Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg"

Transkript

1 Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

2 ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato:

3 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Hvilke forhold gjelder veilederen for? Kommunens myndighet og ansvar Oversikt over søknadsprosessen Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann Godkjente renseanlegg i asker kommune Søknad om igangsettingstillatelse Bygging og drift av renseanlegg Ytterligere informasjon Lover og forskrifter Ord og uttrykk... 13

4 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn har i mange år utført regelmessig prøvetaking i bekker, vassdrag og på badeplasser. Resultatene viser at mange vassdrag har for høyt innhold av tarmbakterier og næringssalter som fosfor og nitrogen. Mange av vassdragene i Asker står i fare for ikke å tilfredsstille EU`s vannrammedirektiv om God og Svært god vannkvalitet. Som et ledd i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i vannforekomstene, jobber Asker kommune med flere tiltak for å redusere næringstilførsler til vassdragene. Det utføres tiltak på bl.a. kommunale avløpsledninger og pumpestasjoner, overvannsutslipp, utslipp fra landbruket, oljetanker og utbedring av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. 1.2 Tilstandsvurdering av private avløpsanlegg I perioden gjennomførte en tilstandsvurdering av ca 800 private avløpsanlegg. Tilstandsvurderingen har vist at det er mange gamle og dårlig fungerende avløpsanlegg i kommunen, med stort behov for oppgradering. Undersøkelsene har også påvist at det er mange private brønner som har for høyt bakterieinnhold i vannet, som skyldes en kombinasjon av dårlig sikrede brønner og forurensning fra lokale avløpsanlegg med dårlig funksjon. Avløpsanleggene er klassifisert etter funksjon og tilstand. En del anlegg som er klassifisert som dårlige og svært dårlige vil i løpet av relativt kort tid enten få pålegg om utbedring av sine anlegg, eller pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett der dette er mulig. Andre avløpsanlegg, som er i noe bedre tilstand, vil få pålegg om utbedring på et senere tidspunkt. Anlegg som tilfredsstiller dagens krav til renseløsninger vil fortsatt være godkjente. 1.3 Veileder Veilederen er ment som et hjelpemiddel for grunneiere og firmaer som skal utføre arbeid knyttet til etablering eller oppgradering av private avløpsanlegg i Asker. Veilederen informerer om lovverk, søknadsprosedyrer, dokumentasjonskrav, valg av avløpsanlegg samt kommunens myndighet og ansvar. Veilederen gjelder både for etablering av nye anlegg eller ved oppgradering av lokale avløpsanlegg, fram til anlegget er ferdig godkjent. Det er utarbeidet en liste med oversikt over ord og uttrykk som blir brukt i denne veilederen, se punkt 11.

5 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 4 2 HVILKE FORHOLD GJELDER VEILEDEREN FOR? Veilederen er utarbeidet for de som skal søke om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann, i de områder av hvor det ikke er kommunale avløpsledninger, og hvor det i nær framtid ikke er aktuelt å føre frem kommunale avløpsledninger. Veilederen omfatter følgende forhold: Når kommunen gir pålegg om oppgradering av eksisterende private avløpsanlegg. Oppføring av ny bygning med innlagt vann (bolig, hytte, bedrift, virksomhet etc.), i områder hvor det skal benyttes lokale avløpsløsninger. Endring av eksisterende bygning som medfører vesentlig økning i utslipp av sanitært avløpsvann eller nytt utslipp av sanitært avløpsvann. Dette kan omfatte påbygg, etablering av utleieenhet eller sekundærleilighet, søknad om bruksendring fra hytte til bolig, samt ved innlegging av vann i bygning (f.eks. i hytter). Ved endring i type utslipp, endring som medfører større fare for forurensning eller nye/større brukerkonflikter, eller ved endring av utslippssted. Installering av vannklosett, dusj eller bad i bygning hvor slikt ikke er installert fra før. Etablering av tett tank for klosettavløp (selv om det ikke er innlagt vann i bygningen). Etablering av felles, lokalt renseanlegg for inntil 50 pe (personekvivalenter), dvs. for inntil 10 boliger, hytter eller tilsvarende (inntil 10 m 3 avløpsvann pr. døgn). Det beregnes normalt 5 pe fra hver bolig eller hytte, med tillegg for evt. utleieenhet eller sekundærleilighet. Antall pe beregnes i hht. NS 9426 (Norsk Standard). Utskifting av et godkjent avløpsanlegg er ikke søknadspliktig etter forurensningsforskriftens 12-3 (utslippssøknad), men det må sendes inn dokumentasjon på det nye renseanlegget. Tiltaket er imidlertid søknadspliktig i hht. Plan- og bygningsloven. Kommunen bør kontaktes dersom det er tvil om man omfattes av veilederen eller ikke. Veiledningen kan også benyttes ved etablering av større, lokale fellesanlegg (> 50 pe). Det er imidlertid viktig å være klar over at det da er kapittel 13 i forurensningsforskriften som gjelder, og at Lokal avløpsforskrift for kun gjelder for avløpsanlegg < 50 pe. Veiledningen gjelder ikke for følgende forhold: Når kommunen gir pålegg om tilknytning til kommunale avløpsledninger. Da skal det søkes om sanitærabonnement, og søkes om igangsettingstillatelse for tiltaket. Utslipp av gråvann (bad- og vaskevann) fra bygninger som ikke har innlagt vann. Bruk av tett tank for WC fra bygning uten innlagt vann er imidlertid søknadspliktig. Installering og bruk av biologisk klosett, forbrenningstoalett eller utedo.

6 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 5 3 KOMMUNENS MYNDIGHET OG ANSVAR 3.1 Forurensningsmyndighet er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og utslipp fra spredt bebyggelse. Myndighet for inntil 50 pe (personekvivalenter) er delegert til kommunalteknisk avdeling. har utarbeidet en Lokal avløpsforskrift for mindre avløpsanlegg, se link i pkt Som forurensningsmyndighet skal kommunen bl.a. utføre følgende: Behandle og avgjøre søknader om utslippstillatelse. Føre tilsyn med at bestemmelsene i Forurensningsforskriftens 12 og Lokal avløpsforskrift følges. Gjennomføre tilsyn på private avløpsanlegg. Formålet med tilsyn på private avløpsanlegg er å kontrollere at arbeid og service på anlegget er tilfredsstillende utført, og at avløpsanlegget renser avløpsvannet i hht. gjeldene krav. Dersom avløpsanlegget har avvik som gjør at utslippet ikke tilfredsstiller kravene som stilles i lokal avløpsforskrift, gis det beskjed om disse må rettes opp innen en gitt frist. Lokal avløpsforskrift tilsier at første tilsyn skal gjennomføres i løpet av ett år etter at anlegget er ferdiggodkjent, deretter ca. hvert 7. år. Kommunen kan også anledning til å foreta tilsyn i anleggsperioden, og tilsyn oftere enn hvert 7. år hvis behov for dette. 3.2 Vurderinger som utføres av Før pålegg om utbedring av avløpsanlegg sendes ut til beboerne, har ved Kommunalteknisk avdeling utført en innledende vurdering av hvilke tiltak som er aktuelle i de enkelte delområdene, med følgende inndeling: For eiendommer som kan tilknyttes kommunale avløpsledninger innenfor en kostnad på kr ,- inkl. mva. (tall fra 2014), vil grunneier få pålegg om slik tilknytning. For områder hvor det i nær fremtid skal fremføres kommunale vann- og avløpsledninger vil kommunen avvente utsendelse av pålegg om utbedring av lokale avløpsanlegg, og orientere beboerne om fremtidig løsning. For områder hvor det kan være aktuelt for å forlenge kommunale vann- og avløpsledninger et stykke på vei, vil kommunen inngå en dialog med beboerne, for å avklare interessen for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Det vil for disse områdene være en forutsetning at beboerne samarbeider om et felles privat vann- og avløpsnett fram til kommunalt tilknytningspunkt. Beboerne anbefales å organisere seg i et privat vann- og avløpsselskap. Det må også tinglyses avtaler og rettigheter for fremføring og vedlikehold av ledningsnettet på privat grunn. For områder som ligger langt fra kommunale vann- og avløpsledninger, og hvor det ikke foreligger planer om utbygging eller fremføring av ledningsnett, vil det bli sendt ut pålegg om utbedring av lokale avløpsanlegg.

7 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Tilknytning til kommunalt ledningsnett Beboere som får pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett må kontakte rørlegger. Rørlegger sørger for å søke om sanitærabonnement, samt søke om igangsettingstillatelse for tiltaket, inklusiv varsling av naboer. Videre veiledning om søknadsprosedyrer får du på s nettsider, under Bolig og eiendom, vann og avløp, sanitærabonnement, samt Bolig og eiendom, byggesak. Dersom kostnadsoverslaget fra rørlegger er høyere enn kr ,- for tilknytning til kommunal avløpsledning, anbefales beboer å ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling for å vurdere alternative tiltak.

8 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 7 4 OVERSIKT OVER SØKNADSPROSESSEN Søknader Før etablering av nytt lokalt renseanlegg som omfattes av denne veilederen, skal det utarbeides og sendes inn to søknader med nødvendige vedlegg til : 1) Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann, i hht. Forurensningsforskriftens ) Søknad om igangsettingstillatelse, i hht. Plan og bygningslovens Varsling av naboer og berørte parter Før utredning av avløpsløsning og søknadene sendes kommunen, skal naboer, gjenboere og andre parter som kan bli særlig berørt av saken (utslipp av avløpsvann) varsles av søker. Dette kan gjøres ved at søker innhenter underskrifter fra naboer og berørte parter, eller at nabovarsel sendes rekom-mandert i posten. Særskilt berørte parter kan f.eks. brønneiere i nærområdet eller lag og foreninger med brukerinteresser til vassdraget nedstrøms utslippet. Sendes nabovarsel rekommandert, er det viktig å merke seg at naboene har en frist til å komme med merknader på 2 uker ved Søknad om igangsettingstillatelse og 4 uker ved Søknad om utslippstillatelse, etter at nabovarselet er sendt ut. Eventuelle merknader og protester til søknadene skal kommenteres av søker, før søknadene sendes til kommunen. Roller og ansvarsfordeling i byggesøknad og utslippssøknad Det er Tiltakshaver som har ansvar for at søknader blir utarbeidet og sendt. Tiltakshaver tar kontakt med Nøytral fagkyndig for å få bistand til Søknad om utslippstillatelse og Ansvarlig søker for å få bistand til Søknad om igangsettingstillatelse. Begge søknader skal sendes til, enten pr post eller e-post: Post:, Plan og bygningsavdelingen, Pb 352, 1372 Asker. E-post: merket Plan- og bygningsavdelingen. Hva skjer etter at søknaden er levert til kommunen? I kommunen blir Søknad om utslippstillatelse sendt til Kommunalteknisk avdeling for behandling og godkjenning (6 ukers behandlingsfrist dersom søknaden er fullstendig), og deretter returnert til bygningsavdelingen, slik at byggesaken kan behandles. Søknad om igangsettingstillatelse behandles i Plan og bygningsavdelingen (3 ukers behandlingsfrist dersom søknaden er fullstendig). Totalt kan det påregnes 9 ukers behandlingstid i kommunen.

9 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 8 Dersom det er søkt om unntak fra kravene eller dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid, men da uten ubegrunnet opphold. Dersom søknaden er ufullstendig skal kommunen kontakte deg så snart som mulig og opplyse deg om manglene i søknaden. Når tillatelsen er gitt må arbeidet igangsettes innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles for lengre tid enn 2 år. Klagerett på vedtaket Du kan klage på det vedtaket som ble fattet. En begrunnet klage må sendes kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er viktig at det presiseres om det klages på vedtakets gebyrfastsettelse, tillatelse etter Forurensingsforskriften/Lokal avløpsforskrift eller Plan- og bygningsloven, ettersom det er forskjellige klagenemnder i kommunen som skal behandle klagen. Utslippstillatelse og igangsettingstillatelse Når utslippstillatelse og igangsettingstillatelse er gitt av kommunen, kan byggearbeidene med renseanlegget påbegynnes. Ferdigattest og ferdigmelding Når anlegget er helt ferdig, skal Ansvarlig søker sende inn en søknad om ferdigattest (Byggblankett 5167) til kommunen. Kommunen utsteder da en ferdigattest, som gjør at anlegget blir forskriftsmessig godkjent. Det kan eventuelt gis en midlertidig brukstillatelse (Byggblankett 5169), dersom anlegget er etablert og i drift etter de krav kommunen har satt. Krav til innhold i ferdigmeldingen: Oppdatert gjennomføringsplan (byggblankett 5185) Korrekte målsatte tegninger av utført anlegg (1:2000 eller større) Søknad om ferdigattest. Først når ferdigattest foreligger, regnes arbeidene som avsluttet. Tidsfrist som er satt av for gjennomføring av pålegg, gjelder tidspunkt for innsending av søknad om ferdigattest for avløpsanlegget. Saksbehandlingsgebyr har i dag (2015) ikke gebyrbelagt behandlingen av utslippssøknaden. For å behandle byggesøknaden må det betales et saksbehandlingsgebyr, se kommunens gebyrreglement.

10 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 9 5 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR AVLØPSVANN 5.1 Bistand til utarbeidelse av utslippssøknad Tiltakshaver må i forbindelse med søknadsprosessen knytte til seg en rådgiver. Rådgiver / Nøytral fagkyndig Det er et krav i Lokal avløpsforskrift at rådgiver skal være Nøytral fagkyndig. Dette gjelder for gjennomføring av grunnundersøkelsen, vurdering og prosjektering av avløpsløsning samt utarbeidelse av utslippssøknaden. Med Nøytral fagkyndig menes et uavhengig foretak / aktør med hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Dette kravet er satt av hensyn til lokale drikkevannsbrønner, samt for å kunne vurdere om stedlige løsmasser egner seg for infiltrasjon og rensing av avløpsvannet. Rådgiveren skal ikke være leverandør av renseanlegg eller ha nære bindinger til leverandør. Rådgiver skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger, hensynet til lokale brønner, resipientforhold og brukerinteresser, samt økonomi, uavhengig av type renseløsning eller leverandør. Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny avløpsløsning. har en liste over foretak og bedrifter som kan påta seg oppgaven som Nøytral fagkyndig. Tiltakshaver kan ta kontakt for å avklare bl.a. rådgivers kapasitet og kostnadsnivå. Tiltakshaver kan også ta kontakt med rørleggerfirma, entreprenør eller arkitektfirma for å få råd og veiledning for valg av Nøytral fagkyndig. Kommunens oversikt er ikke uttømmende, også andre foretak kan legges til listen dersom de kan dokumentere at de oppfyller kravene. Ønsker tiltakshaver å benytte andre rådgivere som Nøytral fagkyndig enn de som er oppgitt på kommunens liste, anbefales det å ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling i, for klarering av firma, før firmaet engasjeres og søknad sendes inn til kommunen. Grunnundersøkelse Som grunnlag for valg av avløpsløsning skal Nøytral fagkyndig i samråd med Tiltakshaver gjennomføre en Grunnundersøkelse på den enkelte eiendom. Formålet med undersøkelsen å vurdere best egnet avløpsløsning og å prosjektere/utarbeide byggebeskrivelse av renseanlegget. Grunnundersøkelsen gjennomføres i hht. Norsk vann sin rapport For gjennomføring av grunnundersøkelsen er det praktisk å benytte en mindre gravemaskin. Unntaket er hvis eiendommen hovedsakelig består av fjell, eller kun har et tynt løsmassedekke over fjell. Tiltakshaver leier inn en mindre gravemaskin for gjennomføring av grunnundersøkelsen. Før graving påbegynnes er det viktig å avklare om det er kabler eller ledningsnett i bakken. Ta kontakt med og sørg for å få gjennomført kabelpåvisning. Forhold som skal avklares ved en grunnundersøkelse er bl.a.:

11 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 10 Løsmassenes sammensetning og egnethet for rensing av avløpsvann. Vurdering, dimensjonering og valg av renseanlegg. Dokumentasjon på at renseanlegget vil tilfredsstille gjeldene rensekrav. Grunnlag for prosjektering av renseanlegget, utarbeide tegninger og beskrivelse. Lokal drikkevannsforsyning, vurdering av risiko for forurensning. Vurdering av Resipientforhold og brukerinteresser i vassdraget. På bakgrunn av grunnundersøkelsen og lokale grunnforhold utarbeider Nøytral fagkyndig en rapport, som vedlegges søknad om utslippstillatelse. Godkjente renseanlegg En oversikt over godkjente avløpsløsninger fremgår av 9 i lokal avløpsforskrift. Eksempler på renseanlegg er vist i kapittel 6 i denne veilederen. Godkjente etterpoleringsløsninger (ved behov for dette) fremgår av 10 i Lokal avløpsforskrift. 5.2 Samarbeid med naboene? Før man setter i gang søknadsprosessen, kan det være greit å forhøre seg med naboene om det er interesse for å samarbeide om en felles vann- og avløpsledning fram til kommunalt ledningsanlegg, eller interesse for å etablere et felles renseanlegg for avløpsvann. Er det interesse for et slikt samarbeid, anbefales en forhåndskonferanse med Kommunalteknisk avdeling, hvor ulike løsninger diskuteres og vurderes. Samarbeid med naboer gjelder primært i områder med mer tett, spredt bebyggelse. Bor du i spredt bebyggelse, med stor avstand til naboen, må du utbedre ditt lokale avløpsanlegg eller etablere et nytt lokalt avløpsanlegg.

12 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Fullstendig utslippssøknad med vedlegg Fullstendig utslippssøknad omfatter følgende: A. Standard søknadsskjema for utslipp av avløpsvann i. Skjema kan hentes ut fra kommunens internettsider via skjema. B. Rapport fra grunnundersøkelser, valg av avløpsløsning. Rapporten skal inneholde: - Navn på tiltakshaver, adresse, gnr/bnr, dato for befaring/grunnundersøkelse, hvem som deltok, ansvarlig for grunnundersøkelsen og hva som ble utført. - Dimensjoneringsgrunnlag, antall bygninger, boenheter og personer som skal tilknyttes renseanlegget. Dimensjonerende vannmengde. - Situasjonskart som viser eksisterende brønner og avløpsanlegg, både på egen og nærliggende eiendommer. Tilstand på eksisterende anlegg, evt. vannprøver. Bestilling av situasjonskart, se beskrivelse i vedlegg. - Risikovurdering for forurensning av lokale brønner. Bergart og oppsprekking. - Oversikt over andre brukerinteresser som kan bli berørt (bading, jordbruksvanning annen rekreasjon, næring). - Beskrivelse av løsmasser, sammensetning, lagdeling, avstand til grunnvann eller fjell, kornfordelingsanalyse eller resultat fra infiltrasjonstest. - Vurdering av løsmassenes egnethet for infiltrasjon av avløpsvann. Evt. arealbelastning, hydraulisk kapasitet, strømningsretning for grunnvann. - Vurdering av alternativt renseanlegg som tilfredsstiller kravene til Lokal avløpsforskrift, med dokumentasjon av rensegrad. - Situasjonskart som viser lokalisering av planlagt avløpsanlegg og utstrømningsområde for renset avløpsvann. Avstand til nabogrense. Terrengets helning. - Avstand fra renseanlegg til vassdrag, vannførende grøfter, drensgrøfter. - Beskrivelse, dimensjonering og tegninger av anbefalt renseanlegg. Inklusiv eventuelt etterpoleringsanlegg. C. Gjenpart av nabovarsel. - Liste over naboer som er varslet, med underskrift fra naboer. - Evt. merknader fra naboer, og kommentarer til merknadene. Oversikt over naboer, gjenboere eller andre berørte parter bestilles i, se beskrivelse i vedlegg. Det anbefales å sende et samordnet nabovarsel, som omfatter både søknad om utslippstillatelse og søknad om igangsettingstillatelse. Dette forutsetter at man vet hvilket firma som skal ha ansvarsrett for graving og nedsetting / bygging av renseanlegget.

13 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 12 D. Kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale. Avtale inngås med leverandør av renseanlegget, eller firma som har tilstrekkelig kompetanse til drift av renseanlegget. Avtalen må senest foreligge ved søknad om ferdigattest. E. Øvrige vedlegg etter behov: - Dispensasjonssøknad, f.eks. begrunnelse for søknad om fravik fra bestemmelser i Lokal avløpsforskrift (når særlige grunner foreligger). Saksbehandlingstiden på 6 uker faller da bort. - Liste over andre eiendommer tilknyttet renseanlegget, med gnr/bnr og adresse (hvis flere enn èn eiendom er tilknyttet). - Avtale med annen grunneier, dersom to eller flere skal tilknyttes samme renseanlegg. - Avtale med annen grunneier, dersom det er behov for å legge hele eller deler av renseanlegget på naboeiendom. Eventuelle avtaler skal tinglyses. Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle punkter i søknadsskjemaet er utfylt, med alle nødvendige vedlegg. Les mer om eiers ansvar i Lokal avløpsforskrift 13.

14 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 13 6 GODKJENTE RENSEANLEGG I ASKER KOMMUNE Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres før renseløsning velges. 6.1 Lukket infiltrasjonsanlegg. Dette er en driftssikker løsning med svært god renseevne. Løsningen forutsetter at stedlige løsmasser består av sand- og grusholdige masser, som er egnet til infiltrasjon av avløpsvann. Dette må avklares i en grunnundersøkelse. Løsningen består av slamavskiller, pumpekum og infiltrasjonsgrøfter. Arealbehov for infiltrasjonsgrøftene er m 2 pr bolig. Både grunnundersøkelser og prosjektering av infiltrasjonsanlegg må gjøres av firma som er faglig kvalifisert for dette. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om faglig kvalifiserte firma. Skisse av lukket infiltrasjonsanlegg (kilde: 6.2 Våtmarksfilter med forfilter (filterbedanlegg). Dette er en løsning med god renseevne både for fosfor, organisk stoff og tarmbakterier. Anlegget består av en slamavskiller, pumpekum, et forfilter og et hovedfilter. Arealbehov for hovedfilteret er på ca m 2. Det må påregnes at filtermassene må skiftes ut hvert 15. år, eller at anlegget må suppleres med tilleggsrensing (kjemikalietilsetning). Dette medfører at anleggstypen er relativt lite utbredt. Skisse av våtmarksfilter med forfilter (kilde:

15 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Biologisk filter. Biologisk filter er en løsning som er utviklet for rensing av gråvann, det vil si avløpsvann som ikke inneholder vann fra vannklosett. Dette er en filterløsning der hele filterenheten er plassert i en kum. Løsningen kan også benyttes for forbehandling av alt avløpsvann fra en bolig, før det ledes til et infiltrasjonsanlegg. Prinsippskisse av biologisk filter (kilde: 6.4 Minirenseanlegg. Minirenseanlegg er prefabrikkerte renseanlegg som graves ned eller plasseres i kjeller. De enkelte anleggstypene må være forhåndstestet og godkjent av SINTEF, slik at en har sikkerhet for at det vil oppnå de rensekravene som settes. I hht. Lokal avløpsforskrift i Asker kommune er det krav om etterpolering av renset avløpsvann fra et minirenseanlegg, før det ledes til resipient. Skisse av minirenseanlegg (kilde:www.avlop.no)

16 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Tett tank. Dette er en løsning som bare godkjennes for avløp fra vannklosett. Dette er egentlig ikke en renseløsning, men bare en opp samlingstank. Tanken må tømmes med slamsugebil og innholdet leveres til kommunalt renseanlegg for rensing. Det skal være installert alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tanken skal være minimum 6 m 3 for helårsboliger og 3m 3 for fritidsboliger. Løsningen må alltid kombineres med en godkjent renseløsning for gråvann, for eksempel biologisk filter. Kommunen anbefaler et vannbesparende toalett eller vakuumtoalett til tette tanker.. Eksempel på løsning med tett tank fra toalett (kilde: 6.6 Biologisk toalett. Dette er et alternativ til tett tank, og er en biologisk komposterings- løsning. Viktige forutsetninger for å unngå problemer er tilstrekkelig lagringskapasitet for avfallet, god utlufting, regelmessig tilsetning av strø, varmekabler og elektrisk vifte. Den bruker ikke vann og er avløpsfri. Du kan også ha litt kjøkkenavfall i doen. Toalettet må tømmes, hvor ofte avhenger av størrelse og bruk. Komposten kan til dels brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Det lønner seg å kjøpe et biologisk toalett som er miljømerket (svanemerket). Eksempel på biologisk toalett snurredass (kilde: Det finnes også typer av biologiske toaletter som benytter seg av små vannmengder ved nedspyling. Vannet dreneres ut av toalettavfallet og infiltreres i grunnen. Andre løsninger drenerer ut og infiltrerer urinen. Slike løsninger medfører et utslipp, og er dermed søknadspliktige.

17 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Forbrenningstoaletter. Dette er et alternativ til tett tank og biologisk toalett. I et forbrennings- toalettet forbrennes avfallet ved hjelp av strøm. Det kreves ikke vann, og også her kan sluttproduktet brukes som gjødsel. Det kan oppstå lukt ute under forbrenningsprosessen. Det lønner seg å kjøpe godt uttestede forbrenningstoaletter. Denne løsningen er ikke søknadspliktig. Eksempel på et forbrenningstoalett (kilde: 6.8 Vakuumtoaletter. Dette er en type som kommunen anbefaler ved installasjon av tett tank. Lufttransport av kloakk reduserer vannforbruket i toalettet med inntil ca 90%, luften trekker dessuten odøren ut fra toalettet. Rørene krever minimalt med inngrep i bygg og omgivelser. Vakuumtoalettet (type Jets ) bruker fra 0,5 liter vann pr. spyling. Dette er til renhold av skålen. I toalettet sitter det en ventil som sørger for tømming og skylling av toalettskålen. Vakuumtoaletter er søknadspliktige. Eksempel på et vakuumtoalett). (kilde:

18 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 5 7 SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE 7.1 Ansvar Person eller firma som skal etablere et renseanlegg benevnes Tiltakshaver. Tiltakshaver må i forbindelse med søknadsprosessen knytte til seg følgende foretak: Ansvarlig søker (SØK) Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med Plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker skal samordne ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, påse at alle oppgaver er belagt med ansvar, samt søke kommunen om ferdigattest når anlegget er ferdig. Ansvarlig søkers ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 4, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Kommunen har utarbeidet en oversikt over foretak som har sentral godkjenning som ansvarlig søker. Oversikten er ikke uttømmende. Normalt kan Nøytralt fagkyndige, arkitekter og rørleggerfirma påta seg SØK-funksjonen. Ansvarlig prosjekterende (PRO) Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Ansvarlig prosjekterendes ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 5, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Ofte er det Nøytral fagkyndig som påtar seg denne rollen i prosjektet. Ansvarlig utførende (UTF) Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav og bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Ansvarlig utførendes ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 6, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Kommunen har utarbeidet en oversikt over foretak som har sentral godkjenning som ansvarlig utførende i nærområdet. Oversikten er ikke uttømmende. Ofte er det rørleggerfirma, anleggsgartnerfirma eller entreprenørfirma som påtar seg denne rollen i prosjektet. Krav til kompetanse fremgår av 8 i Lokal avløpsforskrift for Asker.

19 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Søknad om igangsettingstillatelse ( byggesøknad ) s nettsider gir en fyldig beskrivelse av søknadsprosedyren, se følgende: Bolig og eiendom, Byggesak. Søknaden skal omfatte følgende hovedpunkter: Søknad om igangsettingstillatelse. Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO og UTF. Gjennomføringsplan. Kvittering for nabovarsling. Følgende skal vedlegges søknaden: A: Evt. dispensasjonssøknad Dersom det planlagte tiltaket er i strid med plan skal det søkes om dispensasjon etter planog bygningslovens kap. 19. Dette vil si en forklaring i eget brev. Dette skal klart fremkomme også i nabovarselet. B: Gjenpart Nabovarsel (Byggblankett 5155) Oversikt over hvem som er varslet, og kvittering på at varsel er sendt skal vedlegges, sammen med eventuelle uttalelser og ansvarlig søkers kommentarer til uttalelsene. Søknaden kan altså ikke sendes til kommunen før svarfristen for nabovarselet på 4 uker er utløpt (jf. Forurensnings-forskriften). C: Situasjonsplan Godkjent situasjonskart kan bestilles hos kommunen, eller via kommunens hjemmesider. Dette er ikke bare et kart, men inneholder også annen informasjon som kan være viktig for søknaden, som for eksempel grunnlag for nabovarsling. Avløpsanlegg, utslippspunkt, prøvetakingspunkt for jordprøver, drikkevannsbrønner, veiadkomst og annen relevant informasjon skal avmerkes i situasjonskartet. D: Tegninger og redegjørelser (f.eks. rapport fra grunnundersøkelser)

20 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 7 8 BYGGING OG DRIFT AV RENSEANLEGG 8.1 Krav til kompetanse Krav til kompetanse for etablering av renseanlegg fremkommer av 8 i Lokal avløpsforskrift. Det firma som utfører arbeidene med bygging av nye renseanlegg må ha dokumentert kompetanse innen bygging av mindre avløpsanlegg. Det stilles krav til utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutannelse i form av ADK 1-kurs eller tilsvarende kurs på Norsk Rørsenter. Det firma som skal utføre service og vedlikehold på avløpsanlegget må ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om den aktuelle renseløsningen. Serviceansvarlig kan enten være leverandør eller forhandler av renseløsningen, alternativt rørlegger el. med god kjennskap til den aktuelle renseløsningen. 8.2 Krav til drift og vedlikehold Eiers ansvar og plikter fremkommer av 13 i Lokal avløpsforskrift. Eier av anlegg skal inngå skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør av renseanlegg, eller firma som har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal vedlegges søknad om utslippstillatelse, alternativt senest sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. 8.3 Råd og veiledning for drift av private renseanlegg Hovedregel: Et privat renseanlegg er kun dimensjonert for å motta avløpsvann med normal mengde og sammensetning. Krav til renseanlegg for 1 bolig er at de skal kunne motta avløpsvann fra 5 personer og inntil l/døgn. Er det flere personer i boligen, utleieenhet eller generasjonsbolig, bør renseanlegget oppgraderes til 10 pe og inntil l/d, eller til et anlegg med tilstrekkelig kapasitet i hht. belastning og vannforbruk. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosetter, dusj og vaskeservanter, badekar med normal størrelse, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Vannklosettet skal ikke benyttes som en søppelbøtte! Avvik fra dette vil medføre at renseanlegget ikke fungerer optimalt, og at renseeffekten blir redusert i forhold til krav i Lokal avløpsforskrift. Det er viktig at eier setter seg inn i driftsinstruksen for renseanlegget, og følger denne. Etterfølgende råd er gyldige for alle små renseanlegg, uansett løsning:

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer