Strategi for. KFUK-KFUM Global

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015"

Transkript

1 Strategi for KFUK-KFUM Global Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

2 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet KFUK-KFUM Globals visjon og formål KFUK-KFUM Globals bakgrunn og styrker Strategiens funksjon KFUK-KFUM Global: Vår posisjon og målgruppe KFUK-KFUM Global - hvordan vi jobber KFUK-KFUM Global - Tematisk fokus for det vi gjør : Demokratisk borgerskap (democratic citizenship) : Miljørettferdighet (environmental justice) : Økonomisk rettferdighet (economic justice) : Rettferdig fred (just peace) Tverrgående tema : Det hele mennesket : Likestilling : Klima, miljø og bærekraft : Unges deltakelse : Antikorrupsjonsarbeid Geografisk fokus : Kriterier for valg av partnerland : Kriterier for valg av partnere : Sørlige og østlige Afrika : Sør-Asia : Midtøsten : Europa Arbeidsmåter : Partner- og prosjektsamarbeid : Organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging : Rettighetsbasert tilnærming og talerørfunksjon : Nord-Sør informasjonsarbeid og global bevegelsesbygging : Migrantdeltakelse (diasporadeltakelse) : Ungdomsutveksling : Vennskapsforbindelser mellom lokalsamfunn : Frivillig arbeid og lokale grupper Utvikling av organisasjonen og mobilisering av ressurser : Giverrekruttering og giveroppfølging : Innsamlingsaksjoner i eierorganisasjonene : Den økumeniske familie i Norge : Offentlig støtte : Støtte fra private stiftelser/organisasjoner/firma : Frivillige støttespillere og lokale grupper Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

3 1. KFUK-KFUM Global vår identitet 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål KFUK-KFUM Global er en økumenisk og diakonal utviklings- og solidaritetssorganisasjon. Vi er eid av Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere og arbeider i partnerskap med søsterorganisasjoner i World Alliance of YMCAs (Verdensforbundet av KFUM) og World YWCA (Verdens KFUK). Vi mener at alle mennesker i verden er skapt i Guds bilde med ukrenkelig menneskelig verdighet. Vår globale bevegelse mobiliserer til felles handling for å verne om menneskets verdighet og å fremme global rettferdighet. Vår visjon Sammen løfter vi verden understreker vår tro på at dersom vi løfter sammen kan vi forandre verden. I arbeidet med å realisere denne visjonen er KFUK-KFUM Globals arbeid basert på fem universelle verdier: rettferdighet, menneskerettigheter, barmhjertighet, solidaritet og åpenhet. I KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge vil vi utfordre til internasjonalt engasjement og deltakelse, og sammen med KFUK og KFUM i andre land vil vi bidra til å sikre alle menneskers rettigheter og like muligheter. KFUK-KFUM Globals virksomhet er ledet av troen på Guds omsorg for det hele mennesket. Gjennom vårt diakonale arbeid ønsker vi å gjøre evangeliet i handling og uttrykke dette gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og felles kamp for rettferdighet. Vårt arbeid skal derfor fremme og beskytte menneskerettighetene og være kjennetegnet av kampen mot urettferdighet. Vi vil bidra til å skape trygge fellesskap og gode livsvilkår i et solidarisk samarbeid preget av åpenhet og ærlighet. Ytterligere globalisering og integrering av våre internasjonale KFUK- og KFUM-bevegelser vil styrke den globale folkemakt som disse to verdensorganisasjonene representerer, og øke vår mulighet til å påvirke beslutningstakere fra lokalt til globalt nivå, i retning av økt respekt for menneskerettighetene og rettferdig fordeling av verdens ressurser. KFUK-KFUM Global mener at alle mennesker har rett til et liv uten fattigdom og at fattigdommen kan avskaffes gjennom strukturelle politiske endringer. Med forankring i den kristne tro og med forståelse av mennesker som ånd, sjel og kropp samarbeider KFUK-KFUM Global med partnere internasjonalt i programmer som mobiliserer til lokal deltakelse, viser konkret omsorg for, og gir nye muligheter for barn, ungdom og kvinner, uten hensyn til, tro, etnisitet, nasjonalitet eller politisk oppfatning. Vi ønsker å være del av en global bevegelse som kjemper for hele menneskets verdighet og rettigheter. 1.2 KFUK-KFUM Globals bakgrunn og styrker KFUK-KFUM Global ble etablert i 2005 som en fusjon av Delta Internasjonalt, Ungdomsmisjonen og Øst-Europa engasjementet i Norges KFUK-KFUM. Det internasjonale engasjementet til KFUK-KFUM bevegelsen i Norge ble dermed samlet i én organisasjon. KFUK-KFUM Global har to eierorganisasjoner, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere som til sammen har ca medlemmer og driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid i Norge. Medlemsmassen er hovedsakelig i aldersgruppen 8-25 år. KFUK-KFUM Global er del av to verdensomspennende bevegelser og samarbeider med de to verdensorganisasjonene; World YWCA og World Alliance of YMCAs. Til sammen er disse to organisasjonene blant verdens største ungdomsbevegelser, og YWCA alene er verdens største kvinneorganisasjon. For tiden har KFUK-KFUM Global partnere i Afrika (Kenya, Sør-Sudan, Madagaskar og gjennom Afrikaalliansen i Zimbabwe), Asia (Bangladesh og Sri Lanka) og Midtøsten (Det Palestinske Området). Organisasjonen jobber gjennom direkte partnerskap og gir prosjektstøtte til partnere i samarbeidsland, med støtte fra Norad, FOKUS og egne innsamlede midler, og driver ungdomsutveksling med støtte fra Fredskorpset, i tillegg til Nord-Sør informasjon i Norge med støtte fra Norad. Organisasjonen skal og forvalte relasjonene til de regionale YMCA alliansene. KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge driver aktiv programvirksomhet overfor sine medlemmer, og disse medlemmene er hovedmålgruppen for KFUK-KFUM Globals Nord-Sør-informasjonsarbeid. Partnerne i Sør er premissleverandører for organisasjonens fokus og prioriteringer i Nord-Sør-informasjonsarbeidet. Det er en styrke at KFUK-KFUM Global kan skape engasjementet i Norge gjennom global bevegelsesbygging og felles beslutningspåvirkende kampanjer med KFUK- og KFUM-medlemmer i utviklingsland. En sterkere integrering av den globale KFUK- og KFUM-bevegelsen gir oss forståelse for hvordan livsvilkår i andre land er påvirket av politikk i Norge og Vesten. Medlemskapet i verdensorganisasjonene gjør at medlemmene i Norge er del av en global bevegelse og kan forstå seg selv som globale medborgere. Vi har store muligheter til å utnytte disse fortrinnene til å øke den globale bevegelsens påvirkningskraft på Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

4 global politikk, og skape politiske strukturelle endringer som kan bidra til å avskaffe fattigdom, stabilisere klimaet, styrke demokratiutviklingen og fremme rettferdig fred. 2. Strategiens funksjon Perioden var organisasjonens første strategiplan-periode og hadde fokus på å etablere organisasjonen, skape en forutsigbar økonomi og forutsetning for drift og utarbeide gode rutiner for økonomi- og prosjektforvaltning. Et mål i arbeidet med ny strategi for perioden har vært å spisse organisasjonens profil og tydeliggjøre tematisk fokus og geografisk konsentrasjon for organisasjonens program-portefølje. Strategien bygger videre på organisasjonens basisdokument. Strategien skal være retningsgivende i forhold til å ta valg med hensyn til prioritering av prosjekter og aktiviteter. Siden KFUK-KFUM Global jobber gjennom direkte partnerskap er det en kontinuerlig utfordring å unngå å spre seg for mye geografisk og tematisk. En viktig funksjon for strategien er derfor å definere organisasjonens kjerneområder, gi retning og prioriteringer og sikre at organisasjonen holder seg innenfor dette. Innenfor strategiperioden har organisasjonen som mål å gå fra treårig prosjektavtale til rammeavtale med Norad. Strategien svarer på hva som er KFUK-KFUM Globals særegne kompetanse og identitet og baserer seg på dokumentet Prinsipper for Norads støtte til sivilt samfunn i Sør. I tillegg skal strategien skape stolthet, entusiasme og ansvarsfølelse for KFUK-KFUM Global blant ansatte, frivillige i KFUK-KFUM Global og blant medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Strategien skal og gi retning og inspirasjon til de to programområdene som tidligere lå under Ungdomsmisjonen og Europadesken i Norges KFUK-KFUM. KM Global ønsker fortsatt å utvikle programarbeid som forkynner evangeliet og som bygger bevegelse i Europa, men da med andre midler enn norske offentlige bistandsmidler. 3. KFUK-KFUM Global: Vår posisjon og målgruppe Verden er i stadig endring og dette får store konsekvenser for bistand- og utviklingssektoren i Norge. Norsk utviklingsarbeid har blitt mer spisset om norske komparative fortrinn, og det er et økt fokus på hvordan utviklingsbistanden kan brukes strategisk med hensyn til utvikling. Det sivile samfunn har vært en sentral bærebjelke i den nordiske modellen og uunnværlig i utviklingen av det moderne norske samfunnet. Et fokus på oppbygging av det sivile samfunn ansees dermed som et av Norges komparative fortrinn innen utvikling. KFUK-KFUM-bevegelsen spiller en viktig rolle med hensyn til å bygge det sivile samfunn i våre samarbeidsland, et sivilt samfunn som vil føre til økt demokratisering og ansvarliggjøring av staten i de gjeldende landene. Målet er demokratisering av maktstrukturer, der man søker å bidra til å forskyve makt fra etablerte makteliter til den generelle befolkningen, med et spesifikt fokus på underrepresenterte grupper som kvinner og ungdom. YWCA-YMCA-bevegelsen i samarbeidsland har allerede mange unge mennesker involvert i sitt arbeid, men den rettighetsbaserte tilnærmingen der vi utruster og mobiliserer ungdom til å holde egne myndigheter ansvarlig for godt styresett og oppfyllelse av menneskerettighetene, må styrkes. Den globale bevegelsens arbeid med Tusenårsmålene 1 må også forsterkes. Disse utviklingsmålene har global annerkjennelse og danner et naturlig utgangspunkt for utviklingsarbeid. Vi vil jobbe for at Tusenårsmålene videreutvikles i retning av avskaffelse av fattigdom, og med et økt fokus på sosial og økonomisk rettferdighet. KFUK-KFUM Global vil være den norske organisasjonen som gjenkjennes for sin spisskompetanse på ungdom og unge voksne kvinner og menn, både i programarbeidet i partnerlandene og i informasjonsarbeidet i Norge. Våre eierorganisasjoner i Norge har en tydelig ungdomsprofil, og KFUK-KFUM Global ønsker å forsterke vår forankring i disse strukturene. At unge mennesker gis en tydeligere stemme og medvirkning i utformingen av utviklingspolitikken, er et mål for KFUK-KFUM Global. Det finnes flere utviklingsorganisasjoner i Norge som har fokus på barn som målgruppe (for eksempel Redd Barna, UNICEF, SOS Barnebyer) og noen som har sitt hovedfokus på kvinner (Care, FOKUS), men få organisasjoner har valgt ungdom som hovedmålgruppe. 1 Tusenårsmålene er mål vedtatt av FN om reduksjon av fattigdom innen 2015 (http://www.fn.no/tusenarsmalene) Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

5 KFUK-KFUM Global søker å være en dynamisk og lærende organisasjon som våger å teste nye ideer og som er i stadig utvikling. Organisasjonen skal involvere unge mennesker aktivt i utformingen av arbeidet, samtidig som de er primærmålgruppen for organisasjonen. Målgruppen for KFUK-KFUM Globals arbeid i Norge og i prosjektene med partnere i er barn, ungdom og unge voksne i alderen 8-35 år. De tematiske fokusområdene skal være relevante for denne målgruppen. 4. KFUK-KFUM Global - hvordan vi jobber KFUK-KFUM Global representerer broen mellom eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUMspeidere på den ene siden, og organisasjonens partnere i samarbeidslandene på den andre siden. KFUK-KFUM Global skal spre informasjon om problemstillinger som påvirker partnere med mål om å skape engasjement og handling i Vesten, samtidig som organisasjonen skal kanalisere det internasjonale engasjementet, inkludert økonomiske midler, fra Norge til partnere i samarbeidslandene. I sin relasjon til eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, ønsker KFUK-KFUM Global å spre kunnskap og bygge et globalt engasjement for en rettferdig verden blant de medlemmene i Norge. Gjennom samhandling med eierorganisasjonens programarbeid i Norge, vil KFUK-KFUM Global legge til rette for konkrete handlingsalternativer for globalt engasjement. Det er et mål at medlemmene i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge skal oppleve seg som globale medborgere og handle deretter. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global samarbeide nært med ansatte og frivillige i de to organisasjonene og først og fremst spille en rolle som tilrettelegger. Vi ønsker også å tilrettelegge for utviklingen av vennskapsforbindelser mellom lokale KM enheter/foreninger i Norge og tilsvarende i våre partnerland. Kommunikasjon, myndiggjøring og beslutningspåvirkning er sentrale stikkord når vi skal beskrive hvordan vi jobber. Denne metoden har stort potensial for å kombineres med globalt programarbeidet hos eierorganisasjonene, f.eks. Ten Sing og speiding. Det vil jobbes konkret med utvikling av ideer knyttet til Global speiding og Global Tensing. I relasjonen til partnerne i våre samarbeidsland, vil KFUK-KFUM Global søke å gjensidig bygge kapasitet, utvikle organisasjonene og bidra til å styrke det sivile samfunn. I tillegg vil KFUK-KFUM Global bistå med å skaffe til veie midler som kan bidra til at partnerne kan skape mer rettferdighet for ungdom i egne land og jobbe sammen med partnerne for å sikre ungdoms rettigheter. En hovedstrategi vil være å myndiggjøre ungdom gjennom å gi kunnskap om deres rettigheter og årsakene til at rettigheter ikke innfris. KFUK-KFUM Global ønsker å bidra med gode analyser og dokumentasjon forøvrig som kan sette unge mennesker, både i Norge og programland, i stand til å utøve sine plikter som globale borgere og bidra i kampen for en rettferdig verden. KFUK-KFUM Global ønsker å støtte prosesser som bygger enheter innenfor det sivile samfunn og setter unge mennesker i stand til å kollektivt, gjennom grupper i YWCA- YMCA bevegelsen, utøve et demokratisk press på både formelle og uformelle pliktbærere og beslutningstakere. I alt vi gjør ønsker vi å være rettighetsbasert og fokusert på å skape myndiggjøring på individnivå og politisk endring på samfunnsnivå. I vår relasjon til verdensorganisasjonene, World YWCA og World Alliance of YMCAs, og søskenorganisasjoner innenfor KFUK-KFUM-bevegelsen i Nord, vil KFUK-KFUM Global samordne seg med hensyn til prioriteringer, advocacykampanjer og temaer, koordinere partnerskap og prosjektstøtte, og stå sammen om kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling av nasjonale KFUK og KFUM bevegelser i utviklingsland. KFUK-KFUM Global vil oppmuntre de to globale organisasjonene til å styrke sin innsats innenfor global beslutningspåvirkning og innta en posisjon der den globale KFUK-KFUM-bevegelsen kan være med å legge premisser for global fordelingspolitikk og annen global politikk som påvirkers ungdommers liv. Dette er særdeles relevant i forhold til global økonomisk politikk (sysselsetting, handel, gjeld, skatt, etc), global klimapolitikk (utslippsreduksjoner, tilpasningsfinansiering, teknologioverføring, etc), global regulering av selskaper (skatt, menneskerettigheter, okkupasjonsområder, etc) og global freds- og våpen politikk. Slik jobber vi med KFUK og KFUM partnere: Målet og hensikten med alt vi gjør som Global er å fremme myndiggjøring av unge mennesker og konstruktiv påvirkning av politiske rammebetingelser som legger grunnlag for respekt for det hele menneskets rettigheter. Sammen med partnere jobber Global på 3 nivåer: 1. Individ, familie: fokus på levebrød, livskunnskap og ferdigheter for verdige liv. 2. Lokalsamfunn: fokus på grunnleggende tjenester og holde lokale myndigheter ansvarlige. 3. Nasjonalt/global: fokus på politisk forandring som sikrer hele menneskets rettigheter. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

6 Vår hovedstrategi vil innebære å bygge en global sosial inter-religiøs bevegelse for rettferdig fred. All historisk erfaring viser at bevegelsesbygging er eneste bærekraftige vei til omfattende sosial forandring. Våre to fantastiske nettverk, YWCA og YMCA, representerer enorme muligheter for sosial bevegelsesbygging. Gjennom vårt programarbeid vil vi derfor etablere grupper av unge mennesker på laveste grassrot nivå. Disse gruppene vil vi fasilitere med skolering og myndiggjøring på en slik måte at de blir kraftsentra for uformell utdanning og dynamisk sysselsetting. Dette vil hjelpe unge mennesker som ofte har gått glipp av mye formell utdanning til å ta igjen det tapte og sikre seg en plattform for innhenting av livsviktig kunnskap og tilgang til en sosial bevegelse som kan stå sammen med dem i kampen for det hele mennesket. Dette kan illustreres ved å relatere et slikt arbeid til de 3 nivåene nevnt ovenfor: 1. Låne- og sparegrupper (VICOBA): spare penger til å utvikle levebrød, gruppene som plattform for skolering. 2. Offentlig kostnadssporing (PETS): monitorere lokale myndigheters produksjon av velferdstjenester og sjekke at de offentlige midlene blir brukt på beste måte for å maksimere de ofofentlige rettighetsbaserte tjenestene. 3. Rettferdig politikk (økonomisk rettferdighet, miljø rettferdighet, rettferdig fred, demokratisk borgerskap): Skape bevissthet om samfunnsforandring, demokratisering, ikke-voldelig motstandskamp og globale kampanjer for rettferdig politikk. 5. KFUK-KFUM Global - Tematisk fokus for det vi gjør Følgende vurderinger er vektlagt i valget av tematisk fokus for KFUK-KFUM Global: Tema skal ha et tydelig rettighetsfokus og være koordinert med World YWCA og World Alliance of YMCAs, og partnerne. Tema skal velges der KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM bevegelsen i Norge har særlige komparative fortrinn og kapasitet til å tilføre en tilleggs verdi, og hvor det sivile samfunn har en spesiell rolle å spille. Tema må være relevante for primærmålgruppen ungdom og gi unge mennesker mulighet til å delta aktivt i utformingen av politikk og oppfyllelsen av Tusenårsmålene. 5.1: Demokratisk borgerskap (democratic citizenship) Utvikle demokratisk rettighetsforståelse hos unge mennesker og myndiggjøre dem til aktiv demokratisk deltakelse fra lokalt til globalt nivå. Det er stort behov i våre programland for å styrke ungdoms involvering i arbeid knyttet til demokratiutvikling og godt styresett. Med inspirasjon fra Afrika Alliansen av KFUM sitt arbeid omkring dette ønsker vi å gi ungdom en sterkere stemme, rom for at denne stemmen kan bli hørt i organisasjonen og i samfunnet, og skape samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse blant ungdom. Bakgrunnen for dette er at ungdom ofte misbrukes av politiske krefter til blant annet å skape uro og konflikter, og at unge mennesker må få muligheten til å være likeverdige samfunnsborgere som kjenner og krever sine rettigheter på lik linje med andre. Samarbeidet med partnerorganisasjoner skal bidra til økt sivil deltakelse, demokratisk styresett, medbestemmelsesrett og åpenhet i forvaltningen. KFUK-KFUM Global ønsker å bidra til at ungdom oppfatter seg som verdensborgere og bruker sine demokratiske rettigheter på ulike nivå. Vi skal også bekjempe diskriminering av unge kvinner og fremme en moderne og rettighetsbasert maskulinitet. Fokusområder: - Ledertrening og organisasjonsutvikling. - Ungdom og styresett: Sikre ungdoms-representasjon i besluttende organer innenfor KFUK og KFUM. - Myndiggjøring av ungdom gjennom skolering i rettigheter og beslutningspåvirkning. - Global bevegelsesbygging og utveksling for myndiggjøring og kampanjearbeid for politisk endring. - Myndiggjøring av ungdom i transformativ maskulinitet: fulle rettigheter til kvinner. 5.2: Miljørettferdighet (environmental justice) Unge mennesker er aktive borgere og forandringsagenter i kampen for rettferdig miljø- og klimapolitikk fra lokalt til globalt nivå. I tillegg til å være et tverrgående tema for alt arbeid KFUK-KFUM Global driver, er klima og miljø et eget tematisk fokusområde for organisasjonen. Ettersom årsakene til klimaproblemene først og fremst ligger i vår forbruksatferd i Nord, vil arbeidet med klima og miljø i stor grad rette seg mot å endre holdninger, skape engasjement og endre handlinger blant de ca medlemmene og deres familier i de to eierorganisasjonene, Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK- KFUM-speidere. KFUK-KFUM Global søker å påvirke beslutninger i Norge og skape politisk endring som bidrar til klimarettferdighet. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

7 I samarbeidet med partnere i utviklingsland ønsker vi å støtte tiltak som gir effektiv tilpasning til klimaendringer og som kan tilrettelegge for lavutslippssamfunn. Vi ønsker også å støtte tiltak som sikrer miljørettferdighet i lokalsamfunnet. Bevisstheten blant ungdom over hele verden for viktigheten av å bevare naturen ren må økes. Selskaper som forurenser miljøet må gjennom målrettede kampanjer presses til full respekt for miljørettigheter. Fokusområder: - Skolere ungdom om klimatilpasning og effektive miljøtiltak i lokalmiljøet. - Kjempe for rettferdige utslippsbegrensninger på karbongasser gjennom internasjonale avtaler. - Myndiggjøre ungdom om retten til rent vann og trygge sanitærforhold, og utvikle levebrød innenfor vannhøsting og organiske tørr-toaletter. - Bevisstgjøre ungdom om ren energi og bærekraftig jordbruk, og utvikle levebrød innenfor organisk jordbruk og fornybar energi. 5.3: Økonomisk rettferdighet (economic justice) Unge mennesker er myndiggjort til å ta kontroll over egen økonomi og skape politisk strukturell endring som sikrer økonomisk rettferdighet fra lokalt til globalt nivå. Det er stor arbeidsledighet i mange av våre programland. Ungdom er spesielt utsatt for manglende sysselsetting. Dette skaper utfordringer for unge mennesker og kan føre til store problemer på flere områder. Vårt programarbeid skal hjelpe unge mennesker til å få tilgang på finansiering og til å utvikle næringsvirksomhet og sikre sysselsetting. Mange unge mennesker i våre programland lever daglig med situasjoner der staten på lokalsamfunnsnivå ikke leverer rettighetsbaserte grunnleggende tjenester som f.eks. skoletilbud, helsetilbud, vannforsyning og trygge veier. Ofte er det bevilget midler til slike tjenester, men korrupsjon og underfinansiering fører til at tilbudene er utilstrekkelige. Vårt programarbeid skal mobilisere unge mennesker til å overvåke offentlige budsjetter og skape sosial etterrettelighet hos lokale myndigheter. Mange av landene vi jobber i er rike på ressurser fra naturens side. Mangel på godt styresett og bl.a. effektiv skattlegging har gjort at staten i disse landene ikke har klart å sikre nok inntekter til å realisere økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Ofte blir svake nasjonale økonomier en sovepute for myndighetene når det gjelder å forbedre velferdstilbudene. Vi ønsker å myndiggjøre unge mennesker med kunnskap om hvilket inntektspotensiale staten har hvis f.eks. korrupsjon, skatteunngåelser, urettferdig handel og illegitim gjeldsbetjening avskaffes. Veldig ofte er disse forholdene knyttet til globale økonomiske strukturer som fordeler ressurser på en urettferdig måte. Vår globale bevegelse av KFUK og KFUM er i en unik posisjon til å bygge globale handlingsfellesskap som krever politisk endring av globale strukturer og at det globale samfunn tar ansvar for innfrielse av sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Fokusområder: - Låne- og sparegrupper: Myndiggjøre ungdom om bærekraftig levebrød og retten til arbeid gjennom entreprenørskapsferdigheter, markedsadgang og politiske endringer som kan sikre sysselsetting av ungdom. - Bevisstgjøre ungdom til å kreve rettighetsbaserte offentlige tjenester: kunnskap om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter, kapasitet for offentlig kostnadssporing og inntektsovervåking av staten. - Engasjere ungdom i kampen mot strukturelle årsaker til fattigdom og økonomisk urettferdighet fra lokalt til globalt nivå: gjeld, skatt, handel, decent work, CSR, etc. 5.4: Rettferdig fred (just peace) Ungdom er aktivt involvert i fredsskaping gjennom inter-religiøst samarbeid for rettferdig samfunnsutvikling. Forsoningsprosesser og fredsbygging er aktuelle tema i alle de landene der KFUK-KFUM Global har partnere. KFUK- KFUM Global vil fokusere på bygging av rettferdig fred gjennom inter-religiøst samarbeid. Mange av KFUK-KFUM Globals partnere jobber i en situasjon av konflikt eller post-konflikt. Rettferdig fred må sikre rettferdig fordeling av ressurser og fulle rettigheter til alle borgere. KFUK-KFUM Global ønsker å bygge kunnskap og kapasitet hos partnere og målgruppe om rettferdig fred gjennom inter-religiøs dialog og samarbeid (diapraksis), samt mobilisering av religiøse ledere til beslutningspåvirkende arbeid for å skape rettferdig fred. Fokusområder: - Myndiggjøre ungdom i kampen for å stoppe okkupasjon gjennom ikke-voldelig motstandsarbeid. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

8 - Mobilisere ungdom i kampen for å stoppe vold mot kvinner: transformerende og moderne maskulinitet. - Inter-religiøs fredsskaping: bevisstgjøre ungdom og involvere religiøse ledere for å skape rettferdig fred. Etablere grupper av religiøse ledere som jobber for å sikre rettferdig fred og menneskelig verdighet. - FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt: myndiggjøre ungdom til å kreve implementering av Forsoning og diapraksis: fremme felles kamp for rettferdighet og skape samhandling mellom grupper som trenger forsoning. 6. Tverrgående tema Tverrgående tema skal sikres i alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter og gjennomfører og utgjør således standarder for alle våre aktiviteter. Disse standarder skal alle prosjekter og all aktivitet vurderes mot, og KFUK-KFUM Global vil bygge egen og partnernes kapasitet innen disse temaene. Innen noen felt vil enkelte partnere allerede ha spisskompetanse og KFUK-KFUM Global vil da søke å bruke disse partnerne til å bygge kapasitet hos de andre partnerne. 6.1: Det hele mennesket Ideologien om det hele mennesket der kropp, sjel og ånd er likeverdige deler av et menneskets liv skal prege alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter og all aktivitet organisasjonen gjennomfører. Som en kristen utviklingsorganisasjon ønsker KFUK-KFUM Global å framstå med en helstøpt og progressiv teologisk og sosialpolitisk tenkning der menneskets åndelige, sjelelige og legemlige behov er likeverdige dimensjoner som er forankret i menneskerettighetene. 6.2: Likestilling Likestilling sikres i alle ledd av KFUK-KFUM Global og i alle prosjekter/programmer som organisasjonen støtter samt at KFUK-KFUM Global jobber målrettet med sine partnere for å sikre likestilling i alle ledd av partnerorganisasjonene. I all aktivitet og i alle prosjekter som støttes av KFUK-KFUM Global er likestilling et krav. For å sikre likestilling i kontekster, strukturer eller aktiviteter som ikke fra før av er likestilte kan det være nødvendig med positiv diskriminering av kvinner og spesifikke tiltak for å sikre kvinners deltakelse. For å sikre likestilling er det også nødvending å ha kjønnssegregerte data for eksempel med hensyn til representasjon og deltakelse av henholdsvis kvinner og menn. Likestilling vil også være et område hvor KFUK-KFUM Global vil fortsette å jobbe målrettet med å bygge partnernes kompetanse. 6.3: Klima, miljø og bærekraft All aktivitet i KFUK-KFUM Global og alle prosjekter/programmer organisasjonen støtter, kvalitetssikres med hensyn til klima, miljø og bærekraft. KFUK-KFUM Global og dets to eierorganisasjoner er alle miljøfyrtårnsertifisert og har etablert rutiner med hensyn til reising, trykksaker, innkjøp etc. for å sikre at driften av organisasjonen har minst mulig negativ påvirkning på miljø og klima. KFUK-KFUM Global skal være pådriver for at Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere sine medlemmer og deres nærmeste tar miljøvennlige valg og blir aktive pådrivere i arbeidet for miljø og klima i sine nærmiljøer, ut i fra en global forståelse av klima og miljø. KFUK-KFUM Global skal i tett samarbeid med programarbeidet i eierorganisasjonene sikre at aktiviteter gir kunnskap om sammenhenger mellom lokal handling og globalt klima og miljø. Med hensyn til prosjekt- og partnersamarbeidet, søker KFUK-KFUM Global at miljø- og klimavennlige valg blir tatt i alle prosjekter. Klima- og miljøvennlighet vil dermed være et av kriteriene som KFUK-KFUM Global vil bruke i sin vurdering av hvilke prosjekter organisasjonen vil støtte og med hensyn til hvordan disse prosjektene blir utformet. KFUK-KFUM Global søker dermed at alle partnerne utvikler kapasitet på klima og miljø. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

9 6.4: Unges deltakelse Unges deltakelse sikres i alle ledd av KFUK-KFUM Global og i alle prosjekter/programmer som organisasjonen støtter samt at KFUK-KFUM Global jobber målrettet med sine partnere for å sikre unges deltakelse i alle ledd av partnerorganisasjonene. KFUK-KFUM Global ønsker at ungdom skal være noe mer enn målgruppen for arbeidet og søker å sikre unges deltakelse i alle ledd av organisasjonen så vel i Norge som hos organisasjonens partnere. Det innebærer at KFUK- KFUM Global vil jobbe målrettet for at unge blir representert i styrene hos partnerorganisasjonene utover minstekravet som alle KFUK- og KFUM-organisasjoner har forpliktet seg til (30% ungdom under 30 år i styrene). Styret i KFUK-KFUM Global skal så snart det er mulig oppfylle kravet om 30 % under 30 år i styrene. Utover dette søker KFUK-KFUM Global aktiv ungdomsdeltakelse i utforming, implementering og monitorering av prosjektene organisasjonen støtter. Her vil det bli fokusert på å sikre likeverdig deltakelse for unge kvinner og menn. 6.5: Antikorrupsjonsarbeid Et målrettet antikorrupsjons-fokus gjennomsyrer alle prosjekter/programmer KFUK-KFUM Global støtter. I 2010 vedtok organisasjonen etiske retningslinjer som gjelder alle ansatte i organisasjonen og alle som representerer KFUK-KFUM Global. De etiske retningslinjene bygger blant annet på, og henviser til, policy dokumentet og retningslinjene for aktivt anti-korrupsjons arbeid som ble vedtatt i Dette dokumentet omhandler både organisasjonens eget arbeid og arbeidet med hensyn til partnerskap og prosjektstøtte til partnere. Policy dokumentet slår fast at organisasjonen har en nulltoleranse med hensyn til korrupsjon, og definerer organisasjonens forståelse av begrepet korrupsjon. Kapasitetsbygging på økonomi, forvaltning og anti-korrupsjonsarbeid vil dermed inngå som en del av alle prosjekter og programmer som KFUK-KFUM Global støtter, med et særlig fokus i de landene hvor partnerne har liten kapasitet på disse områdene. I tillegg til å arbeide målrettet for gode økonomi- og forvaltningssystemer i Norge og hos partnerne i samarbeidsland, ønsker KFUK-KFUM Global å være proaktiv og utfordre partnerne på å innta en aktiv rolle med hensyn til å bekjempe korrupsjon i alle former i de landene der partnerne jobber. 7. Geografisk fokus KFUK-KFUM Global har i perioden vært gjennom en periode med spissing av partnerporteføljen og landporteføljen. Fra å ha hatt samarbeidspartnere i 14 land i 2006 har KFUK-KFUM Global per 2010 partnere i 7 land. Som en liten organisasjon har det for KFUK-KFUM Global vært viktig å vektlegge langsiktige partnerskap, og samarbeidet med de fleste partnerne har gått over flere tiår. KFUK-KFUM Global ønsker å fortsette tradisjonen med å fokusere på langvarige partnerskap. 7.1: Kriterier for valg av partnerland Det et mål for KFUK-KFUM Global å ha partnere i land som er i geografisk nærhet av hverandre for enklere å kunne bidra til læring partnerne i mellom og på tvers av landegrenser, og for å kunne sikre kostnadseffektiv monitorering av flere partnere på samme prosjektreiser. I de landene der Global skal bruke norske offentlige midler er det viktig å ha en sterk fattigdomsorientering av programmet, og at øvrige norske prioriteringer for utviklingsarbeid er ivaretatt. I valg av øvrige samarbeidsland legger vi vekt på hvilke land KFUK-KFUM bevegelsen i Norge allerede har kjennskap og relasjoner til. Vårt mål om å bidra til å bygge en global folkebevegelse for rettferdighet og fred vil være retningsgivende for valg av øvrige samarbeidsland. 7.2: Kriterier for valg av partnere KFUK-KFUM Global har også som mål å samarbeide både med YWCA og med YMCA i de landene man jobber og inngår i hovedsak partnerskap kun med nasjonale YWCA- og YMCA-organisasjoner. Det er en forutsetning for å starte partnerskap med nye land at KFUK og/eller KFUM i landet ønsker støtte og har kapasitet til å motta og forvalte støtten i Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

10 henhold til de standarder som kreves. KFUK-KFUM Global ønsker å fokusere på partnerskap med nasjonale KFUK- og KFUM-bevegelser som er prioriterte av verdensorganisasjonene World YWCA og World Alliance of YMCAs. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global koordinere med verdensbevegelsene og de andre solidaritets- og utviklingssorganisasjonene innenfor KFUK- og KFUM-bevegelsen. Partnerne må også ha et rettighetsfokus eller ønske å bevege seg mot et tydeligere rettighetsfokus i sitt arbeid. De må ha et tydelig fokus i sitt arbeid på marginaliserte grupper og på å bekjempe fattigdom og skape utvikling. Partnere som KFUK-KFUM Global allerede jobber med og kjenner vil prioriteres. 7.3: Sørlige og østlige Afrika fokus på det sørlige og østlige Afrika. Per 2011 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Afrika alliansen av KFUM Madagaskar KFUK Madagaskar KFUM Sudan KFUK Kenya KFUK Zimbabwe KFUM 7.4: Sør-Asia fokus på Sør-Asia. Per 2011 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Bangladesh KFUK Bangladesh KFUM Sri Lanka KFUK Sri Lanka KFUM 7.5: Midtøsten fokus på det okkuperte Palestinske området. Per 2010 har KFUK-KFUM Global følgende partnere i denne regionen: Gaza KFUM Øst-Jerusalem KFUM Palestina KFUK Joint Advocacy Initiative (Øst-Jerusalem KFUM og Palestina KFUK) 7.6: Europa. Historisk har KM bevegelsen hatt mye samarbeid og partnerskap med ulike nasjonale bevegelser i Europa. Norges KFUK-KFUM hadde i flere år en egen Europa-desk som håndterte dette, og fokuserte spesielt på medvandring med nye bevegelser i Øst-Europa. Deltakelse i YMCA field-groups og partner-groups har vært en viktig måte å organisere dette på og Norge har hatt representanter inn i grupper relatert til Russland, Makedonia, Albania, Ukraina, Georgia og Armenia. I arbeidet med å bygge global bevegelse for rettferdig verden vil det være meget viktig å styrke relasjonene til de nasjonale bevegelsene i Europa, til YMCA Europe og til den regionale kapasiteten i Verdensbevegelsene. KFUK- KFUM Global vil søke å forsterke samarbeidet med våre søsterorganisasjoner i Europa. 8. Arbeidsmåter 8.1: Partner- og prosjektsamarbeid KFUK-KFUM Global driver profesjonell prosjektforvaltning og anerkjennes av partnere og bak-donorer som en profesjonell og pålitelig organisasjon som har kapasitet til å forvalte økte ressurser. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

11 KFUK-KFUM Global søker å være en profesjonell utviklingssaktør og ha nødvendig kapasitet til å forvalte midler fra det offentlige og fra private givere på en profesjonell og effektiv måte hvor resultatene kan dokumenteres. For å sikre profesjonell prosjektforvaltning, vil organisasjonen med visse mellomrom foreta eksterne gjennomganger/ evalueringer av prosjekter og programmer som organisasjonen støtter. Det er mål om å gjennomføre fire slike gjennomganger i løpet av strategiperioden. Det er også en forutsetning at slike gjennomganger følges opp og at nødvendige justeringer blir gjort fortløpende. Slike gjennomganger vil i tillegg til å profesjonalisere KFUK-KFUM Globals forvaltning bidra til organisasjonsutvikling av partnerne i samarbeidsland. KFUK-KFUM Global skal ha en lav administrasjonskostnad og bli opplevd som en attraktiv formidler av midler fra enheter i eierorganisasjonene. 8.2: Organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging Alle prosjekter og partnerskap har et tydelig integrert fokus på organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging. Alt prosjekt- og partnersamarbeid skal ha et integrert fokus på å bygge kapasitet blant ansatte og frivillige i Norge, men først og fremst hos partnerne. Et prioritert område for kapasitetsbygging er økonomisk forvaltning og prosjektforvaltning hos partnerne. Dette inkluderer emner som aktivt anti-korrupsjonsarbeid og systemer, resultat basert styring (RBM), logisk rammeverk (LFA), monitorering og evaluering. I tillegg vil KFUK-KFUM Global legge til rette for tematisk kapasitetsbygging innenfor de tematiske fokusområdene i denne strategien. Med hensyn til KFUM-partnere vil KFUK-KFUM Global forholde seg til rammeverket som er utarbeidet av Verdensalliansen av KFUM i Global Operating Plan (GOP), og den helhetlige metodikken som denne planen skisserer og bidra aktivt i partnergruppene som Verdensalliansen har etablert for de enkelte partnerlandene. Her vil KFUK-KFUM Global spille på resurser fra verdensorganisasjonene og område-alliansene slik som Afrikaalliansen av KFUM og Asiaog Stillehavsalliansen av KFUM som har som sitt spesifikke formål å drive kapasitetsbygging av de nasjonale KFUM organisasjoner i sine verdensdeler. Med hensyn til KFUK-partnere vil KFUK-KFUM Global spille på ressurser i Verdens KFUK og koordinere med de andre KFUK-organisasjonene som driver partnerskap og organisasjonsutvikling. Generelt vil KFUK-KFUM Global ha et fokus på å fremme utveksling av kunnskap og erfaringer mellom partnerne i samarbeidsland og legge til rette for utveksling av personell og gjensidig læring partnerne imellom og med enheter og frivillige i Norge. I tillegg vil KFUK-KFUM Global legge til rette for at partnerne har mye å lære våre organisasjoner i Norge. 8.3: Rettighetsbasert tilnærming og talerørfunksjon Prosjektporteføljen til KFUK-KFUM Global har et tydelig rettighetsfokus og er innrettet på å bekjempe det forhold som skaper rettighetsunderskudd. KFUK-KFUM Global vil i alt sitt arbeid ha fokus på å sikre at de grunnleggende menneskerettighetene ivaretas og ha et spesifikt fokus på sårbare grupper, spesielt ungdom. Den rettighetsbaserte tilnærmingen innebærer at alle mennesker er rettighetsholdere og at statene og statsadministrasjonen og det internasjonale samfunnet er de som plikter å ivareta disse rettighetene. Når rettigheter brytes eller ikke ivaretas innebærer rettighetsfokuset å holde staten og offentlige myndigheter ansvarlige. Dette innebærer et tydelig talspersons-(advocacy-)fokus. KFUK-KFUM Global vil derfor legge til rette for et talspersonsfokus i alle prosjekter som støttes og bygge kapasitet hos partnerne til å ivareta denne rollen. I tillegg søker KFUK-KFUM Global å ha et fokus på talspersonsarbeidet i Norge og i samarbeid med verdensorganisasjonene også internasjonalt. Med hensyn til talspersonsarbeidet i Norge er KFUK-KFUM Globals nisje først og fremst den brede involveringen og informasjonsarbeid rettet mot ungdom. Dette vil søkes integrert i det ordinære programarbeidet som de to eierorganisasjonene driver. 8.4: Nord-Sør informasjonsarbeid og global bevegelsesbygging Medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere opplever seg som globale medborgere og engasjerer seg med hensyn til de prioriterte tema. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

12 KFUK-KFUM Global har en egen Nord-Sør informasjonsstrategi som fokuserer på å skape global identitet og sivil deltakelse blant medlemmene i de to eierorganisasjonene i KFUK-KFUM Global. Strategien definerer hvordan KFUK- KFUM Global søker å skape kunnskap, holdninger, engasjement og handling blant medlemmene med hensyn til klima og miljø og handel og økonomisk rettferdighet. Nord-Sør informasjonsarbeidet fokuserer på de grunnleggende og strukturelle årsakene til urettferdig fordeling i verden. Fokuset rettes mot årsakene som ligger i norsk politikk eller internasjonale strukturer og påvirkningsarbeidet har dermed fokus på Norge. Felles programutvikling mellom KFUK-KFUM Global og eierorganisasjonene skal styrkes i perioden og informasjonsstrategien for Nord-Sør-informasjon samordnes og integreres i den strategiske programutviklingen. Viktige kanaler i dette arbeidet er KFUK-KFUM Globals og de to eierorganisasjonenes nettsider, sosiale medier, Søsken Sammen magasinet, ledertreningsinitiativ og arrangementer slik som blant annet Global Week, utveksling og kampanjer. Samarbeid med sør-partnere og internasjonale partnere, nettverksarbeid og kompetanseutvikling er viktige metoder i organisasjonens Nord-Sør informasjonsarbeid. Vi vil fortsette arbeidet med å mobilisere unge mennesker i en folkebevegelse for fred og rettferdighet. Dette arbeidet vil prege både kommunikasjonsarbeidet i Norge og programarbeidet i våre partnerland. Det vil også være et mål å få mobilisert de regionale og globale YWCA- og YMCA-organisasjonene i denne bevegelsesbyggingen. 8.5: Migrantdeltakelse (diasporadeltakelse) Migrantorganisasjoner (diasporaorganisasjoner) fra land der KFUK-KFUM Global har partnere bidrar som frivillige for KFUK-KFUM Global. KFUK-KFUM Global søker å inkludere migrantmiljøer i KFUK-KFUM Globals arbeid gjennom samarbeid med migrantorganisasjoner i Norge, og gjennom å jobbe målrettet med å åpne opp organisasjonen for eksil-miljøer fra de landene der organisasjonen driver arbeid. 8.6: Ungdomsutveksling Medlemmer i eierorganisasjonene og partnerorganisasjoner får internasjonal skolering og erfaring gjennom KFUK-KFUM Globals utvekslingsprogrammer. Til grunn for alt arbeid i KFUK-KFUM Global ligger fokuset på likeverdig partnerskap. For utvekslingsarbeidet vil dette innebære at man alltid søker gjensidig utveksling mellom Nord og Sør og Sør-Sør. Fokuset for KFUK-KFUM Globals utveksling vil være ungdom. KFUK-KFUM Global vil fortsette å gi mulighet for ungdom fra Norge og fra utvalgte partnere til langvarig utveksling gjennom GoCY- programmet. Denne arbeidsmåten vil vektlegge kommunikasjon som bygger forståelse hos ungdom om at alle mennesker er skapt med borgerrettigheter og at vi har rett og plikt til å påvirke samfunnet slik at individets rettigheter respekteres og sikres. På viktige arrangementer i regi av Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere, vil KFUK-KFUM Global legge til rette for at ungdom i Norge kan få et møte med ungdom fra utviklingsland. KFUK-KFUM Global vil også fortsette å legge til rette for kortvarige utvekslinger både for enkeltpersoner og grupper/enheter i KFUK-KFUM-bevegelsen. Utvekslingsarbeidet skjer med partnere som en del av et bredere partnerskap for å sikre synergier innenfor prosjektporteføljen og det generelle informasjons- og markedsføringsarbeidet i organisasjonen. Global vil også legge til rette for utveksling med land innenfor Europa, da med andre midler enn offentlige bistandsmidler. 8.7: Vennskapsforbindelser mellom lokalsamfunn. Enheter og foreninger i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge har etablert langsiktige og likeverdige vennskapsforbindelser med lokale enheter og foreninger av YWCA og YMCA i våre partnerland. Vi ønsker å legge til rette for etablering og utvikling av langsiktige vennskapsrelasjoner mellom lokale enheter i Norge og lokale enheter innenfor KFUK og KFUM organisasjonene i andre land. Målet for slikt arbeid vil være å skape personlige og institusjonelle relasjoner på lokalt nivå, slik at dette kan mobilisere til engasjement og handling for vår visjon. Det er et mål at partene i vennskapsarbeidet skal gjennomføre aktiviteter som styrker menneskelig verdighet i den lokale konteksten både i Norge og i partnerlandet. Økonomisk støtte bør i størst mulig grad kanaliseres som frie midler gjennom KFUK-KFUM Global, og de lokale enheter i Norge som mobiliserer ressurser skal kunne ha tillit til at et helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid finansiert av vår organisasjon kommer rettighetshaverne i lokalsamfunnet til gode. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

13 8.8: Frivillig arbeid og lokale grupper. Enheter og foreninger i KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge og hos partnere har mobilisert frivillige til å engasjere seg i freds- og rettferdighetsarbeid gjennom lokale grupper knyttet til eksisterende programarbeid i lokale enheter innenfor KFUK-KFUM. KFUK-KFUM Global ønsker å legge til rette for etablering og utvikling av lokale grupper både i Norge og i våre partnerland. Disse gruppene bør ha en felles merkevare og preges av arbeidet med å skape fred basert på rettferdighet og respekt for menneskerettighetene. Alle arbeidsmåtene til KFUK-KFUM Global bør innrettes på å styrke mobiliseringen og myndiggjøringen av de frivillige i vår bevegelse. I Norge skal frivillige og grupper organiseres innenfor eierorganisasjonene. Det er et mål at det ordinære programarbeidet innenfor eierorganisasjonene stimulerer til frivillig arbeid for rettferdighet og fred med basis i menneskerettighetene. 9. Utvikling av organisasjonen og mobilisering av ressurser I strategiperioden vil KFUK-KFUM Global utvikle sin organisasjon og sitt nettverk slik at realisering av målene i denne strategien gjøres mulig. KFUK-KFUM Global vil styrke både vårt sekretariat, vårt frivillige nettverk, det globale arbeidet i eierorganisasjonene samt den rettighetsbaserte profilen til våre partnere. Vi ønsker å skape en holdning hos våre medlemmer og frivillige som sier at dersom vi løfter sammen, så kan vi skape store positive forandringer i verden. I strategiperioden vil KFUK-KFUM Global forsterke mobiliseringen av menneskelige ressurser i form av engasjerte frivillige som er villige til å bruke fritiden sin til å fremme global rettferdighet. For å realisere mer av potensialet som ligger i den globale YWCA-YMCA-bevegelsen når det gjelder å fremme menneskelig verdighet, vil KFUK-KFUM Global søke å øke betydelig vår organisasjons tilgang på økonomiske midler. Hovedmål: KFUK-KFUM Global har per utgangen av 2015 et årlig budsjett på 28 millioner og tilgang på mange frivillige aktivister som støtter KFUK-KFUM Globals arbeid. Ressursmobilisering gjøres gjennom ulike kanaler, men et viktig premiss er at organisasjonen klarer å få en tydeligere profil og evner å kommunisere resultatene av prosjekter og programmer til givere/donorer etc. Det vil i løpet av våren 2011 utarbeides en egen kommunikasjons- og innsamlingsstrategi som konkretiserer hvordan målene i denne strategien skal nås. 9.1: Giverrekruttering og giveroppfølging KFUK-KFUM Global har økt de faste giverinntektene fra ca. 3 millioner NOK i 2009 til 6 millioner i Per 2010 har KFUK-KFUM Global drøyt 2600 faste givere som gir om lag 3 millioner kroner i året til KFUK-KFUM Globals arbeid. I perioden vil KFUK-KFUM Global søke å doble inntekten gjennom å utfordre den enkelte giver til å gi mer, og gjennom å rekruttere flere faste givere. Målet er å øke med 1000 nye givere i perioden og å øke beløpet hver giver i gjennomsnitt gir fra 1000 til 1500 kr per år. I tillegg vil organisasjonen øke fokuset på effektiv kommunikasjon med giverne. I dette arbeidet vil KFUK-KFUM Global være avhengig av et tettere samarbeid med profesjonelle aktører. KFUK-KFUM Global vil også videreutvikle IT baserte kommunikasjonsformer og styrke vår bruk av sosiale medier, samtidig som vi vedlikeholder kvaliteten og intensiteten i kommunikasjonen med våre eldre givere. 9.2: Innsamlingsaksjoner i eierorganisasjonene Medlemmene i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere føler eierskap til KFUK-KFUM Global som deres solidaritets- og utviklingssorganisasjon. KFUK-KFUM Global har økt årlige aksjonsinntekter fra ca. 2 millioner i 2009 til 4 millioner i For å sikre den fortsatte tilslutningen til KFUK-KFUM Global, vil organisasjonen fortsette å jobbe aktivt for å øke ansvaret og eierskapet til organisasjonen blant medlemmene i de to eierorganisasjonene. Dette vil gjøres både gjennom egne eksisterende informasjons- og markedsføringskanaler, slik som nettsidene, og gjennom medlemsorganisasjonenes informasjonskanaler, slik som deres nettsider, blader og arrangementer. KFUK-KFUM Global har et tett samarbeid med eierorganisasjonene knyttet til programutviklingsarbeidet i Norges KFUK- KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

14 KFUK-KFUM Global søker i strategiperioden i samarbeid med Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM å videreutvikle og styrke arbeidet med Globalaksjonen med mål om at 80% av alle speidergrupper i Norges KFUK-KFUMspeidere og 80% av alle enheter i Norges KFUK-KFUM deltar i innsamlingsaksjonen i Målet er å øke inntektene fra aksjonen fra ca i 2009 (Julebukkaksjonen og Globalaksjonen i Norges KFUK-KFUM-speidere) til 2 millioner i 2015 (både Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere). I tillegg til Globalaksjonen som den ene store årlige innsamlingsaksjonen i eierorganisasjonene, ønsker KFUK-KFUM Global å fortsette å legge til rette for lokale aksjoner gjennomført av eierorganisasjonene og fortsette å fokusere på innsamlingsaksjoner i tilknytning til arrangementer i Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere 9.3: Den økumeniske familie i Norge KFUK-KFUM Global er en kjent aktør blant kristne og samfunnsengasjerte mennesker, og en alliansepartner med anerkjente økumeniske diakonale organisasjoner i Norge. KFUK-KFUM Global vil øke synligheten blant de kirkelige aktørene i Norge, med et særlig fokus på menigheter med aktivt KFUK-KFUM arbeid. Norges KFUK-KFUM er blant oppdragsgiverne til Kirkens Nødhjelp, og KFUK-KFUM Global vil søke å få til mer konkret samarbeid med denne store økumeniske diakonale organisasjonen. Målet med et slikt samarbeid vil være og gjensidig forsterke hverandres virksomhet og utnytte mulige synergier mellom våre to organisasjoner. 9.4: Offentlig støtte KFUK-KFUM Global har økt den årlige offentlige støtten fra ca. 8 millioner i 2009 til 16 millioner i KFUK-KFUM Global vil i løpet av strategiperioden jobbe målrettet mot å inngå rammeavtale med Norad og for å tredoble støtten. Samtidig vil organisasjonen fortsette å jobbe for økt støtte fra FOKUS gjennom KFUK-utvalget til støtte til rene kvinneprosjekter med organisasjonens KFUK-partnere i partnerland. KFUK-KFUM Global søker også å videreutvikle samarbeidet og støtten fra Fredskorpset til å drive langvarig utvekslingsarbeid for ungdom. I tillegg vil organisasjonen øke fokuset på å få støtte fra UD til prosjekter som er av særlig utenrikspolitisk interesse i våre programland. 9.5: Støtte fra private stiftelser/organisasjoner/firma KFUK-KFUM Global har etablert kontakt med private stiftelser og selskaper, og mottar årlig støtte på 2 millioner fra disse i KFUK-KFUM Global har så langt i liten grad samarbeidet og hentet ut støtte fra private stiftelser, andre organisasjoner eller næringsdrivende selskaper. Et grunnlagsarbeid med hensyn til å legge forholdene til rette for slik støtte er allerede gjort, men organisasjonen vil øke fokuset på dette og jobbe målrettet mot noen stiftelser/firma. 9.6: Frivillige støttespillere og lokale grupper KFUK-KFUM Global har utviklet et konsept for frivillige og lokale grupper, og har mobilisert 2000 frivillige og 20 lokale grupper innenfor våre eierorganisasjoner i KFUK-KFUM Global har potensiale til å mobilisere mange frivillige innenfor vår bevegelse. Disse bør organiseres i lokale grupper knyttet til våre eierorganisasjoner. Det er ønskelig at medlemmer i våre eierorganisasjoner utvikler en tilleggsidentitet som frivillige for KFUK-KFUM Global. Denne identiteten skal være kompatibel med programarbeidet til våre eiere og bygge videre på identiteten som for eksempel speidere og tensingere. Strategi for KFUK-KFUM Global utkast per

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU

BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU BASISDOKUMENT FOR STIFTELSEN KARIBU Basisdokumentet redegjør for hva Stiftelsen Karibu er (j.f. vedtektene 3). Vår visjon, vår identitet og våre verdier danner til sammen stiftelsens ideologiske plattform

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor.

Oslo, 15. desember 2014. Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Oslo, 15. desember 2014 Forum for Utvikling og Miljø: innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor. Forum for utvikling og miljø (ForUM) takker for muligheten til å

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det?

Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Strategier for norsk utviklingspolitikk: Hva vil vi med bistanden og hvordan gjør vi det? Innledning Norge gir mye relativt mye bistand per hode, men lite som andel av verdens totale bistand. Og bistandens

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som Mandat Visjon Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) KOMMUNIKASJONSSTRATEGI (2011 2014) TILTAK og FORVENTEDE RESULTATER (del 2) Tiltak / Aktiviteter Indikatorer Ref.dok. /metode Forutsetninger Lokal

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer