Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702"

Transkript

1 Saksframlegg BRUK AV SKOLELINUX I TRONDHEIM FORELØ PIG VURDERING Arkivsaksnr.: 04/14702 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Saksfremlegg arkivsak 04/

2 Saksutredning: Bakgrunn I formannskapsmøte den ber formannskapet Rådmannen om følgende: Rådmannen bes gjøre en reell evaluering av "gratis alternativer" når det skal gjøres beslutninger/innkjøp av standardisert programvare. I forbindelse med ankaffelse av kontor programvare (i grunnskolen) bes rådmannen teste ut en løsning med (for eksempel) OpenOffice (evt også Skolelinux) på en av skolene, med evaluering og påfølgende rapportering om erfaringene. I tillegg til pedagogiske og driftsmessige erfaringer fra skolene, bør rådmannen innhente relevant informasjon om totale levetidskostnader ved kommersiell programvare vs. "gratis alternativer". Skolene oppfordres til å melde seg som "forsøksskoler", og den/de skolen(e) som velges får disponere den (eventuelle) økonomiske gevinsten over eget driftsbudsjett. Rådmannen bes avslutte evalueringen innen , og rapportere til formannskapet før videre tiltak iverksettes. Innledning Linux er operativsystem for PC e r. Kontorpakken heter OpenOffice.org og inneholder følgende enheter: tekstbehandler, regneark, presentasjonsprogram, tegning av diagrammer, html redigerer. Skolelinux inneholder de fleste programmene som trengs i skolehverdagen. Dette er nettlesere, tekstbehandler, regneark og en god del pedagogisk programvare. Videre er de viktigste programmene på norsk, nynorsk og samisk. Programvaren er gratis tilgjengelig over internett. Utvikling av programvaren skjer ved at interesserte gir sine bidrag til forbedringer. Denne type programvare er utviklet på ikke kommersiell basis. All koding av programvaren er åpen, og det er derfor enkelt å gjøre tilpasninger i programvaren etter behov. Det er ingen firma eller enkeltpersoner som er eier til programmene. Selve programvaren er altså gratis, men nødvendig datautstyr, installasjoner, kurs, opplæri ng og drift av systemene vil ha en kostnad. Skolelinux er utviklet på dugnadsbasis, men en god del av programvaren utvikles av firmaer som lever av å gi support til disse programmene. Som eksempel på dette så finnes den kommersielle utgaven av OpenOffice.org, Star Office som utvikles og selges av Sun Microsystems. Fakta for å få en reell utprøving av OpenOffice.org / skolelinux ønsket Rådmannen at den / de skolene som ble valgt kun skulle ha denne programvaren tilgjengelig, altså ikke tilgang til kommersiell programvare som f. eks. Microsoft sine produkter. Av to interesserte skoler var det bare Selsbakk som aksepterte denne forutsetningen. Denne avklaringa skjedde i slutten av januar Skolen måtte da kobles fra Elevnett som er standard for de øvrige skolene i Trondheim, og det måtte etableres et eget lokalt nettverk for denne skolen. Flere firma ble bedt om å gi tilbud på etablering av Skolelinux på Selsbakk skole. Firma Linpro ble valgt. Dette firma leverte nødvendig hardware og sto ansvarlig for installasjonen. Installasjonen var ferdig i april. Opplæ ring av personalet og systemansvarlige på skolen var ferdig før sommeren Fra skoleårets start høsten 2003 kunne elevene ta i bruk det nye nettverket med ny gratis programvare. Ø konomi Med en lokal nettverksløsning på Selsbakk skole var det påkrevet å etablere en sentral s kolenettløsning. Skolenett gir skolene tilgang til kommunens infrastruktur for IKT inkl. gratis bruk av internett. Etablering av sentral skolenettløsning har hatt en kostnad på kr Dette gir mulighet for alle skolene til å etablere lokale nettverk som suplement til Elevnett. Kostnader spesifikk for Selsbakk skole: Etablering av lokal skolenettløsning for Selsbakk: kr. Hardware: Egen server, switcher mm: kr Saksfremlegg arkivsak 04/

3 Installasjon: kr ( introduksjonstilbud) Kurs for systemansvarlige og læ rere på Selsbakk: kr Oppfølging og tilpasninger etter installasjonen: kr. Samlet kostnad ca. kr lokalt på Selsbakk kr Med formannskapets vedtak var det ikke skissert økonomiske rammer. Kostnadene med skolenettløsning og hardware er dekket av driftskostnadene for Elevnett, mens kurs er dekket av kompetansemidlene for skolene. Andre økonomiske forhold: Kommunen betaler lisensleie til Microsoft basert på telling av PC e r i Elevnett en gang pr. år. For MS office + frontpage inkl. MS windows koster det 604 kr pr. år pr. PC i leie. Lisenser for programvare på Selsbakk skole ville kostet: 19 PC er x 604 = kr Driftutgifter til Telenor for PC er i Elevnett pr år: 19 x 880 = kr Samlet besparelse på årsbasis på denne skolen utgjør ca kr. Serveren som er installert har kapasistet til å håndtere ytterligere 25 PC er. Med flere PC er og full utnyttelse av serveren ville besparelsene væ rt større. Det har vær t enkelt å bruke ulike PC modeller i Skolelinux nettverket. Dette er svær t positivt og vil kunne gi store besparelser ved at for eksempel gaver med eldre PC er kan nyttiggjøres i skolene. Dette kan gi lengre levetid for PC ene, men samtidig er det større driftsproblemer med eldre utstyr. Programvare med lyd / bilde / animasjoner vil ikke fungere på en tynnklientløsning med gamle PC er. Skolene vil også væ re avhengig av å ha en del nyere utstyr med tykk klientløsning. Med Elevnett løsningen har skolene begrenset ansvar og oppgaver knyttet til drift av PC ene. I en skolelinuxløsning vil skolen måtte ha egne ansatte som har ansvaret for all drift og installasjoner med mer, evt. må disse tjenesten kjøpes eksternt. Kostnadene med dette vil sannsynligvis væ re større enn kostnader med drift og vedlikehold av Elevnett. Selsbakk skole har i denne perioden hatt personer på tiltak og sivilarbeider på skolen som har hatt ansvar for drift av Skolelinux nettverket. Skolen har således ikke blitt belastet ekstrautgifter med eget driftspersonale, noe som normalt vil væ re situasjonen. Det har så langt altså ikke væ rt noen økonomisk gevinst ved denne etableringa på Selsbakk skole hvis man ser etableringskostnadene i sammenheng med de besparelser som er oppnådd på så kort tid. Noen faktorer slår postivt ut økonomisk i forhold til skolelinux løsninger, mens andre ser ut til å kunne gi merkostnader. Det er svæ rt vanskelig å tallfeste dette. Skolelinux løsninger vurderes spesielt i arbeidet med en ny avtale for drift av IKT system for skolene. Ø konomi blir da en faktor i tillegg til funksjonalitet, driftsstabilitet med mer. Funksjonalitet for bruk for lærer e og elevene Vurderingstjenesten ble bedt om å lage en evaluering av funksjonaliteten ved bruk av open office / skolelinux på Selsbakk skole. Rapporten derfra følger som utrykt vedlegg. Hovedpunktene er som følger: elevene kan generelt gjøre det samme med gratisprogrammer som med windows programvare i hovedsak brukes tekstbehandler og internett og det fungerer fint i og med at elevene er mest vant med windows kunne de også tenkt seg dette tilgjengelig på skolen Linux oppleves som mer driftsstabilt enn windows Linux fungerer til formålet og er tilfredsstillende til det systemet er tiltenkt Saksfremlegg arkivsak 04/

4 Ikke all programvare støttes av Linux ( spill med mer) De viktigste programmene i skolelinux finnes på både norsk, nynorsk og samisk. Teknisk løsning Den tekniske vurderinga baserer seg på utsagn fra systemansvarlige på Selsbakk skole. I tillegg refereres det til rapport fra Statskonsult om bruk av skolelinux. Det er også innhentet opplysninger fra IT ansvarlige i Sør Trøndelag fylkeskommune og NTNU, samt fra Orkdal og Brundalen videregående skoler om deres erfaringer med Linux / OpenOffice.org. Selsbakk: skolen har meget gode erfaringer med Linux. kapasiteten på maskinene og serveren er meget god. det er stor driftsikkerhet. Tidsbruken til å drifte selve serveren og det øvrige systemet er svæ rt begrenset. Systemet er meget stabilt. Pedagogiske programmer et utarbeidet med utgangspunkt i Windows, men det er fullt mulig å konvertere de fleste pedagogiske programmene, slik at Linux kan benyttes som operativsystem. Sikkerheten med systemet er godt ivaretatt, da det er en egen server på enheten og at alle terminalene er tynnklienter. Det bidrar til at det blir enklere å vedlikeholde nettverket og samtidig hindre hacking på programvaren som er til disposisjon i systemet. ( Forklaring: tynn klient vil si at programmene kjøres på selve serveren i nettverket og at PC en kun fungerer for overføring av skjermbilde. På tykk klient kjører programmene lokalt på den enkelte PC. ) I følge administrasjonen ved skolen, er kostnadene ved bruk av dette systemet langt lavere enn ved bruk av nåvæ rende Elevnett, men det er ikke foretatt en direkte sammenligning. Både administrasjonen og datateknisk personale opplyser at å drifte Skolelinux på egen enhet vil gi mange fordeler. En av fordelene som nevnes er at datateknisk kompetanse alltid er tilgjengelig. I et pedagogisk miljø, der elever skal utvikle seg innen databruk og datateknologi, vil det væ re åpenbare fordeler at skolen selv har den nødvendige kompetanse for å kunne ivareta disse oppgaver. Et eksternt støttesystem vil i følge ledelsen ved Selsbakk skole ha begrensede muligheter til å ivareta disse oppgaver på en tilfredsstillende måte. IT tjenesten i Sør Trøndelag fylkeskommune: Orkdal videregående skole og Brundalen vgs ( delvis) bruker Linux / open office. Hver skole har sitt eget datasystem som driftes av den enkelte skole. Linux egner seg ikke som sentral løsning for alle skolene da systemet krever meget stor båndbredde. Det er ikke aktuelt å bruke Linux / open office i det administrative systemet da dette vil kreve store tilpasninger av alle fagprogrammene som brukes. Orkdal videregående skole: Har 90 PC er + 40 bæ rbare i Skolelinuxnett og 15 PC er i windowsnettverk. De bærbare fungerer dårlig, men det har mer sammenheng med hastigheten / kapasiteten i trådløs løsningen enn skolelinux. Bruker windowsnettverket for å kjøre en del programvare som ikke fungerer i skolelinux. De gamlepc e ne skolen har fungerer godt i skolelinux. Dette er avhengig av tynnklientløsning og god kapasitet på serveren. Skolen har med skolelinux kunnet øke PCtetteheten for elevene. Skolelinux fungerer godt for de vanligste oppgavene elevene bruker IKT til. Saksfremlegg arkivsak 04/

5 Brundalen videregående skole Har lokalt nett for skolelinux, men bruker windowsnettverk for å kunne bruke fagprogrammene på de ulike studieretningene. Slike fagprogram er oftes programmert for å fungere i forhold til andre windowsprogram. Har en del bærb are PC er. Bruker windows som operativsystem på disse, men med open office som standardprogram. ( Linux har ikke godt nok operativsystem for bærb are PC er) Med en skolelinuxserver drifter de PC er med tynnklientløsning. Dette er en rimelig løsning. Har god erfaring med bruk av Skolelinux. Systemet er driftsstabilt og elevene håndterer bruken av programmene godt. NTNU Enkeltlæ rere og enkeltstudenter har installert Linux / open office på sine PC er, men NTNU har ikke noen strategi for overgang til gratis programvare. Begrunnelsen er at selv om man sparer lisenskostnader blir det merkostnader med tilrettelegging, opplæ ring og brukerstøtte. Samlet vil det derfor ikke væ re noen økonomisk gevinst i dette. Statskonsults rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Skolelinux er et godt produkt for skoler, og tilfredsstiller i all hovedsak skolenes behov. Det er rimelig, stabilt og kan brukes sammen med andre læ ringsplattformer og læ ringsportaler. Skolelinux har tatt handlingsplanen for IKT på alvor og laget et produkt som er tilpasset skolehverdagen og de ressursene skolen har. Konseptet Skolelinux bygger på, med tynne klienter og sentral administrasjon av en tjenermaskin på skolen, forenkler driften og bør i større grad tas i bruk av skolene. Enkelte pedagogiske program mangler på skolelinux, og noen læ ringsplattformer virker dårlige sammen andre nettlesere enn Internet Explorer. Den sentrale opplærin ga av lære re baseres på windows. Dette gjør det vanskelig for skolene å velge noe annet enn windows baserte løsninger. Opplærin ga av lær erne må bli mer fleksibel. Vurderinger Det er tre forhold som er viktig å vurdere i forhold til valg av IKT løsninger for skolene. Det er generelt betenkelig at en leverandør (Microsoft) har tilnæ rmet monopol på levering av operativsystem og kontorprogramvare. Alternativer som f. eks. Linux og OpenOffice.org må ønskes velkommen. Det skaper konkurranse og bidrer til utvikling på sikt som vil komme brukerne til gode. Det andre er økonomi. Kommersiell programvare har en lisenskostnad, mens Skolelinux er gratis. Men det er bare selve programvaren som er gratis. Etablering av nye systemer, datautstyr, kurs, opplæ ring, brukerstøtte, tilpasning av program osv har en kostnad. Det er derfor viktig å se på totalkostnaden i denne sammenheng, ikke bare programvarekostnaden. De fleste skolene i landet er av en slik størrelse og har en geografisk plassering som gjør det nødvendig å etablere nettverksløsninger på den enkelte skole. Trondheim som en storby med fullt utbygd bredbåndstilgang for skolene (etablert 98/99) har helt andre muligheter til å drifte felles IKT løsninger for alle skolene enn de fleste andre kommuner. En fellesløsning for skolene som Elevnett vil sannsynligvis væ re mer økonomisk gunstig enn drift av egne datasystem (Skolelinux) på hver av skolene. Det tredje vurderingskriterium er funksjonalitet. Det er et ønske at elevene har tilgang til datasystemer og programvare som gjør dem i stand til å bruke IKT i læ ringsarbeidet i tråd med retningslinjene i læ replanen. Programvaren i en skolelinuxløsning er god nok til at elevene kan gjøre hoveddelen av oppgavene sine, men det er fremdeles nødvendig med tilleggsløsninger / annen programvare. Saksfremlegg arkivsak 04/

6 Når det er snakk om IKT løsninger for skolene kan man se for seg 3 ulike løsninger: 1) En felles nettverksløsning for alle skolene Rådmannens strategi for etablering av Elevnett som felles løsning for skolene i kommunen var at felles drift av datanettverk for skolene gir stordriftsfordeler fremfor etablering og drift av lokale nettverk på den enkelte skole. ( Det er 54 skoler i kommunen) Felles innkjøp av utstyr og programvare og like systemer på alle skolene forenkler, og gjør driften rasjonell og rimelig. Etablering av Elevnett har bidratt til å jevne ut de store forskjellene det tidligere var mellom skolene på dette området. Det pedagogiske personalet skal i hovedsak konsentrere seg om bruk av IKT i læ ringsarbeidet fremfor å bruke tid til drift av skolens datasystemer. Fra Etablering av Elevnett i 98/99 og frem til 2004 var det ikke økonomi til innkjøp av mer datautstyr eller annen utvikling av Elevnett. Samtidig med en generell rask utvikling av programvare og IKTutstyr og økt bruk av IKT i skolene ble det er gap mellom det Elevnett kunne tilby skolene og det skolene ønsket. En standarisert løsning som Elevnett ga heller ikke skolene mulighet til å gjøre egne tilpasninger / installasjoner i nettverket. Mange skoler har derfor i denne perioden etablert egne lokale nettverk (tilknyttet skolenett eller andre løsninger) Med økt satsing på IKT utstyr i 2004 er 500 av de eldste PC ene i Elevnett skiftet ut, 600 brukbare PC er blir oppgradert og ungdomstrinnet har fått over 600 nye PC er. Sammen med oppgradering av operativsystem og annen programvare i Elevnett + omfattene kablingsarbeid på noen skoler representerer denne satsinga en stor forbedring for skolene. 2) Skolene har ansvar for egne lokale nettverk Egne nettverk på hver skole kan vær e en skolelinuxløsning eller windowsbasert løsning. Med lokale nettverk på hver skole må det etableres løsninger med egne servere og nettverksutstyr. En slik løsning vil gi skolene gode muligheter til å tilpasse nettverk, installere programvare osv som er tilpasset skolens behov. Løsningen krever kompetent driftspersonale på den enkelte skole. 3) Et tredje alternativ kan væ re et felles nettverk + mulighet for egne lokale nettverk. Det er dette alternativet som best samsvarer med situasjonen i dag. Alle skoler har tilgang til Elevnett. ( Unntak: Huseby skole som har eget MAC nettverk) De fleste skolene benytter kun Elevnett som skolens nettverksløsning. Noen skoler har i tillegg skolenettløsning. Dvs at de benytter infrastukturen i Elevnett inkl. internettilgang, men har eget nettverk. Dette er positivt for de skolene som har behov for f. eks. tilpasset programvare for sine elever. Med en slik løsninger det mulig å utnytte stordriftfordelene med en fellesløsning for alle skolene og etablere Skolelinux som tillegg på en del av skolene ( ungdomstrinn?) Med Skolelinux som tilleggløsning ville elevene fått god generell IKT kompetanse ved å forholde seg til flere programvareleverandører, PC tettheten kunne økes betraktlig ved bruk av eldre utstyr, og skolene kunne hatt frihet til lokale installasjoner og utvikle teknisk kompetanse på drift av IKT løsninger. Oppsummering: Bruk av skolelinux har mange fordeler: programvaren er gratis og basert på åpne standarder. elevene kan gratis installere OpenOffice.org hjemme eldre PC er og ulike PC modeller fungerer godt i skolelinuxløsning de viktigste programmene finnes på norsk, nynorsk og samisk virusproblematikken er mindre i Linuxløsninger nettverkene er driftsstabile men det er også ulemper: Saksfremlegg arkivsak 04/

7 man må kjøpe tjenester hvis programvaren skal tilpasses, for drift, brukerstøtte, opplæri ng med mer. skolelinux kan ikke brukes som felles nettverksløsning for alle skolene. Det må etableres lokale servere på hver skole skolelinux vil vær e avhengig av eget driftspersonale på den enkelte skole, evt. kjøp av slike tjenester det er usikkert hvordan utvikling av gratis programvare vil vær e på sikt, og om annen kommersiell programvare tilpasses Linuxløsninger. Det er svæ rt vanskelig å gjøre økonomiske anslag for besparelser og kostnader med bruk av Skolelinux fremfor nåvær ende Elevnett løsning for skolene. Noen faktorer teller på pluss siden og andre på minus siden. Trondheim som storby med et bredbåndsnettverk mellom skolene har en infrastuktur som er lagt til rette for stordrift. En Elevnettløsning vil av den grunn sannsynligvis gi rimeligere driftskostnader enn IKT løsninger lokalt på den enkelte skole. Veien videre Det er viktig å få samlet erfaringer over tid med bruk av skolelinux, både fra Selsbakk skole og fra andre skoler med samme nettverksløsning. Skolelinux er forholdsvis nytt og det er bare 81 skoler i Norge som har registrert seg som skolelinux brukere. Det reelle tallet er sikkert mye høyere. Det er aktuelt å prøve ut Skolelinux på flere skoler i Trondheim, i første omgang som tillegg til Elevnett. Kommunens avtale med Telenor om drift av Elevnett går ut i 2004 (men med mulighet for forlengelse ut 2005) Avtalen med leie av Microsoftlisenser varer ut I forbindelse med anbud på ny driftsavtale har Rådmannen etablert ei gruppe med representanter fra Rådmannen, IT tjenesten og rektorene som arbeider med en skisse for hvordan Elevnett skal utvikles de nær meste årene. Det har væ rt, og vil væ re nær kontakt med andre kommuner om erfaringer med, og valg av fremtidige IT løsninger før nytt anbud for Trondheim sendes ut. I dette arbeidet blir skolelinux løsninger viet spesiell oppmerksomhet Konklusjon: Rådmannen mener at det er viktig å få erfaring med Skolelinuxløsninger over tid, både på skoler i Trondheim og ellers i landet. Rådmannen ønsker mer bruk av Skolelinux, og vil ta initiativ til at flere skoler prøver ut dette, i første omgang som tilleggsløsning til Elevnett. Skolelinux vil også bli vurdert ved inngåelse av ny avtale for drift av skolenes IKT systemer. Rådmannen i Trondheim, Ingrid Finboe Svendsen kommunaldirektør Brage Risstad rådgiver Utrykt vedlegg: Vurdering ved bruk av operativsystemet skolelinux ved Selsbakk skole Saksfremlegg arkivsak 04/

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687 STATUS IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/21687 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen

Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen Erfaringer med oversetting Konvertering, fagsystemer og samvirke Hvordan delta på finansieringen Av Cand.scient Knut Yrvin 11.03.2005. Prosjektleder Skolelinux/OpenOffice Lysark til fri kopiering Erfaringer

Detaljer

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering

Status og nyheter. Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004. Lysark kun til fri kopiering Status og nyheter Av cand.scient Knut Yrvin KOMIT 27. okt 2004 Lysark kun til fri kopiering Hva forvernter brukerne? Sentralisert drift Ressurssparing for skolene med åpen kildekodeløsninger Driftskonsepter

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Erfaringer ved bruk av SCCM for håndtering av bærbare maskiner ved de videregående skoler i Nord-Trøndelag Agenda: Nord-Trøndelag fylkeskommune Historikk, bakgrunn SCCM-prosjektet

Detaljer

Får man det man betaler for?

Får man det man betaler for? Får man det man betaler for? Eller kan man også sette pris på ting man får kastet etter seg? Av Jon Grov, 20. mai 2005 1 av 14 Tema Fri og proprietær programvare. Hvordan kan man vurdere programvarekvalitet?

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

Kostnadsvurdering av IKT-løsninger

Kostnadsvurdering av IKT-løsninger Tittel: Oslo kommune Utdanningsetaten Kostnadsvurdering av IKT-løsninger Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer: 04044 Oslo kommune Vurdering av IT-løsninger PUB-20-04001-JFP-04

Detaljer

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007 Innhold 1. CASE - 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I TRONDHEIM... 2 1.1 RESYMÉ... 2 1.2 BESKRIVELSE AV SKOLENE... 2 1.3 NETTVERKSKRAV OG SIKKERHETSKRAV... 4 1.4 KOMMUNIKASJON MELLOM SKOLENE... 4 1.5 FLERE OPPLYSNINGER...

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE

FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL KOMMUNE Stiftelsen SLX Debian Labs Forskningsparken Gaustadalleen 21 0349 OSLO Oslo 28. mars 2005 Formannskapet Ordfører Tom Christophersen Nittedal kommune 1482 Nittedal FREMTIDIGE IT INVESTERINGER I NITTEDAL

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

Private elev-pc-er - «BYOD»

Private elev-pc-er - «BYOD» Private elev-pc-er - «BYOD» framtidas løsning også i Oppland? 22.08.13 Helge Rabbås, IT-koordinator Dagens ordning for elev-pc-er i Oppland Forsøk med elev-pc startet høst 2006 blanding private PC-er og

Detaljer

Hvorfor. også kjent som Debian edu... Skolefolk og kommuner fra Halden og Østfold 2. februar 2005

Hvorfor. også kjent som Debian edu... Skolefolk og kommuner fra Halden og Østfold 2. februar 2005 Hvorfor også kjent som Debian edu... Skolefolk og kommuner fra Halden og Østfold 2. februar 2005 Av prosjektleder og cand.scient Knut Yrvin 1. feb. 2005 Lysark kun til fri kopiering. Krediter opphavsperson

Detaljer

Programpakken OpenOffice.org

Programpakken OpenOffice.org Programpakken OpenOffice.org Hovedpunkter Bakgrunn for OO Finansiering og utvikling OO i den store verden Funksjonalitet Brukergrensesnitt Utfordringer og fordeler Mine erfaringer Lærerskole + datastudiet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07

Årsrapport IKT for skoleåret 2006/07 Årsrapport IKT for skoleåret 26/7 Kultur og oppvekstetaten mai 27 Årsrapport IKT for skoleåret 26/27 med investeringsforslag for 28-2 Innhold Årsrapport IKT for skoleåret 26/7......... Kultur og oppvekstetaten...

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus.

Tynnklienten og tjeneren må ha et minimum av utstyr koblet til. Diskettstasjon, skjerm, tastatur og mus. 1.Utstyr - oppsett 1. Utstyr og oppsett Målsetninger: 1. Forstå grunnlaget for systemet vi skal sette opp. 2. Få tak i nødvendig datautstyr for gjennomføring av kurset. 2.1. Utstyr Dette kurset skal i

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene?

Sentralisert drift med. Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Sentralisert drift med Hvordan få mest bredbånd og utstyr for pengene? Av Knut Yrivn 10. des. 2004 Hvor kjører programmene - egentlig? Lokalt Datanett Sentralt Hva er en PC? En personlig datamaskin uten

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742

Saksframlegg. Trondheim kommune. ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742 ETABLERING AV UTVIKLINGSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 04/30742 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om omgjøring av Vurderingstjenesten til Utviklingstjenesten til orientering.

Detaljer

Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen mellom "FK gruppen" og Microsoft Norge

Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen mellom FK gruppen og Microsoft Norge Ole-Anders Andreassen 1 av 5 IKT-ansvarlig v/sunndal Ungdomsskole Skoleveien 16 6600 Sunndalsøra 15.12.2005 Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Spørsmål vedrørende samarbeidsavtalen

Detaljer

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN

PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN PC-ORDNINGA I DEN VIDAREGÅANDE SKULEN Kva er PC-ordninga? PC-ordninga kjem frå at alle elevar ved dei vidaregåande skulane skal ha kvar sin berbare PC, til bruk i undervisninga. PC-ordninga går ut på at

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Windows eller Linux. i MinButikk

Windows eller Linux. i MinButikk Windows eller Linux i MinButikk Windows eller Linux Scenario Jeg har startet matbutikken MinButikk og er medlem av ToppKjeden Kjeden har ingen krav til personalsystem så jeg kan fritt velge system selv.

Detaljer

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Når du nå avslutter din skolegang i Sør-Trøndelag fylkeskommune, kan du få med deg Microsoftprogramvare som du har benyttet til odel og eie. Dette krever

Detaljer

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune:

Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Noen nøkkeltall fra Ringerike kommune: Ringerike kommune har 28 385 innbyggere, og er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

BYOD - Bring Your Own Device

BYOD - Bring Your Own Device ekommune BYOD - Bring Your Own Device Eva Mjøvik, Senter for IKT i Utdanningen Bengt Jacobsen, Akershus fylkeskommune Økende trend: Elever i alle aldre eier og har tilgang til privateide PC, nettbrett

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN

MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN MTF-SYMPOSIUM MARS 2011 KJELL GRØNDAHL SEKSJONSLEDER, NEVRO/AUDIO MEDISINSK-TEKNISK AVD. HELSE BERGEN HELSE VEST 4 medisinsk-tekniske avdelinger Organisering er ulik i hvert foretak Helse Vest IKT AS som

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux. Bruk av åpen programvare på fire norske skoler

Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux. Bruk av åpen programvare på fire norske skoler Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og bruk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

en del av Debian edu...

en del av Debian edu... Erfaringer med en del av Debian edu... Sentralisert drift med Skolelinux 2008 Av prosjektleder og cand.scient Knut Yrvin 31. Jan 2008 Lysark kun til fri kopiering. Krediter opphavsperson ved bruk Knut

Detaljer

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09.

Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.1 1.0 Stein Olav Jørgensen 25.09. Avtale nr. 002 Side: 1 av 5 Tjeneste Beskrivelse Kundens ansvar Avtale/kommentar 1 Driftstjenester Administrasjon Basistilgang Basistilgang for sluttbruker er hva sluttbruker minimum trenger av IKTtjenester

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201105956-3 Arkivkode 033 Saksbehandler Ellen Høstmark Bustø Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 19.04.2012 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Enkel guide til Linux

Enkel guide til Linux Enkel guide til Linux Utarbeidet av SPIST( Skolelinux-prosjektet i Sør-Trøndelag) og Skolelinux-prosjektet. Det finnes en nettversjon av denne guiden på Linux-veivseren, http://www.spist.no/veiviseren.

Detaljer

Mars 2014 : Oppsummering/status og veien videre for Win8/Touch prosjektet

Mars 2014 : Oppsummering/status og veien videre for Win8/Touch prosjektet Mars 2014 : Oppsummering/status og veien videre for Win8/Touch prosjektet SOTS sendte inn en søknad juni 2012 om muligheten for et win8/touch prosjekt ved skolen. Søknaden ble godtatt i styringsgruppen

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 20.09.2011. Driftslisensavtale 2011. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2011 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 01.10.2015 Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2015/7443-1 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Prøveprosjekt med nettbrett i skolen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Dette notatet gir teknisk informasjon om hvordan man kan løse problemer dersom BankID ikke virker som det skal. Informasjonen

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Presentasjon på Rogalandskonferansen 2013 Geir Lund, tirsdag 9. april

Presentasjon på Rogalandskonferansen 2013 Geir Lund, tirsdag 9. april Presentasjon på Rogalandskonferansen 2013 Geir Lund, tirsdag 9. april Disposisjon: ASUS VivoTab RT TF600T 10,1" 64 GB Windows RT HP Envy TouchSmart Ultrabook 14" Windows 8 Windows 8 Brukes på: PC Hybrid-PC

Detaljer

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt

Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november. IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt Fremtidsrettet samhandling i skolen CIO Forum Samhandling - 14. november IT-sjef Anders Aagaard Sørby Rådgiver og prosjektleder Anders Langfeldt IT-tjenester i Østfold fylkeskommune for elever, lærlinger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal

for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Digitale ferdigheter for ansatte i skolen i Levanger og Verdal Levanger kommune og Verdal kommune 18.11.2011 rev. April 2014 IKT-plan: Strategidokument Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

RAPPORT. Skolelinux i Nordland fylkeskommune. 12. mars 2004

RAPPORT. Skolelinux i Nordland fylkeskommune. 12. mars 2004 RAPPORT Skolelinux i Nordland fylkeskommune 12. mars 2004 Gjennomføring: itet AS 1 Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen. Kontaktperson: Runar Ingebrigtsen - itet AS, Plassmyra, 8041

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

IKT strategi for skolene i Sandnes.

IKT strategi for skolene i Sandnes. Sandnes Kommune IKT strategi for skolene i Sandnes. Ny IKT organisering Bygget på IKT-strategi 2009-2012 for Sandnes kommune. 2010-2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om planen... 3 Forutsetninger

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html SIKT-seminar i Trondheim Trondheim 11. september 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer, skreddersøm og opphavsrett Brukererfaringer Økonomi Rapport: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html Skreddersøm Åndsverkloven og opphavsrett Produktovervåking «Den digitale kinobilletten»

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Programvarepolitikk for fremtiden Teknologirådets anbefalinger Christine Hafskjold Halden IT-forum, 2. februar 2005 Teknologirådet Uavhengig, rådgivende organ i teknologispørsmål Skal stimulere til debatt

Detaljer

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013 Jara NetBusiness Ny release 15. april 2013 Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 15. april 2013. Det forutsettes at brukerne allerede er kjent med eksisterende funksjonalitet

Detaljer

Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring

Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring Fylkesrådet Arkivsaksnr.: 200500421-11 Arkivkode: 500 FYLKESTINGSSAK 39-2006 Møtedato: 24.04.2006 Gjennomføring av Kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 TILBYDERS BESVARELSE 3 1.1 GENERELT/ DAGENS SITUASJON 3 1.2 NÆRMERE OM

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS Gyldig fra: 01.06.2012 Versjon: 2.10 Introduksjon Timekiosk Installasjon og oppstartstjenester vil hjelpe deg i å komme i gang med ditt Timekiosk system. Installasjonstjenestene

Detaljer

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC

Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Viktig informasjon om Microsoft lisenser og din PC Når du nå avslutter din skolegang i Sør-Trøndelag fylkeskommune, kan du få med deg Microsoft-programvare som du har benyttet til odel og eie. Du kan enten

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 640 H08 Arkivsaksnr.: 14/2864 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2014 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer