16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN. Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN. Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS"

Transkript

1 16. JUNI 2015 REVISJONC SELJORDSENTRUM S6 DETALJREGU LERINGSPLAN Forslag utarbeida av Seljord kommune og Asplan Viak AS

2 Innhald INNHALD 1 1 INNLEIING 3 Side 1 2 BAKGRUNN 3 3 NOVERANDESITUASJONI PLANOMRÅDET BYGGOGANLEGG EIGEDOMSTILHØVE GRØNINFRASTRUKTUR PLANSTATUS REGIONALPLANFORSAMORDN AREAL- OGTRANSPORT FORTELEMARK KOMMUNEDELPLANEN FORSELJORDSENTRUM PLANKARTII, DELAVSELJORDSENTRUM 10 4 PLANPROSESS FØREBUANDEARBEID OPPSTARTSMØTE INNSPELTILOPPSTARTAVREGULERINGSARBEID MØTEUNDERVEGS I PLANPROSESSEN PLANFORUMSMØTE, 16.OKTOBER AVKLARINGSMØTE, 25.NOVEMBER KOMMUNIKASJONUNDERVEGS FELLESMØTE, 3.FEBRUAR FELLESMØTE, 8. MAI INNLEVERINGSMØTE MEDPLANADMINISTRASJONEN AVSLAGPÅSØKNADOM SAKSHANDSAMING FYRSTEGONGS HANDSAMINGAVPLANFORSLAG OFFENTLEGETTERSYNOGMERKNADERTILPLANEN ARBEIDSMØTE FØROMARBEIDINGAVPLANEN NYTTPLANFORSLAG 20 5 KONSEPT HOVUDGREPI REGULERINGSPLANEN HOVUDAKTØRANES ISOLERTEKONSEPT KOLLEKTIVT ERMINALEN, TELEMARKFYLKESKOMMUN E DAGLEGVARE, SELJORDUTVIKLINGAS TEIGB/F/T FORRETNINGSSENTER, STEINSRUDVEGEN ASB/F/T1OGB/F/T SELJORDNÆRINGSBYGG AS 24

3 5.2.5 VIDARTVEITENAS SELJORDEIENDOMAS BEDEHUSETVEDNYVEGEN BYAI PLANOMRÅDET BUSTADFØREMÅLET I PLANOMRÅDET 27 6 VURDERINGAR 27 Side ROS FLAUM, EROSJONOGISGANG EKSTREMNEDBØROGOVERVATN SKREDOGRAS STERKVIND- STORM/ ORKAN HANDTERINGAVBRANNFARLEG, REAKSJONSFARLEG OGTRYKKSATT STOFF ULYKKERMEDTRANSPORT MIDLAR FORUREINING MANGLANDETILGJENGEFORNAUDETATAR OPPSUMMERING BIOMANGFALD BARN, UNGE, RØRSLEHEMMAOGELDRE UNIVERSELL UTFORMING GRUNNTILHØVE TRAFIKALETILHØVE TETTSTADUTVIKLING FOLKESTIEN KULTURMINNE 37

4 1 Innleiing Dette dokumenteter ein omarbeidaversjonav planomtalautarbeiddav PlankontoretHallvard HommeAS.har omarbeiddplanenetter at planforslagutforma av Plankontoret har vore på offentlegettersyn. 2 Bakgrunn I området mellom E 134, Nyvegen,Vekanvegenog Ingrid Slettensveg har det i lengre tid vore interessefor størrenæringsutviklingenn har gjeveløyvetil gjennomdet overordna planverket.kommunedelplanenfor Seljordsentrum,somblei vedtekeapril 2012,opnasåfor ei meir omfattande utvikling enn tidlegare. Området mellom dei nemnde veganevart døypt teig «S6» i denne planen og skulle bli berebjelkeni sentrumshandelen.i retningslinjenefor denne teigen står det: «Det er ei målsettingat S6, samanmed S1, skal vera berebjelkeninnanfor handel og servicei Seljord. Høg kvalitet i utforming og materialbruk på bygg og uteområde,skal danneein visuellportal samanmedbusetnadeni teig AVSinn til Seljordsentrum.» I etterkant av vedtaket har grunneigararog næringslivsaktørarforsøkt å finne ut av korleis ein ville kunne nytte området, i tråd med intensjonanei kommunedelplanen.det oppstod etter kvart to utviklingsinteresse: SøndreVikenEiendomkjøpte opp teigane43/232, 45/254 og 46/67 og sette i gong arbeidetmed å utvikle områdettil daglegvareunder namnet«seljordutviklingas». Ulike grunneigararog aktørar frå Seljorddannaselskapet«SteinsrudvegenAS»med teigane 45/236 og 45/240. Denne grupperinga har i tillegg eigarskapi teigane 43/227, 45/94, og 45/ Målsettinga for Steinsrudvegenvar å etablere eit kjøpesenter, som flettast inn i den eksisterande busetnaden elles i teig S6. Arkitektkontoret Point! har i sambandmed dette utarbeidd eit skisseprosjektfor kjøpesenteret. OgsågrunneigarVidar Tveiten har interesser for utvikling av sine teigar 45/ og 45/226. Desseplananeer langt mindre konkrete,men grunneigarenvil sikreframtidigeutviklingshøve.andre grunneigararser på sineeigedommarsomferdig utvikla og har difor vore passivei høvetil utvikling av nye konsept. I samhøvemed KDPSeljordsentrum stiller krav om felles planleggingav heile teigen S6.Dette skalsikreei god, heilskaplegutvikling i dennenyastedelen av sentrummed omsyn til infrastruktur, bygningsplassering, grønstrukturog utsjånad.dette kravet har teke tid å handtere for aktørane,då dei delvisstår i direktemarknadskonkurransemed kvarandre.steinsrudvegenashar til slutt stått i spissenfor å samle grunneigararog aktørar rundt ein planprosess.plankontoret HallvardHommeAShar fått oppdragetmed å leie prosessenog lageplandokumentet. I sambandmed oppstartenav planarbeidetgjorde det klart at det vil vere svært ynskjelegat planarbeidetomfattar teigenfskinntil avkøyringafrå E134.Herhar KDPSeljordsentrum lokalisert ein ny kollektivterminal.kdphar retningslinjerom at fskbør planleggjastsamanmed S6. Planadministrasjonenmeinte at det ikkje vil vere moglegå få regulert kollektivterminalenaleine i etterkant av ei utvikling i dei tilstøytande område. Telemarkfylkeskommunei sin funksjon som bestillar av kollektivtrafikken i fylket kom difor på bana som ein ny aktør, og skulle ivareteke kollektivtrafikkenskår i det byrjandeplanarbeidet. Side 3

5 Planprosessenblei organisert med skriftlege innspel frå aktørane, møte mellom planleggjar og enkeltaktørarog felles møte med alle aktørartil stades.i tillegg blei planadministrasjoneninvolvert gjennomdirekte møter for å få avklart sentralegrepi plankonseptet.dette blei naudsyntfor å kome til avgjerderi dei tilfella der motstridande interesseikkje var moglegå samordne.med dette har vore ein aktiv part gjennomheileprosessen. 3 Noverandesituasjoni planområdet 3.1 Byggoganlegg Side 4 Nordre og vestre del av teig S6 er utbygd. Busetnadenlangs Vekanvegenhar nådd maksimal utnytting, menseigedommanelangssteinsrudvegenframleis har ledige areal.det er for det meste forretnings- og kontorbygg,gjerne i kombinasjon.særlegverksemdenemot Nyvegenhar stor trong for areal, mens verksemdenelangsvekanvegener mindre arealkrevjande.det er to eksisterande bustadtomtermidt i området.dessehar nyleggjennomgåtteigarskifte. Busetnadenhar komegradvis.frå1980-talet har næringsbyggalangs Vekanvegenkome,samstundes som også bustadbyggavart til. På 1990-talet vart noverandeseljord Næringsbyggetablert i sin opphavlegeform, byggetvart seinareerstatta av eit nybyggetter brann. Holta Hålandkom tidleg på 2000-talet, mensseljordelektriskesin storsatsinggradvisblei bygd opp sida2009.det er fleire nye byggsomhar kome undervegsi planprosessen, mellomannanytt tilbyggtil Sweco, somopnai Det er og starta opp byggingav ny ambulansesentralpå tomta nord for Holta& Håland. Dessebygga er ikkje teikna inn i kartet over. I tillegg til hovudbyggaer det på dei fleste eigedommaneogså sekundærbyggmed støttefunksjonar. Mønstereti busetnadenfølgjer for det mestelinjeføringatil Vekanvegen.BådelangsVekanvegenog internt i tuna møter ein dermed harmoniskelinjer, som kompensererfor det store mangfaldetav

6 materiale,farger og arkitektoniskeuttrykk. Berre bustadeneved Steinsrudvegenog Holta & Håland bryt dette mønsteret. Bustadene(inkludert sekundærbygga)orienterar seg etter Steinsrudvegen. Dette resultereri et pussigmultippelt brot i fasaderetninganei landskapsrommetdessebyggstår i. Seljord Næringsbyggligg orientert etter Vekanvegen,det same gjer vaskehallenlenger sør mot Steinsrudvegen,rett inntil bustadene.holta Hålandhar eit sekundærbyggmot vest, som orienterar seg etter Nyvegen.Hovudbyggetligg ikkje heilt parallelt med denne linjeføringa, men held seg Side 5 midtvegs mellom Nyvegen og Steinsrudvegensine linjeføringar. Med den visuelt sterke Ingrid Slettens veg som åtkomst, førar dette til eit rotete inntrykk i busetnadsmønsteretlangs heile Steinsrudvegen. Tettleiken i busetnadener høg. Spesielt gjeld dette for den austre delen av Vekanvegen,der busetnadendannarrelativt tronge bakgardar.dennetettleiken gjeveit nokourbant preg,men utan å nå heilt opp pga.funksjonarog materialbruki desseområda. Det er store asfalterteområde relatert til busetnaden.bustadbyggahar ingen asfalt på sine tomter og dominerast av grøne element. Bortsett frå Vidar Tveiten sitt tun, er dei andre eigedommane nærast100%asfaltertog utbygd.det er berre småarealmed grønt.langsvekanvegener det småog større øyer,som delviser vegetert med kraftig trevegetasjon.dette bryt effektivt opp i asfaltareala og gjev eit mildt inntrykk til uteområda,trass i stor tettleik og mykje parkeringsareal.fasadanetil busetnaden ligg temmeleg nære vegkanten. Seljord Elektriske og Holta Håland har eit anna utbyggingsmønsterpå sine tomter, der hovudbyggetstår noksåmidt på tomta med om lag jamn store asfaltarealikring. Dermed er avstandentil vegkantenstørre og gateromet mindre tydeleg. Asfaltarealeter her ogsåmindre oppdelt og verkardifor visueltstørre. Det er noen oppgrusa areal i planområdet. Bedehustomtablei solgt i planprosessen og nytt forsamlingshustil Jehovasvitner er snart ferdigstillt.. LangsSteinsrudvegener diverselagerplassarog LPG-anleggetgrusa.TurstienlangsBygdaråier ogsågruslagt. Einasteasfalterte gangstier fortauet langssteinsrudvegenfrå Ingrid Slettensvegog fram til noverandeavkøyringtil SeljordNæringsbygg er bygdopp med kantsteinog dermedeit temmelegsynlegelement. Alt i alt kan ein seie at eksisterande busetnad langs Vekanvegeninngår i ein heilskapleg sentrumsstruktur, mens strukturen flyter ut mot Steinsrudvegen.Eit nytt konsept for bygg og infrastruktur vil dermedha somoppgåveå finne fram til tiltak, somkan innføre linjeføringar,somvil opplevast som harmoniske i tettstadsbiletet. Det er stor grad av asfaltering i heile utbyggingsområdet,der dei eldsteutviklinganeer visueltminst belastande.eit konseptfor parkering og vegstrukturbør finne metodarfor oppdelingav asfaltareal,somvil opplevastsomattraktiv til bruk for annaennbilparkering. 3.2 Eigedomstilhøve Per25.juli 2014er det fylgjandeeigedomstilhøvei planområdet: 43/223,45/ , 46/50 SELJORDKOMMUNE 43/227 SELJORDNÆRINGSBYGG AS 43/230 JehovasVitner 43/232,45/254,46/67 SELJORDUTVIKLINGAS 45/59 Annaog RadoslawZysk 45/ SELJORDEIENDOMAS 45/ TVEITENVIDARAS 45/217 SELJORDVEVOGGARNSENTER AS 45/218 HEGGTVEITKJETILog MAYHERDIS

7 45/223 Marit PrestoltLorne og AnthonyLorne 45/225 SELJORDELEKTRISKE EIGEDOMAS 45/226 TVEITENVIDARAS 45/240 STEINSRUDVEGEN EIGEDOMAS 600/1 Statensvegvesen Side 6 SteinsrudvegenEigedomASer eigd av SeljordNæringsbyggog SeljordEigedom.SeljordUtviklingAS er eigd av SøndreVikenAS,som ogsåeigartelesenteret.bustadtomtenei Steinsrudvegen11 og 13 ble i vinteren 2013/14 seld frå RVStil privatpersonene,som står oppført som eigararno. Saletvart gjennomførdetter annonseringav varselmeldingaom oppstartav planarbeid. 3.3 Grøninfrastruktur Grønstruktureni planområdeter tydelegoppdelt. Austi området dominerergrøneelementgjennom landbruksareala.dessedrivast berre ekstensivtno, men er stelte, opne grasareal.området kring eksisterandebekkog helikopterlandingsplassframstårsomtydelegeskiljei landbrukslandskapetmed sin frodige og noksåhøgt veksandekantsonevegetasjon.mot Ingrid Slettensveger landbruksarealet tydeleg avgrensaved ei rekke bjørketre. Mot Bygdaråier flaumvollenog vegetasjonenoppå denne tydelegannleis.arealetoppfylleringenrekreasjonsfunksjon. Langsmed åi, Steinsrudvegensvestre del og Ingrid Slettens vegens søndre del dominerer ein vegetasjonstypeein mest kan omtale som restareal. Det er eit grønt preg på areala, men vegetasjonenframstår som uplanlagt og lite stelt. Inntil Steinsrudvegenpregast desseområda av lagringsfunksjon.mot Ingrid Slettensveger vegetasjonentypisk for landevegkantar.funksjoneltblir mykje av denne vegetasjonstypenbrukt til snøopplag om vinteren, i tillegg til den omtalte lagringsfunksjonen.langsåi skal vegetasjonenha en rekreasjonsfunksjongjennom turstien på flaumvollen.

8 Inntil Nyvegen,Vekanvegen,Steinsrudvegenog tuninterne parkeringsplassarligg mindre øyer og rabattar med plen og litt blomsterplantinger.det er delvis kantstein inntil desseareal. Dette er typiske grønnetrafikkøyer med hyppig sommarstell(klipp) og snøopplagom vinteren. Bortsett frå snøopplageter det berre visuellefunksjonarfor desseområde. Dei grønasteareal finn vi inntil bustadeneved Steinsrudvegen,langsIngrid Slettensvegensnordre del og inntil Vekanvegen.Her er det velstelteplenar,buskarog tre og et omfangpå tiltaket, somgjør at areala oppfattast som tunge. Langsmed Ingrid Slettens veg bidrar muren ved vegen til eit parkmessigpregtrassi lite areal.desseområdahar klarerekreativefunksjonar,enten for brukarartil dei avgrensatomtene (bustadene,sweco)eller for ålmenta(parkenved Telesenteret,Ingrid Slettens veg).desseanlegghar ogsåtydelegefunksjonartil oppdelingav gateromma. Side 7

9 3.4 Planstatus Regionalplanfor Samordnaareal- og transportfor Telemark ATPTelemarker vedtekei juni 2014.Denneplanenerstattar ei rekke overordna, regionale planar og moderniserer temaa i dessesamstundes. Side 8 Avinteressefor det føreliggjandedetaljplanarbeideter særlegto ting: Seljordsentrumstadfestastsin statussomkommunesenter i ein fleirkjernestruktur og Seljord definerast som regionalt kollektivknutepunkt. Kommunesenterstatusenhar ingen betydning for planarbeidet, då føremåla i detaljreguleringsplanforslageter i tråd med arealdisponeringai overordna plan (KDP)og ligg innanfor det definerte sentrumsområdet. Statusen som regionalt kollektivknutepunkt betyr derimot at kollektivtrafikken vil kunne oppleve å bli satsa på frå fylkeskommunensi side. Dagensrutebilstasjon oppfyller ikkje kravasomfylkeskommunenhar til eit regionaltknutepunkt.atp lokalisererikkje knutepunktet innanfor tettstaden, dette er det kommunensom må gjere og har gjort gjennom KDPSeljord sentrum.detaljreguleringsarbeidetmå oppfylle kravatil innhald og funksjonalitetsomfylkeskommunenstillar, sjåtil høgre Kommunedelplanenfor Seljordsentrum

10 Kommunedelplanenfor Seljord sentrum er vedteke april 2012 og er det direkte overordna plandokumentetfor føreliggjandedetaljreguleringsplan.føresegnerog retningslinjerfor teiganes6 og fsksynastnedanfor. S6: 30% BYA. Maksimal gesimshøgde8,2 m og mønehøgde13,2m i forhold til gjennomsnittlegterreng. Reguleringsplanskal syne heile teigen samt take omsyn til fsk og tilstøytande trafikk - og grøntområde. Parkeringskal i størstmogeleggrad samlast.ein skal i størstmogeleggrad prøve å oppnå fortetting på parkeringsarealog gjenbruk/omformingav eksisterande bygningsmassei utviklingsprosjekt. Det skal vera eit gjennomtenkt forhold mellom fasade og utandørsfunksjon, spesielt mot omkringliggjande hovudvegstruktur og felles uteopphaldsområde. Det skal vera funksjonelle koplingar mellom parkeringsareal, felles uteopphaldsområdeog turvegen/folkestien.turvegen/folkestienog anna infrastruktur skal samordnast med teig fsk på ein måte som gjev logiske ferdslelinjer for alle trafikantar og god oppleving av busetnaden. I reguleringsplan kan turvegen/folkestien flyttast til ein meir hensiktsmessigtrasé ved utbygging. Det skal planleggjast tilkomst til planfri krysning av fsa2mot fatf1, tilkomsten skal koordinerast med krysning. Innanfor S6kan det tillatast: -detaljvarehandel medgod visuell tilknyting til Ingrid Slettensvegog rundkøyringa i fsa2 -offentlegadministrasjon og kommunikasjon -tilbod for kultur og turisme -arbeidskraftintensiv næringsverksemdsomikkje medfører støyeller støv -publikumsretta offentlegeog private tenester -utandørs trafikkområde knytt til kollektivanlegg i fsk, visuelt og funksjonelt samordnamed bebyggelsen - trafikkområde til utrykning - og sjuketransport Det er ikkje høvetil å etablere verkstad eller utandørs parkering av køyretøy over 7,5 t totalvekt. Eksisterande,mellombelsLPG anleggskal omhandlastsærskilt i ROS analysei sambandmedreguleringsplanlegging. Det er ei målsettingat S6,samanmedS1,skalveraberebjelkeninnanforhandelog servicei Seljord.Høgkvalitet i utformingog materialbrukpåbyggog uteområde,skaldanneein visuell portalsamanmedbusetnadeni teig AVS inn til Seljordsentrum. Side 9 fsk: Det er høvetil å føre opp serviceanleggfor passasjerar.bya maks. 50 m². Turvegen/folkestienog anna infrastruktur skal samordnastmedteig S6påein måtesomgjev logiskeferdslelinjer og god oppleving av busetnaden.detbørutarbeidastfelles planmeds6. Her skalveratilgjengeligarealfor ein installasjon I dei generelleføresegnenetil planenstår det at gjeldandereguleringsplanfor Seljordsentrumgjeld framføre kommunedelplanen.dersom tiltak ynskjastgjennomført, som er i strid med gjeldande reguleringsplan,skaldet utarbeidastdetaljreguleringsplan for heile teig S6og Gp4langsBygdaråi. I detaljreguleringsplanenskal flaumtryggleik og overvasshandteringvurderast. Det skal inngåast utbyggingsavtalefor næringsbyggover 500 m 2 og fleire enn 5 bueiningar.bueiningarskalknytasttil leikeplasspå 15 m 2 per bueiningi maks.500 m avstandog 15 m 2 uteopphaldsareali maks.150 m avstandfrå bustaden,helstpå eigentomt. Det er byggjegrensepå 12,5m frå senterlinjai kommunale vegar.skiltingog reklameskalfylgjedetaljerteføresegner. KDPSeljordsentrumset med fsa2av arealtil omformingav dagensdobbelt T-krysstil ei rundkøyring. Denneløysingaskalauketrafikktryggleiken,lette avkøyringtil Seljordsentrumog lette kryssingav E 134 mot vassfronten.rundkøyringaligg noko meir mot nord og aust i høve til dagenskryssarmtil Ingrid Slettensveg. Dette gjer at delar av teigen fsk ligg på noverandetrafikkareal og kan ikkje byggjastut før etter at rundkøyringaer etablert. KDPsynerturstiar gjennomplanområdet,som er del av eit stinett i heile Seljord.Dessestiane må takastomsyntil i eit detaljreguleringsarbeid,men stiplasseringakanfråvikeplasseringai KDP.

11 3.4.3 PlankartII, del avseljordsentrum Side 10 Gjeldandereguleringsplaner vedtekei 2002og endraved fleire høve,seinasti 2009.Planenset av 4 teigar til forretning(f4-f7),eit områdetil Bedehus(A2)og eit områdeinntil europavegentil park/leik (Fr4) innanfor planområdettil føreliggjandedetaljreguleringsplan.steinsrudvegener regulert som «Vegnr. 4», ein tverrgåandeveg til Vekanvegener ikkje regulert (trassi det misvisande«vegnr. 5» på plankartet).fordei einskildeforretningsteiganegjeldfylgjandeføresegner: b) F4:Detkan oppførastnæringsbygg for varehandelog tenesteyting. c) F5:Det kanoppførastnæringsbyggfor varehandelog tenesteyting.arealeter tenkt til arealkrevjandeutbygging. d) F6: Det kan oppførast næringsbyggfor varehandel og tenesteyting. Innafor varehandel kan det omsetjast varer innan spesialvarer.kolonialvarer kan ikkje omsetjast. e) F7: Det kan oppførast industri og lagerbygg for industriproduksjon.ved evt. utbyggjing/ombyggjing til annan slag verksemd må type verksemd/aktivitet godkjennastav planutvalet. Reguleringsplanen er med andre ord tydelegpå at det ikkje kan etablerastdaglegvarehandel i dette området. Byggjeområdetavsluttastein del meir enn 50 m mot E134,og set soleisatt opent areal mellomutbyggingsområdetog vegkrysset.

12 4 Planprosess 4.1 Førebuandearbeid Dei ulike aktørane hadde ulike former for sonderingsarbeidi framkant av den formelle planprosessen.dettearbeideter skisserti kapittelet om bakgrunnen. Direkte årsaktil at planprosessenseinareblei sett i gong,ligg i at SteinsrudvegenASfekk utarbeidd eit skisseprosjektfor utvikling av eit kjøpesenterhausten2012. blei førespurdi høve til godkjenningsprosessenfor prosjektet og svarte med kravet om ein felles detaljreguleringsplanfor heile S6. SteinsrudvegenAS forsøkte så å verte samd med andre grunneigarari områdetom denneprosessen. 4.2 Oppstartsmøte Formelt oppstartsmøteblei gjennomførtden 14. juni Kommunenopplysteom føresegnerog intensjonar i KDPSeljord sentrum og om krava til utgreiingar. Følgjandekrav til dokumentasjon stillast: Universellutforming Grunnundersøkingar Dokumentasjoni forhold til flomutsatteområder Dokumentasjonom eigedomstilhøve Verneklassei kulturminneplan(sjekkeut) Utbyggingsavtale,skalvarslast samstunde somoppstart. Planleggjar har teke vare på dette. Universell utforming er omtalt i vurderingskapittelet. Grunnundersøkingarer pålagti dokumentasjonskravatil søknadenom rammeløyve.flaum er vurdert i sambandmed ROS-analyse.Eigedomstilhøv er omtalt i kap Verneklasseer vurdert i kapittel om tettstadutvikling.oppstartom arbeidmed utbyggingsavtalarer varsla,sjåvarselmelding. Side Innspeltil oppstartavreguleringsarbeid Innspill Merknader Ansvar Fylkesmanneni Telemark Kravi KDPom tilpassingtil omgjevnadenbør fylgjast opp Åtkomstar for mjuke trafikantar bør sikrasti Plan Føresegneri KDPom universellutforming forventast oppfylgd ROSanalyseskalgjennomførastog evt. fareområdemerkastsomomsynssonepbl 11-8, 12-6 Sikringstiltakmot flaum må gåfram av reguleringsplanen. Einrår til fjernvarme til energiforsyning. Trafikkaksar,parkeringsplassarog byggbør orienterastetter eksisterandemønster.kravom dette i KDP. Viktigegangaksaregulerastmed eigneføremål. Terrengeter uproblematisk.føresegnermå sikretilgangtil byggog utforming av uteanlegg. ROSanalysegjennomførast. Hevingav terreng,flaumvoll,rekkjefølgjekrav Dette har ikkjemed planarbeidetdirekte å gjere og må evt. fylgjastopp med eit privatrettsleg samarbeidmellompartaneved utbygging. PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN TTH

13 Telemarkfylkeskommune Arkeologiskførehandsundersøkingskal gjennomførastføre planenkan vedtakast Fylkeskommunenynskjerå deltake i planprosessenpå vegneav kollektivterminal fski KDP. Statensvegvesen Statensvegvesener positiv til at fski KDP takast med i planarbeidetmed felles infrastruktur med S6. Byggjegrensafrå cl E134setjasttil 50 m. Frisikti kryssetmed Ingrid Slettensvegskal vere 10x138m. Åtkomst til S6bør ikkje gjennomførastmed X-kryssved avkøyringtil bensinstasjon,men leggjastlengstmoglegopp langsingrid Slettensveg. Parkeringi S6bør liggje50 m frå avkøyringtil Ingrid Slettensvegfor å hindre kødanningpå ISV. Trafikkentil handelssenterog kollektivknutepunktet bør separerastog løysingarbør veljast somskiljar gåandeog køyrande.fokuspå gangaksarog krysspunkt. Universellutforming må brukastpå nye trafikkanlegg. NVE Planområdetsjåastpå somsikraopp til 200 årsflaum i Bygdaråi. Lågpunktvil likevel vere utsett for høg grunnvasstandog overvatn.områdetkan vere utsett for flaum ved brot av flaumvoll. Det bør ikkje byggjastinntil flaumvollenog området mot elva bør merkastsom omsynssone. Eigedom43/230 er utelate frå planområdeti strid med krav i KDPom fellesplan i heile S6. Områdetskalinnarbeidasti planen. Kommunener positiv til grunneigarsitt reguleringsønskeom bustadføremål. SeljordUtvikling AS,v/ Vestfold ProsjektutviklingAS SUer tiltakshavarpå eigedommane43/232, 45/254 og 46/67 og ynskjerå utvikle daglegvareforretningog parkeringi området. Teiganebør ha åtkomst frå ISVsamordna Førehandsundersøkinger gjennomførtog rapport underutarbeiding. Fylkeskommunendeltek økonomiski planarbeidetog sikrarat kollektivterminalen regulerastpå ein hensiktsmessigmåte gjennom samarbeidmed Statensvegvesen. Byggjegrensaog frisiktsoneteiknastinn i plankartet. Påbakgrunnav ynsketvart det gjennomført møte med om alternativafor tilkomst. Kommunener samdi ynskettil SVV.Dette er i strid med ynskettil grunneigarsu. Ingendirekte avkøyringarfrå ISVtil p-plassari S6.All trafikk kanaliserastil Steinsrudvegenog fordelastderfrå. Eigentilkomst til bussterminal.regulertegsvegarsomfylgjarnaturlegekorridorar. Føresegner Einføremonfor prosjekthar vore at området må hevastfor å verte sikramot flaum. Omfangetavhevingmå vurderasti samarbeid med NVE. Det setjastein generellbyggjegrensepå 20 m langsbygdaråi.flaumvollregulerastmed passandeomsynssone. Eigendommen43/230innlemmasti planområdet.dette vurderasttil ikkjeå krevje ny varselmeldingom oppstart,då talet berørte partar ikkje aukar.sjåogsåinnspeletfrå Bjørn Sandsdale nedanfor. Ynsketom tilkomst er i strid med tilrådingarfrå SVVog kommunen.einveljarå fylgjedei offentlegeetatanesineføringar. TFK/ SVV Side 12 PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN

14 med kollektivterminal. TeigenfSki KDPinngåri teigen til SU.Det vil verte naudsyntå involveresui innløysingav arealog samarbeidom parkeringsløysingar. SUynskjerdialogi sambandmed planarbeidetfor å finne løysingar. CBREAtrium på vegneav NorskeShell Tilkomstentil bensinstasjonenskalikkje reduserasti tilgjenge,f. eks.av midtrabattar i ISV. BjørnSandsdalen,grunneigar43/230 Grunneigarynskjerat teig 43/230 takast med i planarbeidetogregulerasttil bustadføremål. Utnyttingsgradog mønehøgdeskalgjeredet moglegå setje opp eit byggmed husvære/hyblar. Anleggrelatert til kollektivterminalenregulerast med offentlegeigarform.dette gjevheimeltil å krevjeinnløysingnår planener vedteken.dette må fylgjastopp av grunneigar.alternativt kan offentlegeorgangjennomføre ekspropriasjon. ISVhaldastfri for midtrabattar.vegtraséisv endrastikkje. Ynsketom reguleringsamanmed restenav S6 er i tråd med KDP.Ynsketom bustadføremål krevdispensasjonfrå KDP.Kommunener positivtil dette. Føresegnerutformast i tråd med ynsket. SU TFK/SVV Side 13 PLAN 4.4 Møte undervegsi planprosessen Det blei gjennomførd ei rekke særmøte mellom planleggjar og ulike av dei aktive partane i reguleringsprosessen(seljord kommune, Telemark fylkeskommune, SteinsrudvegenAS, Seljord NæringsbyggAS,VidarTveitenAS).Dessearbeidsmøta skulleavklareaktøranesdetaljerte ynskjefor reguleringav deirateigar. Ut over dessesærmøtehaddeein 4 størremøte med varierandedeltakarar,derav2 fellesmøtemed alle aktørar Planforumsmøte,16.oktober2013 Dette møtet blei halde på bakgrunn av Seljord kommunes ynskje om å inkludere teigen fsk i planarbeidet. Telemark fylkeskommune,vestviken kollektivtrafikk, Statens vegvesenog Seljord kommune møtte. SteinsrudvegenAS var også representert i møtet. Kommunen var av den oppfatningaat ei god løysingav tilhøva for kollektivterminalenikkje ville verte moglegutan å sjå terminalen i samanhengmed teig S6. Planleggjarvar samd i kommunensvurdering. Telemark fylkeskommune var i utgangspunktet skeptisk til planlegging av kollektivterminal på dette tidspunktet, men så fordelane med å regulere no. Statens vegvesen lova fagleg støtte til konseptutvikling. I etterkant av møtet gafylkeskommunentilsagnfor å deltakei planarbeidetsomaktør Avklaringsmøte,25.november 2013 Planleggjarsåfleire prinsipielleutfordringari utarbeiding av konseptetfor tilkomstar og intern infrastruktur.dette mønsteret ville verte avgjerande for korleis S6 ville utvikle seg somein stoppestadlangse134eller somei utviding av det allereie eksisterandesentrum i retning E134.Val av overordna grep ville ha konsekvensar for heile planutforminga.dersomkommunensom regulant ikkje var samd i vald grep, ville det påfølgjande

15 planarbeidetvere bortkasta.planleggjarvaldedifor å be om eit avklaringsmøte.i dette møtet blei 3 ulike grep for trafikale løysingarpresentert og diskutert. ga i møtet klart uttrykk for at dei stør alternativ 3: Berre ein tilkomst til næringsområdetfrå Ingrid Slettensveg,via eksisterande Steinsrudvegen.Kollektivterminalen ynskjast regulert med særskilttilkomst, somberre skalvere for bussarog drop off trafikk. Parkering for passasjerar skal organiserastmed tilkomst frå S6. Side 14 Det forkasta første alternativet ville resultere i ei todeling av utviklingsarealet: Kollektivterminalen og Seljord Utvikling sine teigar ville liggje som ein stoppestadlangse134,mens Areala til Steinsrudvegen AS og den eksisterande busetnaden med sitt utviklingspotensialville liggje som eit separat areal. Kommunen ynskja ikkje utvikling av næringsareal særskiltretta mot vegtrafikkenog ynskjaheller ikkje dei negativetrafikale konsekvensanedette alternativet ville medførfor IngridSlettens vegogkryssetmed E134. Det forkastaandre alternativet ville resulterei to likestilte avkøyringar.hellerikkje dette mønsteret meinte kommunenå vere fordelaktigfor sentrumsutviklingog trafikkavvikling.denneavklaringavar eit signaltil planleggjarom at ynskettil SeljordUtviklingASom tilkomst frå Ingrid Slettensvegikkje kan etterkomast. Planleggjarhar difor fokusert på løysingar,som ivaretek kommunens føring, samstundessom det vart jobba med kompenserandetiltak for optimaliseringav eksponeringog tilgjenge Kommunikasjonundervegs Plankartetvart produserti fleire skritt og sendtut til tiltakshavarari dei ulike teigane.delvisi direkte kontakt, delvis via «fellesmailer».føre det første fellesmøtet kom det dermed fram ei rekke synspunkt,somer lista opp nedanfor: Innspel SteinsrudvegenEigedomAS Det opphavlege konseptet for samanhengjande handelssenterkan ikkje gjennomførast lenger. Ein held på med å utvikle eit nytt konseptfor utbygging i fleire byggjesteg. Reguleringsplanenmå fange dette opp. Det er høve til å dele teigen til handelssenter opp i eigedommane 45/236 og 45/240. Det skal vere høve til kommunikasjon mellom desseteigane. Kommuneadministrasjonen tilrår utarbeiding av planutkast på grunnlag av tilkomstskisse alt. 3, framlagt i møte den 25. november2013. Kommuneadministrasjonen tilrår bruk av takparkering for å redusere arealbruken til grå Merknader Dette er teke opp i plankartet. Konseptfor dette er utarbeidd av POINT AS. Skiljet mellom teiganebrukasttil trafikkorridor mot teigentil SeljordUtviklingAS. Alt. 3 liggtil grunnfor tilkomstar. Takparkeringer ikkje aktuell for nokre av tiltakshavaraneog regulerastdifor ikkje.

16 føremål. Kommunen er positiv til å samleframtidig kring eit felles handelston,men krev at dette utformast med gode utandørs møteplassar utanom parkeringsanlegga. VestfoldProsjektutviklingAS Tilkomst ynskjast utforma i tråd med alternativ 1 eller 2. Forretningsbygger plassert slik at alle alternativ kan realiserast.50 m grensetil E 134 er overhalde. Takparkeringer ikkje aktuell. Det er areal nok til å ha alle tiltak på bakkeplan. Parkeringsareal kan etablerast som felles parkering. Vidar Tveiten Vidar Tveitener positiv til tilkomstalternativ 3, men ynskjer ikkje køyreveg frå Telesenter mot Steinsrudvegenforbi sin eigedom. Holta Håland Alternativ 3 for tilkomst vil vere optimal for området. Viktig at Steinsrudvegenoppretthaldast som tilkomst til 43/227, med høve til buss- og vogntogtrafikk. Bygg i planområdet må ikkje plasserast på ein måte, som reduserer tilgjenge til og innsyn mot 43/227. Eit nybygg på 50 x 30 m ynskjast plassert på eigedom43/227 til framtidig bruk. Telemarkfylkeskommune Skissefor kollektivterminal utarbeidd i samband med førebuingar til KDP Seljord takast som utgangspunktfor arbeidet. Statens vegvesen gjennomfører dei praktiske arbeidsmøtapå vegneav fylkeskommunen. Møteplassar er regulert med føresegnområde og føremål. Det stillast detaljerte kravtil utforming i føresegnene. Side 15 Ynsketom tilkomst er i strid med føringane til planadministrasjonen.bygningsplassering er i samsvarmed ynsket. Ingentakparkering. Parkeringer delt mellom offentleg og privat parkering. Etter fleire møte er ny vegaust for teigen til Tveiten lagt inn i plankartet utan krav til gjennomføring.vegener dermed ein opsjon for tilkomst vedutviklingav teigen. Steinsrudvegen er oppretthalde fram til dagenssnulomme. Denne er regulert bort, men vil ha bestandfram til tiltak i teigenskal gjennomførast. Bygg i planområdet tek omsyn til eks. busetnadpå 43/227. I teigen er det heimel for aukabusetnad. Kraftig omarbeidd skisse er innarbeidd i plankartet Fellesmøte,3. februar2014 Møtet på kommunehusetomfatta dei flesteav dei aktiveaktørane(inkluderttelemark fylkeskommune),samt,statensvegvesenog planleggjar.skisseutkast for plankartetblei presentertog kommentarargjeve.dette utkastetkansjåasttil høgrefølgjande oppsummeringavmerknadenetil planskissavart i etterkant avmøtet sendttil deltakarane: Atkomstforholdeneinn i handelsområdetvia Steinsrudvegenfår bred tilslutning, men Søndre Viken Eiendom er imot denne løsninga. Det foretrekkes en modell med atkomst via kollektivterminalen. Statensvegvesenmener at en avkjøring til kollektivterminalen bør organiseressomt-krysslengerinn langsingrid Slettensveg og kan samordnesmed atkomst til SøndreViken sin eiendom.dersomavkjøring til kollektivterminalenikke skal ha annen trafikk ennbusser,kanatkomstenogsåliggesliktegnet i skissa. Interne trafikkløsningerer for omfattende for de fleste aktørene.kostnadeneer for store. Kommunenvarslerat de vil kreve utbyggingsavtalerog en rekkefølgei utbygging,som vil

17 sikre finansiering av alle grøntområder samt utvikling av den essensielleinfrastrukturen. Aktørene rundt Steinsrudvegener reservert mot trafikkakse mellom Telesenter og Steinsrudsenter,men de flest ser den potensiellenytten. Trafokioskkan væreen potensiell kostnadsfelle.vestrerundkjøring ved Holta Håland er inakseptabel,særlig med tanke på innkjøringi vaskehallen. Grøntområdetpå de eksisterendeboligtomteneer i utgangspunkteten god idé, men har en Side 16 høy prislappfor gjennomføring.kommunenkan aksepterereduksjonav dette området mot at det opprettes et annet grøntområdeet annet sted. Folkestienlangs med elva kan med fordel føres inn mellom eiendommene til Steinsrudvegen/SøndreViken og hen mot kollektivterminalen.stifra parkenvedsteinsrudvegenog til elvaer positivt element. Internt gangstimønstermøter motstand fra enkelte, men kan væreo.k. Vurderesnærmere. GangakselangsIngrid Slettensveger hovedsakeligrelatert til kollektivterminal. Kommunenønskeren reguleringmed et detaljnivå, som låser aktørenepå sentrale punkt. Aktørene ønsker i utgangspunktetfull frihet til utforming av sine respektiveteiger i en byggemelding, men kan akseptere at trafikkareal reguleres med eget formål, mens byggeområdevisesuten detaljer. Statensvegvesentegnerutkast til kollektivterminali hht. atkomstalternativene2 og 3. Seljord kommune ønskeralternativ 3. Framtidig rundkjøring og medfølgendekorrektur av Ingrid Slettensveg må tenkespå, men terminalenmå kunneutviklesuten disseforutsetningenepå plass.detkan værebehovfor 7 bussoppstillingsplasser. Helikopterlandingsplassmangleri skisse. Nesteskisseutkastmå foreliggei løpet av februarmåned.kollektivterminalløsninger viktigste enkeltelement,som må kommepå plass.statensvegvesenetterlyseren mer aktiv holdning fra fylkeskommunen Fellesmøte,8. mai2014 Etter noko lengre arbeidstid enn først venta, vart neste fellesmøte arrangert. I mellomtida vart særleg kollektivterminalen forma og diskutert i fleire arbeidsmøte. Nokre fleire detaljynskje frå grunneigarar vart også innarbeidd i plankartet. Plankartet vart sendt aktørane på mail ved fleire høve. Føresegner vart utarbeidd som utkast. Plankartetog føresegnervart så presentert i nytt fellesmøteden8. mai. Følgjandeoppsummeringvart sendtaktøranei etterkant av møtet: Åpenbare feil i bestemmelsene rettes Krav om rekkefølge for Sk2 og fortauet inntil fjernes Ellers brukes bestemmelsene slik de foreligger og bygges ferdig Veg Sk2 legges om, «over trafoen» og lags med eiendomsgrensa til et nytt krysspunkt med o_sk1. Gp1 reduseres og Bfk1 økes Bfk1 får krav om rekkefølge i fht. o_gp3

18 Det har vært diskusjon om adkomst inn i området, der tiltakshaver på Bbf3 fortsatt ønsker adkomst via kollektivterminalen.det er blitt (igjen) fastslått at det ut fra planfaglige vurderinger ikke er ønskelig med en slik adkomst. Parkeringsanlegg til kollektivterminalen kan det i framtida være plass til, den kan og bør reguleres samtidig med rundkjøringa. Dennesistetilbakemeldingafrå aktøraneligg til grunn for plankartet og føresegneri den versjonen, somsendasttil sakshandsaming. Side Innleveringsmøtemedplanadministrasjonen September 2014 blei det gjennomført eit siste møte mellom planleggjarog planadministrasjonen. Her skulle planens«endelege»utforming synastfram for planadministrasjonenog problematiske tilhøve drøftast. Under møtet kom det i tillegg fram frå administrasjonens side at planadministrasjonenkjem til å jobbe for ei endring av kommunedelplanen,som vil opne for bustadføremåli planområdet.administrasjonenville ikkje vere negativemot evt. bustadføremåli reguleringsplanforslaget, i strid med gjeldandekommunedelplan.påbakgrunnav dette sistemøtet blei plankartet,føresegnerog planomtaleendrafør endeleginnleveringtil sakshandsaming Avslagpå søknadom sakshandsaming Planadministrasjonenhar saksbehandlaplanforslagetetter oversending.den 30. september2014 blei det sendt eit brev til planleggjarom at planadministrasjonenikkje kunnefremje planforslagettil politisk handsamingpå grunn av avvikmellom overordnaplan og planforslaget.avvikalåg i høvet til bensinstasjoni ein teig og i for høg BYAi heile området. I tillegg var krava til parkeringsdekningi framleggtil detaljplan lågareenn det som er regulert i noverandereguleringsplan.planframlegget blei kravdomarbeiddføre ein ny oversendingmed høvetil politiskhandsaming. I sambandmed endringav planenblei det haldeeit nytt fellesmøte. Planleggjarla fram sisteversjon av planforslaget.tiltakshavarpå teigane 43/232, 45/254 og 46/67 presenterte sitt syn om korleis området bør utviklast. Ein konkludertemed at planforslagetikkje endrast,men at tiltakshavaranei dei einskildeteiganebør vurdere korleisden detaljerte utviklingaav tomtene bør sjå ut. I det same møtet orienterte,ved plansjef Frid Berge,om utbyggingsavtalerog kommunens forventningar i høvetil 18-1&2 PBL.Kommunenynskjerikkje å inngåavtalemed einkvarpart, men vil i stadenha ein samlaavtaleparti form av eit investeringsselskap Fyrstegongshandsamingavplanforslag Planforslagetvart handsamai Plan,miljø og tekniskutval den i utvalsak70/14. Følgjande vedtakvart fatta: Detaljreguleringsplanfor SeljordsentrumS6får dispensasjonfor bustadføremålog vert lagt ut til offentlegettersyn,jf. PBL 12-10, først etter at fylgjandepunkt er endraog framlagd.

19 1. Rekkefylgjekravaendrastetter Rådmannensforslag 2. Konsekvensav føreslegenbyggjehøgdeog endringav grunnhøgdefor omliggandebusetnadmå synleggjerastpå 3D-modell Offentlegettersynog merknadertil planen Reguleringsplanenlåg ute til offentlegettersyni perioden22.desember februar2015.Det kom høyringsinnspel frå 8 partar. Plan,miljø og tekniskutvalvart gitt orienteringom innkomne merknaderetter høyringi møte Side 18 Høyringsinstans Statensvegvesen NVE Fylkesmanneni Telemark Telemark Fylkeskommune Innkomnemerknader SVVhar komemed 11 kulepunktsomomhandlarplasseringav parkeringsplassar, utforming av kollektivterminal,innfartsvegar,støyfor bustader,plasseringav leikearealog fokuspå korleisein kanunngå trafikkfarlegesituasjonarmed godeplangrep. - NVEpeikari sitt innspelat planenleggopp til ei hevingav arealpå utbyggingabakflaumvolltil Bygdaråisomsikrarområdetfor 200 årsflaumer eit godgrep. - Vidareber dei kommunevurdereflaumfareknytt til bekkedragsomkjem langsingridslettens vegog frå sentrumnå når det planleggastfor ny bruk av område. - Fylkesmannenforventarein høgutnytting av arealeti planområdeog er positivetil at det er opnafor bustader,då dette kanreduserapressetpå verdifullelandbruk- og naturområderi nærleikenav sentrum. - Fylkesmannenpeikarpå dei rikspolitiskeretningslinenefor born og unge, punkt 5, somunderstrekarat arealsomvert nytta av born og ungeskal veresikramot forureining,støytrafikkfarem.m, og ber kommunen vurdereom dette er løysttilstrekkelegi planområdet. - Parkeringhar fått avsette relativt store arealpå bakkenivåi planområdet.fylkesmannentilrår at det etablerastmindrearealkrevjande parkeringsløysingarsomtil dømestakparkering,eller underbakkenivå. - Peikarpå at det i planområdeopnarfor bruk av alternative energiløysingarog ber kommunenfylgjeintensjonanei sineigenklimaog energiplanfor å sikredette i retningslineri føresegna. - Peikarpå at det i planenikkje er gjort greiefor støyog vurderingarav påverknadenfor støy.dette er eit vesentlegbrot på statlegeretningsliner og kanom det ikkjeblir retta opp føre til at planvedtakblir kjendugyldig. - Harforventningarom at det blir stilt minimumskravtil tal på bustaderi føresegnafor å sikreei høgutbyggingstettleik. - I plankarteter ikkjeomsynssoneflaum merkaav, dette forventar fylkesmannenat blir ordnaopp i. - Fylkeskommunenhar i sinefråsegngjort greiefor at det tykkjer at den fysiskeløysingafor kollektivterminalener bra. Vidarepeikardei på at grunnerverv,opparbeiding og tilretteleggingfor drift av kuntepunktetbær løysastav kommunenog Statensvegvesensomvegeigarar. Fylkeskommunenkanetter nærarevurderinggje nokoøkonomiskstøtte. - Fylkeskommunengir klar tilrådingom at kommunenmed bakgrunni prinsippetom Seljord-93 samtoverordnamål i Samfunnsplanenbør vurderealternativeplangrepfor å sikreein meir attraktiv utviklingknytt til dette viktigeog sentraleområdetav Seljordsentrum.

20 TelemarkBilruter VidarTveitenAS Steinsrudvegen eigedomas, SeljordeiendomASog SeljordNæringsbyggAS - Telemarkbilruter påpekeri sinemerknaderat dei ikkjeer einigei løysingafor tilkomst til parkeringsplassar for kollektivknutepunktet.dei peikarpå at dei har langerfaringfrå bransjenog løysingasomer valt gir ein dårlegtilgjengefor kombinasjonbil/buss.deiynskjerei tilkomst paralleltmed kollektivterminalentil parkeringsarealsp7ogsp8. - VidarTveitenAshar i sitt høyringsutkastpeikapå fleire områderder planenbør utbetrast. Deier skuffaover at innspelgjevei planperioden ikkjeer tatt omsyntil i framleggingaav planen.deiutrykkerklart at heile planen,med føresegner,ber pregav manglandekunnskaparog forståing av kvaein slik planskaltene til, og korleisdenskalnyttast. - Deipeikarpå klarefeil og manglarog har fleire spørsmålknytt til både rekkjefølgjekravog føresegn,samtrår kommunentil å engasjereeit eksterntfirma slikat ein får ein plansomer realiserbarog forutsigbar. - Vidarehar dei merknadtil at tomta firmaet eig ikkjenaturleghøyrertil ein utbyggingsplanfor ubygdearealsørfor Steinsrudvegen.Hanmeiner det må verefeil og misforstått,og må rettast sidantomta deirahar tilgang på veg,vatn, kloakkog er fylt opp til dei høgdersomer fastsett. - Deiber kommunenutsetjedenvidarebehandlingainntil det er gjennomførtei vesentleg oppryddingslik at planenkantene vidare utbyggingpå ein godmåte. - Deitre firma representerergrunneigarari planområdeog dei meiner planforslagetlangt på vegtar varepå formålet, men ber administrasjonog politisk leiingå vurdereein høgarearealutnyttingpå det aktuelleområdet. - Deipeikerpå ein bør sikrenaudsyntog hensiktsmessigtrinnvis gjennomføringog utvikling,og foreslårtil dømesat kommunenkaninngå utbyggingsavtalarmed dei enkelteutbyggjarane. Side 19 - Deipeikarpå at det er ei utfordring at planenleggopp til byggjegrunn somligg1 1,5meter over byggjegrunnentil eksisterandebygginnanfor planområdet. - VidareynskjerSeljordEiendomASå behaldesjølvvaskeanleggetpå eigedomensin.det er i planenlagt opp til at denneskalfjernast,men anleggetblir godt brukt og selskapetynskjerderfor å behaldeanlegget vidare. - SteinsrudvegenEigedomASleigertomt til LPG-anleggettil Seljord VarmeserviceAS.I planener det lagt opp til at anleggetblir fjerna, selskapetserdet somviktig å haldefram med å finne plasstil anleggetog kjemmed framleggom å flytte anleggetpå andresidaav Steinsrudvegen, veggi veggmedsjølvvaskeanlegget. - Leikearealtil bustadynskjerdei å sjåpå alternativplasseringav. - Deibedogsåom at endringarav fasadarog bygningsstrukturpå eksisterandebyggblir unnatekerekkjefylgjekravai planen. SøndergaardRickfeltAS - SøndergaardRickfeltAShar sendtinnspeltil detaljreguleringapå vegne av InvestTelemarkVestfoldAS(InvestTeVeAS)og SeljordutviklingAS(SU AS),sistnemndeer eigdav SøndreVikenAS.Deiutrykkerat dei som betydeleggrunneigarikkjehar nåddfram med sinekravi planprosessen samtat dei ynskjerå utvikle områdettil bestefor Seljord,men på gitte premisser. - Deiynskjerå sjåpå ein moglegopsfor å realiserakollektivterminalenog er villigetil å strekkjeseglangt for å få utvikle dennesentraledelenav tomta. Plananedeirafor ny butikk ynskjerdei å integrerei denframtidige

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hans Kristian Dolmen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS 03.06.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: L13 Saksnr.: 2013/3108-27 Sakshand.: Frid Berge Direkte tlf.: 35065152 Dato: 05.11.2014

Seljord kommune Arkiv: L13 Saksnr.: 2013/3108-27 Sakshand.: Frid Berge Direkte tlf.: 35065152 Dato: 05.11.2014 Seljord kommune Arkiv: L13 Saksnr.: 2013/3108-27 Sakshand.: Frid Berge Direkte tlf.: 35065152 Dato: 05.11.2014 Saksfr amlegg Utval Utval ssak Møtedato Plan, miljø og teknisk utval 70/14 26.11.2014 Detaljregulering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT

Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT Føresegner til detaljreguleringsplan for: HATLEBAKKANE I LEIKANGER KOMMUNE GODKJENT 10.12.2015 Vik i Sogn, 30.desember 2014 e-post: alvor@live.no 1 etablert 1961 Reguleringsføresegner for Hatlebakkane

Detaljer

Reguleringsplan for Solbakkin

Reguleringsplan for Solbakkin Reguleringsplan for Solbakkin Oppsummering og vurdering av merknader ved varsel om oppstart Oppland fylkeskommune Sitat Regionalenheten: «Planområdet er i dag uregulert, men er vist i kommunedelplanen

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju

Melding om vedtak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/ Hanne Heieraas Evju «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2014/291-27 Hanne Heieraas Evju 02.12.2015 Melding om vedtak 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Geiskeli

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Statens vegvesen Turistvegprosjektet Reguleringsplan Riksveg 51 Valdresflye Valdresflye vandrarheim i Øystre Slidre kommune Orientering om planen Besstrond Maurvangen Valdresflye vandrarheim Bygdin Beitostølen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning Aukra kommune Plan og utvikling Arkivsak: 2013/881-32 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 17.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 52/14 Drift og arealutvalet 12.11.2014 94/14 Kommunestyret

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8

Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Planbeskrivelse 2011014 NEDRE LIAHAGEN AUST GNR 190 /BNR 8 Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert: 08.04.13 Retta: 29.07.13 Retta: 17.09.13 Vedtatt i

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN II, TORPO, ÅL KOMMUNE DATO FOR KOMMUNESTYREVEDTAK: 0. INNLEIING. REGULERINGSFØRESEGNENE GJELD FOR OMRÅDET INNANFOR REGULERINGSGRENSA SOM

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen: Port Steingardseid as c/o GSE Sandvik as 5419 Fitjar Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard16020 Bergen: 31.03.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR PORT STEINGARDSEID,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN AUST

1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN AUST «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2015/236-12 Hanne Heieraas Evju 07.04.2017 1. GONGS HANDSAMING OG UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR H2 OG H3, HOVDEN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE

Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE Føresegner til reguleringsplan for: SÆBØ 2 I VIK KOMMUNE Detaljplan for Sentrumsføremål, bustadar, barnehage, grøntstruktur og veg/samferdsle Plan ID: 1417 2015004 HØYRINGSUTKAST Dato: 30.5.2016 Arkitektfirma

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no VINDAFJORD KOMMUNE FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG REGULERINGSFØRESEGNER OPPDRAGSNR. UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT A084072 auv

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer