Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg"

Transkript

1 Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

2 ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato:

3 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Hvilke forhold gjelder veilederen for? Kommunens myndighet og ansvar Oversikt over søknadsprosessen Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann Godkjente renseanlegg i asker kommune Søknad om igangsettingstillatelse Bygging og drift av renseanlegg Ytterligere informasjon Lover og forskrifter Ord og uttrykk... 13

4 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn har i mange år utført regelmessig prøvetaking i bekker, vassdrag og på badeplasser. Resultatene viser at mange vassdrag har for høyt innhold av tarmbakterier og næringssalter som fosfor og nitrogen. Mange av vassdragene i Asker står i fare for ikke å tilfredsstille EU`s vannrammedirektiv om God og Svært god vannkvalitet. Som et ledd i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i vannforekomstene, jobber Asker kommune med flere tiltak for å redusere næringstilførsler til vassdragene. Det utføres tiltak på bl.a. kommunale avløpsledninger og pumpestasjoner, overvannsutslipp, utslipp fra landbruket, oljetanker og utbedring av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. 1.2 Tilstandsvurdering av private avløpsanlegg I perioden gjennomførte en tilstandsvurdering av ca 800 private avløpsanlegg. Tilstandsvurderingen har vist at det er mange gamle og dårlig fungerende avløpsanlegg i kommunen, med stort behov for oppgradering. Undersøkelsene har også påvist at det er mange private brønner som har for høyt bakterieinnhold i vannet, som skyldes en kombinasjon av dårlig sikrede brønner og forurensning fra lokale avløpsanlegg med dårlig funksjon. Avløpsanleggene er klassifisert etter funksjon og tilstand. En del anlegg som er klassifisert som dårlige og svært dårlige vil i løpet av relativt kort tid enten få pålegg om utbedring av sine anlegg, eller pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett der dette er mulig. Andre avløpsanlegg, som er i noe bedre tilstand, vil få pålegg om utbedring på et senere tidspunkt. Anlegg som tilfredsstiller dagens krav til renseløsninger vil fortsatt være godkjente. 1.3 Veileder Veilederen er ment som et hjelpemiddel for grunneiere og firmaer som skal utføre arbeid knyttet til etablering eller oppgradering av private avløpsanlegg i Asker. Veilederen informerer om lovverk, søknadsprosedyrer, dokumentasjonskrav, valg av avløpsanlegg samt kommunens myndighet og ansvar. Veilederen gjelder både for etablering av nye anlegg eller ved oppgradering av lokale avløpsanlegg, fram til anlegget er ferdig godkjent. Det er utarbeidet en liste med oversikt over ord og uttrykk som blir brukt i denne veilederen, se punkt 11.

5 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 4 2 HVILKE FORHOLD GJELDER VEILEDEREN FOR? Veilederen er utarbeidet for de som skal søke om utslippstillatelse for sanitært avløpsvann, i de områder av hvor det ikke er kommunale avløpsledninger, og hvor det i nær framtid ikke er aktuelt å føre frem kommunale avløpsledninger. Veilederen omfatter følgende forhold: Når kommunen gir pålegg om oppgradering av eksisterende private avløpsanlegg. Oppføring av ny bygning med innlagt vann (bolig, hytte, bedrift, virksomhet etc.), i områder hvor det skal benyttes lokale avløpsløsninger. Endring av eksisterende bygning som medfører vesentlig økning i utslipp av sanitært avløpsvann eller nytt utslipp av sanitært avløpsvann. Dette kan omfatte påbygg, etablering av utleieenhet eller sekundærleilighet, søknad om bruksendring fra hytte til bolig, samt ved innlegging av vann i bygning (f.eks. i hytter). Ved endring i type utslipp, endring som medfører større fare for forurensning eller nye/større brukerkonflikter, eller ved endring av utslippssted. Installering av vannklosett, dusj eller bad i bygning hvor slikt ikke er installert fra før. Etablering av tett tank for klosettavløp (selv om det ikke er innlagt vann i bygningen). Etablering av felles, lokalt renseanlegg for inntil 50 pe (personekvivalenter), dvs. for inntil 10 boliger, hytter eller tilsvarende (inntil 10 m 3 avløpsvann pr. døgn). Det beregnes normalt 5 pe fra hver bolig eller hytte, med tillegg for evt. utleieenhet eller sekundærleilighet. Antall pe beregnes i hht. NS 9426 (Norsk Standard). Utskifting av et godkjent avløpsanlegg er ikke søknadspliktig etter forurensningsforskriftens 12-3 (utslippssøknad), men det må sendes inn dokumentasjon på det nye renseanlegget. Tiltaket er imidlertid søknadspliktig i hht. Plan- og bygningsloven. Kommunen bør kontaktes dersom det er tvil om man omfattes av veilederen eller ikke. Veiledningen kan også benyttes ved etablering av større, lokale fellesanlegg (> 50 pe). Det er imidlertid viktig å være klar over at det da er kapittel 13 i forurensningsforskriften som gjelder, og at Lokal avløpsforskrift for kun gjelder for avløpsanlegg < 50 pe. Veiledningen gjelder ikke for følgende forhold: Når kommunen gir pålegg om tilknytning til kommunale avløpsledninger. Da skal det søkes om sanitærabonnement, og søkes om igangsettingstillatelse for tiltaket. Utslipp av gråvann (bad- og vaskevann) fra bygninger som ikke har innlagt vann. Bruk av tett tank for WC fra bygning uten innlagt vann er imidlertid søknadspliktig. Installering og bruk av biologisk klosett, forbrenningstoalett eller utedo.

6 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 5 3 KOMMUNENS MYNDIGHET OG ANSVAR 3.1 Forurensningsmyndighet er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og utslipp fra spredt bebyggelse. Myndighet for inntil 50 pe (personekvivalenter) er delegert til kommunalteknisk avdeling. har utarbeidet en Lokal avløpsforskrift for mindre avløpsanlegg, se link i pkt Som forurensningsmyndighet skal kommunen bl.a. utføre følgende: Behandle og avgjøre søknader om utslippstillatelse. Føre tilsyn med at bestemmelsene i Forurensningsforskriftens 12 og Lokal avløpsforskrift følges. Gjennomføre tilsyn på private avløpsanlegg. Formålet med tilsyn på private avløpsanlegg er å kontrollere at arbeid og service på anlegget er tilfredsstillende utført, og at avløpsanlegget renser avløpsvannet i hht. gjeldene krav. Dersom avløpsanlegget har avvik som gjør at utslippet ikke tilfredsstiller kravene som stilles i lokal avløpsforskrift, gis det beskjed om disse må rettes opp innen en gitt frist. Lokal avløpsforskrift tilsier at første tilsyn skal gjennomføres i løpet av ett år etter at anlegget er ferdiggodkjent, deretter ca. hvert 7. år. Kommunen kan også anledning til å foreta tilsyn i anleggsperioden, og tilsyn oftere enn hvert 7. år hvis behov for dette. 3.2 Vurderinger som utføres av Før pålegg om utbedring av avløpsanlegg sendes ut til beboerne, har ved Kommunalteknisk avdeling utført en innledende vurdering av hvilke tiltak som er aktuelle i de enkelte delområdene, med følgende inndeling: For eiendommer som kan tilknyttes kommunale avløpsledninger innenfor en kostnad på kr ,- inkl. mva. (tall fra 2014), vil grunneier få pålegg om slik tilknytning. For områder hvor det i nær fremtid skal fremføres kommunale vann- og avløpsledninger vil kommunen avvente utsendelse av pålegg om utbedring av lokale avløpsanlegg, og orientere beboerne om fremtidig løsning. For områder hvor det kan være aktuelt for å forlenge kommunale vann- og avløpsledninger et stykke på vei, vil kommunen inngå en dialog med beboerne, for å avklare interessen for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett. Det vil for disse områdene være en forutsetning at beboerne samarbeider om et felles privat vann- og avløpsnett fram til kommunalt tilknytningspunkt. Beboerne anbefales å organisere seg i et privat vann- og avløpsselskap. Det må også tinglyses avtaler og rettigheter for fremføring og vedlikehold av ledningsnettet på privat grunn. For områder som ligger langt fra kommunale vann- og avløpsledninger, og hvor det ikke foreligger planer om utbygging eller fremføring av ledningsnett, vil det bli sendt ut pålegg om utbedring av lokale avløpsanlegg.

7 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Tilknytning til kommunalt ledningsnett Beboere som får pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett må kontakte rørlegger. Rørlegger sørger for å søke om sanitærabonnement, samt søke om igangsettingstillatelse for tiltaket, inklusiv varsling av naboer. Videre veiledning om søknadsprosedyrer får du på s nettsider, under Bolig og eiendom, vann og avløp, sanitærabonnement, samt Bolig og eiendom, byggesak. Dersom kostnadsoverslaget fra rørlegger er høyere enn kr ,- for tilknytning til kommunal avløpsledning, anbefales beboer å ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling for å vurdere alternative tiltak.

8 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 7 4 OVERSIKT OVER SØKNADSPROSESSEN Søknader Før etablering av nytt lokalt renseanlegg som omfattes av denne veilederen, skal det utarbeides og sendes inn to søknader med nødvendige vedlegg til : 1) Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann, i hht. Forurensningsforskriftens ) Søknad om igangsettingstillatelse, i hht. Plan og bygningslovens Varsling av naboer og berørte parter Før utredning av avløpsløsning og søknadene sendes kommunen, skal naboer, gjenboere og andre parter som kan bli særlig berørt av saken (utslipp av avløpsvann) varsles av søker. Dette kan gjøres ved at søker innhenter underskrifter fra naboer og berørte parter, eller at nabovarsel sendes rekom-mandert i posten. Særskilt berørte parter kan f.eks. brønneiere i nærområdet eller lag og foreninger med brukerinteresser til vassdraget nedstrøms utslippet. Sendes nabovarsel rekommandert, er det viktig å merke seg at naboene har en frist til å komme med merknader på 2 uker ved Søknad om igangsettingstillatelse og 4 uker ved Søknad om utslippstillatelse, etter at nabovarselet er sendt ut. Eventuelle merknader og protester til søknadene skal kommenteres av søker, før søknadene sendes til kommunen. Roller og ansvarsfordeling i byggesøknad og utslippssøknad Det er Tiltakshaver som har ansvar for at søknader blir utarbeidet og sendt. Tiltakshaver tar kontakt med Nøytral fagkyndig for å få bistand til Søknad om utslippstillatelse og Ansvarlig søker for å få bistand til Søknad om igangsettingstillatelse. Begge søknader skal sendes til, enten pr post eller e-post: Post:, Plan og bygningsavdelingen, Pb 352, 1372 Asker. E-post: merket Plan- og bygningsavdelingen. Hva skjer etter at søknaden er levert til kommunen? I kommunen blir Søknad om utslippstillatelse sendt til Kommunalteknisk avdeling for behandling og godkjenning (6 ukers behandlingsfrist dersom søknaden er fullstendig), og deretter returnert til bygningsavdelingen, slik at byggesaken kan behandles. Søknad om igangsettingstillatelse behandles i Plan og bygningsavdelingen (3 ukers behandlingsfrist dersom søknaden er fullstendig). Totalt kan det påregnes 9 ukers behandlingstid i kommunen.

9 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 8 Dersom det er søkt om unntak fra kravene eller dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid, men da uten ubegrunnet opphold. Dersom søknaden er ufullstendig skal kommunen kontakte deg så snart som mulig og opplyse deg om manglene i søknaden. Når tillatelsen er gitt må arbeidet igangsettes innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles for lengre tid enn 2 år. Klagerett på vedtaket Du kan klage på det vedtaket som ble fattet. En begrunnet klage må sendes kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er viktig at det presiseres om det klages på vedtakets gebyrfastsettelse, tillatelse etter Forurensingsforskriften/Lokal avløpsforskrift eller Plan- og bygningsloven, ettersom det er forskjellige klagenemnder i kommunen som skal behandle klagen. Utslippstillatelse og igangsettingstillatelse Når utslippstillatelse og igangsettingstillatelse er gitt av kommunen, kan byggearbeidene med renseanlegget påbegynnes. Ferdigattest og ferdigmelding Når anlegget er helt ferdig, skal Ansvarlig søker sende inn en søknad om ferdigattest (Byggblankett 5167) til kommunen. Kommunen utsteder da en ferdigattest, som gjør at anlegget blir forskriftsmessig godkjent. Det kan eventuelt gis en midlertidig brukstillatelse (Byggblankett 5169), dersom anlegget er etablert og i drift etter de krav kommunen har satt. Krav til innhold i ferdigmeldingen: Oppdatert gjennomføringsplan (byggblankett 5185) Korrekte målsatte tegninger av utført anlegg (1:2000 eller større) Søknad om ferdigattest. Først når ferdigattest foreligger, regnes arbeidene som avsluttet. Tidsfrist som er satt av for gjennomføring av pålegg, gjelder tidspunkt for innsending av søknad om ferdigattest for avløpsanlegget. Saksbehandlingsgebyr har i dag (2015) ikke gebyrbelagt behandlingen av utslippssøknaden. For å behandle byggesøknaden må det betales et saksbehandlingsgebyr, se kommunens gebyrreglement.

10 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 9 5 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR AVLØPSVANN 5.1 Bistand til utarbeidelse av utslippssøknad Tiltakshaver må i forbindelse med søknadsprosessen knytte til seg en rådgiver. Rådgiver / Nøytral fagkyndig Det er et krav i Lokal avløpsforskrift at rådgiver skal være Nøytral fagkyndig. Dette gjelder for gjennomføring av grunnundersøkelsen, vurdering og prosjektering av avløpsløsning samt utarbeidelse av utslippssøknaden. Med Nøytral fagkyndig menes et uavhengig foretak / aktør med hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Dette kravet er satt av hensyn til lokale drikkevannsbrønner, samt for å kunne vurdere om stedlige løsmasser egner seg for infiltrasjon og rensing av avløpsvannet. Rådgiveren skal ikke være leverandør av renseanlegg eller ha nære bindinger til leverandør. Rådgiver skal ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger, hensynet til lokale brønner, resipientforhold og brukerinteresser, samt økonomi, uavhengig av type renseløsning eller leverandør. Det er grunnforholdene på den enkelte eiendom som er avgjørende både for valg, utforming og lokalisering av ny avløpsløsning. har en liste over foretak og bedrifter som kan påta seg oppgaven som Nøytral fagkyndig. Tiltakshaver kan ta kontakt for å avklare bl.a. rådgivers kapasitet og kostnadsnivå. Tiltakshaver kan også ta kontakt med rørleggerfirma, entreprenør eller arkitektfirma for å få råd og veiledning for valg av Nøytral fagkyndig. Kommunens oversikt er ikke uttømmende, også andre foretak kan legges til listen dersom de kan dokumentere at de oppfyller kravene. Ønsker tiltakshaver å benytte andre rådgivere som Nøytral fagkyndig enn de som er oppgitt på kommunens liste, anbefales det å ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling i, for klarering av firma, før firmaet engasjeres og søknad sendes inn til kommunen. Grunnundersøkelse Som grunnlag for valg av avløpsløsning skal Nøytral fagkyndig i samråd med Tiltakshaver gjennomføre en Grunnundersøkelse på den enkelte eiendom. Formålet med undersøkelsen å vurdere best egnet avløpsløsning og å prosjektere/utarbeide byggebeskrivelse av renseanlegget. Grunnundersøkelsen gjennomføres i hht. Norsk vann sin rapport For gjennomføring av grunnundersøkelsen er det praktisk å benytte en mindre gravemaskin. Unntaket er hvis eiendommen hovedsakelig består av fjell, eller kun har et tynt løsmassedekke over fjell. Tiltakshaver leier inn en mindre gravemaskin for gjennomføring av grunnundersøkelsen. Før graving påbegynnes er det viktig å avklare om det er kabler eller ledningsnett i bakken. Ta kontakt med og sørg for å få gjennomført kabelpåvisning. Forhold som skal avklares ved en grunnundersøkelse er bl.a.:

11 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 10 Løsmassenes sammensetning og egnethet for rensing av avløpsvann. Vurdering, dimensjonering og valg av renseanlegg. Dokumentasjon på at renseanlegget vil tilfredsstille gjeldene rensekrav. Grunnlag for prosjektering av renseanlegget, utarbeide tegninger og beskrivelse. Lokal drikkevannsforsyning, vurdering av risiko for forurensning. Vurdering av Resipientforhold og brukerinteresser i vassdraget. På bakgrunn av grunnundersøkelsen og lokale grunnforhold utarbeider Nøytral fagkyndig en rapport, som vedlegges søknad om utslippstillatelse. Godkjente renseanlegg En oversikt over godkjente avløpsløsninger fremgår av 9 i lokal avløpsforskrift. Eksempler på renseanlegg er vist i kapittel 6 i denne veilederen. Godkjente etterpoleringsløsninger (ved behov for dette) fremgår av 10 i Lokal avløpsforskrift. 5.2 Samarbeid med naboene? Før man setter i gang søknadsprosessen, kan det være greit å forhøre seg med naboene om det er interesse for å samarbeide om en felles vann- og avløpsledning fram til kommunalt ledningsanlegg, eller interesse for å etablere et felles renseanlegg for avløpsvann. Er det interesse for et slikt samarbeid, anbefales en forhåndskonferanse med Kommunalteknisk avdeling, hvor ulike løsninger diskuteres og vurderes. Samarbeid med naboer gjelder primært i områder med mer tett, spredt bebyggelse. Bor du i spredt bebyggelse, med stor avstand til naboen, må du utbedre ditt lokale avløpsanlegg eller etablere et nytt lokalt avløpsanlegg.

12 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Fullstendig utslippssøknad med vedlegg Fullstendig utslippssøknad omfatter følgende: A. Standard søknadsskjema for utslipp av avløpsvann i. Skjema kan hentes ut fra kommunens internettsider via skjema. B. Rapport fra grunnundersøkelser, valg av avløpsløsning. Rapporten skal inneholde: - Navn på tiltakshaver, adresse, gnr/bnr, dato for befaring/grunnundersøkelse, hvem som deltok, ansvarlig for grunnundersøkelsen og hva som ble utført. - Dimensjoneringsgrunnlag, antall bygninger, boenheter og personer som skal tilknyttes renseanlegget. Dimensjonerende vannmengde. - Situasjonskart som viser eksisterende brønner og avløpsanlegg, både på egen og nærliggende eiendommer. Tilstand på eksisterende anlegg, evt. vannprøver. Bestilling av situasjonskart, se beskrivelse i vedlegg. - Risikovurdering for forurensning av lokale brønner. Bergart og oppsprekking. - Oversikt over andre brukerinteresser som kan bli berørt (bading, jordbruksvanning annen rekreasjon, næring). - Beskrivelse av løsmasser, sammensetning, lagdeling, avstand til grunnvann eller fjell, kornfordelingsanalyse eller resultat fra infiltrasjonstest. - Vurdering av løsmassenes egnethet for infiltrasjon av avløpsvann. Evt. arealbelastning, hydraulisk kapasitet, strømningsretning for grunnvann. - Vurdering av alternativt renseanlegg som tilfredsstiller kravene til Lokal avløpsforskrift, med dokumentasjon av rensegrad. - Situasjonskart som viser lokalisering av planlagt avløpsanlegg og utstrømningsområde for renset avløpsvann. Avstand til nabogrense. Terrengets helning. - Avstand fra renseanlegg til vassdrag, vannførende grøfter, drensgrøfter. - Beskrivelse, dimensjonering og tegninger av anbefalt renseanlegg. Inklusiv eventuelt etterpoleringsanlegg. C. Gjenpart av nabovarsel. - Liste over naboer som er varslet, med underskrift fra naboer. - Evt. merknader fra naboer, og kommentarer til merknadene. Oversikt over naboer, gjenboere eller andre berørte parter bestilles i, se beskrivelse i vedlegg. Det anbefales å sende et samordnet nabovarsel, som omfatter både søknad om utslippstillatelse og søknad om igangsettingstillatelse. Dette forutsetter at man vet hvilket firma som skal ha ansvarsrett for graving og nedsetting / bygging av renseanlegget.

13 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 12 D. Kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale. Avtale inngås med leverandør av renseanlegget, eller firma som har tilstrekkelig kompetanse til drift av renseanlegget. Avtalen må senest foreligge ved søknad om ferdigattest. E. Øvrige vedlegg etter behov: - Dispensasjonssøknad, f.eks. begrunnelse for søknad om fravik fra bestemmelser i Lokal avløpsforskrift (når særlige grunner foreligger). Saksbehandlingstiden på 6 uker faller da bort. - Liste over andre eiendommer tilknyttet renseanlegget, med gnr/bnr og adresse (hvis flere enn èn eiendom er tilknyttet). - Avtale med annen grunneier, dersom to eller flere skal tilknyttes samme renseanlegg. - Avtale med annen grunneier, dersom det er behov for å legge hele eller deler av renseanlegget på naboeiendom. Eventuelle avtaler skal tinglyses. Søknaden regnes ikke som fullstendig før alle punkter i søknadsskjemaet er utfylt, med alle nødvendige vedlegg. Les mer om eiers ansvar i Lokal avløpsforskrift 13.

14 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 13 6 GODKJENTE RENSEANLEGG I ASKER KOMMUNE Grunnundersøkelser skal alltid gjennomføres før renseløsning velges. 6.1 Lukket infiltrasjonsanlegg. Dette er en driftssikker løsning med svært god renseevne. Løsningen forutsetter at stedlige løsmasser består av sand- og grusholdige masser, som er egnet til infiltrasjon av avløpsvann. Dette må avklares i en grunnundersøkelse. Løsningen består av slamavskiller, pumpekum og infiltrasjonsgrøfter. Arealbehov for infiltrasjonsgrøftene er m 2 pr bolig. Både grunnundersøkelser og prosjektering av infiltrasjonsanlegg må gjøres av firma som er faglig kvalifisert for dette. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om faglig kvalifiserte firma. Skisse av lukket infiltrasjonsanlegg (kilde: 6.2 Våtmarksfilter med forfilter (filterbedanlegg). Dette er en løsning med god renseevne både for fosfor, organisk stoff og tarmbakterier. Anlegget består av en slamavskiller, pumpekum, et forfilter og et hovedfilter. Arealbehov for hovedfilteret er på ca m 2. Det må påregnes at filtermassene må skiftes ut hvert 15. år, eller at anlegget må suppleres med tilleggsrensing (kjemikalietilsetning). Dette medfører at anleggstypen er relativt lite utbredt. Skisse av våtmarksfilter med forfilter (kilde:

15 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Biologisk filter. Biologisk filter er en løsning som er utviklet for rensing av gråvann, det vil si avløpsvann som ikke inneholder vann fra vannklosett. Dette er en filterløsning der hele filterenheten er plassert i en kum. Løsningen kan også benyttes for forbehandling av alt avløpsvann fra en bolig, før det ledes til et infiltrasjonsanlegg. Prinsippskisse av biologisk filter (kilde: 6.4 Minirenseanlegg. Minirenseanlegg er prefabrikkerte renseanlegg som graves ned eller plasseres i kjeller. De enkelte anleggstypene må være forhåndstestet og godkjent av SINTEF, slik at en har sikkerhet for at det vil oppnå de rensekravene som settes. I hht. Lokal avløpsforskrift i Asker kommune er det krav om etterpolering av renset avløpsvann fra et minirenseanlegg, før det ledes til resipient. Skisse av minirenseanlegg (kilde:www.avlop.no)

16 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Tett tank. Dette er en løsning som bare godkjennes for avløp fra vannklosett. Dette er egentlig ikke en renseløsning, men bare en opp samlingstank. Tanken må tømmes med slamsugebil og innholdet leveres til kommunalt renseanlegg for rensing. Det skal være installert alarm som varsler i god tid før tanken er full. Tanken skal være minimum 6 m 3 for helårsboliger og 3m 3 for fritidsboliger. Løsningen må alltid kombineres med en godkjent renseløsning for gråvann, for eksempel biologisk filter. Kommunen anbefaler et vannbesparende toalett eller vakuumtoalett til tette tanker.. Eksempel på løsning med tett tank fra toalett (kilde: 6.6 Biologisk toalett. Dette er et alternativ til tett tank, og er en biologisk komposterings- løsning. Viktige forutsetninger for å unngå problemer er tilstrekkelig lagringskapasitet for avfallet, god utlufting, regelmessig tilsetning av strø, varmekabler og elektrisk vifte. Den bruker ikke vann og er avløpsfri. Du kan også ha litt kjøkkenavfall i doen. Toalettet må tømmes, hvor ofte avhenger av størrelse og bruk. Komposten kan til dels brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Det lønner seg å kjøpe et biologisk toalett som er miljømerket (svanemerket). Eksempel på biologisk toalett snurredass (kilde: Det finnes også typer av biologiske toaletter som benytter seg av små vannmengder ved nedspyling. Vannet dreneres ut av toalettavfallet og infiltreres i grunnen. Andre løsninger drenerer ut og infiltrerer urinen. Slike løsninger medfører et utslipp, og er dermed søknadspliktige.

17 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Forbrenningstoaletter. Dette er et alternativ til tett tank og biologisk toalett. I et forbrennings- toalettet forbrennes avfallet ved hjelp av strøm. Det kreves ikke vann, og også her kan sluttproduktet brukes som gjødsel. Det kan oppstå lukt ute under forbrenningsprosessen. Det lønner seg å kjøpe godt uttestede forbrenningstoaletter. Denne løsningen er ikke søknadspliktig. Eksempel på et forbrenningstoalett (kilde: 6.8 Vakuumtoaletter. Dette er en type som kommunen anbefaler ved installasjon av tett tank. Lufttransport av kloakk reduserer vannforbruket i toalettet med inntil ca 90%, luften trekker dessuten odøren ut fra toalettet. Rørene krever minimalt med inngrep i bygg og omgivelser. Vakuumtoalettet (type Jets ) bruker fra 0,5 liter vann pr. spyling. Dette er til renhold av skålen. I toalettet sitter det en ventil som sørger for tømming og skylling av toalettskålen. Vakuumtoaletter er søknadspliktige. Eksempel på et vakuumtoalett). (kilde:

18 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 5 7 SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE 7.1 Ansvar Person eller firma som skal etablere et renseanlegg benevnes Tiltakshaver. Tiltakshaver må i forbindelse med søknadsprosessen knytte til seg følgende foretak: Ansvarlig søker (SØK) Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med Plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker skal samordne ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, påse at alle oppgaver er belagt med ansvar, samt søke kommunen om ferdigattest når anlegget er ferdig. Ansvarlig søkers ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 4, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Kommunen har utarbeidet en oversikt over foretak som har sentral godkjenning som ansvarlig søker. Oversikten er ikke uttømmende. Normalt kan Nøytralt fagkyndige, arkitekter og rørleggerfirma påta seg SØK-funksjonen. Ansvarlig prosjekterende (PRO) Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Ansvarlig prosjekterendes ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 5, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Ofte er det Nøytral fagkyndig som påtar seg denne rollen i prosjektet. Ansvarlig utførende (UTF) Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav og bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Ansvarlig utførendes ansvar i byggesaker fremgår av Plan- og bygningslovens 23 6, samt i Forskrifter til Plan- og bygningsloven, Kommunen har utarbeidet en oversikt over foretak som har sentral godkjenning som ansvarlig utførende i nærområdet. Oversikten er ikke uttømmende. Ofte er det rørleggerfirma, anleggsgartnerfirma eller entreprenørfirma som påtar seg denne rollen i prosjektet. Krav til kompetanse fremgår av 8 i Lokal avløpsforskrift for Asker.

19 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Søknad om igangsettingstillatelse ( byggesøknad ) s nettsider gir en fyldig beskrivelse av søknadsprosedyren, se følgende: Bolig og eiendom, Byggesak. Søknaden skal omfatte følgende hovedpunkter: Søknad om igangsettingstillatelse. Søknad om ansvarsrett for SØK, PRO og UTF. Gjennomføringsplan. Kvittering for nabovarsling. Følgende skal vedlegges søknaden: A: Evt. dispensasjonssøknad Dersom det planlagte tiltaket er i strid med plan skal det søkes om dispensasjon etter planog bygningslovens kap. 19. Dette vil si en forklaring i eget brev. Dette skal klart fremkomme også i nabovarselet. B: Gjenpart Nabovarsel (Byggblankett 5155) Oversikt over hvem som er varslet, og kvittering på at varsel er sendt skal vedlegges, sammen med eventuelle uttalelser og ansvarlig søkers kommentarer til uttalelsene. Søknaden kan altså ikke sendes til kommunen før svarfristen for nabovarselet på 4 uker er utløpt (jf. Forurensnings-forskriften). C: Situasjonsplan Godkjent situasjonskart kan bestilles hos kommunen, eller via kommunens hjemmesider. Dette er ikke bare et kart, men inneholder også annen informasjon som kan være viktig for søknaden, som for eksempel grunnlag for nabovarsling. Avløpsanlegg, utslippspunkt, prøvetakingspunkt for jordprøver, drikkevannsbrønner, veiadkomst og annen relevant informasjon skal avmerkes i situasjonskartet. D: Tegninger og redegjørelser (f.eks. rapport fra grunnundersøkelser)

20 Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg 7 8 BYGGING OG DRIFT AV RENSEANLEGG 8.1 Krav til kompetanse Krav til kompetanse for etablering av renseanlegg fremkommer av 8 i Lokal avløpsforskrift. Det firma som utfører arbeidene med bygging av nye renseanlegg må ha dokumentert kompetanse innen bygging av mindre avløpsanlegg. Det stilles krav til utdannelse som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsutannelse i form av ADK 1-kurs eller tilsvarende kurs på Norsk Rørsenter. Det firma som skal utføre service og vedlikehold på avløpsanlegget må ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om den aktuelle renseløsningen. Serviceansvarlig kan enten være leverandør eller forhandler av renseløsningen, alternativt rørlegger el. med god kjennskap til den aktuelle renseløsningen. 8.2 Krav til drift og vedlikehold Eiers ansvar og plikter fremkommer av 13 i Lokal avløpsforskrift. Eier av anlegg skal inngå skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør av renseanlegg, eller firma som har tilstrekkelig kompetanse. Avtalen skal vedlegges søknad om utslippstillatelse, alternativt senest sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. 8.3 Råd og veiledning for drift av private renseanlegg Hovedregel: Et privat renseanlegg er kun dimensjonert for å motta avløpsvann med normal mengde og sammensetning. Krav til renseanlegg for 1 bolig er at de skal kunne motta avløpsvann fra 5 personer og inntil l/døgn. Er det flere personer i boligen, utleieenhet eller generasjonsbolig, bør renseanlegget oppgraderes til 10 pe og inntil l/d, eller til et anlegg med tilstrekkelig kapasitet i hht. belastning og vannforbruk. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosetter, dusj og vaskeservanter, badekar med normal størrelse, oppvaskmaskin og vaskemaskin. Vannklosettet skal ikke benyttes som en søppelbøtte! Avvik fra dette vil medføre at renseanlegget ikke fungerer optimalt, og at renseeffekten blir redusert i forhold til krav i Lokal avløpsforskrift. Det er viktig at eier setter seg inn i driftsinstruksen for renseanlegget, og følger denne. Etterfølgende råd er gyldige for alle små renseanlegg, uansett løsning:

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12

Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Søknadsprosess mindre avløpsanlegg, kap. 12 Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO 12-3 Krav om tillatelse Utslipp kan ikke etableres eller økes vesentlig uten at tillatelse er

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann, jf. forskrift om

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012

Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 Retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra spredt bolig-, fritids- og annen bebyggelse Bærum, 12.01.2012 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært avløpsvann fra fritids-, bolig-

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Utslippstillatelse Utslipp av avløpsvann Generelt Ingress Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Kommunen

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 informasjonsskriv, bokmål Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Spydeberg kommune Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning

B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning B-2. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et nytt utslipp av kommunalt avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe i Etnedal kommune Vedtatt av Etnedal kommunestyre xx med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Søknadsprosedyrer for mindre avløpsanlegg Knut Robert Robertsen Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe. Side 1 av 5 KOMMUNALTEKNIKK Gnr. Bnr.Asker kommune SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Odda kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg INNHOLD: 1 Formål 2 Virkeområde for lokal forskrift 3 Definisjoner 4. Krav til avløpsnett 5. Krav til renseeffekt / utslippskrav 6 Avløp

Detaljer

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende:

Definisjoner er gitt i forurensningsforskriften 11-3. I tillegg gjelder følgende: INNHOLD Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommune, Hedmark. 1. Virkeområde 2. Definisjoner

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Selbu kommune Etat bygdautvikling Kommunens stempel 7580 Selbu Telefon: (+47) 73 81 67 00 Telefaks: (+47) 73 81 67 10 E-post:postmottak@selbu.kommune.no Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i Sør-Aurdal kommune Vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyret 19.06.2008, sak 047/08, med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

Privat avløpsløsninger og Søknadsprosessen

Privat avløpsløsninger og Søknadsprosessen Privat avløpsløsninger og Søknadsprosessen Andrew Bennett Avdelingsingeniør Vann, avløp og forurensning Plan, Bygg og geodata andrew.bennett@nesodden.kommune.no Tlf. 6696 4300 a. Anleggstyper og litt terminologi

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hof kommune, Vestfold. Hjemmel: Fastsatt av Hof kommunestyre??.??.2012 med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensing 12-6 og 12-16 jf

Detaljer

Veiledning for opprydding i spredt avløp

Veiledning for opprydding i spredt avløp Veiledning for opprydding i spredt avløp For eiere av private avløpsanlegg, kommunale saksbehandlere, entreprenør- og rørleggerbedrifter 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk)

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg VEILEDNING For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg 1. Bakgrunn for pålegg Utslipp fra fritidshus gir lokale ulemper som i hovedsak er knyttet til fare for forurensing av lokale drikkevannskilder,

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når en skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 23. november 2017 kl. 13.10 PDF-versjon 8. januar 2018 20.10.2017 nr. 1808 Forskrift

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Bakgrunn Gjeldende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, ble vedtatt av kommunestyret 20.06.11, og i revidert

Detaljer

Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg pr 090511 1 Veiledning til: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg pr 090511 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM SAKSBEHANDLINGSREGLER... 3 DEFINISJONER... 4 1. ANSVARLIG SØKER...FEIL!

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l.

z ^a UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD ^G.-A AVSk illerz. #e^ ^ BEGRUNNELSE FOR VALGT RENSELØSNING: o ^LI^.IO.^ V^ ^--.. yt1^ l. UTREDNING AV RENSELØSNING/ DOKUMENTASJON AV RENSEGRAD Søknad om utslipp - vedlegg B I forbindelse med prosjektering av avløpsanlegg på eiendom ei Gnr.... bnr Qg. festenr/seksjonsnr... i......ic>... kommune

Detaljer

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1).

SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER I RENNESØY KOMMUNE (A1). Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Fredrikstad kommune Utslippstillatelse - søknad Utslipps- og byggsøknad Type søknad o Søknad om utslippstillatelse i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12. o Søknad om utslippstillatelse i medhold

Detaljer

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften RENNESØY KOMMUNE 4150 RENNESØY Tlf. 51 72 02 00 / Fax. 51 72 02 50 Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser kapittel 13 i forurensningsforskriften Søknadsskjemaet gjelder utslipp

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud

FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud Page 1 of 9 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2008-08-28 nr 975: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune, Buskerud DATO: FOR-2008-08-28-975

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 082/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/507 12/3255 M40 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan -

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer