HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Mari Gamst for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Halvard Holst-Olsen for Oddny B. Eilertsen Bjørg Alvestad for Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Konstituert rådmann Are H. Solvang Konsulent Odd Michelsen som sekretær Ordfører Geir A. Iversen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/05 05/00227 REFERATER 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS 0012/05 05/00058 TILBUD OM KJØP AV AKSJER I SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS 0013/05 05/00087 VIDEREFØRING REHABILITERING BREIVIKBOTN SKOLE MED SVØMMEBASSENG

2 0014/05 05/00004 KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET 0015/05 05/00006 PROSJEKTET GODE KOMMUNALE TJENESTER 0016/05 04/00314 Unntatt offentlighet ANSETTELSE AV RÅDMANN - KOS /05 05/00170 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN JORDLOVEN /05 04/00204 REGULERINGSPLAN FOR RISVÅG ØST Møtet startet med åpen time. Keth Olsen stilte spørsmål om havneavgifta i Breivikbotn. Fiskerne mener at avgifta er grei, men da må forholdene være lagt til rette. Det er ikke brøytet og søppelcontainere er fulle. Ordfører svarte at han har vært i kontakt med fiskerne, og fikk selv se at det var dårlig brøytet og fulle søppelcontainere. Har vært i kontakt med Administrasjonen, og det vil bli iverksatt ting for å få dette i orden. Keth Olsen stilte spørsmål om dette med pendling mellom stedene for å komme på jobb. Vil arbeidstakere bli trukket i lønn når de må dra med kolonnen? Konstituert rådmann svarte at hvis Kommunestyret ønsker retningslinjer for dette så må det utredes. Ordfører svarte at saken burde vært drøftet på nytt i Arbeidsmiljøutvalget. Hanne Nilsen stilte spørsmål om brannsikkerheten på Helsesenteret. Hva vil man gjøre med dette? Ordfører svarte at han ikke har rukket å få snakket med Administrasjonen om dette. Brannsjefen jobber med dette med sikkerhet. Det vil bli tatt tak i dette så fort som mulig. Keth Olsen stilte spørsmål om brøyting av de kommunale vegene. Snøen blir brøytet opp i store dunger. Ordføreren svarte at det finnes kontrakter for de som skal utføre brøyting for kommunen, men han kunne ikke si om det stod noe om at opphopet snø skulle fjernes. Teknisk etat vil følge opp dette. Hanne Nilsen lurte på hvem som har ansvaret for branntilsynet.

3 Konstituert rådmann svarte at brannsjefen har ansvaret for branntilsyn, og at kompetansen er kjøpt av Tromsø kommune. Hanne Nilsen lurte på hvorfor ikke den kommunale vegen til hennes hus ikke blir brøytet. Hun hadde fått beskjed da hun kontaktet teknisk etat om at denne var strøket fra brøytekartet. Videre ønsker hun beskjed når kommunale veger blir strøket fra brøytekartet. Konstituert rådmann svarte at det ble gjort en del endringer når det gjelder snuplasser. Beklager videre at brukere ikke er blitt varslet. Per M. Jensen lurte på om det var bevist at det ble kjørt opp store dunger med snø, sånn at det ville bli utbetalt ekstra for å fjerne dette. Videre sa han at brøytinga på Sørvær har vært for dårlig i vinter. Ordfører svarte at teknisk etat har tatt tak i dette. Han er ikke sikker på hvordan brøytekontraktene er utformet, og om det skal fjernes snø som har hopet seg opp. Han mener videre at eldre og uføre bør få et bedre tilbud. Han har vært i kontakt med Administrasjonen om hvordan dette kan løses. Hanne Nilsen tok opp dette med den dårlige servicen fra FFR. Hun mente også at ordføreren burde få til en samtale med FFR. Ordføreren svarte at det er Fylkeskommunen som lager kontraktene. Han har vært i kontakt med Thias og bedt han om å ta opp denne saken. Ordføreren svarte videre at Stig Solheim ved FFR viser til at de gjør som kontrakten tilsier. Ordføreren mente at det var en for dårlig kontrakt som var satt opp. Hanne Nilsen sier at hun forventer at det er informasjonsplikt, og at det ikke har noe med en kontrakt å gjøre. Varaordfører svarte at Fylkeskommunen har en informasjonsplikt. Ordfører mente at hvis FFR ikke prioriterte Hasvik kommune så burde andre få dette. Sak 0012/05 og sak 0013/05 utgår da disse er blitt behandlet i Formannskapet Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

4 MØTEBOK Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00227 Sak 0010/05: REFERATER Faglig tilråding: 1) 05/ ADM/KKA/GMJN /05 Midt-Finnmark Likningskontor SPØRSMÅL OM SKATTEPLIKT FOR KOMMUNEN VED DELTAKELSE I SELSKAPET 2) 05/ ADM/SAADM/GAI U /05 Norges Kystfiskarlag avd. Lopphavet FISKERIBEDRIFT- SØRVÆR 3) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Finnmark fylkeskommune SAKSLISTE FYLKESUTVALGET 1. MARS ) 05/ ADM/SAADM/AHS K /05 Arbeiderpartiets stortingsgruppe BREV AV OM VRAKET MURMANSK 5) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Norut NIBR Finnmark GODE KOMMUNALE TJENESTER FOR FINNMARKS BEFOLKNING OG NÆRINGSLIV 6) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Alfred Berg ABN AMRO ALFRED BERG ABN AMRO 7) 98/ ADM/SAADM/GAI FDA /05 Fylkesmannen i Finnmark HABILITET VEDR. DAGLIG LEDER AV HUT 8) 05/ ADM/SAADM/AHS U /05 Sørøya Havfiskesenter AS v/anne Mathisen Harder OVERHOLDELSE AV RØYKELOVEN I SKJENKELOKALE 9) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 Norut NIBR Finnmark

5 ROBUSTHET UNDER FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR I FINNMARK- SAMMENDRAGSRAPPORT 10) 05/ ADM/SAADM/AHS M /05 Vest-Finnmark Regionråd NOU 2004:26 HJEMFALL. UTTALELSE 11) 05/ TEK/TEKADM/AJ M /05 Vefas IKS PROTOKOLL STYREMØTE 21. FEBRUAR ) 05/ ADM/SAADM/AHS X /05 aetat Vadsø TENDENS TIL NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN FOR FINNMARK 13) 05/ ADM/SAADM/AHS /05 KS VS: PRESSEMELDING FRA KS- KS LANDSTYRE GÅR INN FOR STERKERE REGIONER 14) 05/ ADM/SAADM/AHS 255 Hasvik formannskap KJØP AV AKSJER I ARCTIC SOUS-VIDE PRODUCTS AS 15) 05/ TEK/TEK/ADM/AJ 113 Hasvik formannskap NASJONAL TRANSPORTPLAN ) 05/ ADM/KKA/GMJN 614 Hasvik formannskap VIDEREFØRING REHABILITERING BREIVIKBOTN SKOLE MED SVØMMEBASSENG Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig. Saksutredning: Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Geir Adelsten Iversen Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00058

6 Sak 0011/05: ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Faglig tilråding: Forslag fra Hasvik Arbeiderparti: HAP finner det betenkelig at denne saken kommer opp på sakskartet all den tid den ikke har vært til politisk behandling. På bakgrunn av dette ber Arbeiderpartiet om at saken utsettes inntil saken har vært til politisk behandling. Det ble votert over forslaget fra Hasvik Arbeiderparti. Forslaget falt med 9 mot 6 stemmer, og Kommunestyret vil gå videre med saken. Forslag fra ordfører Geir A. Iversen: 1. Hasvik kommunestyre gir firmaet Alfred Berg i oppdrag å gå ut i markedet for å sjekke prisen/prisnivået for kommunens aksjer i Hammerfest Energi ved et evt. salg. 2. Formannskapet skal være kommunens rådgivende gruppe i kontakten med firma Alfred Berg i den videre prosess fram mot evt. salg. 3. Når alle tilbud ligger på bordet skal saken tilbake til Kommunestyret for en avgjørelse om et salg eller ei. Fellesforslag fra Høyre og Arbeiderpartiet: 1. Hasvik kommunestyre avviser ikke et mulig framtidig salg av kommunens aksjepost i Hammerfest Energi. Før et evt. salg vurderes, forutsetter Kommunestyret at alle sakens sider blir belyst, herunder at samtlige berørte parter blir hørt og vurdert. Kommunestyret setter også som betingelse at de samfunnsmessige konsekvenser av et salg belyses og framlegges for Kommunestyret. 2. Før et evt. salg av aksjepost i Hammerfest Energi evt. realitetsbehandles, må det utarbeides strategier som legger føringer for hvordan de tilførte midler fra salget skal nyttes. Det ble votert mellom forslaget fra ordfører Geir A. Iversen og fellesforslaget fra Høyre og Arbeiderpartiet. Vedtak: Forslaget fra ordfører Geir A. Iversen ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Protokolltilførsel: 1. HAP finner det svært betenkelig og kritikkverdig at ordføreren går til media og signaliserer et ønske fra Hasvik kommune om utsalg av aksjeposten i Hammerfest Energi AS dette uten at spørsmålet er forankret i vedtak eller debatt i ansvarlig politisk fora. Utspillet er sågar direkte i strid med utredningen til kommunestyrets vedtak om økonomiplanen, der det uttrykkes at alle prosjektene, også evt. salg av aksjene i HE as, skal være politisk forankret. 2. Til overmål engasjerer ordføreren et konsulentfirma for å gjøre en verdivurdering. Firmaet skal for denne ha godtgjort kr. om det blir gjennomført et salg. Dette er en økonomisk avtale gjort uten politisk ryggdekning og langt utover de

7 fullmakter som ordføreren har i medhold av reglement. Om han har støtte fra egen partigruppe, gir det ingen unnskyldning for at han arrogant overser den politiske opposisjonen, som til overmål kan utgjøre et flertall i kommunestyret! 3. HAP ser at det senere kan oppstå en situasjon det bør vurderes i første omgang å legge ut aksjeposten for intentivt salg. Men akkurat nå synes det fullstendig meningsløst å gjøre dette utspillet. Dem fremtidige verdien til Hammerfest Energi as vil i svært stor grad bli påvirket av utfallet til saker som nå er på gang: a) Gasskraft med CO2 håndtering. Hammerfest Energi as har bl.a. royalty på den renseteknologi som SARGAS har lagt til grunn for prosjektet. Om dette lykkes og teknologien deretter blir brukt i Grenland og evt. videre, vil denne avtalen etter hvert bli gullkantet for HE og dermed også for Hasvik kommune. b) Fusjon og emisjon. Den prosjekterte fusjon og emisjon med Næring & Energi as, Barents NaturEnergi as og EC as og den planlagte virksomheten til datterselskapet BNGass as, der Hammerfest Energi as har betydelige aksjeposter, kan i stor grad påvirke verdien av Hammerfest Energi as alt avhengig av hvordan disse selskapene lykkes med sine planer. c) Sørøyegget. I Næring & Energi as er etableringa av Sørøyegget sentral, og prosjektet vil også ha sin plass i New Company. Hammerfest Energi as med Svein Fredriksen i spissen har vært pådriver for å få Sørøyegget realisert. Hvorvidt et evt. salg av Hasviks aksjer vil forkludre realisering av dette prosjektet med arbeidsplasser, vil bare fremtida vise. 4. HAP krever at Hasvik kommunestyre får fullt innsyn i de prosesser som skjer i styret i Hammerfest Energi as. Hasvik kommunestyre er gjennom ordførerens unndragelse av informasjon fratatt muligheten til å danne seg et saklig bilde av de pågående prosesser i Hammerfest Energi as og dermed også muligheten til å påvirke viktige beslutninger. Det er totalt uakseptabelt at ordføreren foregriper viktige politiske beslutninger, og fremstiller saka i media som om han har politisk ryggdekning for sin syn. På vegne av HAP v/gruppeleder Siv O. Gamst Saksutredning: ble formannskapet orientert av Trond Thomson fra firma Alfred Berg ABN AMRO. Skriv fra ordfører: Hasvik kommunes utvikling og Arvesølvet

8 Det er positivt at folk engasjerer seg i framtida til Hasvik kommune. Vi som sitter i kommunestyret kjenner inngående kommunens utfordringer. Hasvik kommune har hatt og har store utfordringer på mange felt. Vi er vel alle enige om at noe må gjøres. Kommunen mistet i 2004 rundt 10 båter. Enten ved konkurser, salg eller kondemneringer. Dette er alvorlig for en liten kommune! Rekrutteringskvoter for eventuelt nye unge fiskere finnes ikke. Skal en ungdom få seg båt med kvote, så må det betales svimlende summer. Det er få ungdommer som har rygg til å betale rundt 1.mill for ei sjarkkvote. Hasvik kommune har retningslinjer for hvordan en kan støtte/låne midler for å dekke inn egenandelen til folk som skal kjøpe båt. Vi har ikke hatt midler til å kunne opprette flåtefond. Vi har over år opplevd at kommunen har mistet mye folk fra kommunen. Årsaken til dette er etter min mening at vi har få arbeidsplasser i kommunen. Vi sliter i tillegg med tidligere underskudd. Alt av penger som kommunen får inn går til drift av kommunale tjenester. Vi oppnådde i 2004 et overskudd i drifta på ca 1.5 mill. Året før hadde vi et underskudd på drift med ca. 5. mill. Dette viser at vi er på rett vei. Vi har fortsatt en alt for høy arbeidsledighet i kommunen. Hvordan vi nå skal få til utvikling er avhengig av at vi får drift i anleggene i Sørvær og Hasvik. Som ordfører er jeg opptatt av å få varige og flest mulig arbeidsplasser. Utfordringa i tillegg blir å se på hvordan vi framover kan sikre oss inntekter utover det vi kan få fra staten. Måsøy kommune har sikret seg inntekter ved at de får ca 2.mill årlig fra vindkraftanlegget som er på Havøygavelen. Disse pengene kan de bruke til bl.a. næringsutvikling. Hasvik kommune kan også få vindkraft, noe som også kan sikre oss en del inntekter framover. Når det gjelder et framtidig salg av aksjene i Hammerfest Energi så har dette foregått åpent og greit. Folk i Hasvik kommune har rett til å vite hva slags verdier aksjene representerer. Mitt styreverv i Hammerfest Energi er ikke til hinder for å vise hva slags muligheter kommunen kan ha ved å eventuelt selge aksjene. Kommunestyret har godkjent at vi skal se på disse mulighetene og Adm.dir Svein Fredriksen i Hammerfest Energi er orientert og det samme er styreleder Hans M. Ellingsen. Vi kjører et åpent løp. Verdifastsettelse av kraftselskap vil du kunne få gjort av konsulentfirma som driver innen kraft. Hasvik kommune har mottatt kr i aksjeutbytte de siste 10 år. Dette gir oss et snitt på kr pr. år. Dersom vi selger aksjene for 50.mill. og tar ut renter på ca 6 prosent så vil vi kunne ta ut ca. 3. mill pr år. I løpet av 10 år ville dette gitt oss 30 mill. Hovedbeløpet må da sikres slik at det er renteutbytte som vi da kan bruke til båter, kultur og næringsutvikling. Hovedbeløpet bør sikres slik at pengene for all tid kan brukes av våre etterkommere. Når det gjelder Sørøyegget så kommer det uavhengig om vi er aksjeeier eller ikke. Linjer og strøm i kommunen er det konsesjoner på og det vil ikke bli dårligere tilbud om vi er eier eller ikke.

9 Hasvik kommune skal jobbe for å tilrettelegge for innbyggere i kommunen enten det er i gjennom HUT eller andre kommunale organ. HUT har brukt ca. 9.mill kr. over 2 år til næringsutvikling. Det første året ble det brukt penger til å skape optimisme, mens vi nå har spisset det mot næring Ellers så håper jeg at vi skal få til en positiv utvikling i Hasvik kommune og at vi skal klare å overleve som egen kommune. Dette krever at vi får orden på økonomien og at utgiftene står i stil med inntektene. Overføringssystemet fra stat til kommune er ikke gunstig når vi er kommet i en slik stilling som vi er befolkningsmessig. Det å skape arbeid på land og sjø blir/er det viktigste vi gjør. Flåten i Hasvik kommune er rota i dette samfunnet og det er grunn til å rope varsku dersom utviklinga på flåtesida ikke endres. Foreslår at vi fortsetter arbeidet med å utrede mulighetene for å skaffe oss kapital ved å selge aksjene i Hammerfest energi. Rett utskrift: Odd Michelsen N O T A T Til: Hasvik Arbeiderparti v/gruppeleder Siv O. Gamst Fra: Ordfører Kopi: Kommunestyret Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/ / ADM/SAADM/GAI FORHOLDET MELLOM DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE LEDELSEN I HASVIK KOMMUNE Viser til grunngitte spørsmål mottatt mandag 14. januar.

10 1. Dette er en sak som ordfører gjentatte ganger har diskutert med adm. og kommunestyret. Saken har også vært diskutert i adm. utvalget ut fra et tilbud fra et konsulentfirma. Adm. utvalget sa da at det konseptet for møte/prosess som var skissert, var for omfattende. Tidligere rådmann Børje Alander sa at han ikke forsto årsaken til vedtaket og han var heller ikke særlig interessert i å få gjennomført et slikt møte. Det har selvfølgelig ingenting med manglende vilje eller evne til å følge k-styrets vedtak av 10. mai 2004, men heller et spørsmål om tidspunktet var det riktige. Dette fordi 2/3 deler av den daværende administrative ledelse i mellomtiden har sluttet og flyttet fra kommunen. Stabil ledelse i en slik prosess er viktig. Når vi nå snart forhåpentligvis får på plass en ny rådmann, vil det etter min mening være naturlig og ta tak i problemstillingen på et prinsipielt grunnlag. Jeg regner jo med at dette var HAPs intensjon? Etter møtet i adm. utvalget har jeg vært i kontakt med KS v/ Jens Edvard Grenersen om mulighetene for å få til et opplegg som kan gå som folkevalgtopplæring.(spare penger) Skal ha et møte med KS 31.mars for å spikre et opplegg som kan gå 15. april. KS vil kunne følge prosessen, dersom dette blir resultatet fra denne første samlingen. 2. Ang. skriv fra varaordfører: Dette anser ikke ordfører som en sak da dette er opp og avgjort. Forhandlingene er gjennomført og underskrevet. Jeg forholder meg til det som er realiteter. 3. Ang. hvorfor brev ikke er lagt fram for k.styret: Dette er en sak hvor det har vært en feil fra adm. si side. Som dere tidligere er informert om, så har det vært en god del saker som har vært forsvunnet. Det er overhode ikke ordførerens intensjon å holde kommunestyret uvitende om saker som er naturlig å informere kommunestyret om. Geir Adelsten Iversen Ordfører Torunn Pettersen stilte spørsmål om etikk og moral i Kommunestyremøtene, og om ikke dette skulle gjelde alle i Kommunestyret. Hun har observert at det har vært en del skittkasting i noen møter. Ordføreren svarte at etikk og moral gjelder alle politikere og at han vil skjerpe inn dette.

11 Torunn Pettersen fikk innvilget permisjon. Keth Olsen tiltrådte som vara. Målfrid Hansen fikk innvilget permisjon. Jan S. Olsen tiltrådte som vara. MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 05/00004 Sak 0014/05: KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Ordførerens forslag: Ordførerens forslag i kommunestyremøte: Kommunestyret i Hasvik kommune vedtok følgende uttalelse:

12 Hasvik kommune har deltatt aktivt i debatten om fremtidens kommunestruktur kommuner med ansvar for egen utvikling. Hasvik kommune ønsker å bestå som egen kommune også i et fremtidig perspektiv. Effektivisering og modernisering av kommunens drift og utvikling ønskes gjennomført ved et sterkt samarbeid i Vest-Finnmark regionråd. Dersom den videre prosessen skulle medføre at det åpner for kommunesammenslåing også for vårt vedkommende, ser kommunen Hammerfest og Hasvik som et mulig samarbeidsprosjekt. Dette forutsetter at Sørøyveien blir en realitet. Dette på bakgrunn av geografiske forhold, faktisk bosetting og mulig infrastrukturutvikling. Hasvik har over år hatt en tilknytting til Hammerfest. Forslag fra Hasvik Arbeiderparti: 1. Hasvik kommune skal bestå som egen kommune ut fra sin geografiske beliggenhet. 2. Der det er tjenelig for Hasvik kommune skal vi ha et interkommunalt samarbeid. Det ble votert mellom forslaget fra ordføreren og forslaget fra Hasvik Arbeiderparti. Vedtak: Kommunestyret vedtok ordførerens forslag med 9 mot 6 stemmer. Protokolltilførsel: Hasvik Arbeiderparti ønsket en mer aktiv tverrpolitisk prosess om kommunestrukturprosjektet ble Kommunestyret orientert om prosessen, og etter dette har saken ikke vært tatt opp som egen kommunestyresak. Innbyggerne i kommunen har ikke fått informasjon og muligheter til å si noe om hvordan de vurderer fremtiden til kommunen med og uten sammenslåing. Behandlingen av prosjektet skal være sluttført på kommunenivå i slutten av mars. Ut fra dette er eneste mulighet å foreta et vedtak i Kommunestyret i dag P.g.a. manglende grunnlag for å foreta en totalvurdering av prosjektet vil Hasvik Arbeiderparti konkludere med at Hasvik kommune skal fortsette å være en egen kommune også i fremtiden. Rett utskrift: Odd Michelsen

13 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/00006 SAK 0015/05: PROSJEKTET GODE KOMMUNALE TJENESTER Faglig tilråding: Ordførerens innstilling til kommunestyret: Rapporten Gode kommunale tjenester for Finnmarks befolkning og næringsliv tas til orientering. Vedtak: Kommunestyret vedtok ordførerens innstilling. Enstemmig vedtatt. Rett utskrift: Odd Michelsen

14 MØTEBOK Saksbehandler: Yvonne L. Brasøygård Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 04/00314 Unntatt offentlighet 6 Sak 0016/05: ANSETTELSE AV RÅDMANN

15 MØTEBOK Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: V00 Arkivsaksnr.: 05/00170 Sak 0017/05: DELEGERING AV MYNDIGHET TIL RÅDMANNEN JORDLOVEN 12 Faglig tilråding: Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å fatte vedtak i søknader om deling av eiendom etter jordloven, jfr. jordloven 12. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Kommunestyret vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: I skriv datert ber landbrukskontoret i Kvalsund om at Hasvik kommune delegerer myndighet til å fatte vedtak i alle søknader om deling av eiendom etter jordloven 12, 2. ledd. Pr. i dag har landbruksforvaltningen delegert myndighet til å uttale seg om deling av parseller under 2 dekar. Dersom det søkes om deling av parseller over 2 dekar må høringsuttalelsen i henhold til delegeringsfullmakten behandles politisk etter Jordloven. Det vil i praksis si at det samme politiske organet først skal behandle høringen etter Jordloven for i siste omgang sluttbehandle den samme delegeringssaken etter Plan- og bygningsloven.

16 Kap. V. Deling av landbrukseigedom 12. Deling Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. Rett utskrift: Odd Michelsen

17 MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/00204 Sak 0018/05: REGULERINGSPLAN FOR RISVÅG ØST Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven 27-2, punkt.1 forslaget til reguleringsplan for Risvåg Øst friluftsområde. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Med den Foreslåtte reguleringsplanen for Risvåg Øst ønsker vi å omdefinere bruken av Risvåg Øst, fra et tidligere grustak (nå ute av drift) til et fremtidig friluftsområde. Det er tenkt etablert tre nye kjern i dette landskapet, med utgangspunkt i de forsenkningene som i dag utgjør masseuttaket. I og med området er så tilgjengelig som det er med sin nære tilknytning til riksvei. Ser vi her for oss muligheten for å lage fiskeplasser for rullestolbrukere langs kjernet nærmest vei. Videre planlegges det et parkareal. Det er tenkt som et område hvor det settes ut benker, etableres grillplass og hvor det settes opp Info- tavler som beskriver Risvåg - dalens geologi, økologi og historie. Teknisk etat v/undertegnende håper dette tiltaket vil gi dette landskapet tilbake noe av dets opprinnelige preg. Med den foreslåtte planen vil dette området forhåpentlig fremstå som en perle i Risvågdalen

18 Dette tiltaket vil generere biologiske mangfold i et området som lenge har båret tydelig preg av menneskelig aktivitet. Det å sette denne planen ut i livet vil medføre en god del flytting av masse. Blant annet for å etablere vannbassengene. Denne masen vil bli brukt til å lappe eksisterende sår i dette landskapet. Det vil bli nødvendig å etablere nye elveløp med utspring i Risvågelva, for å forsyne disse vannbassengene med vann. Det skal også tilrettelegges for funksjonshemmede i form av vei et stykke inn i området og parkeringsplass Samtidig vil det bli etablert fiskeplasser for rullestolbrukere ved dammen nærmest veien. Eksisterende avkjørsel fra fylkesvei er tenkt brukt for å gjøre området tilgjengelig for bil. Det vil bli etablert en parkeringsplass i tilknytning til denne i dag eksisterende veien. Administrative bemerkninger: Planforslaget er lokalisert til et område som hovedsakelig er Statsgrunn (Gnr. 16 Bnr. 1 ), men den omfatter også en liten del av eiendommen Gnr. 16 Bnr. 91. Verken Staten jordsalgskontor eller Hjemmelshaver til eiendommen gnr. 16 bnr. 91 har noen motforestillinger eller bemerkninger til planforslaget. Planforslaget er sent på høring til alle eksterne høringsinnstanser. De eneste instanser som hadde noe å bemerke var Statens Vegvesen og NVE. Innsigelsen til Vegvesenet er tatt til følge på dette planforslaget. NVE krevde en konsekvensutredning. Den ligger ved dette planforslag. NVE vil videre bistå oss i utarbeidelsen av tiltaksplanen. Saken har ligget ute til offentlig ettersyn fra dato til dato det er ikke kommet inn noen innsigelser til planforslaget i denne perioden. Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan kart 2. Kopi av uttalelse fra NVE 3. Kopi av uttalelse fra Statens vegvesen 4. Kopi av uttalelse fra Reindriftsforvaltningen 5. Kopi av uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling 6. Kopi av uttalelse fra Jordbruksjefen i Hasvik kommune 7. Kopi av uttalelse fra Sametingets miljø- og kulturvernavdeling 8. Kopi av konsekvensutredning av Risvåg Øst. Rett utskrift: Odd Michelsen

19 Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 16. mars 2005 MØTET HEVET! Keth Olsen og Harald Isaksen ble sammen med ordføreren enstemmig valgt til å underskrive protokollen. Keth Olsen (s) Geir A. Iversen (s) Harald Isaksen (s)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN Gáivuona suohkan Sak 0071/06 Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0071/06 06/00217 SØKNAD OM ETABLERINGSSTØTTE 0072/06 06/00794 SØKNAD OM STIPEND - ETABLERERSKOLEN 0073/06 06/00753 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer