MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376 SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE 26/10 10/873 JORDMORTENESTA I BALESTRAND KOMMUNE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID 28/10 10/879 ENDRING AV RETNINGSLINENE FOR GÅVEKONTOEN VED BALESTRAND HELSETUN 29/10 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN (vert ettersendt eventuelt lagt fram på møtet) YMSE Balestrand Anne Margrethe Kråvik leiar

2 Sak 25/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/10 Utval for oppvekst og omsorg /10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaknr.: 10/376 Arkiv: A20 SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Informasjonsbrev frå administrasjonen til aktuelle partar Elevråd - Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Lasse Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Sagatun skule v / leiar Brit Sundgot Foreldrearbeidsutvalet FAU - Fjordtun oppvekstsenter v/ leiar Kari Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Nesse oppvekstsenter v/ leiar Ingun Merete Sande Samarbeidsutvalet Nesse oppvekstsenter v / leiar Hallbjørg Eidhamar Grendalaget på Nessane v / leiar Norodd Baug Følgjebrev til uttalane frå organa på Nessane Kontaktperson Svein Asheim elevrådet v. Nesse oppvekstsenter Samarbeidsutvalet Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Oddrun Thorsnes Grendalaget i Fjordane v / leiar Sigrun Dale Rektorane og HTV Pedagogisk personale v. Fjordtun oppvekstsenter Bakgrunn: Vedtak i UOO den Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Bakgrunn Det har vore gjennomført ein prosess i kommunen der det har vore vurdert om ein framleis skal ha oppvekstsentra som i dag. I møte den gjorde formannskapet vedtak om at ein ikkje ville gå inn for å endre skulestrukturen. Det er og nedfelt i vedteken kommuneplan at skulestrukturen skal vere uendra. Formannskapet har bedt utval for oppvekst og omsorg gjere ei vurdering av langsiktige føresetnader for å kunne oppretthalde skulestrukturen som i dag.

3 Sak 25/10 Utvalet skulle vidare kome med framlegg om retningsliner som kan gje forutsigbarhet i høve til framtidig skulestruktur. I utval for oppvekst og omsorg (UOO) den vart dette vedtaket gjort: Prosess På bakgrunn av formannskapet sitt vedtak av ber utval for oppvekst og omsorg om at FAU, elevråda og samarbeidsutvala ved skulane gir uttale til kva som skal til for å kunne oppretthalde skulestrukturen som i dag, og kva som kan vere aktuelle kriterium i høve til vurdering av skulestrukturen i kommunen i framtida. Det vert og bedt om uttale frå grendalaga. Rådmannen vert bedt om å tilrettelegge for ein prosess i administrasjonen der rektorar og tilsette sine representantar får gi sine vurderingar. Utvalet ber og om ei heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi, då særleg i høve utvalet sine arbeidsområde. Det vert lagt opp til ny vurdering i utvalet 2. halvår Med bakgrunn i vedtaket vart det sendt ut brev der ein utfordra partane til å kome med uttalar om føresetnader som må vere oppfylt for at ein skal kunne oppretthalde skulestrukturen slik han er i dag og om aktuelle kriterium som kan vere grunnlag for vurdering av skulestrukturen i framtida. Ein gav og innspel om at uttalane vart avgrensa til å omhandle 4 6 punkt pr. spørsmål. Dei ulike respondentane vart ikkje utfordra på spørsmålet om ei heilskapleg vurdering av kommunen sin økonomi. Ein oppfatta derimort at at dette var ei vurdering administrasjonen skulle gjere i saka. Brev frå administrasjonen og uttalane er vedlegg i saka. Ein hadde først planlagt at saka skulle handsamast i UOO den , men nyoppretta rådsorgan for skulane var ikkje konstituerte og komne på plass.. Difor sette ein ny frist for å kome med uttale til Uttalar Ved denne datoen hadde ein fått inn uttalar frå: Elevråd - Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Lasse Bolstad (kontaktperson for elevråd v. Fjordtun oppvekstsenter Margot Ryssdal) Kontaktperson skriv i samband med uttalen frå elevrådet at det var vanskeleg for elevane å kome med framlegg om kriterium som kunne vere grunn for at eit oppvekstsenter ikkje lenger er liv laga. Denne problemstillinga vart for uklar. Leiaren for elevrådet er trass alt berre 6. klassing, og dei to andre medlemene går i 4. og 5. klasse. Derfor valde ho å la dei ha debatten i fred, med oppsummeringar undervegs i møtet, utan at ho gav elevane noko meir utfyllande spørsmål. Foreldrearbeidsutvalet FAU - Sagatun skule v / leiar Brit Sundgot

4 Sak 25/10 Foreldrearbeidsutvalet FAU - Fjordtun oppvekstsenter v/ leiar Kari Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Nesse oppvekstsenter v/ leiar Ingun Merete Sande Samarbeidsutvalet Nesse oppvekstsenter v / leiar Hallbjørg Eidhamar Grendalaget på Nessane v / leiar Norodd Baug Desse tre ulike organa frå Nessane har kome med ein felles uttale og lagt ved eit følgjebrev Uttale frå kontaktperson elevrådet v. Nesse oppvekstsenter Saman med dei to andre lærarane ved oppvekstsenteret grunngjev han kvifor ikkje elevrådet ved Nesse oppvekstsenter kjem med uttale i saka. Samarbeidsutvalet Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Oddrun Thorsnes Grendalaget i Fjordane v / leiar Sigrun Dale Vedlegg: Sak frå Bremanger kommune - skulestruktur Uttale frå rektorane og HTV Saka var på saksliste til leiarmøte oppvekst den 07.10, men ein fekk ikkje tid til å drøfte saka der. Den vart handsama på eige møte den Etter innkalling til dette møtet kom det tilbakemelding frå rektor Lars Hallvard Ese, Fjordtun oppvekstsenter og HTV v. Annbjørg Alrek om at dei ikkje kunne møte. Ein gjorde då avtale med dei om at framlegget til uttale som vart utarbeidd på møte den skulle sendast til alle medlemene i gruppa for endelege kommentarar og godkjenning. Uttalen frå rektorane og HTV ligg ved. Ein merkar eit eige tillegg i denne uttalen frå rektor ved Sagatun skule (Med kursiv i uttalen) Rektor ved Fjordtun oppvekstsenter har valt å la sitt syn vere representert gjennom uttalen frå pedagogisk personale ved Fjortun oppvekstsenter. Når det gjeld uttale frå elevråd - Sagatun skule v / leiar (kontaktperson for elevrådet Erna Gjerde) har ein bestemt seg for at ein ikkje vil kome med uttale. Saman med kontaktlærar for elevråd vurderer rektor ved Sagatun skule det slik at det vil vere for krevjande å handsame saka. Elevrådet representerer elevar frå alle tre skulane i kommunen. Når det gjeld uttale frå samarbeidsutvalet v. Sagatun skule skulle det konstituere seg den Dei har difor ikkje kunne ha kome med uttale. Pedagogisk personalet ved Fjordtun oppvekstsenter har kome med eigen uttale. Sjølv om denne gruppa formelt sett ikkje har blitt utfordra til å kome med uttale, så har ein likevel valt å legge den ved i denne saka. VURDERING Vurdering i høve til innkomne uttalar Uttalane ligg ved og skuleeigar får innsikt i kva dei ulike organa i kommunen meiner om kriterium som er med og sikrar oppvekstsentra og kva kriterium som kan vere med å gjere det vanskeleg å oppretthalde dei.

5 Sak 25/10 Av uttalane som har kome inn ser ein at generelt sett gjev rådsorgana i grendene uttrykk for at dei ynskjer at skulen får arbeidsro og støtte frå skuleeigar, slik at arbeidet med å sikre kvalitet og utvikling i undervisninga vert fokusert. Det kjem fram at saker som denne er med å skape usikre rammer for framtida og at arbeidssituasjonen for elevar og tilsette vert utrygge. Fjordane grendalag viser til Bremanger kommune sin plan for korleis ein kan strukturere arbeidet med å setje oppvekstområdet på dagsorden. Gjennomgåande vert det sett fokus på verdien av eit godt skulemiljø fagleg og sosialt og at det er kvalitet på undervisninga at den er god nok og i tråd med dei krav som sentrale lovverk set. Her ser ein at eit lite kollegium kan vere ei utfordring, men at ein internt i kommunen må arbeide for å finne løysingar. I nokre uttalar kjem det fram at eit lågt elevtal ikkje er avgjerande for om oppvekstsentra er liv laga, medan andre vurderer det slik at små elevtal kan gje elevane for lite tilfredsstillande faglege og sosiale utfordringar. Verdien av at elevane har ein trygg og ikkje for lang skuleveg vert poengtert i fleire av uttalane. Dilemmaet med lang skuleveg og transport er sentrale moment i uttalane. Nokre av uttalane gjev uttrykk for at det er viktig å sikre forsvarlege økonomiske rammer for alle tre skulane i kommunen. Heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi Utvalet har føresett at det i samband med denne saka vert gjort ei heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi, og då særleg utvalet sitt arbeidsområde. Ein del informasjon om dette går fram av rekneskap og årsmelding for dei siste åra og utarbeidde tilstandsrapportar for oppvekstområdet. Den utviklinga ein har sett dei siste åra, er ein auka ressursbruk pr elev i skulen i Balestrand. Balestrand har ein ressursbruk pr elev som ligg klart over fylkes- og landsgjennomsnittet. I 2009 var Balestrand den kommunen i fylket som hadde høgast brutto driftsutgifter pr elev. Dette har samanheng med fleire forhold: Skulestrukturen med to små grendaskular som naturleg fører til høgare utgifter pr elev. Nesse oppvekstsenter har ei tid hatt svært få elevar. Auke i behovet for tilpassa opplæring/spesialundervisning. Skjerming av skulen i budsjettsamanheng. Dei siste åra har ein og fått fleire timar i skulen og fleire pålegg frå sentralt hald som har bidrege til utgiftsauken. Men dette gjeld då alle skular og kommunar. Sett i høve til andre tenester har ein større del av kommunen sine netto driftsutgifter gått til skulen over dei siste åra. I tillegg til auke i behov og satsing på skulen har dette og noko samanheng med reduksjon i omfanget på heimetenestene i kommunen, slik at delen som går til pleie og omsorg av den grunn har vorte mindre.

6 Sak 25/10 Nokre fakta og vurderingar i høve til økonomi: Rekneskapsførte utgifter til grunnskuleopplæring pr elev ved dei tre skulane var slik i 2009: Sagatun skule Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter ca kr pr elev ca kr pr elev ca kr pr elev Dette gjeld då utgiftene knytt til sjølve opplæringsverksemda. Utgifter til drift av skuleanlegga kjem i tillegg. Utgiftene med skulen i alt (ekskl. SFO og skyss) ved dei to grendaskulane var slik i 2009 (ca tal): Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter I tillegg kjem utgifter med drift av skuleanlegga. Grovt vurdert kan det å oppretthalde skulestrukturen med grendaskulane og skulane utan 5-7 årstrinn bety om lag desse økonomiske konsekvensane: Heile skulen Skulen utan trinn Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter Det er då gjort frådrag for dekning av auka skyssutgifter dersom elevar skal gå på Sagatun skule og noko avsetjing til auke i lærarressursar ved Sagatun. Utgiftene til skuleanlegg (ca kr pr grendaskule) er ikkje medtekne. Dette inneber i så fall at det å oppretthalde skulestrukturen med grendaskular medfører behov for å sette av ca kr 2 mill ekstra (ca kr 1,3 mill ved 1-4-skule) i høve til ei sentralisering. Dette er då det ein må vere villig til å betale for å oppnå dei netto føremonene ein ser ved å oppretthalde skulestrukturen som i dag. Dersom ein såg det slik at ulempene overstig føremonene, og tok avgjerd om nedlegging, ville det på den andre sida kunne frigjere ca kr 2 mill (ca kr 1,3 mill) som kunne nyttast til andre føremål, t.d. til å styrke Sagatun skule eller pleie og omsorg. Men her må ein då ha med seg i reknestykket dei føremonene ein mister ved ikkje lenger å ha grendaskulane. Det kan og vere at resultatet vert redusert busetting i kommunen og inntektstap som fylgje av dette. Spørsmålet i denne samanhengen er om det er mogeleg å finne eit kriterium knytt til økonomi som seier noko om kva tid det kan vere grunn til å revurdere skulestrukturen av økonomiske grunnar. Dette er utfordrande, og politiske organ har understreka at direkte økonomiske konsekvensar ikkje er det viktigaste i desse vurderingane. Samstundes er det uttalt at ein ikkje heilt kan sjå bort frå økonomi og dei samla prioriteringane som må gjerast i budsjettsamanheng, og at det kan gå ei grense for kor mykje midlar ein nyttar til å oppretthalde skulestrukturen og tilbodet innan skule dersom ein må redusere mykje på tenestetilbodet på andre tenesteområde. I tida framover ser ein ikkje at dei

7 Sak 25/10 økonomiske føresetnadene for kommunen skulle tilseie behov for store utgiftsreduksjonar innan oppvekst- omsorgsområdet eller på andre område, sjølv om det er behov for tiltak for å styrke den økonomiske balansen i høve til i dag. Samla oppsummering og vurdering Gjennom fleire saker har vurdering av oppvekstsentra i Balestrand kommune vore oppe til drøfting. Ein har innhenta uttalar frå interne og eksterne fagmiljø om verdien av å ha dei som ein del av skulestrukturen, utan at ein har fått klare kriterium for kva skulestruktur som gjev det beste tilbodet for barna i kommunen. Uttalane som kjem fram i denne saka gjev eit liknande resultat. Ein får ikkje fram klare og samanfallande kriterium som gjev einsretta argument for når det er forsvarleg å oppretthalde skulestrukturen slik han er i dag eller kva kriterium som skal ligge til grunn for å vurdere endring i skulestrukturen. Det er og vanskeleg å kome opp med økonomiske vurderingar som er sikre og som ikkje kan angripast. Dette gjeld uansett detaljeringsgrad og omfang på kartlegginga. Det er såleis ikkje gjennomført ei omfattande utgreiing av dette i denne saka heller. Rådmannen ser likevel desse faktorane som ein bør kunne ende opp med: Føresetnader for å kunne oppretthalde skulestrukturen Sikring av bemanninga ved oppvekstsentra God nok tryggleik for å kunne oppretthalde naudsynt bemanning over tid ved små og sårbare einingar som dagens oppvekstsentra kan ein berre få ved å sjå stillingsressursane i kommunen meir samla. Dette er og forankra i kommuneplanen. Det inneber at t.d. tilsette ved Sagatun skule må kunne overflyttast til Fjordtun eller Nesse oppvekstsenter når det oppstår behov for det. Det kan og vere aktuelt med overflytting frå andre kommunale einingar. Dette må inn i alle stillingsomtalar og arbeidsavtalar, og kommunen må frå dag 1 framover nytte arbeidsgjevar sin styringsrett når behovet oppstår. Sikring av kompetansen Dette inneber at ein som no prioriterer utvikling av personalet ved grendaskulane på line med personalet innan oppvekstområdet forøvrig. I tillegg må det sytast for at også dei tilsette ved dei små einingane kan ha eit funksjonelt og lærande nettverk, eit fagleg miljø å trekke vekslar på. Dette har ein delvis frå før gjennom felles utviklingsareanaer i kommunen, leiarmøte oppvekst, fagnettverk i regionen m.v. Men ein bør og meir løpande kunne støtte seg på eit miljø med kunnskap og erfaringar i høve til fådelte skular. Dette vil ein kunne oppnå ved å vidareføre nettverk som er etablert gjennom prosjektet Kunnskapsløftet i oppvekstsenter, der Nesse oppvekstsenter og må inkluderast framover. Nok elevar Eit aktivt arbeid for tilflytting og busetting i grendene vil her vere eitt tema. Det same kan praksisen i høve til søknader om overflytting til sentrumsskulen vere. Tilstrekkelege ressursar Det må vere vilje til å sette av ekstra ressursar for å oppnå dei netto føremonene ein ser ved å oppretthalde grendaskulane. Dette må sjåast på som

8 Sak 25/10 ei oppfylgjing av det som er teke inn i kommuneplanen og handlingsprogrammet/økonomiplanen og formannskapet sitt vedtak den Tilpassa organisering, kapasitet på kommunenivå Å fylgje opp ein stor skule og to mindre grendaskular vil vere enklare dersom ein vidarefører dagens ordning med skulefagleg ansvarleg i heil stilling på kommunenivå enn om ein gjer rasjonaliseringar i høve til dette. Føreseielege kriterium for ny evaluering Læringsresultat Eitt aktuelt kriterium kan vere læringsresultat, t.d. målt ved nasjonale prøver. Dersom resultata av nasjonale prøver over ein treårsperiode ligg klart under resultata ved sentrumsskulen og gjennomsnittet i fylket, kan dette gje grunnlag for å ta skulestrukturen opp til ny vurdering. Læringsmiljø, elevtrivsel Resultata frå elevundersøkinga kan vere eit anna kriterium. Dersom resultata frå elevundersøkinga over ein treårsperiode klart viser mistrivsel blant elevane og klart dårlegare resultat enn ved sentrumsskulen og fylkesgjennomsnittet, kan dette gje grunnlag for å ta skulestrukturen opp til ny vurdering. Elevgrunnlag Det er openbart at det går ei grense for kor få elevar det kan vere ved ein skule før den vert evaluert og evt. nedlagt. Dette må såleis vere eit kriterium. Men det er vanskeleg å sette denne grensa eksakt, og dette vil avhenge både av fordelinga på årstrinn og andre forhold som er gjeldande. Men dersom elevtalet går under 7 totalt, eller det manglar elevar på 3 eller 4 årstrinn, bør dette gje grunnlag for ny vurdering. Økonomi Det synest og openbart at ting ikkje kan vere uforandra for all tid uavhengig av kommunen sine økonomiske rammer. Dette er likevel eit kriterium som synest umogeleg å konkretisere/talfeste på førehand. Behovet for endring i økonomiske prioriteringar vil heller ikkje berre avhenge av dei totale rammene, men også korleis behov og plikter utviklar seg på andre tenesteområde. Rådmannen si tilråding: For å bidra til å sikre noverande skulestruktur skal fylgjande tiltak fylgjast opp: Sikring av bemanninga ved at tilsette kan nyttast fleksibelt i høve til alle einingar. Sikring av kompetansen ved å oppretthalde prioriteringa av kompetanseutviklings-tiltak, felles kommunale utviklingsarenaer og nettverk mellom fådelte skular i Balestrand og Vik (som og skal omfatte Nesse oppvekstsenter).

9 Sak 25/10 Eit aktivt arbeid for tilflytting og busetting i grendene. Søknader om overflytting til sentrumsskulen skal berre imøtekomast når det ligg føre særlege forhold. Det skal setjast av tilstrekkelege ressursar til å sikre ei forsvarleg bemanning og ei forsvarleg drift ved Fjordtun oppvekstsenter og Nesse oppvekstsenter. Det skal sikrast tilstrekkeleg støtte og oppfylgjing frå kommuneadministrasjonen, m.a. ved å oppretthalde den skulefaglege kompetansen over skulenivå. For å sikre føreseielege forhold skal fylgjande kriterium leggjast til grunn for når det skal skje ei ny evaluering av skulestrukturen: Det kan vere aktuelt å gjennomføre ny evaluering av skulestrukturen dersom læringsresultata ved grendaskulane målt ved nasjonale prøver over ein treårsperiode er klart dårlegare enn resultata ved sentrumskulen og fylkesgjennomsnittet elevundersøkinga ved grendaskulane over ein treårsperiode viser klart dårlegare miljø og trivsel enn ved sentrumsskulen og fylkesgjennomsnittet det totale elevtalet er under 7 elevar eller det ikkje er elevar på 3 årstrinn dersom kommunen sine økonomiske føresetnader forverrer seg dramatisk. Dersom ingen av desse forholda er gjeldande er intensjonen at skulestrukturen skal ligge fast og ikkje vere gjenstand for vurdering.

10 Sak 26/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 26/10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 10/873 Arkiv: G24 JORDMORTENESTA I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Bakgrunn: Retningsliner for svangerskapsomsorgen, Helsedirektoratet - IS-1339 (2005) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødeselsog barselsomsorg - St. meld nr 12 ( ) Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner, Helsedirektoratet IS-1803 (2010) Utviklingsstrategi for jordmortjenesten, Helsedirektoratet IS-1815 (2010) Samhandlingsreforma Lovheimel: Lov om helsetenesten i kommunane, 1-3 SAKSOPPLYSNINGAR Regelverk og sentrale føringar Jordmortenesta har vore ein obligatorisk del av kommunehelsetenesta sidan Kommunane er forplikta til å tilby svangerskapskontrollar og svangerskapsomsorg i tilknyting til helsestasjon. Av Helsedirektoratet sine retningsliner for svangerskapsomsorga går det m.a. fram: Omsorg til kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller fastlege, eller gjennom et samarbeid mellom fastlege og jordmor. Kvinner bør selv få velge om hun vil gå til fastlege eller jordmor, eller en kombinasjon. Ei kartlegging av jordmortenesta og fylgjetenesta i 2003 viste ei geografisk skeivfordelt teneste med til dels svært små stillingsstorleikar. Det er i dag gjennomsnittleg 0,6 jordmorårsverk pr kommune. Ein del kommunar har inngått interkommunalt samarbeid om jordmortenesta og ein del kommunar samarbeider med helseforetaka.

11 Sak 26/10 Stortinget handsama våren 2009 St.meld. nr 12 ( ) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-og barselsomsorg. I stortingsmeldinga ga regjeringa uttrykk for eit ynskje om å gi betre tilgang til lokal jordmorteneste. Regjeringa tilrådde styrking av jordmortenesta i mindre kommunar gjennom etablering av interkommunale samarbeid. Det vart vidare tilrådd å legge ansvaret for fylgjetenesta til helseforetaka. Det vart og teke til orde for avtalar mellom kommunar og helseforetak for å sikre ei heilskapleg svangerskapsomsorg der kompetansen til jordmødre og legar blir utnytta. Regjeringa gjekk inn for at framtidig organisering av lokale jordmortenester skal takast stilling til i samband med samhandlingsreforma. I denne samanhengen fatta Stortinget slikt vedtak: Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både med hensyn til kapasitet og kvalitet, og at dette forelegges Stortinget i egnet form. Frå vart ansvaret for fylgjetenesta overført til helseforetaka. I rapporten Eit trygt fødetilbod er det peikt på at det bør vere eit organisert fylgjetenestetilbod der det er reiseveg utover 1 ½ time til fødestad. I mai 2010 la Helsedirektoratet fram sin rapport Utviklingsstrategi for jordmortjenesten. Direktoratet tilrår her m.a. fylgjande: - Koordinerte jordmortenester i kommune- og spesialisthelsetenesta for å fylgje opp intensjonane i samhandlingsreforma - Fagutviklingsjordmødre med ansvar for opplæring - Moderne distriktsjordmor ambulant jordmorteneste eller kjentjordmor -ordning Direktoratet framhevar og betydninga av å styrke tenestene gjennom interkommunale samarbeid og etablere felles jordmorsenter. Ein peiker på behovet for døgnvakt og samarbeid med helseforetaka om beredskap for fylgjetenesta. Situasjonen i Balestrand kommune Balestrand kommune har hatt eiga jordmorteneste med 100 % stilling over mange år. Jordmor har og delteke i anna arbeid ved helsestasjonen. Frå hausten 2009 har jordmor hatt permisjon frå si stilling, og denne varer no fram til Frå 2010 har kommunen hatt ei ordning med innleige av jordmor for å utføre kontrollar ein dag i månaden. Øvrige kontrollar i kommunen har vore utført av legetenesta. Det har vore vurdert ei ordning med kjøp av tenester tilsvarande 20 % stillingsressurs frå Høyanger kommune eller frå jordmor på Leikanger. Ei slik løysing har vore mogeleg, men ein har ikkje funne behov for å gå inn på eit så omfattande tenestekjøp for å utføre svangerskapskontrollar. Ein har vore meir oppteken av fylgjetenesta, men der ser ein no at ansvaret er overført til spesialisthelsetenesta. I budsjettet for 2010 har det vore sett av kr til kjøp av tenester. Same sum er vidareført i budsjettgrunnlaget for VURDERING

12 Sak 26/10 Balestrand kommune har over lang tid hatt ei god jordmorteneste med svært god kapasitet. I høve til behovet har kommunen vurdert det slik at denne kapasiteten kan reduserast vesentleg. Når det i samband med permisjon i stillinga har vore vanskeleg å finne ei løysing på fylgjetenestebehovet (som likevel kan verte dekka i naudsituasjonar), har ein for ein periode lagt seg på ei minimumsløysing, der svangerskapskontrollar i stor grad har vore utført av legekontoret, men der dei som ynskjer det har hatt høve til å få utført kontroll ved jordmor ein dag i månaden. Ein har elles kunne nytte jordmortilbod i nabokommunar. Dette har vore vurdert som ei mellombels løysing, og både politiske organ og administrasjonen har hatt tankar om at ei permanent ordning må vere annleis. Det har den seinare tida vore gjennomført utgreiingar og vurderingar i høve til fødetilbod og jordmorteneste på sentralt hald. Dette vil no bli fylgt opp av regjeringa og utgreidd vidare i samband med samhandlingsreforma. Det synest difor å vere grunn til å avvente med ei avklaring av framtidig løysing for jordmortenesta i Balestrand kommune til ting avteiknar seg meir utover i Sidan jordmor i Balestrand kommune har permisjon frå si stilling fram til , kan det vere eit naturleg siktemål å etablere ei ny framtidig ordning frå dette tidspunktet. Alt i alt vert det tilrådd at ein i tida fram til då vidarefører ei ordning som no med tilbod ein dag i månaden og med høve til kontrollar ved legekontoret. Alternativt kan ein ta sikte på å kjøpe tenester tilsvarande 20 % stilling frå nabokommune. Dette vil i så fall medføre ei tilleggsutgift på ca kr på årsbasis, som då må inkluderast i budsjettet for Det vert her skissert to alternative tilrådingar: 1. Balestrand kommune vil nytte tida fram til til avklaring av det framtidige jordmortilbodet i kommunen, og vurdere dette m.a. i samband med samhandlingsreforma. 2. Balestrand kommune etablerer ei mellombels ordning med kjøp av jordmortenester tilsvarande 20 % stilling frå Det skal utgreiast ei permanent ordning, m.a. i lys av samhandlingsreforma, og ein tek sikte på å iverksette denne frå Det vert i budsjettet for 2011 budsjettert med jordmorressurs tilsvarande 20 % stilling, dvs ei tilleggsutgift i høve til arbeidsgrunnlaget på kr Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vil nytte tida fram til til avklaring av det framtidige jordmortilbodet i kommunen, og vurdere dette m.a. i samband med samhandlingsreforma.

13 Sak 26/10

14 Sak 27/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 39/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 09/706 Arkiv: 026 G00 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: St.meld. nr 47 ( ) samhandlingsreforma Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Framlegg til ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester Framlegg til folkehelselov Samarbeidsprosjekt i høve til samhandlingsreforma i Sunnfjord og Ytre Sogn SAKSOPPLYSNINGAR Samhandlingsreforma vert no fylgt opp med framlegg til ny lov om helse- og omsorgstenester og framlegg til folkehelselov som er ute på høyring. Vidare arbeider regjeringa med nasjonal helse- og omsorgsplan. Balestrand kommune bør starte eit arbeid med nærare vurderingar av lokale tiltak og korleis kommunen skal tilpasse seg den komande samhandlingsreforma. Det er vidare trong for å fylgje opp samarbeidsprosjektet i Ytre Sogn og Sunnfjord, som kommunen er deltakar i, og som konsentrerer seg om førebyggjande tiltak og rehabilitering. Det er og trong for å arbeide opp mot KS i fylket og ikkje minst Helse Førde framover i relasjon til samhandlingsreforma. Det er behov for at kommunen vurderer ei intern organisering som set ein i stand til å gjere dei naudsynte faglege vurderingane og det naudsynte praktiske arbeidet i høve til samhandlingsreforma i tida framover.

15 Sak 27/10 VURDERING Dette vil vere eit høvesvis langsiktig utviklingsarbeid, og i staden for å definere eit tidsavgrensa prosjekt, bør ein såleis vurdere ein intern samarbeidsstruktur av meir permanent art. Det bør avklarast eit forum med jamnlege møte, som drøftar utviklingstiltak, avklarer oppgåver og arbeidsfordeling, definerer prosjekt osv. Rådmannen vil tilrå at desse vert deltakarar i forumet: - Rådmannen - Pleie- og omsorgsleiar - Tenesteleiar 1 - Tenesteleiar 2 - Fysioterapeut - Ergoterapeut - Kommuneoverlege - NAV-leiar - Folkehelsekoordinator Andre kan trekkast inn etter behov, som t.d. helsesøster, jordmor, logoped, rettleiar psykisk helsearbeid, leiar for Balestrand Industrier. Det synest naturleg at arbeidet har ei politisk forankring i utval for oppvekst og omsorg, og at det vert lagt opp til eit system med kort skriftleg oppsummering/rapportering til utvalet til kvart møte og evt. særskilt oppfylgjing av aktuelle tema i utvalet. Oppgåvefokuset vil m.a. vere: - Felles arbeid med å skaffe seg innsikt i samhandlingsreforma, nytt regelverk osv. - Kva nye tilbod kan etablerast i regi av Balestrand kommune for å gje eit betre tilbod til pasientar og brukarar lokalt? - Kva nye tilbod lokalt/regionalt vil det vere behov for som kommunen må samarbeide med andre om? - Innspel til og deltaking i felles prosjekt i Ytre Sogn og Sunnfjord. - Innspel til KS i Sogn og Fjordane. - Diskutere kontakt og drøftingar med Helse Førde og andre aktuelle instansar (t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane). Rådmannen si tilråding: For å sikre ivaretaking av naudsynte faglige vurderingar og anna arbeid i relasjon til samhandlingsreforma, vert det etablert ein fagleg/administrativ samarbeidsarena der rådmannen peiker ut desse til å delta: - Pleie- og omsorgsleiar - Tenesteleiar 1

16 Sak 27/10 - Tenesteleiar 2 - Fysioterapeut - Ergoterapeut - Kommuneoverlege - NAV-leiar - Folkehelsekoordinator Rådmannen deltek sjølv og leier arbeidet. Utvalet føreset at arbeidet starter straks. Det skal arbeidast aktivt med å avklare kva samhandlingsreforma inneber, aktuelle lokale tiltak for betre tenestetilbod, tiltak som bør løysast gjennom eit samarbeid mellom kommunar og aktuelle innspel og avklaringar med samarbeidsprosjektet i Ytre Sogn og Sunnfjord, KS i fylket, Helse Førde og andre aktuelle instansar. Utval for oppvekst og omsorg skal fungere som styringsgruppe og ha ei kort skriftleg oppsummering av arbeidet til kvart møte. Utvalet fylgjer opp særskilte tema som føreset politiske avklaringar.

17 Sak 29/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 10/879 Arkiv: 076 H12 ENDRING AV RETNINGSLINENE FOR GÅVEKONTOEN VED BALESTRAND HELSETUN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det har i mange år eksistert ein gåvekonto ved Balestrand helsetun. Fylgjande retningsliner for bruken av gåvekontoen vart fastsett i 1988:

18 Sak 29/10 Ut frå erfaringar med retningslinene og tida som har gått sidan dei vart fastsett, er det no behov for å vurdere endringar. VURDERING Spesielt er det behov for å justere beløpsgrense for kva som kva disponerast lokalt, slik at denne blir meir i samsvar med endring i kroneverdien og dagens delegasjonspraksis. Vidare bør tenesteleiar 1 ha fullmakt til å disponere kontoen. det bør og vurderast om revisjon av gåvekonoten bør utførast av eksterne. Rådmannen si tilråding: Retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun vert endra til: 1. Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen. 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt. 3. Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av tillitsvald for pensjonærane/pasientane, ein tillitsvald for dei tilsette og tenesteleiaren tek stilling til bruken av midlane som tilsvarer påløpte renter på gåvekontoen. Resten av gåvekontoen vert å sjå på som fond som ikkje kan disponerast utan særskilt søknad til utval for oppvekst og omsorg. 5. Rådmannen har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av eksternt firma.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 10.03.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlema: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Alle Rådmann Vidar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 7.2.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/895 Protokoll:

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 17.08.09 Merknader: Saker

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 1/12 11/895 Val av representantar til samarbeidsutval for skular og barnehagar MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Møtet vil starte med synfaring på Helsetunet. SAKLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019

SAKSPAPIR. Vaksdal kommune RÅDMANNS FRAMLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016-2019 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 50/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 01.06.2015 54/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 05.06.2015 07/2015 Administrasjonsutvalet PS 08.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 09.03.2010 Kl: 12.30 13.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 02.03.10 Merknader: Saker

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 2/10 09/260 NÆRVÆRSPROSJEKT-

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 014/17 Formannskapet 26.01.2017 008/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Torunn Liltved Arkiv: Arkivsaksnr. 13/734-56 Ny forskrift om skulekrinsane/opptaksområde

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer