Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014"

Transkript

1 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget

2 Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget /13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget /13 3 Rådmannens ledergruppe Arbeidsmiljøutvalget /14 5 Økonomi- og administrasjonsutvalget /14 1

3 Innhold 1. Innledning Kommunens utfordringer Organisatoriske prinsipper Læringsarenaer i Sørum kommune Læringsprinsipper Kompetansebegrepet Bakgrunn for kompetansetiltak for Gjennomføring av kompetansetiltak Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak Tiltaksplan for Kurskatalog

4 1. Innledning Strategisk kompetansutviklingsplan med tiltaksplan er utarbeidet av Arbeidslag for strategisk kompetanseutvikling. Planen bygger på strategisk kompetanseutviklingsplan , evaluering av gjennomførte tiltak, samt forslag og føringer fra Rådmannens ledergruppe, de administrative avdelingene og tjenesteområdene. Det er definert kompetansetiltak som kan bidra til at organisasjonen kan jobber mer forebyggende og dele kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen. Det satses i særlig på barn og unge, gjennom kompetansetiltak som kan bidra til at utsatte barn kan fanges opp tidlig og få riktig hjelp. Lederutvikling vil også i den neste perioden få stort fokus, da det fra også satses på enhetsledere. Flere kompetansetiltak som gjennomføres årlig er videreført. Tiltak for å øke eller vedlikeholde kompetanse, særlig innen kommunens systemer og strukturer, vil bli oppført i kursmodulen på Ansattportalen. En oversikt over disse er å finne i kapittel 11, kurskatalog. Strategisk kompetanseutviklingsplan dekker overgripende områder. Administrative avdelinger, tjenesteområdene og virksomhetene utarbeider egne planer med fokus på fagkompetanse. Målsettinger og prinsipper Strategisk kompetanseutviklingsplan tar utgangspunkt i utfordringer, strategier og prinsipper nedfelt i sluttrapporten «Organisasjon for framtida»: 1. Realisere ny organisasjon i samsvar med konklusjonene i «Organisasjon for framtida». 2. Styrke den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på folkehelse og dialog. 3. Styrke drift og utvikling av tjenestene og arbeidsmiljøet. Overordnede mål Sette organisasjonen i stand til å møte de framtidige utfordringene på best mulig måte. Videreføre og utvikle det som fungerer godt i organisasjonen. Effektmål En utviklingsorientert organisasjon samfunnsutvikling/tjenesteutvikling (strategisk og innovativ). Resultatmål Mer effektiv drift av tjenesteområder/enkelttjenester på lang sikt (kostnadsreduksjoner). Forbedret kvalitet i tjenestetilbudet. Bedre tilgjengelighet og dialog med innbyggerne og samarbeidspartnere. 3

5 2. Kommunens utfordringer Figuren under synliggjør sammenhengen mellom utfordringene, strategiene og prinsippene som ligger til grunn for den strategiske kompetanseutviklingen i kommunen. Figur 1. Tiltakene i kompetanseutviklingsplanen skal bidra til at kommunen er i stand til å håndtere dagens og morgensdagens utfordringer: Befolkningsvekst Kommunen er i sterk vekst og mangfoldet øker. Folketallet har økt med 28 % de siste ti år og vil være ca i Det forventes en større andel eldre, store barnekull og en flerkulturell befolkning. Dette medfører økt press på det eksisterende tjenestetilbudet, samtidig som at tjenestebehovet blir mer komplekst. Mange av utfordringene kommunen står ovenfor krever ny og tverrfaglig kompetanse. Det er behov for økt kompetanse innen forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det er gjennom kommunens rekrutteringsprosjekt kartlagt hvilken kompetanse som må tilføres de enkelte virksomhetene de neste årene. Statlige krav og føringer Nye krav og føringer fra nasjonalt hold påvirker kommunen i betydelig grad. Reformene kommer hyppigere enn før, og de er ofte svært omfattende, rettighetsbaserte og medfører økte forventninger til tjenesteproduksjonen. Samhandlingsreformen vil kreve at kommunen har kompetanse til å møte 4

6 nye utfordringer knyttet til økt ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Det settes stort fokus på forebyggende samarbeid og tidlig innsats, for å øke innbyggernes livskvalitet samt bremse veksten i helseutgiftene. Kompetansetiltakene vil i hovedsak finnes i tjenesteområdenes kompetanseplaner. Teknologisk utvikling Det digitale samfunnet utfordrer både arbeidsmetoder og tjenestetilbudet i kommunen. Omverdenen og våre innbyggere forventer økt tilgjengelighet, dialog og innsyn i kommunen, og robuste elektroniske løsninger. Satsning på kompetanseheving, lederutvikling og medvirkning blir dermed avgjørende for å sikre en innovativ og moderne organisasjon. Utviklingen vil medføre behov for kompetanse knyttet til økt bruk av organisasjonens fellessystem, forsystem og fagsystem. Informasjonssikkerhet må få et stort fokus. Innføring av omsorgsteknologi vil kreve ny kunnskap. Tjenesteområdet Omsorg og velferd vil iverata sistnevnte gjennom en egen strategisk kompetanseutviklingsplan. Arbeidskraft og ny kompetanse Endring i befolkningssammensetningen og fokus på forebyggende arbeid vil medføre at det må etableres andre måter å jobbe på mot innbyggerne. Å utnytte og videreutvikle den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen blir avgjørende. Samtidig er det behov for å utvikle/rekruttere ny og økt kompetanse, som for eksempel på tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid og spisskompetanse på ulike områder (for eksempel flerkulturelt arbeid). Det er i 2013 satt i gang prosjektlederopplæring, som videreføres i. Forventinger fra innbyggere Kommunen må kunne håndtere sterke og økende forventinger fra innbyggere og brukere. Kommunen må benytte seg av innbyggerne som ressurs i tjenesteutviklingen. Åpenhet, dialog og forventningsavklaring stiller krav om ny kompetanse hos ansatte. Det er behov for kompetanse på tema knyttet til dialog/kommunikasjon og omdømmebygging. Prosjekt Dialog 2012-, har som hovedmål at kommuneorganisasjonen skal fremstå som en godt synlig, profesjonell og positiv aktør i lokalsamfunnet, for de som mottar tjenester og befolkningen for øvrig. Kommunens prosjekt «Barnehagene og skolen i Sørum landets beste» bidrar til å skape store forventinger hos innbyggerne. Det er behov for kompetanseheving på mange områder. Tjenesteområdet Utdanning ivaretar dette gjennom prosjektet. 5

7 Konklusjonen med hensyn til kommunens utfordringer er at det i stor grad vil handle om ledelse. Det har i vært satset stort på lederutvikling av administrative ledere og virksomhetsledere. Det vil i planlegges og igangsettes et lederutviklingsprogram også for enhetsledere. Det vil være behov for nærmere kartlegginger for å få kunnskap om hvilke utfordringer kommunen vil stå ovenfor i årene som kommer, samt hvilken kompetanse som må til for å møte disse. 3. Organisatoriske prinsipper De tre definerte organisatoriske prinsippene er myndiggjort, lærende og forebyggende. En myndiggjort medarbeider har kompetanse i samsvar med sine fullmakter og kan handle i overensstemmelse med disse. Kvaliteten på tjenestene bestemmes ofte i møtet mellom menneskene; den enkelte ansatte og brukeren eller innbyggeren. Ferdigheter, evner, holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker, samt kunnskap om faget og tjenestene kjennetegner den myndiggjorte medarbeider. Åpenhet og dialog med brukere, innbyggere og samfunnet utenfor er en viktig forutsetning. En virksomhet som arbeider med myndiggjøring av sine medarbeidere kjennetegnes ved synlig ledelse, samarbeid og god kommunikasjon, alle ansatte involvert i driften, alle har ansvar for tilbudet til brukeren. Det foregår kontinuerlig kompetanseutvikling knyttet til tjenesten gjennom det daglige arbeidet og læringsarenaene som finnes der. Det er jevnlige møter satt i system for å jobbe med virksomhetens utvikling. En lærende organisasjon skaper arenaer for læring, kommunikasjon og informasjonsutveksling i det daglige arbeidet. Utfordringen for ledere og medarbeidere blir å utnytte de læringsarenaene som finnes i organisasjonen på virksomhetene og i det tverrfaglige feltet. Medarbeiderne i en lærende organisasjon er åpen for ny kunnskap og lærer av hverandre. En forebyggende organisasjon er proaktiv og har et strategisk fokus. Ved å identifisere risikofaktorer og iverksette tiltak på tidlige stadier oppnår man mer effektiv bruk av ressurser. Forebygging og godt folkehelsearbeid bidrar til utvikling av gode lokalsamfunn. For å være forebyggende må man våge å foreta tydeligere prioriteringer. 4. Læringsarenaer i Sørum kommune Det daglige arbeidet - gir mulighet til å planlegge og å gjennomføre arbeidet, reflektere over eget arbeid, lære av kollegaer, få råd og veiledning. Arbeidslag bidrar til tverrfaglig kompetanseheving, ressurseffektivitet og bedre tjenestekvalitet. Prosjekt - gir bedre tverrfaglig samhandling og endringskompetanse til merverdi for brukerne og innbyggerne. 6

8 Nettverk - gir muligheter for veiledning, felles refleksjon, fordypning og samhandling på tvers. Oppgaver i for- og etterarbeid kan utnyttes som læringsarenaer. Samhandling med brukerne - anerkjennelse av brukeren og dennes oppfatninger av egen situasjon gir andre perspektiver som kan utnyttes som læringssituasjoner. Interne møter i virksomhetene/enhetene - gir mulighet for felles refleksjon, råd og veiledning, erfaringsutveksling, formalisert læring i form av teoriinnspill og lignende. Ledermøter - gir mulighet til utvikling av helhetlig ledelse. Interne kursdager, seminarer - gir økte muligheter for formalisert læring, fordypning osv. E-læring - læringsarena som kan gi ny kunnskap både faglig og teknologisk og ny fleksibilitet med hensyn til tid og sted for læring. Eksterne kurs - som interne kursdager, men også erfaringsutveksling ut over egen arbeidsplass og muligheter for økt nettverksbygging. Etter- og videreutdanning - i første rekke hva kommunen har behov for, i hovedsak nedfelt i plan. Interkommunalt arbeid - gir mulighet for å lære av andre og å delta i eksternt samarbeid. 5. Læringsprinsipper Motivasjon: Deltakerne må være motivert for å lære, og motivasjonen må vedlikeholdes under gjennomføring av et tiltak. Mening: Deltakerne må oppleve læringstiltakets innhold og opplegg som meningsfylt og relevant. Medbestemmelse: Deltakerne må ha innflytelse ved både planlegging og gjennomføring av læringstiltak. Tilbakemelding: Deltakerne må få fortløpende tilbakemelding om ytelse og konsekvenser. Forsterkning: God ytelse må verdsettes gjennom å få og ta nye utfordringer. Fordelt læring: Læringstiltaket (prosessen) bør fordeles over moduler framfor intensive gjennomføringer. 7

9 6. Kompetansebegrepet Mål for kommunens kompetanseutvikling er å sikre at organisasjonen gjennomfører kompetanseutvikling for medarbeidere på de områder og i det omfang som er nødvendig for å bidra til at kommunen når sine strategiske mål, jf. Kvalitetssystemets kompetanseutviklingsprosess. Definisjoner: Kvalitetssystemet definerer kompetanse som uttrykket for relasjon mellom medarbeideren og hans/hennes oppgaver prøvd opp mot de krav organisasjonen stiller. Kompetansekomponentene er: holdninger, evner, kunnskaper og ferdigheter. Kompetansekrav: den kompetanse organisasjonen trenger for å nå sine mål og utføre definerte funksjoner og oppgaver på ønsket måte og nivå Kompetansebeholdning: den kompetansen organisasjonen og den enkelte medarbeider besitter. Kompetansemobilisering: identifisere og frigi «skjulte ressurser» som medarbeiderne besitter. Kompetansebehov: den kompetanse som mangler eller må mobiliseres. Strategisk kompetanse: den kompetansen som er avgjørende for måloppnåelse, kritiske mangler som bør utbedres både på kort og lang sikt. Kjernekompetanse: den operative kompetansen som er nødvendig for å utøve de daglige oppgavene og som kan bidra til et konkurransefortrinn. Kompetansekomponenter på individnivå; Holdninger handler om den enkeltes meninger, tro, vilje og innstilling. Kunnskap er av praktisk eller teoretisk art. Ferdigheter er av teknisk eller sosial art. Evner/erfaringsbasert innsikt er en type innsikt som bare kan oppnås gjennom praktisk erfaring. Denne innsikten som kan være avgjørende for et godt arbeid kan være vanskelig å uttale (taus kunnskap). I tillegg vil forhold som motivering, intuisjon og følelser, fysisk og psykisk energi, lederskap, organisering og bruk av andres kompetanse være av betydning. Holdninger styrer forståelsen av omverden, faglige valg, personlig væremåte m.m. Bruk av andres kompetanse består dels i å bygge opp kontakter (nettverk) med kompetanse som supplerer ens egen kompetanse og som er nyttig i arbeidet. Dels består den i evnen til å benytte nettverkskompetanse når egne oppgaver skal løses. 7. Bakgrunn for kompetansetiltak for Kompetansetiltakene skal bidra til at kommunen innehar nødvendig kompetanse til å håndtere utfordringene som nevnt i kapittel 2 og for å oppnå sine mål. Det legges vekt på kommunens organisatoriske prinsipper om å være en myndiggjort, lærende og forebyggende organisasjon, jf. figur 1. 8

10 Det er gjort vurderinger på hvilke kompetansetiltak som kan ha nytteverdi for flere tjenesteområder/avdelinger og som kan bidra til at kommunen når sine mål. Det vil bli foretatt grundigere kompetansekartlegging frem mot tiltaksplan 2015 og de kommende år. Tjenesteområdene/avdelingene utarbeider planer som ivaretar deres behov for kompetanseutvikling med mål om å sikre kvaliteten på egne tjenestetilbud, samt bidra til utvikling av den lærende organisasjonen. Tiltaksplanen er delt opp i 5 temaer: ledelse, organisasjonsutvikling/mer effektive tjenester, etikk, samhandling på tvers og forbyggende kompetansetiltak. Det listes til slutt opp tiltak som er under planlegging for perioden Ledelse Det vil på området ledelse gjennomføres tiltak som ledd i implementeringen av den nye organisasjon, spesielt i forhold til prinsippet om myndiggjøring. Det ble i 2013 satset stort på lederutvikling; å styrke ledelsen i den nye organisasjonen gjennom myndiggjorte ledere og ledere som kan myndiggjøre sine medarbeidere. Lederutviklingsprogrammet videreføres og avsluttes våren. Det vil i planlegges lederutviklingstiltak for enhetsledere, i samarbeid med målgruppen, virksomhetsledere og kommunalsjefer. Det tas sikte på oppstart i løpet av høsten. Det har i 2013 pågått et rekrutteringsprosjekt, som blant annet har kartlagt behovet for ny arbeidskraft de neste 5 år. Som resultat av prosjektet vil det gjennomføres kurs i rekruttering for virksomhetsledere som pulje 1. Det vurderes tilsvarende opplæring for enhetsledere med personalansvar. Kommunens nærværsprosjekt jobber med tiltak for å øke nærværet. Det vil i arrangeres et kurs for ledere med personalansvar og deltakere i arbeidsgruppene, i den viktige samtalen. Dette for å gi ledere noen kommunikasjonsverktøy og økt trygghet i sin lederrolle. Det vil ikke bli arrangert arbeidsgiverkonferanse i, dette tas opp igjen i tiltaksplan for Organisasjonsutvikling/mer effektive tjenester Kompetansetiltakene vil bidra til å styrke drift og utvikling av tjenestene. Det ble i 2013 startet opplæring i prosjektledelse for utvalgte ansatte. Dette videreføres i og blir tilgjengelig for aktuelle ansatte. I tråd med prinsippet om myndiggjorte ledere og 2-nivåkommune vil det bli gjennomført kurs for virksomhetsledere i politisk saksbehandling. Det vil tilbys målrettet opplæring i økonomi, tilsetting og personalforvaltning for ledere/nye ledere. Kursene vil bli arrangert jevnlig og annonsert i Ansattportalens kursmodul. 9

11 Kommunen vil i planperioden jobbe med innovasjon og innovasjonsstrategi, det vil komme kompetansetiltak knyttet til dette. For øvrig er det behov for kompetanse innen informasjonssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser samt Kvalitetssystemet. Kurs som ikke nevnes spesifikt i tiltaksplanen, vil bli annonsert i kursmodulen i Ansattportalen (div. IKT-kurs, P360, fagsystem, saksbehandling, tema innen økonomi mv.). Etikk Kommunens etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er revidert og politisk behandlet. Det planlegges tiltak for å implementere nytt etikkverktøy i hele organisasjonen i løpet av. Samhandling på tvers Kommunen deltar i den nasjonale satsningen «Saman om ein betre kommune» med prosjektet «Arbeidslag som arena for tverrfaglig kompetanseutvikling». Kartlegginger som er gjort i forbindelse med prosjektet gir grunnlag for kompetansetiltak innen møteledelse for koordinatorer, tverrfaglig samhandling, innovasjon og teamutvikling. Forebyggende kompetansetiltak Kompetansetiltakene er på dette området todelt; ansatte/helse, miljø og sikkerhet og brukerrettet arbeid. Ansatte/helse, miljø og sikkerhet (HMS) Nytilsattes dag, senior- og HMS-kursene videreføres i, med hensikt om å overholde gjeldende lov- og regelverk samt forebygge skade. Nevnte kurs m.fl. annonseres i kursmodulen på Ansattportalen. Brukerrettet arbeid Forebyggende arbeid er viktig for å utvikle gode tjenester og dempe fremtidig kostnadsvekst. Det rettes i fokus mot barn og tidlig innsats som kan forhindre eskalering av uheldige forhold/utfordrende atferd. For å se og hjelpe barn på et tidlig tidspunkt, er det viktig med relevant kompetanse samt godt tverrfaglig samarbeid. Barneverntjenesten har det siste året gjennomgått omfattende opplæring i bruk av en modell (Kvello-modellen), som har til hensikt å bidra til at man kommer tidlig inn i forhold til å gi risikoutsatte barn riktig hjelp til riktig tid. Det vil i samarbeid med Fet og Aurskog/Høland kommune bli arrangert dagskurs i Kvellos modell for alle virksomheter som arbeider med og for barn. 10

12 Videre arrangeres det 3 timers kurs om hva man bør gjøre når barns atferd vekker bekymring, samt kurs om incest og seksuelle overgrep. En tverrfaglig og interkommunal gruppe (Fet, Aurskog-Høland og Sørum) arbeider med en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det vil komme kompetansetiltak knyttet til dette i løpet av. 8. Gjennomføring av kompetansetiltak I planens tiltaksdel er det oppnevnt ansvarlige for gjennomføring og vurdering av de enkelte kompetansetiltakene. Det vises til eget dokument i Kvalitetssystemets kompetanseutviklingsprosess om hva kursansvar innebærer. Kompetansetiltakene som står i kurskatalogen annonseres i kursmodulen på Ansattportalen. Alle ledere har et ansvar for at medarbeidere får delta på aktuelle kurs. Når de enkelte tjenesteområdene/avdelingene arrangerer kurs, bør det vurderes hvem andre som kan ha nytte av tiltaket og evt. invitere inn. 9. Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak Hva får Sørum kommune igjen for investeringene i medarbeidernes kompetanse? Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak utgjør en kritisk aktivitet i forbindelse med strategisk kompetansestyring, og kan betegnes som en sentral forutsetning for at satsningen på kompetanse skal kunne betegnes som reelt strategisk. Systematisk evaluering kan gi grunnlag for å vurdere hvilke effekter iverksatte tiltak har gitt i forhold til definerte mål og behov, og om investeringen har resultert i verdifull avkastning for medarbeiderne og organisasjonen. Utviklingssamtalen vil være en viktig arena for slik evaluering. Enhver virksomhet/avdeling bør ha en praksis for kompetansedeling, med den hensikt å øke den samlede kompetansen som skal komme innbyggerne til gode. 11

13 10. Tiltaksplan for Ledelse 1 Tiltak Målgruppe Omfang/ læringsarena Lederutviklingsprogram; Virksomhetsledere, 3-4 x todagers rådmannens samling, arbeid styrke ledelsen i ny ledergruppe, mellom organisasjon admin. nestledere samlingene. 2 Lederutviklingsprogram Tid Pågår, avsluttes vår og foretakslederne Enhetsledere Uavklart Planlegges oppstart høsten Ansvarlig Rådmannen Rådmannen 3 Halvårlige ledersamlinger Alle ledere og hovedtillitsvalgte Halv dag Vår + høst Rådmannen 4 Den viktige samtalen Ledere med personalansvar, deltakere i Nærværsprosjektet I løpet av OTU v/ Ingvild Syversten 5 Rekruttering Virksomhetsledere 1 dag x 2 Vinter OTU v/ Edvard Bele Organisasjonsutvikling/mer effektive tjenester Tiltak Målgruppe Omfang/ Tid Ansvarlig læringsarena Effektiv bruk av systemer og Kurs med påmelding, kunngjøres i kursmodulen på Ansattportalen. P360, IKT-kurs, økonomi, fagsystemer etc. strukturer 1 Prosjektledelse Aktuelle medarbeidere Kommunestyresalen 3 stk. dagsamlinger per kurs IKT v/ Roy Allan Hansen. 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ift. beredskapsarbeid Controller, Rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere, beredskapsansvarlige/ nøkkelpersoner Eksternt ROS-kurs ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Årlig Controller Helga Soldal 3 Kvalitetssystemet Opplæring av nye 2-3 dagers kurs Årlig Controller Helga Soldal 12

14 4 Tilsetting og personalforvaltning 5 Opplæringsprogram ang. fagansvaret som ligger til økonomiavdelingen 6 Politisk saksbehandling 7 Innovasjon -Tiltak kommer 8 Informasjonssikkerhet -Tiltak kommer revisorer Ledere/nye ledere, evt. med sekretær. Nye ledere, evt. også stedfortreder og sekretær. Virksomhetsledere med ekstern foredragsholder, evt. sammen med Ås kommune 2 x ½ dag Jevnlig Organisasjon og tjenesteutvikling 3 timer x 2 Jevnlig Økonomisjef Stein Kr. Andersen Organisasjon og tjenesteutvikling Etikk Tiltak Målgruppe Omfang/ læringsarena 1 Implementering av Alle ansatte Etikkplakat med Folkevalgte veileder Tid Ansvarlig Organisasjons og tjenesteutvikling Samhandling på tvers Tiltak Målgruppe Omfang/ læringsarena 1 «Saman om ein betre Koordinatorer og kommune» deltakere i Møteledelse Arbeidslag Samhandlingskompetanse Innovasjon Teamutvikling Tid Ansvarlig I løpet av Prosjekt «Arbeidslag som arena for tverrfaglig kompetanseutvikling» 13

15 Forebyggende kompetansetiltak Ansatte/Helse, miljø og sikkerhet Tiltak Målgruppe Omfang/ læringsarena Tid Vedlikehold av kompetanse - annonseres i kursmodulen på Ansattportalen Ansvarlig 1 Grunnkurs for verneombud 2 Brannvernkurs Sikkerhetsopplæring å være brannvernleder Nye verneombud, nye ledere og ledere som ikke har kurs fra før Nye ledere med brannvernlederansvar, åpent for andre ledere etter avtale. 40 timers kurs for nye verneombud timers kurs for ledere. Dagskurs m/ Østre Romerike brann- og redningsvesen. Vår Vår Organisasjon og tjenesteutvikling Organisasjon og tjenesteutvikling / Sørum Kommunale Eiendomsforetak KF Brukerrettet arbeid Tiltak Målgruppe Omfang/ læringsarena 1 Hva gjør du når du er Ansatte som jobber 3 t., 2 alternative bekymret for et barn? med barn dager Tid Ansvarlig Juni Familie og nærmiljø v/ Therese Rieber-Mohn 2 Kvello-modellen; hvordan identifisere barn i risiko? Ansatte som jobber med og for barn 1 dag og Kl Familie og nærmiljø v/ Therese Rieber-Mohn 3 Incest og seksuelle overgrep mot barn og unge. Ansatte som jobber med barn 2 fagdager Vår og høst SO-teamet 4 Forebyggende arbeid ift. mobbing, nettbruk mv. Ansatte som arbeider med barn/unge? I løpet av Familie og nærmiljø v/ Per Christian Vollebæk 5 Vold i nære relasjoner tiltak kommer Ansatte som jobber med mennesker i alderen år I løpet av Prosjekt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 14

16 Kompetansetiltak under planlegging for perioden Tiltak 1 Lederutviklingsprogram for enhetsledere - 2 Arbeidsgiverkonferanse Samarbeid med frivilligheten 4 Tiltak for å sikre formalkompetanse, med bakgrunn i Rekrutteringsprosjektet 11. Kurskatalog Kurs med påmelding i kursmodulen på Ansattportalen: Arkivsystem Public 360 Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 P360 - grunnkurs og påbygningskurs Brukere av P360 Undervisningsrommet Støttes av e-læring Jevnlig IKT v/ Dokumentsenteret 2 P360 - saksbehandling i sikker sone Brukere av P360 Jevnlig IKT v/ Dokumentsenteret Praktisk bruk av IKT-systemer Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 LYNC (grunnkurs): Finn tlf.nr, fraværsmarkering, talepostkasser, muligheter med LYNC. Alle ansatte Kommunestyresalen 1 t 4 kurs ila. IKT v/ Brukerstøtte 2 LYNC (avansert): Elektronisk konferanse, Aktuelle ansatte Kommunestyresalen 1 t 4 kurs ila. IKT v/ Anders Jensen og Sylvi Tallhaug 15

17 møtefunksjonalitet mv. 3 Ansattportalen Alle ansatte Kommunestyresalen ½ dag Min. 3 kurs i IKT v/jonas Pedersen 4 Oppfriskningskurs for forfattere av hjemmesidene Forfattere av hjemmesidene Undervisningsrommet ½ dag Min. 3 kurs i. IKT v/jonas Pedersen 5 Grunnleggende bildebehandling: Hvordan tilpasse bilder til hjemme-siden og Ansattportalen Forfattere på hjemmeside og Ansattportalen Undervisningsrommet 2 t Avholdes etter kurs for forfattere av hjemmesidene IKT v/roy Allan Hansen 6 Elektronisk verktøy for spørreundersøkelser og analyse av resultat Aktuelle ansatte I løpet av IKT v/ Roy Allan Hansen Lov og avtaleverk Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Offentlighetsloven ift P360 Brukere av P360 Vår + høst 2 Forvaltningsloven Aktuelle ansatte Kommunestyresalen Vår og høst 3 Taushetsplikt Aktuelle ansatte I løpet av IKT v/ Dokumentsenteret & Kjersti Nordli IKT v/ Kjersti Nordli Organisasjon og tjenesteutvikling 16

18 Personalforvaltning/Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Nytilsattes dag Nye medarbeidere Tre timer informasjon og kommunikasjon omkring det å være ny i Sørum, busstur. 2 ganger per år Organisasjon og tjenesteutvikling 2 Seniorkurs KLP Ansatte over 58 år med KLP som pensjonsforsikring Dagskurs med foredrag og individuell veiledning Våren Organisasjon og tjenesteutvikling 3 Seniorkurs SPK Ansatte over 58 år med SPK som pensjonsforsikring Dagskurs med foredrag og individuell veiledning Våren Organisasjon og tjenesteutvikling Kommunikasjon Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Slik skriver du gode nettsaker Nettredaktører I løpet av IKT v/ Christian Wangberg 2 Grunnkurs i fotografering Nettredaktører I løpet av IKT v/ Christian Wangberg 3 Mediehåndtering Virksomhetsledere Vår IKT v/ Christian Wangberg 17

19 Økonomistyring/Regnskap, lønn og fravær Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Økonomi/ budsjettering Rapportering Budsjettoppfølging /-justering Innkjøp E-handel Regnskap (inkl. kontoplan og mva.) Lønn Evt. Ansatte som jobber med fagområdene økonomi Undervisningsrommet Evt. på den enkelte virksomhet Korte kurs vår/høst Økonomisjef Stein Kr. Andersen Kvalitetssystemet Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Kvalitetssystemet Rådmannens ledergruppe, daglig ledere KF, og virksomhets- /enhetsledere Dagkurs med ekstern foredragsholder 1.halvår Controller Helga Soldal 2 Avvikshåndtering og kvalitetsdokumentasjon 1 Superbrukere 2 Nye ledere 1 Internopplæring + evt. deltakelse på brukerforum Årlig Controller Helga Soldal 2 Kontinuerlig lederopplæring 3 Kvalitetssystemet, vedlikeholdskurs Internrevisorer ½ dagskurs Ekstern- eller internopplæring Årlig Controller Helga Soldal 18

20 Tverrfaglige kurs Nr. Tiltak Målgruppe Omfang/læringsarena Tid Ansvarlig 1 Individuell plan/sampro Nye/erfarne IP-ansvarlige/ Koordinatorer Gruppevis, ½ dag per gruppe. I løpet av Organisasjon og tjenesteutvikling 19

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer