Miljøkrav i kontrakter..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøkrav i kontrakter.."

Transkript

1 Miljøkrav i kontrakter.. AEF-bedriftenes aktive miljøengasjement reduksjon i klimagassutslipp - Klimaveien bedre ressursutnyttelse - KFA-ordningen bedret arbeidsmiljø - temperatursenkning Organisering av samarbeidet SVV/AEF-bedriftene etablering av hovedsamarbeidsutvalg målsetting for samarbeidet mandat og ansvarsområde utvalgsledelse ad hoc faggrupper

2 Visjon s Etikkplakat AEF s medlemmer skal etterleve god etikk og derigjennom være respektert av samfunnet, kunder, samarbeidspartnere, ansatte og eiere. Samfunnsansvar AEFs medlemmer skal bidra til utvikling av en lønnsom og livskraftig bransje til beste for samfunnet, kunder, ansatte og eiere å skape en bransje som er attraktiv i forhold til rekruttering og teknisk utvikling fokus på kvalitet, produktivitet, levetidskostnader og seriøsitet miljøfokus i asfaltbransjen Forretningsetikk.. Merverdi for kunder og samarbeidspartnere.. Medarbeidere.. Temadag Klimaveien 27. mai 2008

3 reduksjon i klimagassutslipp.. Klimaveien Klimaveien er en samfunnsdugnad for å redusere CO 2 -utslipp fra veitrafikken

4 Utfordringen Veitransport representerer 22 prosent av norske CO 2 -utslipp, eller 9,6 mill tonn (2005) Norske CO 2 -utslipp har økt med åtte prosent fra 1990-nivå, mot Kyotoprotokollens tak på 1 prosent for Norge FNs klimapanel: menneskeskapte CO 2 -utslipp er årsak til klimaendringene

5 Åtte veier til målet 1. Mer miljøvennlig kjøring (økokjøring) 2. Miljøoptimalisere kjøretøy 3. Høyere kollektivandel, spesielt i og rundt de store byene 4. Innfasing av null- og lavutslippskjøretøy 5. Innfasing av alternative drivstoff 6. Smartere infrastruktur bedre trafikkflyt / lavere energiforbruk 7. Bedre trafikkmiddelfordeling 8. Miljøbevisst reisemiddelvalg.

6 Samfunnsdugnad Vår filosofi: Tenk miljø spar penger Vi søker samarbeid med myndigheter, politikere, fagmiljøer, samfunnsliv Tenk miljø spar penger Alle kan bidra Vi kan gjøre noe nå

7 Teknisk Utvalgs prioriterte tiltaksliste for reduksjon av CO 2 utslipp Reduksjon av vanninnhold i tilslagsmaterialet Lavere produksjonstemperatur for asfalt Justere brennere/tune el. anlegg og filtre Bytte fra fyringsolje til gass eller biobrensel Økt levetid på asfaltdekkene Valg av vedheftingsmidler Gjenbruk av asfalt

8 2007-tall.. Bedrift: AEF-bedriftene totalt Energitype og forbruk Type Mengde Enhet Type asfalt Mengde (tonn) Elektrisitet kwh Ordinær varm Fyringsolje liter Mykasfalt Propan kg WAM 0 Naturgass kg Støpeasfalt Fiskeolje liter Top 4S Sum energi kwh Sum asfalt El.kraft kwh Fossil energi kwh CO2-nøytral energi kwh CO2 utslipp totalt kg CO2 fra fossil energi kg Total Fossil Energiforbruk (kwh/tonn asfalt) 79,7 69,5 CO2 utslipp (kg CO2 pr tonn asfalt) 21,8 18,3 Asfaltproduksjon Kilde: Temadag Klimaveien 27. mai 2008

9 Energiforbruk kwh pr tonn asfalt produsert i ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Total Fossil Energiforbruk (kwh/tonn asfalt) 79,7 69,5 Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 AEF vektet total Målsetting 2009 Energiforbruk Total Energiforbruk Fossil Temadag Klimaveien 27. mai 2008

10 Utslipp i kg CO2 pr tonn asfalt produsert i ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Total Fossil CO2 utslipp (kg CO2 pr tonn asfalt) 21,8 18,3 Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 AEF vektet total Målsetting 2009 CO2 utslipp Total CO2 utslipp Fossil Temadag Klimaveien 27. mai 2008

11 Veien videre.. AEFs TU har hittil ikke drøftet spørsmålet, men.. Etablering av tiltaksliste i den enkelte bedrift / fabrikk Umiddelbar iverksetting av enkle tiltak i bedriftene -> vurder å senke temperaturen, etc. Planlegging og iverksetting av tiltak som krever investeringer Green is the color of money.. Klimaveisekretariatet anmoder om regelmessig rapportering av tiltak/effekt.. Barometer på Klimaveiens hjemmeside Måling av energiforbruk og CO2-utslipp i 2008 og 2009 Orientering om suksesshistorier på AEFs HMS-dag 20. januar 2009 Temadag Klimaveien 27. mai 2008

12 bedre ressursutnyttelse.. bedre ressursutnyttelse Asfalt er 100% gjenvinnbar.. Temadag Klimaveien 27. mai 2008

13 KFA ordningen Frivillig bransjeordning som ble etablert av Norsk Asfaltforening (NA) i (NA, SVV, AEF 2 personer fra hver utpekes til KFA-rådet = eierne) Finansieres ved et bitumengebyr på 5 kr/tonn. Asfaltteknisk Institutt, ATI, har fått i oppdrag å gjennomføre ordningen som i hovedsak består i: Informasjon Registrering av gjenbruk og lagerbeholding Kontroll - Sertifisering Rapportering For mer informasjon se:

14 Stortingsmelding nr. 24, : 75 % av alt avfall skal gjenvinnes eller energiutnyttes innen år Målsetning KFA ved oppstart 1. jan % gjenvinning innen 5 år (utgangen av 2005) Status januar 2008 Januar % gjenvinning (av det som registreres)

15 Årlig graves og freses det bort ca tonn med asfalt fra eksisterende vei i Norge. Tilnærmet samme mengde gjenbrukes hvert år. Lagerbeholdningen av returasfalt (flak- og fresemasse) er imidlertid stor ca tonn.

16 Anvendelse: fresemasse anvendes direkte gravemasse/flak knuses/granuleres først Tilslagsmateriale i varm produksjon Tilslagsmateriale i kald produksjon Endelig slitelag (lavtrafikkert vei) Bærelag Forkilings- og avrettingsmasse Oppjustering av grusskulder Etc.

17 Hva er KFAs erfaring med SVV..? Asfaltseksjonen rapporterer på eget skjema fungerer greit DOV; SVV hevder at registrering av massene er entrepenørens ansvar. Kontraktene for 2008 har føringer for rapportering av fresemasser (ikke flak/gravemasser) KFA har liten kontroll med Utbygging, men vi antar at det håndteres store volumer. KFA ønsker kontakt for å promotere ulike gjenbruksmetoder og å etablere en rutine for rapportering av gjenbruksmasser. Målsettningen er at krav om tilrettelegging for gjenbruk og krav om rapportering kommer inn i konkurranse-grunnlaget.

18 Noen utfordringer/ muligheter Øke gjenvinningsgraden!! Markedsføre gode tekniske løsninger Vurdere nye mellomlagre Bestiller Beskrive/godta gjenbruksløsninger i kontrakter Favorisere gjenbruk i konkurransegrunnlaget God kommunikasjon mellom bestiller og entreprenør! +++

19 bedret arbeidsmiljø for utleggere - temp.senkning ordinære masser - lavtemperaturasfalt - halvvarme masser - kalde masser

20 Energy consumption during production - Low Temperature Asphalt AEF klima-/energiseminar 20 Tirsdag 27. mai - Oslo

21 WAM-Foam prosessen Ca C reduksjon i produksjonstemperatur Ca. 35% reduksjon i energibehov Ca. 35% reduksjon i CO 2 - utslipp

22 Bitumenrøyk Mengde bitumenrøyk halveres for hver C reduksjon i temperatur.

23 Organisering av samarbeidet SVV/AEF-bedriftene etablering av samarbeidsutvalg Målsetting for samarbeidet Mandat og ansvarsområde Utvalgsledelse

24 Bransjesamarbeid SVV AEF bedriftene Målsetting for hovedsamarbeidsutvalget: Optimalisere ressursbruk innenfor dekkevedlikehold og utbygging ( vs tonn 80/20) Mandat for samarbeidsutvalget: Må utformes slik at det blir effektiv fremdrift i et utviklende og balansert forhold mellom byggherre og entreprenør Utvalgets ansvarsområde: AEF mener det er viktig ikke å spre seg på for mange områder, og foreslår derfor at det etableres kun ett hovedutvalg > alt skal kokes ned til ett konkurranse-grunnlag for asfalt der alt skal være med det kan være aktuelt å etablere fagutvalg etter behov som styres av hovedutvalget konkurransegrunnlag, miljø, FoU, funksjonskontrakter, etc. Utvalgsledelse: Det bør vurderes om utvalget skal ledes av en frittstående person fra for eksempel SVVs utbyggingsavd. som kjenner til hvordan moderne innkjøpsprosesser fungerer ref andre bransjer som IT, legemiddel, forsvar, etc.

25 AEF-bedriftene ønsker STIMULI fremfor KRAV i kontraktene Vi ser frem til samarbeidet!