Formannskapet. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 49/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 50/08 Interpellasjoner og spørsmål PS 51/08 Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester PS 52/08 Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. PS 53/08 Regionrådet for Nedre Glomma - styrking av sekretariatet PS 54/08 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 14

2 PS 49/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 14

3 PS 50/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 14

4 Saksnr 2007/ Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester Arkivkode 143 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Sammendrag Arbeidet med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er ferdig og klar til og legges ut på høring. Planen skal være et styringsverktøy for drift og utvikling av pleie- og omsorgstjenester. I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en evaluering av nå situasjonen og en analyse av de fremtidige utfordringer basert på demografiske framskrivninger. Stortingsmelding nr 25 ( ) med tittelen Mestring, muligheter og mening har gitt viktige føringer for planarbeidet. Kommunedelsplan omfatter virksomhetene; hjemmebaserte tjenester, sykehjemmet Dypedalåsen og Tiltak for funksjonshemmede. Det har vært bred deltagelse fra fagfolk, ansatte og brukere/pårørende i planprosessen. Planen viser at behovet for ressurser er meget stor og at Hvaler kommune står over for store økonomiske utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Saksopplysninger Planens mål og innhold. Arbeidet med høringsutkast til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er ferdig og klar til og legges ut på høring. Planens hovedmål er å stadfeste overordnede målsetninger for utvikling av pleieog omsorgstjenestene fram mot I forbindelse med planen er det foretatt en helhetlig vurdering av institusjonstilbudet og andre omsorgstjenester i kommunen. Pleie og omsorgsplanen skal gi føringer for driftsplanleggingen i virksomhetene. Presiseringer, dokumentasjon og avveiinger i pleie og omsorgsplanen skal benyttes i kommunens økonomiarbeid. Kommunen har i henhold til blant annet kommunehelsetjenesteloven et ansvar for å holde oversikt over behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen. I forbindelse med arbeidet med planen er det foretatt en evaluering av situasjonen i pleie og omsorgstjenesten, hvordan den påvirkes og forslag til tiltak for å gjøre noe med situasjonen. Kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester omfatter følgende virksomheter: Virksomhet for hjemmetjenester. Virksomhet for sykehjemmet Dypedalåsen. Virksomhet for Tiltak for funksjonshemmede. Avdeling for psykiatri er i arbeidsperioden organisert i NAV Hvaler og vil ikke bli behandlet i denne kommunedelsplan. Møteinnkalling side 4 av 14

5 Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har en kort og en lang versjon. Kortversjonen av planen gir et innblikk i hvilke utfordringer Hvaler kommune har foran seg mens selve hovedplanen er ment å gi en mer utfyllende dokumentasjon og forklaring. Mandat og rammer for planarbeidet. Det er lagt stor vekt på nasjonale føringer og retningslinjer i tillegg til vedtatte mål og rammer i Hvaler kommune. Stortingsmelding nr 25 ( ) mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer ble lagt frem av regjeringen høsten 2006 og behandlet av stortinget 26. Mars Hovedfokuset i meldingen er framtidens omsorgsutfordringer og regjeringenes strategi for å møte utfordringene. Stortingsmeldingen har vært et viktig dokument i arbeidet med kommunedelsplanen. Situasjonsanalyse. For å kunne planlegge for fremtiden er det viktig å ha kunnskap om hvordan situasjonen er i de ulike pleie- og omsorgstjenestene i dag. Det er i hver av virksomhetene blitt foretatt en evaluering av brukerbehov, bemanningssituasjon og den økonomiske og bygningsmessige situasjon. Prognoser. Planen beskriver det fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenestene. Befolkningsprognosen som benyttes i planen er utarbeidet av Østfold analyse og er den samme prognose som benyttes i kommuneplan frem mot Et spesielt trekk med Hvaler kommune er at eldre øker mer en gjennomsnittet i landet for øvrig og i tillegg til at feriegjester har krav på pleie- og omsorgstjenester. Fremskrivninger av brukerbehov skal indikere hvordan tjenestene må dimensjoneres for å ha et godt tilrettelagt omsorgstilbud i fremtiden. Ressursbehov. For å opprettholde dekningsgrad og kvalitet på dagens nivå innenfor hjemmebaserte tjenester må driftsbudsjettet økes med kr 1,3 millioner kroner fra Behovet øker hvert år og i 2020 vil det være behov for 5,1 million kroner mer i årlige driftsmidler sammenlignet med budsjett Behovet for flere sykehjemsplasser i kommunen er meget stor. Det vil være behov for 16 til 19 nye sykehjemsplasser. Drift av 16 nye sykehjemsplasser vil kreve årlige driftsutgifter på 10,2 millioner kroner i tillegg til budsjett Med utgangspunkt i at antall unge mennesker med psykisk utviklingshemming øker i kommunen vil det være behov for økte driftsbudsjettet til Tiltak for funksjonshemmede med 1,6 million kroner senest i budsjett for Behovet i 2020 viser et behov for 8,5 million kroner i økning i forhold til budsjett Overordnede mål. Basert på stortingsmelding 25, kommuneplan og ulike planer og vedtak knyttet til de enkelte virksomheter er mål for kommunens pleie- og omsorgstjenester utarbeidet. Situasjonsanalyser og prognoser for de kommende årene vil være et diskusjonsgrunnlag for de prioriteringer som skal foretas inne kommunen og pleie og omsorgstjenester. Kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Planen bygger på vedtatte kvalitetsmål vedtatt av kommunestyret i Hvaler. Planprosessen. For at planen skulle få en bred medvirkning av fagpersoner og interessegrupper er det gjennomført flere arbeidsgrupper, allmøter og drøftingsmøter jfr vedtak i sak KS 36/07. Kommunen har i tillegg mottatt skriftelige henvendelser i prosessen. Det har vært stor medvirkning fra virksomhetsledere og andre ressurspersoner i seksjonen. Vedlegg Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Høringsutkast. Kortversjon av Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Høringsutkast. Innkomne merknader Innspill vedrørende drift og utvikling av sykehjem fra pårørende, datert Vesterøy Møteinnkalling side 5 av 14

6 Hjemmelsgrunnlag Lov om helsetjenester 1-4 Plan og bygningsloven 20-1 om kommuneplanlegging Plan og bygningsloven 20-2 om organisering av planarbeidet Vurdering Arbeidet med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester er svært viktig for å synliggjøre de fremtidige utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Kommunedelsplan skal være et styringsverktøy for drift, utvikling og prioriteringer i Hvaler kommune. Planen viser at kommunen står over for store økonomiske utfordringer de nærmeste årene på grunn av økt behov for pleie- og omsorgstjeneter. I arbeidet med kommunedelsplan er det lagt opp til en prosess som skulle skape en felles virkelighetsforståelse og stor grad av enighet om mål og strategier. Det skal ut i fra planen foretas viktige prioriteringer for kommunens fremtidige pleie- og omsorgstjenester som det er viktig at både politikere og administrasjon har et eierforhold til. Et resultat av planen vil være at den vil styrke forståelse og samarbeid mellom ulike interessegrupper og faggrupper på tvers av virksomheter. Saksgang. Det er i følge reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret kommunestyret som vedtar kommunens overordnede planer og rapporter og som fatter vedtak i denne sak. Konklusjoner Høringsutkastet for kommunedelsplan pleie- og omsorgstjenester legges ut til høring. Rådmannens forslag til vedtak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Eldrerådet avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Formannskapet avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: UKPT avgir slik innstilling til Kommunestyret: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Kommunestyret fatter slikt vedtak: Forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester legges ut til alminnelig ettersyn med følgende merknader: Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 14

7 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /08 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /08 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /08 Formannskapet /08 Kommunestyret Tilbud om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Sammendrag Kommunestyre vedtok i desember 2007 at pleie- og omsorgstjenester i utlandet skulle innarbeides i budsjett Rådmannens kommenterer vedtaket i notat 07. Januar 2008 og opplyser om at saken vil ha behov for en utredning. Administrasjonen har gjennomført samtaler med andre kommuner og firma om deres erfaringer, hvilke tilbud som er tilgjengelig og kostnader. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester øker ved tilbud om pleie- og omsorgstjenester i utlandet. Brukere som har vært på opphold opplever at livskvaliteten økes og har stor glede av oppholdet. Tilbudet vil være i samsvar med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester , men det vil ikke være mulig å finansiere et tilbud i utlandet innenfor helse og sosialseksjonens økonomiske rammer. Saksopplysninger Bakgrunn. Fra deler av det politiske miljø i Hvaler kommune har det i flere år vært et ønske om pleie og omsorgstjenester utenfor landets grenser. Fremskrittspartiet i Hvaler har i flere år arrangert helsereiser til Kroatia for eldre og funksjonshemmede i Hvaler. Detter er et tilbud hvor Hvaler kommune ikke har hatt noe ansvar. I kommunestyrets møte 12. Desember 2007 (sak 78/07) fremmet Fremskrittspartiet følgende forslag og som fikk flertall for videre behandling; Rådmannen bes om å innarbeide i budsjett for 2009 et tilbud om pleie og omsorg utenfor landets grenser. Tilbudet skal være frivillig og av god kvalitet. Et slikt tilbud vil redusere kommunens utgifter innen seksjon Helse og sosial. Rådmannen gir i sitt oppfølgingsnotat til kommunestyre, dater , følgende kommentarer til forslaget: Oppdraget krever utredning og spesifikt vedtak som grunnlag for eventuell innarbeiding i budsjettet. En slik utredning må blant annet avklare: Hva et slikt tilbud om pleie og omsorg skal bestå av? Hvem skal få et slikt tilbud? Hvor skal tilbudet gis? Kommunens formelle ansvar for de brukerne som får et slikt tilbud? Sammenhengen mellom dette tilbudet og kommunens øvrige planer for drift av eldreomsorg? Økonomiske konsekvenser av et slikt tilbud? Vedtaket i kommunestyret 12. Desember og rådmannens oppfølgingsnotat er førende for utredningen av denne sak. Møteinnkalling side 7 av 14

8 Arbeidsgruppe. Så langt i prosessen er saksutredningen utført av seksjonssjefen for helse og sosial. Det vil i et eventuelt videre arbeid nedsettes en arbeidsgruppe som skal bestå av seksjonssjef for helse og sosial, virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for hjemmetjenester. Pleie og omsorg. Hvaler kommune har ingen erfaring med å tilby omsorgstjenester utenfor landets grenser. Kommunen har heller ingen erfaring med hvilke tjenester det er hensiktsmessig og aktuelt å tilby. Det er derfor innhentet erfaringer fra flere kommuner og hvilke tjenester som er mest aktuelle. De fleste kommuner som har erfaring og tilbyr tjenester i utlandet tilbyr sykehjemsplasser i hovedsak som korttidsopphold. De mest aktuelle brukergrupper er mottaker av slike tilbud: Personer som er i behov av korttidsopphold, avlastning og rehabilitering i egen kommune. Avlastning for pårørende som har store omsorgsoppgaver (for eksempel ektefeller, samboer, foreldre). Tilbud til omsorgstrengende personer som har behov for avveksling i hverdagen og rehabilitering enten de bor i egen bolig, omsorgsbolig eller institusjon. Opptreningsopphold etter sykdomstilfeller som hjerneslag, proteseoperasjoner mv. Opphold for kronisk syke, for eksempel muskel skjelett lidelser. Ferieopphold for funksjonshemmede. Samarbeidspartner. Det er flere kommuner og private firma som tilbyr tjenester i utlandet. Kommunen har valgt å ha samtaler med to aktører i denne del av prosessen. Valg av samtalepartnere er foretatt med bakgrunn i tidligere kontakt/samarbeid. Hvaler Kommunen har satt som vilkår for et eventuelt samarbeid at omsorgstilbudet ikke medfører for lang reise og at tilbudet drives etter norske lover og forskrifter for drift av sykehjem. Sun Adriatic/Sabra Tours. Firma Sun Adriatic har i flere år arrangert helsereiser for innbyggere av Hvaler kommune. Tilbakemeldingen fra de som har deltatt på slike turer har vært meget positive. Det falt seg naturlig når Sun Adriatic kontaktet kommunen for å gi tilbud om pleie og omsorgstjenester i Kroatia at det ble opprettet kontakt. Representanter for firma har ved to anledninger orientert om sine tilbud. Kommunen har i møte 12. Juni 08 presentert sine krav og behov for dokumentasjon for Sun Adriatics drift av sykehjemsplasser i Kroatia. Finca el Romeral. Finca el Romeral er et Sykehjem i Alfaz del Pi som drives av en stiftelse. Alfaz del Pi er en kommune som ligger mellom Altea og Benidorm på spanske Costa Blanca kysten. Stiftelsen eies av Sagene Menighet i Oslo (42%) og Østfoldkommunene Askim, Rygge, Spydeberg og Skiptvet (til sammen 52%). Sykehjemmet har 14 sykehjemsplasser i enerom og er bygget opp rundt en gammel hovedbygning på en appelsinplantasje hvor den gamle stilen er beholdt. Sykehjemmet oppfyller Husbankens krav til standard og oppfyller norsk lovgivning i forhold til drift. Sykehjemmet har innredet hybler for ansatte og arbeidsforholdene er sikret like godt som i Norge. Ved behov kan dokumentasjon for godkjent drift for sykehjem etter norsk standard fremlegges. Kostnader. Det anbefales at det legges opp til at brukerne skal betale for oppholdet som om de var på institusjon i Norge. Avlastning er gratis, korttidsopphold koster kr pr døgn og institusjonsbetaling utregnes etter inntekt. For brukere som allerede bor i institusjon kan kommunen inngå avtale med institusjonsbeboeren om å låne plassen til andre brukere under oppholdet i utlandet. Finca el Romeral har ledig kapasitet på sitt sykehjem og Hvaler kommune har fått tilbud om leie av plasser for kr pr døgn. Til sammenligning koster en sykehjemsplass i Hvaler (Jfr. KOSTRA 2007) kr pr. døgn. I tillegg kommer det for brukeren reisekostnader på kr og egen reiseforsikring Det er i samtaler med representanter for eierne av sykehjemmet antydet muligheter for at Hvaler kommune kan kjøpe seg inn som eiere. Døgnprisen vil i så fall bli noe redusert i forhold til vanlig leie. Møteinnkalling side 8 av 14

9 Sun Adriatic/Sabra Tours har ikke kommet med konkret tilbud, men orientert Hvaler kommune om at de har tilbud om sykehjemsplasser i Krotaia. Det er sendt skriftlig forespørsel om pris og dokumentasjon til firma etter møte 12. Juni 08. Lov om offentlig anskaffelser. Kjøp eller leie av sykehjemsplasser i syden reguleres av Lov om offentlig anskaffelser. Vedlegg Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Lov om helsetjenester i kommunene. Lov om offentlig anskaffelser Vurdering Et tiltak som sykehjemsplasser i syden vil øke kvaliteten og mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Kommuner som har erfaring med sykehjemsdrift i utlandet erfarer at det er få begrensninger for hvilke brukere som kan sendes. De må kunne sitte i fly, men rullestolavhengighet er ikke noe problem i forhold til flytransport. Erfaringen fra de brukere som har vært i Spania på opphold er at dette øker livskvaliteten betydelig og brukerne opplever at de får større funksjonsevne og har stor glede av oppholdet. Flere brukere ønsker å få et slikt tilbud flere ganger. For Hvaler kommune som mangler sykehjemsplasser til dagens behov kan et slikt tiltak, på sikt, være med på å dekke opp noe av behovet. Det ligger an til at det vil bli konkurranse om arbeidskraften i pleie- og omsorgstjenesten i tiden fremover. Dette tiltaket kan ha en rekrutteringsfremmende element. Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen kan få arbeide på sykehjemmet samtidig som de er følgetjeneste for brukerne. De beholder sin kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår. Slik at hospitering kan også gi effekter på tjenestetilbudet her hjemme ved at den ansatte tar med seg ideer og opplegg tilbake til sykehjemmet i Hvaler. Hvaler kommune har ingen erfaring med å tilby helsetjenester i syden. Kommunen vil være tjent med selv å høste erfaringer. Kommunen kan gjennom et tidsavgrenset tidsrom innhente erfaringer. Tilbudet kan gjennomføres ved at Hvaler kommune f. eks. leier plasser på sykehjemmet Finca el Romeral og eller gjennom firma Sun Adriatic. Eierne av sykehjemmene må fremlegge dokumentasjon for at driften er i tråd med norske krav før tjenester kjøpes. Som nevnt tidligere vil pleie- og omsorgstjenester i utlandet øke kvaliteten på Hvaler kommunes tjenester. Tjenester i utlandet vil være i samsvar med kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester Rådmannen mener likevel at tilbudet ikke kan prioriteres da kommunen står overfor store økonomiske utfordringer. Innen seksjon heles og sosial vil det være behov for flere sykehjemsplasser på Dypedalåsen, behov for stor ressursøkning i virksomhet Tiltak for funksjonshemmede og ikke minst behov for økte ressurser i hjemmetjenesten. Dette er tiltak som først må løses før pleie- og omsorgstjenester i utlandet kan prioriteres. Konklusjoner Et tiltak som sykehjemsplasser i syden vil øke kvaliteten og mangfoldet i det kommunale tjenestetilbudet. Erfaringen fra de brukere som har vært i Spania på opphold er at dette øker livskvaliteten betydelig og brukerne opplever at de får større funksjonsevne og har stor glede av oppholdet. Flere brukere ønsker å få et slikt tilbud flere ganger. Hvaler kommune ville kunne øke sitt tilbud til innbyggerne ved å tilby pleie- og omsorgstjenester i syden. På grunn av kommunens anstrengte økonomi anbefales det at et slikt tilbud ikke etableres. Rådmannens forslag til vedtak Møteinnkalling side 9 av 14

10 Et tilbud om pleie- og omsorgstjenester i utlandet vil øke kvalitet og mangfold til kommunens innbyggere, men rådmannen ser ingen muligheter for at tilbudet kan innarbeides i budsjett 2009 Rådmannen anbefaler kommunestyret med bakgrunn i dette om ikke å tilby pleie- og omsorgstjenester i utlandet. Rådmannen finner ikke tiltaket økonomisk forsvarlig innenfor kommunens økonomiske rammer. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 10 av 14

11 Saksnr 2005/ Regionråd for Nedre Glomma Arkivkode 026 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Regionrådet for Nedre Glomma - styrking av sekretariatet Sammendrag Regionrådet Nedre Glomma ble etablert i 2004 av kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Opprettelsen ble behandlet av kommunestyret i Hvaler i møte , sak 8/04. I møte vedtok regionrådet at man ønsker å styrke sekretariatet for regionrådet. Dette forslaget skal nå behandles i alle de tre medlemskommunene før det iverksettes, hvis kommunestyrene gir sin tilslutning. Denne saksfremstillingen er skrevet i Sarpsborg kommune og er felles for behandlingen i de tre kommunene. Saksopplysninger Regionrådet for Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler ble etablert i 2004 i hovedsak som en videreføring av samarbeidet om felles næringsplan. Regionrådet er senere blitt en forutsetning når fylkeskommunen forholder seg til regioner framfor enkeltkommuner når det gjelder for eksempel utviklingsavtaler og viktige prosesser for fylkesplanlegging. Etableringen av Osloregionen skapte også et behov for en regional samordning for representasjon i samarbeidsalliansen. Ifølge regionrådets vedtekter skal regionrådet tilrettelegge for samarbeid om regional utvikling mellom kommunene, og mellom regionen og fylkeskommunen, regionale statsetater og Osloregionen. De mest sentrale regionale utviklingsoppgavene er: storbyutvikling næringsutvikling markedsføring og profilering Dessuten kan regionrådet være styringsorgan for utvikling av samarbeidstiltak som er eller blir etablert mellom kommunene i regionen. Rådmennene har etter vedtektene ansvaret for å stille til disposisjon de ressurser som trengs for å betjene regionrådets sekretærfunksjoner og gjennomføre regionrådets handlingsprogram. Regionrådets sekretariats- og rådgiverfunksjon er som følge av dette ivaretatt av næringsansvarlige i kommunene som en deloppgave. Det er nå ønskelig å formalisere og styrke sekretariats- og rådgiverfunksjonen ytterligere. En profesjonalisering av den rene sekretariatsfunksjonen som innebærer møteinnkallinger, referater og oppfølging av saker, vil sikre at dokumenter kommer i rett tid og i gjenkjennelig form, og at formelle krav til for eksempel saksbehandling og offentlighet ivaretas. Dette ivaretas best dersom oppgaven legges til sekretariatet for politiske organer i en av kommunene og følger samme prosedyrer som sekretariatsfunksjonen for øvrige utvalg. Møteinnkalling side 11 av 14

12 En styrking av rådgivingsfunksjonen for regionrådet vil gi bedre muligheter for å ta initiativ til å få relevante saker til regionrådets behandling og følge opp initiativ fra regionrådet. Dessuten kan eksempelvis følgende oppgaver ivaretas bedre: utarbeide handlingsplan og budsjett for regionrådet være pådriver for utvikling av det regionale samarbeidet være kontaktperson for kommunene mot regionrådets virksomhet forberede saker til og forestå utredninger og saksforberedelse for regionrådet (i samarbeid med fagpersoner i kommunene) informere om regionrådets arbeid og vedlikeholde internettside koordinere regionale utviklingsprosjekter med forankring i regionrådet (Prosjektene vil som regel bemannes med utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder) organisere møteplasser mellom regionrådets organer og kommunestyrer/formannskap representere regionen i Osloregionens samordningsgruppe Både i Østfold fylke og i de øvrige regionene som deltar i Osloregionen satses det stadig mer på regionalt samarbeid, særlig i utviklingsoppgaver knyttet til verdiskaping og næringsutvikling. En samordnet opptreden fra kommunene i Nedre Glomma vil ha sterkere påvirkningskraft både overfor fylkeskommunen og sentrale myndigheter, enn om kommunene opptrer enkeltvis. En mer samordnet planlegging vil være et nødvendig tiltak for å få til en god byutvikling i regionen som helhet. Samlet sett er Nedre Glomma en verdifull bidragsyter til Osloregionens internasjonale styrke, men dette bidraget må synliggjøres tydeligere. Omfanget av sekretariats- og rådgiveroppgavene avhenger av ambisjonene for regionrådet. Regionrådet har for 2008 vedtatt en ambisiøs handlingsplan som retningsgivende (jf vedlegg). Det foreslås å starte en videre utvikling av sekretariats- og rådgiverrollen ved at oppgavene legges til en av kommunene. Det er hensiktsmessig at disse oppgavene ivaretas av den kommunen som har lederrollen i regionrådet. Lederen velges blant ordførerne for 2 år av gangen, og for tida er ordfører i Sarpsborg leder av regionrådet. I tillegg må hver av de andre kommunene oppnevne en kontaktperson for sekretariatet for å sikre smidig saksgang og god koordinering. Det er nødvendig at det gis en utgiftsdekning for de meroppgaver denne rollen medfører. Sarpsborg kommune har sagt seg villig til å påta seg oppgaven for innenfor en årlig ramme på kr For 2008 betyr dette kr ,- for hver av kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Det forventes ikke at Hvaler kommune bidrar til denne utgiftsdekningen. I tillegg er det behov for ytterligere klarering av saksgang og innstillingsmyndighet til regionrådet enn det som framgår av vedtektene. For å sikre administrativ forankring av innstillingene til regionrådet, innføres det et rådmannsmøte. Sekretariatet legger fram saksutredningene med forslag til vedtak for rådmannsmøtet før sakene fremmes for regionrådet. De foreslåtte tiltakene er skritt på veien for å utvikle regionrådsfunksjonen, og erfaringene vil bli tatt opp til drøfting etter en tid. Regionrådet behandlet sak om sekretariatsfunksjonen i sak juni 2008, og fattet følgende vedtak: 1. Sekretariatsfunksjonen legges til en av kommunene og ivaretas av det politiske sekretariatet samt en saksbehandler med ansvar for rådgiverfunksjonen. 2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den kommunen som har lederen for regionrådet. 3. Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å bevilge kr ,- til dekning av kostnader for sekretariatsfunksjonen for Møteinnkalling side 12 av 14

13 4. Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å innarbeide kr ,- til dekning av sekretariatsfunksjonen for Rådmennene i fellesskap har innstillingsrett til regionrådet. 6. De kommunene som ikke har sekretariatsfunksjonen oppnevner en kontaktperson for sekretariatet Vedlegg Vedtekter for Regionrådet Nedre Glomma Regionrådets handlingsprogram 2008 ambisjoner, strategi og prosess Innkomne merknader Ikke aktuelt i saken Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i sak 8/04, behandlet i møte , om deltakelse i regionrådet Nedre Glomma Vurdering Rådmannen finner det ikke nødvendig med kommentarer utover det som fremkommer i foranstående felles saksfremstilling utarbeidet i Sarpsborg kommune. Vurderingene og konklusjonene i saksfremstillingen støttes av rådmannen i Hvaler kommune. Rådmannens forslag til vedtak 1. Sekretariatsfunksjonen legges til en av kommunene og ivaretas av det politiske sekretariatet samt en saksbehandler med ansvar for rådgiverfunksjonen. 2. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av den kommunen som har lederen for regionrådet. 3. Fredrikstad og Sarpsborg kommmune anbefales å bevilge kr ,- til dekning av kostnader for sekretariatsfunksjonen for Fredrikstad og Sarpsborg kommune anbefales å innarbeide kr ,- til dekning av sekretariatsfunksjonen for Rådmennene i fellesskap har innstillingsrett til regionrådet. 6. De kommunene som ikke har sekretariatsfunksjonen oppnevner en kontaktperson for sekretariatet Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 13 av 14

14 PS 54/08 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 14 av 14

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Hovedutvalg for helse- og velferd MØTEINNKALLING 25.04.2014/MSL Møtested: Edwin Ruuds, Linnearommet Møtedato: 06.05.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen onsdag 30. april kl.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 06.02.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 06.02.2007 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 06.02.2007 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 15.03.2011 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.03.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Velferdsteknologi - mål og startegier

Velferdsteknologi - mål og startegier Saksframlegg Arkivnr. F12 Saksnr. 2014/903-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg 11/14 07.04.2014 Kommunestyret Formannskapet Saksbehandler: frid Bogen Velferdsteknologi - mål og startegier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård, Anne Jespersen, Guttorm Nergård. Roy-Willy Hansen, Anne Jespersen Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Breidablikk samfunnshus, Skaland Møtedato: 12.04.2005 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Engerdalshallen Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf.

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Tone Edvardsen (SAFO), leder Bernt Egel Goa (Randaberg

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Møtedato: 05.05.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 30.04.2015. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato

Saksnr Utvalg Møtedato Ørland kommune Arkiv: F17-2008/1522 SAKSFRAMLEGG Dato: 20.05.2008 Saksbehandler: Toril Reitan Saksnr Utvalg Møtedato 08/5 Eldrerådet - Ørland kommune 26.05.2008 08/3 Ungdomsrådet - Ørland kommune 28.05.2008

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Hvaler Gjestgiveri Dato: 22.08.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Ignagard 2. etg. Dato: 01.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste

Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18.00 Møteinnkalling for Rådet for funksjonshemmede Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen torsdag 05.02.15. Varamedlemmer

Detaljer

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser.

Orientering fra HO avdelingen dagliglivstjenester for personer med funksjonsnedsettelser. Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen Moloveien 16, 6.etg. Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.10.2014 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.12.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00

Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: MERK TIDEN: 14:00 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Coop, Nedre Eggedal Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 14:00 Møtet begynner med befaring ved Coop/Nedre

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer