GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK"

Transkript

1 GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 042/14-045/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad Kari-Ann Flølo Jan Arve Søvde Parti Krf Sp Sp H SD Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sjå sak 43/14! Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Underskrifter: Arnfinn Brekke Helse- og omsorgssjef Anita Lothe Konsulent Inger-Helen Sivertsen i sak 44/14 Sak 44/14 vart gjennomgått saman med oppvekstutvalet Arnfinn Brekke Side 1

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 042/14 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 043/14 Referat- og orienteringssaker 044/14 Det store heiltidsvalet - orientering 045/14 Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling Side 2

3 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Helse- og omsorgsutvalet /14 Avgjerd av: Helse- og omsorgsutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/ Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå helse- og omsorgsutvalet sitt møte den 18. november i år blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber utvalsleiaren om at innkallinga og saklista til dette møtet blir godkjent. UTVALSLEIAR SI TILRÅDING: 1. Helse- og omsorgsutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 18. november Helse- og omsorgsutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 9. desember HELSE- OG OMSORGSUTVALET 042/14 VEDTAK: 1. Helse- og omsorgsutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 18. november Helse- og omsorgsutvalet godkjenner innkallinga og saklista til møtet den 9. desember Side 3

4 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Helse- og omsorgsutvalet /14 Avgjerd av: Helse- og omsorgsutvalet Saksbehandlar: Anita Lothe Referat- og orienteringssaker Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 14/1804 Refererte skriv og meldingar: Det er så langt ingen referat eller orienteringssaker. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka HELSE- OG OMSORGSUTVALET Tilskotsordninga «Aktivitet seniorer og eldre» Helse- og omsorgssjefen orienterte munnleg om tilskotsordninga «Aktivitet seniorer og eldre» som er utlyst av Helsedirektoratet. «Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.» Ordninga er retta mot å skape møteplassar som er opne for alle seniorar og eldre, enten gjennom utvikling/vidareutvikling av eigne tilbod til gruppa eller ved å legge til rette for møteplassar på tvers av generasjonar. Det er fokus på samarbeid mellom kommune og ideelle/frivillige organisasjonar. Helse- og omsorgssjefen ynskjer å søkje om midlar frå denne ordninga, for å kome i gang med kommunen sitt arbeid med å involvere frivillige i denne type satsingar. Eldrerådet og rådet for funksjonshemma har etterspurt dette tidlegare, og er positive til at kommunen søkjer om midlar til eit prosjekt. --- Helse- og omsorgsutvalet er positive til å søkje om midlar frå denne tilskotsordninga. 043/14 VEDTAK: Det vart ikkje gjort formelt vedtak i saka. Side 4

5 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Administrasjonsutvalet /14 Helse- og omsorgsutvalet /14 Oppvekstutvalet /14 Avgjerd av: Fleire Saksbehandlar: Anita Lothe Objekt: Arkiv: 403 Arkivsaknr.: 13/ Det store heiltidsvalet - orientering Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Oppdatert prosjektplan - Det store heiltidsvalet - pr 20.august Status prosjekt - Det store heiltidsvalet Bakgrunn for saka: KS inviterte kommunane til å delta i prosjektet «Det store heiltidsvalet» og Administrasjonsutvalet i Gloppen kommune gjorde vedtak om at kommunen skulle søke deltaking i prosjektet, jf sak 021/13 datert 15.oktober KS Sogn og Fjordane, Sykepleierforbundet, Delta og Fagforbundet er prosjekteigarar og har felles ansvar for prosjektet. Prosjekteigar fungerer også som styringsgruppe for gjennomføringa av prosjektet. Prosjektet inviterte kommunar til å delta på utviklingsverkstaden «Det store heiltidsvalet». Målet til prosjektet er å utvikle gode tenester gjennom å utvikle ein kultur for å arbeide heiltid i den enkelte kommune. Einingane som deltek frå kommunen er Heimetenesta Hyen, Oreteigen ved Gloppen omsorgssenter, Åsavegen bu- og avlastning og Mona barnehage. Denne orienteringa er ei oppdatering av framdrift og status i prosjektet: Vi har i perioden sidan delteke på samlingane i regi av KS og hatt fleire møter lokalt i prosjektgruppa. Vi har fått mange viktige innspel og idear til arbeidet i prosjektet. Prosjektgruppa har utarbeidd prosjektplan og måla som er sett for prosjektet er at Gloppen kommune har ein kultur for å arbeide heiltid ved at gjennomsnittleg stillingsprosent er 70 % eller høgare. Vi har som mål: Fjerne desimalar frå alle stillingar Alle i 80 % - 99,9 % får tilbod om 100 % stilling Alle i 65 % - 74,9 % får tilbod om 75 % stilling Alle i 40 % - 49,9 % får tilbod om 50 % stilling Gjennomsnittleg stillingsprosent er 70 % i dei einingane som deltek i prosjektet Det skal leggast til rette for at flest mogleg av tilsette som ønskjer auka stillingsprosent skal få det Få vekk vakante stillingar og dermed kunne dekke opp helgane Kome fram til nye måtar å tenkje på når det gjeld å kunne gje stillingsauke gjennom idemyldring/ erfaringsutveksling Side 5

6 Oppvekst var ikkje med/tilstades då prosjektet starta og måla vart utarbeidd. Det er difor behov for å tilpasse måla oppvekstsektoren. Måla som er sette er relatert spesielt til helsesektoren. Utfordringane i oppvekstsektoren er noko annleis. I barnehagen ynskjer ikkje alle tilsette å gå i 100% stillingar. I kva grad kan og bør ein «presse» nokon til dette? Her er det mange faktorar som spelar inn. Dette i tillegg til sjukefråvær, permisjonar m.m. medfører stort utskifte i personalet og ein ustabil personalsituasjon i eininga. Dette er også kjende forhold i helse- og omsorgssektoren. Dei involverte i prosjektet har informert dei tilsette i einingane sine om prosjektet så langt. Hovudtillitsvald og hovudvernombod er i gang med å ha ei besøks-runde ut i dei involverte einingane og informere og snakke om prosjektet. Dette håper vi skal vere med å forankre satsinga blant dei tilsette. Deretter ser vi for oss at tilsette lokalt i dei ulike einingane bør vere med i arbeidet vidare lokalt. Prosjektet har utvida arbeidsgruppa med hovudverneombod og tillitsvalde frå FO og NSF. Dette fordi vi meiner det er viktig med brei involvering frå dei tilsette i prosjektet. Dei deltok alle på samlinga på Skei oktober. Dei har også delteke på dei lokale møta etter det. Vi arbeider no med å bli meir konkret på moglege tiltak i dei aktuelle einingane og heldt kurs om årsplan den for alle tilsette i dei ulike einingane i prosjektet. Kursholdar kom frå Helse Førde og Fagforbundet. Vi skal vidare kartlegge kven som ønskjer endra stilling i dei aktuelle einingane og sjå på praksis rundt innvilging av permisjonar. Vi skal sette fokus på samarbeid mellom einingane før stillingsutlysing. Dette kan skape større stillingar. Vi skal skaffe fram tal på økonomiske konsekvensar i den enkelte eining i samband med innleige av sjukevikarar. I det vidare arbeidet i prosjektet vil vi sjå på kva tiltak som er aktuelle. Det kan vere ulike tiltak som er aktuelle i dei ulike einingane. Det kan også vere aktuelt å involvere fleire einingar no i prosjektet dersom det er nødvendig for å få til gode løysingar. Når ein har erfaringar i einingane som deltek i prosjektet, kan ein nytte dei gode erfaringane i andre einingar i kommunen. Det er også ei økonomisk utfordring å gjennomføre prosjektet med tanke på dei økonomiske utfordringane vi har i kommunen. Ein må fyrst og fremst sjå på moglege løysingar innanfor dei økonomisk gjeldande rammene. RÅDMANNEN SI TILRÅDING:. tek saka til orientering ADMINISTRASJONSUTVALET Framlegg frå Gunnvor Sunde (SD): Side 6

7 Administrasjonsutvalet tek saka til orientering med desse endringane: Det blir vald ein arbeidstakar og ein plasstillitsvald frå dei einingane som er med i prosjektet om heiltidsvalet. Desse utgjer til saman arbeidsgruppa som leverer innspel til styringsgruppa. Helse- og omsorgsutvalet blir styringsgruppe. Det vart røysta alternativt over framlegget frå Gunnvor Sunde og rådmannen si tilråding: - Framlegget frå Gunnvor Sunde fekk ei røyst - Rådmannen si tilråding fekk fem røyster. 021/14 VEDTAK: Administrasjonsutvalet tek saka til orientering. Vedtaket vart gjort med fem røyster OPPVEKSTUTVALET 035/14 VEDTAK: Oppvekstutvalet tek saka til orientering HELSE- OG OMSORGSUTVALET Framlegg frå Jan Arve Søvde (SD): Helse- og omsorgsutvalet tek saka til orientering med desse endringane: Det blir vald ein arbeidstakar og ein plasstillitsvald frå dei einingane som er med i prosjektet om heiltidsvalet. Desse utgjer til saman arbeidsgruppa som leverer innspel til styringsgruppa. Helse- og omsorgsutvalet blir styringsgruppe. Framlegget fekk ei røyst og fall. Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Helse- og omsorgsutvalet tek saka til orientering og ønskjer orientering undervegs om utviklinga i prosjektet. Helse- og omsorgsutvalet ser sitt vedtak i sak 41/14 om å få utgreidd eit prosjekt med utgangspunkt i å auke grunnbemanninga for å redusere vikarbruk og sjukefråvær i samanheng med prosjektet «det store heiltidsvalet», og ber om å få ei sak om dette innan juni. Framlegget vart samrøystes vedteke. Side 7

8 044/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet tek saka til orientering og ønskjer orientering undervegs om utviklinga i prosjektet. Helse- og omsorgsutvalet ser sitt vedtak i sak 41/14 om å få utgreidd eit prosjekt med utgangspunkt i å auke grunnbemanninga for å redusere vikarbruk og sjukefråvær i samanheng med prosjektet «det store heiltidsvalet», og ber om å få ei sak om dette innan juni. Side 8

9 GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Eldrerådet /14 Rådet for funksjonshemma /14 Helse- og omsorgsutvalet /14 Kultur- og miljøutvalet /14 Oppvekstutvalet /14 Teknisk og landbruksutvalet /14 Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Avgjerd av: Kommunestyre Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 14/ Vedtak om gebyr og betalingssatsar for endeleg behandling Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Gebyr og betalingssatsar for Styret i NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr i 2015 Frå formannskapet si behandling av saka: Denne saka inneheld alle gebyr og betalingssatsar som ligg til grunn i rådmannen sitt framlegg til årsbudsjett for 2015, unnateke skatteøret og den kommunale eigedomsskatten. Årsbudsjettet inngår som første året i økonomiplanen for Frå tidlegare behandling av saka: Saksutgreiing: I økonomiplanen for er det for årsbudsjettet 2015 lagt til grunn ein lønnsauke frå 2014 på om lag 3 % Dei fleste av betalingsområda i kommunen er lønnstunge. Det betyr at utgiftsveksten i all hovudsak vil følgje lønnsveksten. Dette ligg også til grunn for rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar. Husleigesatsane er auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen frå september 2013 til september Dette gje ein auke på 2,1 %. Det er ikkje nye gebyr- og betalingsområde i Reguleringsdato for alle endringar er 1. januar Økonomiske konsekvensar for kommunen: Side 9

10 Betalingssatsane er ein viktig del av kommunen sine inntekter, og avgjerande for å halde oppe tenestene på fleire område. I tillegg er kommunen pålagt å krevje inn dekking av utgiftene på avgiftsområda (kap 2.1 i regulativet). Rådmannen si vurdering: Rådmannen håpar det vedlagde regulativet er oversiktleg og opplysande, og legg derfor ikkje opp til å kommentere framlegget særskilt. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Frå den politiske behandlinga av saka: (Her er berre teke med dei vedtaka som gjev endringar i første framlegg til gebyr- og betalingssatsar.) KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Dagfinn Nyhammer (H): Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 075/14 VEDTAK: 1. Kultur- og miljøutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for Kultur- og miljøutvalet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande HELSE- OG OMSORGSUTVALET 040/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i FORMANNSKAPET Framlegg frå Arnfinn Brekke (Krf): Side 10

11 Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Framlegget vart samrøystes vedteke. 121/14 VEDTAK: 1. Formannskapet ber om at dei gebyr- og betalingssatsar som vert regulert etter lønnsveksten, vert regulert med utgangspunkt i den reelle lønnsveksten i Formannskapet ber rådmannen lage ei eiga kortordning for bruk av anlegga i Trivselshagen for studentar som er på besøk i feriar og liknande. Gebyr- og betalingssatsane elles vart drøfta. Rådet for funksjonshemma og eldrerådet har i møte den 10. november 2014 ikkje hatt merknader til det då framlagde regulativet. Nye opplysningar i saka: I samsvar med formannskapet sitt vedtak i sak 121/14 er dei gebyr- og betalingssatsar som blir regulert etter lønnsveksten endra i vedlagde framlegg. Det er uråd å seie heilt nøyaktig kva som er gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune frå 2013 til 2014, utover at lønnsveksten er vesentleg høgare enn den sentrale ramma for oppgjeret. Det er fleire årsaker til dette, jfr. rådmannen si oppsummering av årets lokale lønnsoppgjerd i sak 17/14 for adminisatrasjonsutvalet. På bakgrunn av denne saka, legg rådmannen til grunn at gjennomsnittleg lønnsvekst i Gloppen kommune i 2014 er om lag 4,5 %. Det nye regulativet er regulert med denne auken, der det let seg gjere. Endringane frå første utkast, som var datert 3. november i år, går fram av dokumentet. Samla sett er det rekna med at auken i nokre av gebyrområda frå 3 til 4,5 % gjev ein samla inntektsauke for kommunen på om lag kr ,-. Framlegg til eiga kortordning for studentar og liknande i Trivselshagen er innarbeidd i regulativet. Det same gjeld styret for NoMil sitt framlegg til renovasjonsgebyr, som no er klart. --- Framlegget til gebyr og betalingssatsar skal leggast ut til offentleg gjennomsyn saman med resten av økonomiplanen. Endeleg tilråding blir derfor ikkje lagt fram no. Utleggingsperioden er rekna frå 28. november til 12. desember. Eg ber formannskapet ta stilling til om vi skal Side 11

12 legge saka fram att for råda og hovudutvala i høyringsperioden sidan regulativet no er endra på fleire punkt. Dersom det ikkje kjem fram noko vesentleg frå gjennomsynet, vil rådmannen si tilråding saka vere: Gloppen kommunestyre godkjenner formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for 2015 datert 27. november 2014, slik desse følgjer av vedlegget i saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember FORMANNSKAPET Rådmannen bad om at betalingsregulativet for SFO blir retta til: 8 timar og mindre kr 1.150,- per månad 15 timar og mindre kr 1.850,- per månad Heil plass kr 2.300,- per månad Rådmannen vart gjort merksam på ein reknefeil i satsane for Trivselshagen (4,5 % på 4.000,- gir 4.180,- ikkje 4.800,- slik det står i dokumentet). 127/14 VEDTAK: Formannskapet vedtek å legge vedlagde framlegg til gebyr- og betalingssatsar for 2015, datert 27. november 2014, ut til gjennomsyn fram til 12. desember 2014 med dei endringane/rettingane som er omtala ovanfor om SFO-satsane og satsane i Trivselshagen. Formannskapet ber om at hovudutvala behandlar saka på nytt på sine møte i desember i år. Nye opplysningar i saka: Sidan gebyr- og betalingssatsane er endra i utleggingsframlegget frå formannskapet, blir saka lagt frå for råda og utvala på nytt. Rådmannen si utgreiing og vurdering går fram av saka og av regulativet. Sidan dette er å sjå på som ei høyring, legg rådmannen ikkje fram noko tilråding no. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Side 12

13 ELDRERÅDET 023/14 VEDTAK: Eldrerådet har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA 021/14 VEDTAK: Rådet for funksjonshemma har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar for KULTUR- OG MILJØUTVALET Framlegg frå Kristin Sandal (Sp): Kultur- og miljøutvalet meiner at betalingssatsane i treningssenteret, idrettshallen, klatreanlegget og badeanlegget i Trivselshagen bør haldast på same nivå som i Utvalet har ingen merknader til andre framlegga i formannskapet sitt framlegg, men ber om at prisen på leige av fiolin i kulturskulen blir sett til kr 500,-. Framlegget vart samrøystes vedteke. 083/14 VEDTAK: Kultur- og miljøutvalet meiner at betalingssatsane i treningssenteret, idrettshallen, klatreanlegget og badeanlegget i Trivselshagen bør haldast på same nivå som i Utvalet har ingen merknader til andre framlegga i formannskapet sitt framlegg, men ber om at prisen på leige av fiolin i kulturskulen blir sett til kr 500, OPPVEKSTUTVALET 039/14 VEDTAK: Side 13

14 Oppvekstutvalet ber om at satsane for plass i skulefritidsordninga (SFO) blir retta til: Betaling for plass i skulefritidsordninga blir auka med om lag 2 %. Satsar i perioden 1. januar 31. juli 2015: Timar/veke Pris /mnd 4 625,- (610) ,- (1.065) ,- (1.480) ,- (1.820) ,- (2.100) Full plass 2.300,- (2.260) Satsar i perioden 1. august 31. august 2015: Timar/veke Pris /mnd ,- (1.065) ,- (1.820) Full plass 2.300,- (2.260) For heile året: Syskenmoderasjon: 1. barn 0 % 2. barn 20 % 3. barn 33 % Kjøp av feriedagar kr 165,- per dag (160). Det vert gjeve syskenmoderasjon også ved kjøp av feriedagar. Kjøp av einskildtimar kr 60,- (59) per time. For sein henting på SFO blir fakturert med kr 50,- per påbegynt kvarter når tilsette må stå ut over ordinær arbeidstid. Gebyrsatsen er uendra frå Oppvekstutvalet har ingen fleire merknader på utvalet sitt ansvarsområde i saka HELSE- OG OMSORGSUTVALET 045/14 VEDTAK: Helse- og omsorgsutvalet har ingen merknader til formannskapet sitt framlegg til kommunale gebyr og betalingssatsar for Side 14

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin Sandal ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 10.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Møtestad: Gloppen heradhus Saksnr.: 018/14-020/14 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Arnfinn Ommedal Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK OG LANDBRUKSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 043/14-046/14 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET HELSE- OG OMSORGSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2013 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 041/13-044/13 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann Flølo

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl.

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 10.12.2013 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Møtestad: Formannskapssalen, Heradshuset Saksnr.: 035/13-037/13 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: Kl. 16:45 17:00 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Saksnr.: 046/16-048/16 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal Venke Kollbotn OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 019/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jeffrey Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein Ottar Sandal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.06.2011 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Gloppen heradshus, formannskapssalen Saksnr.: 009/11-012/11 Desse medlemmene møtte: Hilde Nødset Anne Pia

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 18.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 016/14-018/14 Desse medlemmene møtte: Jeffrey Thomas Anniken Rygg Ragnar Eimhjellen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 29.06.2015 Møtetid: Kl. 14:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 014/15-016/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Anita Lothe Bjørg Skarstad Kåre Risholm Frå

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 007/14-009/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.09.2015 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 025/15-028/15 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Leidulf Gloppestad Kari-Ann

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 15.11.2012 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 013/12-014/12 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Maria

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 18.04.2013 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/13-006/13 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken Gøransson Rygg

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 16.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 029/12-032/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Sigrunn Lundestad

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: Kl. 12:00 12:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 004/15-006/15 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Parti Sp Sp SD Krf Forfall/møtte

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar Hege Lothe VALSTYRET MØTEBOK Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 08:30 08:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 003/16-005/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Arnar Kvernevik

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 020/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 10.07.2015 Møtetid: Kl. 11:00 11:45 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/15-080/15 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-039/14 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari Jordanger

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 12:00 12:55 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 008/16-013/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Kristin Sælen Tone

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 01.12.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:40 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 019/16-024/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita Lothe Tone-Kristin Morken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK Møtedato: 21.05.2015 Møtetid: Kl. 11:00 12:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 006/15-010/15 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Majken G.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 03.09.2015 Møtetid: Kl. 16:00 16:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 010/15-014/15 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Ragnar Eimhjellen Bjørg Skarstad Hilde Arnestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Møtet blir eit sammøte med rådet for funksjonshemma.

Møtet blir eit sammøte med rådet for funksjonshemma. ELDRERÅDET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.05.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 11:00 Møtet blir eit sammøte med rådet for funksjonshemma. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Valhall, Storsalen Saksnr.: 011/16-016/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 08:30 10:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-004/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 22.09.2016 Møtetid: Kl. 08:15 09:10 Møtestad: Trivselshagen, videokonferanserommet Saksnr.: 014/16-018/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Anita

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 23.10.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:50 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 015/15-019/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 23.05.2013 Møtetid: Kl. 09:00 10:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 009/13-013/13 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Anniken Rygg Ragnar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.06.2014 Møtetid: Kl. 08:30 09:10 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 005/14-008/14 Desse medlemmene møtte: Gunnvor Sunde Jeffrey Thomas Anniken Rygg

Detaljer

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Forvaltningsstyre HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.10.2016 Møtetid: Kl. 19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 040/16-041/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Kjetil

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 23.10.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Administrasjonsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.04.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Eid Elektro Saksnr.: 001/16-007/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Møtestad: Trivselshagen Saksnr.: 013/11-022/11 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn Nyhammer

Detaljer

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp.

Møteinnkalling. Lista over arbeidsgruppa sine framlegg til driftsendringar, vedlegg til sak 3/18, var ikkje klar då denne saklista vart sett opp. Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 17.01.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 09:00-12:00. Følgjande medlemar møtte Utval Helse- og omsorgsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-12:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Arnfinn Jørgen Brekke Olaf Sigurd Gundersen Marit Straume Vidar Sandal Per

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Audun Mundal Kent Øystein Hjelle Edgar Kvernevik Jan Asle Rustøen Mariel Eikeset Koren GLOPPEN KOMMUNE KULT-UTVALET MØTEBOK Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: Kl. 09:00 10:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-004/15 Desse medlemmene møtte: Arnar Kvernevik Audun Mundal Kent Øystein Hjelle

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.02.2016 Møtetid: Kl. 14:00 15:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/16-007/16 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar Tone Morken Kristin Sælen Kåre

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.09.2016 Møtetid: Kl. 14:30 15:20 Møtestad: Trivselshagen - videokonferanserommet Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 28.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 15:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 018/11-020/11 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Administrasjonsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 08:30-09:40

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Administrasjonsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato Tid Kl. 08:30-09:40 Utval Administrasjonsutvalet Møtestad Gloppen heradshus Dato 18.10.2018 Tid Kl. 08:30-09:40 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad Tone Morken

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, kommunestyresalen Saksnr.: 017/15-021/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 15:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 197/14-202/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK ARBEIDSMILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15:45 Møtestad: Gloppen ungdomsskule, møterom "Turkisen" Saksnr.: 020/15-023/15 Desse medlemmene møtte: Jan Kåre Fure Bjarte Gangeskar

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15 EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEBOK Møtedato: 16.03.2015 Møtetid: Kl. 10:00 12:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-005/15 Desse medlemmene møtte: Ivar Halland Lene Jordanger Ola Tarjei

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal Kristin Sandal Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 013/12-016/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl.

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato Tid Kl. Møtebok Utval Oppvekstutvalet Møtestad Synfaring Sandane skule kl 09 / Heradshuset etterpå Dato 07.11.2018 Tid Kl. 09:00-13:30 Følgjande medlemar møtte Bernt Reed (p) Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 29.01.2013 Møtetid: Kl. 13:00 14:40 Møtestad: Trivselshagen (Firdahallen) Saksnr.: 001/13-004/13 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAPET Møtedato: 27.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 124/14-128/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 10:15 Møtestad: Skriftleg saksbehandling Saksnr.: 017/14-017/14 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Valstyret HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 07.04.2016 Møtetid: Kl. 10:00 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/16-002/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA

GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA GLOPPEN KOMMUNE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMA MØTEINNKALLING Møtedato: 16.03.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 10:00 Orienteringssaka om velferdsteknologi vil bli behandla i lag med eldrerådet. Den som

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Ragnar Andenæs Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: Kl. 09:00 10:30 Møtestad: Nordstranda skule Saksnr.: 001/14-004/14 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Ragnar Andenæs Kari Jordanger

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-11:15. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 17.01.2018 Tid Kl. 09:00-11:15 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Hege Lothe Jeffrey Elliott Thomas Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på deler av møtet) Hans Myklebust Arnfinn Brekke

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på deler av møtet) Hans Myklebust Arnfinn Brekke GLOPPEN KOMMUNE ELDRERÅDET MØTEBOK Møtedato: 16.03.2015 Møtetid: Kl. 10:00 11:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/15-005/15 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Sigrunn Lundestad Arnfinn Ommedal (på

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato Tid Kl. 12:45-12:50. Følgjande medlemar møtte Møtebok Utval Formannskapet Møtestad Gloppen ungdomsskule - GU-salen Dato 24.04.2017 Tid Kl. 12:45-12:50 Følgjande medlemar møtte Leidulf Gloppestad Arnar Hans Kvernevik Bjarte Gangeskar Svein-Ottar Sandal

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

MØTEBOK. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnvor Sunde SD Kjellrun Hjeltnes SD Leela Anita Kjørvik Ap Peter Holvik Lothe Ap

MØTEBOK. Forfall/møtte ikkje Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnvor Sunde SD Kjellrun Hjeltnes SD Leela Anita Kjørvik Ap Peter Holvik Lothe Ap GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEBOK Møtedato: 15.12.2014 Møtetid: Kl. 10:00 15:40 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 081/14-091/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok Formannskapet Møtebok Møtedato: 12.12.2017 Møtetid: Kl. 18:00-19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Kari Christensen Lene Ognøy Foss Anita Kro Eirik Nedrebø Tormod Våga Parti AP H

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde

Desse medlemmene møtte: Hege Inderberg Kari Jordanger Jan Erik Mardal Øystein Rinde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 14.11.2011 Møtetid: Kl. 15:15 16:35 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 034/11-037/11 Desse medlemmene møtte: Per Jarle Myklebust Hege Inderberg Kari

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 08.12.2016 Møtetid: Kl. 09:00 09:50 Møtestad: På Søreide Saksnr.: 015/16-019/16 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Magni Aa Berge Per Rune Vereide Leidulf

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 08.12.2016 Møtestad: På Søreide Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er på tlf. 57

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 13.04.2016 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Hertugen, Operahuset Saksnr.: 014/16-019/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 024/14-028/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Alfred

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: 16.02.2017 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88

Detaljer

Merk deg møtetid og møtestad!

Merk deg møtetid og møtestad! GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 25.11.2015 Møtestad: Nordstranda skule Møtetid: Kl. 08:30 Merk deg møtetid og møtestad! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl.

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: I Trivselshagen på Sandane (kulturdelen) Dato: 08.05.2017 Tid: Kl. 12:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 27.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 16:20 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 053/12-056/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET MØTEBOK Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:00 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 077/14-084/14 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn Nyhammer Olaf Sigurd

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 26.04.2012 Møtetid: Kl. 15:45 17.15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 026/12-026/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 13:00-15:00

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 13:00-15:00 Gloppen kommune Utval Eldrerådet Møtestad På Søreide Dato 29.01.2018 Tid Kl. 13:00-15:00 Møtebok Følgjande medlemar møtte Olav Moritsgård Maria Lundestad Hans Myklebust Olav Felde Egil Holme Arnfinn Jørgen

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Svein-Ottar Sandal Gunnvor Sunde Bjarte Gangeskar GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 28.04.2016 Møtetid: Kl. 09:00 13:40 Møtestad: Nordfjord Hotell på Nordfjordeid Saksnr.: 046/16-047/16 Desse medlemmene møtte: Magni Aa Berge Bernt Reed Svein-Ottar

Detaljer

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte

Gloppen kommune. Møtebok. Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato Tid Kl. 09:00-10:10. Følgjande medlemar møtte Utval Oppvekstutvalet Møtestad På Søreide Dato 08.03.2017 Tid Kl. 09:00-10:10 Møtebok Følgjande medlemar møtte Bernt Reed Gunnvor Sunde Hege Lothe Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Jostein Arne Røyrvik

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Søreide Dato: 11.04.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00 eller

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Gunnvor Sunde

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar Sandal Venke Kollbotn Gunnvor Sunde GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET MØTEBOK Møtedato: 25.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 11:45 Møtestad: Nordstranda skule Saksnr.: 030/15-034/15 Desse medlemmene møtte: Bernt Reed Jostein Arne Røyrvik Svein-Ottar

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen Hovudutskrift Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 14.45 15.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/14-004/14 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.11.2016 Tid: kl.14:00-16:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 15.12.2014 Møtetid: Kl. 08:30 09:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 129/14-136/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer