og kunnskapsløftet og kunnskapsløftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "og kunnskapsløftet og kunnskapsløftet"

Transkript

1 og kunnskapsløftet og kunnskapsløftet

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Målsettinger for skolesatsingen 3 Ingen utenfor Oversikt 4 Inkludering og vennskap 4 Solidaritet 5 Elevmedvirkning 5 Ingen utenfor og kompetansemål 6 Skattekista 10 Utgiver: Redd Barna 2009 Grafisk design: Terry

3 Innledning Innledning Våren 2006 gjennomførte SINTEF en evaluering av Redd Barnas skolesatsing. Rapporten ble kalt Redd Barna og skolene felles mål, og en av konklusjonene var at Redd Barna og skolene har mange sammenfallende målsettinger. Mye av det Redd Barna søker å oppnå gjennom satsingen er oppgaver skolen anser som viktige i sin virksomhet 1. Formålet med dette dokumentet er å utdype hvordan målsettingene og aktivitetene i Ingen utenfor kan bidra til å realisere både faglige og sosiale målsettinger slik de er beskrevet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2. Ved å knytte målsettinger, tematikk og metodikk i Ingen utenfor til Læreplanverkets verdigrunnlag og målsettinger, og aktivitetene til konkrete kompetansemål, så håper vi å kunne bidra til å styrke implementeringen av Ingen utenfor på skolen. I tillegg til å være rettet mot skoler som skal begynne å arbeide med Ingen utenfor, og skoler som allerede er i gang med arbeidet, kan dokumentet også være nyttig for skoler som vurderer å bli Ingen utenfor-partnerskole. Ansatte i skolen har god oversikt over og kunnskap om kompetansemålene i Kunnskapsløftet men ikke alltid like god tid. Med dette dokumentet håper vi å spare tid for lærere som vil arbeide med Ingen utenfor. Dette er forslag til hvilke aktiviteter i Introduksjonsheftet og Fordypningsheftet som kan knyttes til konkrete kompetansemål i fagene. Skattekista, for de aller yngste, er skilt ut i forhold til kompetansemål etter 2.årstrinn. Målsettinger for skolesatsingen Redd Barna har overordnete, felles målsettinger for alt arbeid i møte med elever og lærere. Alt materiell og alle aktiviteter rettet mot skoler skal gjenspeile de overordnete målene nedenfor: Mål 1 Redd Barna skal bidra til at barn og voksne utvikler økt forståelse for barns rettigheter og betydningen av å ha rettigheter for barn både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mål 2 Redd Barna skal fremme et solidaritetssyn basert på likeverdighet og menneskerettigheter. I solidaritetsbegrepet inngår kulturforståelse og praktisk handling for andre. Mål 3 Redd Barna skal bidra til økt grad av inkludering, trivsel og toleranse i skolen og på den måten bidra til å innfri artikkel 29 i Barnekonvensjonen. Mål 4 Redd Barnas skolesatsing skal bidra til at artikler i Barnekonvensjonen som gjelder barns rett til medvirkning gjøres kjent og at prinsippet om barns medvirkning i større grad praktiseres i skolen. (artikkel 12, 13, 14, 15). De fire målsettinger gjelder for all virksomhet men de to første målene søkes oppnådd i forhold til all kontakt og relasjonsbygging vi har til skoler, mens de to siste målene oppnås primært gjennom arbeidet på Ingen utenfor-partnerskoler. 1 Rapporten er tilgjengelig på 2 Dette inkluderer læreplanens generelle del, læreplaner for fag, prinsipper for opplæringen samt Læringsplakaten. 3

4 Ingen utenfor Oversikt Ingen utenfor Oversikt Det som kjennetegner Ingen utenfor i verdier, tematikk og metodikk og som skiller Ingen utenfor fra andre program som tilbys skolen, er Barnerettighetsforankring Elevmedvirkning Solidaritet lokalt og internasjonalt Ingen utenfor-partnerskoler samarbeider med verdens største uavhengige barnerettighetsorganisasjon. Redd Barna arbeider for og med barn og barns rettigheter i 110 land, og alle våre program er forankret i barnekonvensjonen. Ingen utenfor utgjør en stor del av skolesatsingen i Redd Barnas programarbeid i Norge, og bygger på en unik barnerettighetsfokusert tilnærming til medvirkningsmetodikk som kan bidra til å tilrettelegge for alle elevers aktive deltakelse i å fremme inkludering, trivsel og toleranse på skolen. Gjennom varierte uttrykk, som foto, film, collage, tegning og plakat, kan alle elever bidra, på ulike måter ut fra deres individuelle behov, egenskaper og interesser. Aktivitetene imøtekommer dermed en utfordring som vi ofte ser i medvirkningsarbeid at det først og fremst er barn som er dyktige muntlig eller skriftlig som får anledning til å medvirke. I Ingen utenfor kan og skal alle få like muligheter til å bidra. Elever bør ta del i et bredt spekter av aktiviteter der alle får plikter for arbeidsfellesskapet: øvelse i å tre fram for andre, presentere et syn, legge planer, sette dem i verk og gjennomføre et opplegg Elevene må fra første dag i skolen og stadig mer med økende alder få plikter og gis ansvar (L97, generell del). Elevene arbeider stort sett alltid i grupper når de arbeider med Ingen utenfor, og evne til samarbeid lytte, bidra og støtte er viktig i metodikken. Barn er svært aktive og kunnskapsrike aktører i det sosiale livet på skolen, og med Ingen utenfor håper vi å tilby skolene gode verktøy for å få frem denne kunnskapen aktiv deltakelse og konsekvenser av denne, tror vi vil bidra til at flere elever tilegner seg større ansvarsfølelse for sin egen og andres skolehverdag, og gjennom aktivitetene bli mer bevisst på handlingsrom til å bidra til forandring. Barnerettighetsforankringen i Ingen utenfor fordrer også et inkluderende og tolerant syn på det internasjonale på de universelle barnerettighetene der kulturforståelse, kunnskap om barns levevilkår i Norge og verden over og solidaritet med barn som opplever rettighetsbrudd står sentralt. Solidaritetssynet gjelder for mellommenneskelige relasjoner lokalt så vel som internasjonalt, noe som kan knyttes til: Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres. I et slikt læringsmiljø gis det rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger (L97, generell del). I tillegg til kurs og oppfølging fra Redd Barna, er det først og fremst aktivitetsheftene som danner grunnlaget for å arbeide med denne tematikken i skolen. Heftene er inndelt i kapittel som dekker denne tematikken. Kunnskap om barnekonvensjonen, skolesatsingens mål 1, går på tvers av denne tematikken. Inkludering og vennskap Redd Barna skal bidra til økt grad av inkludering, trivsel og toleranse i skolen og på den måten bidra til å innfri artikkel 29 i Barnekonvensjonen. Barnekonvensjonens artikkel 29 slår fast at utdanning skal ta sikte på å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig, og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk 3. Barnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov, og er helt i tråd med opplæringslovens kapittel 9a og prinsipper for opplæringen, som slår fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Redd Barna mener at mobbing og ekskludering hemmer en slik utvikling og dermed kan bidra til at enkeltbarn i Norge ikke får oppfylt sin rett til utdanning. Aktivitetene i Ingen utenfor er verktøy som kan tilrettelegge for elevers aktive deltakelse i å fremme vennskap, inkludering og trivsel på skolen, og dermed bidra i skolens kontinuerlige arbeid for å opprettholde et sosialt inkluderende skole- og læringsmiljø. Morsomme, spennende og utfordrende aktiviteter legger opp til at elevene kan bli bedre kjent med hverandre, og utfordre og nyansere forestillinger og ideer man kan ha om andre både i klassen, på skolen og i forhold til barn i andre land. Samtidig tilrettelegger aktivitetene for at elevene gjennom samarbeid skal kartlegge og presentere sine meninger om det sosiale skolemiljøet både det som er bra og det som må bli bedre og delta aktivt i å finne løsninger på sosiale utfordringer. 3 Hele barnekonvensjonen på 4

5 Solidaritet Redd Barna skal fremme et solidaritetssyn basert på likeverdighet og menneskerettigheter. I solidaritetsbegrepet inngår kulturforståelse og praktisk handling for andre. Ingen utenfor vil bidra til at elever i skolen utvikler et solidaritetssyn basert på menneskerettigheter og likeverd. Med solidaritet mener vi evnen til innlevelse i og forståelse for andres situasjon, og evne og vilje til å gjøre noe for andre. Solidaritetssynet i Ingen utenfor er da lokalt og internasjonalt solidaritet med barn i andre land som opplever rettighetsbrudd, og solidaritet med medelever som blir mobbet og ekskludert på skolen. Solidaritetssynet er uløselig knyttet til barnerettighetsperspektivet: Alle barn har de samme rettighetene, uansett hvem de er eller hvor de bor, og statene som har ratifisert barnekonvensjonen har forpliktet seg til å innfri hver eneste artikkel - dette betyr at solidaritetssynet fokuserer på rettferdighet for barn som opplever rettighetsbrudd på grunn av at statene ikke innfrir sine forpliktelser. Ingen utenfor ønsker derfor å formidle at barn som opplever rettighetsbrudd fortjener rettferdighet, ikke medlidenhet, og ønsker å motarbeide stakkarsliggjøring av barn som urettmessig utsettes for rettighetsbrudd. Dette solidaritetssynet og overnevnte målsetting kan ses i lys av en rekke momenter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den generelle delen av læreplanen slår fast at oppfostringen skal fremme likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser, og motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett. Oppfostringen skal også, i følge den generelle delen, utvikle personlig fasthet til å hevde egne og andres rettigheter og til å reise seg mot overgrep. Elevmedvirkning Redd Barnas skolesatsing skal bidra til at artikler i Barnekonvensjonen som gjelder barns rett til medvirkning gjøres kjent og at prinsippet om barns medvirkning i større grad praktiseres i skolen. (artikkel 12, 13, 14, 15). Artiklene i barnekonvensjonen som omhandler barns rett til medvirkning er: 12. Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. 13. Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter. 14. Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet Barnet har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Staten skal respektere foreldrenes retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter i slike spørsmål. 15. Organisasjonsfrihet Barnet har rett til organisasjons- og forsamlingsfrihet. Fokuset på elevmedvirkning i Ingen utenfor må ses i lys av disse artiklene, samt flere punkter i læreplanverket som presiserer skolens ansvar for å tilrettelegge for elevmedvirkning. Skolen skal: Legge til rette for at elevene får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser både i det daglige arbeidet og ved deltakelse i representative organer (Prinsipper for opplæring, Læreplanverket for Kunnskapsløftet). Elevmedvirkning knytter seg til deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser, og i forhold til egen og andres læring: I arbeidet med fagene bidrar elevmedvirkning til at elevene blir bevisst egne læringsprosesser, og det gir større innflytelse på egen læring. Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen (Prinsipper for opplæringen, Læreplanverket for Kunnskapsløftet). Ingen utenfor støtter seg videre til prinsipper for opplæringen, som sier at i et inkluderende læringsmiljø er elevmedvirkning positivt for utviklingen av sosiale relasjoner og motivasjon for læring på alle trinn i opplæringen. Samarbeid mellom skolen og Redd Barna gjennom Ingen utenfor kan bidra positivt i forhold til å styrke elevmedvirkning på skolen. Gjennom materiell, kurs og kontinuerlig oppfølging kan skolene dra nytte av Redd Barnas erfaring med og kunnskap om barns medvirkning. Aktivitetene i Ingen utenfor er gode verktøy for å tilrettelegge for elevenes aktive deltakelse i kartlegging, planlegging og handling for endring i skolen. Ingen utenfor kan bidra til at elevene får konkrete, positive erfaringer med å delta, få ansvar, gjøre en forskjell og ha innflytelse på eget skolemiljø. Fordypningsheftet, som partnerskoler får etter første år, følger opp dette og inneholder flere aktiviteter som retter seg mot å styrke elevenes medvirkning i og ansvarsfølelse for elevrådet og deltakende, demokratiske prosesser i skolen. Aktivitetene legger også opp til samarbeid med foresatte, rektor, elevråd og andre viktige fora i skolen, med mål om å fremme demokratisk deltakelse og medvirkning. 5

6 Ingen utenfor og Kompetansemål Ingen utenfor og kompetansemål Hovedvekten av aktiviteter i Ingen utenfor knytter seg til det verdi- og formålsmessige grunnlaget til fagene Samfunnsfag, Norsk og Religion, Livssyn og Etikk. De fleste kompetansemålene som aktiviteter i Ingen utenfor kan bidra til å oppfylle vil da være å finne under disse fagene. Aktivitetene legger opp til varierte uttrykk som gjør at de lett også kan benyttes i fagene Kunst og håndverk, Kroppsøving og Musikk. Lærere på noen av partnerskolene har også med stort hell oversatt og tilpasset aktiviteter for bruk i Engelsk. Religion, Livssyn og Etikk (RLE) Faget skal være en møteplass for elever med ulik bakgrunn, der alle skal bli møtt med respekt. Undervisningen skal stimulere til allsidig dannelse og gi rom for undring og refleksjon. Videre skal faget bidra til evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål. Dette innebærer respekt for religiøse verdier, menneskerettighetene og menneskerettighetenes etiske grunnlag (L97, generell del). I faget Religion, Livssyn og Etikk (RLE) kan Ingen utenfor-aktiviteter bidra til å oppfylle de aller fleste kompetansemålene i Filosofi og etikk, både etter 4.trinn og 7.trinn. Felles for kompetansemålene og Ingen utenfor er fokuset på respekt og toleranse, barns rettigheter og likeverd i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kompetansemål etter 7.årstrinn: Kompetansemål etter 4.årstrinn: Filosofi og etikk uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker, samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd, og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett Gråpapirpose, Det fineste jeg vet, Varmekollasj, Usynlig utfrysning, God venn, Godt på kort, Ballongsmell, Rettighetstegning, Godt og dårlig på skolen, Med andre øyne, Figurteater, Rart men fint-leken, Gladmelding, Venneradio, Unnskyldmerket, Kosedyrsamtale, Å si ting du ikke mener, Gode ord-plakat, Om å lære, Likt til alle. Filosofi og etikk samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene samtale om etniske minoriteter i Norge og reflektere over holdninger knyttet til det flerkulturelle samfunnet diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av den Ballongsmell, Rettighetskollasj, Urettferdig og mer rettferdig, Rettferdige symboler, Gladveggen, Historien om Juan. Masken utenpå og inni, Parvana og vi -plakat, I en annens verden, Klippkollasj, Annerledesdagbok, Samarbeid barnekonvensjonen, Om å lære / Live fra tre land, Megkart og degkart. 6

7 NORSK Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring ( ) Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv (L97, generell del). Ingen utenfor knytter seg til det formålsmessige grunnlaget for norskfaget ved at man gjennom kreative og visuelle metoder kan skape en arena som er tiltrettelagt for at alle elever kan oppøve og utøve evnen og retten til å ytre seg og bli hørt. De fleste kompetansemålene i Norsk, etter alle årstrinn, fokuserer på ulike aspekt knyttet til samhandling, kommunikasjon og bevissthet om språk, samt å gi uttrykk for egne meninger og følelser og ha respekt for andres. Dette er gjennomgående tema i de aller fleste Ingen utenfor-aktivitetene: De legger opp til gruppearbeid, gruppevise presentasjoner og samtale i plenum i etterkant, og kan bidra til å oppøve elevenes evner i forhold til språkbruk, dialog og samhandling. Derfor er ikke alle aktivitetene listet opp under, kun et utvalg. Kompetansemål etter 4. årstrinn: Muntlige tekster samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer framføre tekster for medelever Usynlig utfrysning, Med andre øyne. Å si ting du ikke mener, Gode ord plakat, Kosedyrsamtale. Skriftlige tekster beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. foreta informasjonssøk, skape og lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy finne stoff til egne skrive og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. Godt og dårlig på skolen, Gladveggen, Historien om Juan, Ballongsmell, Rettighetstegning. Figurteater, Jeg fant, jeg fant leken. Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster Med andre øyne, Drittboks og godboks. Drittboks, Nettutfrysning, Misforståmeldinger, Samme setning, ulik mening, Ordtavle. Sammensatte tekster Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. Godt og dårlig på skolen, Varmekollasj, Rettighetskollasj. Nettutfrysning, Parvana og vi plakat, Klippkollasj, Bedre barneverden. 7

8 SAMFUNNSFAG Formålet med samfunnsfaget er å bidra til forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier, likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse (L97, generell del). Verdigrunnlaget til Ingen utenfor kan ses i lys av det formåls- og verdimessige grunnlaget til samfunnsfaget, med fokus på barns rett til deltakelse og nødvendigheten av å tilrettelegge for at barn kan utøve reell innflytelse på saker som angår dem. Elevene må få øving i og erfaring med praktisk demokratisk deltakelse i skolen. Et faglig og sosialt miljø som etterlever idealene i praksis er viktig for at elevene skal forstå hva demokratiske verdier er. Kompetansemål etter 4.årstrinn: Geografi navnsette og plassere hjemstedet, hjemkommunen, hjemfylket og landet sitt på tegninger, kartskisser eller modeller samle opplysninger fra globus, kart og digitale kilder og bruke disse til å samtale om steder, folk og språk peke ut verdenshav og verdensdeler og bruke sentrale geografiske begreper sammenligne liv og virke i Norge og i noen andre land planlegge og presentere reiser til nære steder ved hjelp av kart og Internett Ballongsmell, Urettferdig og mer rettferdig, Godt og dårlig på skolen. Figurteater, Jeg fant, jeg fant-esken, Om å lære. Samfunnskunnskap gi eksempler på ulike forventninger knyttet til gutter og jenter og drøfte hvordan forventningene kan oppleves lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker og samtale om konsekvenser ved å bryte normene utforme og praktisere regler for samspill med andre, og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet samtale om toleranse og om hvordan møter mellom forskjellige kulturer kan være både berikende og konfliktfylte drøfte oppfatninger av rettferdighet Varmekollasj, Usynlig utfrysing, God venn, Rettighetstegning, Med andre øyne, Urettferdig og mer rettferdig, Rettferdige symboler, Ballongsmell, Gladveggen, Historien om Juan, Stillingsannonse, Godt og dårlig på skolen, Fredskalender, Fredsverksted. Ekspertene kommer!, Om bra og dårlig, Venneradio, Unnskyldmerket, Drømmeskolen, Ideer i løse lufta, Høydepunktplan, Dette vil vi bestemme!/artikkel 12-plan, Bedre barneverden, sms-kontrakt, Lapp i hatt, søppelkasse, ønskebrønn. Kompetansemål etter 7.årstrinn: Geografi sammenligne og påvise likheter og forskjeller mellom land i Europa og land i andre verdensdeler registrere flyktningstrømmer, forklare hvorfor noen flykter fra sine hjemland, og drøfte hvordan det kan være å komme til et fremmed land som flyktning Historien om Juan, Godt og dårlig på skolen, Gladveggen, Ballongsmell, Rettighetskollasj, Urettferdig og mer rettferdig, Rettferdige symboler, Fredskalender, Fredsverksted. Masken utenpå og inni, Parvana og vi - plakat, I en annens verden, Klippkollasj, Om å lære/ Live fra tre land. Samfunnskunnskap velge et tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder gjøre rede for en aktuell konflikt og drøfte forslag til løsning gi eksempler på hvordan Norge deltar i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjoner, også internasjonalt urfolkssamarbeid Ballongsmell, Rettighetskollasj, Urettferdig og mer rettferdig, Godt og dårlig på skolen. Masken utenpå og inni, Parvana og vi - plakat, Klippkollasj, Ekspertene kommer!, Om bra og dårlig, 8

9 Skattekista (1.og 2.trinn) Skattekista (1.og 2.trinn) Trivsel, inkludering og medvirkning for de yngste. Skattekista er et eget konsept i Introduksjonsheftet for de yngste elevene. Aktivitetene vil kunne bidra til å oppfylle kompetansemål i Norsk, Kunst og Håndverk og Musikk etter 2. Årstrinn. I Fordypningsheftet er aktivitetene for de yngste fordelt for 1.-4.trinn. NORSK Kunst og håndverk Kompetansemål etter 2. årstrinn: Muntlige tekster leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesning Skattekiste, Glad i å gjøre, Skolekosedyret mitt, En sang jeg liker, Skoleveien min, Ting-leting på tur, En god venn, Ukas utvalgte, Hva kan vi leke?, Hånda gjør glad og lei, Tunga gjør glad og lei, Dukketeater, Bursdagsgaven, Godt og dårlig på skolen, Tryllestaven. Sammensatte tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier En sang jeg liker, Hånda gjør glad og lei, Tunga gjør glad og lei, Dukketeater. Språk og kultur gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk Hånda gjør glad og lei, Tunga gjør glad og lei, Godt og dårlig på skolen. Kompetansemål etter 2. årstrinn: Visuell kommunikasjon uttrykke egne opplevelser gjennom tegning Godt og dårlig på skolen, Hånda gjør glad og lei. Design lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette lage enkle utstillinger av egne arbeider Skattekista, Ting-leting på tur, Skolekosedyret mitt, En god venn, Hånda gjør glad og lei, Dukketeater, Bursdagsgaven, Godt og dårlig på skolen, Tryllestaven. Musikk Kompetansemål etter 2. årstrinn: Lytte samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse En sang jeg liker, Dukketeater. 9

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen

LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG. Midtbygda skole. Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen LOKAL FAGPLAN SAMFUNNSFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Marit Moe, Kari Anne Saltnessand og Kari-Anne Olsen Samfunnskunnskap SAMFUNNSFAG 1. KLASSE 1. Bruke begrepene fortid, nåtid og fremtid om seg selv

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2011/2012 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene? ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Innledning Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læreplanverket for Kunnskapsløftet Innledning Europarådets

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August

Uke Tema Satsingsområde og beskrivelse Kompetansemål August August Uke 34 Nye venner Satsingsområde: Sosial kompetanse Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom barn og voksne. Kunne samarbeide

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og 5.-7. klasse. Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et

Detaljer

Internasjonalisering i grunnskolen

Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering - flerkulturell skole, kulturmangfold, interkulturell kompetanse, inkluderende skole Norsk skole 2015 er internasjonal Hva klarer vi voksne å gjøre

Detaljer

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE VISJON: HOMPETITTEN BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE! «Mauren» Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

SMART knyttet til kompetansemål i fag

SMART knyttet til kompetansemål i fag SMART knyttet til kompetansemål i fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten vil faget, gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014

ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 ÅRSPLAN I RLE FOR 1. og 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Du og jeg. Arbeidshefter til elevene og lærerveiledning. Forfattere: Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal 1.og

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016/2017 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Samarbeide med andre i ulike aktiviteter Barna har det gøy med fysisk aktivitet og

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND

ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Nordstrand ÅRSPLAN 2015/2016 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.06.2016 av Randi Bakke Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåte Tverrfaglig august uke 34 36 Klasseregler og demokrati Eleven

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2

HALVÅRSPLAN- Vår 2017 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1-2 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Januar Uke 1-2 Vinter Natur, teknikk og miljø Disse ukene skal barna lære om vinterens spesielle kjennetegn. De skal blant annet lære om vinterdyr, prosessen fra

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler».

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler». Sosial læreplan FAG: Klassens time KLASSE: 2.trinn SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRERE: Lene Andrine Sæbø Høgalmen og Anne Siv Hestad Bang Kilder og læreverk: RVTS: Link til. og relasjoner» av Robert Mjelde Flatås.

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM. Forklare hva Koranen og hadith er, og samtale om sentrale islamske fortellinger Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: RLE År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6.trinn Lærer: Tøger Fimreite Uke Årshjul Uke 34-37 Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering ISLAM

Detaljer

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8

LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 RLE 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Gyldendal Undervisning: KRL for ungdomstrinnet - Horisonter 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 31-32 (Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Hovedmomenter og mål i faget:

Hovedmomenter og mål i faget: Hovedmomenter og mål i faget: Kristendom Kristendommen i et historisk perspektiv Kristendommens betydning for samfunn og kultur Forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster Gjøre rede for

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 8. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap 8, Geografi 8 og Historie 8 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018

AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 AKTIVITETSSKOLEN NORDSTRAND ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2017/2018 August Bli kjent Leke og være med i aktiviteter i variert miljø Barna har det gøy med fysisk aktivitet og lek. Vi Samarbeide med andre i ulike aktiviteter

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer