MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376 SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE 26/10 10/873 JORDMORTENESTA I BALESTRAND KOMMUNE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID 28/10 10/879 ENDRING AV RETNINGSLINENE FOR GÅVEKONTOEN VED BALESTRAND HELSETUN 29/10 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN (vert ettersendt eventuelt lagt fram på møtet) YMSE Balestrand Anne Margrethe Kråvik leiar

2 Sak 25/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 9/10 Utval for oppvekst og omsorg /10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaknr.: 10/376 Arkiv: A20 SKULESTRUKTUREN I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Informasjonsbrev frå administrasjonen til aktuelle partar Elevråd - Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Lasse Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Sagatun skule v / leiar Brit Sundgot Foreldrearbeidsutvalet FAU - Fjordtun oppvekstsenter v/ leiar Kari Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Nesse oppvekstsenter v/ leiar Ingun Merete Sande Samarbeidsutvalet Nesse oppvekstsenter v / leiar Hallbjørg Eidhamar Grendalaget på Nessane v / leiar Norodd Baug Følgjebrev til uttalane frå organa på Nessane Kontaktperson Svein Asheim elevrådet v. Nesse oppvekstsenter Samarbeidsutvalet Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Oddrun Thorsnes Grendalaget i Fjordane v / leiar Sigrun Dale Rektorane og HTV Pedagogisk personale v. Fjordtun oppvekstsenter Bakgrunn: Vedtak i UOO den Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Bakgrunn Det har vore gjennomført ein prosess i kommunen der det har vore vurdert om ein framleis skal ha oppvekstsentra som i dag. I møte den gjorde formannskapet vedtak om at ein ikkje ville gå inn for å endre skulestrukturen. Det er og nedfelt i vedteken kommuneplan at skulestrukturen skal vere uendra. Formannskapet har bedt utval for oppvekst og omsorg gjere ei vurdering av langsiktige føresetnader for å kunne oppretthalde skulestrukturen som i dag.

3 Sak 25/10 Utvalet skulle vidare kome med framlegg om retningsliner som kan gje forutsigbarhet i høve til framtidig skulestruktur. I utval for oppvekst og omsorg (UOO) den vart dette vedtaket gjort: Prosess På bakgrunn av formannskapet sitt vedtak av ber utval for oppvekst og omsorg om at FAU, elevråda og samarbeidsutvala ved skulane gir uttale til kva som skal til for å kunne oppretthalde skulestrukturen som i dag, og kva som kan vere aktuelle kriterium i høve til vurdering av skulestrukturen i kommunen i framtida. Det vert og bedt om uttale frå grendalaga. Rådmannen vert bedt om å tilrettelegge for ein prosess i administrasjonen der rektorar og tilsette sine representantar får gi sine vurderingar. Utvalet ber og om ei heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi, då særleg i høve utvalet sine arbeidsområde. Det vert lagt opp til ny vurdering i utvalet 2. halvår Med bakgrunn i vedtaket vart det sendt ut brev der ein utfordra partane til å kome med uttalar om føresetnader som må vere oppfylt for at ein skal kunne oppretthalde skulestrukturen slik han er i dag og om aktuelle kriterium som kan vere grunnlag for vurdering av skulestrukturen i framtida. Ein gav og innspel om at uttalane vart avgrensa til å omhandle 4 6 punkt pr. spørsmål. Dei ulike respondentane vart ikkje utfordra på spørsmålet om ei heilskapleg vurdering av kommunen sin økonomi. Ein oppfatta derimort at at dette var ei vurdering administrasjonen skulle gjere i saka. Brev frå administrasjonen og uttalane er vedlegg i saka. Ein hadde først planlagt at saka skulle handsamast i UOO den , men nyoppretta rådsorgan for skulane var ikkje konstituerte og komne på plass.. Difor sette ein ny frist for å kome med uttale til Uttalar Ved denne datoen hadde ein fått inn uttalar frå: Elevråd - Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Lasse Bolstad (kontaktperson for elevråd v. Fjordtun oppvekstsenter Margot Ryssdal) Kontaktperson skriv i samband med uttalen frå elevrådet at det var vanskeleg for elevane å kome med framlegg om kriterium som kunne vere grunn for at eit oppvekstsenter ikkje lenger er liv laga. Denne problemstillinga vart for uklar. Leiaren for elevrådet er trass alt berre 6. klassing, og dei to andre medlemene går i 4. og 5. klasse. Derfor valde ho å la dei ha debatten i fred, med oppsummeringar undervegs i møtet, utan at ho gav elevane noko meir utfyllande spørsmål. Foreldrearbeidsutvalet FAU - Sagatun skule v / leiar Brit Sundgot

4 Sak 25/10 Foreldrearbeidsutvalet FAU - Fjordtun oppvekstsenter v/ leiar Kari Bolstad Foreldrearbeidsutvalet FAU - Nesse oppvekstsenter v/ leiar Ingun Merete Sande Samarbeidsutvalet Nesse oppvekstsenter v / leiar Hallbjørg Eidhamar Grendalaget på Nessane v / leiar Norodd Baug Desse tre ulike organa frå Nessane har kome med ein felles uttale og lagt ved eit følgjebrev Uttale frå kontaktperson elevrådet v. Nesse oppvekstsenter Saman med dei to andre lærarane ved oppvekstsenteret grunngjev han kvifor ikkje elevrådet ved Nesse oppvekstsenter kjem med uttale i saka. Samarbeidsutvalet Fjordtun oppvekstsenter v / leiar Oddrun Thorsnes Grendalaget i Fjordane v / leiar Sigrun Dale Vedlegg: Sak frå Bremanger kommune - skulestruktur Uttale frå rektorane og HTV Saka var på saksliste til leiarmøte oppvekst den 07.10, men ein fekk ikkje tid til å drøfte saka der. Den vart handsama på eige møte den Etter innkalling til dette møtet kom det tilbakemelding frå rektor Lars Hallvard Ese, Fjordtun oppvekstsenter og HTV v. Annbjørg Alrek om at dei ikkje kunne møte. Ein gjorde då avtale med dei om at framlegget til uttale som vart utarbeidd på møte den skulle sendast til alle medlemene i gruppa for endelege kommentarar og godkjenning. Uttalen frå rektorane og HTV ligg ved. Ein merkar eit eige tillegg i denne uttalen frå rektor ved Sagatun skule (Med kursiv i uttalen) Rektor ved Fjordtun oppvekstsenter har valt å la sitt syn vere representert gjennom uttalen frå pedagogisk personale ved Fjortun oppvekstsenter. Når det gjeld uttale frå elevråd - Sagatun skule v / leiar (kontaktperson for elevrådet Erna Gjerde) har ein bestemt seg for at ein ikkje vil kome med uttale. Saman med kontaktlærar for elevråd vurderer rektor ved Sagatun skule det slik at det vil vere for krevjande å handsame saka. Elevrådet representerer elevar frå alle tre skulane i kommunen. Når det gjeld uttale frå samarbeidsutvalet v. Sagatun skule skulle det konstituere seg den Dei har difor ikkje kunne ha kome med uttale. Pedagogisk personalet ved Fjordtun oppvekstsenter har kome med eigen uttale. Sjølv om denne gruppa formelt sett ikkje har blitt utfordra til å kome med uttale, så har ein likevel valt å legge den ved i denne saka. VURDERING Vurdering i høve til innkomne uttalar Uttalane ligg ved og skuleeigar får innsikt i kva dei ulike organa i kommunen meiner om kriterium som er med og sikrar oppvekstsentra og kva kriterium som kan vere med å gjere det vanskeleg å oppretthalde dei.

5 Sak 25/10 Av uttalane som har kome inn ser ein at generelt sett gjev rådsorgana i grendene uttrykk for at dei ynskjer at skulen får arbeidsro og støtte frå skuleeigar, slik at arbeidet med å sikre kvalitet og utvikling i undervisninga vert fokusert. Det kjem fram at saker som denne er med å skape usikre rammer for framtida og at arbeidssituasjonen for elevar og tilsette vert utrygge. Fjordane grendalag viser til Bremanger kommune sin plan for korleis ein kan strukturere arbeidet med å setje oppvekstområdet på dagsorden. Gjennomgåande vert det sett fokus på verdien av eit godt skulemiljø fagleg og sosialt og at det er kvalitet på undervisninga at den er god nok og i tråd med dei krav som sentrale lovverk set. Her ser ein at eit lite kollegium kan vere ei utfordring, men at ein internt i kommunen må arbeide for å finne løysingar. I nokre uttalar kjem det fram at eit lågt elevtal ikkje er avgjerande for om oppvekstsentra er liv laga, medan andre vurderer det slik at små elevtal kan gje elevane for lite tilfredsstillande faglege og sosiale utfordringar. Verdien av at elevane har ein trygg og ikkje for lang skuleveg vert poengtert i fleire av uttalane. Dilemmaet med lang skuleveg og transport er sentrale moment i uttalane. Nokre av uttalane gjev uttrykk for at det er viktig å sikre forsvarlege økonomiske rammer for alle tre skulane i kommunen. Heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi Utvalet har føresett at det i samband med denne saka vert gjort ei heilskapleg vurdering i høve kommunen sin økonomi, og då særleg utvalet sitt arbeidsområde. Ein del informasjon om dette går fram av rekneskap og årsmelding for dei siste åra og utarbeidde tilstandsrapportar for oppvekstområdet. Den utviklinga ein har sett dei siste åra, er ein auka ressursbruk pr elev i skulen i Balestrand. Balestrand har ein ressursbruk pr elev som ligg klart over fylkes- og landsgjennomsnittet. I 2009 var Balestrand den kommunen i fylket som hadde høgast brutto driftsutgifter pr elev. Dette har samanheng med fleire forhold: Skulestrukturen med to små grendaskular som naturleg fører til høgare utgifter pr elev. Nesse oppvekstsenter har ei tid hatt svært få elevar. Auke i behovet for tilpassa opplæring/spesialundervisning. Skjerming av skulen i budsjettsamanheng. Dei siste åra har ein og fått fleire timar i skulen og fleire pålegg frå sentralt hald som har bidrege til utgiftsauken. Men dette gjeld då alle skular og kommunar. Sett i høve til andre tenester har ein større del av kommunen sine netto driftsutgifter gått til skulen over dei siste åra. I tillegg til auke i behov og satsing på skulen har dette og noko samanheng med reduksjon i omfanget på heimetenestene i kommunen, slik at delen som går til pleie og omsorg av den grunn har vorte mindre.

6 Sak 25/10 Nokre fakta og vurderingar i høve til økonomi: Rekneskapsførte utgifter til grunnskuleopplæring pr elev ved dei tre skulane var slik i 2009: Sagatun skule Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter ca kr pr elev ca kr pr elev ca kr pr elev Dette gjeld då utgiftene knytt til sjølve opplæringsverksemda. Utgifter til drift av skuleanlegga kjem i tillegg. Utgiftene med skulen i alt (ekskl. SFO og skyss) ved dei to grendaskulane var slik i 2009 (ca tal): Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter I tillegg kjem utgifter med drift av skuleanlegga. Grovt vurdert kan det å oppretthalde skulestrukturen med grendaskulane og skulane utan 5-7 årstrinn bety om lag desse økonomiske konsekvensane: Heile skulen Skulen utan trinn Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter Det er då gjort frådrag for dekning av auka skyssutgifter dersom elevar skal gå på Sagatun skule og noko avsetjing til auke i lærarressursar ved Sagatun. Utgiftene til skuleanlegg (ca kr pr grendaskule) er ikkje medtekne. Dette inneber i så fall at det å oppretthalde skulestrukturen med grendaskular medfører behov for å sette av ca kr 2 mill ekstra (ca kr 1,3 mill ved 1-4-skule) i høve til ei sentralisering. Dette er då det ein må vere villig til å betale for å oppnå dei netto føremonene ein ser ved å oppretthalde skulestrukturen som i dag. Dersom ein såg det slik at ulempene overstig føremonene, og tok avgjerd om nedlegging, ville det på den andre sida kunne frigjere ca kr 2 mill (ca kr 1,3 mill) som kunne nyttast til andre føremål, t.d. til å styrke Sagatun skule eller pleie og omsorg. Men her må ein då ha med seg i reknestykket dei føremonene ein mister ved ikkje lenger å ha grendaskulane. Det kan og vere at resultatet vert redusert busetting i kommunen og inntektstap som fylgje av dette. Spørsmålet i denne samanhengen er om det er mogeleg å finne eit kriterium knytt til økonomi som seier noko om kva tid det kan vere grunn til å revurdere skulestrukturen av økonomiske grunnar. Dette er utfordrande, og politiske organ har understreka at direkte økonomiske konsekvensar ikkje er det viktigaste i desse vurderingane. Samstundes er det uttalt at ein ikkje heilt kan sjå bort frå økonomi og dei samla prioriteringane som må gjerast i budsjettsamanheng, og at det kan gå ei grense for kor mykje midlar ein nyttar til å oppretthalde skulestrukturen og tilbodet innan skule dersom ein må redusere mykje på tenestetilbodet på andre tenesteområde. I tida framover ser ein ikkje at dei

7 Sak 25/10 økonomiske føresetnadene for kommunen skulle tilseie behov for store utgiftsreduksjonar innan oppvekst- omsorgsområdet eller på andre område, sjølv om det er behov for tiltak for å styrke den økonomiske balansen i høve til i dag. Samla oppsummering og vurdering Gjennom fleire saker har vurdering av oppvekstsentra i Balestrand kommune vore oppe til drøfting. Ein har innhenta uttalar frå interne og eksterne fagmiljø om verdien av å ha dei som ein del av skulestrukturen, utan at ein har fått klare kriterium for kva skulestruktur som gjev det beste tilbodet for barna i kommunen. Uttalane som kjem fram i denne saka gjev eit liknande resultat. Ein får ikkje fram klare og samanfallande kriterium som gjev einsretta argument for når det er forsvarleg å oppretthalde skulestrukturen slik han er i dag eller kva kriterium som skal ligge til grunn for å vurdere endring i skulestrukturen. Det er og vanskeleg å kome opp med økonomiske vurderingar som er sikre og som ikkje kan angripast. Dette gjeld uansett detaljeringsgrad og omfang på kartlegginga. Det er såleis ikkje gjennomført ei omfattande utgreiing av dette i denne saka heller. Rådmannen ser likevel desse faktorane som ein bør kunne ende opp med: Føresetnader for å kunne oppretthalde skulestrukturen Sikring av bemanninga ved oppvekstsentra God nok tryggleik for å kunne oppretthalde naudsynt bemanning over tid ved små og sårbare einingar som dagens oppvekstsentra kan ein berre få ved å sjå stillingsressursane i kommunen meir samla. Dette er og forankra i kommuneplanen. Det inneber at t.d. tilsette ved Sagatun skule må kunne overflyttast til Fjordtun eller Nesse oppvekstsenter når det oppstår behov for det. Det kan og vere aktuelt med overflytting frå andre kommunale einingar. Dette må inn i alle stillingsomtalar og arbeidsavtalar, og kommunen må frå dag 1 framover nytte arbeidsgjevar sin styringsrett når behovet oppstår. Sikring av kompetansen Dette inneber at ein som no prioriterer utvikling av personalet ved grendaskulane på line med personalet innan oppvekstområdet forøvrig. I tillegg må det sytast for at også dei tilsette ved dei små einingane kan ha eit funksjonelt og lærande nettverk, eit fagleg miljø å trekke vekslar på. Dette har ein delvis frå før gjennom felles utviklingsareanaer i kommunen, leiarmøte oppvekst, fagnettverk i regionen m.v. Men ein bør og meir løpande kunne støtte seg på eit miljø med kunnskap og erfaringar i høve til fådelte skular. Dette vil ein kunne oppnå ved å vidareføre nettverk som er etablert gjennom prosjektet Kunnskapsløftet i oppvekstsenter, der Nesse oppvekstsenter og må inkluderast framover. Nok elevar Eit aktivt arbeid for tilflytting og busetting i grendene vil her vere eitt tema. Det same kan praksisen i høve til søknader om overflytting til sentrumsskulen vere. Tilstrekkelege ressursar Det må vere vilje til å sette av ekstra ressursar for å oppnå dei netto føremonene ein ser ved å oppretthalde grendaskulane. Dette må sjåast på som

8 Sak 25/10 ei oppfylgjing av det som er teke inn i kommuneplanen og handlingsprogrammet/økonomiplanen og formannskapet sitt vedtak den Tilpassa organisering, kapasitet på kommunenivå Å fylgje opp ein stor skule og to mindre grendaskular vil vere enklare dersom ein vidarefører dagens ordning med skulefagleg ansvarleg i heil stilling på kommunenivå enn om ein gjer rasjonaliseringar i høve til dette. Føreseielege kriterium for ny evaluering Læringsresultat Eitt aktuelt kriterium kan vere læringsresultat, t.d. målt ved nasjonale prøver. Dersom resultata av nasjonale prøver over ein treårsperiode ligg klart under resultata ved sentrumsskulen og gjennomsnittet i fylket, kan dette gje grunnlag for å ta skulestrukturen opp til ny vurdering. Læringsmiljø, elevtrivsel Resultata frå elevundersøkinga kan vere eit anna kriterium. Dersom resultata frå elevundersøkinga over ein treårsperiode klart viser mistrivsel blant elevane og klart dårlegare resultat enn ved sentrumsskulen og fylkesgjennomsnittet, kan dette gje grunnlag for å ta skulestrukturen opp til ny vurdering. Elevgrunnlag Det er openbart at det går ei grense for kor få elevar det kan vere ved ein skule før den vert evaluert og evt. nedlagt. Dette må såleis vere eit kriterium. Men det er vanskeleg å sette denne grensa eksakt, og dette vil avhenge både av fordelinga på årstrinn og andre forhold som er gjeldande. Men dersom elevtalet går under 7 totalt, eller det manglar elevar på 3 eller 4 årstrinn, bør dette gje grunnlag for ny vurdering. Økonomi Det synest og openbart at ting ikkje kan vere uforandra for all tid uavhengig av kommunen sine økonomiske rammer. Dette er likevel eit kriterium som synest umogeleg å konkretisere/talfeste på førehand. Behovet for endring i økonomiske prioriteringar vil heller ikkje berre avhenge av dei totale rammene, men også korleis behov og plikter utviklar seg på andre tenesteområde. Rådmannen si tilråding: For å bidra til å sikre noverande skulestruktur skal fylgjande tiltak fylgjast opp: Sikring av bemanninga ved at tilsette kan nyttast fleksibelt i høve til alle einingar. Sikring av kompetansen ved å oppretthalde prioriteringa av kompetanseutviklings-tiltak, felles kommunale utviklingsarenaer og nettverk mellom fådelte skular i Balestrand og Vik (som og skal omfatte Nesse oppvekstsenter).

9 Sak 25/10 Eit aktivt arbeid for tilflytting og busetting i grendene. Søknader om overflytting til sentrumsskulen skal berre imøtekomast når det ligg føre særlege forhold. Det skal setjast av tilstrekkelege ressursar til å sikre ei forsvarleg bemanning og ei forsvarleg drift ved Fjordtun oppvekstsenter og Nesse oppvekstsenter. Det skal sikrast tilstrekkeleg støtte og oppfylgjing frå kommuneadministrasjonen, m.a. ved å oppretthalde den skulefaglege kompetansen over skulenivå. For å sikre føreseielege forhold skal fylgjande kriterium leggjast til grunn for når det skal skje ei ny evaluering av skulestrukturen: Det kan vere aktuelt å gjennomføre ny evaluering av skulestrukturen dersom læringsresultata ved grendaskulane målt ved nasjonale prøver over ein treårsperiode er klart dårlegare enn resultata ved sentrumskulen og fylkesgjennomsnittet elevundersøkinga ved grendaskulane over ein treårsperiode viser klart dårlegare miljø og trivsel enn ved sentrumsskulen og fylkesgjennomsnittet det totale elevtalet er under 7 elevar eller det ikkje er elevar på 3 årstrinn dersom kommunen sine økonomiske føresetnader forverrer seg dramatisk. Dersom ingen av desse forholda er gjeldande er intensjonen at skulestrukturen skal ligge fast og ikkje vere gjenstand for vurdering.

10 Sak 26/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 26/10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 10/873 Arkiv: G24 JORDMORTENESTA I BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Bakgrunn: Retningsliner for svangerskapsomsorgen, Helsedirektoratet - IS-1339 (2005) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødeselsog barselsomsorg - St. meld nr 12 ( ) Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner, Helsedirektoratet IS-1803 (2010) Utviklingsstrategi for jordmortjenesten, Helsedirektoratet IS-1815 (2010) Samhandlingsreforma Lovheimel: Lov om helsetenesten i kommunane, 1-3 SAKSOPPLYSNINGAR Regelverk og sentrale føringar Jordmortenesta har vore ein obligatorisk del av kommunehelsetenesta sidan Kommunane er forplikta til å tilby svangerskapskontrollar og svangerskapsomsorg i tilknyting til helsestasjon. Av Helsedirektoratet sine retningsliner for svangerskapsomsorga går det m.a. fram: Omsorg til kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller fastlege, eller gjennom et samarbeid mellom fastlege og jordmor. Kvinner bør selv få velge om hun vil gå til fastlege eller jordmor, eller en kombinasjon. Ei kartlegging av jordmortenesta og fylgjetenesta i 2003 viste ei geografisk skeivfordelt teneste med til dels svært små stillingsstorleikar. Det er i dag gjennomsnittleg 0,6 jordmorårsverk pr kommune. Ein del kommunar har inngått interkommunalt samarbeid om jordmortenesta og ein del kommunar samarbeider med helseforetaka.

11 Sak 26/10 Stortinget handsama våren 2009 St.meld. nr 12 ( ) En gledelig begivenhet om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels-og barselsomsorg. I stortingsmeldinga ga regjeringa uttrykk for eit ynskje om å gi betre tilgang til lokal jordmorteneste. Regjeringa tilrådde styrking av jordmortenesta i mindre kommunar gjennom etablering av interkommunale samarbeid. Det vart vidare tilrådd å legge ansvaret for fylgjetenesta til helseforetaka. Det vart og teke til orde for avtalar mellom kommunar og helseforetak for å sikre ei heilskapleg svangerskapsomsorg der kompetansen til jordmødre og legar blir utnytta. Regjeringa gjekk inn for at framtidig organisering av lokale jordmortenester skal takast stilling til i samband med samhandlingsreforma. I denne samanhengen fatta Stortinget slikt vedtak: Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag til tiltak for å styrke jordmortjenesten både med hensyn til kapasitet og kvalitet, og at dette forelegges Stortinget i egnet form. Frå vart ansvaret for fylgjetenesta overført til helseforetaka. I rapporten Eit trygt fødetilbod er det peikt på at det bør vere eit organisert fylgjetenestetilbod der det er reiseveg utover 1 ½ time til fødestad. I mai 2010 la Helsedirektoratet fram sin rapport Utviklingsstrategi for jordmortjenesten. Direktoratet tilrår her m.a. fylgjande: - Koordinerte jordmortenester i kommune- og spesialisthelsetenesta for å fylgje opp intensjonane i samhandlingsreforma - Fagutviklingsjordmødre med ansvar for opplæring - Moderne distriktsjordmor ambulant jordmorteneste eller kjentjordmor -ordning Direktoratet framhevar og betydninga av å styrke tenestene gjennom interkommunale samarbeid og etablere felles jordmorsenter. Ein peiker på behovet for døgnvakt og samarbeid med helseforetaka om beredskap for fylgjetenesta. Situasjonen i Balestrand kommune Balestrand kommune har hatt eiga jordmorteneste med 100 % stilling over mange år. Jordmor har og delteke i anna arbeid ved helsestasjonen. Frå hausten 2009 har jordmor hatt permisjon frå si stilling, og denne varer no fram til Frå 2010 har kommunen hatt ei ordning med innleige av jordmor for å utføre kontrollar ein dag i månaden. Øvrige kontrollar i kommunen har vore utført av legetenesta. Det har vore vurdert ei ordning med kjøp av tenester tilsvarande 20 % stillingsressurs frå Høyanger kommune eller frå jordmor på Leikanger. Ei slik løysing har vore mogeleg, men ein har ikkje funne behov for å gå inn på eit så omfattande tenestekjøp for å utføre svangerskapskontrollar. Ein har vore meir oppteken av fylgjetenesta, men der ser ein no at ansvaret er overført til spesialisthelsetenesta. I budsjettet for 2010 har det vore sett av kr til kjøp av tenester. Same sum er vidareført i budsjettgrunnlaget for VURDERING

12 Sak 26/10 Balestrand kommune har over lang tid hatt ei god jordmorteneste med svært god kapasitet. I høve til behovet har kommunen vurdert det slik at denne kapasiteten kan reduserast vesentleg. Når det i samband med permisjon i stillinga har vore vanskeleg å finne ei løysing på fylgjetenestebehovet (som likevel kan verte dekka i naudsituasjonar), har ein for ein periode lagt seg på ei minimumsløysing, der svangerskapskontrollar i stor grad har vore utført av legekontoret, men der dei som ynskjer det har hatt høve til å få utført kontroll ved jordmor ein dag i månaden. Ein har elles kunne nytte jordmortilbod i nabokommunar. Dette har vore vurdert som ei mellombels løysing, og både politiske organ og administrasjonen har hatt tankar om at ei permanent ordning må vere annleis. Det har den seinare tida vore gjennomført utgreiingar og vurderingar i høve til fødetilbod og jordmorteneste på sentralt hald. Dette vil no bli fylgt opp av regjeringa og utgreidd vidare i samband med samhandlingsreforma. Det synest difor å vere grunn til å avvente med ei avklaring av framtidig løysing for jordmortenesta i Balestrand kommune til ting avteiknar seg meir utover i Sidan jordmor i Balestrand kommune har permisjon frå si stilling fram til , kan det vere eit naturleg siktemål å etablere ei ny framtidig ordning frå dette tidspunktet. Alt i alt vert det tilrådd at ein i tida fram til då vidarefører ei ordning som no med tilbod ein dag i månaden og med høve til kontrollar ved legekontoret. Alternativt kan ein ta sikte på å kjøpe tenester tilsvarande 20 % stilling frå nabokommune. Dette vil i så fall medføre ei tilleggsutgift på ca kr på årsbasis, som då må inkluderast i budsjettet for Det vert her skissert to alternative tilrådingar: 1. Balestrand kommune vil nytte tida fram til til avklaring av det framtidige jordmortilbodet i kommunen, og vurdere dette m.a. i samband med samhandlingsreforma. 2. Balestrand kommune etablerer ei mellombels ordning med kjøp av jordmortenester tilsvarande 20 % stilling frå Det skal utgreiast ei permanent ordning, m.a. i lys av samhandlingsreforma, og ein tek sikte på å iverksette denne frå Det vert i budsjettet for 2011 budsjettert med jordmorressurs tilsvarande 20 % stilling, dvs ei tilleggsutgift i høve til arbeidsgrunnlaget på kr Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vil nytte tida fram til til avklaring av det framtidige jordmortilbodet i kommunen, og vurdere dette m.a. i samband med samhandlingsreforma.

13 Sak 26/10

14 Sak 27/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 39/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 09/706 Arkiv: 026 G00 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: St.meld. nr 47 ( ) samhandlingsreforma Grunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Framlegg til ny lov om kommunale helse- og omsorgstenester Framlegg til folkehelselov Samarbeidsprosjekt i høve til samhandlingsreforma i Sunnfjord og Ytre Sogn SAKSOPPLYSNINGAR Samhandlingsreforma vert no fylgt opp med framlegg til ny lov om helse- og omsorgstenester og framlegg til folkehelselov som er ute på høyring. Vidare arbeider regjeringa med nasjonal helse- og omsorgsplan. Balestrand kommune bør starte eit arbeid med nærare vurderingar av lokale tiltak og korleis kommunen skal tilpasse seg den komande samhandlingsreforma. Det er vidare trong for å fylgje opp samarbeidsprosjektet i Ytre Sogn og Sunnfjord, som kommunen er deltakar i, og som konsentrerer seg om førebyggjande tiltak og rehabilitering. Det er og trong for å arbeide opp mot KS i fylket og ikkje minst Helse Førde framover i relasjon til samhandlingsreforma. Det er behov for at kommunen vurderer ei intern organisering som set ein i stand til å gjere dei naudsynte faglege vurderingane og det naudsynte praktiske arbeidet i høve til samhandlingsreforma i tida framover.

15 Sak 27/10 VURDERING Dette vil vere eit høvesvis langsiktig utviklingsarbeid, og i staden for å definere eit tidsavgrensa prosjekt, bør ein såleis vurdere ein intern samarbeidsstruktur av meir permanent art. Det bør avklarast eit forum med jamnlege møte, som drøftar utviklingstiltak, avklarer oppgåver og arbeidsfordeling, definerer prosjekt osv. Rådmannen vil tilrå at desse vert deltakarar i forumet: - Rådmannen - Pleie- og omsorgsleiar - Tenesteleiar 1 - Tenesteleiar 2 - Fysioterapeut - Ergoterapeut - Kommuneoverlege - NAV-leiar - Folkehelsekoordinator Andre kan trekkast inn etter behov, som t.d. helsesøster, jordmor, logoped, rettleiar psykisk helsearbeid, leiar for Balestrand Industrier. Det synest naturleg at arbeidet har ei politisk forankring i utval for oppvekst og omsorg, og at det vert lagt opp til eit system med kort skriftleg oppsummering/rapportering til utvalet til kvart møte og evt. særskilt oppfylgjing av aktuelle tema i utvalet. Oppgåvefokuset vil m.a. vere: - Felles arbeid med å skaffe seg innsikt i samhandlingsreforma, nytt regelverk osv. - Kva nye tilbod kan etablerast i regi av Balestrand kommune for å gje eit betre tilbod til pasientar og brukarar lokalt? - Kva nye tilbod lokalt/regionalt vil det vere behov for som kommunen må samarbeide med andre om? - Innspel til og deltaking i felles prosjekt i Ytre Sogn og Sunnfjord. - Innspel til KS i Sogn og Fjordane. - Diskutere kontakt og drøftingar med Helse Førde og andre aktuelle instansar (t.d. Høgskulen i Sogn og Fjordane). Rådmannen si tilråding: For å sikre ivaretaking av naudsynte faglige vurderingar og anna arbeid i relasjon til samhandlingsreforma, vert det etablert ein fagleg/administrativ samarbeidsarena der rådmannen peiker ut desse til å delta: - Pleie- og omsorgsleiar - Tenesteleiar 1

16 Sak 27/10 - Tenesteleiar 2 - Fysioterapeut - Ergoterapeut - Kommuneoverlege - NAV-leiar - Folkehelsekoordinator Rådmannen deltek sjølv og leier arbeidet. Utvalet føreset at arbeidet starter straks. Det skal arbeidast aktivt med å avklare kva samhandlingsreforma inneber, aktuelle lokale tiltak for betre tenestetilbod, tiltak som bør løysast gjennom eit samarbeid mellom kommunar og aktuelle innspel og avklaringar med samarbeidsprosjektet i Ytre Sogn og Sunnfjord, KS i fylket, Helse Førde og andre aktuelle instansar. Utval for oppvekst og omsorg skal fungere som styringsgruppe og ha ei kort skriftleg oppsummering av arbeidet til kvart møte. Utvalet fylgjer opp særskilte tema som føreset politiske avklaringar.

17 Sak 29/10 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/10 Utval for oppvekst og omsorg Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 10/879 Arkiv: 076 H12 ENDRING AV RETNINGSLINENE FOR GÅVEKONTOEN VED BALESTRAND HELSETUN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Det har i mange år eksistert ein gåvekonto ved Balestrand helsetun. Fylgjande retningsliner for bruken av gåvekontoen vart fastsett i 1988:

18 Sak 29/10 Ut frå erfaringar med retningslinene og tida som har gått sidan dei vart fastsett, er det no behov for å vurdere endringar. VURDERING Spesielt er det behov for å justere beløpsgrense for kva som kva disponerast lokalt, slik at denne blir meir i samsvar med endring i kroneverdien og dagens delegasjonspraksis. Vidare bør tenesteleiar 1 ha fullmakt til å disponere kontoen. det bør og vurderast om revisjon av gåvekonoten bør utførast av eksterne. Rådmannen si tilråding: Retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun vert endra til: 1. Gåvekontoen ved Balestrand helsetun er oppretta for å kunne nyttast ved innbetaling av minnegåver, testamentariske gåver og andre gåver til institusjonen. 2. Gåvekontoen skal nyttast til beste for pensjonærane/pasientane (trivsels- og nytteføremål). Øyremerka gåver skal nyttast til det føremålet gjevaren har bestemt. 3. Midlar frå gåvekontoen skal ikkje gå inn i den vanlege drifta av institusjonen. 4. Eit utval samansett av tillitsvald for pensjonærane/pasientane, ein tillitsvald for dei tilsette og tenesteleiaren tek stilling til bruken av midlane som tilsvarer påløpte renter på gåvekontoen. Resten av gåvekontoen vert å sjå på som fond som ikkje kan disponerast utan særskilt søknad til utval for oppvekst og omsorg. 5. Rådmannen har fullmakt til å foreta enkeltkjøp på inntil kr Rådmannen syter for rekneskap for gåvekontoen og at det vert lagt fram revidert årsrekneskap for utval for oppvekst og omsorg. Revisjonen skal utførast av eksternt firma.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer