Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl"

Transkript

1 Ard arealplan as Domkirkegaten Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert:

2 INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN VARSLING MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING GJELDANDE PLANSTATUS FYLKES(DEL)PLAN KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN REGULERINGSPLANAR EVENTUELLE TEMAPLANAR RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/STATUS EKSISTERANDE BUSETNAD TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRUNNHØVE VEGETASJON OG DYRELIV NATURHØVE I OG LANGS FJORDEN GRØNE INTERESSER KULTURMINNE OG KULTURMILJØ KULTURMINNE: KULTURMILJØ: VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD RISIKO PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL BUSETNAD OG ANLEGG HYDNO HYDNEVIKA HÅRAHEDLO Side 2

3 8.4.4 DELOMRÅDE 4. SENTRUM SØRVISSENTER, BRYGGER, BUSTADER, KONTOR, NAUST OG FRITIDBUSTADER DELOMRÅDE 5. PARISEN SMÅBÅTHAMN DELOMRÅDE 6. SKJELJANESET GILJER OG FISKEPLASSAR UNIVERSELL UTFORMING LEIK/UTEOPPHALDSAREAL PARKERING/GARASJE(R) TRAFIKKAREAL STØYTILTAK AVFALLSHANDTERING/MILJØSTASJON RISIKO KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR ESTETIKK OG TETTSTADSUTVIKLING UNIVERSELL UTFORMING KONSEKVENSAR FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE KULTURMINNE OG KULTURMILJØ FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BORN OG UNGE SINE INTERESSER I NÆRMILJØET VURDERING AV TILTAK I HØVE TIL NATURMANGFALDSLOVA PRIVAT OG OFFENTLEG SØRVISTILBOD KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN INFRASTRUKTUR RISIKO OG SÅRBARHEIT ROS-ANALYSE MERKNADAR MERKNADAR ETTER VARSLING MERKNADAR ETTER BYGDEMØTE Side 3 FIGURLISTE 1 - VARSLINGSANNONSE UTSNITT AV GJELDANDE KOMMUNEPLAN FOR STAMNES SENTRUM GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR STAMNES SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR STAMNESHELLA 1958 (BRAPLAN.NO) REVISJON AV REGULERINGSPLAN FOR STAMNESHELLA 1969 (BRAPLAN.NO) LOKALISERING AV STAMNES AVGRENSING AV PLANOMRÅDET HUSA I AUST LIGG STORT SETT SAMLA OG NÆR VEGEN, MEDAN BUSTADHUSA I AUST LIGG MEIR SPREITT NAUST LANGS SJØEN I STAMNES SENTRUM NÆRINGSBYGG MED DAGLIGVAREBUTIKK BENSINPUMPE I TILKNYTNING TIL NÆRINGSBYGGET STAMES I LANDSKAPET. (TERRENGMODELL FRA GOOGLE EARTH) ÅS- OG FJORDLANDSKAP I STAMNES TRANGE OG BRATTE LANDSKAPSROM LANGS VEGEN... 13

4 15 - KART SOM VISER UTLØSNINGSOMRÅDE FOR STEINSPRANG OG SNØ KARTET VISER VIKTIGE ARTSFØREKOMSTAR, NATURTYPER OG VASSDRAG OSTERFJORDEN ER NASJONAL LAKSEFJORD OG VIKTIG FOR HØVA TIL LAKSEN I VOSSO FISKEPLASSER OG GYTEFELT I FJORDEN LEIKEPLASS I STAMNES SENTRUM KULTURMINNE I OMRÅDA RUNDT STAMNES SMAL OG SVINGETE VEG MED TUNELL OG STABBESTEINAR LAKSEGILJE UTANFOR AUST FOR SENTRUM MARITIMT MILJØ I STAMNES VEG NED MOT PRIVAT KAIOMRÅDE I VEST DELOMRÅDE 1. HYDNO BUSTADOMRÅDE FLYFOTO AV MOTORVERKSTADEN DELOMRÅDE 2. HYDNEVIKA BUSTADER, KONTOR OG BÅTLAGAR DELOMRÅDE 3. HÅRAHEDLO FRITIDSBUSTADER OG NAUST DELOMRÅDE 4. SENTRUM BUSTADER, KONTOR, NAUST OG FRITIDSBUSTADER DELOMRÅDE 5. PARISEN SMÅBÅTHAMN DELOMRÅDE 6. SKJELJANESET GILJER OG FISKEPLASSAR Side 4

5 1 SAMANDRAG Planarbeidet vart starta opp av Vaksdal kommune den <DATO>. Ard arealplan var engasjert som konsulent når varslingsfristen var gått ut, og har i nært samarbeid med kommuneadministrasjonen i Vaksdal og arbeidsgruppa for Stamnes utarbeidd planforslaget for Stamnes sentrum. Områdereguleringsplanen for Stamnes sentrum legg opp til utvikling av bygda som eit sentrum med nærleiken til fjorden som det viktigaste elementet. Planen legg opp til solrike bustadtomter med fjordutsikt både einebustader og moglegheiter for å etablere leilegheiter. Sentrum regulerast med blanda føremål der det viktigaste elementet for utvikling er etablering av eit nytt sørvissenter i strandkanten. Dette skal skapa kontakt mellom fjord og land, og leggast til rette for aktivitetar og tilbod til både turistar og fastbuande mellom anna med offentleg bryggje og med drivstoffstad for båtar og bilar. Det vert òg lagt opp til etablering av hamn for småbåtar, og stad for vinterlagringsplass, djupvasskai og fritidsbustader. Side 5 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Kommune Gardsnamn (adresse i sentrum) Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Forslagstillar Grunneigar (sentrale) Plankonsulent Vaksdal kommune Stamnes sentrum 45/ 4, 6 m. fl. Vaksdal kommune Vaksdal kommune m.fl. Ard arealplan as Ny plans hovudføremål Områderegulering Planområdets storleik 107,918 daa Tal på nye bustader/nytt næringsareal (BRA) Ca. 75 nye bustader/fritidsbustader, eller ca BRA næringsareal, eller kombinasjon av desse. Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgde o.l.) Ras, kulturminne- og miljø Førelegg det varsel om motsegn (j/n) n Konsekvensutgreiingspliktig (j/n) n Kunngjering oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte haldt (j/n) <DATO> j 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Bakgrunnen for planarbeidet er ynskje om å setje til liv dei idear og prosjekt som mellom anna prosjektgruppa for Stamnes har jobbe med dei siste åra. Ynskja om å få folk til å busetje seg i Stamnes og få bedrifter til å etablere seg her står sentralt i desse ideane, saman med behova for å leggje til rette for turisme. 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen med planforslaget er å utarbeide ein områdereguleringsplan for Stamnes sentrum som skapar vekst og investeringsvilje i bygda. Planforslaget skal leggje til rette for etablering av bustader, næringsareal, turisme, småbåthamn og sjønært sørvissenter. Planforslaget legg òg opp til justering av vegen i sentrum med å etablere han som ei sentrumsgate med fortau.

6 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING Varsling av oppstart av planarbeid vart gjeve i avisa Vaksdalposten <DATO>. Naboar, grunneigarar og offentlige og private høyringsinstansar vart varsla på same tid med brev. Side Varslingsannonse 4.2 MERKNADER I SAMBAND MED VARSLING Det kom inn 12 merknader i samband med varslinga. Innkomne merknader er attgjevne og kommentert i kapittel 10.

7 5 GJELDANDE PLANSTATUS 5.1 FYLKES(DEL)PLAN Aktuelle fylkesplanar for Stamnes Sentrum er: Fylkesplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for kystsona Fylkesdelplan for kulturminne Regional transportplan Side KOMMUNEPLAN/KOMMUNDEDELPLAN I gjeldande kommuneplan er Stamnes regulert til bustadområde og deler av sentrum er vidareføring av gjeldande reguleringsplan. 2 - Utsnitt av gjeldande kommuneplan for Stamnes sentrum.

8 5.3 REGULERINGSPLANAR Side 8 3 Gjeldende reguleringsplan for Stamnes sentrum

9 Side 9 4 Reguleringsplan for Stamneshella 1958 (braplan.no) 5 Revisjon av reguleringsplan for Stamneshella 1969 (braplan.no)

10 5.4 EVENTUELLE TEMAPLANAR o Trafikksikringsplan, Vaksdal kommune o Energi- og klimaplan, Vaksdal kommune RIKSPOLITISKE RETNINGSLINER o RPR for samordna areal og transportplanlegging o RPR for barn og unges oppvekstmiljø o RPR for universell utforming Side 10 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Stamnes ligg i Vaksdal kommune og er ein tettstad lokalisert i innerst i Veafjorden. Tettstaden ligg på austsida av fjorden, i eit sund der Veafjorden frå sør møter Vikafjorden frå aust. Stamnes ligg om lag 13 km nordvest for kommunesenteret Dale og er knytt til kommunesenteret via fylkesveg 569 og E16. Fylkesveg 569 knyter òg Stamnes til Eidslandet og Mo i nord. Planområdet 6 - Lokalisering av Stamnes

11 6.2 AVGRENSING Planområdet har ein avgrensing på ca. 600 meter langs fylkesveg 569. Området er avgrensa av Stamnestunnelen sin austre opning og Skjeljaneset i søraust og bustadområder ved Hårahedlo og Hydno i nordvest. I nordaust grenser planområdet til kyrkja, dei nordlegaste bustadane i sentrum, og elles til dei bratte fjellsidene som omkransar tettstaden. I sørvest er planområdet avgrensa av Veafjorden. Side Avgrensing av planområdet 6.3 TILSTØYTANDE AREAL SIN BRUK/STATUS Det tilstøytande arealet til Stamnes er hovudsakleg LNF-område i et fjordlandskap med bratte fjellsider og spedt busetnad. Nordaust for Stames kyrkje er det enkelte gardsbruk med dyrka mark og husdyrhald. Fjellsidene rundt Stamnes er skogkledde, men syner bart fjell der fjellsida er på det brattaste. Tettstaden er tett knytt til fjorden med naust, kaiområde og fleire flytebrygger. I bukta ved Skjeljaneset i aust ligg fleire båtar fortøyd, og her er det òg ei gjestebrygge. Det ligg òg fleire større fartøy fortøyd i vest langsmed eit privat kaiområde. 6.4 EKSISTERANDE BUSETNAD Med unntak av to leilegheitsbygg i sentrum, er busetnaden i Stames hovudsaklig einebustader. Husa ligg enkelte stader svært nær fylkesvegen og nokre hus har inngangsparti i direkte tilknyting til kjørebana. Klynger av bustadhus finn ein særleg aust og vest for daglegvarebutikken. I aust ligg alle husa samla på nordsida av vegen, medan dei i vest ligg meir spreidd på begge sider av vegen. Enkelte hus skil seg ut med vakker utsmykking og byggeskikk. 8 - Husa i sentrum ligg stort sett samla og nær vegen, medan bustadhusa i aust ligg meir spreitt

12 Ned mot sjøen, langs vegen i sør, ligg fleire naust. Nokre av nausta er i bruk, medan andre blir nytta som lagringsplass. Langs sjøen i vest er det eit større og uoversiktleg privat kai- og lagerområde. Kaiområdet lagrar per i dag mykje teknisk utstyr samt 2-4 større fartøy. Side Naust langs sjøen i Stamnes sentrum Næringsbygget i mur, der dagligvarebutikken og postkontoret ligg, er ein kontrast til dei omkransande trehusa i sentrum. Næringsbygget rommar dagligvare og postkontor og er ein viktig møteplass for folk i bygda Næringsbygg med dagligvarebutikk 11 - Bensinpumpe i tilknytning til næringsbygget 6.5 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Stames ligg i eit landskapsområde som er blitt forma av isbrear og elveleie gjennom tusenvis av år. Fjella strekk seg mot 1000 meter over havet innover i landet i aust, medan dei blir stadig lågare jo lenger ut mot havet i vest ein kjem. I Stamnes har isbre og elveleie danna eit karakteristisk småkupert landskap med åsar og koller som møter fjorden med bratte fjellsider Stames i landskapet. (Terrengmodell fra Google Earth)

13 Tettstaden ligg i ei skålforma bukt og stekk seg frå fjæra og naustområda ved fjorden, til jordbrukslandskapet som ligg mellom åsryggar og fjellpartia innover i landet. Tvers gjennom tettstaden går fylkesvegen som svingar seg gjennom det ulendte landskapet. Aust og vest for sentrum, der fjellsida møter fjorden direkte, er landskapsrommet trongt og vegen er smal. Midt i planområdet, ved ferjekaien og butikken, går Stamnesdalen inn mot nordaust, noko som fører til at landskapet er meir ope. Side Ås- og fjordlandskap i Stamnes 14 - Trange og bratte landskapsrom langs vegen 6.6 SOLTILHØVE Stamnes ligg mot sørvest og har difor gode soltilhøve. 6.7 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Grunnhøve Frå Stames sentrum og nordaust innover i Stamnesdalen ligg områder med lausmasser frå elveavsetningar. Det er i desse områda ein i dag finn jordbruksområda i bygda. Berggrunnen består i hovudsak av gneis, men denne er nokon stader ustabil, og det har gått fleire steinras langs fylkesvegen. Området er av den grunn registrert som aktsamheitsområde og vurdering av skredfare frå stein og snø bør difor undersøkast nærmare. Stamnes sentrum 15 - Kart som viser utløsningsområde for steinsprang og snø

14 6.7.2 Vegetasjon og dyreliv Stames ligg tett inntil fleire viktige naturområde. I høgdedraga i nord ligg store område med kystnær furuskog som er registrert som eit viktig typeområde for denne typen skog. Aust for Stamnes, i Bolstadstraumen, finn ein eit brakkvassdelta, der det er registrert beiteområde for kvitand. I fjellområda i nordaust ligg Hesjedalsvassdraget, eit verna vassdrag i eit område med lite tekniske inngrep. Ved Solaråsen, sør for Stamnes, har hjort trekkveg over Veafjorden til Gjetevika. Det finst ingen registrerte raudlistearter innanfor planområdet, men tettstaden ligg tett nær områder der fleire raudlistearter er registrert, særlig gjeld dette austover i Vikafjorden. Side Kartet viser viktige artsførekomstar, naturtyper og vassdrag Naturhøve i og langs fjorden Veafjorden er eit viktig område for norsk villaksbestand og villaksen symjar via Veafjorden og Viksfjorden og passerer Stamnes på veg til gyteområder i Vossovassdraget. Fjorden er av denne grunn registrert som nasjonal laksefjord. Lokaliseringa av Stamnes ved laksefjorden medfører at ein ikkje kan gjere større tiltak i fjorden, eller på landområda omkring, som kan forureine og være til skade for laksen. Stamnes 17 - Osterfjorden er nasjonal laksefjord og viktig for høva til laksen i Vosso

15 6.8 GRØNE INTERESSER Det er god tilgang til friluftsområder både i åslandskapet som er knytt til Stamnes og til omliggande fjellområder som Stølsheimen, Bergsdalen og Vossafjellene. Tettstaden møter fjorden med ei skålforma bukt og har gode djupeforhald for oppankring av båtar. Dette gjer at både fritidsbåtar og større fartøy kan liggje til kai tett inntil tettstanden. Djubdeforholda tett inntil land gjer òg gode høve til å drive fiske frå land. Side 15 Stamnes 18 - Fiskeplasser og gytefelt i fjorden Det er to leikeplasser i Stamnes. Den eine ligg i tilknyting til barnhagen utanfor planområdet i nord. Den andre ligg ved fjorden midt i planområdet. Leikeplassen i sentrum har eit dekke av grus med benk og tre leikeapparat Leikeplass i Stamnes sentrum

16 6.9 KULTURMINNE OG KULTURMILJØ Kulturminne: Side 16 Stamnes 20 - Kulturminne i områda rundt Stamnes Det ligg ingen registrerte kulturminne innanfor planområdet, men området grensar mot Stamnes kyrkje og kulturminnet Stamnes kyrkjestad i nordaust. Kyrkjegarden er frå mellomalderen og er automatisk freda og av nasjonal interesse. Frå 1686 låg det ei tømmerkyrkje på staden, denne vart erstatta av ei langkyrkje i treverk i Riksveg 569 mellom Dalseid og Eidslandet går gjennom Stamnes sentrum og er foreslått verna i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner frå Statens Vegvesen. Vegen var eit stort satsingsprosjekt då den vart bygd, og gav store byggetekniske utfordringar på grunn av det bratte og krunglete landskapet. Vegen har ei linjeføring som slynger seg i terrenget og er bygd med en rekke stabbesteinar og tørrmurar. Vegen framstår i dag stort sett lik som den var då den vart ferdig rundt 1939 og i verneplanen er det vegen med tverrprofil og horisontalprofil,derav òg tunellar, stabbesteinar og tørrmurar, som er verna. Ifølge verneplanen er det mogeleg å gjera tilpassingar på sideareal og betongmurar etter særskild mal Smal og svingete veg med tunell og stabbesteinar

17 6.9.2 Kulturmiljø: Før vegen kom til Stamnes var sjøen den vikitgaste fredselsåra for folket i bygda. Bevis på bruken av fjorden og Vossovassdraget, er viktige kulturmiljø som bør takast vare på. Vossovassdraget og fjordane har fungert som viktige ferdselsårer, mellom anna for transport av tømmer omkring tallet. Det er registrert to skipsvrak her per i dag, men det er stort sannsyn for at det finnast fleire uregistrerte marine kulturminne i fjorden. Forholdet mellom fjorden og folket i Stames visast òg i båtane som ligg langs kaiområda i bygda. Om sommaren er det vanleg at det ligg to treskuter forankra på kaiområdet i Stames. Ein av desse, Brørvikskuto, brukast aktivt til segling, sosiale aktivitetar og kulturformidling. Side 17 I fjorden ved Stames sentrum er det fleire høge tretårn både i fjorden og i bergveggen. Desse vert kalla laksegiljer og var et utsiktstårn som vart nytta for å fange laks frå fjorden. Fiske frå laksegiljer har truleg vore nytta sidan steinalderen og var ein utbredt fangtsmetode på Vestladet før. Laksegiljene i Osterfjorden er særeigne og unike i sitt slag og syner korleis menneska har nytta fjorden i kvardagen Maritimt miljø i Stamnes 22 - Laksegilje utanfor aust for sentrum 6.10 VEG OG TRAFIKKTILHØVE Riksveg 576 går gjennom planområdet frå søraust mot nordvest og knyter tettstaden til Mo i nord og via E16 til Dale og Voss i sør. Riksvegen er einaste tilkomstveg til og frå Stamnes og er derfor svært viktig for bygda. I tillegg til riksvegen er det fem mindre veger i planområdet. Den sørlegaste vegen er den gamle kyrkjevegen frå kyrkjebrygga til kyrkja. I dag er vegen ikkje i bruk som kyrkjeveg, men fungerer som innkøyring til bustadhusa sør for kyrkja. Den midtarste vegen er ein lokalveg, regulert i gjeldande reguleringsplan, som gjev innkøyring til bustadhusa i nord og parkeringsplassen til kyrkja. Nordvest i planområdet er det tre veger til bustadområder, ein av desse fører ned til ein privat eigedom mot sjøen. Det er fortau langs den nyaste regulerte vegen til kyrkja. Elles er det ikkje fortau, gangfelt eller anna sikring eller oppmerking for gang og sykkelveger i Stamnes. Alle vegane er lite trafikkerte, og med unntak av riksvegen er det ingen av vegane som har gjennomkøyringstrafikk. Enkelte stader er vegen dårlig sikra og det er og bratte skrentar ned til sjøen. Riksvegen har status som del av nasjonal sykkelrute nr Veg ned mot privat kaiområde i vest

18 6.11 STØY Det er ikkje nokon støyproblematikk knytt til vegtrafikk, eller andre kjente støykjelder i Stamnes sentrum OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Stames er knytt til Dale, Eidslandet og Mo med buss. Det går buss frå Stamnes kai mot Eidslandet og Mo ni gonger i døgnet og sør mot Dale åtte gonger i døgnet. I Dale har Bergensbana stoppestad og tilbyr lokaltog til Bergen og Voss, og regiontog til Oslo. Side VATN OG AVLAUP VA-nettet i Stames har liten kapasitet og fleire hus har i dag private løysingar på VA-anlegg. Ved nye tiltak må ein sjå på lokale tiltak for VA-handtering ENERGI I Hordaland kommune sin klimaplan , er det sett mål om å redusere energibruk med 20 % innan Tiltak som ein kan gjære for å redusere energibruk er f. eks å sjå på alternativ for miljøvennleg oppvarming som jordvarme, varmepumpe, fjernvarme og vassboren varme. I høve til TEK 10 skal byggverka bidra til lågare energibruk og lokaliserast, plasserast og utformast på ein måte som har omsyn til energieffektivitet. Innanfor dette rammeverket er det opp til tiltakshavar å sjå på korleis ein ynskjer å redusere energibruken i utbyggingsprosjekta. Vaksdal kommune sin Energi og klimaplan legg opp til ein reduksjon av klimagassutslepp på 30 % av utsleppet innan Tiltak nemnd i planen som kan vere aktuelle i reguleringsplan for Stamnes for å bidra til dette kan f. eks. vere: Bustadprosjekt større enn 10 bustadar og bygg større enn 500 kvm brutto, skal byggjast med alternative energiløysingar. Etablering av nærvarmeanlegg med biobrensel skal alltid vurderast i større bygg/byggeområde i privat og kommunal regi. Redusera energiforbruket og ta i bruk miljøvenlege lokale naturressursar og areal. Omlegging av eksisterande energikjelder til meir fornybare og alternative energisystem. Meir effektiv energibruk. Utvikle avfallsgjenvinninga med sortering av matavfall, plast, papir og restavfall m.m.. Stimulera til auka bruk av gang- og sykkelvegar og til bruk av kroppen som transportmiddel. Stimulera til bruk av klimavennlege motorar og auka bruk av klimavennleg drivstoff Interkommunalt samarbeid knytt til gode kollektive løysingar og rutestruktur. Nytte Osterfjord næringssamarbeid i utviklinga av samarbeidet mellom kommune og næringsliv. Auka samarbeid mellom regionar og nasjonale styresmakter Klimatilpassing ved planlegging av nye byggje- og utviklingsområde Ei fast kommunal klimanemnd Ein årleg klimapott på kommunen sitt budsjett 6.15 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Barneskulen i Stamnes ligg om lag éin km nordaust for planområdet og har fleire klasserom og ein liten gymnastikksal. Skulen har ledig kapasitet og hadde våren 2013 undervisning for 36 elevar. Skulen er tredelt, og tilbyr SFO ordning. Stamnes kommunale barnehage ligg nordaust for sentrumsområdet i Stamnes og i tilknyting til denne finn ein òg ein leikeplass. I Stamnes sentrum fann ein postkontor og dagligvarebutikk fram til hausten 2013, men bygda er inntil vidare utan nærbutikk. I tilknyting til butikken var det òg to bensinpumper og parkeringsplass. Andre servicetilbod som kulturhus, bibliotek, sjukeheim og butikkar finn ein i kommunesenteret Dale. Nærmaste idrettsanlegg finn ein på Sanden, om lag 2 km aust for Stamnes sentrum RISIKO Det er ikkje registert fare for stråling av radon i området. Ved lagring og ankring av båtar vil det alltid være ein usikkerheit og fare for utslepp av kjemikaliar.

19 6.17 PRIVATRETTSLEGE BINDINGAR Ingen kjente. 7 UTGREIING I HHT. FØRESKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIINGAR Planen er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing. Side 19 8 SKILDRING AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEIING Områdereguleringsplanen for Stamnes sentrum legg opp til utvikling av bygda som eit sentrum med nærleiken til fjorden som det viktigaste elementet. Planen legg opp til solrike bustadtomter med fjordutsikt både einebustader og moglegheiter for å etablere leilegheiter. Sentrum regulerast med blanda føremål der det viktigaste elementet for utvikling er etablering av eit nytt sørvissenter i strandkanten. Dette skal skapa kontakt mellom fjord og land, og leggast til rette for aktivitetar og tilbod til både turistar og fastbuande mellom anna med offentleg bryggje og med drivstoffstad for båtar og bilar. Det vert òg lagt opp til etablering av hamn for småbåtar, og stad for moglegheiter til å etablere vinterlagringsplass. Djupvasskai og fritidsbustader vert det òg moglegheiter til å etablere. 8.2 REGULERINGSFØREMÅL Føremål Bygg og anlegg Bustader frittliggjande BF01 6,983 daa BF02 1,985 daa BF03 0,570 daa BF04 1,306 daa BF05 0,618 daa BF06 4,297 daa Bustader konsentrert BK01 1,563 daa Tenesteyting o_t01 1,830 daa Religionsutøving RU01 0,363 daa Kommunaltekniske anlegg o_kta01 0,184 daa o_kta02 0,043 daa Uthus/naust/badehus UNB01 0,121 daa UNB02 0,330 daa UNB03 0,125 daa Leikeplass f_lp01 0,186 daa o_lp02 0,257 daa Bustader/kontor/småbåtanlegg B/K/SAS01 2,299 daa B/K/SAS02 0,604 daa Fritidsbustader/naust F/N01 0,907 daa F/N02 1,178 daa Bustader/forretning/kontor B/FO/K01 4,121 daa Forretning/tenesteyting FO/T01 0,262 daa Næring/tenesteyting N/T01 0,834 daa Bygg og anlegg: Samferdsel og teknisk infrastruktur Køyreveg o_kv01 o_kv02 o_kv03 o_kv04 o_kv05 o_kv06 f_kv07 f_kv08 f_kv09 1,310 daa 1,289 daa 0,452 daa 0,376 daa 0,986 daa 0,576 daa 0,432 daa 0,126 daa 0,812 daa Totalt areal 30,967 daa

20 Fortau Torg o_ft01 o_ft02 o_ft03 o_ft04 o_to01 o_to02 0,405 daa 0,281 daa 0,424 daa 0,443 daa 0,316 daa 0,173 daa Gatetun o_gt01 0,429 daa Gangveg GV01 o_gv02 GV03 o_gv04 o_gv05 0,066 daa 0,364 daa 0,088 daa 0,257 daa 0,586 daa Anna veggrunn tekniske anlegg o_avt01 0,072 daa Anna veggrunn grøntareal o_avg01 o_avg02 o_avg03 o_avg04 o_avg05 o_avg06 o_avg07 0,031 daa 0,215 daa 0,820 daa 0,253 daa 0,745 daa 0,121 daa 0,092 daa Kai Kollektivhaldeplass Parkeringsplassar KAI01 o_kai02 o_kai03 o_khp01 o_khp02 o_pp01 o_pp02 o_pp03 o_pp04 o_pp05 Samferdsel og teknisk infrastruktur 0,771 daa 0,145 daa 0,031 daa 0,075 daa 0,075 daa 0,093 daa 0,097 daa 0,232 daa 0,081 daa 0,264 daa Grøntstruktur Naturområde NAT01 0,584 daa Friområde FRI01 0,258 daa Grøntstruktur Landbruk-, natur- og friluftsområder Naturføremål LNA01 LNA02 LNA03 0,136 daa 4,292 daa 9,718 daa LNFR for fritidsbustader LF01 1,302 daa Landbruk-, naturog friluftsområder Bruk og vern av sjø og vassdrag Hamneområde i sjø o_sha01 3,159 daa Småbåthamn SSB01 3,651 daa Naturområde i sjø og vassdrag SNS01 39,447 daa Bruk og vern av sjø og vassdrag Totalt 14,403 daa 0,843 daa 15,449 daa 46,257 daa 107,918 daa Side 20

21 8.3 BYGGEFØREMÅL Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader frittliggjande (BF01 BF05) Areal 15,189 daa Tal på bustader 12 eksisterande (ca. 10 nye) Byggehøgde Gesimshøgde 5,5m, mønehøgde 8m BYA 25 % (BF01: 30 %) Parkeringsplassar 2 per bustad Side 21 Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader/kontor/småbåtanlegg (B/K/SAS01 B/K/SAS02) Areal 2,903 daa Tal på bustader ingen eksisterande (ca. 24 nye) Byggehøgde Kote +13,0 BYA 30 % Parkeringsplassar 1,5 per bustad Byggeføremål Reguleringsføremål Fritidsbustader/naust (F/N01 FN/02) Areal 2,085 daa Tal på bustader 1 eksisterande (ca. 6 nye fritidsbustader) Byggehøgde Kote + 10,0 BYA 30 % Parkeringsplassar 1 per fritidsbustad Byggeføremål Reguleringsføremål Bustader/forretning/kontor (B/FO/K01) Areal 4,121 daa Tal på bustader 2 eksisterande (inntil 36 nye) Byggehøgde Kote + 15,0 i bestemmelsesområde #1, kote + 18,0 i bestemmelsesområde #2 BYA 40 % Parkeringsplassar 1,5 per bustad Byggeføremål Reguleringsføremål Forretning/tenesteyting (FO/T01) Areal 0,262 daa Tal på bustader ingen Byggehøgde Kote 10,0 BYA 100 % Parkeringsplassar 12 parkeringsplasser som gateparkering Byggeføremål Reguleringsføremål Næring/tenesteyting (N/T01) Areal 0,834 daa Tal på bustader ingen Byggehøgde Gesimshøgde 5,5m, mønehøgde 8m BYA 25 % Parkeringsplassar 10 parkeringsplasser

22 8.4 BUSETNAD OG ANLEGG Side 22

23 8.4.1 Hydno Den austlegaste delen av planen vert i hovudsak regulert til frittliggjande busetnad. Området, som lokalt vert kalla Hydno, er realtivt bratt, men har gode moglegheiter for å romme fleire attraktive bustadtomter enn i dag. Areala er sørvendte og solrike med fin utsikt til fjord og hei. For å realisere bustadtomtene, må vegen rustas opp, og ei avkøyrsle som i dag går direkte til fylkesvegen flyttast. Eit område er avsett til felles leikeplass for bustadene i området. Leikeplassen skal vere ferdig opparbeidd før nye bustader kan takast i bruk. Side Delområde 1. Hydno bustadområde

24 8.4.2 Hydnevika Motorverkstaden i Hydnevika er i dag eit område som i stor grad skjemmer Stamnes. Areala er fylt opp av gamle båtar, lastebilar, og alt mogleg anna metallskot. Reguleringsplanen har til hensikt å regulere dette området med opning for fleire funksjonar, slik at det vert attraktivt å reetablere området med anna aktivitet og bruk enn det har i dag. Hovudtanken i planforslaget er at det her burde etablerast ei djupvasskai, i tillegg til slipp og båtopplag for mindre båtar. Dette kan sjåast i samanheng med etablering av småbåthamna i Parisen. Vegtilkomsten til området vert regulert slik at ein kan etablere ein tilkomst som ikkje er så bratt som dagens tilkomst. Vidare opnar planen for at det kan etablerast både kontor og bustader i området. Side Flyfoto av motorverkstaden. 27 Delområde 2. Hydnevika bustader, kontor og båtlagar.

25 8.4.3 Hårahedlo I Hårahedlo vert det opna for etablering av naust og fritidsbustader. Evt. fritidsbustader kan etablerast som utleigeeiningar med nær tilknyting til sjø og fjord. Side Delområde 3. Hårahedlo fritidsbustader og naust.

26 8.4.4 Delområde 4. Sentrum sørvissenter, brygger, bustader, kontor, naust og fritidbustader. I sentrum legg planforslaget opp til store endringar. Hovudgrepet her er at vegen vert regulert med ei urban utforming og at det det kan etablerast bygg på begge sider av han. Skarpe svingar vert retta ut, og det skal etablerast fortau, busslommer og langsgåande parkering. På kvar side vert det opna for etablering av bygg som kan liggje ganske tett mot vegen slik at ein får eit kompakt sentrum. For å oppnå dette, vert det ved dagens kommunekai ei ny fylling i sjø. Denne skal nyttast til sørvissenter med offentleg bryggje, og område for drivstoff for båtar og bilar. Eit viktig grep her er etableringa av ein hop som ligg omtrent der den gamle kyrkjehopen låg i eldre tider. Dette er eit element som både refererer til kulturmiljøet i Stamnes og som kan få en funksjonell utforming og bruk i det nye sentrumet. Side 26 Areala på nordaustsida av vegen vert regulert for bustader, forretning og kontor. Ei sone langs vegen vert regulert med byggehøgde maks kote +15,0 som gjev 4 etasjar, og areala bak med kote + 18,0m slik at det her kan etablerast 5 etasjar. 29 Delområde 4. Sentrum bustader, kontor, naust og fritidsbustader.

27 8.4.5 Delområde 5. Parisen småbåthamn. I Parisen vert det lagt opp til at det skal etablerast småbåthamn med tilhøyrande parkeringsplassar. Det vert regulert 15 parkeringsplassar, og i småbåthamna opnast det for 45 båtplassar. På nordsida av vegen er det regulert eit friområde som omfattar ei stor jettegryte. Denne er tenkt å kunne nyttast som scene eller liknande i samanheng med aktivitetar og bruk i tilstøytande nærings- og tenesteområdet. Dette området inneheld i dag mellom anna eit museum og er òg tenkt å kunne nyttast for aktivitetar med veteranskipa som har Stamnes som hamn. Side Delområde 5. Parisen småbåthamn.

28 8.4.6 Delområde 6. Skjeljaneset giljer og fiskeplassar. Rundt Skjeljaneset er det regulert ein gangveg som forlenging av gangveg og fortau frå sentrum og småbåthamna. Gangvegen skal etblerast som påheng på fjellet, og ikkje utfylling i sjø. Gangvegen vil kunne nyttast som fiskeplass for besøkande og fastbuande, og gjev ein særleg nær kontakt med fjorden. Det vert óg opna for at det kan etablerast to utleigegiljer på Skjeljaneset. Desse skal etablerast utan inngrep i terreng, og ha ein storleik på maksimalt 25m². Side Delområde 6. Skjeljaneset giljer og fiskeplassar.

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde

FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde FØRESEGNER for detaljregulering for Haganes hytteområde 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.02.2013. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette

Detaljer

Skildring av planoppdraget

Skildring av planoppdraget Detaljplan for Brakåsen og Klypetjønn, Suldal kommune Skildring av planoppdraget Bakgrunn for oppdraget Tettstaden Suldalsosen har ca 650 innbyggjarar (heile Vinjar skulekrins har ca 950). Her er to daglegvarebutikkar,

Detaljer

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL

FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35. bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: Planid: AVGRENSING OG FØREMÅL 2.4 Murar som overstig 1,5 meters høgde skal avtrappast, og opparbeidast på særleg estetisk vis. FØRESEGNER FOR DETALJREGULERINGS- PLAN POLLEN, gnr 35 bnr 79 m. fl, AUSTEVOLL KOMMUNE DATERT: 13.12.16 Planid:

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Vedlegg 2, del I. Kolleid

Vedlegg 2, del I. Kolleid Vedlegg 2, del I Kartbilder frå nord, via Boga, Hafskor, Eikelandsosen, Hålandsdalen og sævareid til Lygrepollen. Etterfulgt av kartbilder frå Austestad via Fusa og til Håvik. Kolleid Vidareføring av naustrekke

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE Dykkar ref: Vår ref.: Ard16035 Bergen: 23.11.16 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTVIDING AV PLANGRENSE I medhald av plan og bygningslova (pbl) 12-8 vart det varsla i brev av 01.09.16 om at

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Sandholmen delar av gnr. 71 bnr.1 PlanID: 201408 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER August 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo

Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Notat vedrørande høyringsuttalar til Kommunedelplan Huglo Område det er knytt motsegn til: Omr. Føremål Motsegnsgrunnlag Konklusjon nr. 1 Fritid Landskap Teke ut av planen. Funksjonell strandsone 4 Fritids-

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201307 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2 Side 1 av 6 9.0 Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. For tiltak som krev konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova skal det gjerast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) før gjennomføring

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN

PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsgiver Rapporttype Planprogram 18-02-2016 PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN FFoteo OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN 2 (16) OMRÅDEREGULERING KJØPMANNSVÅGEN Oppdragsnr.: 1350011203 Oppdragsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 39/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 31/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 39/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 31/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 39/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12 14/102

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT FJELL KOMMUNE POSTBOKS 184 5342 STRAUME Deres ref.: Vår ref.: Ard15028 Bergen: 27.10.15 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID 20040011 DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT På vegne av tiltakshavar

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan:

Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: Godkjent plan: Solund kommune Solnes Reguleringsplan: Saksnummer: Dato sist revidert: 24.01.2012 Godkjent plan: 14.02.2012 Reguleringsføresegner for gnr 15, bnr 4, 8, 18, 22 m. fl., Solnes, Solund kommune (pbl 12-7)

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 06.01.2015 2014/336-165/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato PS 34/15

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer