SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER"

Transkript

1 Oppdragsgiver Svelvik kommune Rapporttype Tilstandsrapport SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER

2 TILSTANDSANALYSER 2 (15) SVELVIK KOMMUNE TILSTANDSANALYSER Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Svelvik kommune Tekniske tjenester Revisjon 3 Dato Utarbeidet av Jarle G Tolås Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Div tilleggsposter for Svelvik- og Berger Barnehage. En mer detaljert beskrivelse av tilstand for Kinobygget Tatt med Tangen skole og Ebbestad skole. Justering av pris på takarbeider for Berger Barnehage Endring av disponering. Tatt med egen tabell for kostnader inkl. generelle kostnader, mva og forventede tillegg. Rambøll Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes NO-3001 DRAMMEN T F

3 TILSTANDSANALYSER 3 (15) INNHOLD 1. INNLEDNING KOSTNADSSAMMENDRAG BESKRIVELSE AV BYGG SVELVIK BARNEHAGE BERGER BARNEHAGE KINOGÅRDEN TANGEN SKOLE EBBESTAD SKOLE Ramboll

4 4 (15) TILSTANDSANALYSER 1. INNLEDNING Rambøll har fått i oppdrag av Svelvik kommune v/ Roar Strøm å utføre tilstandsanalyse av forskjellige typer kommunale bygninger. Kostnadene som fremkommer i sammendraget er rammekostnader inkl. mva, generelle kostnader, usikkerhet og forventede tillegg. (se tabell på side. 5). Bruttoarealet (BTA) som er brukt bygger på opplysninger fra kommunen dersom ikke annet er oppgitt. Videre inneholder rapporten en kort beskrivelse for hvert bygg. Forkortelser som er benyttet i rapporten: RIB - Rådgivende Ingeniør Bygg RIE - Rådgivende Ingeniør Elektro RIV - Rådgivende Ingeniør Varme, Ventilasjon og Sanitær RIBR - Rådgivende Ingeniør Brann Rambøll

5 TILSTANDSANALYSER 5 (15) 2. KOSTNADSSAMMENDRAG Estimerte utbedringskostnader BYGG Svelvik Barnehage Berger Barnehage Kinogården Tangen skole Ebbestad skole Sum bygg Areal bta RIB RIE RIV RIBR Sum entreprisekostnad Generelle kostnader: Prosj.adm, forprosjekt, detaljprosjekt, div 15% Byggekostnad eks.mva Spesielle kostnader: MVA (25%) Grunnkalkyle inkl.mva Reserver / forventede tillegg 5% Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin 3% Rammekostnad Ramboll

6 6 (15) TILSTANDSANALYSER 3. BESKRIVELSE AV BYGG 3.1 SVELVIK BARNEHAGE 1972 BTA 513 m² RIB Trebygning over ett plan med flatt tak og med innslag av betongelementer i fasaden. Bygningsmessige tiltak dreier seg hovedsakelig om slitte overflater på fasader, slitasje på innerog ytterdører. Videre anbefales det å fornye de vinduene som fortsatt er fra byggeåret. Taktekking består hovedsakelig av Derbigum e.l. produkt. Noen mindre takflater er belagt med papptekking og sarnafil. Tilstanden på taktekkingen er god. Alder på tekking er ikke kjent, men Derbigum har nesten dobbel så lang levetid om andre takmembraner. Dersom man vil tilleggsisolere taket må takkonstruksjonen rives opp fra oversiden og påfores for å få plass til økt isolasjonstykkelse. Tilleggsisolering av yttertaket kommer som et tillegg på ca ,- eks. mva utover oppgitt kostnadsoverslag. RIE Det elektriske anlegget fremstår som bra vedlikeholdt, men deler av det tilfredsstiller ikke dagens krav til elsikkerhet. Det ble observert noen få feil/mangler som ikke er i tråd med forskriftene. Dette er feil/mangler som kan medføre fare i forhold til berøring og brann. Forholdene må utbedres snarest. Det ble videre avdekket mangler i dokumentasjon, merking og system for ettersyn og kontroll av elanlegget. Fra Autronica har vi fått opplysninger om at nåværende brannsentral har gått ut av produksjon, og at det kan være vanskelig å skaffe reservedeler. Derfor bør det vurderes en utskiftning over tid. Videre er det tatt med etablering av gulvvarme i 3 avdelinger. Rambøll

7 TILSTANDSANALYSER 7 (15) RIV De VVS-tekniske installasjoner i bygget er fra bygget ble oppført. Installasjonene bærer preg av et godt tilsyn og vedlikehold. Utstyr som havarerer blir fortløpende reparert eller skiftet ut for å ivareta tiltenkt funksjon. Av tiltak som ansees nødvendig er nytt ventilasjonsaggregat som betjener Maurtua. Nytt ventilasjonsanlegg som betjener Tussereiret er ikke medtatt i denne omgang, men må tas på lengre sikt. RIB RIE RIV ENTREPRISEKOST BERGER BARNEHAGE 1982 og 2002 BTA 493 m² RIB Trebygning over ett plan med kaldt loft, saltak og shingel tekking. Bygningen er i utgangspunktet i god stand, men har en del fuktskader. Disse er størst i den gamle delen fra Her er store deler av himlingene fuktskadet og må fornyes. Dette skyldes ising om vinteren. Det er allerede gjort noen tiltak mot ising ved å bedre ventilering og utlufting på kaldtloftet. I tillegg anbefales det å øke isolasjonstykkelsen og stoppe luftlekkasjer mot kaldtloft. Et annet tiltak for å unngå ising er å etablere ny opplektet taktekking med f.eks. taksteinsprofilerte stålplater. Denne kan etableres oppå eksisterende tekking og vil kommer som et tillegg på ca ,- eks. mva utover oppgitt kostnadsoverslag. I ny del må panelovner fornyes med en type som tåler røffere bruk. Videre har man ønske om SD-anlegg. RIB RIE RIV ENTREPRISEKOST Ramboll

8 8 (15) TILSTANDSANALYSER 3.3 KINOGÅRDEN 1920 og 1964 BTA 978 m² INNLEDNING Bygningen har behov for omfattende renovering i forhold til internkontrollforskriften, helse, miljø og sikkerhet, ventilasjon, energi, brannsikkerhet, og elektro. I tillegg må det gjøres betydelige inngrep mht. krav om universell utforming om bygget skal ha noe nytteverdi. Ut fra disse vurderingene har kommunen valgt at vi setter opp kostnader som tilsvarer totalombygging i hht. TEK10. RIB Pusset og malt teglsteinsbygning med valmet tak over SBV bygget, saltak over kinobygget og flatt tak (pulttak) over vestibylen som er bygget inn mot kinobygget. Stålplatetekking over SBVog kinobygget, papptekking på vestibylen. Yttertakene på byggene har en generell god tilstand, men alderen er ukjent. Takrenner på SBV bygget på hjørnet mot gaten er ødelagte og må fornyes. Bygget holder ikke krav til universell utforming, hverken med tanke på HC-toaletter eller tilkomst for rullestolbrukere. Det er heller ikke installert heis i bygget. Kjeller Pussede og malte betongvegger. Tydelige tegn på fuktinntrengning gjennom grunnmur mot kinobygget. Malte betonghimlinger og rabbis himlinger. Malte betonggulv og gulvbelegg. 1.etasje Inngangsparti og foaje bærer preg av å være under oppussing. Ødelagte gulvbelegg. En del andre rom og kontorer er pusset opp har god tilstand. Vinduer består hovedsakelig av eldre trevinduer med kopla glass, med unntak av vinduene på fasaden mot sør som er fornyet i Kinosalen er utført med panelvegger og buet rabbishimling og med linoleumsbelegg på gulv. Overflater er stort sett ok. Det samme gjelder for gulvbelegget. Enkelte av stolene er svært slitte. Vegger og himlinger bak og under senen er slitte har en del avflassing. Kan tyde på fukskader i gavlvegg mot vest. Gulvbelegg i rom under senen er slitte og oppsprukket. 2.etasje Gammel betongtrapp opp til 2. etasje med terrasso puss. Tilstand ok. Pussede og malte murvegger. Brystningspanel på enkelte vegger. Panelhimlinger og malte gipshimlinger. En del av yttervegger er slitte og har mye avflassing. Gammel kjøkkeninnredning i kjøkken. Tilstanden på overflater i storsalen er god og er mest sannsynlig renovert i senere tid. 3.etasje Gammel tretrapp opp til 3. etg. Malte panelvegger og himlinger. Leiligheter er ikke besiktiget. Rambøll

9 TILSTANDSANALYSER 9 (15) Vestibyle v/ kinosal Malte teglsteinsoverflater på vegger, skiferfliser på gulv. Malte takbjelker og panel i himling. Tilstanden er jevnt over god etter alderen å dømme. Sprekker i tegl yttervegger mot vest. Kan tyde på gamle setninger som mest sannsynlig har stabilisert seg. RIE Det allmenne elektro tekniske anlegget er gammelt, slitt, ikke rett vedlikeholdt og modent for kraftig rehabilitering. Det tekniske el anlegget trenger total renovering for å imøtekomme ønsket bruk. I forhold til universell utforming er de tekniske installasjonene ikke tilpasset for personer med nedsatt funksjon. De tekniske installasjonene dekker ikke behovet til løfteinnretninger, riktig belysning (svaksynte), betjening og tekniske hjelpemidler for hørselshemmede. Teknisk forskrift (TEK 10, 12-3) har krav om at byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller fler skal ha heis. RIV De VVS-tekniske installasjonene er fra byggene ble oppført. For å ivareta bygget og dets aktiviteter, har nødvendige funksjonsmessige tiltak blitt utført fortløpende med et unntak Ventilasjonsanlegget for Kinodelen, som for øvrig også benyttes til oppvarming. Utvendig VVS VA-anlegget fungerer uten driftsproblemer etter opplysninger fra driftsansvarlig. Nedgravd oljetank er etter driftsansvarliges opplysninger i god stand. Tanken bør følges opp mht stadige endringer i regelverk og fare for lekkasje. Sanitær Driftsansvarlig informerte om at det ikke er problemer med verken bunnledninger eller ledningsnettet forøvrig. Øvrige armaturer og utstyr fungerer etter hensikten og er etter behov fortløpende oppgradert til oppgraderingstidspunktets standard. Varme SBV-bygget og kinodelen har vannbåren varme. Vestibylen har elektrisk oppvarming, og det henvises til pkt. RIE Felles fyrsentral (olje) for SBV-bygget og kinodel er plassert i kjeller av SBV-bygget. I SBVbygget er det installert radiatorer som oppvarmingskilde. Kinodelen varmes opp av ventilasjonsanlegget. Fyrsentralen er oppgradert til en tilfredsstillende funksjonell standard og fungere til formålet. Fyrsentralens automatikk er i stor grad basert på manuell styring, og krever dermed tett oppfølging i fyringssesongen. Mangler (pipe) i fbm. tidligere branntilsyn har blitt utført etter de krav beskrevet i tilsynsrapporten, og er dermed friskmeldt. Varmeanlegget i SBV-bygget fungerer etter hensikten. Varmeanlegget i Kinodelen fungerer IKKE, jf forøvrig punktet nedenunder - Luftbehandling. Ramboll

10 10 (15) TILSTANDSANALYSER Luftbehandling Ventilasjon i SBV-bygget er siden bygget var nytt (naturlig ventilasjon avtrekkspunkter i våtrom, og spalter i vegg under vinduer bak radiator). Systemet ble ikke gjennomgått i detalj. Ventilasjonsanlegget i Kinobygget, som også benyttes til oppvarming fungerer IKKE. Anlegget lar seg reparere, men det anbefales å installere et nytt dersom bygget skal tas i allment bruk. Ventilasjonsanlegget i vestibylen er siden bygget var nytt. Anlegget består av avtrekksvifter med frisklufttilførsel via spalter i yttervegg. Anlegget er manuelt betjent. Systemet ble ikke gjennomgått i detalj. RIBR Kinogården har behov for brannteknisk oppgradering ut fra dagens situasjon. De største utfordringene er at det er åpent over flere plan og manglende rømningsveier fra 3.etasje, i tillegg til bruk av brennbare materialer (trematerialer) som del av eksisterende bæresystem og i eksisterende branncellekonstruksjoner. Det stilles ikke direkte krav til fullsprinkling av bygget, men fullsprinkling utgjør et sterkt anbefalt tiltak. Et oppsummerende grovt kostnadsoverslag (kun veiledende) vises i tabellen under for nødvendige branntekniske tiltak, med to forskjellige løsningsprinsipper for 3.etasje i SBV-bygget. Dersom det også skal tas høyde for installasjon av sprinkleranlegg i bygget tilkommer et tillegg på ca ,- eks. mva utover oppgitt kostnadsoverslag. For øvrig se eget brannteknisk notat fra Rambøll. RIB RIE RIV RIBR RIBR 3. etg. Alt etg. Alt. 2 Leilligheter Tekn. rom eller lignende ENTREPRISEKOST Alt. 1 Alt 2 SUM ALLE FAG Rambøll

11 TILSTANDSANALYSER 11 (15) 3.4 TANGEN SKOLE 1961, 1974 og 2002 BTA 3050 m² INNLEDNING Vurderinger tar utgangspunkt i at skolen skal rehabiliteres med tanke på 20 års drift. Det er ikke vurdert full oppgradering til TEK10 bortsett fra for elektro (RIE). RIB Skolen er mest sannsynlig satt opp i 3 forskjellige byggetrinn. Den gamle klasseromsdelen med SFO er bygget i 1961, gymsal og frittstående klasseromsdel under nybygget er fra 1974, og påbygget etasje fra Den nyeste skolebygget med 2 etasjer har saltakskonstruksjon, mens resten av byggen er utført med flate tak, tekket med papp, derbigum og sarnafil. Ut fra alder på vinduer er det gjort en betydelig oppgradering av den gamle delen på 90-tallet. Kjelleretasjen under SFO bygget og klasseromsbygget står i dag nærmest tom og det er behov for betydelig oppgradering. Utvendige trekledninger bør overflatebehandles. Skolebygget med ny, påbygget etasje fremstår som nytt og her er ingen merknader bortsett fra at det er tatt med utskifting av gamle vinduer i 1. etg. Gymnastikkbygget har tilfluktsrom m/garderober i underetasjen. Overflater i betong og teglfliser. Keramiske fliser på vegger i dusjsoner. Tilstanden må betraktes som svært god etter alderen å dømme, med det er registrert noen løse gulvfliser i korridor ved trapp. Hovedetasjen består hovedsakelig av gymnastikksal med tilhørende lagringsboder og kjøkken. Selve gymnastikksalen har normal slitasje i forhold til alder. Vinduer er fra 1974, men vinder oppe på vegg mot sør i salen er fra 2000-tallet. Med tanke på universell utforming er det ikke lagt til rette for tilkomst for rullestolbrukere eller HC-toalett. Det er ikke meldt om lekkasjer fra yttertaket som mest sannsynlig er takket med Derbigum e.l. materiale. Utvendige fasader består av tegl og trekledning. SFO-bygget har lager og ubrukte arealer i underetasjen. Her er gulvbelegg revet ut og overflater er slitte. Arealene står i dag tomme og det er behov for full renovering dersom disse skal tas i bruk. Hovedetasjen inneholder SFO og sløydsal. Det er gjort en betydelig oppgradering i 1994 med fornying av vinduer, dører, gulvbelegg og vegger. Tilstanden fremstår som ok, men gulvbelegg og dører begynner å bli slitt. Kjøkkeninnredning er også svært slitt og i det minste må frontene fornyes. SFO bygget har tilkomstmuligheter for rullestol og HC-toalett. Yttertaket består av sarnafil og papp som mest sannsynlig er fra 90-tallet. Ut fra levetidsbetraktninger på tekkingen bør denne fornyes. Utvendige fasader består av tegl og trekledning. Klasseromsfløya v/sfo har delvis utgravd kjeller hvor lokalene nå står ubrukte. Det er behov for renovering dersom disse skal tas i bruk. Takhøyden er begrenset mht. ventilasjonskanaler i himling. Vinduene består av gamle koplede trevinduer. Ramboll

12 12 (15) TILSTANDSANALYSER 1. etasje inneholder klasserom, korridor og ventilasjonsrom. Overflater er oppgradert på 90- tallet og har god tilstand. Klasseromsdører og ytterdører er gamle og slitte. Vinduer på fasade mot nord er fra Det opplyses om lekkasje ved innvendige taknedløp i ett av klasserommene. Dette har ført til sopp og råteskader i bjelkelaget mot kjeller. Omfanget må avdekkes og skadene utbedres. Utvendige persienner er slitt og skadet flere steder. I klasserom er det gjort utskifting av enkelte vinduer og de fleste er fra 80- og 90-tallet. Mht. universell utforming er det ikke tilkomst for rullestolbrukere. Yttertaket består av sarnafil og papp som mest sannsynlig er fra 90-tallet. Ut fra levetidsbetraktninger på tekkingen bør denne fornyes. Utvendige fasader består av tegl og trekledning. Sænitærbygget er et frittstående bygg i skolegården med flatt tak tekket med sarnafil. Utvendige fasader består av tegl og trekledning. Innvendige overflater består av terrassogulv, teglvegger og malte vegg- og himlingsplater. Tilstand ok. Spanskvegger er mest sannsynlig fornyet på et eller annet tidspunkt og tilstanden er etter forholdene god. Ytterdører er gamle og slitte. Vinduer er av type koplede trevinduer. Det er ikke gjort tiltak mht. universell utforming. Baldakiner/halvtak mellom skolebyggene og sanitærbygget består av bærende stålsøyler og flatt tak konstruksjon tekket med derbigum og sarnafil. Flere av stålsøylene er skjeve og gesimsene i tre bør malerbehandles. RIE Gymsal Det meste av det elektriske tekniske anlegget er mest sannsynlig fra tiden da bygget ble oppført. Belysningen i bygget er av varierende alder. Mesteparten av belysningen har nådd tekniske levetid og er modent for utskiftning. Det er foretatt noen utskiftninger av belysningen i 1 etasje. Fordelingene er av eldre dato med blanding av gamle sikringer og noe supplering med nye automatelementer. Fordelingene tilfredsstiller ikke dagens krav og det var ikke montert utstyr for overvåkning av jordfeil. Anlegget virket til å være bra vedlikeholdt. Undervisningbygg og SFO I første etasje (undervisning og SFO) var oppfatningen at det meste av anlegget var oppgradert og skiftet ut midt på 90-tallet. Installasjonene i vestibyle, utvendig, toalettanlegg og kjeller er nok fra byggeår. Installasjonene bar preg av mangelfullt tilsyn og vedlikehold. Fordelingene har samme forfatning som gymnastikkbygget. Oppsummering For å imøtekomme ønsket bruk og utvikling av byggene kreves det en total renovering av det tekniske el anlegget. RIV Foruten et ventilasjonssystem er tilnærmet samtlige av de VVS-tekniske installasjoner i bygget fra bygget ble oppført. Installasjonene, som pr i dag er nødvendige for tiltenkt aktivitet, bærer preg av et godt tilsyn og vedlikehold. For å ivareta bygget og dets tiltenkte aktiviteter, har nødvendige funksjonsmessige tiltak fortløpende blitt utført. Utvendig VVS Etter opplysninger fra prosjektleder fungerer VA-anlegget uten driftsproblemer. Nedgravd oljetank er etter prosjektleders opplysninger tilnærmet full. Tanken bør følges opp mht stadige endringer i regelverk og fare for lekkasje. Rambøll

13 TILSTANDSANALYSER 13 (15) Sanitær Prosjektleder informerte om at det ikke er problemer med verken bunnledninger eller ledningsnettet forøvrig. Det meste av øvrige armaturer og utstyr fungerer etter hensikten Noen mangler ble allikevel registret i det frittstående sanitærbygget og i skolens kjelleretasje. Full rehabilitering anbefales. Spesielt dusjanlegget tilknyttet gymsal, men også utstyr i det frittstående sanitærbygget. Varme Skolen har i dag direkte elektrisk oppvarming, og det henvises til pkt. RIE Luftbehandling Det er etablert serviceavtale på de ventilasjonstekniske anlegg. Systemene fungerer, men det er til dels mange klager på inneklimaet i byggene. Systemet ble ikke gjennomgått i detalj. Ut i fra et helsemessig synspunkt (HMS) anbefales det å rehabilitere samtlige ventilasjonsanlegg opp til dagens standard. Tilflukstrom Tilfluktsrommet, som et tilfluktsrom ble ikke gjennomgått. Det anbefales en gjennomgang med Sivilforsvaret for å etablere rommet slik tiltenkt. RIB RIE RIV Opsjon, full oppgradering av kjeller Opsjon, tilleggsisolering av alle yttertak ENTREPRISEKOST Ramboll

14 14 (15) TILSTANDSANALYSER 3.5 EBBESTAD SKOLE 1984, -87, - 96 og 2000 BTA 2680 m² INNLEDNING Tallene i tabellen på siden 15 må ses i sammenheng med regneark for bygningsdeler og tilstand som er oversendt Roar Strøm. I disse har RIV nemlig tatt med full oppgradering til TEK10 som en opsjon, mens tabellen under kun beskriver renovering. RIB Skolen er bygget i flere byggetrinn hvor det første trinnet er fra 1984 og de siste fra Fasade- og interiørmessig er stilen noenlunde beholdt gjennom alle byggetrinn. Skolen er i utgangspunktet bygget som en trekonstruksjon med saltak og plate på mark. I 1987 ble det bygget nytt tilbygg med tilfluktsrom i kjeller. Overflater består hovedsakelig av gulvbelegg, malt strie på vegger og systemhimlinger, samt enkelte rom med takess plater. Overflater er normalt slitt i forhold til alderen på de forskjellige byggetrinn. Det er beregnet full renovering av overflater, og fornying av dører og vinduer i de eldste områdene. Hovedproblemene bygningsmessig har vært ising på yttertak og medfølgende lekkasjer. Her har vi foreslått tetting og tilleggsisolering av etasjeskille mot kaldt loft og isolering av ventilasjonsrør. I tillegg har vi tatt med opplekting og fornying av taktekking for å bedre luftingen av taket. Videre er det foreslått at flate tak ved innganger bygges om til skråtak med utvendige takrenner. RIE Det meste av det elektriske tekniske anlegget ser ut til å være fra den tiden bygget ble oppført, samt utbygging i Belysningen i bygget er av varierende alder og den tekniske levetiden for mesteparten av belysningen har gått ut, og er moden for utskiftning. Det er foretatt noen enkelte utskiftninger av belysningen, men det ble registrert en del lysarmaturer med defekte raster/skjermer. Utvendig belysning må påregnes rehabilitert innen kort tid. Hovedfordelingen er av eldre dato med blanding av gamle UZ-elementer og noe supplering på senere utbygginger med nye automatelementer. Hovedfordelingen begynner å nærme seg 30 år, og tilfredsstiller ikke dagens krav i forhold til overvåkning og utkobling. Dette må tas i betraktning nå man ser frem i tid i forhold til ønsket levetid på bygget. Anlegget virket til å være bra vedlikeholdt. Rambøll

15 TILSTANDSANALYSER 15 (15) Oppsummering For å imøtekomme ønsket bruk og utvikling av bygget kreves det en delvis total renovering av det tekniske el anlegget. Dette må sees litt i forhold til det som velges utført med bygget på andre fagområder. RIV Samtlige VVS-tekniske installasjoner er fra byggene ble oppført. Foruten ventilasjonssystemene bærer de øvrige VVS-tekniske installasjonene preg av et godt tilsyn og funksjonelt vedlikehold. Utvendig VVS Ut fra opplysninger fra Roar Strøm fungerer VA-anlegget uten driftsproblemer. Unntaket er pumpekum for overvann, plassert ved inngangen til kjelleren under SFO, som har vedvarende vær avhengige driftsproblemer. Sanitær Roar Strøm informerte om at det ikke er problemer med verken bunnledninger eller ledningsnettet forøvrig. Det meste av øvrige armaturer og utstyr fungerer etter hensikten. Noen åpenbare mangler ble ikke registrert. Varme Skolen har i dag direkte elektrisk oppvarming, og det henvises til pkt. RIE. Brann Serviceavtale med DV Brannvern er etablert. Alle ureglementerte forhold skal derfor varsles av disse. Luftbehandling Det er etablert tilsynsavtale på de ventilasjonstekniske anlegg. Systemene fungerer, men det er til dels mange klager på inneklimaet i byggene. Systemet ble ikke gjennomgått i detalj. I kostnadssammendraget på side 5 er det tatt med rehabilitering av alle eksisterende ventilasjonssystemer gitt standarden ved installasjonstidspunktet. Her er også medtatt oppgradering av automatikken! Ut i fra et helsemessig synspunkt (HMS) anbefales det å skifte ut samtlige ventilasjonsanlegg opp til dagens standard. Kostnadene på dette er synliggjort i regnearket som er oversendt Roar Strøm. Tilflukstrom Tilfluktsrommet, som et tilfluktsrom ble ikke gjennomgått. Det anbefales en gjennomgang med Sivilforsvaret inkludert en funksjonstest for å etablere rommet slik tiltenkt. RIB RIE RIV ENTREPRISEKOST Ramboll

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget.

Ingen tegn til fuktighet i kjeller/tilfluktsrom under SFObygget. BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Ebbestad skole lagt inn i Facilit Byggtype/-navn: Barneskole og SFO BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. /

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006

Omsorgsbygg Oslo KF. Sagene brannstasjon. Tilstandsrapport bygningsmessige forhold. Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Omsorgsbygg Oslo KF Sagene brannstasjon Tilstandsrapport bygningsmessige forhold Mai 2006 Dokument nr. Revisjonsnr.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Rehabilitering av fasader

Rehabilitering av fasader Beboermøte mandag 25. april 2016 kl. 1800 på Grendehuset.Munkebekken Brl. Rehabilitering av fasader Litt om ingeniørfirmaet K. Apeland AS Det rådgivende ingeniørfirma Dr. techn. Kristoffer Apeland AS ble

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT Nordkapp kommune Planutvalget v/teknisk sjef Leif Gustav Prytz Olsen Postboks 403 9751 Honningsvåg EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT 1 GENERELT Nordkapp

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere.

TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING. Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. 1 FJELLHEIM TILSTANDSRAPPORT MED KOSTNADSKALKYLE FOR OPPGRADERING 1. HISTORIKK Hovedbygg ble innviet i 1938 med Os Turnforening og Os Musikkforening som eiere. Vaktmesterbolig ble oppført rundt 1955. 01.01.1989

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole

Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Rapport vedrørende fysisk arbeidsmiljø ved Landås skole Tirsdag den 2.desember-08 gjennomførte Hovedverneombud Cecilie Abrahamsen en befaring på Landås skole. Befaringen ble foretatt sammen med resultatenhetsverneombud

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. PIME S DALE Teknisk økonomisk analyse for oppgradering av velferdsbygget. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Tilstandsvurdering... 4 2.1 RIV... 5 30 - VVS teknisk anlegg generelt... 5 56 - Automatisering... 6 Vurdering av kostnader... 6 2.2 RIE... 7 2.3 RIB... 8 2.3.1 Takkonstruksjon...

Detaljer

Vallerudlia Borettslag Rehabilitering tak 2012/2013

Vallerudlia Borettslag Rehabilitering tak 2012/2013 INNLEDNING Det vises til tidligere utsendte Nyhetsbrev nr. 1, 2, 3 og 4, samt informasjonsmøte avholdt 14.februar 2013. Det synes i tillegg å være behov for å gi en generell informasjon om prinsippene

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD

TEKNISK VURDERING. SKOLENE i TRØGSTAD Vedlegg 5:Teknisk vurdering av skoleanleggene i Trøgstad. (Utarbeidet av tekniske tjenester) Beskrivelser med blått viser styrker ved anleggene, mens beskrivelser i rødt viser spesielle svakheter/utfordringer.

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET.

OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. OPPGRADERING AV HERREDSHUSET. I HMS-planen for 2007 ble det satt opp to oppgaver angående Herredshuset, oppgradering av huset og trivselstiltak innen huset. Tiltakene skulle være felles for PBOM og Landbruk.

Detaljer

VILLA DE SVING MARÅK

VILLA DE SVING MARÅK TILSTANDSVURDERING AV VILLA DE SVING MARÅK GNR. 114, BNR. 01, Stranda Kommune reg.nr. 03, dato: 08.05.07, prosj.nr. 514624 03 oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylke 33 1 2 3 5 4 67 8 9 11 10 12 13 17 18 14

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON

TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON TILSTANDSRAPPORT UTFORDRINGER KNYTTET TIL DAGENS LOKALITETER VED RISLØKKA TRAFIKKSTASJON BAKGRUNN Det er ca 100 tilsatte som til daglig har tilholdssted ved Risløkka trafikkstasjon. De er tilknyttet TK

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2

INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200900703-9 Arkivnr. 111 Saksh. Moe, Eivind Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 INNEKLIMATILTAK 2009 - BUDSJETTENDRING 2 SAMANDRAG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21

Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 Del 1 Sluttrapport ifm. Arbeidstilsynspålegg VADMYRA SKOLE LYNGFARET 21 09.12.2014 Etat for eiendom Vadmyra skole Sluttrapport Dato:09.12.2014 Side 1 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT VADMYRA

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede:

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede: MØTEREFERAT Jnr. u/. Møte type/nr. Byggemøte nr 19 Prosjektnavn: Grue barne- og ungdomsskole Plass for mottagers journalføringer: Tiltakshaver: Grue kommune Møtested: Brakkeriggen Møtedato: 01.09.2008

Detaljer

MØTEREFERAT. Forkortelse Institusjon/Firma Navn Tilstede Sendes @

MØTEREFERAT. Forkortelse Institusjon/Firma Navn Tilstede Sendes @ Side 1 Vedr.: BYGGEMØTE 09 MØTEREFERAT Prosjekt: Verraparken Prosj.nr.: 1306 Møtested: Verraparken Møtedato: 11.07.13 Referent: Torbjørn Landsem Forkortelse Institusjon/Firma Navn Tilstede Sendes @ BH

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer