HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING INNLEDNING PRESENTASJON AV REGNSKAPET UTVIKLINGSTREKK STYRINGSVERKTØYET ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING OG RAPPORTERING MÅL OG RESULTATER SENTRAL STAB: SEKSJON FOR OPPLÆRING OG KULTUR Virksomhet: Asmaløy barnehage Virksomhet: Brekke barnehage Virksomhet: Hauge barnehage Virksomhet: Hvaler Ungdomsskole Virksomhet: Floren skole Virksomhet: Åttekanten skole Virksomhet: Kultur SEKSJON HELSE OG SOSIAL Virksomhet: Barn, unge og voksne Virksomhet: Lege og Fysioterapi Virksomhet: Dypedalåsen sykehjem Virksomhet: Hjemmetjenesten Virksomhet: Tiltak for funksjonshemmede SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Virksomhet: Plan og miljø Virksomhet: Vann, avløp og eiendom (VAE) Virksomhet: Teknisk drift Virksomhet: Havn Virksomhet: Brann Side 1

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1. INNLEDNING Året 2007 ble i stor grad annerledes enn planlagt. Viktigste årsak til det er at vi tidlig på året oppdaget at budsjettregnskapet pekte mot et mulig betydelig underskudd i kommuneregnskapet. I tertialrapporteringen og blir de vesentligste avvikene i budsjettregnskapet nevnt og forsøkt korrigert innenfor de mulighetene som da forelå. Allerede i 2006 ble det klart at vi i økonomiplanperioden sto foran økonomiske utfordringer som gjorde det nødvendig med grundige analyser av kommunens økonomiske situasjon. Særlig når det gjaldt driften av grunnskolene. Kommunestyret gjorde derfor, i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan i desember 2006, vedtak om å gjennomføre et slikt analysearbeid i AGENDA Utredning og Utvikling AS leverte i august 2007 to rapporter som oppsummerte de analysene og vurderingene som ble gjennomført i et samarbeid mellom ansatte i Hvaler kommune og konsulentselskapet. Analysearbeidet var i det alt vesentlige basert på benchmarking, det vil si sammenlikning med andre kommuner. Den tiltagende negative utviklingen i budsjettregnskapet gjennom 2007 førte til at vi i alle deler av kommunens virksomhet primært fokuserte på reduksjon av utgifter, og økning av inntekter. Arbeidet med de økonomiske analysene, i samarbeid med AGENDA, samt de rapportene som ble laget, har gitt oss vesentlige innspill i arbeidet med økonomiske forbedringer. Rapportene er fortsatt av stor verdi i vårt arbeid med å forbedre kommunens økonomi. Dette arbeidet vil måtte fortsette i flere år. AGENDA-rapportene konkluderte med at kommunens økonomi burde forbedres med årsvirkning 10 mill kroner, basert på regnskapet for I så fall ville vi ha oppnådd en sunn økonomi i henhold til de forutsetningene og måltallene som ble brukt i rapporten. I disse analysene, og tallet 10 mill kroner, er det imidlertid ikke tatt høyde for at kommunen må frigjøre ytterligere mill kroner med årsvirkning for å kunne bygge og drive det antallet nye plasser som trenges innen omsorgssektoren. Kommunens økonomiske utfordringer er med andre ord av så alvorlig karakter at vi i 2007 ikke har kunnet prioritere annet enn strengt nødvendig drift og med tungt fokus på økonomstyring. Der det har vært mulig har vi latt stillinger bli stående ledig når noen har sluttet. Slike tiltak ble gjennomført allerede fra juni Innenfor seksjon opplæring og kultur har det siden sommeren 2007 blitt drevet et intenst og meget krevende arbeid for å redusere ressursbruken ned til det som ble foreslått i AGENDA-rapporten, og senere til det som ble vedtatt av kommunestyret i desember i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Fra høsten 2007 har vi lagt til grunn at det kunne bli nødvendig med oppsigelser av ansatte og vi har derfor gjennomført alle nødvendige prosesser i forhold til å kunne oppfylle betingelsene om saklig grunn i arbeidsmiljøloven og avtaleverket. Konsekvensen av kommunens økonomiske situasjon, og det fokuset som vi satt i 2007, er redusert tjenesteyting, både i mengde og kvalitet. Vi mener likevel at tjenesteytingen holder de krav som overordnede myndigheter har satt til lovpålagte tjenester. Unntakene fra dette kan være oppgaver i forbindelse med beredskap, HMS (helse, miljø og sikkerhet), internkontroll og forebyggende arbeid. Kommunens overordnede arbeid med forbedring og fornyelse, innenfor rammen av VIFOSS-programmet (VI Forandrer OSS), har i stor grad blitt lagt tilside når arbeidet ikke direkte har ført til økonomiske forbedringer. Blant annet har vi i 2007 ikke jobbet med Balansert Målstyring/resultatledelse (BMS) og prosessbasert tilnærming på den måten som var planlagt. Stillingen som service- og utviklingssjef har ikke vært besatt etter juli 2007, og personalressursene ved servicetorget/sentralbordet består nå bare av en full stilling, samt tilgang til begrenset kapasitet fra to andre stillinger på til sammen 120 % av full stilling. Situasjonen er svært krevende for mange ansatte. Dette endrede fokus som vi måtte iverksette i løpet av 2007 har ført til at denne årsmeldingen også er innrettet på en annen måte enn tenkt. Vi har for eksempel tatt ut det målekartet som er brukt i budsjetter/økonomiplaner og rapporter de siste årene, og vi har ikke maktet å gjennomføre alle de aktivitetene som er bestemt i kommunens årshjul. Vi har heller ikke klart å holde planlagt tempo i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen og flere andre plan- og utredningsoppdrag. Flere deler av det forbedrings- og Side 2

4 utviklingsarbeidet som har vært drevet gjennom flere år, er stanset eller redusert på en slik måte at det skal være enkelt å sette i gang igjen når vi har ressurser til det. For eksempel er malene for seksjonenes og virksomhetens rapportering i denne årsmeldingen fortsatt satt opp med basis i konseptet for BMS/resultatledelse. Regnskapsresultater: Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et resultat på kr. 0,- etter pliktige strykninger og investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på kr ,-. Kommunens reelle driftsresultat er et underskudd på ca 3,1 mill kr, men pliktige strykninger gjorde altså at resultatet ble null. Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet på 2,3 mill kr og avsetning til disposisjonsfond på 0,8 mill kr er de forholdene som ble strøket. Årets resultat ble en del bedre enn hva som ble indikert i tertialrapporten pr Der ble det antydet et merforbruk på driftsregnskapet på mellom 4,5 5,5 mill kr. Salg av pengemarkedsfond i november og desember, positive premieavvik på pensjonsordning og merinntekt på rammetilskudd i slutten av året er forhold som bedret resultatet i forhold til hva som ble indikert i siste tertialrapport. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Mindreinntekt på skatt med 4,4 mill kr. Merinntekt på rammetilskudd på 3,4 mill. kr. Positive premieavvik på pensjonsordningen. Merinntekt på renteinntekter med ca 2,6 mill. kr. Merinntekt på momskompensasjonsordningen på 2,1 mill. kr. Merforbruk hos seksjonene med ca 5 mill kr. Kommunens investeringsregnskap ble gjort opp med et udekket beløp på 7,8 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak inndekning av tidligere års bruk av likviditetsreserven med 4,6 mill kr, merforbruk på omsorgsboliger med 0,8 mill kr, merforbruk trafikkhavn Skjærhalden med 0,7 mill kr og strykning fra driftsregnskapet med 2,3 mill kr. Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor hver virksomhet. Høydepunkter og utfordringer: Rådmannen vil spesielt trekke fram følgende forhold som vi er særlig fornøyd med å ha fått til i 2007: Disse punktene er bare et lite utdrag av det som ellers fremgår i kap. 3. Høydepunkter: Økt antall plasser og standard i samtlige tre barnehager Bedre og flere kulturtilbud i regi av frivillig og offentlig sektor, herunder kunstgressbane ved Hvaler ungdomsskole, kulturskolen og fritidsklubben i Hvalerhallen Færre mottakere av sosialhjelp, samt at brukerne opplever kortere saksbehandlingstid. Kompetanseheving og mer bruk av fagprogrammer innen omsorgssektoren. Hovedutfordringer: Tilrettelegge en økonomi som først kan sikre en sunn økonomi, anslått i AGENDA-rapporten til et forbedringsbehov tilsvarende 10 mill kroner med årsvirkning, sammenlignet med regnskap Deretter forbedre økonomien med ytterligere mill kroner for å få finansiert utbygging og drift av tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser Planlegging, gjennomføring og ledelse av kommunens oppgaver i henhold til opplæringsloven (grunnskolene) innenfor radikalt lavere økonomiske rammer enn tidligere Kapasitet og kompetanse til å drive planlegging, omstilling og forbedring Kapasitet og kompetanse til å utføre lovpålagte administrative oppgaver i tilknytning til beredskap, HMS (helse, miljø og sikkerhet), internkontroll, forebyggende arbeid og individuelle planer (rettighetslovgivningen) Side 3

5 Reduksjoner i sykefraværet Side 4

6 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår, slik at de regnskapstall som fremkommer for 2007 vedrører dette år. For detaljer vises det til avlagte regnskap med tilhørende noteopplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. Det kommunale regnskapet er 3 delt med: Driftsregnskap I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter som en har gjennom året. Investeringsregnskap I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, beløp over ca. kr ,-. Balanseregnskap I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. Driftsregnskapet Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskapet Regnskap 2007 Budsjett 2007 Regnskap 2006 Driftsinntekter regulert Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 1) Rammetilskudd 2) Andre statlige overføringer Andre overføringer 3) Skatt på inntekt og formue 4) Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 1) Sosiale utgifter 5) Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 6) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 7) Avskrivninger Fordelte utgifter 8) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 9) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Side 5

7 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet 10) Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ) De store avvikene på Overføringer med krav til motytelse og Lønnsutgifter må ses i sammenheng da noe av dette går mot hverandre. Dette henger sammen med at kommunen får dekket store deler av lønnsutgifter for ansatte ved langtidsfravær og fødselspermisjoner. I disse tallene er også lønnsmidler hvor Hvaler har fått dekket disse med tilskudd/refusjoner fra eksterne hold. For øvrig skyldes avviket mer momskompensasjon enn man hadde budsjettert med, fordelt med 2,2 mill fra drifts- og 2,1 mill fra investeringsregnskapet. 2) Rammetilskudd ble ca 3 mill høyere enn antatt hovedsakelig som ekstra inntektsutjevning grunnet svake skatteinntekter. 3) Avviket på andre overføringer skyldes to utbetalinger på til sammen ca 2,6 mill kr. i tippemidler fra fylkeskommunen som igjen er delt ut til lag og foreninger. 4) Skatteinntektene sviktet med om lag 4,4 mill kr, hovedsakelig grunnet liten marginavsetning og at endringene i fordelingstallene ble større enn antatt. For regnskapsåret 2008 er marginavsetningen øket. 5) Positive premieavvik pensjon føres som fratrekk på pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften som igjen medfører mindreforbruk på sosial utgifter. 6) Avviket på kjøp av varer og tjenester gjelder hovedsakelig fordeling av renholds- og vaktmestertjenesten og må ses i sammenheng med avviket på fordelte utgifter. 7) Avviket innen overføringer skyldes bl.a momskompensasjonsordning og at man ikke har budsjettert med momsandel av hvert innkjøp som er foretatt i kommunen, i tillegg gjelder det overføring av tippemidler som nevnt i pkt 3 over og en del frafalte fordringer som måtte tapsføres. 8) Fordelte utgifter må ses i sammenheng med pkt 6 over. 9) Renteinntektene viste en merinntekt på 2,6 mill grunnet nedjustering av andel i pengemarkedsfond i november og desember. 10) Overføring til investeringsregnskapet måtte strykes fordi regnskapet lå an til å vise et underskudd. Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2007 er gjort opp med et resultat på kr 0,-, mot et overskudd på 6,2 mill kr i Driftsregnskapet for 2007 viste i regnskapsavslutningen et underskudd på ca 3,1 mill kr, slik at pliktige strykninger måtte vurderes. Dette medførte at overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet på 2,3 mill kr og avsetning til disposisjonsfond på 0,8 mill. kr, måtte strykes slik at endelig driftsresultat ble 0. Som nevnt innledningsvis er en del bedre enn hva som ble indikert i siste tertialrapport. Side 6

8 Tabell 2 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter Sum driftsinntekter Netto driftsresultat % - andel -4,7-5,5 5,0 6,0 8,5-2,1 (Tall i hele tusen) Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat er på -4,2 mill. kr. i Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskuddet, som er knyttet til driften av kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. For Hvaler ble denne handlefriheten styrket i 2004, 2005 og 2006 da man lyktes å avsette midler fra driften i kommunen. Denne handlefriheten ble altså svekket betraktelig i Kommunen betalingsevne er redusert den siste tiden og nøkkeltall for likviditeten er svakere enn anbefalte normer. Dette er en trend man må søke å snu så snart som mulig. Fylkesmannen har angitt at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 3 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og eller uforutsette utgifter. Dette tilsvarer at Hvaler kommune burde ha hatt et netto driftsresultat på kr 6,2 mill for å nå dette målet. Hvaler kommune har dermed et behov for å bedre kommuneøkonomien sin med i overkant av 10 mill kroner, noe som også Agenda-rapporten konkluderte med. I tillegg har kommunen et behov for å forbedre kommuneøkonomien sin i forhold til å kunne investere og drive nye sykehjemsplasser i inneværende økonomiplanperiode. Sist vedtatte økonomiplan indikerte at driftsutgiftene til disse nye plassene vil beløpe seg til netto 8 10 mill kr årlig, og i tillegg må det investeres om lag 18 mill kr for å få etablert plassene med derav følgende nye kapitalkostnader. Investeringsregnskapet Tabell 3 Hovedoversikt investeringsregnskap Regnskap 2007 Budsjett 20071) Regnskap 2006 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum ekstern finansiering Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Side 7

9 Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve 2) Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån 1) Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet 3) Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve 4) Sum Finansiering Udekket/Udisponert 2) ) Alle budsjett-justeringer er ikke kommet med i hovedoversikt for investeringsregnskapet slik at flere poster viser avvik mellom regnskap og budsjett. 2) Avsetning til likviditetsreserve gjelder bruk av reserven i 2005 regnskapet som burde vært dekket opp i fjorårets regnskap. 3) Regnskapsforskriftenes strykningsbestemmelser sier at overføring mellom drift- og investeringsregnskapet skal vurderes først hvis driftsregnskapet viser underskudd, for 2007 ble overføringen på 2,35 mill kr, strøket. 4) Bruk av likviditetsreserve gjelder midlertidig kjøp av aksjer i Borgbuss til salg av aksjer i Fredrikstad distriktets rutebiler er solgt. Som tabellen viser ble det totalt investert for nesten 49,7 mill kr i Hovedtyngden av investeringene gjaldt bl.a. utbygging av barnehage på Asmaløy og Hauge, gang- og sykkelsti, VA-anlegg og inndekning av tidligere års merforbruk og bruk av likviditetsreserve. Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr ,- kan hovedsakelig fordeles på prosjektene med; Inndekning av tidligere års bruk av likviditetsreserve med 4,6 mil kr. Strykning av overføring fra driftsregnskapet med 2,3 mill kr. Omsorgsboliger Skovli med ca 0,8 mill kr. Trafikkhavn Skjærhalden med 0,7 mill kr. Balanseregnskapet Tabell 4 Balanseregnskap pr EIENDELER Omløpsmidler Kasse/ bank /post Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer og andeler Side 8

10 Pensjonsmidler Langsiktige utlån Utstyr og maskiner Fast eiendom og anlegg Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD / EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital Fond Akkumulert mer/mindreforbruk drift Akkumulert mer/mindreforbruk investering Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD / EGENKAPITAL (Tall i hele tusen) Side 9

11 1.3. UTVIKLINGSTREKK Befolkningsutvikling i Hvaler kommune 16 av 18 kommuner i Østfold har vekst i folketallet fra 2000 til Hvaler og Spydeberg har sterkest befolkningsvekst i denne perioden, med årlige vekstrater over 1,5 prosent (Statistikkhefte punkt 2). Det som er karateristisk for Hvaler og Østfold, er den lave andelen av unge voksne, det vil si personer fra 20 til 35 år. I denne aldersgruppen er andelen i Østfold opp til 15 prosent lavere enn på landsbasis. Ettersom det er denne aldersgruppen som har små barn, blir det også en relativt liten andel barn opp til 10 år. Vi kan også se at underskuddet på unge voksne er langt større i 2007 enn i Det er dermed et voksende underskudd på unge voksne. I perioden fra 1990 til 2008 har antallet i gruppen 0-12 år sunket med 25 barn til tross for økt befolkningsvekst på 748 personer i samme periode ( se statistikkhefte punkt 2.1). I aldersgruppa 44 til 60 år, har Hvaler en høyere andel innbyggere enn landsgjennomsnittet. Oslo har i samme periode hatt en økning i andelen unge mellom 20 og 35 år. Det er sannsynlig at det er en større andel av de unge voksne fra Hvaler og Østfold som flytter til Oslo enn før, og at disse blir i Oslo i en lengre periode før de eventuelt flytter tilbake. Antatt framtidig befolkningsutvikling Statistikkheftet punkt 2.7 inneholder en tabell som viser framskrivinger av befolkningen til Befolkningen er delt inn i aldersgrupper. I 2020 er det beregnet at Hvaler kommune har en befolkningsøkning på innbyggere. Aldersgruppene 0-5 år og 6-15 vil bare gi en beskjeden økning og nærmest være stabil i hele perioden. Veksten i yrkesaktiv aldersgruppe vil også nærmest være stabil med en økning på ca 200. Det er særlig gruppen fra år som vil øke. Eldregruppen vil fordobles i løpet av perioden , og eldrebølgen vokser betydelig fra ca Eldregruppen år er stabile i perioden frem til Veksten i gruppen frem til 2020 vil medføre en betydelig vekst i gruppen år etter (Se statistikkhefte punkt 2.7) Arbeidsplassutvikling i kommunene Kommunene i Østfold har hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser de fem siste årene. Spydeberg hadde den sterkeste veksten i antall arbeidsplasser i 2006, med en vekst på hele 11,5 prosent. Også kommuner som Rømskog, Trøgstad, Råde og Hvaler har hatt en relativt stor vekst i antall arbeidsplasser på over fem prosent i 2006 (Statisikkhefte punkt 3.3) Økt pendling mellom kommunene Vi kan også se at alle kommunene i Østfold har økt arbeidsmarkedsintegrasjon fra 2000 til Dette viser at befolkningens tendens til å pendle mellom kommuner er økende. En typisk pendlerkommune, som Hvaler har en økt vekst i befolkningen, noe som kan tyde på at sammenhengen mellom arbeidsplasser og bosetting har fått en redusert betydning. Tallene indikerer at kommuners attraktivitet er viktigere enn tilgangen på arbeidsplasser. Underskudd på arbeidsplasser er dermed ikke nødvendigvis et problem, dersom det er arbeidsmuligheter i nabokommunene. (se statistikkhefte punkt 3.3). Blant kommunene i Østfold er det bare en kommune med overskudd på arbeidsplasser. Det er Moss, som har 5,7 prosent flere arbeidsplasser enn sysselsatte. Fredrikstad har redusert underskuddet på arbeidsplasser de siste årene, og er svær nær overskudd i Mange andre kommuner har også stor netto utpendling, med over 30 prosent. Hvaler kommune hadde i 2000 en netto utpendling på 50,3% i 2006 var tallet 44,8 %. Nedgangen i antallet som pendler kan ha sammenheng med veksten i arbeidsplasser i kommunen (Se statistikkhefte punkt 3.3). Undervisning skole og oppvekst I statistikkheftet er det laget en tabell på grunnlag av data fra SSB som viser at Hvalerskolen bruker relativt mye per elev på skoleskyss sammenlignet med andre kommuner. Hvalerskolen skiller seg også ut med et høyere antall timer med spesialundervisning (Statistikkhefte punkt 4.1) Barnehagedekningen i Hvaler har fra økt som resultat av barnehageutbyggingene i kommunen i 2005/2006. For barn i aldersgruppen 1-2 år er dekningsgraden 60,5 % og i aldergruppen 3-5 år er dekningsgraden 90,7 %. Sammenlignet med andre kommuner er dekningsgraden tilnærmet lik (Se statistikk punkt 4.6). Helse og sosiale forhold, omsorg Statistikk fra SSB viser at Hvaler kommune har relativt lave driftsutgifter innen pleie og omsorg i forhold til andre kommuner. Framskrivninger som indikerer dekningsgraden innen pleie og omsorg viser at det er behov for å øke antall plasser med heldags pleie og omsorgstjenester (Statistikkhefte punkt 5.1 og 5.2). Side 10

12 2. STYRINGSVERKTØYET 2.1. ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING OG RAPPORTERING Forklaring: Aktiviteter innenfor sirkelen er politisk behandling. Aktiviteter utenfor sirkelen er administrativ behandling Januar KOSTRA - rapportering frister 15/1 og 15/2 Gjennomf ø ring av medarbeiderunders ø kelser og brukerunders ø kelser annethvert å r. Ø k.plan/ å rsbudsjett Utvalgene og FS fastsetter m å l og rammer for virksomhetene og staben. Ø k.plan/ å rsbudsjett KS fastsetter m å l og rammer for seksjonene og staben Regnskap avlegges Innen 15. februar Å rsmelding, r å dmannens forslag avlegges innen 31. mars Ø k.plan / å rsbudsjett R å dmannens endelige forslag Oktober Ø k.plan / å rsbudsjett Seksjonenes endelige forslag 2. tertialrapport pr HMS tiltak og godkjenning i AMU Medarbeidersamtaler - og forhandlinger ansatte Ø k.plan/ å rsbudsjett Innstilling fra FS, behandling i utvalgene, AMU og Eldrer å det 2. tertialrapport pr med evt.korrektive tiltak (budsjettjustering) Å rshjul for planlegging og rapportering i Hvaler kommune Ø k.plan/ å rsbudsjett Kommunestyrets budsjettrundskriv 1. tertialrapport pr med evt.korrektive tiltak (budsjettjustering) Å rsmelding og regnskap foreg å ende å r Dialogm ø ter Seksjonene/virksomhetene gjennomf ø rer April 1. tertialrapport pr. 30. april HMS vernerunder og arbeidsmilj ø samtaler Ø k.plan/ å rsbudsjett R å dmannens utkast til budsjettrundskriv dr ø ftes i administrativ ledergruppe (ALG) Ledersamtaler og forhandlinger / avtaler med ledere Ø k.plan / å rsbudsjett Seksjoner, stab og virksomheter starter sitt plan - og budsjettarbeid Juli Kommunestyret gjorde i møte , sak 52/05, vedtak om et nytt årshjul for Hvaler kommune. Dette årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, planlegging og budsjettering. Årshjulet representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Alle de repeterende aktiviteter og prosesser som er knyttet til årlig planlegging og rapportering, bruker- og medarbeiderundersøkelser, dialogmøter, medarbeidersamtaler og - forhandlinger er nå beskrevet i et årshjul. Behovet for øket bevissthet om hvordan vi styrer en kommune er stort. Vi styrer ikke kommunen gjennom enkeltvedtak, men gjennom systematisk og konsistent arbeid med alle de aktivitetene som ligger i årshjulet. I tillegg til det som er nevnt i årshjulet er kommuneplanen, samfunnsdelen og arealdelen, det viktigste verktøyet for styring. Denne planen må også inneholde en visjon og noen verdier som kan virke normgivende for vår styring av Hvaler kommune. De aktiviteter som utføres av administrasjonen er beskrevet på utsiden av sirkelen, og de aktiviteter som er knyttet til politisk behandling er plassert inne i sirkelen. I innledningen i kapittel 1.1 er det gitt kommentarer til at vi med de økonomiske utfordringene som finnes ikke har kapasitet til å utføre alle deler av årshjulet med tilfredsstillende kvalitet og tempo. Side 11

13 3. MÅL OG RESULTATER 3.1. SENTRAL STAB: Nøkkeltall Antall årsverk (adm.) Antall ansatte Sentral stab er organisert som en enhet med tre faglige ledere; service og utviklingssjef, personalsjef og økonomisjef. De utgjør et lederteam som sammen har den daglige ledelsen av rådmannens stab. Service- og utviklingssjefen samordner arbeidet, og har direkte lederansvar for 10 medarbeidere. De enkelte områdene i serviceog utviklingsenheten er i hovedsak følgende: - Politisk sekretariat - Kommunearkivar- post/arkiv - Webredaksjon - Servicetorget - Interne ledelses- og støtteprosesser, samt overordnet utvikling og kvalitetssikring av kommunens tjenester. Stabens ansvarsområde er i hovedsak knyttet til å ha en støttende og veiledende funksjon overfor seksjoner og virksomheter og inn mot politisk virksomhet. Stilling som service- og utviklingssjef har stått ubesatt siden sommeren Fokusområdet brukere: Kommunens nettsted har vært i en stadig utvikling og det er til sammen i overkant av treff i løpet av året. Dette er en økning på over treff. Trenden har imidlertid endret seg fra at januar og februar måned hadde høyest antall treff i 2006, til mai og november i Vi ser også at sommermånedene juni august har økt betraktelig i forhold til fra Staben har (med unntak av servicetorget), få eksterne brukere som mottar en direkte personlig tjeneste. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Det er mange interne brukere i organisasjonen, herunder det politiske miljøet. Stabens rolle er å være støttende for virksomhetene eksempelvis når de gjennomfører sine brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført dialogmøter med utvalgte bruker-representanter, dette har heller ikke vært planlagt. Man har spurt en tilfeldig valgt bruker av stabens tjenester om: På en skala fra 1 til 6 hvor 6 er høyest, i hvilken grad er du fornøyd med den hjelp og støtte du får fra Sentral stab når du henvender deg dit for å få hjelp? (personal, økonomi, web., politisk sekr. og servicetorget) Styrer av Hauge barnehage, Mona Abrahamsen hadde følgende tilbakemelding: Servicetorget er jeg svært fornøyd med 5,5. Personal og økonomi er jeg nesten meget fornøyd med 4,5.Web og politisk sekretær har jeg ikke hatt så mye å gjøre med. Samlet på Sentral er jeg meget godt fornøyd 5. Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 1,3 0,7 Langtids: 6,2 7,0 Totalt: 7,5 7,6 Sykefraværet omfatter også kommunens 5 lærlinger. I hovedsak var sykefraværet langtidssykemeldinger. 90% av medarbeiderne i Sentral stab har hatt medarbeidersamtaler i løpet av De aller fleste tiltak etter medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. De ansatte har vært aktive til å gå inn i nye arbeidsoppgaver, og sørger i stor grad for Side 12

14 overlapping av arbeidet for å redusere sårbarheten i staben. Opplæringsplanen for service- og utvikling er revidert underveis, og de aller fleste tiltak er gjennomført. gjør vi forbedringer av hjemmesiden ut fra de tekniske muligheter vi har med bruk av dagens web-verktøy. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avv % Sum utgifter ,4 Sum inntekter ,2 Netto ramme ,3 Alle tall i hele tusen Det var et mindreforbruk på økonomi på kr Dette skyldes i hovedsak at leder for service- og utvikling gikk over i ny stilling i sommer og man har ikke videreført andre i samme stilling. Videre er det merinntekt på momskompensasjon og sykepenger. Hvaler kommune har hatt en liten økning i nøkkeltallet på brutto administrasjonskostnader fra kr i 2006 til kr pr innbygger i 2007, dette er fortsatt mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og i Østfolds kommuner (hhv. kr og 2.321) Det vises til kapittel 8 i statistikkheftet. Høydepunkter 2007: Prøveprosjektet med weboverføring av politiske møter er gjort til en fast aktivitet på hvert kommunestyremøte. Det er inngått et samarbeid med Medier og kommunikasjonslinjen ved Glemmen videregående skole. Opptakene blir publisert på kommunens nettside dagen etter møtet. Hovedutfordringer: Sentral stab fikk redusert sin bemanning med et årsverk fra sommeren 2007, i tillegg vil 1,8 årsverk gå av med alderspensjon i løpet av første kvartal Med de økonomiske rammene man har til rådighet vil man ikke ha mulighet til å bemanne mer enn 1 av disse 2,8 årsverkene. Konsekvensen av dette vil bl.a. bli at en del oppgaver vil måtte bli utført av seksjonene istedenfor servicetorget. En døgnåpen kommune er tilgjengelig først når vi får utviklet nye hjemmesider (e-portal) som gir innbyggere, næringsliv og besøkende større muligheter for selvbetjening. Inntil en slik portal blir etablert i samarbeid med Fredrikstad kommune, Side 13

15 3.2. SEKSJON FOR OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonen ivaretar oppgaver som ligger til skoleeierfunksjonen og kommunen som barnehagemyndighet, samt ansvaret for helhetlig kulturutvikling. Seksjonen består av følgende virksomheter og avdelinger, med respektive ledere: SEKSJON OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonssjef Astri Tanderø Engblad Asmaløy barnehage, Anne-Lise G. Andersen Brekke barnehage, Grethe Abrahamsen/Lisbeth Bustgaard Hauge barnehage, Mona Abrahamsen Hvaler ungdomsskole, Svein Syversen Floren skole, Tom-Hermann Lie Åttekanten skole, Rita Wiborg Kultur, Torkel Varfjell Bibliotek, Karen Johansen Kulturskolen, Knut Egil Knutsen Fritid og idrett, Thomas Olsen Seksjon for opplæring og kultur fikk ny seksjonssjef i 2007 og Floren skole fikk ny virksomhetsleder. Hovedutfordringer /målsettinger med driftsmessige konsekvenser i 2007: Gjennomføring av første hele driftsår etter skolestrukturendring Skolene har nå gjennomført første hele driftsår som 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Det har vært en utfordrende prosess å finne sin nye form gjennom å utvikle nye læringsmiljøer for elevene som ivaretar differensiert undervisning og undervisning for elever med spesielle behov. Arbeid med Kunnskapsløftet Fokus på kompetansemål og evaluering i sammenheng med tilpasning av læreplaner er kommet godt i gang. Bruk av Fronter i dette arbeidet er gjennomført på ungdomsskolen. Elever med individuelle rettigheter ( 5-1) skaper ekstrautgifter for skolene. Dette gjør bl.a. at skolene sliter med å overholde budsjettene sine. En del av våre elever er gjesteelever fra andre kommuner og skolenes økonomi har vært vanskelig å planlegge når inntekter føres sentralt og utgifter føres lokalt. Barnehageutbygging Brekke, Hauge og Asmaløy barnehage er gjennomført og vi har økt kapasiteten til alle tre barnehagene. Vi nådde målet med full barnehagedekning i 2007 i forhold til Regjeringens definisjon. Det vil si at alle som søkte barnehageplass innen fristen for hovedopptaket våren 2007, skulle få tilbud om plass i løpet av året. Dette betyr ikke at alle som har behov for plass gjennom året har fått plass. Kultur Det blomstrer i kulturlivet på Hvaler. Det har blitt etablert samarbeidsavtaler med organisasjoner innenfor og utenfor kommunen. Kunstgressbanen på Asmaløy er blitt ferdigstilt, kulturskoletilbudet er økt og det er flere ungdom som benytter seg av fritidstilbudet enn tidligere. Side 13

16 Se for øvrig kommentarer fra den enkelte virksomhet. Høydepunkter og utfordringer for seksjonen: Grunnskolen i Hvaler er på veg til å finne sin form etter strukturendring og innføring av Kunnskapsløftet. AGENDA rapporten I den økonomiske analyse for Hvaler ble det konkludert med at kommunens økonomi burde strammes inn og dette påvirker budsjettene for skole spesielt. Rapporten konkluderer med at Hvaler har de klart høyeste kostnadene til undervisning pr. elev i forhold til sammenlikningskommunene. Dette utgjør hovedårsaken til at Hvaler har et høyere kostnadsnivå innenfor grunnskolesektoren samlet enn de øvrige kommunene. Gjennomgangen har vist at den høye kostnaden nesten utelukkende skyldes høyere voksentetthet. Hovedårsaken til det høye kostnadsnivået er todelt: Større omfang av spesialundervisning og noe høyere kostnadsnivå til vanlig undervising gjør at Hvaler bruker mer enn gjennomsnittet av sammenlikningskommunene. Å etablere og gjennomføre en organisatorisk og økonomisk modell som oppfyller kravene til innsparinger i skolesektoren er en utfordring for Hvalerskolen. Samtidig vil Hvalerskolen ha ekstra fokus på leseopplæring og utvikling av digital kompetanse sett i forhold til fagplaner og kompetansemål i Kunnskapsløftet. Vår utfordring er å skape systemer som er felles for Hvalerskolen fra 1-10 trinn.. Fortsatt kompetanseheving i barnehage og skole i forhold til rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet for grunnskolen skal implementeres i revidert kompetanseplan. Økt samarbeid på tvers av barnehage, skole og kultur er et felles satsningsområde for seksjonen. Barnehagenes utbygging og deres kreativitet for å tilnærme seg full barnehagedekning har vært et høydepunkt. Status for barnehagene var ved utgangen av Asmaløy barnehage 4 avdelinger 72 plasser 55 barn 48 barn Brekke barnehage 3 avdelinger 58 plasser 45 barn 33 barn Hauge barnehage 3 avdelinger 76 plasser 61 barn 50 barn Hvalers barnehager har fylt opp alle tilgjengelige plasser i På småbarnsavdelinger (0-3 år) skal det beregnes 2 plasser pr barn. Utfordringen blir å skaffe full barnehagedekning i årene fremover. Det er påbegynt samarbeid med private aktører for sammen å kunne løse denne utfordringen. Tilbud for barn med individuelle rettigheter ( 5-7) i barnehagen er en utfordring. Side 14

17 3.2.1 Virksomhet: Asmaløy barnehage Virksomhetsleder: Anne-Lise Gamst Andersen Nøkkeltall Årsverk Ansatte Antall barn Fokusområdet brukere: Etter brukerundersøkelsen 2006 fikk vi aller best skåring på tilgjenglighet. Foreldrene var minst fornøyd med det fysiske miljøet i barnehagen og informasjon. Etter en behovsundersøkelse i foreldregruppa er åpningstiden utvidet. Ny åpningstid er fra kl hver dag. I løpet av 2007 fikk barnehagen et nytt tilbygg med base for naturavdelingen og en ny småbarnsavdeling. I dag fremstår barnehagen som funksjonell og moderne. Samtidig er ute lekeplassen utbedret med grøntanlegg, trær og nye lekeapparater. Resultatet har blitt en flott ute lekeplass for barna. Et tiltak med en kontaktbok hjem/barnehage/hjem ble avsluttet da det ble for tidskrevende. Tiltak iverksatt, evaluert og forbedret : - Informasjon / dokumentasjon gjennom fotografering og tekst. - Aktiv bruk av oppslagstavle på hver avdeling. - Foreldresamtaler to pr. år. - Ellers samtaler etter behov. I februar 2007 holdt Kari Pape en kursdag for de ansatte i barnehagesektoren i tilegg en kurskveld i forkant for de pedagogiske lederne. Tema: Fagområdene i den nye Rammeplanen. Prosessorientert jobbing medvirkning og voksenrollen. Personalgruppen har høsten 2007 deltatt på et 40 timers kurs i sosial pedagogikk i regi av den enkeltes fagforening og AOF. Personalet har fått ny kunnskap som har vært verdifull å ta med seg ut i praksisfeltet. I løpet av 2007 har en assistent avlagt fagprøve som barne og ungdomsarbeider. En fagarbeider har startet på deltids førskoleutdanning i Halden. Sykefravær i % Korttids: 2,0 1,9 Langtids: 3,4 7,8 Totalt: 5,4 9,7 Korttidsfraværet er noe mindre enn i 2006 mens langtidsfraværet har steget med 4,4% Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,9 Sum inntekter ,0 Netto ramme ,3 Alle tall i hele tusen Høydepunkter 2007: Byggeperioden fra mars til oktober ga oss utfordringen å drive barnehage på en byggeplass. Ros til personalet som sto på under vanskelige arbeidsforhold uten å klage. Samkjøring av de fire avdelingene har gått bra. Det jobbes bra på tvers av avdelinger. Åpning av ny barnehage 6.desember med foreldremiddag ble et vellykket arrangement. Utfordringer: Få ned langtid sykefraværet Full barnehagedekning. Fokusområdet medarbeidere: Den administrative delen av bygget er utvidet/oppgradert. Vi har fått et nytt koselig personalrom. Personalet har fått eget kontor med alle tekniske hjelpemidler. Vi har også fått et nytt møterom. Side 15

18 3.2.2 Virksomhet: Brekke barnehage Konstituert Virksomhetsleder: Grete Lemme Abrahamsen Nøkkeltall Årsverk Ansatte Antall barn Fokusområdet brukere: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i slutten av 2006, som vi jobbet med i begynnelsen av Vi gjorde da noen tiltak i forhold til funn: Vi scoret veldig bra på dette området respektfull behandling på brukerundersøkelsen. Vi diskuterte en del rundt hva vi må tenke på i det videre arbeidet for å opprettholde denne kvaliteten. Vi kom frem til at det er viktig å legge vekt på gode rutiner for hvordan vi tar i mot barn og foreldre. I tillegg skal vi bruke tid til å diskutere oss frem til hvordan vi behandler hverandre med respekt. Vi har diskutert hvordan vi kan bli enda bedre på å gi informasjon om hvert enkelt barn til foreldrene. Vi har satt ned følgende tiltak: - At vi forteller om hvordan dagen har vært når barna blir hentet, - At vi skriver ned hva vi har gjort i løpet av dagen og henger på infotavle, - Faste foreldresamtaler, - At vi oppfordrer til samtale med foreldrene ved behov - Dokumentasjon med bilder og tekst - Kartlegging av barns språk og sosiale utvikling Fokusområdet medarbeidere: Ut fra Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2005, har vi gjort ytterligere noen tiltak i forhold til funn. Barnehagen har opprettet enda en arbeidsplass som er koblet til nettet, i tillegg til at vi har laget et arbeidsrom for personalet. Alle de faste ansatte har plattformkurs, (med unntak av en som skal ta kurset i disse dager.) Vi har også jobbet en del for å utbedre intern kommunikasjon og informasjon mellom avdelingene. Vi leide inn foredragsholder Kari Pape, og holdt 1 kursdag for alle ansatte i Hvaler kommunes barnehager, i tillegg til at vi hadde en kveld med de pedagogiske lederne i forkant. Omtrent hele personalgruppen har høsten 2007 deltatt på et 40 timers kurs i sosial pedagogikk, i regi av fagforbundet lokalt og AOF. Dette har vært på personalets eget initiativ. Personalet har uttrykt at de har hatt stort utbytte av dette. I tillegg har vi begynt å skrive ned praksisfortellinger som en metode i arbeidet med faglig og personlig utvikling. Disse fortellingene blir brukt som et ledd i forhold til refleksjon rundt egen praksis, og som et grunnlag for veiledning til personalet. Vi jobber også med å ha en løsningsfokusert tilnærming, og å gi hverandre positiv feedback. Sykefravær i % Korttids: 1,5 0,9 Langtids: 5,6 17,0 Totalt: 7,1 17,9 Det har ikke blitt gjennomført systematiske medarbeidersamtaler i Skal gjennomføres mars /april Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,5 Sum inntekter ,4 Netto ramme ,8 Alle tall i hele tusen Side 16

19 Høydepunkter 2007: På tross av stort sykefravær har personalet klart å holde motivasjonen oppe og funnet løsninger, og barna har fått et godt pedagogisk tilbud. At vi har klart å utvikle organisasjonen mht til kommunikasjon og internt samarbeid mellom avdelingene. Det har også vært nedlagt en del jobb med å opprette gode rutiner både på hver avdeling og felles i barnehagen. Det er en positiv stemning blant personalet. Hovedutfordringer: Det store sykefraværet er en utfordring, og vi må se på mulige tiltak for å få dette ned. Virksomhetsleder bruker mye tid og ressurser på dette området. Det er vanskelig å få den kontinuiteten og fremdriften vi ønsker med så stort fravær. Vi ønsker å jobbe enda bedre med implementering av rammeplanen. Det vil være viktig å hele tiden se på mulige løsninger i forhold til barnehagedekningen. Vi vil for eksempel fra høsten 2008 ha en utvidet småbarnsgruppe pga at det er mange småbarn som søker om barnehageplass. Side 17

20 3.2.3 Virksomhet: Hauge barnehage Virksomhetsleder: Mona Jenny Abrahamsen Fokusområdet medarbeidere: Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført slutten av Områdene medarbeiderne ville jobbe videre med: Faglig og personlig utvikling Fysiske miljø Organisering av arbeidet Nøkkeltall Årsverk 11,60 16,80 Ansatte Antall barn Hauge barnehage har en økning i årsverk i 2007, begrunnelsen er et økt behov for spesialpedagogisk hjelp i.h.t opplæringsloven 5-7, og utvidelse av barnegruppene pr Fokusområdet brukere: Det var gjennomført en brukerundersøkelse slutten av 2006, som vi har jobbet med i forhold til funn/tiltak i Områdene Brukerne/Virksomheten ville jobbe videre med var: Informasjon Fysiske miljø Tiltakene som er gjennomført i 2007: Virksomhetslederne har satset på felles implementering av Rammeplan for barnehagene 1 dag, og en kurskveld for de pedagogiske lederne på tema voksenrollen i barnehagen februar 07. Virksomhetsleder har lagt tilrette for å gi alle ansatte temasamlinger rundt Rammeplan i Halden. Virksomhetsleder har lagt til rette for at alle ansatte gjennomførte et 40 timers kurs i sosialpedagogikk i samarbeid med Aftenskolen over 10 kvelder våren ansatt har gjennomført Pedagogikk 30 studiepoeng våren 07, og 1 ansatt har påbegynt Pedagogikk høsten 2007, og 1 ansatt har påbegynt førskolelærerutdanning på deltid over 4 år høsten 2007, og 1 ansatt har gjennomført teoridelen på Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Utbygging av Hauge barnehage har bedret det fysiske miljøet. Bedre plass, og gode betingelser for å gjøre den jobben man er ansatt til. Sykefravær i % Korttids: 1,2 1,7 Langtids: 5,7 1,4 Totalt: 6,9 3,1 Alle ansatte har hatt medarbeidersamtaler i løpet av Fokusområdet økonomi: Tiltakene som er gjennomført i 2007: Mer dokumentasjon rundt hvert enkelt barn, både muntlig og skriftlig. Bruk av bilder og tekst som et verktøy på dokumentasjon/evaluering av arbeidet.. Utbyggingen av Hauge barnehage som har gitt store forbedringer rundt det fysiske miljø for brukerne og medarbeiderne. Ønsker og innspill har man tatt høyde for ut ifra de rammene som var tildelt. Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik kr Av % Sum utgifter ,6 Sum inntekter ,9 Netto ramme ,5 Alle tall i hele tusen Virksomheten Hauge barnehage bruker lite på den vanlige barnehage tilbudet (tjeneste 2050/2048) som man gir brukerne. Det som gjør at Side 18

21 nettorammen blir så høy er at vi har mange barn på spesialpedagogisk hjelp 5-7 (tjeneste 2053), med enkelt vedtak. Agenda rapporten sier at vi bruker mer enn andre kommuner på vårt barnehagetilbud, men det er fordi vi har så høy andel barn med spesial pedagogisk hjelp. Hovedutfordringer: Mulighetene til å beholde motiverte, løsningsfokuserte og kvalifiserte medarbeidere i virksomheten. Det er ingen avvik i investeringstiltaket ved Virksomhet Hauge barnehage, bygget er ferdigstilt, men utearbeidet gjenstår, ferdigstilles i løpet av 1.halvdel av Høydepunkter i 2007: Utbyggingen av Hauge barnehage, det å kunne tilby 10 nye barn og foresatte under 3 år plass Viljen til å se muligheter og løsninger under byggeperioden april-desember 2007 av brukere og medarbeidere i Hauge barnehage. Gjennomføringene sosialpedagogikk for alle medarbeiderne. Muligheten til å tilrettelegge for videreutdanning av medarbeiderne som er i virksomheten. Side 19

22 3.2.4 Virksomhet: Hvaler Ungdomsskole Virksomhetsleder: Svein Syversen Nøkkeltall Årsverk 22,05 25,00* Ansatte Antall barn Antall årsverk og ansatte for 2006 omfattet administrasjon, pedagogstillinger og assistenter, men ikke merkantil medarbeider (i 50% stilling). Den reelle økningen i årsverk er følgelig på + 2,45. Økningen i årsverk (fra og med ) skyldes overføring av særskilt ressurskrevende elever fra de to barneskolene, samt at elevtallet ved skolen økte med 16% (pga. særlig stort elevtall på nåværende 8. trinn). Fokusområdet brukere: I løpet av 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant elevene på ungdomsskole, med fokus på hovedkategoriene trivsel og læringsutbytte. Trivsel: A-1: Elevenes generell opplevelse av trivsel A-2: Fravær av mobbing og erting A-3: Om elevene opplever å ha et positivt forhold til lærere og assistenter A-4: I hvor stor grad elevene opplever å bli lyttet til A-5: Om elevene opplever måten elevgruppene er organisert på som positiv A-6: Hvor viktig ro i klasserommet er for trivselen Læringsutbytte: B-1: I hvor stor grad elevene opplever et godt læringsutbytte B-2: Hvor mye uro i klasserommet påvirker læringsutbyttet B-3: Hvor engasjerende lærerne er B-4: Om læringsutbyttet har økt etter nyorganiseringen av studietida B-5: Om læringsutbyttet vil øke om bråkete medelever bortvises fra studietid Innen hovedkategorien Trivsel ligger den høyeste scoren på fravær av mobbing og erting (A-2), og i kategorien Læringsutbytte er den høyeste scoren knyttet til tilbakemelding om økt læringsutbytte etter nyorganisering av studietida (B-4). Av resultatene fremgår det også at jentene i større grad enn guttene mener at ro i klasserommet er viktig for trivselen. (A-6) Jentene er også mer tilbøyelige enn guttene til å ville iverksette tiltak som bortvisning for å oppnå større læringsutbytte (B-5). Resultatene av undersøkelsen har vært førende for tiltak som er tatt inn i utviklingsarbeidet for Hvaler Ungdomsskole inneværende skoleår. Begge de to brukergruppene våre (foresatte og elever) bruker skolens digitale plattform - Fronter, men på forskjellig måte: Foresatte for tilgang til informasjon fra skolen, og elevene (som har tilgang både på skolens og fra private PC-er hjemmefra) i sitt ordinære skolearbeid. Foresatte har vært logget inn 712 ganger i løpet av 2007, mens elevene har besøkt den digitale læringsplattformen ganger. For hver elev representerer dette et gjennomsnitt på 3,7 pålogginger hver skoledag. Fokusområdet medarbeidere: Det har vært gjennomført medarbeidersamtale med 90% av medarbeiderne i Skalaen: 5- Svært stor grad 1- Svært liten grad Sykefravær i % Korttids: 0,6 0,5 Langtids: 2,9 5,6 Totalt: 3,5 6,1 Side 20

23 Økningen i sykefraværet er i det alt vesentlige knyttet til to langvarige sykemeldinger. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik kr Av % Sum utgifter ,8 Sum inntekter ,2 Netto ramme ,4 Alle tall i hele tusen foresatte. Særlig viktig vil det være å sikre en slik sammenheng i spesialundervisningen. Arbeidet med å utvikle gode vurderingsrutiner i samsvar med ny forskrift må videreføres. Ved Hvaler Ungdomsskole har vi arbeidet systematisk med å utvikle den grunnleggende ferdigheten digital kompetanse. Kommende år bør det i tillegg legges særlig vekt på arbeidet med de andre grunnleggende ferdighetene, særlig lese- og skriveferdigheter. Budsjettoverskridelsen er i det alt vesentlige knyttet til økte lønnsutgifter. I tillegg har kostnadene ved utskifting av lærebøker etter Kunnskapsløftet overskredet det budsjetterte. Økningen i lønnsutgifter skjedde som et resultat av det i august 2007 ble overført ressurskrevende enkeltelever til ungdomsskolen fra de to barneskolene. I tillegg økte elevtallet med 16% fra skoleåret til Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer mellom skolene etter at bemanningssituasjonen ble endret i august Kompetansen de trenger i henhold til ny Barnehagelov og revidert Rammeplan for barnehager. Høydepunkter 2007: I løpet av 2007 er det etablert og utviklet digitalt basert undervisning ved Hvaler Ungdomsskole. Elevene ved skolen har nå en digital kompetanse som vil gjøre det mulig å imøtekomme nasjonale myndigheters krav til etablering av digitale elevmapper, samt til avvikling av digitalt baserte nasjonale prøver og eksamen. Den fleksible organiseringen av tid, elevgrupper og lærestoff er etablert og videreutviklet. Arbeidet med kompetanseheving i personalet har pågått i samsvar med målsatt, intern skoleutviklingsplan gjennom hele året Elevbedriften Nordgården er etablert som et tilbud til elever med særskilte behov. Hovedutfordringer: En hovedoppgave inneværende og kommende år vil være å tilpasse driftsnivået ved skolen til de politisk gitte rammene. Det må legges særlig vekt på å utvikle økonomisk effektive driftsformer som ikke samtidig innebærer kvalitativ reduksjon i tilbudet til elever og Side 21

24 3.2.5 Virksomhet: Floren skole Virksomhetsleder: Tom-Herman Lie Sykefraværet er i stor grad relatert til langtids fravær som ikke nødvendigvis knyttes til arbeidsmiljøet. Det legges til rette for å minimalisere skadevirkninger som følge av en vanskelig bemannings- og vikarsituasjon. Det er ført medarbeidersamtaler i vårhalvåret, mens det høsten 2007 er gjennomført felles arbeidsmiljøsamtale (HMS) Nøkkeltall H Årsverk 21,6 20,7 Ansatte Antall elever Fokusområdet brukere: Grunnskolens brukere er definert som elever og foresatte. Lov og læreplan gir overordnede føringer for kvaliteten i opplæringstilbudet. Det er ikke utarbeidet egen serviceerklæring. Brukerrettet informasjon og dialog går i økende grad via Fronter, vår felles læringsplattform. Formell brukerdialog er sikret gjennom elevråd, foreldremøter, vurderingssamtaler, og FAU. Brukerundersøkelse er ikke gjennomført Fokusområdet medarbeidere: Medarbeidertilfredshet er ikke målt etter omlegging av skolestrukturen. Men det føres en omfattende og åpen medvirkning. Skolen har særlig i høsthalvåret vært under et stort press i forhold til nedbemanning. På toppen av fjorårets utfordringer for personalet har man fra skolestart måttet leve med et redusert tilfang av tilkallingsvikarer samt en vakant lærerstilling. Sykefravær i % Korttids: 1,0 1,4 Langtids: 12,1 10,1 Totalt: 13,1 11,5 Registrert sykefravær i 2007 er totalt 11,5 % (10,1 % legemeldt, 1,4 % egenmeldt). Fjorårets 13 % gjaldt to ulike organisasjoner, og gir ingen meningsfull sammenligning. Kompetanseutviklingstiltak er i hovedsak knyttet til ledelse og felles fagplanutvikling for b-trinnet. Dette er prioriterte områder i vedtatt strategi for kompetanseutvikling , Kompetanse for utvikling. Høsten 2007 har utviklingsarbeid i noen grad måttet vike for massive utfordringer med å holde opplæringen i gang innenfor lovens krav og forventninger. Det har helt naturlig rammet omfanget av etter- og videreutdanning. Floren skole er deltaker i Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd. Dette er et av skolens hovedsatsningsområder. Vi har egen utdannet og godkjent Olweus-instruktør ved skolen. Det legges opp til å videreføre arbeidet inn i en sertifiseringsordning. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,7 Sum inntekter ,6 Netto ramme ,9 Alle tall i hele tusen Negativt avvik i driftsregnskapet på kr relateres i hovedsak til lønnsutviklingen og nye ressurskrevende brukere. Dette kommer til syne i betydelig økt utgift til lønn som langt på vei oppveies av økt inntekt fra trygdemidler og brukerbetaling i SFO. Refusjon for enkeltelever fra andre kommuner utgjør mer enn underskuddet, men er ikke tilført den enkelte skoles regnskap Investeringene til utbygging og rehabilitering av Floren skole er forbrukt. Til nødvendige innkjøp og arbeid utover det opprinnelig prosjekterte, er det brukt av skolens øvrige midler, samt at noe er definert innenfor vedtatt vedlikehold. Side 22

25 Høydepunkter 2007: Floren skole gjorde det svært godt på de nasjonale prøvene for 5. trinn og medvirket til at Hvaler var nest best i Østfold. Planlegging og gjennomføring av 40 års markering med juleforestilling var et felles kjempeløft. Med stengt gymsal, dårlig økonomi og negativ mediefokus som bakteppe leverte barn og voksne stor innsats og høy kvalitet. Dyktige og engasjerte medarbeidere, både faste og vikarer, viser hver dag at skole er å bry seg om hvordan barn har det og hvordan de utvikler seg. Skogen er full av glade barn. Olweus-arbeidet er revitalisert og viser en profesjonell håndtering av de vanskelige sakene så vel som systematikken. Hovedfordringer: Det store arbeidspresset på personale og ledelse som ble beskrevet forrige år, har økt i Bemanningssituasjonen gjør at arbeidspress blir til slitasje (jf. Agenda). Utvikling av kvalitet, kultur og kompetanse skal foregå samtidig som alle medier gjør en stor innsats for bryte ned motivasjon og arbeidsglede (jf. PISA) Et læringsmiljø i henhold til nasjonale føringer (utfordring 2006) kan ikke skapes med kreative innsparingstiltak og ensidig fokus på økonomi (jf. Agenda) Skolenes lederressurs ble ikke tilpasset ny organisering og delegeringsreglementet som forutsatt i ny arbeidstidsavtale (2006). Implementering av Kunnskapsløftet lider under hverdagsutfordringene. Vi prioriterer økt tilpasning, skolen som lærende organisasjon og tidlig innsats (jf. PISA) Andelen krevende brukere øker. Barn med store egne behov representerer ved sin adferd samtidig en fare for andre elever og et arbeidsmiljøproblem for de voksne. Fordelingen av kjønn og kompetanse er meget skjev i Hvalerskolen. Side 23

26 3.2.6 Virksomhet: Åttekanten skole Virksomhetsleder: Rita Wiborg 1. Mitt inntrykk er at Åttekanten skole er en veldrevet skole. Det er fokus på elevenes trivsel og læring. Lærere og ledelse har stadig oppmerksomheten rettet mot hva som kan gjøres bedre. Jeg synes det er bra at man ser forbedringspotensiale også med ting man er fornøyd med. 2.Man kan jo stort bli bedre på det aller meste. Den største utfordringen for Åttekanten skole er etter min oppfatning utearealene. For elevene er nok ballbingen i sin opprinnelige form et stort savn. Jeg vet at det er planlagt forandringer i utearealene, men elever og foreldre synes nok denne prosessen tar litt for lang tid. Nøkkeltall Årsverk 18,8 17 Ansatte Elever I tallene for årsverk og ansatte er medregnet pedagogisk personal, assistenter og merkantil medarbeider. Fokusområdet brukere: Brukere er for skole definert som elever og foresatte. For skolens del vil brukerne i stor grad benytte skolenes læringsplattform Fronter som kanal for brukerrettet informasjon og dialog. Her har det vært 904 besøk i tidsrommet Skolen har grunn til å tro at brukerne er fornøyde med den informasjonen de får. Grunnlaget for en slik vurdering bygger på tilbakemeldinger fra FAU og enkelte foresatte. Skolen sikrer formell brukerdialog gjennom foreldremøter, vurderingssamtaler, FAU og elevråd samt formelle/uformelle samtaler med elever, foresatte og FAU-leder. Det er avholdt minst to foreldremøter og to urderingssamtaler per trinn. Det er avholdt 5 møter i FAU og to store skolearrangement for elevene med familier. Følgende spørsmål ble stilt til leder av FAU og til elevrådet 1. Hva er bra ved Åttekanten skole? 2. Hva kan bli bedre på? Elevrådet på Åttekanten skole 1.Nærmiljøet er bra og huskene bak skolen er fine. Vi gleder oss til at ballbingen blir ordnet etter påske Vi har hyggelige klasserom med mange fine bilder på veggene. FYSAK (fysisk aktivitet, en halv time hver dag) er gøy!. og 2. trinn er glade for at de får ha skole i skogen en gang i uka 2.Vi vil gjerne ha mer gym og studietid Vi skulle ønske vi slapp å vente så lenge på skolebussen. Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 1,3 1,4 Langtids: 3,6 7,8 Totalt: 4,9 9,2 Alle medarbeiderne hadde medarbeidersamtale i 2007 Rektor, og stedfortreder for rektor har gjennomført et studium tilsvarende 15 studiepoeng i Prosjektledelse. I løpet av studiet ble det gjennomført et prosjekt på bakgrunn av teoriene som var pensum. Prosjektet førte til at det ble utarbeidet felles fagplaner for Floren og Åttekanten skoler Skolen mangler fortsatt kompetanse i IKT, selv om mye av kursmidlene ble brukt til kompetanseheving. Leder av FAU Side 24

27 Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avv % Sum utgifter ,8 Sum inntekter ,6 Netto ramme ,1 Alle tall i hele tusen Driftsregnskapet viser et merforbruk på kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak følgende faktorer: Lønn Kommunestyret vedtok en besparelse på kr. 1.7 mill. kr i forbindelse med skolestrukturendringen. Kommunestyret vedtok også at ingen skulle sies opp. Derfor ble det ingen stillingsreduksjon fra Å sikre at personalet har den kompetanse som må til for å dekke alle fagområder Å sikre at elevene møter et personale med bred alders og kjønnssammensetning. Fra høsten av vil vi ha bare to menn og bare to av de kvinnelige lærerne er under 50 år. Vi har ingen mannlige assistenter. Kultur- og identitetsbygging Arbeidet med kultur- og identitetsbygging fortsetter. Det er et meget viktig og tidkrevende arbeid å skape vi-følelse hos både elever, foresatte og medarbeidere. Ha fokus på å få elevene til å yte maksimalt. Ta i bruk LUS ( Program for leseutvikling i skolen) Bevisstgjøre foresatte om deres viktige rolle i å få barna til å yte maksimalt i skolen Økte skyssutgifter Det er et markant merforbruk på skyss i høsthalvåret som følge av ny struktur. Skolefritidsordningen Som en følge av skolestrukturendringen, fra tre SFO til to, har SFO fått en merutgift på grunn av flere brukere. Samtidig er reglene for inntak endret slik at inntektene er blitt redusert. Høydepunkter 2007: Kultur- og identitetsbygging Vi har arbeidet med å etablere en felles forståelse av pedagogisk ståsted, organisering av skoledagen og undervisningen, og av den strukturelle endringen, både blant elever, personale og foresatte. Det ble blant annet utarbeidet et helt nytt skolereglement og påbegynt et arbeid med å lage en visjon for Åttekanten skole. Innføring av Kunnskapsløftet i skolen. I løpet av året ble det utarbeidet fagplaner i alle fag for trinn felles for Floren og Åttekanten. Dette arbeidet er så godt som ferdigstilt. Utviklingstiltak for skoleledelsen Rektor og inspektør gjennomførte et studium i Prosjektledelse, 15 stp. Hovedutfordringer: Å drive en god skole innenfor ny økonomisk ramme. Innføring av Kunnskapsløftet i grunnskolen. Utfordringen her blir å legge alle fagplanmålene inn i Fronter. Side 25

28 3.2.7 Virksomhet: Kultur Virksomhetsleder: Torkel Varfjell. gjennom kulturtjenester til lag og foreninger viktige insitament for at brukerne skal nå sine mål og ønsker om aktivitet og tilbud. Riktignok har det i 2007 blitt foretatt nedskjæringer i slike overføringer. Årsaken til dette har ligget i at lønnsøkninger i 2005 og 2006 har blitt utbetalt i 2007 og derfor påvirket regnskapet negativt. Dette er det meldt fra om i tertialrapportene. Virksomhet kultur gikk med overskudd i Dette er ikke overført driften for 2007.l Fokusområde Medarbeidere: Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2005 viser at ansatte i virksomheten er godt tilfreds med sin arbeidsplass og oppgaver. I 2006 ble det satt større fokus på tilbudet til barn og unge ved etablering av et fritidstilbud i Hvalerhallen daglig på hverdager fra klokken (2330fredag). Dette tilbudet muliggjøres ved et samarbeid med Hvaler Idrettsråd. Slikt tilbud er videreført og utviklet i 2007, og samhandling med både det frivillige kulturlivet og Hvaler ungdomsskole gjør at tilbudet kan ha bredde. Riktignok har vi på grunn av små stillinger hatt problemer med å skaffe kvalifiserte og interesserte ansatte. Det ser ut til at denne situasjonen vil bedre seg utover våren i Nøkkeltall Årsverk 7,5 6,4 Ansatte Fokusområde Brukere: Det er etablert samarbeidsavtaler med flere organisasjoner i og utenfor kommunen. Disse formelle arenaene er viktige for kommunikasjon og opplevelse av medvirkning. Samtidig ser vi at de allmene kulturtilbudene får bedre kvalitet og forutsigbarhet. Dermed skapes muligheter for videreføring og utvikling av de kulturtilbudene som både det frivillige og offentlige kulturlivet presenterer. Brukerfokus preger kulturtjenestene i kommunen. Våre mål er å treffe brukernes behov til de tidene tjenestene ønskes. Det er lagt opp til nye nettsider for kultur, samtidig som det er utarbeidet og distribuert en trykksak som presenterer de offentlige kulturtjenestene på en infomativ og hyggelig måte. Elektroniske søknadsskjemaer til de ulike kulturtjenestene er tilgjengelige på kommunens nettsider.. Biblioteket og kulturskolen har serviceerklæringer. I Hvaler prioriteres lokalt initiativ til støtte og hjelp for arrangementer og tiltak. Således blir økonomiske overføringer og annen assistanse Kulturskolen har fått ansatt leder i 50 % i Dette har skapt en formidabel økning i både antall elever, men ikke minst i kraft av flere og nye tilbud. Kulturskolen har ved årskiftet 07/08 over 90 elever. Sykefravær i % Korttids: 0,4 0,3 Langtids: 2,3 1,1 Totalt: 2,7 1,4 Sykefraværet er totalt 1,4% i 2007, (både egenmeldt og sykemeldt). Flere av virksomhetens avdelinger har ikke hatt sykefravær. Vi har fokus på kompetansehevning for ansatte. Arbeid med kompetanseprogram i de ulike avdelingene er igangsatt, og vi opplever at kunnskapen blant medarbeidere er høy. Det er gjennomført medarbeidsersamtaler med de ansatte. Fokusområde Økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avv % Sum utgifter ,7 Sum inntekter Netto ramme ,5 Alle tall i hele tusen Side 26

29 Tabellen viser et merforbruk på kr ,-. Dette svarer seg, som tidligere nevnt primært fra etterbetaling av lønn for 2005 og 2006 som har blitt utbetalt og ført i regnskapet for I tillegg er dette underskuddet et resultat av at ungdomstilbudet i Hvalerhallen har blitt mer tidkrevende enn antatt i budsjettarbeidet for dette året er det første hele driftsåret med dette tilbudet. Det har også vært nødvendig å bruke overtid på grunn av personalmangel i høsthalvåret. I tillegg har arrangementer på 17. Mai og andre høytider blitt belastet avdeling for fritid og idrett sine lønnsbudsjetter. Det er foretatt en kompensasjon ved at det har vært mindre lønnsbruk i kulturskolen enn budsjettert. Lønnskostnader er justert for budsjettåret Ellers presenterer regnskapet ingen spesielle avvik. Allikevel er det riktig å påpeke at virksomhetens avvik kan synes store. Dette skyldes at overføringer fra fylkeskommunen til spillemiddelfinansiering regnskapsføres i virksomhetens budsjett. Dette er midler som tilbakeføres de organisasjonene som har søkt og mottatt bevilgningene. Således har Hvaler Idrettslag gjennom Hvaler kommune mottatt ,- i spillemidler i Dette er beløp som har bidratt til finansiering av Kunstgressbanen på Asmaløy og nytt Garderobeanlegg på Rove. Investeringer: Det er i 2007 foretatt investeringer på Biblioteket, Kulturskolen og Hvalerhallen. Prosjektet med ny skillevegg i Hvalerhallen ble noe dyrere enn budsjettert, men totalt har fjorårets investeringer på virksomheten et mindre forbruk på Kr ,- en budsjettert. Høydepunkter 2007: Kunstgress på Asmaløy Ny satsing og flere elever i Kulturskolen Fritidstilbudet i Hvalerhallen har aldri hatt så mange deltagere som i Synliggjøring og markedsføring av kulturtjenestene. Brottungær. Samarbeid med Opplev Fredrikstad er etablert Samarbeidsavtale med Østfoldmuseet Kystmuseet Hvaler. Enklere utlån på biblioteket. Større fokus på turisme. Hovedutfordringer: Fokus på kulturminner. Etablering av Kulturhus og samarbeid med havn og turisme i Kornmagasinet Synliggjøring av kulturtjenestene. Kulturtilbud inn i andre virksomheter som skole, barnehage og helse. Videreutvikle fritidstilbudet til ungdom slik at det også kan gis i ferier. 30 % av grunnskoleelevene med kulturskoletilbud. Gode samarbeidsrelasjoner innenfor næringsog reisemålsutvikling på Hvaler. Videreføre det gode samarbeidet med organisasjoner og lag krever forutsigbarhet i økonomiske overføringer og offentlige tilbud. Øke utlånet på biblioteket. Bibliotektjenestene inn i skolen. Samhandling med nabokommuner, også internasjonalt. Side 27

30 3.3. SEKSJON HELSE OG SOSIAL Seksjonen består av følgende virksomheter og avdelinger, med respektive ledere: SEKSJON HELSE OG SOSIAL Lars H. Larsen Barn, unge og voksne, Lars H. Larsen Lege og fysioterapi, Lars H. Larsen Dypedalsåsen sykehjem, Aud Tønnesen Hjemmetjenester, Bigit Sandstrøm Tiltak funksjonshemmede, Veronika Kopreitan Kommunale boliger, Lars H. Larsen Barnevern, Beate Pedersen Helsevern barn og unge, Torhild Bogen PP-tjenesten, Wenche Lie Psykiatri, Reidar Andersen Sosialtjenesten, Bente Svennes Kjøkken, Egil Pedersen Vaskeri Dagsenter, Marianne Wilberg Seksjon helse og sosial er en stor seksjon med godt over hundre og femti ansatte i små og store stillinger. Vi leverer tjenester fra seks virksomheter og åtte avdelinger. Har du behov for tilrettelagt bolig, sykehjem, mat til eldre eller fest, hjelp til økonomi i en vanskelig situasjon, rusproblemer, skal føde, hjelp til å spise, komme på do eller opp av senga, når et barn ikke har det slik det forventes at det skal ha det hos mor og far, har behov for litt ekstra undervisning på skolen, psykiske problemer, vaske tøy, planlegge boliger til personer med spesielle behov, trenger bistand til et funksjonshemmet barn, er gammel eller syk og ønsker sosial kontakt, har feber og behov for medisinsk behandling, må ha hjelpemidler til å forflytte deg eller se og høre, når Fugleinfulensa eller Legionella truer med sin ankomst, sopp i huset, ja dette og mye mye annet da må en av seksjonens ansatte trå til. I noen tilfeller skal hjelpen utføres i nabolaget i solskinn og pent vær.. noen ganger blåser og snør så det er vanskelig og finne bilen som vi skal transporteres med frem til båten som skal transportere oss til han som bor på den øya som vi gjerne vil at det skal bo folk på, men som ikke har bilvei. Og selvfølgelig har vi fattet vedtak etter forvaltningsloven eller før vi drar I 2007 har vi startet arbeidet med etablering av NAV kontor. Prosjektleder ble ansatt 01. November og fredag 13. Juni 2008 skal psykiatri- og sosialetjenester samarbeidet med gamle trygd og arbeid i nye kontorer i rådhuset. Seksjonen har vært i gjennom systemrevisjon på skole, barnevern og helse og sosial tjenester. Funn fra denne revisjon har gitt oss muligheter til og starte forbedringsarbeid på tvers av avdelinger, virksomheter og seksjoner. Side 28

31 Seksjonen har startet et stort arbeid med planlegging av pleie og omsorgstjenester frem mot Befolkningsprognoser forteller oss at behovet for tjenester til eldre og funksjonshemmede er store og planlegging og synliggjøring av behovet har vært og vil være et viktig arbeid for administrasjonen i seksjonen. Det har vært drøftinger og samtaler mellom kommunen og stiftelsen Dypedalåsen vedrørende utvidelse av sykehjemmet på Dypedalåsen. Begge parter er positive til samarbeid. Side 29

32 3.3.1 Virksomhet: Barn, unge og voksne Virksomhetsleder: Lars H. Larsen Nøkkeltall Årsverk, samlet 11,35 12,90 Ansatte totalt Ansatte pr. avdeling: Barnevern 2 2 Helsevern barn og unge 3 3 PPT 1 1 Psykiatritjenesten 5 6 Sosialtjenesten 3 4 Tabellen viser totalt antall årsverk. Det er ubesatte stillinger i virksomheten og en stilling er prosjektstilling finansiert av statlige prosjektmidler. Total har virksomheten en reduksjon i kommunale stillingshjemler. Fokusområdet brukere: Sosialtjenesten: Det er utarbeidet informasjonsbrosjyre til brukerne. Sosialtjenestenestens nettsted blir stadig oppdatert og utbedret. Bruk av nettstedene er relativt høy, og avdelingen har et stort potensial til å utvikle informasjon via kommunens nettsted. Forvaltningsloven gir en svarfrist på 1 måned. Vår målsetting er at du skal få svar på din søknad innen 2 uker dersom saken er godt nok opplyst. I 2007 hadde sosialtjenesten en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 12 virkedager, noe som er kortere enn tidligere. F.o.m har sosialtjenesten, ved hjelp av statlige midler, økt bemanningen med en 100% stilling, tiltakskonsulent. I perioden har sosialtjenesten sysselsatt 24 brukere i kommunen. Sosialtjenesten har et sterkt fokus på denne gruppen og ønsker å få flest mulig ut i aktivitet og bidra til en mer innholdsrik hverdag for den enkelte. Sosialtjenesten har lykkes med å få brukere langt tidligere ut i en eller annen form for aktivitet sammenliknet med tidligere. Sosialtjenesten opprettet en bruktbod i kommunen i Denne fungerer slik at sosialtjenesten tar imot møbler og hvitevarer og formidler det til mennesker som har behov for dette. Møblene gis ut gratis til våre brukere. Sosialtjenesten samarbeider med Hvaler Arbeidssenter og bruker de som flyttebyrå når møbler og lignende skal kjøres ut til brukere. Psykiatritjenesten: Psykiatritjenesten har en aktiv dialog med valgte brukerrepresentanter i brukerrådet. Tjenesten har stort fokus på lavterskeltilbud og har i voksne registrerte brukere, 27 barn/unge. Det er i 2007 formalisert samarbeid med psykiatritjenesten og helseforetaket gjennom Operativt forum. Det er samarbeidsmøter eller arbeidsmøter på ledernivå hver måned. Helsevern barn og unge Det er i nyinnskrevne gravide i 2007 hvorav 17 er fulgt opp med hjemmebesøk fra jordmor. Barnevernet: Barnevernet har en hektisk hverdag og det er vanskelig å få til oppgaver som ligger utenfor loven. Det er ingen barn som har måtte vente på tiltak eller som ikke har fått tjenester de har krav på. PPT: PPT har i løpet av året hatt 96 aktive klienter.12 barn i førskolealder og 84 i skolealder. Etter skolestrukturendring er presset på tjenesten økende. Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 0,6 1,1 Langtids: 5,7 8,8 Totalt: 6,3 9,9 Sosialtjenesten: Medarbeidersamtaler ble gjennomført i oktober og november. De ansatte ved sosialtjenesten har en stor kontaktflate utad. Det samarbeides regelmessig med andre sosialkontorer. Sosialtjenesten er med i veiledningsgruppe i forhold til rus sammen med samtlige distriktskontor i Fredrikstad. I tillegg til deltar vi i samarbeidsmøter med legevakten i forbindelse med rusproblematikk. Vi deltar også i arbeidsgruppe sammen med Kriminalomsorgen, Husbanken og sosialkontorer i distriktet i forbindelse med bosetting av de som lenge har sittet i fengsel. Helsevern barn og unge: Helsesøster gjennomfører videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn. Utdanningen er ferdig sommeren 2008.Utdanningen er støttet av psykiatrimidler. Psykiatritjenesten: Medarbeidesamtaler er gjennomført med alle ansatte. Den enkelte ansatt følges opp med veiledning. Barnevernet: Side 30

33 Barneverntjenesten samarbeider med alle barnevernlederne i indre Østfold. Det er jevnlige møter. I enkeltsaker samarbeides det med statens barnevern Barneverntjenesten har arbeidet med å finne en kompetent veileder uten å lykkes med dette. Arbeidet vil fortsette i Medarbeiderne har vært på ulike kurs med tanke på kompetanseheving. PPT: PPT samarbeider tett med spes.ped.veilederne i skolene. I tillegg deltar PPT på fagteam både for voksne og barn pluss tverrfaglig team i skoler og barnehager. Virksomhetsleder har gjennomført medarbeidersamtale med de fleste avdelingsledere. De fleste avdelingsledere har gjennomført medarbeidersamtaler med ansatte i sine avdelinger. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik kr Avv % Sum utgifter ,8 Sum inntekter ,6 Netto ramme ,3 Alle tall i hele tusen Sosialtjenesten: Lønn (grunnet personalsak fikk sosialtjenestens lønnsbudsjett et kraftig underskudd. De resterende (Fra mai 2007 hadde sosialtjenesten en stor utskiftning av sosialklienter, vi fikk mange nye brukere med liten eller ingen inntekt) Bemanning ble økt fra og det ble forventet at dette ville synes på budsjettet raskere enn det som lot seg gjøre i virkeligheten. Det tar lang tid og få innvilget for eksempel trygdeytelser.. Det har ikke blitt så synlig enda, men på sikt, forhåpentligvis i 2008 vil sosialtjenesten få se et større resultat av økt bemanning.. Klientene vi hadde hatt i tjenesten i mange år har forsvunnet, til dels på grunn av økt bemanning og muligheten for å holde fokus på aktivisering. Barnevernet: Har et lite mindreforbruk. Dette forklares i vakanser i en stilling. Høydepunkter 2007: Sosialtjenesten: Sosialtjenesten har fått nytt fagprogram noe som medfører at maler og rutiner har blitt oppgradert. Det vil ha stor betydning for ansatte i den daglige saksbehandlingen. Faste vedtaksmøter 2 dager i uken der søknader drøftes og fordeles. Grunnet forbedring av våre interne rutiner har saksbehandlingstiden ved sosialtjenesten blitt kortere. Søknader behandles fortløpende. Sosialtjenestens nettsted har blitt oppgradert. Vi har opprettet bruktbod! Bemanningen har økt med en 100% stilling. Vi har klart og få mange av våre brukere raskere ut i en eller annen form for aktivitet og over på annen ytelse enn sosialhjelp. Færre mottakere på full sosialhjelp (mange har gått fra å motta full sosialhjelp til supplerende sosialhjelp) Det ble innført fast telefontid ved sosialtjenesten. Psykiatritjenesten: Etablering av samarbeidsforum mellom helseforetaket og psykiatritjenesten i Operativt forum. Fått nytt fagprogram og registrert alle brukere. Alle søknader blir fordelt og behandlet i løpet av en uke. Barnevernet: Barneverntjenesten har fått en ansatt som har tatt seg av tilsynsførersakene. Dette har resultert i gode rutiner, god oversikt og tilsynene har blitt gjennomført i tråd med lovens intensjon. Barneverntjenesten har ferdigstilt de viktigste kapitlene i rutinehåndboken og lagt dette ut på nettet Barneverntjenesten har laget gode systemer for å hele tiden å kunne kontrollere om avvik skjer i forhold til alle type saker. Barneverntjenesten har fått en ny versjon av fagprogrammet familia. Denne har blitt oppgradert i forhold til maler og rutiner som igjen har gjort hverdagen enklere. PPT: Å ha opprettholdt tjenestetilbudet til skoler og barnehager uten ventelister Vært tilgjengelig på kort varsel Sammen med spes.ped.veiledere å ha utarbeidet en beredskapsplan for sorgarbeid i skolene(ferdigstilt i 2008) Hovedutfordringer: Sosialtjenesten: Tilføre og videreutvikle sosialfaglig kompetanse inn i NAV-Hvaler som er viktig for å gi god bistand til våre brukere. Bli samlokalisert med psykiatritjenesten, trygd og arbeid og bygge videre på det gode samarbeidet vi allerede har. Side 31

34 Innføre obligatorisk veiledning for sosialtjenesten ved hjelp av ekstern veileder som skal leies inn. Avslutte Humanus (sosialtjenestens tidligere fagprogram) Kutte ned på utgifter til sosialhjelp ved bl.a. å stille enda strengere krav/vilkår ovenfor våre brukere. Helsevern barn og unge: Ansettelse av ny helsesøster og innarbeide nye rutiner med to nye helsesøstere. Psykiatritjenesten: Bidra til etablering av NAV Hvaler. Barnevernet: De største utfordringene fremover er å få satt av tid til rutinekontroll, serviceerklæring, ferdigstille rutinehåndbok, lage nettside og holde alle tidsfrister i henhold til lov om barneverntjenester. Vi har en 50% stilling vakant og det er vanskelig å få fagutdannede til å søke på deltidsstillinger. PPT: Det er stor bekymring for de elevene som ikke kvalifiserer til spesialundervisning, men som likevel trenger hjelp og støtte i skolesituasjonen, elever som lærerne på grunn av små klasser tidligere greide å gi et opplæringstilbud som de opplevde tilfredsstillende. Med større klasser oppleves muligheten for å gi hjelp til den enkelte som trenger det, minimal. Side 32

35 3.3.2 Virksomhet: Lege og Fysioterapi Virksomhetsleder: Lars H. Larsen fysioterapitjenester til pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten. Fokusområdet medarbeidere: Tiltaksplanen etter medarbeiderundersøkelsen 2005 er delvis gjennomført. Utbedringer vedrørende venterom og varme lokaler ved Hvaler legesenter er ikke utført. Nøkkeltall Årsverk Legetjenesten sekretærer 3 3 Leger i kommunal tjeneste 0,43 0,43 Fysioterapi 0,50 0,80 Ansatte Legetjenesten sekretærer 6 4 Leger i kommunal tjeneste 3 3 Fysioterapi 1 (1) 1 (1) Det er i Hvaler kommune 3 fastleger med avtale. Legene er ikke ansatt i kommunen, men har avtale og må i henhold til avtalen utføre kommunalt arbeid tilsvarende hva tabellen over viser. En fysioterapeut (1) har 100% driftsavtale med kommunen. Fokusområdet brukere: Samarbeidet med Fredrikstad kommune om miljørettet helsevern har bidratt til stor aktivitet innen området. Det er utarbeidet egen årsmelding (se vedlegg). Det er også i år gjennomført målinger av badevannskvaliteten i 2007.Målingene viser at Hvaler har god badevannskvalitet på populære badesteder som Storesand, Vauerkilen og Listranda. Legedekningen er god i Hvaler og det er stor ledighet for innbyggere til å velge fastlege i Hvaler. kommune betaler kr til andre kommuner fordi innbyggere i kommunen velger fastlege utenfor hjemkommunen. Konsultasjoner 2207 Kirkøy Dypedalåsen Konsultasjon sum Sykebesøk ø-hjelp Telefoner Organiseringen av fysioterapitjenesten med en fast ansatt fysioterapeut har bedret kommunale Sykefravær i % Korttids: 0,1 0,2 Langtids: 13,3 7,8 Totalt: 13,4 8,0 Det er ingen avklaring på kommunelegefunksjonen og samtaler med Fredrikstad kommune om felles kommunelege vil gjenopptas. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,7 Sum inntekter ,5 Netto ramme ,9 Alle tall i hele tusen Lege og fysioterapi har et avvik (mindreforbruk) på 4 %. Rapporten fra AGENDA utredning & utvikling AS konkluderer i sin rapport kostnadsgjennomgang av kommunen at kommunen har et høyt kostnadsnivå på helsetjenester og ligger høyere en gjennomsnitt for gruppe 1. Kommunen har høyere kostnader på legevaktsordning og smitte- og miljørettet helsevern. Noe av forklaringen på vårt høye kostnadsnivå kan forklares med dette. Høydepunkter 2007: Samarbeidsavtale mellom Hvaler og Fredrikstad legevakt. Samarbeidsavtale om smittevern- og miljørettet helsevern underskrevet Hovedutfordringer: Arbeidet med å forankre og fokusere på folkehelsearbeid i kommunen. Ansettelse av ny kommunelege. Drift av legesentrene med kombinasjonen fastlegeavtaler og kommunalt ansatte legesekretærer. Side 33

36 3.3.3 Virksomhet: Dypedalåsen sykehjem Virksomhetsleder: Aud Tønnesen/ knst.rita Skogheim Fokusområdet medarbeidere: Flere ansatte har hospitert/ fått opplæring på sykehuset grunnet faglig krevende pasienter. Det er gjennomført opplæring i fagprogram(data) for flere ansatte. Sykefravær i % Korttids: 0,1 0,0 Langtids: 12,5 10,0 Totalt: 12,6 10,0 Fokusområdet økonomi: Nøkkeltall Årsverk 26,36 27,36 Ansatte Fokusområdet brukere: Alle langtidsbrukere på sykehjemmet har en primærkontakt som har ansvar for oppfølging under oppholdet. Primærkontakten har en tett dialog med pårørende under oppholdet. Med bakgrunn i at sykehusene skriver ut sine pasienter tidligere er presset på sykehjemsplasser stort. Det er flere yngre og faglig krevende pasienter en tidligere år. Sykehuset skriver ut pasienter som må tilbringe sin siste tid på sykehjemmet grunnet plassmangel. Flere ansatte har vært på opplæring/hospitering på sykehuset grunnet faglig krevende behandling. På grunn av yngre brukere på sykehjemmet oppleves kontakten med barn og annen familie som mer krevende en hva som har vært praksis tidligere. Det er en klar økning i demente som får plass på sykehjemmet. Denne gruppe pasienter er meget ressurs krevende. Det har i hele år vært for lite sykehjemsplasser i forhold til behovet og i hele 2007 er det benyttet 2 omsorgsboliger til sykehjemsplasser. Det er oppdaget MRSA-virus (stafylokokker) for andre gang i sykehjemmet. Dette har krevd prøvetaking av pårørende, ansatte og pasienter. Noe som har vært og er meget kostbart og tidkrevende. Det har vært flere smittede i sykehjemmet og behandling pågår ennå. Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,1 Sum inntekter ,3 Netto ramme ,0 Alle tall i hele tusen Avvik i virksomheten kan forklares med et overbelegg av krevende pasienter i sykehjemmet som har et stort behov for pleie. Inntak av ekstrahjelp og sykevikarer utgjør mesteparten av merforbruk. Det er en stor merkostnad grunnet tidligere omtalt MRSA- viruset. Merinntekt på i egenandeler fra pasienter og refusjon for langtidssyke ansatte utgjør en stor merinntekt. Virksomheten har 4 % merforbruk i forhold til budsjett. Kostnadsgjennomgangen fra Agenda i 2007 og KOSTRA tall viser at Hvaler kommune har lav dekningsgrad på sykehjemsplasser og driver kostnadseffektivt. Høydepunkter 2007: Organisert ansvar gjennom team og teamledere. Saksbehandling i og bruk av nytt fagprogram. Opplæring av ansatte i registrering av IPLOS og registrering av alle brukere til tidsfrister for levering av data. Alle ansatte har vært gjennom brannøvelser og videre opplæring i brannvern er planlagt. Brannvernleder er engasjert. Nye møbler på kontor og fellesrom for ansatte. Hovedutfordringer: Flere faglig krevende pasienter. Yngre pasienter som utskrives fra sykehuset. Opprettholde og helst øke sykepleierdekningen i sykehjemmet. Side 34

37 3.3.4 Virksomhet: Hjemmetjenesten Virksomhetsleder: Birgit Sandstrøm/ knst. Sølvi Svendsen 2007 viser en økning i innmeldte avvik. Majoriteten av avvikene i hjemmetjenesten går på medisinhåndtering. Den vesentligste årsaken er bruk av personell uten delegert medisinhåndtering slik loven krever. En annen stor årsak til økt avvik er arbeidet med Hvalertunnelen. I følge Hvaler kommunes standard skal bruker ha hjelp til morgenstell før kl 10.30, dette har vært vanskelig å overholde med den ventetiden og kolonnekjøring som har vært i tunnelen. Fokusområdet medarbeidere: Nøkkeltall Årsverk 19,89 19,89 Ansatte Dagsenter årsverk 1,06 1,06 ansatte 2 2 Fokusområdet brukere: Hjemmetjenesten har serviceerklæring. Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. I tillegg utføres det ergoterapitjenester og fysioterapi. Kommunen disponerer 15 omsorgsboliger på Skovlifeltet og Dypedalåsen. Det er stor etterspørsel på boligene og man har ventelister. I en periode i 2007 har fellesarealet på Skovly blitt benyttet til bolig og to boliger på Dypedalåsen benyttes til sykehjemsplasser. Det har vært en økning på 15% tjenester til feriegjester sett i sammenheng med Pasienter som ønsker å være hjemme sin siste tid har vært økende. Alle som har dette ønske har fått mulighet til det jfr standard for tjenester i pleie og omsorg. Sykehuset skriver pasienter ut tidligere med faglig oppgaver som hjemmetjenesten må ivareta. Brukergruppen av hjemmetjenester er stadig yngre, aldersgruppen er mellom 2 til 100 år. Det er i forbindelse med arbeidet av pleie og omsorgsplan avholdt møte med ansatte og brukere av hjemmetjenesten. Avvik Sykefravær i % Korttids: 1,6 1,3 Langtids: 12,6 9,7 Totalt: 14,2 11,0 Individuelle oppfølgingsplaner er utarbeidet for alle med langtids sykefravær. Hjemmetjenesten har i 2007 øket sin kompetanse med at en ansatt har fått hjelpepleierutdanning og en sykepleier har fått videreutdanning i palliasjon (lindrende behandling). Virksomheten arbeider kontinuerlig med opplæringsplanen hvor en del rullerende opplæringstiltak er nedfelt. Tre assistenter har startet skolering i omsorgsfaget, og beregner å være ferdig i løpet av I prosjektet Eldreomsorgens ABC har den siste av syv grupper fullført opplæringen. Arbeidsmiljøsamtale med hele personalet er gjennomført. Hjemmetjenesten har delt seg inn i team. Vi har tre team som er geografisk inndelt i kommunen. Hvert team har en sykepleier som teamleder. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,2 Sum inntekter ,4 Netto ramme ,2 Alle tall i hele tusen Merforbruk er på utgifter til ekstrahjelp og sykevikarer. Det har vært ekstrautgifter til behandling av MRSA-virus og tjenester til feriegjester. Som eksempel kan nevnes ekstrautgifter til sjøtransport grunnet feriepasienter i sommermånedene på kr Utgifter grunnet MRSA.viruset er beskrevet under virksomhet sykehjem. Det har vært negative funn også blant hjemmesykepleiens pasienter. Side 35

38 Høydepunkter 2007: Hevet kompetansen, der flere har påbegynt fagutdanning og noen har fullført sin utdanning/videreutdanning. Alle brukere registreres i kartleggingsverktøyet IPLOS som er utarbeidet av Sosial- og helsedepartementet. Hjemmetjenesten har innført et nytt fagprogram, gerika, og alle brukerne er registrert i programmet. Vi har ansatt flere sykepleiere i ledige stillinger, spesielt på natt. Dette gir en mindre bakvaktsbelastning på sykepleierne. Det er blitt en vedtakseffektivisering. Ventetiden på saksbehandling er effektivisert sett i sammenheng med All saksbehandling skjer i det nye fagprogrammet gerica Tiltak med tilrettelegging i forkant av sommeren som gjorde at arbeidet med ivaretaking av feriegjester ble mindre belastende for personalet. En velsmurt ferieavvikling som et resultat av personalets fleksible og velvillige arbeidsinnsats i sommerperioden. Hovedutfordringer: Videre opplæring i elektronisk rapportering og dokumentasjon i fagprogrammet Gerika. Økende behov for hjemmetjenester grunnet mangel på sykehjemsplasser. Behov for sykepleierkompetansen fremfor andre faggrupper. Organisering av hjemmetjenesten i form av behov for styrking av saksbehandling og administrative oppgaver. Arbeid med å få færre deltidsansatte. Vi har flere deltidsansatte som ønsker 100% stilling. Side 36

39 3.3.5 Virksomhet: Tiltak for funksjonshemmede Virksomhetsleder: Veronika Kopreitan Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 0,9 1,1 Langtids: 4,5 4,5 Totalt: 5,4 5,6 Det er utarbeidet en tiltaksplan for å bedre resultat av medarbeiderundersøkelsen. Disse punktene ble valgt ut: - organisering av arbeidet - fysiske arbeidsforholdet - nærmeste leder - faglig og personlig utvikling Nøkkeltall Årsverk 14,7 14,7 16,7 Ansatte Antall brukere De brukerne som er registrert i tabellen er brukere som får direkte oppfølging av personalet tilknyttete TFF. Fokusområdet brukere: Gjennom Effektiviteringsnettverk i regi av KS er det i 2007 utarbeidet serviceerklæringer på støttekontaktordningen. Virksomheten gir praktisk bistand og opplæring til 11 brukere som har store variasjoner i forhold til sitt bistandsbehov; det er fra 1:1 oppfølging dag/ kveld til 2 timer i uka. Videre gir virksomheten avlastning i institusjon til 8 barn/unge og voksne. Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelse, da det ikke finnes noen tilfredsstillende undersøkelse for mennesker med psykisk utviklingshemming. Behovet for en slik undersøkelse er meldt inn til KS. TFF har invitert noen representanter fra gruppen pårørende for å se på fremtidsplaner. Meldte avvik: Tiltak for funksjonshemmede Årstall Utfordrende Skadeavvergende Avvik standard atferd tiltak Med utfordrende atferd menes det, en atferd eller handling som bryter med vanlige kulturelle normer til forventet væremåte ut i fra kontekst eller situasjon, alder tatt i betraktning Kap. 4A Lov om Sosiale tjenester, denne loven omfatter bare mennesker med psykiskutviklings-hemming. At avvik registrert i 2007 har blitt redusert ift tallene i 2006, tolker man dit hen at brukerne får gode tjenester. Tiltaksplanens punkt 1, 3 og 4 er tiltak som det jobbes med kontinuerlig. De fysiske forholdene vil være et vedvarende problem på Oladammen på grunn av plassmangel i form av kontorer, møterom, bad, garderobe osv. Når det gjelder medarbeidernes kompetanse, har virksomheten hatt som mål at det kun skal ansettes personale med fagutdanning. Det er gjennomført totalt 20 medarbeidersamtaler i 2007, det er 18 fast ansatte og 2 vikarer. Teamlederne får faglig oppfølging gjennom hele året. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,6 Sum inntekter Netto ramme ,6 Alle tall i hele tusen Det blir jobbet kontinuerlig med å bevisstgjøre personalet i forhold til det å sette inn vikarer ved sykdom eller ved hull i turnusen. For å prøve å få balanse i budsjettet, har brukere som i utgangspunktet skal ha en ansatt hos seg hele tiden, vært nødt til å dele denne med en annen bruker. Dette har i hovedsak vært på kvelder og i helger. I løpet av 2007 har det vært behov for å gi flere brukere tjenester og utvide tjenester som allerede blir gitt. Det er en utfordring å kunne forutsi tjenesteomfanget på forhånd. I 2007 har virksomheten gitt økt avlastning for de som allerede har et tilbud, og i tillegg til dette har det kommet 2 nye brukere i løpet av året. Det å kunne legge forholdene til rette for å gi familier med ressurskrevende barn nok avlastning er på sikt besparende for kommunen. Dette vil Side 37

40 kunne være med på at barnet kan bo lengst mulig hjemme. Utslitte foreldre øker sannsynligheten for at behovet for bolig til barnet fremskyndes. Høydepunkter 2007: Tiltak for Funksjonshemmede har bistått Floren skolen med å gi ressurskrevende elever tilfredsstillende tilbud At sykefraværet fortsatt er lavt At vi har fått til rådighet en leilighet til hvor vi kan gi avlastning At teamledere og de i store stillinger har fått opplæring i fagprogrammet Gerica At PLO- planen for 2007 til 2020; er i avslutningsfasen Hovedutfordringer: Plassmangel/ de fysiske arbeidsforholdene for personalet. I april 2008 flytter det inn en ny bruker som trenger bistand hele døgnet. Dette er det ikke lagt inn nok ressurser til i budsjettet for De økonomiske utfordringene med å møte kravet om lovpålagt avlastning for foreldre med funksjonshemmede barn. Få personalet til å takle utfordrende atferd som en del av den daglige arbeidssituasjon ved jobb med mennesker med psykisk utviklingshemming. Side 38

41 3.4. SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Bernt Erik Larsen Plan og miljø, Anna Auganes Plan, Anna Karin Hellstrøm Geodata og oppmåling, Halvor Reff Naturforvaltning, Laila K. Rød Byggesak, Per Otto Rød Vann, avløp og eiendom, Tore Trondsen Avd VA, Per Kåre Rubach Teknisk drift, Roy Hansen Renovasjon, ikke avklart enda Byggvedlikehold og renhold, ikke avklart enda Havn, Gunn Karin Karlsen Drift og forvaltning, Gunn Karin Karlsen Skjærgårdstjenesten, Eivind Børresen Brann og feier, Fredrikstad kommune Periodevise vakanser og en vanskelig rekrutteringssituasjon, grunnet høykonjunktur og stor aktivitet innen tekniske sektorer i samfunnet, har medført betydelige utfordringer i løpet av året. For første gang viser regnskapet for seksjonen et underskudd ift. budsjett, jfr. omtale under de enkelte virksomheter. Det er avholdt ledersamtaler og inngått lederavtaler med samtlige virksomhetsledere, med fokus på politiske og administrative mål og føringer. Fra ble det inngått samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune vedr. brann og feiertjenesten. Det er også gjennomført tilsvarende forhandlinger om samarbeid innen geodata og oppmåling det blir fremmet sak om dette vår -08. Forprosjekt vedr. Besøks- og informasjonssenter (Nasjonalparksenter) er gjennomført, med prosjektrapport fremlagt i juni. Arbeidet med nye prosjekter for etablering og samarbeid med Kosterhavets nasjonalpark er under oppstart. Samarbeids-/EU-prosjektet Crest (utvikling av bærekraftige turistdestinasjoner i nordsjøområdet) er videreført iht. prosjektplan. Avslutningsseminar og fremleggelse av prosjektrapport skjer på Hvaler mars 08. Side 39

42 Virksomhet: Plan og miljø Virksomhetsleder: Anna Auganes / kst Jan Pharo Nøkkeltall Årsverk 9,8 8,8 Ansatte 10 9 (vakanse/permisjon ett årsverk i 2007) Fokusområdet brukere: Virksomheten har flere arenaer for sin systematiske brukerdialog. Forhåndssamtaler/konferanser gjennomføres nesten alltid for plansaker, mens tallet for byggesaker er anslått til å være litt mindre enn halvparten av alle tilfeller. Det har vært behandlet 5 reguleringsplaner, derav 3 private forslag. Det har kommet 500 søknader og 130 meldinger til byggesaksbehandling. Av dette er 15 nybygg som erstatning for tidligere bygg i 100-metersbeltet langs sjøen. Det er utstedt 126 målebrev. Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 0,9 1,1 Langtids: 4,5 4,5 Totalt: 5,4 5,6 Vedtatt tiltaksplan etter medarbeiderundersøkelsen i 2005 viste 10 tiltak som skal følges opp. Av disse er alle påbegynt eller gjennomført. Gjennomføringa av de påbegynte tiltakene er forsinket på grunn av vakanser i Sykefraværet er bedre enn målsetningen, men har økt i forhold til Med et lavt antall ansatte (9-10 stk, ca 9 årsverk) vil tallet variere fra år til år, og en enkelt sykmeldingsperiode av noen varighet kan gi merkbare utslag på statistikken. Det er registrert sykefravær som har årsak i forhold på arbeidsplassen i 2007, og her har det vært jevnlig oppfølging. Virksomheten har gjennomgående høy kompetanse, herunder både formalkompetanse og realkompetanse. Problemstillingene og arbeidsoppgavene i virksomheten er gjennomgående komplekse og krevende, og rekruttering av høyt kvalifiserte medarbeidere har høy prioritet. Medarbeiderne deltar etter behov i ekstern kursing og opplæring, ellers legges det stor vekt på teamarbeid, internopplæring og intern kunnskaps- erfaringsoverføring Byggesaks- geodata- og planavdelingene har det meste av året vært i en svært krevende periode. Vakanser, permisjoner, rekruttering av nye medarbeidere og sykefravær gjør at kapasiteten har vært redusert, og belastningen på de tilstedeværende medarbeiderne har vært større enn ønskelig. Dette har medført noe mer bruk av overtid, samtidig som saksbehandling med lovpålagte frister har vært prioritert foran oppgaver uten slike frister. Denne situasjonen forventes å vedvare et stykke inn i Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,0 Sum inntekter ,1 Netto ramme ,5 Alle tall i hele tusen Virksomheten fikk et merforbruk på ca 120% på driftsregnskapet i Dette er sammensatt av lavere inntekter og høyere utgifter. Inntektene er 5 % lavere enn budsjettert og hovedårsaken er mindre byggesaksgebyrer som følge av vakanser, samt at gebyrer for ca ble fakturert i uke 1/2008 i stedet for desember Avviket på utgifter (ca 11 %) tilskrives i hovedsak økte lønner og sykelønn i tillegg til vikarlønn. Investeringer: I forbindelse med forlenget bompengeperiode er det bokført utgifter på knapt ,- ifm fortau mellom Neset og Utgårdskilen, som er en del av kommunens vedtatte bidrag til gjennomføringen av prosjektet. Det vil påløpe kostnader også i Spesialbevilgninger: Kommuneplan ,- Arbeidet med kommuneplanen ble startet i 2006, men det påløp bare ubetydelige kostnader i regnskapsåret. Kostnadene kommer i 2008, og bevilgningen er følgelig avsatt i bundet driftsfond for bruk i Side 40

43 Registrering av ubebygde hyttetomter ,- Arbeidet med registrering av hyttetomter er igangsatt i 2006, og fortsatte i I 2007 ble det utgiftsført ,-, og resten av bevilgningen er avsatt i bundet driftsfond for bruk i Oppfølging av ulovligheter i strandsonen ,-. Dette arbeidet er utsatt igjen til 2008 pga manglende kapasitet som følge av omorganisering og uforutsette vakanser. Bevilgningen er avsatt i bundet driftsfond for bruk i egenplanlegging og utvikling) er svært begrensede. Uten tilførsel av ressurser vil denne type prosjekter måtte få lavere prioritet. Overføring av informasjonsoppgaver fra det tidligere servicetorget medfører store ekstrabelastninger. Høydepunkter for 2007: Avd naturforvaltning har lagt opp og merket traseer for Kyststien (NorTrail). Hvaler kommune har 26,3 % økologisk landbruksareal, og er nest beste kommune i landet på økologisk landbruk. Det er gjennomført registrering av biologisk mangfold for hele kommunen, og naturtyper / faktaark er lagt inn i det digitale kartverket. Innføringen av ny matrikkel på senhøsten 2007 krevet store ressurser i omstilling, men gir på tross av innføringsvansker bedre samlet oversikt over eiendommer enn tidligere løsninger (GAB). Hovedutfordringer: Arbeidet med kommuneplanen vil ha svært høy prioritet i Det må fortsatt settes av tid til arbeidet med gjennomgang og dokumentasjon av rutiner. Arbeidet med gårdskart (Norsk Instititutt for skog og landskap) er påbegynt, og ventes ferdigstilt i Det må fokuseres mer på informasjon både mht kvalitet, tilgjengelighet og bruk av ulike kanaler / medier. Oppfølging av ulovligheter i strandsonen. Rekruttering av nye, kompetente medarbeidere i et svært bevegelig arbeidsmarked med mange muligheter for arbeidstagere med høy kompetanse. Finne tiltak som kan bidra til at vi beholder våre kompetente medarbeidere gjennom motivasjon, tilrettelegging og egenutvikling. Legge til rette for forbedring ift informasjon og dialog med kunder og brukere, og på den måten arbeide konstruktivt og positivt med å bedre kommunens / virksomhetens omdømme. Virksomhetens arbeid fokuseres i stor grad rundt de gebyrbaserte tjenestene. Ressurser og økonomiske rammer for mer langsiktig arbeid (f.eks CREST, Nasjonalpark, kommunal Side 41

44 Virksomhet: Vann, avløp og eiendom (VAE) Virksomhetsleder: Tore Trondsen trafikksikkerhetsplan (politisk behandling vår 2008) Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 1,1 0,9 Langtids: 0,7 0,4 Totalt: 1,8 1,3 Nøkkeltall Årsverk 10 Ansatte 10 De viktigste ansvarsområdene for virksomheten er: Vann, avløp, eiendomsforvaltning, 3 kommunale bygg, kommunale byggeprosjekter, samferdsel og trafikksikkerhet. Virksomheten befatter seg også med forslag til skiltvedtak samt kommunal beredskap. Avdelingen forvalter deler av forurensningsloven. Fokusområdet brukere: Virksomhetens brukere er primært kommunens vann- og avløpsabonnenter. Disse henvender seg til kommunen som enkeltpersoner og i form av sammenslutninger slik som andelslag, mv. Eiendomsforvaltningsansvaret innbefatter både interne og eksterne tjenester. Virksomheten har gjennom året prioritert: Oppfølgning/rådgivning av private utbyggere som ønsker å bygge VA/stikkledningsnett. Arbeid med evaluering VA-prosjektet, som skulle vært politisk behandlet i 2007 (forventes politisk behandlet før sommerferien 2008) Godkjenning av vannveket med dertil omfattende arbeid i form av ROS-analyse og nedtegning av prosedyrer. Oppgradering av ledningskartverket (GEMENI VA) som skal bli et aktivt verktøy for hele virksomheten Oppgradering av driftsovervåkningen for å frigjøre arbeidskratressurser blant driftsoperatørene, og for å få et pålitelig redskap for teknisk rapportering i en tid med tiltagende fokus på HMS. Oppbygging av eiendomsdatabase for bedre å kunne forvalte kommunens eiendommer. Utarbeidelse av ROS-analyse for transport av skolebarn, parallelt med rullering av Generelt sett har det vært fokusert mye på å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeiderne. Da avdelingen konkurrerer med privat sektor om ingeniører og håndtverkere, har man fokusert på å beholde de medarbeiderne man har. Det har vært flere som har fått tilbud om jobb utenfra. Det tar tid å skifte ut folk, samtidig som man får etterslep på viktige arbeidsoppgaver. Det sluttet ingen i 2007, men en ingeniør har permisjon for å prøve annen jobb. Tilrettelegging for etterutdanning er brukt som virkemiddel for å beholde håndverkere. Samtlige ansatte har hatt medarbeidersamtaler. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik % Sum utgifter ,1 Sum inntekter ,8 Netto ramme ,2 Alle tall i hele tusen VA-investeringene avskrives etter et sentralt regelverk. Avskrivningstiden varierer med typen anlegg. Mesteparten defineres som ledningsanlegg, og har en avskrivningstid på 40 år. Med bakgrunn i de årlige avskrivningene beregnes teoretisk restgjeld som her er vist med søylediagrammer. Side 42

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer