16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN. Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN. Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS"

Transkript

1 16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS

2 Innhald INNHALD 1 1 INNLEIING 3 Side 1 2 BAKGRUNN 3 3 NOVERANDESITUASJONI PLANOMRÅDET BYGGOGANLEGG EIGEDOMSTILHØVE GRØNINFRASTRUKTUR PLANSTATUS REGIONALPLANFORSAMORDN AREAL- OGTRANSPORT FORTELEMARK KOMMUNEDELPLANEN FORSELJORDSENTRUM PLANKARTII, DELAVSELJORDSENTRUM 10 4 PLANPROSESS FØREBUANDEARBEID OPPSTARTSMØTE INNSPELTILOPPSTARTAVREGULERINGSARBEID MØTEUNDERVEGS I PLANPROSESSEN PLANFORUMSMØTE, 16.OKTOBER AVKLARINGSMØTE, 25.NOVEMBER KOMMUNIKASJONUNDERVEGS FELLESMØTE, 3.FEBRUAR FELLESMØTE, 8. MAI INNLEVERINGSMØTE MEDPLANADMINISTRASJONEN AVSLAGPÅSØKNADOM SAKSHANDSAMING FYRSTEGONGS HANDSAMINGAVPLANFORSLAG OFFENTLEGETTERSYNOGMERKNADERTILPLANEN ARBEIDSMØTE FØROMARBEIDINGAVPLANEN NYTTPLANFORSLAG 20 5 KONSEPT HOVUDGREPI REGULERINGSPLANEN HOVUDAKTØRANES ISOLERTEKONSEPT KOLLEKTIVT ERMINALEN, TELEMARKFYLKESKOMMUN E DAGLEGVARE, SELJORDUTVIKLINGAS TEIGB/F/T FORRETNINGSSENTER, STEINSRUDVEGEN ASB/F/T1OGB/F/T SELJORDNÆRINGSBYGG AS 24

3 5.2.5 VIDARTVEITENAS SELJORDEIENDOMAS BEDEHUSETVEDNYVEGEN BYAI PLANOMRÅDET BUSTADFØREMÅLET I PLANOMRÅDET 27 6 VURDERINGAR 27 Side ROS FLAUM, EROSJONOGISGANG EKSTREMNEDBØROGOVERVATN SKREDOGRAS STERKVIND- STORM/ ORKAN HANDTERINGAVBRANNFARLEG, REAKSJONSFARLEG OGTRYKKSATT STOFF ULYKKERMEDTRANSPORT MIDLAR FORUREINING MANGLANDETILGJENGEFORNAUDETATAR OPPSUMMERING BIOMANGFALD BARN, UNGE, RØRSLEHEMMAOGELDRE UNIVERSELL UTFORMING GRUNNTILHØVE TRAFIKALETILHØVE TETTSTADUTVIKLING FOLKESTIEN KULTURMINNE 37

4 1 Innleiing Dette dokumenteter ein omarbeidaversjonav planomtalautarbeiddav PlankontoretHallvard HommeAS.har omarbeiddplanenetter at planforslagutforma av Plankontoret har vore på offentlegettersyn. 2 Bakgrunn I området mellom E 134, Nyvegen,Vekanvegenog Ingrid Slettensveg har det i lengre tid vore interessefor størrenæringsutviklingenn har gjeveløyvetil gjennomdet overordna planverket.kommunedelplanenfor Seljordsentrum,somblei vedtekeapril 2012,opnasåfor ei meir omfattande utvikling enn tidlegare. Området mellom dei nemnde veganevart døypt teig «S6» i denne planen og skulle bli berebjelkeni sentrumshandelen.i retningslinjenefor denne teigen står det: «Det er ei målsettingat S6, samanmed S1, skal vera berebjelkeninnanfor handel og servicei Seljord. Høg kvalitet i utforming og materialbruk på bygg og uteområde,skal danneein visuellportal samanmedbusetnadeni teig AVSinn til Seljordsentrum.» I etterkant av vedtaket har grunneigararog næringslivsaktørarforsøkt å finne ut av korleis ein ville kunne nytte området, i tråd med intensjonanei kommunedelplanen.det oppstod etter kvart to utviklingsinteresse: SøndreVikenEiendomkjøpte opp teigane43/232, 45/254 og 46/67 og sette i gong arbeidetmed å utvikle områdettil daglegvareunder namnet«seljordutviklingas». Ulike grunneigararog aktørar frå Seljorddannaselskapet«SteinsrudvegenAS»med teigane 45/236 og 45/240. Denne grupperinga har i tillegg eigarskapi teigane 43/227, 45/94, og 45/ Målsettinga for Steinsrudvegenvar å etablere eit kjøpesenter, som flettast inn i den eksisterande busetnaden elles i teig S6. Arkitektkontoret Point! har i sambandmed dette utarbeidd eit skisseprosjektfor kjøpesenteret. OgsågrunneigarVidar Tveiten har interesser for utvikling av sine teigar 45/ og 45/226. Desseplananeer langt mindre konkrete,men grunneigarenvil sikreframtidigeutviklingshøve.andre grunneigararser på sineeigedommarsomferdig utvikla og har difor vore passivei høvetil utvikling av nye konsept. I samhøvemed KDPSeljordsentrum stiller krav om felles planleggingav heile teigen S6.Dette skalsikreei god, heilskaplegutvikling i dennenyastedelen av sentrummed omsyn til infrastruktur, bygningsplassering, grønstrukturog utsjånad.dette kravet har teke tid å handtere for aktørane,då dei delvisstår i direktemarknadskonkurransemed kvarandre.steinsrudvegenashar til slutt stått i spissenfor å samle grunneigararog aktørar rundt ein planprosess.plankontoret HallvardHommeAShar fått oppdragetmed å leie prosessenog lageplandokumentet. I sambandmed oppstartenav planarbeidetgjorde det klart at det vil vere svært ynskjelegat planarbeidetomfattar teigenfskinntil avkøyringafrå E134.Herhar KDPSeljordsentrum lokalisert ein ny kollektivterminal.kdphar retningslinjerom at fskbør planleggjastsamanmed S6. Planadministrasjonenmeinte at det ikkje vil vere moglegå få regulert kollektivterminalenaleine i etterkant av ei utvikling i dei tilstøytande område. Telemarkfylkeskommunei sin funksjon som bestillar av kollektivtrafikken i fylket kom difor på bana som ein ny aktør, og skulle ivareteke kollektivtrafikkenskår i det byrjandeplanarbeidet. Side 3

5 Planprosessenblei organisert med skriftlege innspel frå aktørane, møte mellom planleggjar og enkeltaktørarog felles møte med alle aktørartil stades.i tillegg blei planadministrasjoneninvolvert gjennomdirekte møter for å få avklart sentralegrepi plankonseptet.dette blei naudsyntfor å kome til avgjerderi dei tilfella der motstridande interesseikkje var moglegå samordne.med dette har vore ein aktiv part gjennomheileprosessen. 3 Noverandesituasjoni planområdet 3.1 Byggoganlegg Side 4 Nordre og vestre del av teig S6 er utbygd. Busetnadenlangs Vekanvegenhar nådd maksimal utnytting, menseigedommanelangssteinsrudvegenframleis har ledige areal.det er for det meste forretnings- og kontorbygg,gjerne i kombinasjon.særlegverksemdenemot Nyvegenhar stor trong for areal, mens verksemdenelangsvekanvegener mindre arealkrevjande.det er to eksisterande bustadtomtermidt i området.dessehar nyleggjennomgåtteigarskifte. Busetnadenhar komegradvis.frå1980-talet har næringsbyggalangs Vekanvegenkome,samstundes som også bustadbyggavart til. På 1990-talet vart noverandeseljord Næringsbyggetablert i sin opphavlegeform, byggetvart seinareerstatta av eit nybyggetter brann. Holta Hålandkom tidleg på 2000-talet, mensseljordelektriskesin storsatsinggradvisblei bygd opp sida2009.det er fleire nye byggsomhar kome undervegsi planprosessen, mellomannanytt tilbyggtil Sweco, somopnai Det er og starta opp byggingav ny ambulansesentralpå tomta nord for Holta& Håland. Dessebygga er ikkje teikna inn i kartet over. I tillegg til hovudbyggaer det på dei fleste eigedommaneogså sekundærbyggmed støttefunksjonar. Mønstereti busetnadenfølgjer for det mestelinjeføringatil Vekanvegen.BådelangsVekanvegenog internt i tuna møter ein dermed harmoniskelinjer, som kompensererfor det store mangfaldetav

6 materiale,farger og arkitektoniskeuttrykk. Berre bustadeneved Steinsrudvegenog Holta & Håland bryt dette mønsteret. Bustadene(inkludert sekundærbygga)orienterar seg etter Steinsrudvegen. Dette resultereri et pussigmultippelt brot i fasaderetninganei landskapsrommetdessebyggstår i. Seljord Næringsbyggligg orientert etter Vekanvegen,det same gjer vaskehallenlenger sør mot Steinsrudvegen,rett inntil bustadene.holta Hålandhar eit sekundærbyggmot vest, som orienterar seg etter Nyvegen.Hovudbyggetligg ikkje heilt parallelt med denne linjeføringa, men held seg Side 5 midtvegs mellom Nyvegen og Steinsrudvegensine linjeføringar. Med den visuelt sterke Ingrid Slettens veg som åtkomst, førar dette til eit rotete inntrykk i busetnadsmønsteretlangs heile Steinsrudvegen. Tettleiken i busetnadener høg. Spesielt gjeld dette for den austre delen av Vekanvegen,der busetnadendannarrelativt tronge bakgardar.dennetettleiken gjeveit nokourbant preg,men utan å nå heilt opp pga.funksjonarog materialbruki desseområda. Det er store asfalterteområde relatert til busetnaden.bustadbyggahar ingen asfalt på sine tomter og dominerast av grøne element. Bortsett frå Vidar Tveiten sitt tun, er dei andre eigedommane nærast100%asfaltertog utbygd.det er berre småarealmed grønt.langsvekanvegener det småog større øyer,som delviser vegetert med kraftig trevegetasjon.dette bryt effektivt opp i asfaltareala og gjev eit mildt inntrykk til uteområda,trass i stor tettleik og mykje parkeringsareal.fasadanetil busetnaden ligg temmeleg nære vegkanten. Seljord Elektriske og Holta Håland har eit anna utbyggingsmønsterpå sine tomter, der hovudbyggetstår noksåmidt på tomta med om lag jamn store asfaltarealikring. Dermed er avstandentil vegkantenstørre og gateromet mindre tydeleg. Asfaltarealeter her ogsåmindre oppdelt og verkardifor visueltstørre. Det er noen oppgrusa areal i planområdet. Bedehustomtablei solgt i planprosessen og nytt forsamlingshustil Jehovasvitner er snart ferdigstillt.. LangsSteinsrudvegener diverselagerplassarog LPG-anleggetgrusa.TurstienlangsBygdaråier ogsågruslagt. Einasteasfalterte gangstier fortauet langssteinsrudvegenfrå Ingrid Slettensvegog fram til noverandeavkøyringtil SeljordNæringsbygg er bygdopp med kantsteinog dermedeit temmelegsynlegelement. Alt i alt kan ein seie at eksisterande busetnad langs Vekanvegeninngår i ein heilskapleg sentrumsstruktur, mens strukturen flyter ut mot Steinsrudvegen.Eit nytt konsept for bygg og infrastruktur vil dermedha somoppgåveå finne fram til tiltak, somkan innføre linjeføringar,somvil opplevast som harmoniske i tettstadsbiletet. Det er stor grad av asfaltering i heile utbyggingsområdet,der dei eldsteutviklinganeer visueltminst belastande.eit konseptfor parkering og vegstrukturbør finne metodarfor oppdelingav asfaltareal,somvil opplevastsomattraktiv til bruk for annaennbilparkering. 3.2 Eigedomstilhøve Per25.juli 2014er det fylgjandeeigedomstilhøvei planområdet: 43/223,45/ , 46/50 SELJORDKOMMUNE 43/227 SELJORDNÆRINGSBYGG AS 43/230 JehovasVitner 43/232,45/254,46/67 SELJORDUTVIKLINGAS 45/59 Annaog RadoslawZysk 45/ SELJORDEIENDOMAS 45/ TVEITENVIDARAS 45/217 SELJORDVEVOGGARNSENTER AS 45/218 HEGGTVEITKJETILog MAYHERDIS

7 45/223 Marit PrestoltLorne og AnthonyLorne 45/225 SELJORDELEKTRISKE EIGEDOMAS 45/226 TVEITENVIDARAS 45/240 STEINSRUDVEGEN EIGEDOMAS 600/1 Statensvegvesen Side 6 SteinsrudvegenEigedomASer eigd av SeljordNæringsbyggog SeljordEigedom.SeljordUtviklingAS er eigd av SøndreVikenAS,som ogsåeigartelesenteret.bustadtomtenei Steinsrudvegen11 og 13 ble i vinteren 2013/14 seld frå RVStil privatpersonene,som står oppført som eigararno. Saletvart gjennomførdetter annonseringav varselmeldingaom oppstartav planarbeid. 3.3 Grøninfrastruktur Grønstruktureni planområdeter tydelegoppdelt. Austi området dominerergrøneelementgjennom landbruksareala.dessedrivast berre ekstensivtno, men er stelte, opne grasareal.området kring eksisterandebekkog helikopterlandingsplassframstårsomtydelegeskiljei landbrukslandskapetmed sin frodige og noksåhøgt veksandekantsonevegetasjon.mot Ingrid Slettensveger landbruksarealet tydeleg avgrensaved ei rekke bjørketre. Mot Bygdaråier flaumvollenog vegetasjonenoppå denne tydelegannleis.arealetoppfylleringenrekreasjonsfunksjon. Langsmed åi, Steinsrudvegensvestre del og Ingrid Slettens vegens søndre del dominerer ein vegetasjonstypeein mest kan omtale som restareal. Det er eit grønt preg på areala, men vegetasjonenframstår som uplanlagt og lite stelt. Inntil Steinsrudvegenpregast desseområda av lagringsfunksjon.mot Ingrid Slettensveger vegetasjonentypisk for landevegkantar.funksjoneltblir mykje av denne vegetasjonstypenbrukt til snøopplag om vinteren, i tillegg til den omtalte lagringsfunksjonen.langsåi skal vegetasjonenha en rekreasjonsfunksjongjennom turstien på flaumvollen.

8 Inntil Nyvegen,Vekanvegen,Steinsrudvegenog tuninterne parkeringsplassarligg mindre øyer og rabattar med plen og litt blomsterplantinger.det er delvis kantstein inntil desseareal. Dette er typiske grønnetrafikkøyer med hyppig sommarstell(klipp) og snøopplagom vinteren. Bortsett frå snøopplageter det berre visuellefunksjonarfor desseområde. Dei grønasteareal finn vi inntil bustadeneved Steinsrudvegen,langsIngrid Slettensvegensnordre del og inntil Vekanvegen.Her er det velstelteplenar,buskarog tre og et omfangpå tiltaket, somgjør at areala oppfattast som tunge. Langsmed Ingrid Slettens veg bidrar muren ved vegen til eit parkmessigpregtrassi lite areal.desseområdahar klarerekreativefunksjonar,enten for brukarartil dei avgrensatomtene (bustadene,sweco)eller for ålmenta(parkenved Telesenteret,Ingrid Slettens veg).desseanlegghar ogsåtydelegefunksjonartil oppdelingav gateromma. Side 7

9 3.4 Planstatus Regionalplanfor Samordnaareal- og transportfor Telemark ATPTelemarker vedtekei juni 2014.Denneplanenerstattar ei rekke overordna, regionale planar og moderniserer temaa i dessesamstundes. Side 8 Avinteressefor det føreliggjandedetaljplanarbeideter særlegto ting: Seljordsentrumstadfestastsin statussomkommunesenter i ein fleirkjernestruktur og Seljord definerast som regionalt kollektivknutepunkt. Kommunesenterstatusenhar ingen betydning for planarbeidet, då føremåla i detaljreguleringsplanforslageter i tråd med arealdisponeringai overordna plan (KDP)og ligg innanfor det definerte sentrumsområdet. Statusen som regionalt kollektivknutepunkt betyr derimot at kollektivtrafikken vil kunne oppleve å bli satsa på frå fylkeskommunensi side. Dagensrutebilstasjon oppfyller ikkje kravasomfylkeskommunenhar til eit regionaltknutepunkt.atp lokalisererikkje knutepunktet innanfor tettstaden, dette er det kommunensom må gjere og har gjort gjennom KDPSeljord sentrum.detaljreguleringsarbeidetmå oppfylle kravatil innhald og funksjonalitetsomfylkeskommunenstillar, sjåtil høgre Kommunedelplanenfor Seljordsentrum

10 Kommunedelplanenfor Seljord sentrum er vedteke april 2012 og er det direkte overordna plandokumentetfor føreliggjandedetaljreguleringsplan.føresegnerog retningslinjerfor teiganes6 og fsksynastnedanfor. S6: 30% BYA. Maksimal gesimshøgde8,2 m og mønehøgde13,2m i forhold til gjennomsnittlegterreng. Reguleringsplanskal syne heile teigen samt take omsyn til fsk og tilstøytande trafikk - og grøntområde. Parkeringskal i størstmogeleggrad samlast.ein skal i størstmogeleggrad prøve å oppnå fortetting på parkeringsarealog gjenbruk/omformingav eksisterande bygningsmassei utviklingsprosjekt. Det skal vera eit gjennomtenkt forhold mellom fasade og utandørsfunksjon, spesielt mot omkringliggjande hovudvegstruktur og felles uteopphaldsområde. Det skal vera funksjonelle koplingar mellom parkeringsareal, felles uteopphaldsområdeog turvegen/folkestien.turvegen/folkestienog anna infrastruktur skal samordnast med teig fsk på ein måte som gjev logiske ferdslelinjer for alle trafikantar og god oppleving av busetnaden. I reguleringsplan kan turvegen/folkestien flyttast til ein meir hensiktsmessigtrasé ved utbygging. Det skal planleggjast tilkomst til planfri krysning av fsa2mot fatf1, tilkomsten skal koordinerast med krysning. Innanfor S6kan det tillatast: -detaljvarehandel medgod visuell tilknyting til Ingrid Slettensvegog rundkøyringa i fsa2 -offentlegadministrasjon og kommunikasjon -tilbod for kultur og turisme -arbeidskraftintensiv næringsverksemdsomikkje medfører støyeller støv -publikumsretta offentlegeog private tenester -utandørs trafikkområde knytt til kollektivanlegg i fsk, visuelt og funksjonelt samordnamed bebyggelsen - trafikkområde til utrykning - og sjuketransport Det er ikkje høvetil å etablere verkstad eller utandørs parkering av køyretøy over 7,5 t totalvekt. Eksisterande,mellombelsLPG anleggskal omhandlastsærskilt i ROS analysei sambandmedreguleringsplanlegging. Det er ei målsettingat S6,samanmedS1,skalveraberebjelkeninnanforhandelog servicei Seljord.Høgkvalitet i utformingog materialbrukpåbyggog uteområde,skaldanneein visuell portalsamanmedbusetnadeni teig AVS inn til Seljordsentrum. Side 9 fsk: Det er høvetil å føre opp serviceanleggfor passasjerar.bya maks. 50 m². Turvegen/folkestienog anna infrastruktur skal samordnastmedteig S6påein måtesomgjev logiskeferdslelinjer og god oppleving av busetnaden.detbørutarbeidastfelles planmeds6. Her skalveratilgjengeligarealfor ein installasjon I dei generelleføresegnenetil planenstår det at gjeldandereguleringsplanfor Seljordsentrumgjeld framføre kommunedelplanen.dersom tiltak ynskjastgjennomført, som er i strid med gjeldande reguleringsplan,skaldet utarbeidastdetaljreguleringsplan for heile teig S6og Gp4langsBygdaråi. I detaljreguleringsplanenskal flaumtryggleik og overvasshandteringvurderast. Det skal inngåast utbyggingsavtalefor næringsbyggover 500 m 2 og fleire enn 5 bueiningar.bueiningarskalknytasttil leikeplasspå 15 m 2 per bueiningi maks.500 m avstandog 15 m 2 uteopphaldsareali maks.150 m avstandfrå bustaden,helstpå eigentomt. Det er byggjegrensepå 12,5m frå senterlinjai kommunale vegar.skiltingog reklameskalfylgjedetaljerteføresegner. KDPSeljordsentrumset med fsa2av arealtil omformingav dagensdobbelt T-krysstil ei rundkøyring. Denneløysingaskalauketrafikktryggleiken,lette avkøyringtil Seljordsentrumog lette kryssingav E 134 mot vassfronten.rundkøyringaligg noko meir mot nord og aust i høve til dagenskryssarmtil Ingrid Slettensveg. Dette gjer at delar av teigen fsk ligg på noverandetrafikkareal og kan ikkje byggjastut før etter at rundkøyringaer etablert. KDPsynerturstiar gjennomplanområdet,som er del av eit stinett i heile Seljord.Dessestiane må takastomsyntil i eit detaljreguleringsarbeid,men stiplasseringakanfråvikeplasseringai KDP.

11 3.4.3 PlankartII, del avseljordsentrum Side 10 Gjeldandereguleringsplaner vedtekei 2002og endraved fleire høve,seinasti 2009.Planenset av 4 teigar til forretning(f4-f7),eit områdetil Bedehus(A2)og eit områdeinntil europavegentil park/leik (Fr4) innanfor planområdettil føreliggjandedetaljreguleringsplan.steinsrudvegener regulert som «Vegnr. 4», ein tverrgåandeveg til Vekanvegener ikkje regulert (trassi det misvisande«vegnr. 5» på plankartet).fordei einskildeforretningsteiganegjeldfylgjandeføresegner: b) F4:Detkan oppførastnæringsbygg for varehandelog tenesteyting. c) F5:Det kanoppførastnæringsbyggfor varehandelog tenesteyting.arealeter tenkt til arealkrevjandeutbygging. d) F6: Det kan oppførast næringsbyggfor varehandel og tenesteyting. Innafor varehandel kan det omsetjast varer innan spesialvarer.kolonialvarer kan ikkje omsetjast. e) F7: Det kan oppførast industri og lagerbygg for industriproduksjon.ved evt. utbyggjing/ombyggjing til annan slag verksemd må type verksemd/aktivitet godkjennastav planutvalet. Reguleringsplanen er med andre ord tydelegpå at det ikkje kan etablerastdaglegvarehandel i dette området. Byggjeområdetavsluttastein del meir enn 50 m mot E134,og set soleisatt opent areal mellomutbyggingsområdetog vegkrysset.

12 4 Planprosess 4.1 Førebuandearbeid Dei ulike aktørane hadde ulike former for sonderingsarbeidi framkant av den formelle planprosessen.dettearbeideter skisserti kapittelet om bakgrunnen. Direkte årsaktil at planprosessenseinareblei sett i gong,ligg i at SteinsrudvegenASfekk utarbeidd eit skisseprosjektfor utvikling av eit kjøpesenterhausten2012. blei førespurdi høve til godkjenningsprosessenfor prosjektet og svarte med kravet om ein felles detaljreguleringsplanfor heile S6. SteinsrudvegenAS forsøkte så å verte samd med andre grunneigarari områdetom denneprosessen. 4.2 Oppstartsmøte Formelt oppstartsmøteblei gjennomførtden 14. juni Kommunenopplysteom føresegnerog intensjonar i KDPSeljord sentrum og om krava til utgreiingar. Følgjandekrav til dokumentasjon stillast: Universellutforming Grunnundersøkingar Dokumentasjoni forhold til flomutsatteområder Dokumentasjonom eigedomstilhøve Verneklassei kulturminneplan(sjekkeut) Utbyggingsavtale,skalvarslast samstunde somoppstart. Planleggjar har teke vare på dette. Universell utforming er omtalt i vurderingskapittelet. Grunnundersøkingarer pålagti dokumentasjonskravatil søknadenom rammeløyve.flaum er vurdert i sambandmed ROS-analyse.Eigedomstilhøv er omtalt i kap Verneklasseer vurdert i kapittel om tettstadutvikling.oppstartom arbeidmed utbyggingsavtalarer varsla,sjåvarselmelding. Side Innspeltil oppstartavreguleringsarbeid Innspill Merknader Ansvar Fylkesmanneni Telemark Kravi KDPom tilpassingtil omgjevnadenbør fylgjast opp Åtkomstar for mjuke trafikantar bør sikrasti Plan Føresegneri KDPom universellutforming forventast oppfylgd ROSanalyseskalgjennomførastog evt. fareområdemerkastsomomsynssonepbl 11-8, 12-6 Sikringstiltakmot flaum må gåfram av reguleringsplanen. Einrår til fjernvarme til energiforsyning. Trafikkaksar,parkeringsplassarog byggbør orienterastetter eksisterandemønster.kravom dette i KDP. Viktigegangaksaregulerastmed eigneføremål. Terrengeter uproblematisk.føresegnermå sikretilgangtil byggog utforming av uteanlegg. ROSanalysegjennomførast. Hevingav terreng,flaumvoll,rekkjefølgjekrav Dette har ikkjemed planarbeidetdirekte å gjere og må evt. fylgjastopp med eit privatrettsleg samarbeidmellompartaneved utbygging. PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN TTH

13 Telemarkfylkeskommune Arkeologiskførehandsundersøkingskal gjennomførastføre planenkan vedtakast Fylkeskommunenynskjerå deltake i planprosessenpå vegneav kollektivterminal fski KDP. Statensvegvesen Statensvegvesener positiv til at fski KDP takast med i planarbeidetmed felles infrastruktur med S6. Byggjegrensafrå cl E134setjasttil 50 m. Frisikti kryssetmed Ingrid Slettensvegskal vere 10x138m. Åtkomst til S6bør ikkje gjennomførastmed X-kryssved avkøyringtil bensinstasjon,men leggjastlengstmoglegopp langsingrid Slettensveg. Parkeringi S6bør liggje50 m frå avkøyringtil Ingrid Slettensvegfor å hindre kødanningpå ISV. Trafikkentil handelssenterog kollektivknutepunktet bør separerastog løysingarbør veljast somskiljar gåandeog køyrande.fokuspå gangaksarog krysspunkt. Universellutforming må brukastpå nye trafikkanlegg. NVE Planområdetsjåastpå somsikraopp til 200 årsflaum i Bygdaråi. Lågpunktvil likevel vere utsett for høg grunnvasstandog overvatn.områdetkan vere utsett for flaum ved brot av flaumvoll. Det bør ikkje byggjastinntil flaumvollenog området mot elva bør merkastsom omsynssone. Eigedom43/230 er utelate frå planområdeti strid med krav i KDPom fellesplan i heile S6. Områdetskalinnarbeidasti planen. Kommunener positiv til grunneigarsitt reguleringsønskeom bustadføremål. SeljordUtvikling AS,v/ Vestfold ProsjektutviklingAS SUer tiltakshavarpå eigedommane43/232, 45/254 og 46/67 og ynskjerå utvikle daglegvareforretningog parkeringi området. Teiganebør ha åtkomst frå ISVsamordna Førehandsundersøkinger gjennomførtog rapport underutarbeiding. Fylkeskommunendeltek økonomiski planarbeidetog sikrarat kollektivterminalen regulerastpå ein hensiktsmessigmåte gjennom samarbeidmed Statensvegvesen. Byggjegrensaog frisiktsoneteiknastinn i plankartet. Påbakgrunnav ynsketvart det gjennomført møte med om alternativafor tilkomst. Kommunener samdi ynskettil SVV.Dette er i strid med ynskettil grunneigarsu. Ingendirekte avkøyringarfrå ISVtil p-plassari S6.All trafikk kanaliserastil Steinsrudvegenog fordelastderfrå. Eigentilkomst til bussterminal.regulertegsvegarsomfylgjarnaturlegekorridorar. Føresegner Einføremonfor prosjekthar vore at området må hevastfor å verte sikramot flaum. Omfangetavhevingmå vurderasti samarbeid med NVE. Det setjastein generellbyggjegrensepå 20 m langsbygdaråi.flaumvollregulerastmed passandeomsynssone. Eigendommen43/230innlemmasti planområdet.dette vurderasttil ikkjeå krevje ny varselmeldingom oppstart,då talet berørte partar ikkje aukar.sjåogsåinnspeletfrå Bjørn Sandsdale nedanfor. Ynsketom tilkomst er i strid med tilrådingarfrå SVVog kommunen.einveljarå fylgjedei offentlegeetatanesineføringar. TFK/ SVV Side 12 PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN

14 med kollektivterminal. TeigenfSki KDPinngåri teigen til SU.Det vil verte naudsyntå involveresui innløysingav arealog samarbeidom parkeringsløysingar. SUynskjerdialogi sambandmed planarbeidetfor å finne løysingar. CBREAtrium på vegneav NorskeShell Tilkomstentil bensinstasjonenskalikkje reduserasti tilgjenge,f. eks.av midtrabattar i ISV. BjørnSandsdalen,grunneigar43/230 Grunneigarynskjerat teig 43/230 takast med i planarbeidetogregulerasttil bustadføremål. Utnyttingsgradog mønehøgdeskalgjeredet moglegå setje opp eit byggmed husvære/hyblar. Anleggrelatert til kollektivterminalenregulerast med offentlegeigarform.dette gjevheimeltil å krevjeinnløysingnår planener vedteken.dette må fylgjastopp av grunneigar.alternativt kan offentlegeorgangjennomføre ekspropriasjon. ISVhaldastfri for midtrabattar.vegtraséisv endrastikkje. Ynsketom reguleringsamanmed restenav S6 er i tråd med KDP.Ynsketom bustadføremål krevdispensasjonfrå KDP.Kommunener positivtil dette. Føresegnerutformast i tråd med ynsket. SU TFK/SVV Side 13 PLAN 4.4 Møte undervegsi planprosessen Det blei gjennomførd ei rekke særmøte mellom planleggjar og ulike av dei aktive partane i reguleringsprosessen(seljord kommune, Telemark fylkeskommune, SteinsrudvegenAS, Seljord NæringsbyggAS,VidarTveitenAS).Dessearbeidsmøta skulleavklareaktøranesdetaljerte ynskjefor reguleringav deirateigar. Ut over dessesærmøtehaddeein 4 størremøte med varierandedeltakarar,derav2 fellesmøtemed alle aktørar Planforumsmøte,16.oktober2013 Dette møtet blei halde på bakgrunn av Seljord kommunes ynskje om å inkludere teigen fsk i planarbeidet. Telemark fylkeskommune,vestviken kollektivtrafikk, Statens vegvesenog Seljord kommune møtte. SteinsrudvegenAS var også representert i møtet. Kommunen var av den oppfatningaat ei god løysingav tilhøva for kollektivterminalenikkje ville verte moglegutan å sjå terminalen i samanhengmed teig S6. Planleggjarvar samd i kommunensvurdering. Telemark fylkeskommune var i utgangspunktet skeptisk til planlegging av kollektivterminal på dette tidspunktet, men så fordelane med å regulere no. Statens vegvesen lova fagleg støtte til konseptutvikling. I etterkant av møtet gafylkeskommunentilsagnfor å deltakei planarbeidetsomaktør Avklaringsmøte,25.november 2013 Planleggjarsåfleire prinsipielleutfordringari utarbeiding av konseptetfor tilkomstar og intern infrastruktur.dette mønsteret ville verte avgjerande for korleis S6 ville utvikle seg somein stoppestadlangse134eller somei utviding av det allereie eksisterandesentrum i retning E134.Val av overordna grep ville ha konsekvensar for heile planutforminga.dersomkommunensom regulant ikkje var samd i vald grep, ville det påfølgjande

15 planarbeidetvere bortkasta.planleggjarvaldedifor å be om eit avklaringsmøte.i dette møtet blei 3 ulike grep for trafikale løysingarpresentert og diskutert. ga i møtet klart uttrykk for at dei stør alternativ 3: Berre ein tilkomst til næringsområdetfrå Ingrid Slettensveg,via eksisterande Steinsrudvegen.Kollektivterminalen ynskjast regulert med særskilttilkomst, somberre skalvere for bussarog drop off trafikk. Parkering for passasjerar skal organiserastmed tilkomst frå S6. Side 14 Det forkasta første alternativet ville resultere i ei todeling av utviklingsarealet: Kollektivterminalen og Seljord Utvikling sine teigar ville liggje som ein stoppestadlangse134,mens Areala til Steinsrudvegen AS og den eksisterande busetnaden med sitt utviklingspotensialville liggje som eit separat areal. Kommunen ynskja ikkje utvikling av næringsareal særskiltretta mot vegtrafikkenog ynskjaheller ikkje dei negativetrafikale konsekvensanedette alternativet ville medførfor IngridSlettens vegogkryssetmed E134. Det forkastaandre alternativet ville resulterei to likestilte avkøyringar.hellerikkje dette mønsteret meinte kommunenå vere fordelaktigfor sentrumsutviklingog trafikkavvikling.denneavklaringavar eit signaltil planleggjarom at ynskettil SeljordUtviklingASom tilkomst frå Ingrid Slettensvegikkje kan etterkomast. Planleggjarhar difor fokusert på løysingar,som ivaretek kommunens føring, samstundessom det vart jobba med kompenserandetiltak for optimaliseringav eksponeringog tilgjenge Kommunikasjonundervegs Plankartetvart produserti fleire skritt og sendtut til tiltakshavarari dei ulike teigane.delvisi direkte kontakt, delvis via «fellesmailer».føre det første fellesmøtet kom det dermed fram ei rekke synspunkt,somer lista opp nedanfor: Innspel SteinsrudvegenEigedomAS Det opphavlege konseptet for samanhengjande handelssenterkan ikkje gjennomførast lenger. Ein held på med å utvikle eit nytt konseptfor utbygging i fleire byggjesteg. Reguleringsplanenmå fange dette opp. Det er høve til å dele teigen til handelssenter opp i eigedommane 45/236 og 45/240. Det skal vere høve til kommunikasjon mellom desseteigane. Kommuneadministrasjonen tilrår utarbeiding av planutkast på grunnlag av tilkomstskisse alt. 3, framlagt i møte den 25. november2013. Kommuneadministrasjonen tilrår bruk av takparkering for å redusere arealbruken til grå Merknader Dette er teke opp i plankartet. Konseptfor dette er utarbeidd av POINT AS. Skiljet mellom teiganebrukasttil trafikkorridor mot teigentil SeljordUtviklingAS. Alt. 3 liggtil grunnfor tilkomstar. Takparkeringer ikkje aktuell for nokre av tiltakshavaraneog regulerastdifor ikkje.

16 føremål. Kommunen er positiv til å samleframtidig kring eit felles handelston,men krev at dette utformast med gode utandørs møteplassar utanom parkeringsanlegga. VestfoldProsjektutviklingAS Tilkomst ynskjast utforma i tråd med alternativ 1 eller 2. Forretningsbygger plassert slik at alle alternativ kan realiserast.50 m grensetil E 134 er overhalde. Takparkeringer ikkje aktuell. Det er areal nok til å ha alle tiltak på bakkeplan. Parkeringsareal kan etablerast som felles parkering. Vidar Tveiten Vidar Tveitener positiv til tilkomstalternativ 3, men ynskjer ikkje køyreveg frå Telesenter mot Steinsrudvegenforbi sin eigedom. Holta Håland Alternativ 3 for tilkomst vil vere optimal for området. Viktig at Steinsrudvegenoppretthaldast som tilkomst til 43/227, med høve til buss- og vogntogtrafikk. Bygg i planområdet må ikkje plasserast på ein måte, som reduserer tilgjenge til og innsyn mot 43/227. Eit nybygg på 50 x 30 m ynskjast plassert på eigedom43/227 til framtidig bruk. Telemarkfylkeskommune Skissefor kollektivterminal utarbeidd i samband med førebuingar til KDP Seljord takast som utgangspunktfor arbeidet. Statens vegvesen gjennomfører dei praktiske arbeidsmøtapå vegneav fylkeskommunen. Møteplassar er regulert med føresegnområde og føremål. Det stillast detaljerte kravtil utforming i føresegnene. Side 15 Ynsketom tilkomst er i strid med føringane til planadministrasjonen.bygningsplassering er i samsvarmed ynsket. Ingentakparkering. Parkeringer delt mellom offentleg og privat parkering. Etter fleire møte er ny vegaust for teigen til Tveiten lagt inn i plankartet utan krav til gjennomføring.vegener dermed ein opsjon for tilkomst vedutviklingav teigen. Steinsrudvegen er oppretthalde fram til dagenssnulomme. Denne er regulert bort, men vil ha bestandfram til tiltak i teigenskal gjennomførast. Bygg i planområdet tek omsyn til eks. busetnadpå 43/227. I teigen er det heimel for aukabusetnad. Kraftig omarbeidd skisse er innarbeidd i plankartet Fellesmøte,3. februar2014 Møtet på kommunehusetomfatta dei flesteav dei aktiveaktørane(inkluderttelemark fylkeskommune),samt,statensvegvesenog planleggjar.skisseutkast for plankartetblei presentertog kommentarargjeve.dette utkastetkansjåasttil høgrefølgjande oppsummeringavmerknadenetil planskissavart i etterkant avmøtet sendttil deltakarane: Atkomstforholdeneinn i handelsområdetvia Steinsrudvegenfår bred tilslutning, men Søndre Viken Eiendom er imot denne løsninga. Det foretrekkes en modell med atkomst via kollektivterminalen. Statensvegvesenmener at en avkjøring til kollektivterminalen bør organiseressomt-krysslengerinn langsingrid Slettensveg og kan samordnesmed atkomst til SøndreViken sin eiendom.dersomavkjøring til kollektivterminalenikke skal ha annen trafikk ennbusser,kanatkomstenogsåliggesliktegnet i skissa. Interne trafikkløsningerer for omfattende for de fleste aktørene.kostnadeneer for store. Kommunenvarslerat de vil kreve utbyggingsavtalerog en rekkefølgei utbygging,som vil

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Regional plan for vassregionen Hordaland

Regional plan for vassregionen Hordaland Regional plan for vassregionen Hordaland 2016 2021 Høyringsrapport Etter offentleg høyring av planforslag 2014 Regionalavdelinga, Klima- og naturressursavdelinga 27.04. 2015 Regional plan for vassregion

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer