Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn"

Transkript

1 Arkivsak dok. 11/ Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran kommune vedtar at forslag til reguleringsplan for Gran Tre, med plankart datert , reguleringsbestemmelser revidert og planbeskrivelse datert , legges ut til andregangs offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til Plan og bygningslovens og Vedlegg Plankart datert Planbeskrivelse datert Reguleringsbestemmelser datert Vedlagt Ja Ja Ja Oppsummering Reguleringsplan for Gran Tre ble sendt på første gangs offentlig ettersyn i perioden til (Sak PLU 48/11). NVE leverte innsigelse til planen på grunn av manglende vurderinger og dokumentasjon av flomfare. Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland påpekte at plasskrevende varehandel var i strid med Kommuneplanens arealdel og at planen dermed var konsekvensutredningspliktig. Etter offentlig ettersyn er planen endret i tråd med Kommuneplanens arealdel, flomproblematikken er utredet og NVE har sagt seg fornøyd med vurderingene. Planen sendes dermed ut på nytt offentlig ettersyn. Saksutredning Bakgrunn for saken Oppstart ble avklart med Gran kommune i møte 17.mars Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort 12.mai Planutvalget vedtok i møte (sak 48/11) å legge planen ut til offentlig ettersyn. 1

2 Utsnitt Kommuneplanens arealdel Oversiktskart Planområdet er på ca. 122 dekar og ligger i Moen nordvest for fylkesveg 54, Amundrudvegen. Mot sør grenser området mot elva Skjerva, mot vest og nordvest private skogeiendommer, mot nord grenser området mot et gardsbruk og en bolig og mot nordøst mot Olerudvegen. Nesten hele området benyttes i dag til ulike former for industrivirksomhet, lager, verksted og kontor. Gran Tre har drevet sin virksomhet med sagbruk og treforedling i området fra Mesta sin eiendom har vært brukt til vegstasjon og trafikkontor, midlertidig bilforretning og lager for maskiner og utstyr. Disse virksomhetene og Olerudvegen har felles avkjørsler fra fylkesveg 54/ Amundrudvegen. Området er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er området til Gran Tre angitt som næringsvirksomhet nåværende, og eiendommen til Mesta er angitt som offentlig tjenesteyting nåværende. Hovedmålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en bedre utnyttelse av eiendommene som tidligere ikke er regulert og hovedformålene er IL= industri/ lager og TJ= Offentlig eller privat tjenesteyting. Ved første gangs offentlig ettersyn var det ønske om at Mestas område skulle reguleres til plasskrevende varehandel, verksted, lager og kontor, og at Gran Tres område også kunne inneholde plasskrevende varehandel. Overgangen til ny Plan og bygningslov i 2008 har medført at begrepet næringsformål i Kommuneplanens arealdel er blitt endret. I gammel lov var forretning en del av dette formålet, mens det i ny lov er tatt ut som eget formål. Dette har medført at Gran kommune ikke har sett at en slik endring av arealformål er konsekvensutredningspliktig. Etter første gangs offentlig ettersyn er planen endret i samråd med forslagsstiller, slik at den samsvarer med kommuneplanens arealdel. Planforslaget ble sendt på første gangs offentlig ettersyn i perioden til På forespørsel ble høringsinstansene gitt utvidet høringsfrist til

3 Avsender Dato Merknad Kommentar NVE NVE fremmer innsigelse på grunn av manglende vurderinger og dokumentasjon i forhold til flomfare. Dokumentasjon er utarbeidet som følge av innsigelsen og NVE har i e post av meddelt at grunnlaget for innsigelsen bortfaller. Statens vegvesen Ingen merknader Tatt til orientering Mikael Leithe Viser til tidligere innsendte kommentarer ang støyende og støvende virksomhet og er bekymret for redusert livs og bokvalitet, samt redusert verdi på egen eiendom. Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen er uenig i at planforslaget ikke er konsekvensutredningspliktig. Forretning og tjenesteyting inngår ikke i arealformål for næringsbebyggelse. Anbefaler at plasskrevende varehandel tas ut som formål. Manglende vurdering av konsekvensutredningsplikt er en saksbehandlingsfeil, som kan få betydning ev en evt klage på reguleringsvedtak. Mener at det bør stilles krav til minimum arealutnyttelse og at Gjeldende reguleringsforslag åpner for utvidelse av virksomheten til Gran Tre. Området er avsatt til eksisterende industrivirksomhet i Kommuneplanens arealdel. Sannsynligvis ville en viss utvikling av virksomheten vært i tråd med planen, selv om området ikke ble regulert. Naboer til en eksisterende virksomhet må påregne en viss utvikling over tid. Imidlertid er støyende og støvende virksomheter alltid pålagt restriksjoner ihht Forurensningsloven med forskrifter. Dersom virksomheten er sjenerende for omgivelsene kan Kommunelegen påby restriksjoner i driftstid mm. Bestemmelser om støyvurdering av ny virksomhet og begrensing av driftstid er tatt inn. Reguleringsforslaget endres slik at det blir i tråd med kommuneplanens arealdel. Varehandel tas ut av planen. Reguleringsbestemmelsene endres slik at de ivaretar formalkravene og det innarbeides bestemmelser om driftstid og krav om dokumentasjon av støytiltak ved ny virksomhet. Plankart og bestemmelser rettes slik at samsvar ivaretas. Planforslaget 3

4 Oppland fylkeskommune det bør settes av arealer til felles parkering for flere næringstomter. Positivt at det legges opp til bruk av fornybar energi. Anbefaler at det i bestemmelsene stilles krav om støyfaglig utredning for eventuell ny støyende virksomhet. Anbefaler at grenseverdier for støy, driftstidsbegrensninger og avbøtende tiltak for støy innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Fellesbestemmelsene bør omarbeides til å framstå som juridisk bindende bestemmelser, ikke som råd og generelle opplysninger. Anbefaler at plasskrevende varehandel etableres i tilknytning til eksisterende områder, heller enn at det etableres nye. Plankart og bestemmelser samsvarer ikke Arealformålet plasskrevende varehandel er ikke i tråd med overordna plan. Berit Hauge Klager på forurensning fra flisfyringsanlegget til Gran Tre. sendes ut på nytt offentlig ettersyn. Gran kommune ønsker ikke å sette minimum tomteutnyttelse for dette området. Virksomhetenes karakter er av en slik art at det er minst like viktig at utomhusarealene kan utnyttes optimalt, som at det bebygges tettest mulig. En minimum tomteutnyttelse kan gjøre at denne type virksomhet blir presset til å finne en annen lokalisering. Virksomhetene er ikke svært arbeidsintensive og de generer ikke mye besøk. Det anses derfor heller ikke nødvendig med regulering av felles parkeringsområde. Hoveddelen av trafikk ut og inn av området dreier seg om transport av råvarer og ferdige produkter. Reguleringsforslaget endres slik at det blir i tråd med kommuneplanens arealdel. Varehandel tas ut av planen. Planforslaget sendes ut på nytt offentlig ettersyn. Utslipp fra virksomheter alltid pålagt restriksjoner ihht Forurensningsloven med forskrifter. Dersom virksomheten er sjenerende for omgivelsene kan Kommunelegen påby restriksjoner i driftstid mm. Oppsummering av endringer etter første gangs offentlig ettersyn: 1. Arealformålene er endret og formålet Plasskrevende varehandel er tatt ut. For Mestas eiendom er arealformålet endret til Offentlig eller privat tjenesteyting. Planforslaget er nå i tråd med Kommuneplanens arealdel. 2. Forslagsstiller har den oversendt dokumentasjon til NVE om flomforholdene i Skjerva forbi planområdet. NVE har i e post av gitt beskjed om at grunnlaget for deres innsigelse bortfaller. Dokumentasjonen er innarbeidet i planbeskrivelsen. 4

5 3. Reguleringsbestemmelsene er endret i tråd med høringsuttalelsene: a. Ordlyden er strammet opp slik at formalkravene i forhold til Plan og bygningsloven er ivaretatt. b. Det er innarbeidet bestemmelser om driftstid og støy. c. Det er satt inn rekkefølgekrav til utomhusplan, teknisk plan og redegjørelse for tilpassing til eksisterende bebyggelse, ihht Gran kommunes praksis for reguleringsplaner. Konsekvenser Lover og forskrifter Plan og bygningslovens kapittel 12, ved. Reguleringsplan. Plan og bygningslovens 4 2 vedr. konsekvensutredninger: Planforslaget skal vurderes i henhold til konsekvensutredningsforskriftens 3 og 4. Selv om det ikke foreligger konkrete planer for større utbygginger, åpner planforslaget for tiltak som omfattes av Vedlegg 2, pkt 1. Tiltaket anses ikke å ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn og det vil ikke bli krevet konsekvensutredning. Eksisterende planer Kommuneplanens arealdel vedtatt av Gran kommunestyre 26. mai.2011 Gjeldende vedtak PLU , sak 48/11 Økonomi Ingen Bemanning Ingen Uttalelse fra andre utvalg Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Andre råd eller utvalg Ja/Nei Nei Nei Nei Nei Vurdering/alternative løsninger Ved første gangs offentlig ettersyn har NVE innsigelse til planen. Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune påpekte motstrid mot arealformålene i Kommuneplanens arealdel, men har ikke innsigelse. Slik Rådmannen ser det, kunne planen ha vært behandlet videre på tre alternative måter: Beskrivelse Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Planen endres slik at Gran kommune vedtar Gran kommune velger den samsvarer med planforslaget slik det å ikke vedta Kommuneplanens forelå til første gangs reguleringsplanen 5

6 arealdel i samråd med forslagsstiller og suppleres med manglende utredning om flomfare. Planen sendes ut på nytt offentlig ettersyn. offentlig ettersyn og ber Fylkesmannen om mekling. Fordeler Ulemper Planen følger opp intensjonene i Kommuneplanens arealdel. Det dokumenteres at området ikke er flomutsatt og NVE frafaller sin innsigelse. Berørte parter og myndigheter får mulighet til å uttale seg til revidert plan. Mindre fleksibel utnyttelse av Mestas tomt. Saksbehandlingstiden blir forlenget med ca 3 mnd. Større fleksibilitet for utnyttelse av området, med flere arealbruksformål. Planen følger ikke opp intensjonene i Kommuneplanens arealdel. En konfliktprosess er tidkrevende. Mekling vil bety minst 3 måneder ekstra saksbehandlingstid. Dersom meklingen ikke fører fram, må saken oversendes Miljøverndepartementet for avgjørelse, noe som ofte medfører ett års forlengelse av saksbehandlingstiden. Ingen. Forslagsstiller må starte ny reguleringsprosess. Rådmannen har vurdert at fordelene er flest og ulempene minst ved å velge alternativ 1 og i samråd med forslagsstiller er derfor planen endret. Imidlertid er Fylkesmannens kommentarer om minimum tomteutnyttelse og felles parkering for flere bedrifter ikke fulgt opp. Slik Rådmannen ser det, bør noen industriområder forbeholdes virksomheter som har behov for store utomhusarealer til sin virksomhet. Det forventes heller ikke verken arbeidsplassintensiv virksomhet eller virksomhet som genererer mye besøkstrafikk innenfor de arealbruksformålene som planen nå viser. Hoveddelen av trafikk ut og inn av området dreier seg om transport av råvarer og ferdige produkter. Det anses derfor heller ikke nødvendig med regulering av felles parkeringsområde. Rådmannen anbefaler endret plan lagt ut til andre gangs offentlig ettersyn. 6

7 Kommunikasjons og informasjonstiltak Kunngjøring i avisa Hadeland og på Gran kommunes hjemmesider. Dato:16 October 2013 Godkjent av rådmannen Vedlegg: 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Gran Tre - Planbeskrivelse Rev Landskapsarkitekt Arvid Moger Verkstedvn.2, 2750 Gran FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR: GRAN TRE I MOEN GRAN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE BAKGRUNN FOR PLANEN. Forslagstiller Gran Tre ANS som er eier av gnr.64/10 og 64/11 ønsker å legge til rette utvikling av dagens virksomhet. Mesta Drift AS som er eier ev eiendommen gnr./bnr. 64/9, hvor det tidligere var vegstasjon, er også inkludert i planområdet. De har ingen fastlagte planer for sitt område og området foreslås regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Opprinnelig var det også ønske om åpning for plasskrevende varehandel, verksted, lager og kontor, men disse formålene er tatt ut igjen etter første gangs offentlig ettersyn. Det framlegges derfor privat reguleringsforslag for Gran Tre med den hensikt å legge til rette for bedre utnyttelse av eiendommene. OMRÅDEBESKRIVELSE. Planområdet er på ca 122 dekar og ligger i Moen nordvest for fylkesveg 54, Amundrudvegen. Mot sør grenser området mot elva Skjerva, mot vest og nordvest private skogeiendommer, mot nord grenser området mot et gardsbruk og en bolig og mot nordøst mot Olerudvegen. Nesten hele området benyttes i dag til ulike former for industrivirksomhet, lager, verksted og kontor. Gran Tre har drevet sin virksomhet med sagbruk og treforedling i området fra Mesta sin eiendom har vært brukt til vegstasjon og trafikkontor, midlertidig bilforretning og lager for maskiner og utstyr. Disse virksomhetene og Olerudvegen har felles avkjørsler fra fylkesveg 54/ Amundrudvegen. Området heller svakt fra nordøst mot sørvest og det har en høydeforskjell på ca 25m over en strekning på ca 400m. Mesteparten av området er benyttet til bebyggelse, lager og interne veger. I ytterkant av området står det en del blandingsskog som vegetasjonsskjerm mot naboeiendommer. Langs Skjerva går det en driftsveg som benyttes av turgåere og syklister. KULTURMINNER Det har vært foretatt flere befaringer i området. En grop i terrenget beliggende opp på en høyderygg i vestre hjørne av planområdet ble først antatt å være en fangstgrop, men ved nærmere undersøkelser er den sannsynligvis ikke det. Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner i planområdet. PLANSTATUS. Området er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er området til Gran Tre angitt som næringsvirksomhet nåværende, og eiendommen til Mesta er angitt som offentlig tjenesteyting nåværende. PLANPROSESS. Oppstart ble avklart med Gran kommune i møte 17.mars Forhåndsvarsling: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad 12.mai

14 I tillegg ble offentlige høringsinstanser og naboer varslet i egen oversendelse datert 8.mai INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER. Oppland fylkeskommune, Regional utvikling, brev av 4.juni Påpeker at det ved varsel om oppstart av reguleringsarbeid skal komme tydelig fram hva som er gjeldende arealbruk i kommuneplanen, og at største del av planområdet i revidert kommuneplan er avsatt til nåværende erverv, mens østre del av området (Mesta 64/9) er avsatt til nåværende offentlig bebyggelse. Det sies ikke i varsel om oppstart noe mer om hva tilrettelegging av varehandel med plasskrevende varer innebærer og det forutsettes at tiltaket er i tråd med Fylkesplan for lokalisering av varehandel i Oppland, og minner om de rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre. Planen bør se på god arealutnyttelse og mulighet for å unngå store sammenhengende parkeringsarealer. Planen bør stille krav om opparbeidelse av grøntareal og kvalitet på utearealer i forbindelse med parkeringsplasser etc. Ved beregning av BYA skal nødvendig parkeringsareal medregnes. Universell utforming er et nasjonalt satsingsfelt og det er et mål at bygg og anlegg skal kunne brukes av alle. Kommentar før første gangs høring: Den tidligere vegstasjonen er nedlagt, og anlegget har en periode vært bortleid midlertidig til bilforretning. Mesta har ingen konkrete planer for sin eiendom men når området nå skal reguleres har de ønske om at det kan gis muligheter for ulike virksomheter som verksted, lager med tilhørende kontor, og også varehandel med plasskrevende varegrupper. Planområdet ligger inntil fylkesveg 54 (tidligere Rv 4) og har gode atkomstforhold, og området ligger ikke så mye lenger unna tettstedene Brandbu og Jaren enn det for eksempel Mohagen gjør. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det ved byggemelding skal redegjøres for opparbeidelse av utearealer som parkeringsplasser og beplantning. Kommuneplanens bestemmelser om parkeringsplasser er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Egen bestemmelse om universell utforming er tatt med. Statens vegvesen, Region øst, brev av 4.juni 2009 Påpeker at det må avsettes og påtegnes plankartet en regulert byggegrense mot veg, langs fylkesveg er denne fastsatt til 15m fra vegens midtlinje, målt i horisontalplanet og vinkelrett på denne. Planområdet har atkomst fra fylkesveg 54 via kommunal veg og de anbefaler at planområdet utvides til også å gjelde kryss med fylkesveg 54. Sikttrekant skal inngå i reguleringsplanen, og frisiktsoner skal vises som eget formål. Det skal fremgå av reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates objekter høyere enn 50 cm innenfor sikttrekanten. Kommentar før første gangs høring: Byggegrenser er vist på plankartet i forhold til kommunal veg og turveg og disse ivaretar kravet om 15m byggegrense fra fylkesveg 54. Frisiktlinjer er også vist på plankartet og da fylkesvegen her har en svak kurve faller disse i hovedsak innenfor avkjørings-/ påkjøringsfelter og noe innenfor grønnstruktur. Maks høyde på 50cm er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen i Oppland, brev av 5.juni Viser til retningslinjene i Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland der det heter at Handel med plass- eller transportkrevende varegrupper skal så langt det er mulig lokaliseres i tilknytning til by eller tettsted, og på en slik måte at den kan nås fra hovedvegnettet med minst mulig forstyrrelse av miljøet i byen eller tettstedet, og ber om at fylkesplanens retningslinjer legges til grunn for planarbeidet. Planområdet ligger i nærheten av boligområder, og forholdet til støy bør vurderes i henhold til Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442). 14

15 Det forutsettes ellers at det legges opp til høy arealutnyttelse, jfr. tidligere planinnspill da dette er viktig både for jordvern- og andre miljøhensyn. Kommentar før første gangs høring: Det foreligger ingen konkrete planer for varehandel med plasskrevende varegrupper, men når området nå skal reguleres er det et ønske om at det kan gis muligheter for best mulig utnyttelse av eiendommene. Planområdet har gode atkomstforhold fra fylkesveg 54 og både dagens og tidligere virksomheter (vegstasjon og trafikkontor) har generert mye trafikk til området. Området ligger ikke så mye lenger unna tettstedene Brandbu og Jaren enn det for eksempel Mohagen gjør. Det er foretatt støymålinger av dagens virksomhet og disse målingene viser at støynivået ligger godt innenfor gjeldende retningslinjer. Det er foreslått en arealutnyttelse % BYA=60 %. Oppland fylkeskommune, brev av 27.januar Rapport etter befaring sier at det er påvist fangstgrop i nordvestre del av planområdet. Etter ny befaringer med Kulturhistorisk museum i juli 2010 er det avklart at dette er en menneskeskapt grop, men det er vanskelig å fastslå alder og funksjon. E-post fra Ragnar Bjørnstad Kulturminnemyndighetene ønsker at gropa forblir urørt og at det er fint om den kan bevares i planen. Kommentar før første gangs høring: Gropa er vist på plankartet og det er angitt en hensynssone hensyn landskap med radius 10m fra senter på gropa. Området inngår i en grønnstruktur vegetasjonsskjerm langs vestre grense av planområdet. Bjørg og Mikal H. Leithe, eier av gnr.90/3 og 64/4, brev av 6.juni Er meget betenkt dersom en flishogger i friluft skal plasseres på den nordvestre del av området, og tar forbehold om å komme tilbake med innsigelser dersom eventuelle aktiviteter vil påføre deres eiendom ulemper som følge av økt støy, lukt og vibrasjoner (fra flishogger). Kommentar før første gangs høring: Dette er kun aktuelt dersom det blir etablert flisterminal ved Gran Tre for produksjon av fyringsflis. Det vil da bli leid inn ekstern flishogger ved behov, ca 8-10 dager pr. år, mellom kl på hverdager. Denne aktiviteten må rette seg etter bestemmelser om støy fra nærings- og industrivirksomhet Berit Hauge, eier av gnr. 107/53, e-post av 3.juni Sier hun blir syk av røyken som kommer fra Gran Tre og at hun må flytte vekk fra området for å kunne sove om natten. Hevder hun blir påført røykskader og en kraftig forringelse av sin livskvalitet. Kommentar før første gangs høring: Gran Tre har hatt konsesjon på sitt biobrenselanlegg fra1977, fornyet konsesjon ble gitt i Det brennes bark og reint trevirke og det er ikke påvist noen spesiell luftforurensing fra dette anlegget. Siste gangs tilsyn var i november 2008 og det framkom ingen merknader. Jan og Karin Aschim Olerud, eier av gnr.90/2, e-post av Ber om at det i forbindelse med ny regulering blir etablert ny utkjøring fra Olerudvegen til fylkesveg 54 slik som den opprinnelig var (Skjervebakken), ca 100m lenger opp. Dette begrunnes med Olerudvegen er skoleveg for grunnskoleelever fra 6 år og oppover og at det er stor trafikk i den felles utkjøringen (fra Gran Tre, Mesta og Olerudvegen) med vogntog, traktorer, anleggsmaskiner og busser. De ønsker også fartsgrensen på fylkesveg 54 redusert fra 80 km/ til 50 eller 60 km/t. Kommentar før første gangs høring: 15

16 Det er ikke foreslått ny avkjøring fra fylkesveg 54 til Olerudvegen da det ansees svært vanskelig å få dette godkjent av vegvesenet. Vegvesenet har redusert fartsgrensen på fylkesveg 54 til 60 km/t på denne strekningen. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET. Avgrensning av planområdet. Planområdets avgrensning følger eiendomsgrensen mot Amundrudvegen (Fv 54), mot sør eiendomsgrensen til gnr.64/11 langs Skjerva og mot naboeiendom i sørvest. Mot vest følger plangrensen vestre kant av privat skogsbilveg, mot nordvest og nord følger plangrensen eiendomsgrensen til gnr.64/10 mot naboeiendommer, og mot nordøst eiendomsgrensen til Mestas eiendom, gnr. 64/9. Plannavn: GRAN TRE i Moen. Planforslaget består av: Plankart i målestokk 1:2000, datert 22.mars 2011, rev Reguleringsbestemmelser, datert 22.mars 2011, rev Mål/ hensikt med planen. Hovedmålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en bedre utnyttelse av eiendommene som tidligere ikke er regulert og hovedformålene er IL= industri/ lager og TJ= Offentlig eller privat tjenesteyting. Planforslaget omfatter følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: PBL 12-5, nr. 1 IL= Industri/ lager, omfatter 92,8 daa. TJ= Offentlig eller privat tjenesteyting, omfatter 15,8 daa. 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur: PBL 12-5, nr. 2 Kjøreveg KV 2, KV 2 og KV3. 3. Grønnstruktur: PBL 12-5, nr.3 Grønnstruktur annen, (privat) eierform Turveg, annen (privat) eierform Vegetasjonsskjerm, annen (privat) eierform 4. Hensynssone: PBL 12-6 c Sone med særlig hensyn hensyn landskap Beskrivelse av formålene 1. Bebyggelse og anlegg IL= Industri/ lager Dette omfatter området for eksisterende og ny bebyggelse på eiendommene, gnr. 64/10 og 64/11. Gran Tre ANS eier både gnr.64/10 og 64/11, disse foreslås slått sammen til en eiendom med ett bruksnummer. Området kan nyttes til bebyggelse for industri, lager og nødvendige kontorer. Innenfor formålet industri tillates industrivirksomhet, med dette menes virksomheter som treforedling, biobrenselanlegg, bioenergiproduksjon, flisterminal og verksted Innenfor formålet lager tillates bebyggelse for innendørs lagring og utendørs lagerplasser. 16

17 Interne driftsveier kan etableres. Maksimal tillatt tomteutnyttelse % BYA = 60 % og maksimal tillatt byggehøyde (TH) er 14,0m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. TJ Offentlig eller privat tjenesteyting, 15,8 daa Dette omfatter området for eksisterende og ny bebyggelse på eiendommen gnr./bnr. 64/9 som eies av Mesta Drift AS. Interne driftsveier kan etableres. Maksimal tillatt tomteutnyttelse % BYA = 60 %. Maksimal tillatt byggehøyde (TH) er 14,0m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. For begge de ovennevnte områdene gjelder følgende bestemmelser: Støy. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) er vurdert for området, men det er ikke utarbeidet støysonekart. Tidligere støymålinger viser at støy fra dagens virksomheter ligger godt innenfor grenseverdiene. Støy fra nye virksomheter skal begrenses slik at retningslinjer for anbefalte støygrenser ivaretas. Parkeringsplasser skal opparbeides innenfor området i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. Høgspentlinje. Mellom eiendommene til Gran Tre og Mesta er det i dag en høgspentlinje på 22 kv i luft og det står en trafo på stolper i eiendomsgrensen. Hadeland Energi Nett har opplyst at de i løpet av sommeren vil ta ned denne trafoen og sette opp en ny på sørøstsiden av fylkesveg 54. Luftstrekket vil bli tatt ned og erstattet med jordkabel. Overvann og drenering. Gran Tre har eget overvann- og drenssystem for området. Vann til vanning av tømmer samles opp og resirkuleres. Det er overløp til elva Skjerva. 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur. Kjøreveger KV1 er Olerudvegen, dette er eksisterende kommunal veg og den er regulert med totalt 8m bredde. KV2 er atkomstvegen inn til Gran Tre og Mesta og den er regulert med felles eierform, vegen er regulert med total bredde på 10m. KV3 er eksisterende privat skogsbilveg langs vestre del av planområdet. Den er regulert med total bredde på 6m. 3. Grønnstruktur Grønnstruktur Dette omfatter arealet mellom KV1 og fylkesveg 54. Arealet skal ha et tiltalende grønt preg med naturlig trevegetasjon og grasarealer og det skal vedlikeholdes med jevnlig skjøtsel. Det tillates ikke vesentlige inngrep som kan forringe området. Turveg Dette gjelder eksisterende veg langs elva Skjerva som kan benyttes som turveg for allmennheten. 17

18 Vegetasjonsskjerm Dette omfatter arealer mot elva Skjerva i sør og mot naboeiendommer i sørvest. Eksisterende naturlig vegetasjonen skal i størst mulig grad beholdes men en forsiktig skjøtsel og hogst av gamle falleferdige trær kan tillates. Det tillates ikke vesentlige inngrep som kan forringe arealene, eksempelvis opparbeiding av veger og lagring av masser. 4. Hensynssone. c) Hensyn landskap. Dette omfatter en grop beliggende oppe på en høyde i landskapet. Gropa er vurdert av Kulturhistorisk museum, den er menneskeskapt men det er vanskelig å fastslå alder og funksjon. Selve gropa og en randsone rundt med radius på 10m skal bevares. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes men en forsiktig skjøtsel og hogst av gamle falleferdige trær kan tillates. Terrenginngrep tillates ikke. 18

19 19

20 21

21 22

22 23

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer