 prosent målt i norske kroner, og S&P 500 i USA med 8,3 prosent målt i norske kroner. Mye av oppgangen i aksjemarkedene i USA og Europa har fra starten av 2013 vært drevet av høyere inntjeningsmultipler, snarere enn vekst i selskapenes bunnlinjer. Vi opplever likevel ikke at aksjer generelt, og nordiske aksjer spesielt, er for høyt priset i dag. Aksjemarkedet i Norden er i 2014 så vidt kommet over forrige topp fra oktober Prisingen på ikke-sykliske mål som Pris til bokførte verdier (2,2 ganger) og Pris til siste 10 års inntjening er derimot lavere i dag enn den gang. I tillegg er gjeldsnivået lavere og utbyttenivået til aksjonærer høyere. Etter vårt syn er nordiske aksjer attraktive til dagens moderate verdsettelser og med en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning omkring 15 prosent, spesielt i lys av den svært lave alternativavkastningen i renteplasseringer. Vi observerer til dels overoptimistisk prising i enkelte selskaper innen teknologi, internett og bioteknologi, og i markedet for High Yield obligasjoner, men ikke i aksjer generelt. Omsetningsvolumene i aksjer er lave relativt til historiske nivå, og både privatpersoner og institusjoner har relativt lave allokeringer til aksjer og aksjefond. Aksjefondene og kombinasjonsfondene forvaltet av PNI gav god positiv avkastning i første halvår Omega Investment Fund gav i første halvår en avkastning på 10,6 prosent, 0,1 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen OSEFX. Pareto Nordic Return steg 9,4 prosent i første halvår, 3,7 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Fondet har siden fusjon med Pareto Nordic 30. juni 2013 utvidet mandatet fra kun Norge til hele Norden, med meget gode resultater. Pareto Nordic Value steg 9,6 prosent, noe foran referanseindeksen som steg 9,1 prosent. Pareto Nordic Value rendyrker en verdiorientert forvaltningsstil. Omega Likviditet gav i første halvår en avkastning på 1,3 prosent, mens statssertifikatindeksen ST1X gav 0,7 prosent. Statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det i første halvår ble nettotegnet 117 milliarder kroner i norske fond, hvorav netto 1,7 milliarder i aksjefond og 6,1 milliarder i kombinasjonsfond. Det aller meste av netto nytegning gikk inn i rentefond. Norske personkunder trakk 2,7 milliarder netto ut av aksjefond. Samlet forvaltningskapital i PNI var 3,83 milliarder kroner pr I fondene var forvaltningskapitalen uendret på 1,18 milliarder sammenlignet med , som følge av positiv verdiutvikling. Det ble netto innløst 87 millioner i PNI-fondene i første halvår Det var ingen ekstraordinært store enkeltinnløsninger i perioden som har påvirket andelenes verdiutvikling. Forvalters likviditetsdisposisjoner, samt innløsningsgebyr, sørger for at verdiutviklingen blir upåvirket for øvrige andelseiere. Verdipapirfondenes virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Styret i Pareto Nordic Investments AS består av fem personer. Forretningsfører og depotmottager Alle fondene har Pareto Nordic Investments AS som forretningsfører. DNB Bank ASA er per depotmottager for aksje- og kombinasjonsfondene. J.P. Morgan Europe Ltd. Oslo Branch er depotmottager for pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Etisk rammeverk Pareto Nordic Investments AS har vedtatt etiske retningslinjer som selskapet legger til grunn for sin forvaltning. PNI søker å ikke investere eller forbli investert i virksomhet det oppfatter som uetisk. Dette innebærer også at PNI i sin forvaltning vil vurdere å unnlate å investere i alle selskaper som ekskluderes av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). PNI søker å investere i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling og har god kvalitet på drift og ledelse. Dette betyr blant annet at selskapene skal ha høy kvalitet på holdninger og handlinger relatert til etiske problemstillinger, samt ha et akseptabelt verdigrunnlag for virksomheten. Selskapene skal utvise god Corporate Governance og følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Selskapenes informasjonspolitikk skal være åpen og utfyllende. PNI vil, så langt det er praktisk gjennomførbart, vurdere selskapenes ledelse og praksis knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon og miljø. Disse forholdene vurderes i lys av de produkter som fremstilles, produksjonsprosess, produksjonssted, kundeforbindelser, eierstruktur og eierinteresser. PNI skiller i sin vurdering mellom uetiske produkter/produksjonsprosesser (virksomhetsområder) og uetisk adferd eller opptreden (handlingsområder). Administrasjonen i PNI rapporterer årlig til styret om hvordan disse retningslinjene følges opp

5 Risiko ved investering i fond Fondsforvaltning generelt har som mål å skape positiv avkastning for andelseierne over tid. Som fondsinvestor, eller fondssparer, bør man imidlertid ta i betraktning den risiko som er forbundet med investering i verdipapirer. Historisk avkastning eller prognoser er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen i fondet avhenger blant annet av markedets utvikling, fondets risikoprofil, forvalters dyktighet, samt kostnader ved forvaltning, tegning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Generelt sett har aksjefond en høyere risiko enn rentefond fordi verdien av de underliggende aksjene i et aksjefond har en tendens til å svinge mer (har høyere volatilitet) enn det som er tilfellet for de underliggende rentebærende papirene i et rentefond. Et kombinasjonsfond som består av både rentebærende papirer og aksjer vil normalt ligge mellom de to ovennevnte fondstypene hva risikoprofil angår. Klassifisering av risiko på en skala fra 1 til 7 fremkommer av det enkelte fonds nøkkelinformasjon, som er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsider. Hvert enkelt av fondenes standardavvik (mål for volatilitet eller positive og negative variasjoner i forhold til gjennomsnittlig avkastning) frem til årsskiftet 2013 fremgår av de spesifikke sidene for hvert fond i denne årsrapporten. Beregnet standardavvik for det enkelte fonds referanseindeks fremgår også på de samme sider, sammen med relativ risiko, som måler forventede avvik fra referanseindeks. Disse risikomålingene er basert på månedlig avkastning de siste fem år. Hvis fondets historikk er mindre enn fem år, benyttes månedlig avkastning siden fondets oppstart. Finansiell risiko Pareto Nordic Investments AS benytter et porteføljesystem som er tilrettelagt for fondsforvaltning. Systemet brukes daglig til overvåkning og styring av risiko i alle forvaltningsmandater. Risiko i fondene blir regulert av det enkelte fonds vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon. Alle fond er eksponert for markedsrisiko. Verdien av verdipapirene i porteføljen kan endres som følge av endringer i de finansielle markedene. Det vil være endringer i rentenivå og aksjekurser som påvirker verdien. PNI vurderer risikoen som høy i aksjefondet Omega Investment Fund og kombinasjonsfondet Pareto Nordic Value, betydelig i kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return, og moderat i pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Valutarisiko i fondene er ulik. Fondene Omega Investment Fund og Omega Likviditet investerer i all hovedsak i verdipapirer som er priset i norske kroner. Utbytter og rentebetalinger i annen valuta anses som en liten del av det enkelte fonds forvaltningskapital. For de to nevnte fond anser PNI valutarisikoen som lav. Fondet Pareto Nordic Value er eksponert mot aksjer som er priset i utenlandsk valuta, og forvalter kan gjøre sikringsforretninger for å redusere fondets eksponering mot valuta. PNI anser valutarisikoen i fondet som signifikant. Pareto Nordic Return er også eksponert mot verdipapirer som er priset i utenlandsk valuta. Det gjøres ikke sikringsforretninger i fondet, og PNI anser dermed valutarisikoen som betydelig. Kredittrisiko for at fondene ikke klarer å inndrive sine fordringer vurderes løpende av forvaltningsselskapet. Alle fond har kontanter plassert i bank med en kredittrisiko PNI vurderer som lav. Pengemarkedsfondet har normalt en løpende rentefordring på hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Risikoen anses som lavest i de verdipapirer som har hyppig utbetaling av kupongrenter og er utstedt av låntakere med høye krav til egenkapital. Samlet kredittrisiko i Omega Likviditet ansees som moderat. Aksjefondene har kortsiktige fordringer fra det tidspunkt en aksje noteres eksklusive utbytte frem til utbetaling er gjennomført. Kredittrisiko for Omega Investment Fund vurderes som lav. Kombinasjonsfondene har tilsvarende risiko for aksjeandelen av porteføljen. For obligasjonsandelen vil kredittrisikoen normalt være høyere enn for pengemarkedsfondet. Pareto Nordic Value har ikke eid obligasjoner i første halvår av 2014, og PNI anser derfor samlet kredittrisiko som lav. For Pareto Nordic Return anser PNI at fondet har signifikant kredittrisiko på sin obligasjonsportefølje. Likviditetsrisikoen i et verdipapir vurderes både før forvalter kjøper et verdipapir og løpende for alle beholdninger. Ved en eventuell ekstraordinært stor innløsning skal fondet ha mulighet til å selge en tilsvarende andel av alle verdipapirer i porteføljen, for å unngå at andelsverdien blir påvirket for gjenværende andelseiere i fondet. PNI baserer seg på rapporterte omsetningstall før et nytt verdipapir blir tatt inn i et fond, og anser likviditetsrisikoen som lav såfremt det ikke oppstår eksepsjonelle hendelser i de finansielle markedene. Nøkkeltall Fond Referanseindeks Forvaltningskapital TNOK Avkastning i andelsklasse A Pareto Nordic Value * ,6 % 34,9 % 15,2 % -23,8 % 24,7 % 4,9 % * Omega Investment Fund ,6 % 27,3 % 27,3 % -20,7 % 20,2 % 72,7 % Pareto Nordic Return ** ,4 % 32,2 % 19,1 % -20,2 % 24,3 % 52,2 % Omega Likviditet ,3 % 2,4 % 3,2 % 3,2 % 3,0 % 5,9 % Referanseindekser 1) PNV Benchmark * 9,1 % 37,5 % 15,3 % -14,6 % 28,4 % 4,0 % 2) OSEFX Oslo Exchange Mutual Fund Index 10,5 % 24,2 % 20,6 % -18,8 % 22,3 % 70,1 % 3) PNR Benchmark ** 5,7 % 15,4 % 11,4 % -6,3 % 13,4 % 36,7 % 4) VINX Benchmark Cap Net Index NOK 9,2 % 38,5 % 15,4 % -15,9 % 28,4 % 26,8 % 5) ST1X Statsobligasjonsindeks 0,25 års varighet 0,7 % 1,6 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % 2,1 % 6) ST4X Statsobligasjonsindeks 3,00 års varighet 2,2 % 0,9 % 2,2 % 6,1 % 4,4 % 3,2 % * Pareto Nordic Value måles mot en referanseindeks som benytter en dynamisk dag-til-dag vekting av VINX Benchmark Cap Net Index NOK (4) og ST1X (5), avhengig av aksjeandelen i fondet. Avkastning i 2009 er beregnet fra fondets oppstart ** Pareto Nordic Return måles ikke mot en referanseindeks etter Benchmark til sammenligning består av 50 % Oslo Exchange Mutual Fund Index (2) og 50 % ST4X (6) frem til Fra består Benchmark av 50 % VINX Benchmark Cap Net Index NOK (4) og 50 % ST4X (6)

6 Fondenes utvikling i første halvår 2014 forvalters kommentar for det enkelte fond Pareto Nordic Value Kombinasjonsfond Pareto Nordic Value andelsklasse A steg med 9,6 prosent i første halvår, mens andelsklasse B steg 9,8 prosent. Avkastningen ble dermed noe foran referanseindeksens 9,1 prosent. Pareto Nordic Value skal investere i verdiaksjer, eller aksjer der kursene er lave i forhold til bokførte verdier pr. aksje (P/B). I tillegg til at P/B skal være lavere enn 1,25 når fondet investerer for første gang, må aksjene oppfylle minst fem av ni regnskapsmessige kriterier (Financial Score/Fscore) som vi beregner for samtlige aksjer notert på de nordiske børser. Som i 2013 ser vi at strategien med fokus på verdiaksjer har gitt en positiv effekt som ble ytterligere forsterket i kombinasjon med F-scoreklassifiseringen. F-score har siden fondets oppstart bidratt positivt med å skille mellom gode og dårlige aksjer i universet med lav P/B. Fondet baserer seg på å likevekte aksjene i porteføljen, fremfor å veie aksjene etter deres andel av indeksen. Dette er en grunn til at fondet vil variere i en noe annen takt enn referanseindeksen. Fondet har en overvekt mindre selskaper og/eller selskaper med lavere forventet likviditet i aksjene. Over tid har denne såkalte «small cap» effekten vist seg å gi høyere avkastning. Så langt i fondets historie har effekten dessverre uteblitt % -1 % -0.5 % 0 % 0.5 % 1 % 1.5 % Odfjell SE ser. B Siem Offshore Inc Novo Nordisk A/S ser. B Meda AB ser. A Solar A/S ser. B Hennes & Mauritz AB ser. B Øvrige Pareto Nordic Value Referanseindeks -12 % -8 % -4 % 0 % 4 % 8 % 12 % Attribusjon Pareto Nordic Value Ved halvårets utgang var vektet P/B i porteføljen 1,29, mot et tilsvarende tall på 2,18 for referanseindeksen. Beste bidragsytere var fondets posisjoner i det svenske legemiddelselskapet Meda, det danske solenergiselskapet Solar A/S, finske Cramo og svenske New Wave Group. Svakest utvikling i perioden fikk fondets poster i Odfjell og Siem Offshore. Relativt til referanseindeksen slo det også negativt ut å ikke eie Novo Nordisk og Statoil. Nye porteføljeselskaper i første halvår er Helgeland Sparebank og Storebrand. Fondet er ute av BWG Homes, REC Silicon og Bonheur mens de øvrige salgene er gjort dels som ledd i rebalansering av fondets allokeringer, dels som ledd i en konsolidering av det totale antallet posisjoner i fondet og dels for å heve kapital i forbindelse med innløsninger

7 Omega Investment Fund Aksjefond Omega Investment Fund hadde i første halvår en avkastning på 10,6 prosent i andelsklasse A, andelsklasse B gav 11,1 prosent, mens andelsklasse C gav 11,3 prosent. I samme periode steg fondets referanseindeks OSEFX med 10,5 prosent. Blant fondets enkeltposisjoner var Borregaard, Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Cermaq, Veidekke og Bakkafrost de største bidragene til meravkastning. Porteføljens mest negative bidrag kom fra innehavet i Odfjell og Golden Ocean Group, og mot referanseindeksen, fra undervekter i Statoil, Norsk Hydro og Orkla. Nye selskaper i porteføljen er Protector Forsikring, Troll Forsikring, Storebrand, Sparebanken Vest og Cxense. Det er investert mer i Golden Ocean Group og Odfjell. Fondet solgte seg ut av Salmar og har redusert beholdningene i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Statoil og Wilh. Wilhelmsen. I tillegg kommer en del mindre porteføljejusteringer. Fondets største overvekter mot referanseindeks ved periodens utgang var i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Cermaq, Borregaard, Nordic Semiconductor, Odfjell og Selvaag Bolig. Største undervekter mot referanseindeks var i DNB, Statoil, Seadrill, Yara og Norsk Hydro. 100 % 90 % 80 % -3 % -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % -3 % Cermaq ASA Norwegian Finans Hold. ASA Borregaard ASA Øvrige Omega Investment Fund Referanseindeks Odfjell SE ser. B Statoil ASA Golden Ocean Group Ltd -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Figur 1: Attribusjon Omega Investment Fund Omega Likviditet Pengemarkedsfond Første halvår 2014 har vært preget av ytterliggere rentefall og fortsatt inngang i kredittpåslagene i det norske verdipapirmarkedet. Gjennom halvåret har lange 10 års swaprenter falt med 0,6 prosent til rekordlave 2,75 prosent, mens 3 måneders NIBOR i samme periode har ligget stabilt på om lag 1,75 prosent. Mye av avkastningen de siste årene har vært skapt gjennom investering i kredittpapirer. Dette har vært tilfellet også hittil i Kredittpåslaget for selskaper med lav kredittrisiko har falt med basispunkter for løpetider på ca. 5 år. Omega Likviditet har per utgangen av første halvår gitt en avkastning på 1,28 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,7 prosent. Meravkastningen i fondet er dermed 0,58 prosent. Per utgangen av første halvår har fondet en svært lav renterisiko på nær 0,1 år, og gjennomsnittlig løpetid i verdipapirene i underkant av 1,5 år. Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Pareto Nordic Return andelsklasse A steg 9,4 prosent i årets første halvår, vesentlig foran den sammenlignbare referanseindeksens 5,7 prosent. Fondet var således igjen PNIs beste fond, målt i relativ avkastning mot relevant referanseindeks. Fondet har hatt en høy aksjeandel, noe som bidro positivt. Ved utgangen av perioden lå aksjeandelen på 79 prosent, med øvrig portefølje diversifisert i rentebærende plasseringer. Sammenlignbar referanseindeks er vektet med 50 prosent aksjer og 50 prosent statsrenter til enhver tid. Halvårets mest innbringende aksjer var posisjoner i Cermaq, Autoliv, JM, ya Holding (ya Bank), og Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian). Fondets dårligste plasseringer i perioden var eierpostene i Odfjell og Golden Ocean Group. I løpet av halvåret anskaffet fondet nye obligasjoner i Lavare Holding, Boa Offshore, Kistefos og Digiplex. I tillegg har det kommet til følgende nye aksjer: AstraZeneca, Troll Forsikring, Storebrand, Protector Forsikring og Helgeland Sparebank. Vi har solgt unna REC Silicon, Metso, Prosafe og Scania. Sistnevnte ble kjøpt opp av Volkswagen og tatt av børs. Deler av beholdningene i Kongsberg Automotive og Norwegian Finans Holding er redusert. I tillegg kommer en del mindre porteføljejusteringer. Aksjeandel 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Aksjeandel PNR OSEFX US-resesjon Figur 2: Historisk aksjeandel Pareto Nordic Return - 7 -

8 Pareto Nordic Value Kombinasjonsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,80 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 9. Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per Investeringsstrategi Pareto Nordic Value er et kombinasjonsfond som investerer i nordiske verdiaksjer. Bestemte kvantitative kriterier er med på å avgjøre hvilke aksjer fondet skal kjøpe og selge, blant annet må pris/bokverdi (P/B) være lavere enn 1,25 for at aksjen skal kunne tas inn i fondet. I tillegg må aksjene oppfylle minst 5 av 9 Financial Score-kriterier, en systematisk kvalitetssjekk som har vist seg å øke avkastningen i en portefølje som forøvrig utelukkende består av selskaper med lav P/B. Årlig avkastning andelsklasse A 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A 99,70 114,89 155,00 169,81 Andelsverdi B ,41 111,39 Andelsverdi C Innløsningskurs A 99,40 114,55 154,54 169,30 Innløsningskurs B ,11 111,06 Innløsningskurs C Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. -20 % -30 % juni '14 Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) * * Pareto Nordic Value måles mot en referanseindeks som benytter en dynamisk dag-til-dag vekting av VINX Benchmark Cap Net Index NOK og ST1X, avhengig av størrelsen på fondets andel av aksjer. Markedsrisiko andelsklasse A* Pareto Nordic Value PNV Benchmark * * Pareto Nordic Value PNV Benchmark * * Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Standardavvik fond 16,29 % Standardavvik referanseindeks 13,10 % Relativ risiko 7,18 % *Omregnet til årlig basis, basert på avkastning siden oppstart

9 Pareto Nordic Value Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt Energi Farstad Shipping ASA NO Oslo ,94 % Neste Oil OYJ FI Helsinki ,59 % Siem Offshore Inc KYG Oslo ,01 % Solstad Offshore ASA NO Oslo ,91 % Totalt: Energi ,45 % Finansielle tjenester Aker ASA NO Oslo ,35 % Danske Bank A/S DK Copenhagen ,43 % Helgeland Sparebank NO Oslo ,97 % Nordea Bank AB SE Stockholm ,42 % Storebrand ASA NO Oslo ,95 % Sydbank A/S DK Copenhagen ,44 % Totalt: Finansielle tjenester ,58 % Forbruksvarer New Wave Group AB ser. B SE Stockholm ,26 % Totalt: Forbruksvarer ,26 % Helsevern Meda AB ser. A SE Stockholm ,10 % Totalt: Helsevern ,10 % Industri Odfjell SE ser. B NO Oslo ,37 % Cramo OYJ FI Helsinki ,77 % Saab AB ser. B SE Stockholm ,59 % Solar A/S ser. B DK Copenhagen ,26 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,17 % Totalt: Industri ,15 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,92 % Totalt: Informasjonsteknologi ,92 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,83 % Carlsberg A/S ser. B DK Copenhagen ,49 % Grieg Seafood ASA NO Oslo ,80 % Harboes Bryggeri A/S ser. B DK Copenhagen ,94 % Kesko OYJ ser. B FI Helsinki ,07 % Totalt: Konsumentvarer ,12 % Materialer BillerudKorsnäs AB SE Stockholm ,41 % Holmen AB ser. B SE Stockholm ,11 % Stora Enso OYJ ser. R FI Helsinki ,96 % Totalt: Materialer ,48 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,06 % Bankinnskudd ,66 % Andre fordringer ,40 % Gjeld ,12 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 % - 9 -

10 Omega Investment Fund Aksjefond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,80 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 11. Investeringsstrategi Omega Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer kun i det norske aksjemarkedet. Årlig avkastning andelsklasse A 80 % 60 % 40 % 20 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A , , , ,40 Andelsverdi B , ,10 Andelsverdi C , ,86 Innløsningskurs A , , , ,79 Innløsningskurs B , ,47 Innløsningskurs C , ,15 Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. 0 % -20 % -40 % -60 % Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) juni '14 Omega Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Omega Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 18,18 % Standardavvik referanseindeks 17,42 % Relativ risiko 5,11 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

11 Omega Investment Fund Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt Energi Det Norske Oljeselskap ASA NO Oslo ,49 % Petroleum Geo-Services ASA NO Oslo ,47 % ProSafe SE CY Oslo ,00 % Statoil ASA NO Oslo ,49 % Subsea 7 SA LU Oslo ,34 % Totalt: Energi ,79 % Finansielle tjenester ABG Sundal Collier Holding ASA NO Oslo ,50 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,29 % Selvaag Bolig ASA NO Oslo ,47 % SpareBank 1 Nord-Norge NO Oslo ,27 % Sparebanken Vest NO Oslo ,97 % Storebrand ASA NO Oslo ,79 % Totalt: Finansielle tjenester ,28 % Forbruksvarer Royal Caribbean Cruises Ltd LR Oslo ,90 % Schibsted ASA NO Oslo ,82 % Totalt: Forbruksvarer ,73 % Industri Golden Ocean Group Ltd BMG4032A Oslo ,60 % Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,32 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,50 % Veidekke ASA NO Oslo ,97 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,73 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,59 % Totalt: Industri ,72 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,10 % Cxense ASA NO Oslo ,01 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,40 % Totalt: Informasjonsteknologi ,51 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,84 % Bakkafrost P/F FO Oslo ,19 % Cermaq ASA NO Oslo ,02 % Marine Harvest ASA NO Oslo ,21 % Scandi Standard AB SE Stockholm ,51 % Totalt: Konsumentvarer ,77 % Materialer Borregaard ASA NO Oslo ,01 % Yara International ASA NO Oslo ,33 % Totalt: Materialer ,34 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ASA NO Oslo ,86 % Totalt: Telekommunikasjon og tjenester ,86 % Unotert Cxense ASA Warrant Strike 140 NO ,00 % Cxense ASA Warrant Strike 150 NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,83 % Oslo Børs VPS Holding ASA NO ,94 % Troll Forsikring AS NO ,90 % Totalt: Unotert ,67 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,66 % Bankinnskudd ,24 % Andre fordringer ,62 % Gjeld ,53 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 %

12 Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Investeringsstrategi Pareto Nordic Return er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner. Aksjeandelen reflekterer vårt syn på avkastningsmulighetene i aksjemarkedet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse A 1,20 % Forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse B 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 13. Årlig avkastning andelsklasse A 60 % 40 % 20 % 0 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % -40 % juni '14 Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Andelsverdi A , , , ,10 Andelsverdi B Innløsningskurs A , , , ,60 Innløsningskurs B Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * 400 Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,3 % De første 0,3 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 16,63 % Standardavvik referanseindeks 8,23 % Relativ risiko 9,08 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning. Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * ** Med virkning fra måles fondet ikke mot en referanseindeks. PNR Benchmark er laget for sammenligning og består av 50 % OSEFX og 50 % ST4X frem til Fra består indeksen av 50 % VINX Benchmark Cap Net Index NOK og 50 % ST4X. Indeksens markedsrisiko måles på samme tidsserie

13 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS Energi Lundin Petroleum AB SE Stockholm ,75 % Subsea 7 SA LU Oslo ,91 % Totalt: Energi ,66 % Finansielle tjenester ABG Sundal Collier Holding ASA NO Oslo ,69 % Danske Bank A/S DK Stockholm ,60 % Helgeland Sparebank NO Oslo ,49 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,78 % SpareBank 1 Nord-Norge NO Oslo ,62 % Storebrand ASA NO Oslo ,86 % Totalt: Finansielle tjenester ,04 % Forbruksvarer Autoliv Inc SE Stockholm ,65 % Bilia AB ser. A SE Stockholm ,85 % Electrolux AB ser. B SE Stockholm ,30 % Hennes & Mauritz AB ser. B SE Stockholm ,11 % JM AB SE Stockholm ,04 % Kongsberg Automotive ASA NO Oslo ,98 % Royal Caribbean Cruises Ltd LR Oslo ,97 % Totalt: Forbruksvarer ,91 % Helsevern AstraZeneca Plc GB Stockholm ,71 % Totalt: Helsevern ,71 % Industri ABB Ltd CH Stockholm ,71 % Golden Ocean Group Ltd BMG4032A Oslo ,31 % Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,80 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,29 % SKF AB ser. B SE Stockholm ,32 % Trelleborg AB ser. B SE Stockholm ,42 % Valmet OYJ FI Helsinki ,74 % Veidekke ASA NO Oslo ,51 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,14 % Totalt: Industri ,25 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,02 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,09 % Totalt: Informasjonsteknologi ,10 % Konsumentvarer Carlsberg A/S ser. B DK Copenhagen ,78 % Cermaq ASA NO Oslo ,23 % Grieg Seafood ASA NO Oslo ,14 % Scandi Standard AB SE Stockholm ,50 % Totalt: Konsumentvarer ,64 % Unotert Nordic Capital Partners II AS NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,51 % Oslo Børs VPS Holding ASA NO ,93 % Troll Forsikring AS NO ,89 % ya Holding ASA NO ,72 % Totalt: Unotert ,05 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,37 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

14 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt OBLIGASJONER Energi Aker ASA 12/17 FRN C NO Oslo 4,4 % ,77 % Boa Offshore AS 13/18 FRN NO Oslo 8,1 % ,51 % Bonheur ASA 09/14 FRN NO Oslo 2,7 % ,50 % BW Offshore Ltd 12/17 FRN C NO Oslo 4,7 % ,77 % Det Norske Oljeselskap ASA 11/16 FRN C NO Oslo 5,8 % ,52 % DOF ASA 12/17 FRN NO Oslo 6,2 % ,53 % DOF Subsea AS 11/16 FRN NO Oslo 4,9 % ,52 % Dolphin Group ASA 12/16 FRN NO Oslo 7,7 % ,52 % Electromagnetic Geoservices ASA 13/16 FRN NO Oslo 7,1 % ,50 % Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN NO Oslo 3,9 % ,52 % Havila Shipping ASA 12/16 FRN NO Oslo 6,5 % ,54 % Seadrill Ltd 13/18 FRN NO Oslo 5,4 % ,50 % Solstad Offshore ASA 09/14 FRN NO Oslo 3,0 % ,50 % Teekay Corp 12/15 FRN NO Oslo 5,0 % ,51 % Totalt: Energi ,70 % Forbruksvarer Color Group AS 10/15 FRN NO Oslo 4,5 % ,51 % Lavare Holding AB 14/19 FRN SEK SE Stockholm 5,7 % ,46 % Totalt: Forbruksvarer ,97 % Finansielle tjenester DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C NO Oslo 5,9 % ,50 % Kistefos AS 13/16 FRN NO Oslo 7,8 % ,51 % Totalt: Finansielle tjenester ,01 % Industri Norwegian Air Shuttle ASA 12/15 FRN NO Oslo 3,6 % ,76 % Norwegian Car Carriers ASA 10/15 10,5% C NO Oslo 7,9 % ,49 % Odfjell SE 12/15 FRN NO Oslo 5,0 % ,51 % Stolt-Nielsen Ltd 11/16 FRN NO Oslo 4,0 % ,78 % Totalt: Industri ,55 % Konsumentvarer Grieg Seafood ASA 12/15 FRN NO Oslo 5,2 % ,52 % Totalt: Konsumentvarer ,52 % Informasjonsteknologi REC Silicon ASA 11/16 FRN NO Oslo 6,3 % ,50 % Totalt: Informasjonsteknologi ,50 % Totalt: OBLIGASJONER ,24 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,61 % Bankinnskudd ,68 % Opptjente kupongrenter ,10 % Andre fordringer ,12 % Gjeld ,52 % Totalt: Forvaltningskapital ,00 %

15 Omega Likviditet Pengemarkedsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse 0,35 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er fondets totale forvaltningskapital, multiplisert med fondets forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 16. Investeringsstrategi Omega Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende papirer med lav rentefølsomhet, utstedt av stat, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og solide industriselskaper. Vektet gjennomsnittlig løpetid på porteføljens verdipapirer skal være maksimalt 1,5 år. Fondets referanseindeks er en statsobligasjonsindeks med durasjon (løpetid) på 0,25 år. Årlig avkastning 10 % 8 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % 4 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler Andelsverdi 9 931, , , ,38 Innløsningskurs 9 931, , , ,38 Grunnlag for beregning av andelens verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien divideres på antall utstedte andeler. Fra dette trekkes fondets innløsningskostnad. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning kr % 0 % juni '14 Akkumulert verdiutvikling (etter forvaltningsomkostninger) 300 Omega Likviditet Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning 0,0 % Innløsning 0,0 % Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Omega Likviditet Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Markedsrisiko* Standardavvik fond 0,32 % Standardavvik referanseindeks 0,16 % Relativ risiko 0,37 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

16 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektiv rente Risikovekt Vekt Finans Bank Norwegian AS FRN CERT NO , ,96 % 20 0,91 % Bank Norwegian AS 14/17 FRN NO , ,46 % 20 0,92 % BN Bank ASA 12/17 FRN NO , ,46 % 20 1,58 % BN Bank ASA 13/16 FRN NO , ,62 % 20 0,61 % Brage Finans AS 14/16 FRN NO , ,88 % 20 0,61 % DNB Boligkreditt AS 09/17 FRN C COVD NO , ,02 % 10 0,61 % Eiendomskreditt AS 14/17 FRN NO , ,35 % 20 1,52 % Eiendomskreditt AS 10/15 FRN C COVD NO , ,65 % 10 0,92 % Eika Boligkreditt AS 11/14 FRN C COVD NO , ,18 % 10 1,53 % Entra Eiendom AS 1,98% CERT NO , ,98 % 100 2,14 % Fjellinjen AS FRN CERT NO , ,98 % 20 3,05 % Indre Sogn Sparebank 12/15 FRN NO , ,96 % 20 0,93 % Klepp Sparebank 13/18 FRN NO , ,98 % 20 0,62 % Klæbu Sparebank 13/16 FRN NO , ,70 % 20 1,54 % Kredittforeningen for Spb 10/15 FRN NO , ,70 % 20 1,54 % Landkreditt Finans 13/16 FRN NO , ,04 % 20 0,93 % LeasePlan Corp NV 14/17 FRN (**) XS , ,59 % 20 1,53 % Lom og Skjåk Sparebank 10/14 FRN NO , ,01 % 20 1,53 % Møre Boligkreditt AS 10/16 ADJ C COVD NO , ,21 % 10 0,61 % Nordea Bank Norge ASA 09/14 FRN NO , ,22 % 20 3,06 % Nordea Eiendomskreditt AS 12/17 FRN C NO , ,56 % 10 1,24 % NorgesGruppen ASA 10/15 FRN NO , ,78 % 100 1,54 % Norwegian Property ASA 13/16 FRN NO , ,99 % 100 1,56 % Norwegian Property ASA 13/18 FRN NO , ,14 % 100 0,62 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 10/15 FRN NO , ,89 % 100 1,23 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 12/15 FRN NO , ,82 % 100 0,61 % Pareto Bank ASA 13/17 FRN NO , ,48 % 20 1,88 % Santander Consumer Bank AS 13/16 FRN NO , ,05 % 20 1,84 % SEB AB 12/15 FRN NO , ,06 % 20 1,54 % Sektor Portefølje III AS 12/16 FRN NO , ,33 % 100 0,63 % Skandiabanken AB 13/15 FRN NO , ,25 % 20 1,53 % Skandiabanken AB 13/16 FRN COVD NO , ,01 % 10 2,76 % Spb 1 Boligkreditt AS FRN CERT NO , ,08 % 20 1,53 % Spb 1 Boligkreditt AS 11/14 FRN C COVD NO , ,19 % 10 1,84 % Spb 1 Boligkreditt AS 14/16 FRN NO , ,28 % 20 0,92 % Spb 1 Buskerud-Vestfold 10/14 FRN NO , ,71 % 20 1,53 % Sparebank 1 Nord-Norge 10/15 FRN NO , ,51 % 20 1,53 % Sparebank 1 SMN 10/15 FRN NO , ,37 % 20 0,61 % Sparebank 1 SR-Bank ASA 10/15 4,75% NO , ,68 % 20 1,58 % Spb Sogn og Fjordane 12/16 FRN NO , ,17 % 20 3,13 % Sparebanken Sør 10/15 FRN NO , ,33 % 20 1,53 % Sparebanken Sør 11/16 FRN NO , ,17 % 20 1,88 % Spb Øst Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD NO , ,27 % 10 1,53 % SSB Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD NO , ,76 % 10 3,13 % Stadsbygd Sparebank 12/15 FRN NO , ,44 % 20 1,55 % Steen & Strøm AS 13/16 FRN NO , ,01 % 100 0,93 % Storebrand ASA 12/17 FRN NO , ,05 % 20 0,64 % Swedbank Hypotek AB 11/16 FRN (*) XS , ,44 % 10 1,23 % Sør Boligkreditt AS 11/15 FRN C COVD NO , ,25 % 10 1,53 % Sør Boligkreditt AS 12/17 FRN C COVD NO , ,35 % 10 0,93 % Tele2 AB 12/15 FRN NO , ,50 % 100 1,54 % Tele2 AB 12/17 FRN NO , ,02 % 100 0,64 % Terra Gruppen AS 12/15 FRN NO , ,69 % 20 0,93 % Thon Holding AS 13/16 FRN NO , ,88 % 100 0,62 % Veidekke ASA 2,47% CERT NO , ,13 % 100 0,62 % Verd Boligkreditt AS 12/16 FRN C COVD NO , ,64 % 10 3,11 % Totalt: Finans ,67 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

17 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektivrente Risikovekt Vekt Energi Agder Energi AS 14/17 FRN NO , ,24 % 100 1,53 % Hafslund ASA 13/16 FRN NO , ,60 % 100 0,92 % Ringeriks Kraft AS 13/16 FRN NO , ,89 % 100 1,54 % Sogn & Fjordane Energi AS 2,05% CERT NO , ,05 % 100 1,53 % Statkraft AS 04/14 FRN NO , ,39 % 100 1,53 % Tafjord Kraft AS 11/16 FRN NO , ,95 % 100 1,54 % Tafjord Kraft AS 2,10% CERT NO , ,10 % 100 1,22 % Totalt: Energi ,82 % Forbruksvarer Schibsted ASA 10/15 FRN NO , ,78 % 100 1,56 % Totalt: Forbruksvarer ,56 % Industri A.P. Møller - Mærsk A/S 09/14 FRN (**) NO , ,65 % 100 2,15 % DFDS A/S 13/18 FRN NO , ,55 % 100 1,58 % Wilh. Wilhelmsen ASA 13/18 FRN NO , ,06 % 100 1,25 % Totalt: Industri ,98 % Telekommunikasjon Telenor ASA 1,78% CERT NO , ,89 % 100 2,45 % Totalt: Telekommunikasjon ,45 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,47 % Likvider (netto fordringer) ,53 % Totalt: Egenkapital ,00 % (*) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i London. (**) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i Luxembourg. Øvrige verdipapir er utstedt i NOK og notert eller unotert i Oslo

18 Pareto Nordic Investments AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1724 Vika, NO-0121 Oslo Tlf: E-post: Faks:

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg

Halvårsrapport 2014 holberg fondene. Holberg Fondene. Halvårsrapport. Foto: Arvid Berg Halvårsrapport 214 holberg fondene Holberg Fondene Halvårsrapport 214 Foto: Arvid Berg holberg fondene 214 Halvårsrapport Positive finansmarkeder første halvår I det lange løp vil det være den økonomiske

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13.

Innhold 2/22. *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31.12.13. Halvårsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR HARALD GRIMSRUD 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 06 EIKA NORDEN 07 EIKA ALPHA 08 EIKA SPAR 09 EIKA GLOBAL EIKA BALANSERT EIKA PENSJON 14 EIKA KREDITT 15 EIKA

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer