REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET Tid: , kl Sted: Rådsrommet (U7.220) MH bygget Høgskolen i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET 20102004 Tid: 20.10.2004, kl. 11.00 15.30. Sted: Rådsrommet (U7.220) MH bygget Høgskolen i Tromsø"

Transkript

1 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Medlemmene i høgskolesamarbeidet jf liste REFERAT FRA MØTE I HØGSKOLESAMARBEIDET Tid: , kl Sted: Rådsrommet (U7.220) MH bygget Høgskolen i Tromsø Til stede: Fagdirektør Einar Hannisdal, leder Førstelektor Per Kristian Roghell, Høgskolen i Nesna Instituttleder Solrun Holm, Høgskolen i Tromsø Kst.instituttleder Åse Berit Vrenne, Høgskolen i Narvik Instituttleder Eli Samuelsen, Høgskolen i Harstad Dekan Arnfinn Andersen, Høgskolen i Tromsø Studieleder Grete Mehus, Høgskolen i Finnmark (for Siw Blix) Leder seksjon opplæring og komp.utv. Astrid Jacobsen, Nordlandssykehuset HF Kst. Sykepleiefaglig rådgiver Anne Båtnes, Hålogalandssykehuset (for Anne W.Lindboe) Oversykepleier Bente-Liss Roaldsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sykepleiefaglig rådgiver Unni Bente Elde, Helse Finnmark HF Rådgiver Nina Sjøvoll, Helse Nord RHF Rådgiver Ingvild Røe, Helse Nord RHF, sekretær Forfall Informasjonssjef Randi Erlandsen, Helgelandssykehuset HF Studiesjef Anne Berit Bæhr, Samisk Høgskole Observatør fra Universitetssamarbeidet Fagdirektør Anne W.Lindboe, Hålogalandssykehuset (vara møtte) Dekan Siw Blix, Høgskolen i Finnmark (vara møtte) Før møtet presenterte Akribe forlag dataprogrammet PPS praktiske prosedyrer i sykepleie. Sak Innkalling og dagsorden Til innkalling: møtepapirer bør sendes ut minst en uke før møtet. Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak Godkjenning av referat fra forrige møte, Referat fra Høgskolesamarbeidet må legges ut på nettsiden til helse Nord. Til referatet vedrørende abonnementsordning: Det er lagt ut internasjonale anbud på tidsskrift, som skal være et spleiselag v/rhfene. Man regner med at nasjonalt abonnement på de 30 Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

2 vanligste tidsskriftene vil komme på plass innen desember Liste over aktuelle tidsskrifter sendes med referatet. Vanligste databaser som benyttes av Høgskolene vil også bli inkludert i systemet, forutsatt at det ikke blir tekniske vanskeligheter. Høgskolesamarbeidet godkjenner referat fra møtet Sak Referat og orienteringssaker Referatsaker 1. Referat fra møter i Universitetssamarbeidet 2. Forskningskonferanse i Helse Nord 3-4.november Styresak Forskningsstrategi Helse Nord Orienteringssaker Fagdirektøren orienterte om følgende saker: - Høgskolesamarbeidet skal reoppnevnes fra Til Forskningsstrategi i Helse Nord vedtatt i oktober (sak ). Setter fokus på tematiske satsinger, men må utvikles videre i forhold til nasjonalt arbeid. Definerer forskning som helsefaglig forskning. Utfordrer helsefag til å melde seg på i debatter og søknadsprosesser. Høgskolesamarbeidet tar referat og orienteringer til etterretning. Sak Overføring av ABIOK-utdanningene til utdanningsdepartementet. Høring. Saken legges fram til høring av RHFene i fellesskap. Frist til å komme med innspill er satt til Kommentarer i møtet: - Faren for akademisering ved en overføring til høgskolesystemet? Delte meninger om denne faren er så stor. Er f eks legene redde for dette på samme måte? - Anbefaler RHFene en overføring? Saken legges fram til høring, endelig beslutning tas på bakgrunn av vurdering av innspillene som kommer. - Viktig i Helse Nord: Harstad, Bodø og Finnmark er allerede tilknyttet Høgskolene i praksis, slik at overgangen kanskje ikke virker så skremmende som i andre regioner? - Lokalisering og den desentraliserte strukturen vil være viktige prinsipper uansett organisering. - Det ligger også store verdier i at lærerne er praksisnære, slik at det er viktig å sikre dette også ved en eventuell overgang. - Økonomi er en bekymring. Både HF og Høgskoler opplever nedskjæring i budsjetter, og konsekvensene blir færre studenter. - Tidsperspektiv for eventuell overflytting: sannsynligvis ikke før i Viktig: må ta utgangspunkt i klinikkenes behov. Økonomi naturligvis også viktig. - Veiledning og problematikk rundt dette i relasjon til øvrige lærekrefter i studiet. - Finansieringsmodell påvirker sykepleiestudenter rangeres for lavt i dag. - Mulighet for å utvikle masterstudium øker ved overføring. - Rekruttering av lærekrefter til fagene i framtida: kan bli for mye fokus på det teoretiske og vitenskapelige, selv om dette er viktig også praksis kan bli for dårlig. - Hvordan finansieres en eventuell økning i plasser ved økt behov ved HFene? - Langsiktig tenkning viktig for høgskolene problematisk for HFene? 2

3 Høgskolesamarbeidet gjorde ikke vedtak i saken. Konklusjonen i møtet er at RHF må se på saken på en balansert måte, og ta et regionalt perspektiv. Saken må drøftes grundig før det tas endelig beslutning. Sak Status - Honorering av praksisveiledning for ABIOK-studenter Saken ble tatt opp til drøfting. Det legges fram sak om temaet i neste møte. RHF ønsker hjelp til å skaffe oversikt over status for dagens ordninger. RHF har vedtatt at internfakturering ikke skal gjøres mellom HF. Nordlandssykehuset har inngått avtale med NAVO/NSF om kompensasjon på kr 400,- som følger veileder. Ingen HF har tilsvarende ordninger. RHF ønsker en standardisering av avtalene mellom HF og høgskoler i regionen. I Finnmark får spesialavdelingene 150,- per uke per student i praksis. Det er viktig med stimulering som incentiv for å ta veiledning. Høgskolesamarbeidet mener at honorar skal videreføres for veiledning i oppdragsutdanningene (ABIOK). Det bør inngås felles/like avtaler mellom RHF og høgskolene i regionen. Det er videre viktig å få til god samordning og ensartet praksis. RHF forsøker å få inn prinsippene om intern honorering og regulere veiledningshonorar i de nye avtalene som inngås om ABIOK-utdanningene. Høgskolesamarbeidet slutter seg til at RHF starter prosessen med å få frem en sak til neste møte som kan legge grunnlag for at 1. Foretakene enes om ikke å internfakturere, og 2. standardisere honoreringen i regionen på sikt. Sak Etablering av paramedicsutdanning i Helse Nord Saken drøftes på bakgrunn av utsendt notat og informasjon vedrørende paramedicsutdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen i Tromsø informerte om sin utdanning for sykepleiere i akuttmottak. Det er sendt søknad til RHF om å etablere en regional utdanning, som også kan inkludere andre faggrupper, f eks ambulansepersonell, hospitalt og prehospitalt personale. Dette initiativet kan sannsynligvis utvikles til en paramedicsutdanning i regionen, f eks med pilot med utgangspunkt fra Troms. Ordningen vil sannsynligvis også være et billigere alternativ enn Lillehammer. Høgskolen i Narvik har deltatt i prosjekt om e-læring for ambulansepersonell. Tilbudet ved Høgskolen i Lillehammer oppleves som godt, men virker lite interessert i å utvikle tilbudet/samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner (konkurransesituasjonen). Det kunne utvikles en utdanning som har noen deler felles med den eksisterende videreutdanningen i akuttmedisin, med sluttmoduler lagt til HF og der telematikk og e-læring er viktige komponenter. Viktig at utdanningen åpner for mange ulike yrkes/fagbakgrunn som f eks ambulanseutøvere med fagbrev, sykepleiere, jobber i akuttmottak og prehospitalt ellers. Høgskolesamarbeidet ber Høgskolen i Tromsø å lage en grovskisse til paramedicsutdanning, på bakgrunn av videreutdanning i akuttmedisin, og som er fleksibel i å inkludere studenter med annen yrkesbakgrunn, jf diskusjonene i møtet. Utdanningen skal innebære en regional ordning, som inkluderer samarbeid med øvrige høgskoler i regionen, men hovedansvaret 3

4 legges til Høgskolen i Tromsø. Forslaget må vurdere omfang og beskrive hvordan studiet kan gjennomføres desentralt. Forslag innen 2 uker. RHF må respondere på søknaden fra Høgskolen i Tromsø. Sak Styrking av utdanning innen geriatri, habilitering og rehabilitering i Helse Nord Saken drøftes på bakgrunn av utsendt notat og sammendrag av aktuelle handlingsplaner. Det påpekes at Helse nord også er i ferd med å utarbeide handlingsplaner innen psykisk helse og rus. Disse fremlegges i løpet av våren Modulbasert utdanning i Finnmark inkluderer smertebehandling, eldreomsorg og psykisk helsearbeid. Praksisveiledning kjøres sammen. Høgskolen i Narvik har utdanningen IT for helsepersonell jf fokus på systeminnføring i HFene gir behov for mer IT kompetanse. Videreutdanning i eldreomsorg ved Høgskolen i Tromsø har hatt problemer i forhold til søkere, og har omstrukturert faget til mer demens/alderspsykiatri for å tilpasse det til behov. Endring i grunnutdanning i forhold til rehabilitering felles moduler innen sykepleie, fysio/ergoterapi. Behovet for hjelpepleiere er stort, men de kan falle litt mellom ulike ansvarsnivå. Bør også tenke videre planlegging av kompetanseutvikling f eks master? Samarbeid med kommunene er også viktig tema i forhold til disse utdanningene. Behov for ressurser til satsing på andre grupper, f eks disse nevnte utdanningene, et viktig argument for at det kan være ønskelig at ABIOK går inn i høgskolesystemet. Bør det etableres stipend til videreutdanning i aktuelle fag, f eks 10 per år? Øremerking av stillinger slik at personale med videreutdanning får brukt sin kompetanse? Samtidig viktig at kompetansen integreres i den aktuelle avdeling (f eks at indremedisinske avdelinger generelt får høyere kompetanse innen eldreomsorg). Mange avdelinger arbeider godt med kompetanseutvikling/planlegging, men generelt for dårlig til å ta i bruk de ansattes kompetanse og videreutdanne de som trenger det? Det er viktig å jobbe mye mer strategisk og systematisk på dette feltet. Viktig: ikke å konkurranseutsette alle utdanninger, departementet skjærer ned på frie plasser. Utnytt kombinasjonen mellom praksis og utdanning bedre, i felles løp og fleksible løsninger i regionen. Høgskolesamarbeidet mener det er viktig at høgskolene får incentiv fra RHF til å yte tilbud som det her uttrykkes behov for. Høgskolene må dokumentere behov for å få tildelt ressurser, og derfor er det viktig med god dialog med HF/RHF om behovet. Sak Status inngåelse ABIOK-avtaler for 2005 Nina Sjøvoll innledet kort om status. RHF inngår ettårige avtaler med Høgskolene (ett opptak til). RHF går inn for et minimumsopptak for 2005, på bakgrunn av usikkerheten om videreføring av ordning eller overføring til høgskolesystemet jf sak Tar utgangspunkt i en gjennomsnittspris per student som alle har gått inn for. Høgskolen i Harstad har inngått avtale med Hålogalandssykehuset. Det er innledet drøftinger med Høgskolene i Tromsø, Bodø og Finnmark. Det skal gjennomføres møter med Høgskolen i Finnmark og Tromsø samt HFene og RHF for å avklare praktiske forhold så snart som 4

5 mulig. Koordinering av opptak er viktig, men Høgskolen i Harstad har likevel fått anledning til å kjøre opptak i mars Skal inn i samme system som øvrige skoler fra neste opptak hvis det ikke blir ny organisering. Høgskolen i Bodø vil ikke ta opp anestesistudenter i dette opptaket, men lønner en ekstra lærerressurs på andre fag som kompensasjon. Problematiske sider: kontraktsinngåelse og opptaksfrister. RHF forhandler fram avtaler med resterende høgskoler så snart som mulig Status inngåelse av Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og høgskoler Nina Sjøvoll orienterte kort. Prosessene er igangsatt, men er ulikt langt kommet. RHF ønsker også å revidere avtaleutkastene, både i forhold til antall studenter og kostnader/betalingsbetingelser med mer. Vedtak Saken tas opp i neste møte Eventuelt Ingen saker til eventuelt neste møte: Neste møte avholdes , kl i Tromsø. Vennlig hilsen Einar Hannisdal fagdirektør Ingvild Røe rådgiver Kopi: Universitetssamarbeidet Vedlegg: Oversikt over ny sammensetning av forskningsutvalg i Helse Nord jf Styresak Lister og informasjon i tilknytning til nasjonal abonnementsordning, nevnt i sak

6 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf Høgskolesamarbeidets medlemmer Faste medlemmer Varamedlemmer Fagdirektør Einar Hannisdal, leder Helse Nord RHF 8038 Bodø Førstelektor Per Kristian Roghell Høgskolen i Nesna 8700 Nesna Instituttleder Solrun Holm (observatør Universitetssamarbeidet) Avdeling for helsefag Høgskolen i Bodø 8049 Bodø Kst. Instituttleder Åse Berit Vrenne Institutt for helse- og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik 8514 Narvik høgskolelærer Else Lid nestleder Vivi Høi Anvik kst. studiekoordinator Ole Lillevik Instituttleder Eli Samuelsen Høgskolen i Harstad 9480 Harstad Dekan Arnfinn Andersen (vara observatør Univ.samarb.) Avdeling for helsefag Høgskolen i Tromsø 9293 Tromsø Dekan Siw Blix Avdeling for helsefag Høgskolen i Finnmark Postboks Hammerfest Studiesjef Anne Berit Bæhr Samisk Høgskole prodekan Anita Iversen studieleder Grete Mehus dekan Jan Idar Solbakken 6

7 9520 Guovdageaidnu/Kautokeino Informasjonssjef Randi Erlandsen Helgelandssykehuset HF 8607 Mo i Rana Leder Astrid Jacobsen Seksjon for opplæring og kompetanseutvikling Nordlandssykehuset HF Prinsensgt Bodø personal- og organisasjonssjef Jan Inge Pettersen Helgelandssykehuset HF, avd. Mosjøen oversykepleier Randi Marie Larsen, Nordlandssykehuset HF, anestesiavd. Fagdirektør Anne W.Lindboe Hålogalandssykehuset HF 9480 Harstad Oversykepleier Bente-Liss Roaldsen Kreftavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 9038 Tromsø kst. Sykepleiefaglig rådgiver Anne Båtnes sjefssykepleier Bjørg Holthe Sykepleiefaglig rådgiver Unni Bente Elde Sissel Skipperud Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF, 9613 Hammerfest Distriktspsyk. Senter Midt-Finnmark Observatør fra Universitetssamarbeidet: Kirsti Ytrehus Det medisinske fakultet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Sekretariat: rådgiver Ingvild Røe, Helse Nord RHF 7