Konsernregnskap 2006 Universitetet i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000). Tall i () er negative, - angir at beløpet er 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernregnskap 2006 Universitetet i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000). Tall i () er negative, - angir at beløpet er 0."

Transkript

1 RESULTAT Note Tilskudd fra KD, andre departement og statlige etater Tilskudd fra NFR Inntekter fra ekstern finansiert virksomhet (oppdrag og bidrag) Salg av eiendom, utstyr og lignende Andre inntekter Sum driftsinntekt Lønnskostnader 2 ( ) ( ) Investeringer og påkostninger 3 ( ) ( ) Andre driftskostnader 4,9 ( ) ( ) Sum driftskostnad ( ) ( ) Driftsresultat før avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (61 472) Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (99 578) Driftsresultat etter avregning bevilgningsfinansiert virksomhet Netto finansinntekt/(-kostnad) Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt - - Ekstraordinær kostnad - - Netto ekstraordinære poster Skattekostnad Årsresultat Disponering av resultat fra eksternfinansiert virksomhet Til virksomhetskapital ved enhetene Til annen virksomhetskapital Til statlige fond Sum fordelt

2 BALANSE EIENDELER Note I Anleggsmidler Utsatt skattefordel II Varige driftsmidler Varige driftsmidler statlige fond/randsoneselskaper III Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER B. OMLØPSMIDLER I Varer Beholdninger II Fordringer Kundefordringer Prosjektfordringer Andre fordringer Sum fordringer III Finansielle omløpsmidler Investering i aksjer og andeler, Tøyenfondet Investering i aksjer og andeler, Observatoriefondet Sum finansielle omløpsmidler IV Bankinnskudd, kontanter og andre likvidbeholdninger Bankinnskudd, kontanter og andre likvidbeholdninger Bankinnskudd, kontanter og andre likvidbeholdninger - statlige fond/randsoneselskaper Sum bankinnskudd, kontanter og andre likvidbeholdninger SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

3 BALANSE VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. VIRKSOMHETSKAPITAL Innskutt virksomhetskapital Aksjer i gruppe Statlige fond Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital (fra eksternt fin. virksomhet) Bundet virksomhetskapital Virksomhetskapital ved enhetene Statlige fond Annen virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital SUM VIRKSOMHETSKAPITAL D. GJELD I Avsetning for forpliktelser Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet II Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige skattetrekk Andre skyldige offentlige trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Prosjektgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD

4 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Driftsresultat Periodens betalte skatter (55) - Kostnadsføring av driftsmidler Endring markedsverdi finansielle omløpsmidler (15 917) (19 854) Avskrivninger Endring i varer (2 860) (1 034) Endring i kundefordringer (7 098) Netto endring prosjektfordringer/-gjeld Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (Investering)/salg av aksjer (256) (13 059) Investering i varige driftsmidler, stalige fond (8 526) (14 659) Tilbakeføring for feilaktig aktivering av varige driftsmidler, statlige fond Avgang Tøyen Hovedgård, statlige fond Innskutt virksomhetskapital ifm verdijustering av eiendom i Tøyenfondet - (3 574) Kostnadsføring av driftsmidler ( ) ( ) (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet (67 383) Netto finansinntekt/(-kostnad) (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (51 370) Pensjonsforsikring ført mot EK ved Unirand AS Sum ekstraordinære poster - - (D) Netto kontantstrøm andre endringer (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) (F) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens begynnelse Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens slutt (F+/-E) Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt: Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Andre rentebærende bankinnskudd Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter

5 Regnskapsprinsipper Anvendt regnskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp etter mal fra regnskapsloven og god regnskapsskikk, tilpasset universitet- og høyskolesektoren. Regnskapet er avlagt i samsvar med god regnskapsskikk, og bygger på transaksjons-, opptjenings-, sammenstillings-, omvendt sammenstillings-, forsiktighets- og kongruensprinsippet. Ved usikkerhet anvendes beste estimat. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn. Konsernregnskapet omfatter regnskapene for Universitetet i Oslo, inkludert Tøyenfondet, Observatoriefondet, Unirand AS konsern og Birkeland Innovasjon AS. Alle interne forhold konsernselskapene imellom, er eliminert tallene er omarbeidet som følge av tilsvarende eliminering mellom Universitetet og fondene. Aksjer og eiendeler knyttet til de ovennevnte virksomhetene er eliminert i konsernregnskapet. Styret i Birkeland Innovasjon AS har besluttet ikke å konsolidere 2006, jfr RL bestemmelser for små foretak. I dialog med Universitetet har man kommet til enighet om at dette vil bli gjort fra og med årsregnskapet Inntekter Bevilgning fra KD inntektsføres månedlig. Andre departement og statlige etater inntektsføres i den perioden midlene mottas. NFR midler inntektsføres siste måned i det tertialet de mottas. Øvrige inntekter er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Det statlige bevilgningsreglementet tilsier at den andel av det statlige tilskuddet som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse. Ved årsavslutning gjennomføres avregning av mottatte midler mot faktisk forbrukte midler, ubrukte midler føres som forpliktelse i balansen. Kostnader Kostnader er resultatført i den perioden den er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Avgrensningen for en periodisering av kostnader er praktisert til mottakstidspunktet av varen og tjenesten. Prosjekter Inntekten knyttet til prosjekter innenfor eksternfinansiert virksomhet (EFV) inntektsføres løpende og gjennom saldering av aktive prosjekter. Denne metoden tilsier at påløpte kostnader tilsvarer fremdriften i prosjektet. Dette gir en periodisering som tilsvarer løpende avregning uten fortjeneste. Det foretas ikke en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive prosjekter, eventuelle tap kostnadsføres som hovedregel ved endelig konstatering av eventuell underdekning i prosjektet. Tap er først kjent ved avslutning av prosjektet. For aktive prosjekter hvor det eventuelt er konstatert sannsynlig tap, ville det blitt avsatt for latente tap. Investeringer og påkostninger Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr balanseføres ikke i regnskapet til UiO, slike anskaffelser kostnadsføres fortløpende. Balanse- og resultatregnskapet inkluderer derfor henholdsvis ikke driftsmidler eller avskrivninger. Investeringer defineres som anskaffelser større enn kr og med en levetid utover tre år. Tomter og bygninger i Tøyenfondet ble gjennomgått og verdijustert i 2005, og er fra og med 2005 gjenstand for ordinære avskivninger. Tidligere års beregnede akkumulerte avskrivninger er ført mot virksomhetskapital sammen med verdijusteringene. Varige driftsmidler som er betydelige og har levetid over 3 år, balanseføres og avskrives. Skatter Skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultatet i randsoneselskapene og består av summen av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er beregnet med nominell skattesats på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

6 Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler regnskap balanseføres i utgangspunktet til anskaffelseskost. Aksjer og andeler i Tøyenfondet og Observatoriefondet, som representerer investeringer av finansiell karakter, er klassifisert som omløpsmidler og vurderes etter porteføljeprinsippet. Tidligere er fondenes porteføljeinvesteringer rapportert feilaktig som anleggsmidler i regnskapet til UiO (inkludert fondene). Porteføljen er plassert i en egen investeringspool, og forvaltes av Unifor, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater for Universitetet i Oslo. Porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe og blir verdikorrigert til markedsverdi. Investeringer i aksjer foretatt før , hvor investeringer fremgår av Statens kapitalregnskap, skal presenteres med regnskapsmessig netto verdi tilsvarende kr. 0. I regnskapet fremkommer dette gjennom balanseføring innenfor innskutt virksomhetskapital tilsvarende investeringens bokførte verdi (ansakffelseskost). Aksjer som Universitetet har anskaffet etter , som ikke inngår i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital fra den ekstern finansierte virksomheten, balanseføres til kostpris. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for tap. Det gjøres fradrag for tap i samsvar med reglene i Statens økonomireglement. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender er eliminert i finansregnskapet. Internhandelen mellom EFV og BFV er inkludert i disse verdiene i forbindelse med avregning (årsoppgjørs-posteringene) i virksomheten. Pensjoner De ansatte er i hovedsak tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer avsetningen til årlig premie fra SPK. Pensjonsforpliktelser som er forsikret er balanseført mot annen virksomhetskapital. Som årets pensjonskostnad benyttes alle innbetalinger til forsikringsselskapet. Dette gjelder Unirand (konsern) Skatter Datterselskapene i Unirand-konsernet er på bakgrun av skattelovens 2-32 (1) fritatt for alminnelig skatteplikt da selskapene ikke har erverv til formål. Skattekostnaden er på dette grunnlag satt til 0 i regnskapet og betalbar skatt og utsatt skatt er ikke beregnet. Morselskapet (Unirand AS), er underlagt vanlige skatteregler. Skatteskostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

7 Offentlige tilskudd Unirand AS mottar offentlig tilskudd til drift. Mottatte tilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universitet og høgskoler kan kun opptjene virksomhetskapital innenfor den ekstern finansierte virksomheten (EFV). For Universitetet i Oslo er det innenfor EFV kun avsluttede oppdragsprosjekter i regnskapsåret som kan gi resultat og derigjennom virksomhetskapital. Ubenyttede midler innenfor den bevilningsfinansierte virksomheten anses som en forpliktelse, med henvisning til gjennomføring av statsoppdraget. UiO tilbakefører fortløpende resultatet av avsluttede oppdragsprosjekter til den organisasjonsdelen det er opptjent, samtidig med at virksomhetskapitalen ved enhetene overføres til annen virksomhetskapital. Kontantstrøm Kontantstrømsoppstillingen følger den indirekte metode i henhold til mal fra departementet. Metoden er på vesentlige punkter tilpasset universitets- og høyskolesektoren. Tilpasningene til metoden er i første rekke knyttet til prinsippet om kostnadsføring av investeringer og at sektoren ikke har noen form for finansiering gjennom lån. UiO har påbegynt utarbeidelsen av nye rutiner for kontantstrøm, direkte metode. Ved ferdigstillelse vil disse tas i bruk, sannsynligvis med virkning fra 1. tertial For 2006 har UiO valgt å videreføre kontantstrømsoppstillingen etter den indirekte metoden basert på den gjeldende ressurssituasjonen. Kontoplan Samtlige universiteter benytter NS 4102 som utgangspunkt for sin interne kontoplan. Det er gjort tilpasninger innenfor kontogruppe 4, som følge av at investeringer kostnadsføres fortløpende i UiOs regnskap. Anskaffelser som etter regnskapsloven ville blitt balanseført kostnadsføres i kontogruppe 4. For fondene og randsoneselskapene følges NS4102 fullt ut. Kategorisering av EFV og BFV Følgende hovedgrupperinger ligger til grunn for det avlagte regnskapet: Bevilgningsfinansierte inntekter (BFV) består av tilskudd fra KD, andre departement, statlige etater og Norges Forskningsråd, samt andre inntekter. Eksternfinansierte inntekter (EFV) er kategorisert i to grupper, oppdrags- og bidragsprosjekter. Oppdragsprosjekter; dette er prosjekter universitetet utfører for en ekstern oppdragsgiver og hvor oppdragsgiver som hovedregel har eiendomsretten til resultatene av prosjektet. Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller universitetet ovenfor en finansiell risiko ved gjennomføring. Prosjektene skal normalt gi et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført. Det er et krav at oppdragsinntekten skal dekke estimert kostnad, herunder indirekte kostnader, for prosjektet ved prosjektstart. Prosjektene innebærer omsetning og vil normalt falle innenfor MVA lovgivningen. Bidragsprosjekter; dette er prosjekter hvor universitetet henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til leveranser. Det er ikke krav om fullfinansiering av slike prosjekter. Universitetet vil som hovedregel ha eiendomsretten til forskningsresultatet. Tap/ underskudd i denne typen av prosjekter anses som ordinær drift for universitetet, det avsettes derfor ikke for latente tap i bidragsprosjekter. Resultatene i aktive bidragsprosjekter avregnes til 0 mot bevilgningsfinansierte midler i den grad kostnadene er høyere enn inntektene. Dette er å anse som institusjonens egenandel til bidragsprosjektet. Dersom inntektene er høyere enn kostnadene avregnes de aktive bidragsprosjektene til 0 mot kortsiktig gjeld, se for øvrig tabellen over.

8 Intern kontroll UiO har etablert en kontrollmatrise for å avdekke, kontrollere og overvåke risiko i regnskapet. Matrisen er et revisjonsprogram med ca. 30 månedlige kontroller, hvorav seks utføres lokalt. De lokale månedlige kontrollene utføres ved 27 overordnede enheter ved universitetet og rapporteres fortløpende inn til sentralt hold. Avstemming og spesifisering av transaksjoner fra lønnssystemet forventes å pågå frem til og etter oppstartet revisjon. Det er betydelige utfordringer knyttet til kvaliteten på spesifikasjonene fra forsystemet lønn. Det er utarbeidet utkast til rutiner for avstemming og det planlegges innført et kontrollmiljø/ revisjonsprogram for hele lønnsområdet etter samme mal som for regnskapsområdet. I den grad kvaliteten avviker per fra de krav vi stiller på dette området, utarbeides det handlingsplaner med sikte på å ta inn avviket i 2007.

9 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra KD Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater Årets tilskudd fra KD, andre departement og statlige etater Årets tilskudd fra NFR Inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV): Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU forskning EU andre tilskudd Statlige fond * Andre Sum inntekt fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) * Fordeling av inntekter fra statlige fond Tøyenfondet Observatoriefondet Sum inntekter fra statlige fond Salg av eiendom, utstyr og lignende Salg av eiendom, statlige fond Salg av utstyr 0 0 Salg av andre driftsmidler 0 0 Sum salg av eiendom, utstyr og lignende Andre inntekter: Salgsinntekter (avgiftsfrie) Refusjoner Bidrag til BFV fra øvrige Øvrige andre inntekter (inkl. avrunding) Sum andre inntekter Sum driftsinntekt

10 Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjons-kostnader/-forsikringspremie Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser Sum lønnskostnader Rektor og universitetsdirektør har mottatt godtgjørelse i 2006 på h.h.v. kr og kr Styrets godtgjørelse er til sammen kr i Styret har 14 medlemmer hvorav 4 er eksterne. Universitetet i Oslo revideres av Riksrevisjonen, revisjonshonoraret er kr. 0,-. Antall årsverk for UiO, pr ) herav vitenskapelige årsverk for UiO herav teknisk/ administrativt årsverk for UiO Sum gjennomsnittlig sykefravær i løpet av regnskapsåret for UiO 4,6 % 4,4 % 1) Antall årsverk er oppgitt pr Samme rapportering som til DBH. Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret er det ikke tilstrekkelig grunnlagsdata for å beregne. Regelendringer i 2006 knyttet til arbeidsgiveravgift av refundert statlige refusjoner og innberetingene av ansattfordelene ved elektronisk kommunikasjon, i samme periode som innføringen av nytt lønns- og personalsystem (POLS) har pågått, har medført at UiO ikke har maktet å rapportere og betale skatte- og avgiftsstørrelsene terminvis. Dette er for 2006 innrapporter for hele året i 6. termin. For 2007 er det lagt opp til at det skal skje korrekt fortløpende i den enkelte termin med tilhørende fortløpende betaling. Note 3 Investeringer og påkostninger av driftsmidler Universitetet i Oslo kostnadsfører alle anskaffelser og påkostninger løpende. Anskaffelser med en kostpris større enn kr enkeltvis og med en levetid utover 3 år anses som investeringer. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Fondene aktiverer og avskriver sine eiendeler etter Regnksapsloven. Regnskapsposten består av investeringer og påkostninger til: Eiendom og bygg - egne Eiendom og bygg - leide Teknisk data og undervisningsutstyr Anleggsmaskiner og transportmidler Kontormaskiner og annet inventar Andre investeringskostnader Sum investeringer og påkostning av driftsmidler 1) Periodiseringer knyttet til investeringer og påkostninger av driftsmidler er fordelt proratarisk i forhold til størrelsen på den enkelte spesifikasjonslinje. 1) Økningen i investeringer og påkostninger i 2006 skyldes større byggeaktiviteten, som følge av utsettelser fra Dette pga forsinkelser med inngåelser av rammeavtalene.

11 Note 4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består av: Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Vedlikehold og ombygging av leide lokaler Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler Mindre utstyrsanskaffelser Laboratorie- og undervisningsmateriell Bøker, aviser, tidsskrifter m.m Reparasjon og vedlikehold Konsulenter og andre kjøp av fremmedytelser Reiser og diett Kostnader til tele og data (ikke utstyrsanskaffelser) Kontingenter, gaver og tilskudd Andre kontorkostnader Stipender Porto Representasjon og møter Ordinære avskrivninger randsoneselskaper Av- og nedskrivninger - statlige fond* Andre driftskostnader - statlige fond* Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader * Fordeling av driftskostnader - statlige fond: Av- og nedskrivninger - Tøyenfondet Av- og nedskrivninger - Observatoriefondet 0 0 Sum av- og nedskrivninger - statlige fond Andre driftskostnader - Tøyenfondet Andre driftskostnader - Observatoriefondet Sum andre driftskostnader - statlige fond Oversikt over leide/eide arealer (1000 kvm.): Arealer der det ikke betales leie Arealer der det betales leie Arealer der det betales leie til statlige fond Sum totalt

12 Note 5 Netto finansinntekt/(-kostnad) Finansinntekter Renteinntekter 1) Kursendring verdipapir (Fondenes finansielle omløpsmidler) Agio Annen finansinntekt 0 17 Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Disagio Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansinntekt/ (-kostnad) ) Universitetet i Oslo har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Renteinntektene gjelder Tøyenfondet og Observatoriefondet. Fra og med årsavslutning 2006 vil eventuelle mottatte renteinntekter for Universitetet i Oslo bli balanseført til de blir overført statskassen. Note 6 Ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter Endring av aksjeverdi - korrigering 0 0 Sum ekstraordinære inntekter 0 0 Ekstraordinære kostnader Diverse ekstraordinære kostnader 0 0 Sum ekstraordinære kostnader 0 0 Netto ekstraordinære poster (-kostnader) 0 0

13 Note 7 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Investeringer i aksjer foretatt før , hvor investeringen fremgår av Statens kapitalregnskap skal presenteres med regnskapsmessig netto verdi tilsvarende kr. 0. I regnskapet fremkommer dette gjennom balanseføring av en gjeld tilsvarende investeringens bokførte verdi. Aksjer anskaffet etter , som ikke inngår i Statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital fra den eksternt finansierte virksomheten, balanseføres til kostpris. Forretningskontor Ervervs-dato Antall aksjer Eierandel Stemme-andel Årets resultat (2005) Balanseført virksomhets-kapital (2005) Balanseført verdi virksomhetsregnskap Aksjer bokført i statens kapitalregnskap Forskningsparken AS, A-aksjer Oslo ,33 % 33,33 % Forskningsparken AS, B-aksjer Norsk Synkrotronforskning AS (u/avvikl Oslo ,00 % 14,00 % (389) Norsk medisinsk syklotronsenter AS Oslo ,00 % 20,00 % (485) Chateau Neuf Servering AS Oslo ,33 % 33,33 % (232) AS Gjetemyrsveien nr 73 Oslo ,64 % 1,64 % Sum aksjer gruppe 1 pr Andre aksjer Cgene AS Oslo ,00 % 34,00 % 60 Promon AS Oslo ,00 % 35,00 % 33 Symphonical AS Bærum ,01 % 4,01 % 7 Bioindex AS Oslo ,00 % 100,00 % 100 Sonitrack AS Oslo ,10 % 16,10 % 15 Birkeland Publications AS Oslo ,00 % 100,00 % 100 Sum andre aksjer eid av Birkeland Innovasjon AS 315 Styret i Birkeland Innovasjon AS har besluttet ikke å konsolidere 2006, jfr RL bestemmelser for små foretak. I dialog med Universitetet har man kommet til enighet om at dette vil bli gjort fra og med årsregnskapet Sum finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler statlige fond rapportert som omløpsmidler Tøyenfondet Observatoriefondet Sum finansielle omløpsmidler

14 Note 8 Beholdninger Beholdninger knyttet til undervisnings- og/eller forskningsvirksomhet: Varelager Økonomiavdelingen Varelager øvrige Sum anskaffelseskost Beholdninger beregnet på videresalg: Varelager KHM Varelager NHM Varelager Informasjonsavdelingen Sum anskaffelseskost Beholdninger vurdert til anskaffelseskost Beholdninger vurdert til virkelig verdi Sum ukurans 0 0 Sum beholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (2 894) (3 058) Fordringer kreditkort (Visa- /Mastercard) Sum kundefordringer Tap på krav 48 (10) Innkommet på tidligere års tapsførte krav - (7) Endring i avsetning til tap på krav (164) (114) Kostnadsført tap utgjør (116) (131) Aldersfordeling kundefordringer: År/dager Ikke forfalt > 360 Sum Bidragsytere Øvrige kunder Sum Avsetningen er vurdert med utgangspunkt i 2,5% av utestående som en generell risiko, samt påplusset alle fordringer oversendt inkassobyrå pr. årsslutt. Avsetningen antas å være tilstrekkelig til å dekke risikoen i porteføljen av utestående fordringer. UiO fakturerer bidrag fra eksterne i forbindelse med bidragsprosjekter. Slike bidrag er ikke juridisk bindende for bidragsyter og er derfor særskilt spesifisert i tabellen over.

15 Note 10 Prosjektfordringer/-gjeld Påløpt, ikke fakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter (korts. fordringer) Forskuddsfakturert inntekt aktive oppdragsprosjekter (korts. gjeld) (59 993) (57 384) Forskuddsfakturert inntekt aktive bidragsprosjekter (korts. gjeld) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto prosjektfordring/(-gjeld) ( ) ( ) Aktive prosjekter er nullstilt, slik at bidraget per for aktive prosjekter utgjør kr. 0. Påløpte kostnader er benyttet som estimat på fremdriften i prosjektet. Dette prinsippet er valgt som en tilnærming til løpende avregning uten fortjeneste, da universitetet ikke har verktøy som gjør det mulig å vurdere status i det enkelte prosjekt løpende ved gjennomføring av prosjektet. Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive prosjekter, eventuelle tap kostnadsføres som hovedregel ved endelig konstatering av en underdekning i prosjektet. Tap er først kjent ved avslutning av prosjektet. Det er derimot foretatt en gjennomgang av prosjektfordringer (saldo kr 6,4 mill. pr ). Gjennomgangen ga ingen grunn til å foreta avsetning knyttet til mulige latente tap i aktive ekstern finansierte oppdragsprosjekter som pr årsslutt viste negativ saldo. Universitetet i Oslo har følgende hovedgrupper av prosjekter: (NFR prosjekter føres som en del av bevilgningsfinansierte prosjekter (BFV)). Oppdragsprosjekter ; dette er prosjekter universitetet utfører for en ekstern oppdragsgiver og hvor oppdragsgiver som hovedregel har eiendomsretten til resultatene av prosjektet. Denne formen for prosjekter har som hovedregel en fast pris og stiller universitetet ovenfor en finansiell risiko ved gjennomføring. Prosjektene skal normalt gi et overskudd som står i forhold til den risikoen prosjektene har medført Det er et krav at oppdragsinntekten skal dekke estimert kostnad, herunder indirekte kostnader, for prosjektet ved prosjektstart Prosjektene innebærer omsetning og vil normalt falle innenfor MVA lovgivningen. Bidragsprosjekter; dette er prosjekter hvor universitetet henter støtte fra eksterne bidragsytere, uten konkrete krav til leveranser. Det er ikke krav om fullfinansiering av slike prosjekter. Universitetet vil som hovedregel ha eiendomsretten til forskningsresultatet. Tap/ underskudd i denne typen av prosjekter anses som ordinær drift for universitetet, det avsettes derfor ikke for latente tap i bidragsprosjekter. Resultatene i aktive bidragsprosjekter avregnes til 0 mot bevilgningsfinansierte midler i den grad kostnadene er høyere enn inntektene. Dette er å anse som institusjonens egenandel til bidragsprosjektet. Dersom inntektene er høyere enn kostnadene avregnes de aktive bidragsprosjektene til 0 mot kortsiktig gjeld, se for øvrig tabellen over. Tabellen nedenfor viser forekomsten av de enkelte kategorier av prosjekter ved UiO, samt tilgang og avgang i Antall prosjekter: Aktive Antall hittil i år Avsluttede Nye EFV prosjekter Bidrag Oppdrag SUM BFV prosjekter NFR KD+andre dep SUM SUM TOTALT

16 Note 11 Andre fordringer Fordringer på ansatte: Reise- og ekskursjonsforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Sum fordringer på ansatte 1) Periodiseringer: Påløpt, ikke fakturert/mottatt inntekt (periodisering) 2) Andre periodiseringer Sum periodiseringer Depositum Øvrige fordringer 0 0 Sum andre fordringer ) Endringene i spesifikasjonen for fordringer på ansatte skyldes innbyrdes endringer. 2) Påløpt, ikke fakturert/mottatt inntekt (periodisering): Sykepengerefusjoner med mer, ikke mottatt Forskuddsbetalte abonnementer og tidsskrifter 3) Tøyenfond og Observatoriefond midler Periodisering andre inntekter BFV Periodisering forskuddsbetalte kostnader Sum ) Betalingstidspunktet for abonnementer er i hovedsak endret fra november til januar/februar. Note 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (ikke rentebærende) Bankinnskudd, kontanter og andre likvidbeholdninger - statlige fond* Andre bankinnskudd og interimskonti Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter * Statlige fond Tøyenfondet Observatoriefondet Sum statlige fond Det er ikke krav om at Universitetet i Oslo oppbevarer skattetrekksmidler på egen bankkonto.

17 Note 13 Skyldige offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger Sum skyldige offentlige avgifter Note 14 Annen kortsiktig gjeld Periodiseringer: Mottatt/forskuddsfakturert andre inntekter Variabel lønn Andre periodiseringer 1) Sum periodiseringer Øvrig kortsiktig gjeld 2) Sum annen kortsiktig gjeld ) Andre periodiseringer består av: Investeringer Energikostnader Øvrige driftskostnader Sum ) Universitetet i Oslo har ikke anledning til å inntektsføre renter på kundefordringer eller bankinnskudd. Disse blir balanseført til utbetaling til Kunnskapsdepartementet foretas. Mottatt utbytte fra Forskningsparken AS på kr er balanseført i påvente av godkjennelse fra KD for bruk av midlene. Note 15 Avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet Den andel av det statlige tilskuddet som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse. Dette vil tilsvare avsetninger til fremtidige tiltak eller prosjekter. Periodiseringen omfatter også tilskudd fra NFR. Fortegnsbruken angir at et positivt tall er en forpliktelse, mens et negativt tall angir merforbruk. Universitetet i Oslo benytter følgende prinsipp i forhold til avregningen av bevilgningsfinansierte midler (BFV): Ved avslutning av perioden avregnes/periodiseres det samlede resultatet BFV opp mot balansen, avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinasiert virksomhet. Ved begynnelsen av påfølgende periode inntektsføres avsetningen i sin helhet. Det forutsettes at de inntektene som inntektsføres først - også forbrukes først. KD har utarbeidet ny notemal for note 15 i løpet av Innhenting av data i forbindelse med utfylling har vært komplisert da det ikke har vært planlagt for denne type rapporteringshandlinger i forkant. Kvaliteten på datasammenstillingen vil derfor kunne ha forbedringspotensiale i fremtiden. Kollonnene for avgang / tilgang er lagt inn netto, da vi ikke har tilstrekkelig datagrunnlag for å oppgi disse brutto. Tallene for 2005 er kun omarbeidet på sumnivå, og ikke fordelt på bindinger. Vi viser til brev sendt KD og hvor tallmaterialet for 2005 er ytterligere spesifisert.

18 Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte oppgaver/formål innenfor statsoppdraget: Inntektsført bevilgning: Nto avgang Nto. tilgang Endring Kunnskapsdepartementet Forskning og forskerutdanning (50-52 poster) (22 769) avtale med part utenfor staten - avtale med part innenfor staten intern prioritering Undervisning (50-52 poster) (2 676) avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten 569 intern prioritering Utadrettet virksomhet (50-52 poster) (24 017) avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten intern prioritering - Generell drift (50-52 poster) avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten intern prioritering Byggevirksomhet (påkostning og vedlikehold) (34 255) (80 229) avtale med part utenfor staten - avtale med part innenfor staten intern prioritering (65 737) Delsum basis (50-52 poster) ( ) KD-prosjekter avtale med part utenfor staten - avtale med part innenfor staten intern prioritering Sum Kunnskapsdepartementet ( ) Andre departementer Forskning avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten intern prioritering Utadrettet virksomhet avtale med part utenfor staten 55 avtale med part innenfor staten - intern prioritering Andre disponeringer (15 735) avtale med part utenfor staten 400 avtale med part innenfor staten intern prioritering Sum andre departementer Norges forskningsråd Forskning (5 900) avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten intern prioritering Forskning med forskerutdanning avtale med part utenfor staten avtale med part innenfor staten intern prioritering Sum Norges forskningsråd Andre disponeringer Sum andre disponeringer Sum avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet (67 383)

19 Note 16 Virksomhetskapital ved enhetene Universitetet i Oslo kan, som følge av det statlige bevilgningsreglementet, ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten - avsluttede oppdragsprosjekter. EFV prosjekter kategorisert som oppdrag (kommersiell satsning) som er avsluttet i måleperioden kan gi resultat og endring i den frie virksomhetskapitalen. UiO har ved en vekslingsmodell valgt å trekke inn alle resultater av denne type fra enhetsnivået og kategorisere midlene som annen virksomhetskapital. Kfr. Note 17. Virksomhetskapitalen ved enhetene viser dermed null. Note 17 Annen virksomhetskapital Universitetet i Oslo kan, som følge av det statlige bevilgningsreglementet, ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten - avsluttede oppdragsprosjekter. Annen virksomhetskapital tilsvarer tilgjengelig kapital etter at det er tatt hensyn til internt disponert andel av resultatet, se note 16 og 18. Annen virksomhetskapital Overført fra virksomhetskapital ved enhetene - - Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen virksomhetskapital - - Pensjonsforsikring ført mot EK ved Unirand AS - (5 650) Overført fra årets resultat randsoneselskaper 957 (252) Overført fra årets resultat UiO-TF-OBS Annen virksomhetskapital Note 18 Bunden virksomhetskapital Universitet og høyskoler kan anvende virksomhetskapital fra EFV til å finansiere bl.a. investeringer i randsone virksomhet. Når virksomhetskapitalen er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital Overført fra: Virksomhetskapital ved enhetene - - Overført til: Annen virksomhetskapital ved nedskrivning av aksjer/ salg av aksjer - - Bunden virksomhetskapital Bokført verdi balanseførte aksjer Bokført verdi gjeld balanseførte aksjer i gruppe I (2 007) (2 007) Netto verdi balanseførte aksjer - - 1) Aksjekapitalen i Birkeland Innovasjon AS ble økt fra 2 mill. kroner til 5 mill. kroner i 2. tertial 2005, og aksjekapitalen i Unirand AS ble økt med 1,85 mill. kroner, ifm kapitalutvidelser. 2) Aksjene i Unirand AS ble overført med 1,2 mill. kroner til bunden virksomhetskapital, grunnet omklassifisering av aksjene fra gruppe I til gruppe II.

20 Note 19 Sum virksomhetskapital Universitetet i Oslo kan, som følge av det statlige bevilgningsreglementet, ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten - avsluttede oppdragsprosjekter når det gjelder Universitetet i Oslo. Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital UiO og randsoneselskaper Opptjent virksomhetskapital statlige fond Pensjonsforsikring ført mot EK ved Unirand AS - (5 650) Årets resultat, UiO Korr. virksomhetskapital for feilaktig aktivering i Observatoriefondet (5 947) - Årets resultat randsoneselskaper 957 (252) Årets resultat, statlige fond Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital Note 20 Opptjent virksomhetskapital statlige fond Opptjent virksomhetskapital Tøyenfondet Opptjent virksomhetskapital Observatoriefondet Opptjent virksomhetskapital statlige fond Korr. virksomhetskapital for feilaktig aktivering i Observatoriefondet (5 947) - Overført fra årets resultat Tøyenfondet Overført fra årets resultat Observatoriefondet Sum overført fra årets resultat statlige fond Sum opptjent virksomhetskapital statlige fond Note 21 Varige driftsmidler statlige fond/randsoneselskaper Tomter Drifts-bygninger Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infra-struktureiendeler Beredskapsanskaffelser Maskiner, transportmidler, annet inventar og utstyr. Sum Bokført anskaffelseskost Årets tilgang Avgang anskaffelseskost Korr. av tidligere balanseført eiendom 1) - (9 947) (9 947) Fra anlegg under utf. til annen gr Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Årets nedskrivninger Akk avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Akk. avskrivninger avgang i året Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert lineært år dekomponert lineært Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 1) I Observatoriefondet er det tidligere feilaktig aktivert kostnader på bygg Observatoriefondet ikke eier. Dette er korrigert mot virksomhetskapitalen. Note 22 Innskutt virksomhetskapital statlige fond Innskutt virksomhetskapital Tøyenfondet Innskutt virksomhetskapital Observatoriefondet 0 0 Sum innskutt virksomhetskapital statlige fond

21 Note 23 Skattekostnad (gjelder randsoneselskapene) Årets skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat (avstemmes nedenfor) - - Netto endring utsatt skatt Netto endring betalt for mye/(lite) tidligere år (55) - Skattekostnad Betalbar skatt Årets skattemessige resultat Permanente forskjeller - - Endring midlertidige forskjeller (spesifikasjon nedenfor) Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Midlertidige forskjeller Pensjonsforpliktelse Underskudd til fremføring Sum midlertidige forskjeller 852 -

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000)

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer 971 575 905 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Morselskap: 2005 2004 Note 2005 300 310 288 873 Tilskudd fra KD og andre departement

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note

Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 132 589 90 392 250 877 Tilskudd fra NFR 1 4 369 2 735 4 979 Inntekt fra eksternt

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Noter - Høgskolen i Sør-Trøndelag

Noter - Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 Noter - Høgskolen i Sør-Trøndelag Note 0 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp etter mal fra regnskapsloven og god regnskapsskikk, tilpasset universitet- og høyskolesektoren. Anvendt regnskapsprinsipp

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter

Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet. 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet 2. tertial 31. august 2007 Regnskap og noter RESULTAT (Beløp i NOK 1.000) Note 31.08.2007 31.08.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt

Detaljer

...3! "...3...3...3...4...5...5...7!!"!#$...7 ' #$...7 %#$...8!%!&!&!#$...9 &#$!%(!)#%$)) &)..9...9...10...10 #$...10!...10 "...11 & #...12 '...13 * &#$!%(!))%)) %&...13 + &#$!%(!))%)...13, &#$!%(#)!)(%&-...14

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Finnmark Note 01.01-31.08.06 01.01-31.08.05 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 124 326 106 776 157 308 Tilskudd fra

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren.

VEILEDNING. Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. VEILEDNING Regnskapsmalene er ment som en veiledning og hjelp ved utarbeidelse av regnskaper innenfor universitets- og høyskolesektoren. Regnskapsmalene tar utgangspunkt i regnskapslovens krav, men er

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer