KURSPLAN Forebyggende kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSPLAN Forebyggende kurs"

Transkript

1 KURSPLAN Forebyggende kurs Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014.

2 Innhold Revisjonslogg 3 1. Bakgrunn for kurset 4 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 4 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 4 4. Kursets hovedmål 4 5. Kursets oppbygging 5 6. Hovedområder Introduksjon til brannforebyggende arbeid Brannvesenets rolle i dag og i fremtiden Krav til forebyggende arbeid Saksbehandling Samarbeid med andre aktører og interessenter Systematisk sikkerhetsarbeid Eiers internkontroll Byggverkets forutsetninger for bruk og brannspredning Brukers internkontroll Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid Andre risikoreduserende tiltak Andre risikoreduserende tiltak Tilsyn Myndighetsutøvelse Tilsynsfaget Kommunikasjon Arbeidsformer Vurdering Andre forhold 16 Side 2

3 Revisjonslogg Revisjonsloggen gir oversikt over alle versjoner av dette dokumentet. Versjon Nr Emne, endringer (Henvis til dok./kap./sider. Beskriv endringen) Utført av Dato Side 3

4 1. Bakgrunn for kurset rettet satsing på forebyggende arbeid skal forhindre og redusere konsekvensene av branner og hendelser i forbindelse med håndtering av farlig stoff. Det er myndighetens mål at kurset skal gjenspeile samfunnsutviklingen. Ved revisjon av kursplanen har det vært viktig å se på utviklingstrekk i dagens og framtidens risikobilde. For at det nasjonale brannforebyggende arbeidet skal utvikles, må mål og virkemiddelbruk for det fremtidige brannsikkerhetsarbeidet tilpasses risikobildet til enhver tid. Kursplanen er en revidering av Læreplan for yrkesutdanning i forebyggende brannvern fra Planen bygger brann- og redningsvesenets plikter og oppgaver i det forebyggende arbeidet angitt i Brann- og eksplosjonsvernlovens regelverk. Planen er bygd opp i tråd med hovedmomenter fra Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften), som skal være ferdig revidert innen utgangen av 2014, samt forskrifter om håndtering av farlig stoff, eksplosjonsfarlig stoff og pyrotekniske artikler. I Stortingsmelding nr. 35 ( ) om brannsikkerhet, fastsettes nasjonale mål for brannvernarbeidet. Tilsyn har tradisjonelt vært myndighetenes viktigste og mest synlige virkemiddel for å kunne påse at sikkerheten har blitt ivaretatt, at regelverk er fulgt opp og at korrigerende tiltak har blitt gjennomført ved behov.. Det forebyggende arbeidet må vurderes ut fra risiko- og sårbarhetsanalyser. Tilsyn som virkemiddel favner ikke alle risikoområder. Det er derfor viktig at opplæringen ikke bare knytter seg til tilsynsmetodikk, men også tar høyde for andre former for brannforebyggende tiltak og arbeid. Brannstatistikken viser at de fleste som omkommer i brann gjør det hjemme. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), utarbeidet NOU 2012:4 Trygg hjemme (brannsikkerhet for utsatte grupper). Hovedformålet med utvalgets arbeid var å få en vurdering av mulige tiltak og virkemidler som kan bedre brannsikkerheten til spesielt utsatte og sårbare grupper. På bakgrunn av de rådene som her fremkommer er det bl.a. behov for å se på dagens forebyggendeutdanning. 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet (Dimensjoneringsforskriften) stiller. Personer som har gjennomført og bestått alle 5 modulene i forebyggende kurs er formelt kvalifisert til å jobbe med forebyggende oppgaver i et brann- og redningsvesen. 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe Kurset består av 5 moduler, til sammen 174 timer pluss selvstudie og gruppeoppgaver. Opptak til forebyggende kurset forutsetter følgende bakgrunn: Bestått nettbasert kurs i brannvern Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller yrkesutdanning for brannkonstabel, samt beredskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feiersvenn Eventuelle endringer i veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen vil kunne gi endringer i opptakskravene. gruppe er personell som skal utføre eller utfører oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven for kommunen. 4. Kursets hovedmål Etter endt undervisning skal eleven anvende og beherske systematisk, risikobasert forebyggende arbeid. Side 4

5 5. Kursets oppbygging Kurset er i store trekk knyttet til 5 moduler: Modul Timer 6.0 Nettbasert kurs i brannvern Selvstudie 6.1 Introduksjon til brannforebyggende arbeid 22 timer 6.2 Systematisk sikkerhetsarbeid 40 timer 6.3 Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid 32 timer 6.4 Andre risikoreduserende tiltak 40 timer 6.5 Tilsyn 40 timer Til sammen 174 timer Gjennomføring av modul 6.0 krever avsluttende prøve som bestås før opptak til modul 6.1 kan settes i gang. Modul 6.2, 6.3 og 6.4 kan gjennomføres i vilkårlig rekkefølge, men modul 6.2 må tas før modul 6.5. Kurset innebærer selvstudium og gruppeoppgaver som vil kreve arbeidsinnsats ut over oppsatt undervisningstid. Administrative forhold er inkludert i rammene for oppstarten og avslutningen ved gjennomføring av modulene i dette kurset. Tid til dette er tatt inn i timetallet i hver enkelt modul. Moduloversikt Side 5

6 6. Hovedområder 6.1 Introduksjon til brannforebyggende arbeid Hovedmål for modulen Etter endt undervisning skal eleven forstå og beherske brannvesenets rolle i det forebyggende arbeidet. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer Brannvesenets rolle i dag og i fremtiden 4 timer Krav til forebyggende arbeid 2 timer Saksbehandling 8 timer Samarbeid med andre aktører og interessenter 8 timer Sum timer totalt 22 timer Brannvesenets rolle i dag og i fremtiden 4 timer få grunnleggende forståelse for brannvesenets roller og oppgaver kjenne til Brann- og eksplosjonsvernloven forstå betydningen av samarbeid i eget brannvesen vite om mulighetene for formelt og uformelt samarbeid med andre brannvesen vite om grensesnitt og samarbeidsmuligheter med andre aktører (private, statlige, frivillige, kommuner) Krav til forebyggende arbeid 2 timer forstå forutsetninger og begrensninger i det forebyggende arbeidet vite om krav til risikobasert forebyggende arbeid vite om de nasjonale målene for det forebyggende arbeidet vite om hva som omfattes av begrepene kommunestyret selv og kommunen i lovverket vite om tilgrensende lovverk til brannvernlovgivningen Side 6

7 6.1.3 Saksbehandling 8 timer kunne anvende lover og regler for saksbehandling kunne forstå pliktene som følger av lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) og lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) forstå klagebegrepet og hvilke forvaltningsmessige plikter som følger av dette vite om skillet mellom rådgivende konsulentvirksomhet og faglig veiledning beherske saksbehandling vedrørende håndtering av fyrverkeri, bål og arrangementer ihht lover og forskrifter forstå lokale forskrifters plass i det juridiske system, samt hvilke muligheter og begrensninger som ligger i lokale forskrifter Samarbeid med andre aktører og interessenter 8 timer forstå betydningen av, og mulighetene som ligger i, samarbeid med andre aktører og interessenter forstå brannvesenets rolle og plikter til oppfølging av bekymringsmeldinger vite om andre muligheter som ligger i andre aktørers lov- og regelverk og kunne vurdere hva som skal håndteres av brannvesenet vite om prosesser som påvirker brannsikkerheten i kommunen, bl.a. risiko- og sårbarhetsanalyser, plan- og byggeprosesser, kommunal sektorplanlegging osv vite om mulighetene brannvesenet har for å påvirke andre kommunale aktørers tenkning om brannsikkerhet og samfunnssikkerhet vite om plikter og muligheter for samarbeid med øvrige HMS-etater Side 7

8 6.2 Systematisk sikkerhetsarbeid Hovedmål for modulen Etter endt undervisning skal eleven kunne forstå prinsippene i internkontroll og byggverks forutsetninger for bruk, samt ha grunnleggende forståelse av bygningssikkerhet knyttet til brann. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer Eiers internkontroll 16 timer Byggverkets forutsetninger for bruk og brannspredning 16 timer Brukers internkontroll 8 timer Sum timer totalt 40 timer Eiers internkontroll 16 timer forstå hvilke systemkrav eier må forholde seg til for å ivareta brannteknisk sikkerhet forstå grunnleggende internkontrollprinsipper vite om eiers krav til internkontrollsystem og kunne benytte dette som hjelpemiddel kunne gi informasjon og veiledning om hvordan eier kan kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen ved byggverket Byggverkets forutsetninger for bruk og brannspredning 16 timer forstå de overordnede krav til branntekniske rammebetingelser og byggets forutsetninger for bruk forstå de viktigste bestemmelsene og funksjonskrav i tidligere og någjeldende Plan og bygningslov med tilhørende forskrifter og veiledninger forstå hvilke bruksendringer, ulovligheter og bygningsmessige endringer som krever byggemelding vite om muligheter og begrensninger for innsats i byggverket forstå hvilken byggesaksdokumentasjon som påvirker driftsdokumentasjon forstå sammenhengen mellom krav i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter ha grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom bygningstekniske forutsetninger og brann- og røykspredning vite om vanlige feil som bryter byggets forutsetninger for bruk Side 8

9 6.2.3 Brukers internkontroll 8 timer forstå hvilke systemkrav bruker må forholde seg til for å ivareta brannsikkerhet forstå grunnleggende internkontrollprinispper vite om brukers krav til internkontrollsystem og kunne benytte dette som hjelpemiddel kunne gi informasjon og veiledning om hvordan bruker kan kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoen ved objektet Side 9

10 6.3 Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid Hovedmål for modulen Etter endt undervisning skal eleven vite om prinsipper for risiko- og sårbarhetsanalyse. selvstendig gjennomføre målrettet planlegging og velge riktige virkemidler i det forebyggende arbeidet. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid 32 timer Sum timer totalt 32 timer Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid 32 timer Etter endt undervisning skal eleven vite om prinsipper for risiko- og sårbarhetsanalyse. selvstendig gjennomføre målrettet planlegging og velge riktige virkemidler i det forebyggende arbeidet forstå grunnleggende prinsipper for mål og risikostyring forstå hvordan tydelige mål utarbeides forstå grunnleggende prinsipper for utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse kjenne til betydningen av korrekt rapportering av aktivitet og hendelser vite om muligheter som ligger i statistikk ved utarbeidelse av planer vite om eksterne prosesser som kan påvirke det forebyggende arbeidet vite om muligheter for å påvirke kommunale, statlige og private aktører til å ta ansvar for det forebyggende arbeidet forstå varslingsplikt til andre myndigheter være bevisst fordeler og ulemper med - tilsyn som virkemiddel - andre risikoreduserende virkemidler forstå hvordan en helhetlig analyse- og planleggingsprosess for det systematiske forebyggende arbeidet gjennomføres Side 10

11 6.4 Andre risikoreduserende tiltak Hovedmål for modulen Etter endt undervisning skal eleven kunne gjennomføre og formidle ulike risikoreduserende tiltak i det brannforebyggende arbeidet. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer Andre risikoreduserende tiltak 40 timer Sum timer totalt 40 timer Andre risikoreduserende tiltak 40 timer Etter endt undervisning skal eleven kunne gjennomføre og formidle ulike risikoreduserende tiltak i det brannforebyggende arbeidet. : vite om grunnleggende muligheter og begrensninger for god kommunikasjon vite om grunnleggende mekanismer som utløser og hindrer holdnings- og adferds endring ha et bevisst forhold til ulike etiske problemstillinger i kommunikasjons- og informasjonsarbeid forstå fordeler og ulemper med ulike informasjons- og kommunikasjonskanaler kunne gjennomføre en enkel målgruppeanalyse og kunne velge ulike tiltak tilpasset ulike målgrupper kunne gjennomføre en enkel interessentanalyse som grunnlag for å velge samarbeidspartnere/andre interessenter for å forsterke det forebyggende arbeidet vite om enkle teknikker for veiledning og formidling kunne utforme en informasjons- og kommunikasjonsstrategi ha planlagt og gjennomført en muntlig presentasjon der sentrale momenter er vektlagt (hensikt, budskap, målgruppetilpasning, tidstilpasning) anvende grunnleggende prosjektmetodikk Side 11

12 6. 5 Tilsyn Hovedmål for modulen: Etter endt undervisning skal eleven kunne anvende og beherske tilsyn som virkemiddel. Emne- og timefordeling Emnekode Emne Timer Myndighetsutøvelse 8 timer Tilsynsfaget 24 timer Kommunikasjon 8 timer Sum timer totalt 40 timer Myndighetsutøvelse 8 timer kunne anvende og beherske brannvesenets myndighetsutøvelse ved tilsyn og være inneforstått med begrensningene i denne anvende regler og bestemmelser som gir hjemmel for tilsyn forstå styrende dokumenter for tilsyn og vite om forpliktelsen til å samordne tilsyn forstå ulike oppfølgings- og reaksjonsformer forstå klagesaksbehandling vite om krav og forpliktelser for rapportering og melding til andre myndigheter forstå krav til offentlig forvaltning, herunder etiske regler, habilitet og taushetsplikt Tilsynsfaget 24 timer beherske planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av systemrettet tilsyn beherske valg av metode og forberede tilsyn, herunder avgrensning av omfang, innhenting og gjennomgang av relevante dokumenter kunne varsle tilsyn i henhold til gjeldende saksbehandlingsregler beherske ulike metoder for tilsyn, blant annet revisjon, inspeksjon, dokumenttilsyn, samordnet tilsyn, kunne ivareta informasjonsplikten før, under og etter tilsyn inkludert til brannvesenet/kommunen kunne formulere avvik, anmerkninger og utarbeide og følge opp tilsynsrapporter Side 12

13 6.5.3 Kommunikasjon 8 timer forstå kommunikasjonens betydning for å sikre at målsetningene for tilsynet oppnås kjenne til grunnleggende prinsipper som bidrar til klare og tydelige skriftlige formuleringer vite om grunnleggende intervjuteknikk som gir utfyllende og relevant informasjon under tilsynsarbeid kunne benytte enkel metodikk for å planlegge effektive møter og muntlige presentasjoner Side 13

14 7. Arbeidsformer Beskrivelsen av læringsutbyttene gir føringer på arbeidsform. Det er derfor viktig at underviser/instruktør er godt kjent med disse og legger opp til undervisningsmetoder som sørger for at læringsutbyttene nås. Der ferdighetsmål beskrives, forventes det at undervisningen er lagt opp slik at ferdighet trenes. Innenfor emner der læringsutbyttene ikke gir føringer, forventes det at underviser/instruktør legger opp til arbeidsformer som gir veksling mellom teori og praksis. Det forventes videre at underviser/instruktør er godt kjent med læringsutbyttenivåene som er brukt i denne kursplanen og legger opp undervisningen deretter (j.fr. Begrepsbruk i kursplanene ). Begrepsbruk i kursplanene Kunnskapsmål Nivå Innebærer Eks. på handlingsverb Høyeste nivå Anvende Å kunne finne ut hvilke regler eller bestemmelser som har gyldighet i tilfellet, for deretter å kjenne, forstå og anvende begrep, regler og bestemmelser i lys av bruken i det enkelte tilfelle. Løse problemer foreta logiske vurderinger Vurdere, diskutere, avgjøre, beslutte, overveie, bedømme, relatere, produsere, skape, endre, utforme, modifisere, utvikle, organisere, formulere, Mellomnivå Forstå Å oppfatte en informasjon så godt at den kan forklares, utdypes og ha oversikt overfølgene og resultatene samt kunne trekke videre slutninger. Informasjon skal kunne gjenfortelles. Skille mellom, identifisere, klassifisere, gjenkjenne, generalisere, sette i sammenheng, velge, omstrukturere Laveste nivå Vite Å kunne huske og gjenkjenne eksempler, faktiske forhold, metoder og alminnelige forhold. Innebærer det første steget av forståelse. Oversette, gjengi med egne ord, illustrere, presentere, gjenta, skille mellom, forklare, demonstrere, kjenne igjen, beskrive Ferdighetsmål Nivå Innebærer Høyeste nivå Mellom nivå Laveste nivå Beherske Selvstendig utføre Under ledelse Å kunne gjennomføre handlinger fullkomment hvor hensyn er tatt til hurtighet og presisjon. Selv ved kompliserende og distraherende forhold velge raskeste og mest nøyaktige måte å gjennomføre handlingen på. Dette innebærer en viss automatikk og at man er godt drillet. Å gjennomføre handlinger selvstendig uten tidspress og kompliserende forhold. På kommando, tegn, signal eller etter eget initiativ. Uten veiledning. Det stilles krav til utførelsen. Å gjennomføre handlinger under veiledning (evt ved eller etter visning). Trening har startet, men man trenger støtte. Eleven vil etter hvert selv, under kontroll, å lage og gjennomføre et handlingsmål. Side 14

15 8. Vurdering ne slik de er fastsatt for hver modul, danner utgangspunkt for vurderingen. Vurdering av tilegnet kompetanse skal være gjennomtenkt og foregår etter hver modul. Vurderingsform framgår av tabellen nedenfor. Modul Vurderingsform 6.0 Nettbasert kurs i brannvern Bestått/ Ikke bestått 6.1 Introduksjon til brannforebyggende arbeid Vurdering underveis. Oppgaver. Bestått/ Ikke bestått 6.2 Systematisk sikkerhetsarbeid Vurdering underveis. Oppgaver Hjemmeeksamen med gradert karakter 6.3 Planlegging av risikobasert forebyggende arbeid Vurdering underveis. Oppgaver. Bestått/ Ikke bestått 6.4 Andre risikoreduserende tiltak Gjennomført og bestått presentasjon. Hjemmeeksamen med gradert karakter 6.5 Tilsyn Vurdering underveis. Oppgaver. Hjemmeeksamen med gradert karakter Hjemmeeksamen begrenses til en fastsatt, felles dag for hver av de modulene som har denne vurderingsformen. Hjemmeeksamen vurderes med tallkarakter der karakteren 6 er best og det behøves karakteren 2 for å få bestått. Alle modulene må være bestått før formell kompetanse oppnås. Norges brannskoles fraværsreglement gjelder for kurset. 9. Litteratur Denne listen er foreløpig og vil bli oppdatert fortløpende. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemn (Offentleglova) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker m/forskrift (Forvaltningsloven) Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med tilhørende forskrift NY Forskrift om systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) byggteknisk forskrift med veiledning Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK10)- byggesaksforskrifter med veiledning Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatte stoffer samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) med tilhørende veiledning og temaveiledninger Forskrift om landtransport av farlig gods Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om elektrisk utstyr Styrende dokumenter for tilsyn versjon 6 Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet Veiviser til temaveiledningene Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde og varmepumpeanlegg, kjelanlegg, trykkluftanlegg og diverse forbruksanlegg Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff Temaveiledning om omtapping av farlig stoff Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Temaveiledning om tilvirking og behandling av farlig stoff Temaveiledning om innhenting av samtykke Temaveiledning HO-1/99 Sprinkler Side 15

16 Temaveiledning HO-3/2000 Røykventilasjon Temaveiledning HO-2/2012 om Tilsyn Temaveiledning HO-2/98 Brannalarm Publikasjon - Publikasjon nr 7: Nødlys og ledesystem. Publikasjon fra Lyskultur. Nasjonale føringer: Stortingsmeldinger, NOU Trygg hjemme RISIKO OG TILSYN. Risikostyring og rettslig regulering. Preben Hempel Lindøe, Jacob Kringen, Geir Sverre Braut. Universitetsforlager. ISBN Andre forhold Utdanning innen bygningsteknisk brannvern kan f.eks. tas ved Høgskolen Stord/Haugesund som påbygning. Det anbefales at det for ledere utvikles en frivillig modul; Overordnet plan, styring, ledelse og risikovurdering. Side 16

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe boligbrannsikkerhet 2010 En gjennomgang av dagens ordninger for informasjon, tilsyn og kontroll med brannsikkerhet i boliger Utgitt av: Direktoratet for sammfunnssikkerhet

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer