Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl"

Transkript

1 Ard arealplan as Domkirkegaten Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert:

2 INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN VARSLING MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING GJELDANDE PLANSTATUS FYLKES(DEL)PLAN KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN REGULERINGSPLANAR EVENTUELLE TEMAPLANAR RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/STATUS EKSISTERANDE BUSETNAD TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRUNNHØVE VEGETASJON OG DYRELIV NATURHØVE I OG LANGS FJORDEN GRØNE INTERESSER KULTURMINNE OG KULTURMILJØ KULTURMINNE: KULTURMILJØ: VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD RISIKO PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL BUSETNAD OG ANLEGG HYDNO HYDNEVIKA HÅRAHEDLO Side 2

3 8.4.4 DELOMRÅDE 4. SENTRUM SØRVISSENTER, BRYGGER, BUSTADER, KONTOR, NAUST OG FRITIDBUSTADER DELOMRÅDE 5. PARISEN SMÅBÅTHAMN DELOMRÅDE 6. SKJELJANESET GILJER OG FISKEPLASSAR UNIVERSELL UTFORMING LEIK/UTEOPPHALDSAREAL PARKERING/GARASJE(R) TRAFIKKAREAL STØYTILTAK AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON RISIKO KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR ESTETIKK OG TETTSTADSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING KONSEKVENSAR FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE KULTURMINNE OG KULTURMILJØ FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA PRIVAT OG OFFENTLEG SØRVISTILBOD KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN INFRASTRUKTUR RISIKO OG SÅRBARHEIT ROS-ANALYSE MERKNADAR MERKNADAR ETTER VARSLING MERKNADAR ETTER BYGDEMØTE Side 3 FIGURLISTE 1 - VARSLINGSANNONSE UTSNITT AV GJELDANDE KOMMUNEPLAN FOR STAMNES SENTRUM GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR STAMNES SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR STAMNESHELLA 1958 (BRAPLAN.NO) REVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR STAMNESHELLA 1969 (BRAPLAN.NO) LOKALISERING AV STAMNES AVGRENSING AV PLANOMRÅDET HUSA I AUST LIGG STORT SETT SAMLA OG NÆR VEGEN, MEDAN BUSTADHUSA I AUST LIGG MEIR SPREITT NAUST LANGS SJØEN I STAMNES SENTRUM NÆRINGSBYGG MED DAGLIGVAREBUTIKK BENSINPUMPE I TILKNYTNING TIL NÆRINGSBYGGET STAMES I LANDSKAPET. (TERRENGMODELL FRA GOOGLE EARTH) ÅS- OG FJORDLANDSKAP I STAMNES TRANGE OG BRATTE LANDSKAPSROM LANGS VEGEN... 13

4 15 - KART SOM VISER UTLØSNINGSOMRÅDE FOR STEINSPRANG OG SNØ KARTET VISER VIKTIGE ARTSFØREKOMSTAR, NATURTYPER OG VASSDRAG OSTERFJORDEN ER NASJONAL LAKSEFJORD OG VIKTIG FOR HØVA TIL LAKSEN I VOSSO FISKEPLASSER OG GYTEFELT I FJORDEN LEIKEPLASS I STAMNES SENTRUM KULTURMINNE I OMRÅDA RUNDT STAMNES SMAL OG SVINGETE VEG MED TUNELL OG STABBESTEINAR LAKSEGILJE UTANFOR AUST FOR SENTRUM MARITIMT MILJØ I STAMNES VEG NED MOT PRIVAT KAIOMRÅDE I VEST DELOMRÅDE 1. HYDNO BUSTADOMRÅDE FLYFOTO AV MOTORVERKSTADEN DELOMRÅDE 2. HYDNEVIKA BUSTADER, KONTOR OG BÅTLAGAR DELOMRÅDE 3. HÅRAHEDLO FRITIDSBUSTADER OG NAUST DELOMRÅDE 4. SENTRUM BUSTADER, KONTOR, NAUST OG FRITIDSBUSTADER DELOMRÅDE 5. PARISEN SMÅBÅTHAMN DELOMRÅDE 6. SKJELJANESET GILJER OG FISKEPLASSAR Side 4

5 1 SAMANDRAG Planarbeidet vart starta opp av Vaksdal kommune den <DATO>. Ard arealplan var engasjert som konsulent når varslingsfristen var gått ut, og har i nært samarbeid med kommuneadministrasjonen i Vaksdal og arbeidsgruppa for Stamnes utarbeidd planforslaget for Stamnes sentrum. Områdereguleringsplanen for Stamnes sentrum legg opp til utvikling av bygda som eit sentrum med nærleiken til fjorden som det viktigaste elementet. Planen legg opp til solrike bustadtomter med fjordutsikt både einebustader og moglegheiter for å etablere leilegheiter. Sentrum regulerast med blanda føremål der det viktigaste elementet for utvikling er etablering av eit nytt sørvissenter i strandkanten. Dette skal skapa kontakt mellom fjord og land, og leggast til rette for aktivitetar og tilbod til både turistar og fastbuande mellom anna med offentleg bryggje og med drivstoffstad for båtar og bilar. Det vert òg lagt opp til etablering av hamn for småbåtar, og stad for vinterlagringsplass, djupvasskai og fritidsbustader. Side 5 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Kommune Gardsnamn (adresse i sentrum) Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstillar Grunneigar (sentrale) Plankonsulent Vaksdal kommune Stamnes sentrum 45/ 4, 6 m. fl. Vaksdal kommune Vaksdal kommune m.fl. Ard arealplan as Ny plans hovudføremål Områderegulering Planområdets storleik 107,918 daa Tal på nye bustader/nytt næringsareal (BRA) Ca. 75 nye bustader/fritidsbustader, eller ca BRA næringsareal, eller kombinasjon av desse. Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgde o.l.) Ras, kulturminne- og miljø Førelegg det varsel om motsegn (j/n) n Konsekvensutgreiingspliktig (j/n) n Kunngjering oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte haldt (j/n) <DATO> j 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Bakgrunnen for planarbeidet er ynskje om å setje til liv dei idear og prosjekt som mellom anna prosjektgruppa for Stamnes har jobbe med dei siste åra. Ynskja om å få folk til å busetje seg i Stamnes og få bedrifter til å etablere seg her står sentralt i desse ideane, saman med behova for å leggje til rette for turisme. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å utarbeide ein områdereguleringsplan for Stamnes sentrum som skapar vekst og investeringsvilje i bygda. Planforslaget skal leggje til rette for etablering av bustader, næringsareal, turisme, småbåthamn og sjønært sørvissenter. Planforslaget legg òg opp til justering av vegen i sentrum med å etablere han som ei sentrumsgate med fortau.

6 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING Varsling av oppstart av planarbeid vart gjeve i avisa Vaksdalposten <DATO>. Naboar, grunneigarar og offentlige og private høyringsinstansar vart varsla på same tid med brev. Side Varslingsannonse 4.2 MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING Det kom inn 12 merknader i samband med varslinga. Innkomne merknader er attgjevne og kommentert i kapittel 10.

7 5 GJELDANDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN Aktuelle fylkesplanar for Stamnes Sentrum er: Fylkesplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for kystsona Fylkesdelplan for kulturminne Regional transportplan Side KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN I gjeldande kommuneplan er Stamnes regulert til bustadområde og deler av sentrum er vidareføring av gjeldande reguleringsplan. 2 - Utsnitt av gjeldande kommuneplan for Stamnes sentrum.

8 5.3 REGULERINGSPLANAR Side 8 3 Gjeldende reguleringsplan for Stamnes sentrum

9 Side 9 4 Reguleringsplan for Stamneshella 1958 (braplan.no) 5 Revisjon av reguleringsplan for Stamneshella 1969 (braplan.no)

10 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANAR o Trafikksikringsplan, Vaksdal kommune o Energi- og klimaplan, Vaksdal kommune RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER o RPR for samordna areal og transportplanlegging o RPR for barn og unges oppvekstmiljø o RPR for universell utforming Side 10 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Stamnes ligg i Vaksdal kommune og er ein tettstad lokalisert i innerst i Veafjorden. Tettstaden ligg på austsida av fjorden, i eit sund der Veafjorden frå sør møter Vikafjorden frå aust. Stamnes ligg om lag 13 km nordvest for kommunesenteret Dale og er knytt til kommunesenteret via fylkesveg 569 og E16. Fylkesveg 569 knyter òg Stamnes til Eidslandet og Mo i nord. Planområdet 6 - Lokalisering av Stamnes

11 6.2 AVGRENSING Planområdet har ein avgrensing på ca. 600 meter langs fylkesveg 569. Området er avgrensa av Stamnestunnelen sin austre opning og Skjeljaneset i søraust og bustadområder ved Hårahedlo og Hydno i nordvest. I nordaust grenser planområdet til kyrkja, dei nordlegaste bustadane i sentrum, og elles til dei bratte fjellsidene som omkransar tettstaden. I sørvest er planområdet avgrensa av Veafjorden. Side Avgrensing av planområdet 6.3 TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/STATUS Det tilstøytande arealet til Stamnes er hovudsakleg LNF-område i et fjordlandskap med bratte fjellsider og spedt busetnad. Nordaust for Stames kyrkje er det enkelte gardsbruk med dyrka mark og husdyrhald. Fjellsidene rundt Stamnes er skogkledde, men syner bart fjell der fjellsida er på det brattaste. Tettstaden er tett knytt til fjorden med naust, kaiområde og fleire flytebrygger. I bukta ved Skjeljaneset i aust ligg fleire båtar fortøyd, og her er det òg ei gjestebrygge. Det ligg òg fleire større fartøy fortøyd i vest langsmed eit privat kaiområde. 6.4 EKSISTERANDE BUSETNAD Med unntak av to leilegheitsbygg i sentrum, er busetnaden i Stames hovudsaklig einebustader. Husa ligg enkelte stader svært nær fylkesvegen og nokre hus har inngangsparti i direkte tilknyting til kjørebana. Klynger av bustadhus finn ein særleg aust og vest for daglegvarebutikken. I aust ligg alle husa samla på nordsida av vegen, medan dei i vest ligg meir spreidd på begge sider av vegen. Enkelte hus skil seg ut med vakker utsmykking og byggeskikk. 8 - Husa i sentrum ligg stort sett samla og nær vegen, medan bustadhusa i aust ligg meir spreitt

12 Ned mot sjøen, langs vegen i sør, ligg fleire naust. Nokre av nausta er i bruk, medan andre blir nytta som lagringsplass. Langs sjøen i vest er det eit større og uoversiktleg privat kai- og lagerområde. Kaiområdet lagrar per i dag mykje teknisk utstyr samt 2-4 større fartøy. Side Naust langs sjøen i Stamnes sentrum Næringsbygget i mur, der dagligvarebutikken og postkontoret ligg, er ein kontrast til dei omkransande trehusa i sentrum. Næringsbygget rommar dagligvare og postkontor og er ein viktig møteplass for folk i bygda Næringsbygg med dagligvarebutikk 11 - Bensinpumpe i tilknytning til næringsbygget 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Stames ligg i eit landskapsområde som er blitt forma av isbrear og elveleie gjennom tusenvis av år. Fjella strekk seg mot 1000 meter over havet innover i landet i aust, medan dei blir stadig lågare jo lenger ut mot havet i vest ein kjem. I Stamnes har isbre og elveleie danna eit karakteristisk småkupert landskap med åsar og koller som møter fjorden med bratte fjellsider Stames i landskapet. (Terrengmodell fra Google Earth)

13 Tettstaden ligg i ei skålforma bukt og stekk seg frå fjæra og naustområda ved fjorden, til jordbrukslandskapet som ligg mellom åsryggar og fjellpartia innover i landet. Tvers gjennom tettstaden går fylkesvegen som svingar seg gjennom det ulendte landskapet. Aust og vest for sentrum, der fjellsida møter fjorden direkte, er landskapsrommet trongt og vegen er smal. Midt i planområdet, ved ferjekaien og butikken, går Stamnesdalen inn mot nordaust, noko som fører til at landskapet er meir ope. Side Ås- og fjordlandskap i Stamnes 14 - Trange og bratte landskapsrom langs vegen 6.6 SOLTILHØVE Stamnes ligg mot sørvest og har difor gode soltilhøve. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Grunnhøve Frå Stames sentrum og nordaust innover i Stamnesdalen ligg områder med lausmasser frå elveavsetningar. Det er i desse områda ein i dag finn jordbruksområda i bygda. Berggrunnen består i hovudsak av gneis, men denne er nokon stader ustabil, og det har gått fleire steinras langs fylkesvegen. Området er av den grunn registrert som aktsamheitsområde og vurdering av skredfare frå stein og snø bør difor undersøkast nærmare. Stamnes sentrum 15 - Kart som viser utløsningsområde for steinsprang og snø

14 6.7.2 Vegetasjon og dyreliv Stames ligg tett inntil fleire viktige naturområde. I høgdedraga i nord ligg store område med kystnær furuskog som er registrert som eit viktig typeområde for denne typen skog. Aust for Stamnes, i Bolstadstraumen, finn ein eit brakkvassdelta, der det er registrert beiteområde for kvitand. I fjellområda i nordaust ligg Hesjedalsvassdraget, eit verna vassdrag i eit område med lite tekniske inngrep. Ved Solaråsen, sør for Stamnes, har hjort trekkveg over Veafjorden til Gjetevika. Det finst ingen registrerte raudlistearter innanfor planområdet, men tettstaden ligg tett nær områder der fleire raudlistearter er registrert, særlig gjeld dette austover i Vikafjorden. Side Kartet viser viktige artsførekomstar, naturtyper og vassdrag Naturhøve i og langs fjorden Veafjorden er eit viktig område for norsk villaksbestand og villaksen symjar via Veafjorden og Viksfjorden og passerer Stamnes på veg til gyteområder i Vossovassdraget. Fjorden er av denne grunn registrert som nasjonal laksefjord. Lokaliseringa av Stamnes ved laksefjorden medfører at ein ikkje kan gjere større tiltak i fjorden, eller på landområda omkring, som kan forureine og være til skade for laksen. Stamnes 17 - Osterfjorden er nasjonal laksefjord og viktig for høva til laksen i Vosso

15 6.8 GRØNE INTERESSER Det er god tilgang til friluftsområder både i åslandskapet som er knytt til Stamnes og til omliggande fjellområder som Stølsheimen, Bergsdalen og Vossafjellene. Tettstaden møter fjorden med ei skålforma bukt og har gode djupeforhald for oppankring av båtar. Dette gjer at både fritidsbåtar og større fartøy kan liggje til kai tett inntil tettstanden. Djubdeforholda tett inntil land gjer òg gode høve til å drive fiske frå land. Side 15 Stamnes 18 - Fiskeplasser og gytefelt i fjorden Det er to leikeplasser i Stamnes. Den eine ligg i tilknyting til barnhagen utanfor planområdet i nord. Den andre ligg ved fjorden midt i planområdet. Leikeplassen i sentrum har eit dekke av grus med benk og tre leikeapparat Leikeplass i Stamnes sentrum

16 6.9 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Kulturminne: Side 16 Stamnes 20 - Kulturminne i områda rundt Stamnes Det ligg ingen registrerte kulturminne innanfor planområdet, men området grensar mot Stamnes kyrkje og kulturminnet Stamnes kyrkjestad i nordaust. Kyrkjegarden er frå mellomalderen og er automatisk freda og av nasjonal interesse. Frå 1686 låg det ei tømmerkyrkje på staden, denne vart erstatta av ei langkyrkje i treverk i Riksveg 569 mellom Dalseid og Eidslandet går gjennom Stamnes sentrum og er foreslått verna i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner frå Statens Vegvesen. Vegen var eit stort satsingsprosjekt då den vart bygd, og gav store byggetekniske utfordringar på grunn av det bratte og krunglete landskapet. Vegen har ei linjeføring som slynger seg i terrenget og er bygd med en rekke stabbesteinar og tørrmurar. Vegen framstår i dag stort sett lik som den var då den vart ferdig rundt 1939 og i verneplanen er det vegen med tverrprofil og horisontalprofil,derav òg tunellar, stabbesteinar og tørrmurar, som er verna. Ifølge verneplanen er det mogeleg å gjera tilpassingar på sideareal og betongmurar etter særskild mal Smal og svingete veg med tunell og stabbesteinar

17 6.9.2 Kulturmiljø: Før vegen kom til Stamnes var sjøen den vikitgaste fredselsåra for folket i bygda. Bevis på bruken av fjorden og Vossovassdraget, er viktige kulturmiljø som bør takast vare på. Vossovassdraget og fjordane har fungert som viktige ferdselsårer, mellom anna for transport av tømmer omkring tallet. Det er registrert to skipsvrak her per i dag, men det er stort sannsyn for at det finnast fleire uregistrerte marine kulturminne i fjorden. Forholdet mellom fjorden og folket i Stames visast òg i båtane som ligg langs kaiområda i bygda. Om sommaren er det vanleg at det ligg to treskuter forankra på kaiområdet i Stames. Ein av desse, Brørvikskuto, brukast aktivt til segling, sosiale aktivitetar og kulturformidling. Side 17 I fjorden ved Stames sentrum er det fleire høge tretårn både i fjorden og i bergveggen. Desse vert kalla laksegiljer og var et utsiktstårn som vart nytta for å fange laks frå fjorden. Fiske frå laksegiljer har truleg vore nytta sidan steinalderen og var ein utbredt fangtsmetode på Vestladet før. Laksegiljene i Osterfjorden er særeigne og unike i sitt slag og syner korleis menneska har nytta fjorden i kvardagen Maritimt miljø i Stamnes 22 - Laksegilje utanfor aust for sentrum 6.10 VEG OG TRAFIKKTILHØVE Riksveg 576 går gjennom planområdet frå søraust mot nordvest og knyter tettstaden til Mo i nord og via E16 til Dale og Voss i sør. Riksvegen er einaste tilkomstveg til og frå Stamnes og er derfor svært viktig for bygda. I tillegg til riksvegen er det fem mindre veger i planområdet. Den sørlegaste vegen er den gamle kyrkjevegen frå kyrkjebrygga til kyrkja. I dag er vegen ikkje i bruk som kyrkjeveg, men fungerer som innkøyring til bustadhusa sør for kyrkja. Den midtarste vegen er ein lokalveg, regulert i gjeldande reguleringsplan, som gjev innkøyring til bustadhusa i nord og parkeringsplassen til kyrkja. Nordvest i planområdet er det tre veger til bustadområder, ein av desse fører ned til ein privat eigedom mot sjøen. Det er fortau langs den nyaste regulerte vegen til kyrkja. Elles er det ikkje fortau, gangfelt eller anna sikring eller oppmerking for gang og sykkelveger i Stamnes. Alle vegane er lite trafikkerte, og med unntak av riksvegen er det ingen av vegane som har gjennomkøyringstrafikk. Enkelte stader er vegen dårlig sikra og det er og bratte skrentar ned til sjøen. Riksvegen har status som del av nasjonal sykkelrute nr Veg ned mot privat kaiområde i vest

18 6.11 STØY Det er ikkje nokon støyproblematikk knytt til vegtrafikk, eller andre kjente støykjelder i Stamnes sentrum OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Stames er knytt til Dale, Eidslandet og Mo med buss. Det går buss frå Stamnes kai mot Eidslandet og Mo ni gonger i døgnet og sør mot Dale åtte gonger i døgnet. I Dale har Bergensbana stoppestad og tilbyr lokaltog til Bergen og Voss, og regiontog til Oslo. Side VATN OG AVLAUP VA-nettet i Stames har liten kapasitet og fleire hus har i dag private løysingar på VA-anlegg. Ved nye tiltak må ein sjå på lokale tiltak for VA-handtering ENERGI I Hordaland kommune sin klimaplan , er det sett mål om å redusere energibruk med 20 % innan Tiltak som ein kan gjære for å redusere energibruk er f. eks å sjå på alternativ for miljøvennleg oppvarming som jordvarme, varmepumpe, fjernvarme og vassboren varme. I høve til TEK 10 skal byggverka bidra til lågare energibruk og lokaliserast, plasserast og utformast på ein måte som har omsyn til energieffektivitet. Innanfor dette rammeverket er det opp til tiltakshavar å sjå på korleis ein ynskjer å redusere energibruken i utbyggingsprosjekta. Vaksdal kommune sin Energi og klimaplan legg opp til ein reduksjon av klimagassutslepp på 30 % av utsleppet innan Tiltak nemnd i planen som kan vere aktuelle i reguleringsplan for Stamnes for å bidra til dette kan f. eks. vere: Bustadprosjekt større enn 10 bustadar og bygg større enn 500 kvm brutto, skal byggjast med alternative energiløysingar. Etablering av nærvarmeanlegg med biobrensel skal alltid vurderast i større bygg/byggeområde i privat og kommunal regi. Redusera energiforbruket og ta i bruk miljøvenlege lokale naturressursar og areal. Omlegging av eksisterande energikjelder til meir fornybare og alternative energisystem. Meir effektiv energibruk. Utvikle avfallsgjenvinninga med sortering av matavfall, plast, papir og restavfall m.m.. Stimulera til auka bruk av gang- og sykkelvegar og til bruk av kroppen som transportmiddel. Stimulera til bruk av klimavennlege motorar og auka bruk av klimavennleg drivstoff Interkommunalt samarbeid knytt til gode kollektive løysingar og rutestruktur. Nytte Osterfjord næringssamarbeid i utviklinga av samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Auka samarbeid mellom regionar og nasjonale styresmakter Klimatilpassing ved planlegging av nye byggje- og utviklingsområde Ei fast kommunal klimanemnd Ein årleg klimapott på kommunen sitt budsjett 6.15 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Barneskulen i Stamnes ligg om lag éin km nordaust for planområdet og har fleire klasserom og ein liten gymnastikksal. Skulen har ledig kapasitet og hadde våren 2013 undervisning for 36 elevar. Skulen er tredelt, og tilbyr SFO ordning. Stamnes kommunale barnehage ligg nordaust for sentrumsområdet i Stamnes og i tilknyting til denne finn ein òg ein leikeplass. I Stamnes sentrum fann ein postkontor og dagligvarebutikk fram til hausten 2013, men bygda er inntil vidare utan nærbutikk. I tilknyting til butikken var det òg to bensinpumper og parkeringsplass. Andre servicetilbod som kulturhus, bibliotek, sjukeheim og butikkar finn ein i kommunesenteret Dale. Nærmaste idrettsanlegg finn ein på Sanden, om lag 2 km aust for Stamnes sentrum RISIKO Det er ikkje registert fare for stråling av radon i området. Ved lagring og ankring av båtar vil det alltid være ein usikkerheit og fare for utslepp av kjemikaliar.

19 6.17 PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR Ingen kjente. 7 UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR Planen er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing. Side 19 8 SKILDRING AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEIING Områdereguleringsplanen for Stamnes sentrum legg opp til utvikling av bygda som eit sentrum med nærleiken til fjorden som det viktigaste elementet. Planen legg opp til solrike bustadtomter med fjordutsikt både einebustader og moglegheiter for å etablere leilegheiter. Sentrum regulerast med blanda føremål der det viktigaste elementet for utvikling er etablering av eit nytt sørvissenter i strandkanten. Dette skal skapa kontakt mellom fjord og land, og leggast til rette for aktivitetar og tilbod til både turistar og fastbuande mellom anna med offentleg bryggje og med drivstoffstad for båtar og bilar. Det vert òg lagt opp til etablering av hamn for småbåtar, og stad for moglegheiter til å etablere vinterlagringsplass. Djupvasskai og fritidsbustader vert det òg moglegheiter til å etablere. 8.2 REGULERINGSFØREMÅL Føremål Bygg og anlegg Bustader frittliggjande BF01 6,983 daa BF02 1,985 daa BF03 0,570 daa BF04 1,306 daa BF05 0,618 daa BF06 4,297 daa Bustader konsentrert BK01 1,563 daa Tenesteyting o_t01 1,830 daa Religionsutøving RU01 0,363 daa Kommunaltekniske anlegg o_kta01 0,184 daa o_kta02 0,043 daa Uthus/naust/badehus UNB01 0,121 daa UNB02 0,330 daa UNB03 0,125 daa Leikeplass f_lp01 0,186 daa o_lp02 0,257 daa Bustader/kontor/småbåtanlegg B/K/SAS01 2,299 daa B/K/SAS02 0,604 daa Fritidsbustader/naust F/N01 0,907 daa F/N02 1,178 daa Bustader/forretning/kontor B/FO/K01 4,121 daa Forretning/tenesteyting FO/T01 0,262 daa Næring/tenesteyting N/T01 0,834 daa Bygg og anlegg: Samferdsel og teknisk infrastruktur Køyreveg o_kv01 o_kv02 o_kv03 o_kv04 o_kv05 o_kv06 f_kv07 f_kv08 f_kv09 1,310 daa 1,289 daa 0,452 daa 0,376 daa 0,986 daa 0,576 daa 0,432 daa 0,126 daa 0,812 daa Totalt areal 30,967 daa

20 Fortau Torg o_ft01 o_ft02 o_ft03 o_ft04 o_to01 o_to02 0,405 daa 0,281 daa 0,424 daa 0,443 daa 0,316 daa 0,173 daa Gatetun o_gt01 0,429 daa Gangveg GV01 o_gv02 GV03 o_gv04 o_gv05 0,066 daa 0,364 daa 0,088 daa 0,257 daa 0,586 daa Anna veggrunn tekniske anlegg o_avt01 0,072 daa Anna veggrunn grøntareal o_avg01 o_avg02 o_avg03 o_avg04 o_avg05 o_avg06 o_avg07 0,031 daa 0,215 daa 0,820 daa 0,253 daa 0,745 daa 0,121 daa 0,092 daa Kai Kollektivhaldeplass Parkeringsplassar KAI01 o_kai02 o_kai03 o_khp01 o_khp02 o_pp01 o_pp02 o_pp03 o_pp04 o_pp05 Samferdsel og teknisk infrastruktur 0,771 daa 0,145 daa 0,031 daa 0,075 daa 0,075 daa 0,093 daa 0,097 daa 0,232 daa 0,081 daa 0,264 daa Grøntstruktur Naturområde NAT01 0,584 daa Friområde FRI01 0,258 daa Grøntstruktur Landbruk-, natur- og friluftsområder Naturføremål LNA01 LNA02 LNA03 0,136 daa 4,292 daa 9,718 daa LNFR for fritidsbustader LF01 1,302 daa Landbruk-, naturog friluftsområder Bruk og vern av sjø og vassdrag Hamneområde i sjø o_sha01 3,159 daa Småbåthamn SSB01 3,651 daa Naturområde i sjø og vassdrag SNS01 39,447 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Totalt 14,403 daa 0,843 daa 15,449 daa 46,257 daa 107,918 daa Side 20

21 8.3 BYGGEFØREMÅL Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader frittliggjande (BF01 BF05) Areal 15,189 daa Tal på bustader 12 eksisterande (ca. 10 nye) Byggehøgde Gesimshøgde 5,5m, mønehøgde 8m BYA 25 % (BF01: 30 %) Parkeringsplassar 2 per bustad Side 21 Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader/kontor/småbåtanlegg (B/K/SAS01 B/K/SAS02) Areal 2,903 daa Tal på bustader ingen eksisterande (ca. 24 nye) Byggehøgde Kote +13,0 BYA 30 % Parkeringsplassar 1,5 per bustad Byggeføremål Reguleringsføremål Fritidsbustader/naust (F/N01 FN/02) Areal 2,085 daa Tal på bustader 1 eksisterande (ca. 6 nye fritidsbustader) Byggehøgde Kote + 10,0 BYA 30 % Parkeringsplassar 1 per fritidsbustad Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader/forretning/kontor (B/FO/K01) Areal 4,121 daa Tal på bustader 2 eksisterande (inntil 36 nye) Byggehøgde Kote + 15,0 i bestemmelsesområde #1, kote + 18,0 i bestemmelsesområde #2 BYA 40 % Parkeringsplassar 1,5 per bustad Byggeføremål Reguleringsføremål Forretning/tenesteyting (FO/T01) Areal 0,262 daa Tal på bustader ingen Byggehøgde Kote 10,0 BYA 100 % Parkeringsplassar 12 parkeringsplasser som gateparkering Byggeføremål Reguleringsføremål Næring/tenesteyting (N/T01) Areal 0,834 daa Tal på bustader ingen Byggehøgde Gesimshøgde 5,5m, mønehøgde 8m BYA 25 % Parkeringsplassar 10 parkeringsplasser

22 8.4 BUSETNAD OG ANLEGG Side 22

23 8.4.1 Hydno Den austlegaste delen av planen vert i hovudsak regulert til frittliggjande busetnad. Området, som lokalt vert kalla Hydno, er realtivt bratt, men har gode moglegheiter for å romme fleire attraktive bustadtomter enn i dag. Areala er sørvendte og solrike med fin utsikt til fjord og hei. For å realisere bustadtomtene, må vegen rustas opp, og ei avkøyrsle som i dag går direkte til fylkesvegen flyttast. Eit område er avsett til felles leikeplass for bustadene i området. Leikeplassen skal vere ferdig opparbeidd før nye bustader kan takast i bruk. Side Delområde 1. Hydno bustadområde

24 8.4.2 Hydnevika Motorverkstaden i Hydnevika er i dag eit område som i stor grad skjemmer Stamnes. Areala er fylt opp av gamle båtar, lastebilar, og alt mogleg anna metallskot. Reguleringsplanen har til hensikt å regulere dette området med opning for fleire funksjonar, slik at det vert attraktivt å reetablere området med anna aktivitet og bruk enn det har i dag. Hovudtanken i planforslaget er at det her burde etablerast ei djupvasskai, i tillegg til slipp og båtopplag for mindre båtar. Dette kan sjåast i samanheng med etablering av småbåthamna i Parisen. Vegtilkomsten til området vert regulert slik at ein kan etablere ein tilkomst som ikkje er så bratt som dagens tilkomst. Vidare opnar planen for at det kan etablerast både kontor og bustader i området. Side Flyfoto av motorverkstaden. 27 Delområde 2. Hydnevika bustader, kontor og båtlagar.

25 8.4.3 Hårahedlo I Hårahedlo vert det opna for etablering av naust og fritidsbustader. Evt. fritidsbustader kan etablerast som utleigeeiningar med nær tilknyting til sjø og fjord. Side Delområde 3. Hårahedlo fritidsbustader og naust.

26 8.4.4 Delområde 4. Sentrum sørvissenter, brygger, bustader, kontor, naust og fritidbustader. I sentrum legg planforslaget opp til store endringar. Hovudgrepet her er at vegen vert regulert med ei urban utforming og at det det kan etablerast bygg på begge sider av han. Skarpe svingar vert retta ut, og det skal etablerast fortau, busslommer og langsgåande parkering. På kvar side vert det opna for etablering av bygg som kan liggje ganske tett mot vegen slik at ein får eit kompakt sentrum. For å oppnå dette, vert det ved dagens kommunekai ei ny fylling i sjø. Denne skal nyttast til sørvissenter med offentleg bryggje, og område for drivstoff for båtar og bilar. Eit viktig grep her er etableringa av ein hop som ligg omtrent der den gamle kyrkjehopen låg i eldre tider. Dette er eit element som både refererer til kulturmiljøet i Stamnes og som kan få en funksjonell utforming og bruk i det nye sentrumet. Side 26 Areala på nordaustsida av vegen vert regulert for bustader, forretning og kontor. Ei sone langs vegen vert regulert med byggehøgde maks kote +15,0 som gjev 4 etasjar, og areala bak med kote + 18,0m slik at det her kan etablerast 5 etasjar. 29 Delområde 4. Sentrum bustader, kontor, naust og fritidsbustader.

27 8.4.5 Delområde 5. Parisen småbåthamn. I Parisen vert det lagt opp til at det skal etablerast småbåthamn med tilhøyrande parkeringsplassar. Det vert regulert 15 parkeringsplassar, og i småbåthamna opnast det for 45 båtplassar. På nordsida av vegen er det regulert eit friområde som omfattar ei stor jettegryte. Denne er tenkt å kunne nyttast som scene eller liknande i samanheng med aktivitetar og bruk i tilstøytande nærings- og tenesteområdet. Dette området inneheld i dag mellom anna eit museum og er òg tenkt å kunne nyttast for aktivitetar med veteranskipa som har Stamnes som hamn. Side Delområde 5. Parisen småbåthamn.

28 8.4.6 Delområde 6. Skjeljaneset giljer og fiskeplassar. Rundt Skjeljaneset er det regulert ein gangveg som forlenging av gangveg og fortau frå sentrum og småbåthamna. Gangvegen skal etblerast som påheng på fjellet, og ikkje utfylling i sjø. Gangvegen vil kunne nyttast som fiskeplass for besøkande og fastbuande, og gjev ein særleg nær kontakt med fjorden. Det vert óg opna for at det kan etablerast to utleigegiljer på Skjeljaneset. Desse skal etablerast utan inngrep i terreng, og ha ein storleik på maksimalt 25m². Side Delområde 6. Skjeljaneset giljer og fiskeplassar.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart

Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart Vedlegg 2 Innspel til melding om oppstart Hei Håper arealdiskusjonen knyttet til trehusene i Elvebakken også kan ta for seg brannsikkerhet/tilgang for brannbil. Bedre skilting av hvilke deler av Elvebakken

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer