VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNKLYNGEN RAPPORT. Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter."

Transkript

1 RAPPORT Et resultat av en erkjennelse av at samhandling skaper merverdi Beskrivelse av hvem som naturlig hører hjemme i vannklyngen og hva som er deres felles interesser og muligheter. Terje Andersen/BårdHaug/Anne Haugen Gausdal 5. januar 2008

2 Forord Vann er verdens viktigste ressurs og markedet er stort og voksende. Vestfoldregionen har Norges mest solide industrielle base innen vannbehandling og Vannklyngen er en nyskapning for å utvikle et samarbeidsnettverk mellom disse vannbehandlingsbedriftene, Å identifisere bedrifter innenfor dette kunnskapsområdet og å etablere samarbeid mellom disse har allerede gitt positive effekter. Et eksempel på dette er felles profilering av bedriftene på rekrutteringsmessen Technoport i Trondheim høsten Det er imidlertid behov for en mer presis beskrivelse av bedriftene, hva de representerer i omsetning, antall ansatte, potensial for fremtidig verdiskapning, motivasjon for klyngesamarbeid og identifisering av hvilke samarbeidsområder de finner mest nyttig. Bedriftene har i denne rapporten selv synliggjort hva de ønsker å benytte vannklyngen til. Denne rapporten danner et solid grunnlag for det videre arbeidet med tydelige mål om merverdi for den enkelte deltager. Vi takker alle som har bidratt med innspill. En særlig takk til Innovasjon Norge som har bidratt både med idéen om å utarbeide denne rapporten og med finansiering av arbeidet. Vi vil også takke Høgskolen i Vestfold for deres bidrag med kompetanse samt Verdiskapning i Vestfold som gjennom VRI Vestfold har lagt grunnlaget for initiativet til Vannklyngen. Til slutt en stor takk til prosjektleder Terje Andersen som har foretatt all datainnsamling og skrevet det meste av rapporten. Bård Haug Daglig leder 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INNLEDNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bakgrunn 1.2 Definisjon og avgrensing 2 UTVALG AV BEDRIFTER!!!!!!!!!!!!!!!. 3 3 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET!!!!!!!!! VANNMARKEDE T!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avløpsmarkedet i Norge 4.2 Avløpsmarkedet internasjonalt 4.3 Drikkevannsmarkedet i Norge 5 NØDVENDIG KOMPETANSE!!!!!!!!!!!!!!. 5 6 INNDELING I KATEGORIER!!!!!!!!!!!!!!. 7 7 BEDRIFTER I!!!!!!!!!!!!! Marked 7.2 Prosesstekniske 7.3 Gjenbruk 7.4 Infrastruktur 7.5 Brukere/kunder 8 ANDRE POTENSIELLE MEDLEMMER!!!!!!!!! Innen definerte områder 8.2 Kommunalt 8.3 Industri 9 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES!!!!!!!!!!!! Åpenhet og vilje til å dele kunnskap og erfaringer 9.2 Prioritering av ressurser, både mennesker og kapital 9.3 Klare målsettinger/prioriterte oppgaver 9.4 Organisering 9.5 Finansiering 10 S OPPGAVER!!!!!!!!!!!!! Ressursbank 10.2 Faglig forum!kompetanseutveksling 10.3 Prosjektidentifisering/finansiering 10.4 Lobbyvirksomhet 10.5 Forskning og utvikling 10.6 Markedsføring/synliggjøring 10.7 Internasjonalt salg 11 FORHOLD TIL ANDRE INTERESSEORGANISASJONER.! Green Business Norway 11.2 Clean Water norway 11.3 NIVA 11.4 NORVAR 11.5 Norwegian Water Technology Test Centre 11.6 Innovasjon Norge 11.7 Norsk Forskningsråd 11.8 VRI Vestfold 11.9 Utdanningssektoren 12 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER!!!!!!!!!! Forhold til omverdenen 12.2 Prioriterte oppgaver 12.3 Organisering 12.4 Spørsmål å ta stilling til 13 VEDLEGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Kjøttvekta" 13.2 Bedriftsdetaljer 2

4 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I Tønsbergområdet har man i lengre tid drøftet muligheten for å identifisere kunnskapsklynger. I denne sammenhengen er det identifisert tre aktuelle kunnskapsområder. Dette er: vannbehandling, helsefag og media. I dette arbeidet ønsker man å identifisere hvilke bedrifter som hører naturlig inn i en næringsklynge innenfor vannbehandling, og hva som skal til for å legge til rette for at klyngen kan utvikle seg positivt. Miljøet for vannbehandling i Vestfold og Grenland ser seg selv som et nasjonalt tyngdepunkt innen bransjen, og en realistisk ambisjon i et 5-års perspektiv er å etablere seg tydelig som nasjonalt ledende innen utvalgte nisjer for vannrensing/-behandling. For å realisere denne ambisjonen må et antall utviklingstemaer adresseres gjennom samarbeid mellom bedriftene, og mellom bedriftene og FoU-miljøer. 1.2 Definisjon og avgrensing Nyere forskning og innovasjonsteori framhever betydningen av at bedrifter er aktive medlemmer i nettverk som næringsklynger og innovasjonsstrukturer. De som er med i slike nettverk er mer innovative, vokser raskere og har bedre lønnsomhet enn "enslige" bedrifter. Hvordan næringsklynger og innovasjonsstrukturer oppstår og fungerer og hva som er de kritiske faktorene for suksess, er tema som er sentrale for forskningsmiljøer over hele verden. Med næringsklynge menes et sett av bedrifter som samhandler og henger nært sammen i verdikjeder innen en næring, der deltakerne spiller ulike roller og dels konkurrerer, dels samarbeider. Et forsøk på definisjon på næringsklynge, i norsk målestokk, er at det i et geografisk område må minst være 10 bedrifter innenfor den dominerende bransjen med minst til sammen 200 ansatte. Det geografiske området må ikke være større enn at det er full mobilitet i arbeidskraften i området. Den vesentligste effekten av en næringsklynge er at kunnskapsutviklingen blir stimulert, erfaringer blir overført mellom bedrifter og næringen blir som en magnet for den beste arbeidskraften. Som eksempler på verdenskjente næringsklynger kan nevnes Silicon Valley, filmmiljøet i Hollywood og oljemiljøet i Houston. I Norge har Torger Reve beskrevet skipsfart som den største klyngen, men også møbelklyngen på Sunnmøre og lettmetallklyngen på Raufoss er gode norske eksempler. Lokalt er Electronic Coast (elektronikkmiljøet i Horten), et godt eksempel på en vellykket næringsklynge. 2 UTVALG AV BEDRIFTER Nedslagsfeltet for dette prosjektet har tatt utgangspunkt i ca 1 times reisevei med Tønsberg som sentrum, og er definert som området Kongsberg! Drammen - Horten 3

5 ! Grenland. Innenfor dette området kan vi i dag identifisere flere ekspansive og kunnskapstunge bedrifter innenfor vannbehandling. I tillegg til dette er det også et godt utvalg av bedrifter både oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden, slik at vi kan identifisere et tilstrekkelig stort antall bedrifter i en verdikjede til at man kan definere dette som en næringsklynge. Det er gjort en vurdering av aktuelle bedrifter ut fra en spørrerunde. I tillegg til de bedriftene som er listet opp er det også foretatt et bransjesøk for bransjekodene 90010: Oppsamling og behandling avløpsvann, og 41000: oppsamling, rensing og distribusjon av vann for hhv Vestfold, Telemark og Buskerud. Dette søket gir i hovedsak kommunale vannrenseanlegg, men også flere private bedrifter. I tillegg til disse kan også en del relevante bedrifter for næringsklyngen være registrert under andre bransjekoder. I tillegg til de identifiserte bedrifter kommer også underleverandører som sorterer under andre bransjekoder 3 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Prosjektet er basert på bransjesøk samt fysisk innhenteting av informasjon om ulike bedrifter samt deres forventninger. I tillegg er det benyttet tilgjengelig offentlig informasjon og informasjon tilgjengelig på internett. Ut fra de identifiserte bedrifter i området er det gjort et besøk hos 14 bedrifter. Disse utgjør til sammen en omsetning på ca 1,25 milliarder og har ca 430 ansatte. Dette er beskrevet i vedlegg 1, også kalt "Kjøttvekta" Det finnes også andre bedrifter i området som er interessante for vannklyngen slik at både omsetning og antall ansatte vil kunne være vesentlig høyere. 4 VANNMARKEDET Det er ingen tvil om at det er et stort marked for vannbehandling både nasjonalt og internasjonalt, noe som i korte trekk er beskrevet i dette avsnittet. Sett i lys av det, så er det hevet over enhver tvil at Vannklyngen opererer i et marked med stort potensial for utvikling og vekst. 4.1 Avløpsmarkedet i Norge Avløpsmarkedet i Norge er preget av myndighetenes definering av ikke sensitive områder. Og at Norge som nasjon faller på statistikkene over de beste nasjoner innen miljøvern. Pr. i dag er det bare 3 av 15 EU land som opererer med et lite antall mindre følsomme områder mens Norge har definert 4

6 hele kyststripen fra Lindesnes til Nordkapp inkl. fjorder som ikke følsomme områder og derigjennom mindre strenge utslippskrav. SFT#s nye avløpsregelverk er ment å forenkle og effektivisere og ivareta krav i EU#s avløpsdirektiv. Det betyr at vi vil se en del primærrensanlegg som i tiden vil måtte oppgradere sine anlegg til sekundærrensing, noe som betyr bruk av biologiske rensemetoder. Videre er det også ventet at Norge en gang i framtiden vil ta opp igjen intensjonene og kravene gitt i Nordsjøavtalen mht nitrogenfjerning. Dette vil bety ytterligere oppgraderinger av eksisterende anlegg. 4.2 Avløpsmarkedet internasjonalt Det internasjonale markedet er enormt stort og for å nå de globale mål som FN har satt, må det; De neste 25 år daglig bygges renseanlegg for 0,5 mill mennesker. I tillegg kommer oppgradering av eksisterende anlegg samt industrianlegg. Behovet for bygging av renseanlegg vil øke med 25% årlig de neste 25 år Biologisk rensing er den raskest voksende av alle renseteknologier. En av årsakene er den stadige urbaniseringen av verdens befolkning. Det er forventet at innen 2010 vil 50% av verdens befolkning bo i store byer/tettsteder, noe som vil bety et stort behov for kompakte løsninger, eller kunne oppgradere allerede eksisterende anlegg uten å måtte ta i bruk ytterligere arealer. 4.3 Drikkevannsmarkedet i Norge Dette markedet vil i årene framover være preget av de nye drikkevannsforskriftene og dens krav om to hygieniske barrierer i vannforsyningen Dette vil medføre ny praksis mht desinfeksjon og andre tiltak for å sikre et hygienisk og helsemessig sikkert vann. Desinfeksjonspraksis er gjennomgått i en Norvar rapport der det framkommer en rekke anbefalinger for hvordan man skal oppnå tilfredsstillende drikkevannskvalitet, basert på de nye forskriftene. 5 NØDVENDIG KOMPETANSE Dersom man tar utgangspunkt i ulike typer vann, dets restprodukter ved behandling samt hvilke organer som setter premisser for lover og regler innen vannbehandling så trenger man ulik kompetanse på ulike nivåer i prosessen. 5

7 For å kunne etablere et komplett kunnskapssenter innen kommersialisering, utvikling og forskning i distriktet er det behov for følgende kompetanse; Marked (herunder distribusjon) Prosess (biologi, kjemi, avfall og slamhåndtering) Mekanisk/hydraulisk Automasjon Analyse Infrastruktur/entreprenør Politisk påvirkning Det er også nødvendig med tilgang til brukermiljøet samt utdannings og forskermiljøer. Det viser seg at innen den definerte Vannklyngen så har man langt på vei denne totalkompetansen tilgjengelig. Utfordringen blir å kunne utvikle og samordne denne kompetansen slik at de overordnede mål blir nådd. Et område hvor hver enkel bedrift mangler kompetanse, tid og "muskler", er å drive politisk lobbyvirksomhet ovenfor myndighetene som er viktige premissgivere når det gjelder ulike utslippskrav. 6

8 6 INNDELING AV KATEGORIER Vannrenseteknologi kan inndeles i ulike områder, men for dette prosjektet er det valgt følgende kategorisering; i. Marked a. Internasjonalt b. nasjonalt ii. Prosessteknisk a. Avløpsvann b. Prosessvann c. Drikkevann d. Sjø og hav e. Slam iii. Gjenbruk a. Vann b. Slam c. Gass iv. Infrastruktur a. Analyse b. Entreprenør c. Konsulent v. Brukere a. TAU b. Enga c. Lillevik d. Industri? vi. Politisk påvirkning a. Vannklyngen? 7 BEDRIFTER I Følgende bedrifter har vært tilstede på møter eller sagt seg interessert i å delta i Vannklyngen. (Flere opplysninger om hver enkelt bedrift er gitt i vedlegg 2.) 7.1 Marked (internasjonalt) AnoxKaldnes ENWA Scanship Unitor (Internasjonalt cruise marked) (Distribusjon) 7.2 Prosessteknisk AnoxKaldnes BIOWATER Technology as Noka Enwa Scanship Avløpsvann/noe drikkevann Avløpsvann Drikkevann/membranteknologi Noe drikkevann/membranteknologi Avfallshåndtering (skip) 7

9 Biotek NOAH Biologge SeaCult Avfallsbehandling Håndtering av farlig uorganisk avfall Havsedimenter Havsedimenter 7.3 Gjenbruk Biotek Scanship Biogassanlegg for avfall og kloakkslam Biogass 7.4 Infrastruktur VestfoldLab Eurofins Buva AS Infratech Unitor Enwa AnoxKaldnes Busch vakuumteknikk Hydropress Huber Analyse (mikrobiologi/kjemi) Analyse/Laboratorium tjenester Konsulent Kjemikalier Verksted/montasje Verksted/montasje Varmepumper Pumper 7.5 Brukere/kunder TAU Lillevik Enga Kjemisk/mekanisk kommunalt anlegg Kjemisk/mekanisk kommunalt anlegg Kjemisk/mekanisk kommunalt anlegg 7.6 Politisk påvirkning Ingen!! 8 ANDRE POTENSIELLE MEDLEMMER Som nevnt er det i denne undersøkelsen tatt utgangspunkt i de bedrifter som pr. i dag har deltatt på møter i Vannklyngen. Det finnes også andre aktører som kan være interessante som medlemmer i Vannklyngen. 8.1 Innen definerte områder AquaGuardian (Skien) Beredskapstjenester/produkter ved forurensning (Sjø/hav) Aqua Saver Sexogon Fordampning fra drikkevannsbassenger TS Elektro (Sandefjord) Elektrotjenester Norsk Rørsenter (Drammen) Kurs og kompetansesenter innen vann og avløpssystemer 8.2 Kommunalt Øvrige kommunale renseanlegg i distriktet 8

10 8.3 Industri Innen det definerte området for vannklyngen finnes det ulike typer industri. Et eksempel, som også skaper store utfordringer for distriktets vannrenseanlegg er nytelses og næringsmiddelindustrien. Innen denne kategori kan nevnes Gro industrier i Tønsberg, Gilde på Sem, Tine meierier på Sem, Prior i Re samt Grans Bryggerier i Sandefjord. Vannklyngen bør ta stilling til hvorvidt også eksempelvis denne type industri skal få muligheten til å være medlem i Vannklyngen. Det vil kunne bidra til at klyngen blir enda mer løsningsorientert, og for industrien vil det kunne være positivt mht å holde seg oppdatert på mulige løsninger for deres problemer innen rensing og gjenbruk av eksempelvis prosessvann 9 HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES Konkrete forhold som må/bør være tilstede for at Vannklyngen kan utvikle særskilte konkurransefortrinn og ekstra god produktivitet kan være: 9.1 Åpenhet og vilje til å dele kunnskap og erfaringer Det er en viktig forutsetning at de bedrifter som ønsker å være med er villige til å dele sine erfaringer og kunnskaper med andre. Innen den potensielle medlemsmassen er det også potensielle konkurrenter. Dette er et forhold som hver enkel bedrift må ta stilling til før man sier ja til å være med i vannklyngen. Moderne markedsføring er blitt slik at man noen ganger opptrer som partnere men i andre situasjoner vil opptre som konkurrenter. Det må være slik at trangen til at "bedriftene har lyst på hverandre"må være større enn frykten for potensielle konkurrenter. 9.2 Prioritering av ressurser, både mennesker og kapital For at vannklyngen skal kunne etablere seg som en nyttig organisasjon for medlemsbedriftene er det viktig at hver bedrift nominerer personer som har tid og interesse til å videre utvikle Vannklyngen og ikke bare delta. Bedriften må være villig til å avsette tid til dette arbeidet og være en aktiv bidragsyter. Dersom man har for mange passive medlemmer vil mest sannsynlig initiativet dø ut etter kort tid. 9.3 Klare målsettinger/prioriterte oppgaver Det er viktig at hver enkel bedrift er tydelige på egne målsettinger ved deltakelse i Vannklyngen. 9

11 Basert på bedriftenes forventninger til Vannklyngen er det viktig at man enes om både overordnede målsettinger så vel som del-målsettinger for Vannklyngens virksomhet. I løpet av dette prosjektet er det helt klart at en overordnet målsetting og forventing blant de ulike bedriftene, enten de er leverandører eller kunder er: ØKT AKTIVITET FOR MIN BEDRIFT Dette kan imidlertid tolkes ulikt fra å være økt omsetning/resultat, hos de fleste leverandører, eller økt aktivitet i form av utviklingsprosjekter/interessant arbeidsplass som hos bruker-bedriftene. Likeledes er initiativtakernes (Tønsberg Utviklings) målsetting; 9.4 Organisering SKAPE ØKT AKTIVITET I REGIONEN Vannklyngen må organiseres på bedriftenes egne premisser. Med andre ord, bedriftene i Vannklyngen må selv stå ansvarlig for driften og det må velges et styre fra disse som har ansvar for både økonomisk drift og planlagte aktiviteter. Det er viktig at både initiativtaker (Tønsberg Utvikling) og FoU miljøet er representert i styret i tillegg til de deltakende bedrifter. Man bør også opprette et sekretariat som kan bistå styret med utførelse og oppfølging av driften. Det er sannsynligvis tilstrekkelig med en 25! 50% stilling i første omgang. 9.5 Finansiering Det er viktig at vannklyngen har en forutsigbar økonomi i forhold til de aktiviteter og det nivå dette legges på. Finansieringen kan komme gjennom; Medlemskontingent Kommunal støtte Annen offentlig støtte som Innovasjon Norge, NIVA, Norsk Forskningsråd, Verdiskapning Vestfold(VSV) etc 10. S OPPGAVER Gjennom samtaler med ulike bedrifter er det ulike ønsker og tanker i forhold til vannklyngens oppgaver. Noen felles ønsker går igjen og eksempler på dette er; 10

12 10.1 Ressursbank I og med den bredt sammensatte gruppering av bedrifter/brukere, er det ulike behov for bemanning i løpet av året. Så å si alle bedrifter ser det som en fordel å kunne utnytte ledige ressurser i en bedrift når egen bedrift har knapphet på ressurser. I teorien kan dette enkelt gjøres ved opprettelse av en ressursdatabase der bedriftene melder inn ledig kapasitet/ønsket kompetanse. Det må klargjøres på forhånd hvordan en avregning mellom bedriftene skal foregå. Her kan man bruke samme modell som ved Electronic Coast i Horten/Borre området. I praksis har det vist seg at en slik ressursdeling, og det å opprettholde en "levende"database, ikke er enkelt å få til Faglig forum! kompetanseutveksling Klyngen bør i dette tilfellet dele seg i mindre grupperinger som kan ha en hyppigere og en mer uformell møtestruktur. Det er imidlertid en forutsetning at de bedrifter som ønsker å være med i Vannklyngen, har den åpenhet og vilje til å dele sine erfaringer og know how med andre. Alternativt, bør en bedrift ikke delta i slike aktiviteter Prosjektidentifisering/finansiering Norske myndigheter stiller i dag tildels store midler til disposisjon for ulike miljøtiltak verden rundt. For å kunne delta i disse prosjektene kreves det ofte betydelige ressurser for både identifisering av slike prosjekter, og ikke minst søke om prosjektstøtte. Det er en forventning blant de spurte medlemmene at Vannklyngen kan bistå bedriftene med dette. Mangel på ressurser blant de fleste av de relativt små bedriftene gjør at det ikke internt finnes kapasitet til å følge opp dette. Det vil også være naturlig å samordne seg med andre "klynger" Lobbyvirksomhet Det er nasjonale og lokale myndigheter som stort sett er premissgivere når det gjelder krav til rensekvalitet, utslipptillatelser etc. Det er også en kjensgjerning at de norske myndigheter har tatt en defensiv holdning til å etterleve de krav som er satt av EU og som Norge i utgangspunktet skal forholde seg til. Hele miljøkampen er nå konsentrert om CO 2 utslipp mens vi nå og da blir minnet om viktigheten av rent vann. Dette er kunnskap og ressurser de enkelte bedriftene ikke innehar, og igjen er dette et område som Vannklyngen kan prioritere. 11

13 Også innen dette feltet er et samarbeid med andre grupperinger en stor fordel, for ikke å si en nødvendighet for å få til Forskning og utvikling For at Vannklyngen skal kunne utvikle seg til et kompetansesenter innen vannbehandling i Norge, er det viktig med et aktivt forsknings og utviklingsmiljø. Innen dette området kan det vise seg å være vanskelig å samarbeide på tvers av de ulike grupperinger innen Vannklyngen. Med mindre et samarbeid mellom flere av bedriftene faller naturlig vil forskningsdelen mest sannsynlig foregå i den enkeltes bedrifts regi. Her vil man være avhengig av gode forskningsmiljøer som eks. NTNU i Trondheim, UMB på Ås og til dels Høgskolen i Telemark. Når det gjelder videreutvikling av gode ideer som har vist seg lovende i lab/liten skala vil det kunne gjøres sammen med brukerbedriftene i Vannklyngen. Alle de tre kommunale anleggene har sagt seg meget positive til å samarbeide når det kommer til å teste ut nye løsninger i større skala. Her kan man tenke seg et trekant samarbeid mellom bedrift! bruker! høyskole/univrsitet. Det er varslet større endringer innen organisering av høyere utdanning i Norge, og det går sannsynligvis mot større enheter. Dette innebærer for eksempel at Høgskolen i Vestfold og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap inngår i et felles universitet om få år. Hvilke forskningsmiljø bedriftene og evt Vannklyngen skal samarbeide med, må til enhver tid avgjøres ut fra hva som faglig sett er mest hensiktsmessig. Bruker Bedrift(er) Høyskole I tillegg til forskning og utvikling innen vannbehandling, er det viktig at selve klyngeutviklingen baseres på erfaring fra andre klynger og er forskningsbasert. Innen dette området har Høgskolen i Vestfold verdifull kompetanse, som klyngen allerede har tatt i bruk, og samtidig ønsker å videreutvikle Markedsføring/synliggjøring Målsettingen for initiativtakerne er som nevnt å kunne skape økt aktivitet i regionen. For å få det til er man avhengig av at nye bedrifter etablerer seg i området samtidig som det å kunne tiltrekke seg både eksisterende kompetanse og nyutdannede er viktig for å kunne nå dette målet. En felles markedsføring av Vannklyngen vil være positivt, noe en allerede har sett da Vannklyngen hadde felles stand på Technoport i Trondheim høsten En 12

14 kunne tenke seg liknende tiltak også ved Kommunalteknikk så vel som internasjonale messer/utstillinger (IFAT?) Det er også viktig at bedriftene kan profilere seg samlet gjennom klyngen på regionale rekrutteringsarenaer, for eksempel karrieredagen på Høgskolen i Vestfold For hver enkelt bedrift vil det også være positivt overfor kunder, samarbeidspartnere og jobbsøkere å profilere at de er medlem av en klynge. Bedriftene bør derfor profilere sitt medlemskap i Vannklyngen i sine presentasjoner og på sine nettsider Internasjonalt salg For enkelte er internasjonalisering en prioritert oppgave og enkelte av bedriftene har ytret et ønske om å kunne ta lærdom av/samarbeide med bedrifter som allerede er godt etablert i utlandet. 11. FORHOLD TIL ANDRE INTERESSEORGANISASJONER Det er en rekke liknende tiltak i Norge og det er viktig at Vannklyngen finner sin "unike"plass i dette systemet. Ikke minst er det viktig å tenke nøye gjennom klyngens relasjoner og skjæringspunkter inn mot øvrige samarbeidsfora Green Business Norway Green Business Norway (www.greenbusiness.no), med sekretariat i Skien, er en interesseorganisasjon for virksomheter innenfor Miljø- og energiteknologisektoren. En ønsker å bidra til nyskapning, samarbeid og prosjektutvikling på vegne av organisasjonens medlemmer. Visjonen er å framstå som det fremste innovasjonsmiljøet i Norge innenfor Miljø- og Energiteknologi. Green Business Norway driver i henhold til egne vedtekter, og er organisert med et styre som velges hvert år på generalforsamlingen. Det operative arbeidet utføres av et eget sekretariat som velges av styret. Driften finansieres gjennom en egen medlemskapsavgift og bidrag fra samarbeidspartnere. Green Business Norway fokuserer sin virksomhet på internasjonal kommersialisering og er i liten grad involvert i forskning og utvikling. En kan tenke seg en samarbeidsmodell der bedrifter som ikke er medlem i GBN men i Vannklyngen vil kunne få anledning til å utnytte GBN#s internasjonale nettverk 13

15 11.2 Clean Water Norway Clean Water Norway er en bransjeforening for norske bedrifter innen vannbehandling. Bransjeforeningen er åpen for medlemmer fra rådgivende ingeniører, entreprenører og produktspesialister innenfor vann og avløpsvannsbehandling. CWN s oppgave er å videreutvikle samarbeidet innefor bransjen samt å forbedre kunnskapen innenfor statlige myndigheter, kommuner og allmennheten om betydningen av at behandling av både drikkevann og avløpsvann fungerer etter de retningslinjer som finnes. CWN fokuserer mest på kompetanseutvikling samt å være en politisk pådriver mot myndigheter i Norge og utlandet. En samarbeidsmodell med CWN kan være å kanalisere Vannklyngens ambisjoner mht lobbyvirksomhet gjennom CWN NIVA Stiftelsen Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger. Instituttet bidrar i stadig økende grad med kunnskap om, og løsninger på, internasjonale vannfaglige spørsmål. NIVA har bistått norske bedrifter som ønsker samarbeid med NIVA i å enten gjennomføre; Demonstrasjonsprosjekt Forundersøkelser Søknadsskrivning 11.4 NORVAR NORVAR er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon innenfor VA-teknikk. NORVAR skal arbeide for at VAverkene gjennom gjensidig aktivt og synlig samarbeid skal nå egne mål på en ressursvennlig måte til en kvalitet sluttbruker verdsetter. NORVAR har derfor følgende virksomhetsidé: NORVAR skal være en permanent samarbeidsorganisasjon på non profit basis som skal sikre samarbeid og utvikling innen VA-faget i Norge. Dette skal skje ved å etablere faglig samarbeid mellom aktørene i VA-sektoren for å utvikle kompetanse og utnytte ressursene best mulig og ivareta kommunenes/va-verkenes felles interesser i VA-sektoren ovenfor myndigheter, andre organisasjoner og allmennheten Norwegian Water Technology Test Centre (NWTTC), Dette er et samarbeidsprosjekt i Trøndelag der målsettingen er å etablere et nasjonalt og internasjonalt testsenter innen vann og avløp. Det er etablert et prosjekt for å utrede hvordan et eventuelt samarbeid mellom Vannklyngen og NWTTC vil kunne bidra til å dekke Vestfold/Grenlands regionens behov for et testsenter for vannbehandling. Dette gjøres gjennom å kartlegge NWTTCs planlagte fasiliteter og 14

16 muligheter, kartlegge hvordan dette på ulike måter kan dekke vannklyngens behov og dokumentere arbeidet i en kort rapport. Den geografiske avstanden er en utfordring, og det vil bli utredet hvor vidt det vil være mest hensiktsmessig å frakte utstyr, kompetanse og vann fra Vestfold regionen til Trøndelag, eller om det vil være mer hensiktsmessig å frakte teknikere og testkompetanse fra Trøndelag til Vestfold Innovasjon Norge Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge er en global organisasjon. I tillegg til å være representert i alle fylkene i landet har de kontor i over tretti land. I land som Innovasjon Norge ikke er representert med kontor, er det større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. Innovasjon Norge kan bidra med assistanse innen internasjonalisering og finansiering av ulike prosjekter Norsk Forskningsråd Finansieringsordningene for FoU-prosjekter kan deles inn i fem typer; Forskningsprogrammer Programmene er forskningsinnsatser innenfor et avgrenset tema og/eller bransje. Store programmer er et sentralt virkemiddel for å realisere nasjonale forskningspolitiske prioriteringer. Frittstående prosjekter Frittstående prosjekter er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å ivareta fri, forskerinitiert grunnforskning. Frittstående prosjekter kan også være brukerinitierte Infrastruktur og institusjonelle tiltak Omfatter basisbevilgninger til forskningsinstitutter i lukkede søknadsrunder, to senterordninger: SFF og SFI og andre tiltak rettet mot institusjoner. Nettverkstiltak Omfatter nasjonale stimuleringstiltak og møteplasser - støtte til kurs, konferanser og andre arrangementer, priser, nettverksavtaler og samarbeidstiltak internasjonale nettverkstiltak VRI Vestfold Formålet med VRI Vestfold er å styrke samhandlingen i og mellom bedrifter og FoU-miljøet, innen 5 særskilt definerte næringsmiljøer. 15

17 Delmål: - Utvikling av nye tilnærmingsmåter og konsepter for interaksjon mellom høgskolen, offentlige aktører og industri, som stimulerer til kollektive læringsprosesser - Utvikling av felles kulturelle verdier og koder som grunnlag for økt interaksjon og læringsutbytte for aktørene - Styrke forskningen gjennom utvikling av tverrvitenskapelig samarbeid med det regionale partnerskapet og bedrifter. - Utvikle et strategifora som en læringsarena hvor en serie av relevante utviklingstemaer vil bli drøftet med partnerskapet og som vil generere endringsevne og bidra til å utvikle høgskolen i Vestfold som regional aktør. - Videreutvikle og styrke enheten for Regional Innovasjon i tett samarbeid med partnerskapet i Vestfold. Følgende 6 delprosjekter jobbes med de kommende 3 år: A - Elektronikk/Mikroteknologi B - Vannklynge C - Teknologi, olje og gass D - Næringsmiddel E - Kulturnæringer F - Bransjeovergripende 11.9 Utdanningssektoren Videregående utdanning AnoxKaldnes tok i sin tid initiativet til Juniorvannprisen, som retter seg mot videregående skoler. Norsk Juniorvannpris (www.norskjuniorvannpris.no) er en konkurranse for ungdom mellom 15 og 20 år som ikke har påbegynt høyere utdanning. Man kan delta med et konkret prosjekt om vann og miljø som gjennomføres individuelt eller i gruppe. Formålet med konkurransen er å stimulere ungdommens interesse for det lokale og globale vannmiljøet. Av de påmeldte prosjektene velger en komité ut de prosjektene som får delta i den norske finalen som avholdes i Oslo hvert år. Vinneren av Norsk Juniorvannpris får også delta i Stockholm Junior Water Prize, en internasjonal konkurranse som avholdes i Stockholm i august hvert år. I dag er det Norsk Hydrologiråd, VA yngre og Norsk vannforening som arrangere denne konkurransen årlig, men uten å ha lykkes i videreutvikle konseptet. 16

18 Dette kan være et område Vannklyngen kan engasjere seg i og ta over ansvaret for dette arrangementet Universitet/høyskole Målsettingen bør være å etablere en vannbehandlingsutdanning på bachelor og masternivå i regionen. Dette kan være en videreutvikling av det utdanningstilbudet som allerede finnes ved Høgskolen i Telemark og/eller et samarbeidsprosjekt mellom flere av dagens utdanningsinstitusjoner som for eksempel høgskolene i Vestfold og Telemark samt Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Et aktivt utviklingsmiljø kan være med å danne grunnlaget for ulike prosjekter/avhandlinger som gjøres i skolens regi. Det er også aktuelt å samarbeide med regionens yrkesveiledere, for eksempel Karrieresenteret ved Høgskolen i Vestfold. Videre vil bedriftene enkeltvis eller Vannklyngen kunne bidra til studentarrangementer og nyskapningspriser, som for eksempel Miljø og innovasjonsprisen. Denne deles ut på Ideskaperen 2008, der vinneren kåres på Karrieredagen på HVE

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12 Innhold 1. Innledning 3 2. Gjennomføringen av forstudien 4 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6 4. Om VA-bransjen 9 5. Medieomtalen av bransjen 12 6. Dialog- og forankringsmøtene med aktørene 15 7. Det

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling

DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling DRAMMENSREGIONEN - et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling Stiftelsen Østfoldforskning Norsk Enøk og Energi AS HiTouch AS Fredrikstad/Drammen 12.11.2003 RAPPORTFORSIDE Rapport

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer