S (g I S Bilag ril Tidsskrift for Den norstie La-gerorening nr. B, r9j9 SAINI DEIFJI OIR. Df\U. 6?ffiEiTiE3i. ,,* rr,',1*.',', J?,,'..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S (g I S. 83 8 Bilag ril Tidsskrift for Den norstie La-gerorening nr. B, r9j9 SAINI DEIFJI OIR. Df\U. 6?ffiEiTiE3i. ,,* rr,',1*.',', J?,,'.."

Transkript

1 S (g S Bilag ril Tidsskrift for Den norstie La-gerorening nr. B, r9j9 SAN DEFJ OR J?,,'..,i D A N Df\U 6?ffiEiTiE3i,,* rr,',1*.',',

2 Bad er et ganrnrelt kurnriddel sonr den nroderne nredisin anser fbr en av de beste behandlingsmeroder ved flere av de mest plagsonrnre kroniske sykdomnrer, som f.eks. revnra= tisme, isjias og leddgikt. Ogsi overfor en rekke andre sylidonrmer synes virkningen av badebehandling i vitre meget god, Ved Sandefiord Bad gis individuell lagebehandling og bade_ behandling av svet betiening. Sandefjord Bad er tilknyttet Den norslre kurstedsforenine_ Til fradekuren anvendes en reklie naturprodukter: Suouefgstr1'e rrsedvanlig ril< pi svovel og organiske stoller som opras av huden (efter nyere undersskelser bl. a. stofter med hormonvirkning). 5afins6 suouefuann sterlit svovelholdig med innho{d av mildt avtbrende salter 5afrhoffiV minerafiiann fra kilde i Baders park. Tunt=enelie7ftil, tlttrtj og siou.ttul

3 Bad : 5 u o u e [1yy q e 6 a d,.fu ru n ti [s 6 a a, p a rn e sj o a a n ns. 6ad i fotbindelse rned gnidning med sjotang, gytie, borstiog og pisking med friskt bjetkelov, Dusi, styrt. )vledforer livlig hudreaksion og bedret sirkulaslon. 2arm[ty'ls=gytientassasie6a/ (Loka=bad). Aktiv badeform, sarlig heldig for muskelrevmatisme. S[am6ad. Dampopvarmet tyktflytende gytiesjovannsblanding hvori patienten ligger 1/z time. Dusi, styrt og ullteppepakniog i hvilerum. Sarlig gunstig ved nevralgier, isiias, eddgikt, kroniske revmatiske lidelser, podagra, Sjouanns=lul[syreiat{ til behandling av kroniske hjerte-, og kretslopssykdomnrer. T/ tere 6a t{ ved hudsykdommer. Ha[uba,.{, sitteiatd slyrt og dus.i. Pakninger': Lokale varme 17y(ieons[ag pi egne gytje_- stuer med forbindelse til baderummene. Brsnnkur: 5an/efiorr{s sa[insie suoue[uann. Den m /n e ro [s e s a [t i ft{e, Tre m m e t{e m ln e ra [u o n n. Massasje og sykegymnastikk av autorisert mannlis og kvinne[ig massor. nhalasjonsbehandlins for katarrer i luftveiene. Dietbehandling i badets resraurant. Spesielt utdanner dietdame. Vegetabifsk diet, avmagringsdiet, sukkersykediet, skinekost for fordsielsessykdonrmer o, s. v.

4 De sikalte revmatiske sykdommer: Kronisk ledd= og muskelrevnratisme (feddgikt i feberfritt begynnelses= efier kronisk stadium), defornrerende leddgikt, isjias, nevralgier. Sykdommer i nervesystemet: Nevrasteni, lammelse, sentrale og perifere lidelser, vegetative forstyrrelser. Stoffskiftesykdommer: Fedme og overvekt, podagra og urinsur diatese, sukkersyke. Hudsykdommer: Psoriasis, ekserr, urticaria. Fordoielsessykdommer: Mavekatarr og obstipasion. Hierte- og kretslopssykdommer: Kroniske hfertesykdommer, forhsiet blodtrykk, begynnende Areforkalkning. ireknuter og folger av Arebetendelse. Slimhinnekatarrer i respirasionsorganene,l Ouerftz17e' Oue Me[[6ye Spes. i indremedisin.l Assistentlage. Mannlig og kvinnelig massor. Mannlig og kvinnelig badebetjening.

5 Kurtaksten beregnes siledes: For lste uke kr For 3dje uke kr.50,00, Znen u > u 4de'>...' og for hver efterfolgende uke.... ) Heri er inkludert drikkepenger til badebetieningen. kurtaksten er innbefattet lagehonorar for den sykdorn som behandles ved badet (behandling av sykdommet opstitt under badeopholdet honoreres ekstra), alle av lagene an-- ordnede bad og badeprosesser (undtart slambad), brsnndrik-- ning, musikk, sosietetspenger, aviser etc. Seerskilt betales slambad (kr pr. bad), inhalasjoner (kr.0.50), massasie= behandling (kr pr. seanse ) 30 min.) og for gyt,jeomslag lkr pr. time inntil 3 omslag, for hvert omslag mere enn 3 betales ytterligere 50 ere). Adgang ti[ i benytte utdannet sykepleiersfte, som betales seerskilt av vedkommende patiept for hvert enkelt tilfelle. Kuravgiften modereres for medlemmer av samme husstaod oir samtidig flere benytter kuren, siledes at der for hver kurgjest over to beregnes kr for hver uke. Barn under 72 Ar i folge med kurgjest betaler bare halv kuravgift. Barn under 6 Ar, som er adgangsberettiget og benyner samme bad og samme time som en voksen av samme hus= stand, betaler intet, men hvis badets lage konsulteres, honoreres dette serskilt. Lager betaler ingen kuravgift. Moderasion i kuravgiften kan i begrenset antal{ innrsrnmes (fortrinsvis i juni mined) til ubemidlede som innsender ansokning ledsaget av lage= og formuesattest til badets styre. Badet har dessuten til utdeling endel friplasser som bsr sokes i god tid for sesongen.

6 Kurgjestene bor til leie foruten i badets sosietetsbygning samt i Hjertnes Hovedgird og Hotellvillaen, hos byens famifier, hvor der er et stort utvalg av komfortable varelser til forskjellige priser, f. eks.9-25 kr. pr. uke. Verelser besorges forut leiet ved henvendelse til Badets feiebyr,i, adresse Sandefiord. Det bes opgitt om man snsker i bo i badets umiddelbare narhet, om man kan gi trapper, sengenes antall, om man vil holde egen husholdning m.v, Ethvert losii mi betales for bestilt tid uten hensyn til an= komst og avreise, For evrig er der adgang til A innskrives som kurgjest nir som he[st i sesongen. Uanmeldte gtjester 6or ued an6omsten 6enuen/e sig ti[ 6odets [eiebynis 6ontor pi 6adet, hvor ledige losjier an= vises og alle nodvqndige oplysnioger gis, Da kontoret lukkes kl, 6 eftm,, mi henvendelse skie innen denne tid. Gjester som ankommer senere pa aftenen uten A ha sikret sig losji, fir veiledning hos badets portier, telefon Ved jernbaoetogenes ankomst vil badets uniformerte portier somregel mote frem ti[ rettledning. - byens hoteller, Hotell Atlantic og Kong Carl, fies godt losii for kortere og len-- gefe tid.

7 badets restaurant serveres full bespisning (frokost, middag med kafe samt aftensmat) for kr, 5.?5 pr, dag for minst 1 ukes abonnement. For patienter som pi grunn av syk= dom'mi spise i sitt hiem, er der anledning til efter over= aegens forskrift i erholde mat til avhentning mot tillegg av kr pr. maltid. Drikkepenger beregnes med, 10% av regningsbelspets fsrste 100 kr. og 596 av resren. - AG og uinrctt. spisesalen er der ltetsord som star under bestyrelse av en i dietkost speiselt utdannet dame. Sandefjord by finnes dessuten pensjonater, restauranter og spiseforretninger med forskiellige priser. Man ftan her fi full bespisning for kr.3.00 pr. dag, og middag og aften alene tilsvarende billigere. badets sosietetsetablissementlforefinnes store og komfort-- able lese=, roke=, d,ame= og kortvarelser, samt lokafer for private selskaper, Badets musikk spiller 3 ganger daglig, KiSTES BOKTRYKKER, OSLD

8 5an{efior{ Kjopstaden Sandefjord har 6000 innbyggere og ligger 3 timers iernbanereise fra Oslo. Reisende som kommer med dampskib vestenfra eller med Jyllandsferien sonnenfra, har fra anlopstedet Larvik 1/: times iernbanereise. Reisende med 'ilen svenske vestkystbane stiger hensiktsmessig av i Moss, hvorfra forbindelse pr. dampskib (3/r'time) med Hor= ten korresponderende med iernhanen ti Sandefiord (l 1/:] time). Danske dampskib fra Kjobenhavn og Frederikshavn anloper Horteo..'-) oslo DRAMM E N A.. \\ {ORTENF t t,, l i, l l t,, t O r'ross \ it SANDEFJOR R6,a \ ' l LARV K'.".a-::