VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 10.06.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART 5/14 14/ Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen 1

2 Saker til behandling 5/14 Oppgradering av garderober og vaskeri - Venneslaheimen Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 610 Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget /14 3 Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret

3 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av /23952 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roy Kenneth Øie, tlf VENNESLA KOMMUNE v/rådmann Venneslamoen 1 Herredshuset 4700 VENNESLA Tilsyn - SENTRALE TJENESTER Vi viser til tilsynet hos SENTRALE TJENESTER den Hensikten med tilsynet Tilsynet var rettet mot seksjon for helse og omsorg. Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø innen. Tema i tilsynet var blant annet: Organisering av kommunens helse- og omsorgstjenester. Ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Verneombudsordning, organisering av vernetjenesten Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandlingsreformen og eventuell påvirkning på arbeidsmiljøet Medvirkning og konsekvensvurdering ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Venneslaheimen Til stede fra virksomheten: Ragnhild Bendiksen (Kommunalsjef helse- og omsorg), Heidi Engestøl (Organisasjonssjef), Anita A Nakkestad (Enhetsleder), Kirsten E. Johansen (Enhetsleder Venneslaheimen), Trine Eidet (Nestleder Venneslaheimen), Astrid Gauslaa (Hovedverneombud), Elisabeth J. Abusland (Hovedtillitsvalgt NSF) og Solveig Nordvold (Hovedtillitsvalgt Fagforbundet). Til stede fra andre: Lene Coward Markussen (Stamina Helse bht). Til stede fra Arbeidstilsynet: Roy Kenneth Øie (seniorinspektør) og Eldri Kirkesola (seniorinspektør) POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

4 VÅR REFERANSE 2 av /23952 Vi beklager at rapporten fra oss er forsinket. Generelle opplysninger Tilsynet ble gjennomført som et møte med ledelse, hovedverneombud og aktuelle hovedtillitsvalgte. Under tilsynet fikk Arbeidstilsynet utdelt følgende dokumentasjon: aktuelle HMS- rutiner, kompetanseutviklingsplan for omsorgstjenesten, nøkkeltall for helse- og omsorgstjenesten og plan for samarbeidet med bedriftshelsetjenesten. I etterkant av tilsynsmøtet ble det gjennomført parallelle tilsyn med Venneslaheimen og hjemmetjenesten i Vennesla kommune. Se egen tilsynsrapport for hvert av disse tilsynene. Helse og omsorg har årsverk. Det aksepteres at noen har små helgestillinger/studentstillinger for at andre skal få mer enn 40 % stilling. HMS-arbeid Alle ledere har hms-opplæring (40-timerskurs eller lederkurs). Arbeidsmiljøutvalget er planlagt gjennomført månedlig, men avlyses dersom det ikke er aktuelle saker. Alle verneombud gjennomfører 40-timers kurs. Hovedverneombudet har frikjøpt 20% arbeidstid. Verneombudene samles i møte 5 ganger per år. Kommune gjennomfører månedlige møter mellom rådmann, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, alle kan melde inn saker til disse møtene. Større saker som omhandler f.eks. omstillinger, løftes ut i egne møter. Hovedverneombudet deltar også i byggemøter og andre aktuelle møter. Kommunen har klare rutiner for vernerunder og vurdering av risiko og sårbarhet. Eventuelle tiltak føres inn på handlingsplaner, som sendes inn til organisasjonsseksjonen. Rutinen sikrer videre oppfølging av handlingsplan. Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert 3. år. Rutinen beskriver hvordan denne skal følges opp, tiltak fra enhetene sendes inn til organisasjonsseksjonen, som purrer ved behov. Avvik skrives på papirskjema. Fra 2013 er det et felles skjema for oppsummering av alvorlige avvik, de brukes i enhetsleders medarbeidersamtale med rådmannen. Omstillinger Samhandlingsreformen her gitt endringer i arbeidsoppgaver og endringer i bemanning. Ifølge møtedeltakerne har hjemmesykepleien fått "friskere" brukere. Ved Venneslaheimen har det blitt flere korttidsplasser, noe de mener gir et mer uforutsigbart behov og mer press på arbeidstakerne. Enhetsleder for Venneslaheimen fremholder at de mener det er for lav bemanning på Venneslaheimen. Endringer og omstillinger har ført med seg krav til økt kompetanse og annen kompetanse. I den forbindelse er det laget en egen kompetanseplan for perioden

5 VÅR REFERANSE 3 av /23952 Det er benyttet godkjent bemanningsbyrå til innleie av arbeidstaker i ferier. Kommunen har rutine for innleie. I hjemmesykepleien ble dette gjort for første gang i sommerferien Bruk av innleide vikarer blir vurdert som problematisk i 2013 og det drøftes med tillitsvalgte hvordan dette skal gjøres videre. Bedriftshelsetjeneste Kommunen er tilknyttet Stamina bedriftshelsetjeneste. Plan for bistand fra bedriftshelsetjenesten lages i samarbeid mellom personalavdelingen, hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten. Planen tas opp i arbeidsmiljøutvalget og evalueres hver halvår. Bedriftshelsetjenesten bistår blant annet i "Møteplassen", et månedlig møte for oppfølging av sykmeldte. Bedriftshelsetjenesten bistår også fast med helsekontroller og ergonomiundervisning. Ellers bistår bedriftshelsetjenesten med ulike tjenester når behov oppstår. Arbeidstøy Ansatte ved sykehjemmet får arbeidstøy som vaskes i eget vaskeri. Ansatte i hjemmesykepleien har ikke fått utlevert arbeidstøy, men bruker privat tøy. Under tilsynet ble det fra virksomheten stilt spørsmål om f.eks. fysio-/ ergoterapeuter og ansatte i boenheter (for bl.a. psykisk utviklingshemmede eller demente) også skal ha arbeidstøy. Arbeidstilsynets syn er at i utgangspunktet gjelder krav om arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem. Når det gjelder ansatte i hjemmetjeneste o.l. som ikke deltar i stell av pasienter og ansatte på bolig for psykisk utviklingshemmede, må kommunen selv, i samarbeid med ansattes representanter, vurdere om det er behov for arbeidstøy. Virksomheten informerte om at vaskeriet per i dag ikke er tilfredstillende når det gjelder skille mellom ren og skitten sone. Også ergonomiske forhold og plassforhold fremstår som lite gode. Det er igangsatt et arbeid med utbygging av vaskeriet. Vask av arbeidstøy skal hindre overføring av smitte. Da kreves det at vaskeriet er tilrettelagt for å forebygge smittefare. Det vil si at det er gode rutiner, ren og skitten sone, høye nok temperaturer på vaskemaskinen(e), evt. at det benyttes kjemikalier/rens for å sikre desinfeksjon. Også de fysiske arbeidsmiljøfaktorerene, for eksempel ergonomi, lysforhold, støy, temperaturer og håndtering av kjemikalier må ivaretas i planlegging og gjennomføring av utbyggingen. For videre retningslinjer om vask av tøy, viser vi til bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner», laget etter dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Bransjestandarden bør brukes i sammenheng med helsetjenestens egne interne hygieniske krav ved valg av vaskeritjeneste, og man kan implementere standarden i infeksjonskontrollprogrammet. Garderober Ansatte ved Venneslaheimen har garderober. For ansatte i hjemmesykepleien varierer tilgangen til garderober, de på Venneslatunet har garderober, mens de i Venneslavegen ikke har garderober.

6 VÅR REFERANSE 4 av /23952 Det kommer videre fram at garderobene på Venneslaheimen er små, trange og lite hensiktsmessige. Det er blant annet lite plass til å henge opp egne våte klær til tørk. Det er gjennomført en befaring i garderobene med tanke på en utbedring. Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober tiltak/plan (ref. 1) Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å sikre at arbeidstakerne har tilgang på garderober for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy. Verneombud/ansattes representant skal medvirke. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller Plan med frist for gjennomføring av tiltak og hvem som er ansvarlig for tiltakene Beskrivelse av hvordan verneombudet/ansattes representant har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) 3-4 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak slik at arbeidstakerne har tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.l, tilstrekkelig plass for å skifte og atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i planleggingen. Dette følger av arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, jf. arbeidsplassforskriften 3-4. Der man i arbeidet kan utsettes for smittefare og/eller arbeidet avsetter lukt i tøy o.l, er det viktig at det er tilrettelagt for å skifte mellom privat tøy og arbeidstøy. Under tilsynet kom det frem at ikke alle aktuelle arbeidstakere i seksjon for helse- og omsorg har tilgang til tilfredsstillende garderober for å skifte fra privat tøy til arbeidstøy. Arbeidsgiver kunne

7 VÅR REFERANSE 5 av /23952 ikke vise til gjennomførte tiltak og/eller fremlegge en tidfestet plan for bygging/ombygging av garderober. Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og personlig verneutstyr (ref. 2) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne i hjemmesykepleien får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-7 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er tilrettelagt slik at arbeidestaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag ved håndtering av biologisk materiale. Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr. Dette følger av arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd, jf. forskrift om utførelse av arbeid 6-7. Under tilsynet kom det frem at arbeidstakerne i hjemmesykepleien ikke får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr. Gi en kopi av dette brevet til verneombud Verneombudene skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi ber derfor arbeidsgiver om å gi en kopi av brevet videre til hovedverneombud og aktuelle plassverneombud. Vi ber også arbeidsgiver gi kopi av brevet til enhetsleder for henholdsvis hjemmesykepleien og Venneslaheimen og til aktuelle tillitsvalgte.

8 VÅR REFERANSE 6 av /23952 Har dere behov for mer informasjon? Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på eller dere kan kontakte oss på telefon Dersom dere har spørsmål til saken deres, ber vi dere kontakte saksbehandleren. Oppgi referansenummeret 2013/23952 hvis dere tar kontakt. Med hilsen Arbeidstilsynet Paul Bjarne Nerheim tilsynsleder (sign.) Roy Kenneth Øie seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Plassverneombud hjemmetjenester og rehabilitering Plassverneombud Venneslaheimen Kommunens hovedverneombud HJEMMETJENESTE OG REHABILITERING, Sentrumsvegen 43, 4700 VENNESLA VENNESLAHEIMEN, Venneslavegen 289, 4700 VENNESLA

9 Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn KONSULENTRAPPORT TIL Venneslaheimen, Vaskeriet Kontoradresse: Tlf.: Farmannsgate 1 Fax: Foretaksregisteret: Internett: 1607 Fredrikstad E-post NO

10 Kontrollert vaskeri: KONTROLLENS OMFANG: Kontrollen er utført for å avdekke avvik fra Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) sine krav i Teknisk Protokoll og Bransjestandarden for helsevask. Vaskeriet ønsket besøk for å gå igjennom rutiner om hva som krevdes av prosedyrer og dokumentasjon. Hele vaskeriet ble gjennomgått. Det ble ikke foretatt prosesskontroll. De ønsket også et forslag til ombygging av vaskeriet for å tilfredsstille kravene i Bransjestandarden. Vaskeriet behandler helsevask og blir vurdert ut fra dette. OPPSUMMERING AV KONTROLLEN: Vaskeriet har konvensjonelle vaskemaskiner, noe som gjør at vaskeriet ikke kan tilfredsstille den nye bransjestandarden for behandling av tøy til helseinstitusjoner fullt ut, da denne ikke støtter bruk av konvensjonelle vaskemaskiner. Vaskeriet ble gjennomgått med hensyn til kravene i Teknisk Protokoll og Bransjestandarden for helsevask. Det fantes skille mellom ren og uren sone, men ingen prosedyrer eller sluse for gjennomgang til ren side. Vi anbefaler barrieremaskiner og sluse, se skisse på siste side i rapporten. Det er kun ved utskifting av vaskemaskiner at bransjestandarden krever at det investeres i barrieremaskiner. Dog krever dette egne prosedyrer med dokumentasjon. Konvensjonelle små maskiner kan benyttes til beboertøy, men krever egen prosedyre på dette. Det kreves egen dokumentasjon på at ventilasjonssystemet oppfyller kravene i bransjestandard for større lufttrykk på ren enn uren sone. Først da er man sikker på at det ikke slipper forurenset luft inn på ren sone. For beregning av størrelse på nye maskiner og utstyr, samt nøyaktige tegninger og mål kan fås ved henvendelse til bl.a eller Vi anbefaler at det settes opp en ny vegg på ren side hvor man kan plassere tørketromler midt imot uttak av barrieremaskiner. I tillegg kan man sette plaststrimler i døråpning mellom ren sone/tørk og produksjonslokale på ren side. Dette for å dempe støy fra tørketromler. Det bør også bygges en sluse mellom uren og ren sone. Her skifter de ansatte

11 arbeidstøy/smittefrakker og foretar nødvendig håndhygiene og desinfeksjon. Arbeidstøy skal være tilgjengelig og skal skiftes hver dag. Benytt helst forskjellige farger på ren og uren sone. På grunn av plassmangel på ren sone, foreslår vi å ta i bruk tilstøtende rom som i dag benyttes til frisørsalong, for lagring og utkjøring av rent tøy. Vaskeriet har god orden både i og utenfor vaskeriet. Mye av prosedyrene utføres korrekt og i henhold til bransjestandard, men det mangler nødvendig dokumentasjon. Vi anbefaler at vaskeriet setter seg inn bransjestandarden og kommer med spørsmål eller annen tilbakemelding om det er noe dere er usikker på, evt. ikke forstår. For øvrig henviser vi til vedlagte dokument «Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner.» Ny utgave av mars 2014 kan lastes ned på Antall mindre avvik: Antall alvorlige avvik: Antall kritiske avvik: Antall avvik totalt:

12 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 1: BYGNING Krav til bygning Vaskeriet skal være bygd opp slik at rent og urent tøy ikke kommer i kontakt med hverandre. Fysisk skille Vaskerier som behandler tøy til helseinstitusjoner skal ha ren og uren side fysisk adskilt. Type avvik: Mindre avvik Kravdokument: Teknisk Protokoll utgave mars Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

13 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 2: BYGNING Sluse for personell Mellom ren og uren side skal det være en overtrykksventilert sluse for personell. I slusen skal det være håndvask, dvs. vask med varmt og kaldt vann, dispensere med såpe- og hånddesinfeksjonsmiddel, papirtørklær og avfallsdunk. Tøyhåndklær kan brukes i stedet for 4papirtørklær, kravet er at de skal ikke brukes mer enn gang og kastes i egnet beholder for urent tøy etter bruk. Rent og urent må oppbevares adskilt og godt merket. Det skal være mulighet til skifte av arbeidstøy og lagring av arbeidstøy og personlig verneutstyr. Rent og urent tøy må holdes adskilt. Slusen er ikke nødvendig dersom personalet arbeider kun på en av sidene i løpet av dagen. Dersom dette er tilfelle skal det være separat adkomst med garderober for ren og uren side. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

14 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 3:BYGNING Område for rengjøring og desinfeksjon av transportvogner Et område skal være tilgjengelig for rengjøring og desinfeksjon av vogner som har transportert urent tøy og som skal brukes til transport eller lagring av rent tøy. Dette skal skje ved overgang fra uren til ren side, separat fra sluse for personell. Rengjøring skal skje før desinfeksjon og det skal ikke være synlig smuss tilstede etter rengjøringen. Desinfeksjonen skal skje etter skriftlig prosedyre i henhold til kjemikalieleverandørens instruksjoner. Rengjorte og desinfiserte vogner skal ikke lagres på uren side og urene vogner skal ikke lagres på ren side. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

15 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 4:BYGNING Ventilasjon Ventilasjonsanlegget skal virke slik at man unngår utveksling av luft fra uren til ren side. Der det eksisterer andre virksomheter i samme bygg, skal vaskeriet påse at ventilasjonen er innrettet slik at lufttrykket på uren side er lavere enn omgivelsene. Utluftingen skal plasseres slik at man ikke risikerer å få luft fra uren side inn i andre deler av bygget. Det henvises til Arbeidsmiljøloven 4-4 (1) og (2) om krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Ventileringen skal dokumenteres. Dersom utstyr installeres eller flyttes slik at ventileringen påvirkes, skal ny dokumentasjon forefinnes. Eksempel på utstyr som påvirker ventileringen er tørketromler. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

16 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 5:VASKEPROSESSER Vannkvalitet Teknisk Protokoll pkt krever at vaskeriet skal ha kontroll på vannkvaliteten på vann som benyttes i prosessene. Vannet inn til prosessene må analyseres for innhold av sink, jern, mangan og kobber. Tiltak må utføres dersom innholdet av metallene er høyere enn anbefalt i bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler:2011» kap Disse analyser fås normalt ved henvendelse til kommunen. Type avvik: Kravdokument:. Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

17 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 6:VASKEPROSESSER Vaskeresept Vaskeresepten skal være tilgjengelig til enhver tid. Denne skal inneholde kjemikaliedosering, vannstand, ph-område, temperatur og tid for hvert programsteg (eksempelvis forskyll, forvask, hovedvask, skyll, nøytralisering). Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

18 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 7:VASKEPROSESSER Kontrollparametere og innstillinger ved termisk desinfeksjon Det skal foreligge dokumentasjon for daglig kontroll av vasketemperaturen. Temperaturføleren skal kalibreres i henhold til leverandørens veiledning, dog minimum 2 ganger årlig. Vaskeriet skal sikre at temperatur og tid er riktig innstilt for å oppnå termisk desinfeksjon. Temperaturføleren registrerer når vannet når riktig temperatur. Ved bruk av hurtig oppvarming i hovedvask, eksempelvis ved bruk av damp/gass, vil vannet varmes opp vesentlig raskere enn tekstilene og ved innstilling på 85 C i 10 minutter vil man risikere at tøyet når denne temperaturen for sent til å oppnå termisk desinfeksjon. Anbefalt innstilling ved hurtig oppvarming er 88 C i 12 minutter eller i henhold til kravene i kapittel Ved vaskemaskiner med flere kamre vil tøyet ha mindre kontakt med vannet enn med vaskemaskiner med enkeltkammer. I slike tilfeller skal temperatur og tid settes slik at kravene i kapittel tilfredsstilles. Vaskeriet skal sikre at temperaturen ikke faller mer enn 3 C før oppvarming gjenopptas etter nådd innstilt temperatur. Temperaturen skal være kontinuerlig >85 C i 10 minutter for godkjent termisk desinfeksjon, eller etter beregning av lethality i henhold til kapittel Det innebærer at ved stans på vaskerør skal tiden forlenges for tøyet i desinfeksjonssonen, dersom temperaturen i sonen faller under 85 C. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

19 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 8:HYGIENE Bruk av eksternt kontrollorgan Det skal utføres inspeksjon av vaskeriet to ganger årlig som minimum for å sikre at vaskerier som behandler tøy til helseinstitusjoner tilfredsstiller kravene i denne standard. Inspeksjonen utføres av et eksternt kontrollorgan. Hver inspeksjon skal gi en utfyllende dokumentasjon som viser i hvilken grad vaskeriet oppfyller kravene i bransjestandarden. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

20 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 9:HYGIENE Vaskemaskiner Ved nyanskaffelser anbefales barrierevaskemaskiner for å redusere risikoen for krysskontaminering. Bruk av konvensjonelle vaskemaskiner støttes ikke i denne standarden i henhold til krav om ren og uren side. Ved bruk av konvensjonelle vaskemaskiner skal vaskeriet ha egen prosedyre som sikrer at rent tøy tilfredsstiller kravene til mikrobiologisk renhet i henhold til kapittel Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

21 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 10:KONTROLL Egenkontroll Vaskeriet skal gjennomføre egenkontroll som sikrer at desinfeksjonsprosessene funger som tiltenkt til enhver tid. Egenkontroll skal dokumenteres med hensyn til kapittel 7.2 og 7.3. Ved installering eller reparasjon av utstyr som har innvirkning på vaskeprosessen, skal det umiddelbart utføres prosesskontroll i henhold til kapittel 7.3. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

22 Kontrollert vaskeri: AVVIK NR. 11:KONTROLL Krav til doseringsutstyr Vaskeriet må utføre kalibrering av doseringspumper for kjemikalier minimum 1x per måned. Doseringsutstyret skal være slik at produksjon kan logges og resepter er tilgjengelige, helst elektronisk, til enhver tid Dette kravet er i henhold til pkt. 5.4 i Teknisk Protokoll. Type avvik: Kravdokument: Kontrollert av Korrigerende tiltak: Ansvarlig: Tidsfrist: Ansvarlig leder: Kontrollør: (Kvitterer for lukket avvik)

23 Kontrollert vaskeri: VENNESLAHEIMEN, 24.mars 2014

24 Garderobe Vaskeri Fot,Frisør Metadon Annet Venneslaheimen Kalkyle oppgradering av Garderobe, vaskeri, frisør, metadon Antall a Sum Betongkutte golvgrøft for vann/avløp 8 lm Fjerne masser, legge rør, sluk, gjenfylling Rs Sparkling og gulvbelegg 8m Etablere toalett Rs Etablere duskabinett Rs Vegger og dører til toalett og dusj Rs Fjerne dagens kjøkken og oppmaling Rs Uforutsett Rs Ikke medtatt : Alt av inventar s.s. gard. Skap, benker, speiler osv.. Etablere sluse med dør 4m vegg Rs Ny branndetektor, lysarmatur Rs Fjerne vegg mellom frisør og tøylager Rs Meisle opp i gulv og plugge rør Rs Sparkling og gulvbelegg 27m2 Rs Endre ventilasjon Rs Malerarbeid Rs Blende igjen en dør i murvegg Rs Uforutsett Rs Elektro/rørabeider ifm nye maskiner estimert Rs (Stor usikkerhet rundt denne posten) Ikke medtatt : Avkast tørketromler Evt. Kjøling Rør/elektro ifm endrede vask/tørkemaskiner Alt av inventar s.s. hyller, skap, benker,osv.. Bytte til B30 Glassdør Rs Flytte og etablere 3 vasker Rs 000 Flytte og etablere tørkehette mm Rs Ny skillevegg mot garderober 6m2 Rs Ny branndetektor Rs Malig/flikking Rs Endre ventilasjon Rs Elektroarbeider Rs Fjerne alle innervegger Rs 000 Sette opp 2 nye skillevegger Etablere vask Rs 000 Erstatte ett vindu med aluminiumsdør Rs Murrerarbeid og maling (Yttervegg) Rs Utvendig terrengbehandling med sluk Rs Må sees i sammenheng med garderober. Annet inventar ikke medtatt. Flytte kortleser til ny adkoms til gard Rs Sum eks mva Rev. Mva Sum inkl mva

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer