Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal"

Transkript

1 2012 Hovedprosjekt: Etablering av bygningsmessig basis for samlokalisering av bedrifter i Susendal Å skape en basis for vekst i distriktene fordrer at enkeltaktører som allerede har lyktes tar grep for å stimulere til nye suksesshistorier.

2 INNHOLD Innhold 1. MÅL OG RAMMER BAKGRUNN INNLEDNING INITIATIVTAKERE PROSJEKTMÅL OPPGAVEOMFANG OG AVGRENSNING ORGANISERING LEDELSE AV FORPROSJEKTET ØVRIGE ROLLER STYRINGSGRUPPE BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER BESLUTNINGSPUNKTER (BP) OPPFØLGING MILEPÆLER (M) RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING KRITISKE SUKSESSFAKTORER KVALITETSSIKRING GJENNOMFØRING HOVEDAKTIVITETER TIDS- OG RESSURSPLANER GANTT SKJEMA FOR PROSJEKTET I 2010/ ØKONOMI KOSTNADER FINANSIERING

3 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Daleng Scooter & Service AS har siden oppstarten hatt en jevn vekst og vist god inntjening. Innehaveren har i mange sammenhenger blitt dratt frem som en vellykket gründer og samfunnsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette har resultert i et betydelig antall utmerkelser både innen sin egen bransje og generelt, blant utmerkelsene kan bygdeutviklingsprisen 2004 og 4 snowmobile dealer of the year i perioden nevnes. Bedriften har i tillegg mottatt «årets nye forhandler 2002», International snowmobile best growth, «gullringen» fra Polaris, kun tre andre forhandlere i scandinavia har tidligere mottatt denne prisen. Mer info om bedriften kan ses på bedriftens hjemmeside det gjøres oppmerksom på at noe av informasjonen på hjemmesiden ikke er oppdatert. Daleng Scooter & Service ble etablert i 2000 og er i sin helhet eid av Vidar Daleng. Bedriften har pr en akkumulert egenkapital på ca 1,8 millioner kroner. Firmaet har siden oppstarten levert overskudd på drift og gradvis akkumulert egenkapital som det fremgår av vedlagte regskapshistorie. Selskapet har i det siste året jobbet med å skille ut driftsdelen av selskapet i et aksjeselskap. Denne prosessen er i sluttfasen og vil resultere i at bygg og enkelte maskiner fortsatt vil være eid av enkeltmannsforetaket og at enkeltmannsforetaket vil administrere dagens og fremtidens bygningsmasse og levere enkelte tjenester som eksempelvis vedlikehold av scooterløypene i Hattfjelldal. Enkeltmannsforetaket vil være eier av det planlagte bygget og administrere utleie til de andre bedriftene som er beskrevet i planen. Suksessfaktorene for satsingen har vært flere, men bedriften har hatt et fokus lokale forhold og lokal arbeidskraft. Innen bransjen har bedriften et godt renome og har lyktes med å skape en vital bedrift i et område som har begrenset øvrig næringsliv. Bedriften har videre bevist at det er mulig å lykkes innen sitt felt i et område som ikke ligger sentralt. Susendal er en utkant i Hattfjelldal og ligger ikke sentralt i forhold til offentlig infrastruktur eller markedet som helhet. Det er imidlertid flere aktører i området som ønsker å etablere næringsvirksomhet i området innenfor mekanikk og anleggsbransjen. Daleng Scooter ser derfor på muligheten for å etablere et felles næringsareal i samband med eksisterende bygg for å skape et næringsmiljø i bygda. Lokalt er landbruksnæringen dominerende og en av aktørene er en landbuksutøver som ønsker å ha lager/verksted i samme bygget. Etableringen av et felles bygg vil også åpne for muligheten for å ha en felles administrasjon som kan ivareta bedriftenes behov og være en arena for kunnskapsoverføring. Bedriftene som etableres er foreløpig relativt små og vil ha behov for administrativ handlingskraft, bedriftene vil kunne samarbeide på flere felt og danne et grunnlag for erfaringsutveksling som vil være uvurderlig i lokal sammenheng. I og med at de andre bedriftene er i en etableringsfase er det naturlig at Daleng Scooter er eier av bygget og tar den risikoen som følger etableringen. Daleng Scooter er en relativt robust bedrift som er etablert innen sitt felt, bedriften er derfor den av 3

4 aktørene som har best mulighet for å etablere alternativ virksomhet i på arealene dersom noen av bedriftene faller fra eller på annet vis ikke lykkes i sin satsing. De aktuelle bedriftene som planlegger å etablere seg i arealet er: Daleng Scooter har behov for større areal for sin virksomhet, dette er aktualisert ytterligere i og med at bedriften har hatt skade på et mindre lager som ble totalskadd på grunn av snøtrykk foregående vinter. Det er derfor avgjørende at et nytt bygg kan oppføres inneværende år. Det er klarert med forsikringsselskap at forsikringssummen kan inngå som egenkapital i et nytt bygg som skissert i denne planen. Bedriften har ekspandert jevnt helt siden oppstarten i 2000 og har behov for flere funksjoner i relasjon til dagens drift. Sommerlager for snøscootere er et behov som også sikrer aktiviteten i bedriften i og med at lager også omfatter sesongvedlikehold. Dette bidrar til at årshjulet i bedriften blir mer komplett med mer arbeid på sommeren som tradisjonelt forbindes med lavere aktivitet. Videre er det planlagt et landbruksverksted som kan utføre tjenester mot landbrukssektoren, i dag utføres det i mindre grad slikt arbeid. Grunnen til at denne typen arbeid ønskes flyttet ut fra dagens arealer er at vedlikehold av traktorer og landbruksverktøy er plass- og tidkrevende og i mange tilfeller er til hinder for kjernevirksomheten som er vedlikehold og modifisering av snøscootere og ATV kjøretøy. En lokal mekaniker ser muligheten for å etablere en linje som kan gjennomføre periodisk EU kontroll på biler i denne delen av kommunen. Det er etter alt å dømme underdekning på denne tjenesten lokalt og det er grunn til å tro at det i kommunen er behov for å etablere et større tilbud innen dette segmentet. Gründeren bak denne etableringen er Lars Erik Bråten som i en årrekke har jobbet som mekaniker i Hattfjelldal. Susendal bygdeservice AS er en annen bedrift som er under etablering og vil ha sin aktivitet i bygget. Dette selskapet har spisskompetanse innen stilas og anleggssektoren. Bedriften er registrert og delvis i drift. Bedriften er den eneste i landsdelen som innehar kompetanse på såkalte hengestilas som benyttes blant annet ved utbedringer av broer. Bedriften har også kompetanse på «Tak over tak» som benyttes ved restaurering av hus eller som midlertidig lagerareal. Det tas også sikte på å etablere utleiemuligheter for enkelt anleggsutstyr i nærområdet. Bedriften vil i sin virksomhet dra nytte av nettverket til Daleng Scooter & Service AS i tillegg til nettverket til gründeren Tomas Børgefjell som har utdannelse og lang yrkeserfaring i bransjen. Den fjerde bedriften som er aktuell er en bonde som her behov for mer lager/verkstedareal og som ønsker å leie areal i bygget. Det er etter det bedriften kjenner til en villet utvikling at det skapes næringsklynger og at dette kan finansieres delvis fra virkemiddelapparatet. 4

5 1.2. Innledning Bedriftene i klyngen ser muligheten for å skape en felles arena for vekst i Susendal. Susendal er en utkant i Hattfjelldal kommune der næringslivet domineres av primærnæringene. Det har imidlertid etablert seg et betydelig antall yngre personer i bygda som enten pendler til jobb eller driver egen virksomhet. Det er med dette et ikke ubetydelig potensial for servicenæringer i lokalmiljøet. Videre er det behov for et fundament for de som har ønske om å etablere egen virksomhet som ikke faller under primærnæringene. Det kanskje største enkelt hinderet for å starte egen virksomhet er å etablere egne næringsarealer i etableringsfasen. Videre er det utfordrende å drive virksomhet utenfor etablerte miljø der de aktuelle gründerne kan søke råd hos etablerte suksessbedrifter. Det foreligger intensjonsavtaler om leie på om lag 80 % av bygningsmassen hvorav Daleng Scooter & Service AS 45 %, men det er ikke til å legge skjul på at det er risiko i prosjektet. Risikoen ligger primært i alternativ bruk av bygget. Etablering av næringsareal i Susendal bør i utgangspunktet være basert på godt etablerte bedrifter som kan gi langsiktige leieinntekter, i dette tilfellet er det to relativt nyetablerte firmaer som vil være leietakere ved siden av Daleng Scooter & Service AS som er en solid bedrift innen sin bransje. Det er imidlertid sannsynlig at Daleng Scooter & Service AS er i stand til å utnytte arealet i sin helhet til sin virksomhet på sikt. Uansett om dette er tilfellet vil det ikke være aktuelt for Daleng Scooter & Service AS å investere i slikt omfang uten at det er aktuelle leietakere involvert. Initiativtakeren er bevisst på at det er noe risiko i prosjektet, men anser denne som akseptabel sett i relasjon til hva investeringen kan medføre i relasjon til fagmiljø og muligheter i randsonen til sin virksomhet. Muligheten for utveksling av arbeidskraft er en av flere positive spin offs som kan utledes av en samlokalisering. I og med at det er utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft på kort eller langtids basis i området er en viktig grunn til at det kan anses som attraktivt å skape et tett fagmiljø rundt bedriften. Det vil også kunne være rom for å ansette administrativt ansatte i miljøet, dette vil frigjøre kapasitet til å videreutvikle kjernevirksomheten i Daleng Scooter & Service AS samt heve profesjonaliteten i bedriften på alle nivå. 5

6 1.3. Initiativtakere Daleng Scooter & Service AS 1.4. Prosjektmål Hovedmål: Etablere et felles næringsbygg som omfatter både nyetablerte bedrifter og utvidelse av dagens drift ved Daleng Scooter & Service AS. Delmål i denne prosjektfasen: - Gjennomføre omreguleringer av areal for nybygg - Prosjektere bygget i samråd med leietakere. - Gjennomføre grunnarbeid for bygget - Oppføring av bygg. 2. OPPGAVEOMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet skal kun omfatte aktivitetene skissert under 6.1. Prosjektet skal direkte og indirekte føre til: Økt aktivitet i Susendal. Etablering av minimum en kvinnearbeidsplass i miljøet Stimulere til nyetableringer Styrke kjernevirksomheten i Daleng Scooter & Service AS Bidra til å åpne nye nisjer for Daleng Scooter & Service AS Skape en lokal arena for kunnskapsutveksling Prosjektet omfatter ikke: Driftsmessig støtte til selskap eller enkeltpersoner. Salg eller markedsføring. 6

7 3. ORGANISERING 3.1. Ledelse av forprosjektet Prosjektansvarlig Vidar Daleng Vidar har lang erfaring innen salg og vedlikehold av snøscootere, ATV og landbruksutstyr. Vidar jobbet på Svalbard i en årrekke før han flyttet til hjemplassen Susendal og etablerte Daleng Scooter & Service AS i år Vidar har selv drevet bedriften og gradvis bygd bedriften opp til å omfatte en omsetning på om lag 15 millioner kroner og relativt gode driftsresultat. Som bedriftsleder har Vidar også lang erfaring innen bedriftsledelse og kan vise til gode resultat innen sitt segment. Prosjektledelse Tomas Børgefjell Tomas har lang erfaring fra anleggsbransjen der han blant annet har jobbet med stilasarbeid. Tomas er i dag ansatt som personalkonsulent i Hattfjelldal kommune. Tomas har gode forutsetninger for å lede prosjektet både gjennom sin erfaring innen bygg og anlegg samt sin tekniske erfaring fra skolegang og yrkesliv. I tillegg er han sterkt involvert i Susendal Bygdeservice AS som er under etablering i området og som vil være en aktør i næringsklyngen Øvrige roller 3.3. Styringsgruppe Styringsgruppen i prosjektet består av representanter for leietakerne og eier i bygget. Lars Erik Bråten Vidar Daleng Tomas Børgefjell (PA) 7

8 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1. Beslutningspunkter (BP) Det legges opp til tre BP: Ved start av prosjektet Etter gjennomført byggesaksprosess med tilhørende avtaler Ved avslutning av prosjektet aug oktober 2012 Oppstart av prosjektet 18. mai 2012 Avslutning av prosjektet Gjennomført byggesaksprosess sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des Underveis skal prosjektstatus (inkl. økonomi), forutsetninger og prosjektmål være gjenstand for behandling gjennom jevnlige møter mellom PL og PA Oppfølging PL skal rapportere til PA etter behov og månedlig kunne redegjøre for fremdrift og resultater Milepæler (M) Det legges opp til følgende milepæler: Milepæl Hendelse M1 Ferdig omregulering av næringsareal M2 Ferdige detaljskisser av næringsbygg M3 Godkjente byggetegninger og byggetillatelse M4 Ferdigstilt bygg Dato 15/ M1 2/ M2 7/ M3 11/ M4 1. apr. 1. mai. 1. jun. 1. jul. 1. aug. 1. sep. 1. okt. 1. nov. 1. des

9 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1. Kritiske suksessfaktorer Følgende punkt anses som kritiske suksessfaktorer i prosjektet: 1) Økonomisk gjennomføringskraft er en kritisk suksessfaktor. 2) Manglende interesse for leie av næringsareal Kvalitetssikring De kritiske suksessfaktorene tas sikte på å håndtere som følger: 1) Det forutsettes at virkemiddelapparatet bidrar med deler av finansieringssummen samtidig som Daleng Scooter & Service er villig til å bidra med betydelig egenkapital i satsingen. Dersom prosjektet ikke oppnår offentlige tilskudd vil prosjektet sannsynligvis realiseres i en mindre skala som er tilpasset kun Daleng Scooter & Service AS sitt behov. 2) Det forutsettes at fremtidige leietakere undertegner intensjonsavtaler angående leieavtaler før prosjektet iverksettes. 9

10 6. GJENNOMFØRING 6.1. Hovedaktiviteter NAVN HENSIKT DELOPPGAVER RESULTAT ANSVAR FOR GJENNOMFØRING A1 Gjennomføre omreguleringer av areal for nybygg a) Utarbeide søknad om omregulering av planlagt areal b) Følge opp søknad PL og PA i samråd og ekstern kompetanse. A2 A3 Prosjektere bygget i samråd med leietakere Gjennomføre grunnarbeid for bygget a) Identifisere krav til bygg ut fra leietakernes ønsker og behov. b) Utarbeide detaljert grunnskisse samt byggetegning. c) Utforme forpliktende avtaler med leietakerne angående leie av areal. d) Inngåelse av avtaler mot aktuelle entreprenører. e) Gjennomføre byggesaksprosess. a) Gjennomføre grunnarbeider b) Forskaling/støpning av plate PL i samråd med PA og samarbeidende firma PL i samråd med PA A4 A5 A5 Oppføring av bygg. Tilpasning av bygg Rapportering og økonomi a) Oppfølging av byggeprosess. b) Oppføring av bygg a) Innredning og isolasjon b) VVS c) Utvendig bordkledning a) Sluttrapport b) Prosjektregnskap PL og eksterne medarbeidere i samråd med PA PL sammen med innleid arbeidskraft 10

11 6.2 Tids- og ressursplaner Følgende ressursplan er satt opp for hovedprosjektet: Hovededaktivitet A1 A2 A3 A4 A5 Deloppgave Egne timer à kr 450 Timeforbruk Inleid kompetanse à kr 600,- Innleid andre à kr 600,- Materialkostnad/utstyr NOK Tilbud entreprenører Total kostand pr deloppgave a Sum A a b c d e Sum A a Sum A a b Sum A a b c Sum A Sum total timer Kostnader fordelt på poster Det tas forbehold om at ressursene kan overføres til andre hovedaktiviteter dersom dette er behov for. 6.3 GANTT skjema for prosjektet i 2010/2011 Skjemaet viser hvilke måneder som det vil være aktivitet under de forskjellige hovedaktivitetene. ID Aktivitetsnavn Varighet K3 11 K4 11 K1 12 K2 12 K3 12 K4 12 K1 13 K2 13 K3 13 aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug 1 Aktivitet 1 14d 2 Aktivitet 2 14d 3 Aktivitet 3 245d 4 Aktivitet 4 28d 5 Aktivitet 5 14d 11

12 7. ØKONOMI 7.1. Kostnader SPESIFISERTE POSTER ENHETSPRISER KOSTNADER (NOK) * Timekostnader 450 kr pr time Innleide tjenester 600 kr pr time Byggekostnader (spesifisert under 6.2) Uforutsett ca 10 % av byggekostnad Sum *) Alle kostnader er eks mva Finansiering Prosjektet vil som skissert ha en totalramme på ca 3,3 millioner kroner. Det søkes om maksimalt tilskudd fra Innovasjon Norge, initiativtaker er imidlertid klar over at det sjelden innvilges maksimalt tilskudd og er forberedt på å øke andelen privat finansiering for å sikre gjennomføringen av prosjektet. Det er imidlertid viktig å merke seg at prosjektets omfang er avhengig av at virkemiddelapparatet er en deltaker i finansieringsøyemed. Dersom prosjektet utelukkende skal privatfinansieres vil omfanget på prosjektet i hovedsak dekke de behovene som dagens aktivitet hos Daleng Scooter & Service AS krever. Finansieringen av prosjektet vil grovt sett være som følger: 2012 Andel i % Bank % Egenkapital % Innovasjon Norge % Sum % Det bør tas med i betraktningen at etableringen vil bane veien for nye etableringer og redusere risikoen og sannsynligvis bedre mulighetene for å lykkes som nyetablerer i Susendal. Det er også viktig å merke seg at Daleng Scooter & Service er villig til å skyte inn betydelig egenkapital for å realisere prosjektet. Prosjektansvarlig Prosjektleder 12

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Styrking av bosetting i Iveland kommune

Styrking av bosetting i Iveland kommune SLUTT PPORT Styrking av bosetting i Iveland kommune Kort beskrivelse av prosjektet. Ta i bruk kommunalt handlingsromfor å Øke folketallet i kommunen. En ønsket å ta utgangspunkt i et konsept for bo-arbeid

Detaljer

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK

Company Name LINK LARVIK A/S STRATEGIPLAN LINK LARVIK Company Name A/S STRATEGIPLAN INNHOLDS FORTEGNELSE 1. INNLEDNING 4 2. DAGENS SITUASJON FOR LARVIK 5 3. MÅL 6 4. STRATEGI 7 5. TILTAK 8 Område 1 Lokale virksomheter 8 Område 2 - Gründere/ nyetablerere 10

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11

PROSJEKTBESKRIVELSE. Versjon 2.2 14.10.11 PROSJEKTBESKRIVELSE Glomma Opplevelser 14.10.11 Side 2 av 15 Innhold INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 INNLEDNING 4 1.2 BAKGRUNN 5 1.2.1 MULIGHETSANALYSE FOR UTVIKLING AV OPPLEVELSERI SKIPTVET 5 1.2.2 REISELIV

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O>

INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING. Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: <1.O> INNHERRED VEKST NYSKAPING OG UMKIING Forretningsplan for Innherred Seniorbedrift BA (Under stiftelse) Versjon nr: Konfidensiell- Kun til internt bruk INNHERRED VEKST NY~M~ Innholdsforteenelse 1 Sammendrag...

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer