Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013

2 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling og informasjon side 8 Nøkkeltall 2013 side 9 Innvilgede prosjekter 2013 side 11

3 3 Forord Fondets økonomiske utvikling var stabil i 2013 og sluttresultatet styrket seg betydelig fra foregående år. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den nye strategiske satsingen for perioden i sine bevilgninger. Utvalget er opptatt av at prosjektene er forankret i NHO-fellesskapet og har en nytteverdi for et flertall av medlemsbedriftene. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter på bakgrunn av behov for kunnskap og dokumentasjon. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov og problemstillinger i relevante prosjekter og derigjennom ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Gjennom søknadsbehandlingen får utvalg for Arbeidsmiljøfondet et godt innblikk i hvilke utfordringer og områder det ønskes mer kunnskap på. Inkluderende arbeidsliv er et like viktig satsingsområde for NHO-fellesskapet og Arbeidsmiljøfondet i 2013 som foregående år med IA-avtale. I 2013 fulgte utvalget opp og styrket den strategiske satsingen på delmål II i IA-avtalen med ytterligere støtte til prosjektet Ringer-i-vannet, for at flere med redusert funksjonsevne skal komme over i ordinært arbeid i NHOs medlemsbedrifter. Prosjektet har aktiviteter i omtrent alle regionforeningene. For 2013 har attføringsbedriftene formidlet om lag tusen flere personer enn foregående år til arbeid i ordinære bedrifter, noe som i stor grad kan vise tilbake til Ringer-i-vannet og aktivitetene i prosjektet. Dette er et stort og viktig prosjekt for NHO, som det er store forhåpninger til at det kommer gode resultater ut av. Et annet aktuelt prosjekt er å kartlegge sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten, for å få mer presis kunnskap om sammenhengen om mekanismene knyttet til helsekøer og behov for helseforsikring. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet er opptatt av å få gode verktøy som er til hjelp for bedriftene i det daglige HMS-arbeidet. Blant annet etterlyser vi flere gode prosjekter som kan medvirke til økt sikkerhet og reduserte antall ulykker. Dette er av stor viktighet både for den enkeltes helse og bedriftenes lønnsomhet. Det er viktig at prosjektene som får støtte har en nytteverdi for et flertall bedrifter og bransjer, slik at ny kunnskap kan tilføres så mange som mulig gjennom presentasjoner, artikler og omtale.

4 4 NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter ved en årlig søknadsfrist. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 640 millioner kroner. Historikk: NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har bestått av: Marit Refsland, HR direktør, Boreal Transport Norge Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Per Arne Bakken, adm.dir, Nordbohus A/S, Trondheim (t.o.m. oktober 2013) Bente Helverschou, HR-direktør, Eniro ( ) Anne Smestad, HR-direktør, NIVA ( ) Bjørn Olsen, Vice President System & Tools, Kværner Stord (t.o.m ) Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2013: Avd.direktør Lars Jacob Hiim, seniorrådgiver Siri Møllerud, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, bedriftslege Unni Abusdal, konsulent Hilde Rønneberg.

5 5 Virksomheten i 2013 Økonomi Fondskapitalen pr. 31.desember var 646 MNOK. Dette er betydelig høyere enn foregående år da den var på 604 MNOK. Utvalget vedtok i sitt bevilgningsmøte 29.mai å følge strategiplanens bevilgningsramme på 12 MNOK pluss 5 MNOK iht god avkastning. Satsingsområder Strategiplanen angir satsingsområdene for innværende periode. Arbeidsmiljøfondet skal støtte opp om de langsiktige mål for NHO og medlemsbedriftene og prosjekter som bygger opp under NHO-fellesskapets gjeldende strategi. Arbeidsmiljøfondet strategi knyttes til NHOs politikk på viktige områder som arbeid og velferd. Arbeidsmiljøfondet skal slik være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre nødvendig innsats og utviklingstiltak på områder knyttet til arbeid, velferd og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. De fire satsingsområdene for perioden er: Arbeid og velferd - Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv - Ny pensjonsreform - Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus) Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. - Ledelse, arbeidsmiljø - Redusere sykefraværet - Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet - Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger pilotprosjekter - Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten - Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk - Sanksjoner, gebyrer/kostnader - Forenkling - Veiledninger Prosjekter I 2013 mottok Arbeidsmiljøfondet i alt 30 søknader jevnt fordelt på vår og høst og med en søknadssum på til sammen godt og vel 24 MNOK. Bedrifter, bransjer/landsforeninger/regionforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester kan søke om prosjektmidler som har nytteverdi for et flertall bedrifter eller bransjer. NHOfellesskapet tar initiativ til relevante søknader. I alt ble det bevilget 21 prosjekter for til sammen 16.9 millioner kroner i I det følgende omtales noen av prosjektene som ble støttet i 2013:

6 6 Arbeid og velferd Sykefravær og ventetider ved sykehus I forlengelsen av diskusjonen om sykefravær, sykemeldinger og helsekøer har NHO tatt initiativ til et prosjekt som skal kartlegge sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med prosjektet er å få mer presis kunnskap om disse sammenhengene. Dette er også viktig kunnskap på bakgrunn av den stadig økende andel bedrifter som tegner helseforsikring for sine ansatte. I et SINTEF-prosjekt fra 1998 ble det anslått at minst seks prosent av langtids sykefravær kunne vært unngått, forutsatt at alle ventetider ved sykehus, spesialister og fysioterapi hadde vært redusert til gjennomsnittlig fire uker. Dette anslaget baserte seg på intervjuer, spørreundersøkelser og et regnestykke basert på nokså grove forutsetninger. Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. Delmål I Inkluderende ledelse i praksis - fokus må små og mellomstore bedrifter Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om lederrollen i små og mellomstore bedrifter i lys av inkluderende arbeidsliv. Temaet er lite utforsket og svært aktuelt da hele 53 prosent av alle Norges sysselsatte i 2009 var ansatt i bedrifter med under 50 ansatte, samtidig som andelen IA-bedrifter synker med antall ansatte. Et sentralt tema vil være å finne ut om det eksisterer en felles forståelse av begrepet inkluderende ledelse, og hva bedrifter som lykkes med sin inkluderende ledelse gjør. En beste-praksis veileder på IA-området vil kunne bidra til økt aktivitet og lettere arbeidsrutiner på HMSog IA-området. Delmål II Med jobb i sikte synshemmede i arbeidslivet og IA-delmål II Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at synshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Sett i lys av regjeringens jobbstrategi tilknyttet delmål 2 i IA-avtalen er denne problemstillingen spesielt relevant og representerer et område hvor det er lite kunnskap fra før. Prosjektet retter seg både mot arbeidsgivere i privat sektor, de synshemmede selv og rutiner og regelverk hos NAV. Blindeforbundet, som er medlem i Abelia, er søker i prosjektet og Abelia følger opp prosjektet. Ringer i Vannet Dette er et omfattende prosjekt i regi av NHO Service og NHO for å få flere personer med redusert funksjonsevne over i arbeid, fra attføringsbedriftene til ordinære NHO-bedrifter. Arbeidsmiljøfondet har vært avgjørende for å få dette prosjektet ut i sin fulle bredde. Prosjektet er svært viktig for NHO for en strategisk satsing på delmål II i IA-avtalen. Stort sett alle regioner i NHO arbeider nå med Ringer-i-vannet-aktiviteter for å få flere fra attføringsbedriftene i arbeid i ordinære bedrifter. Hittil synes prosjektet å være vellykket, med 1000 flere i jobb enn i Metoden i prosjektet med tett samarbeid mellom attføringsbedrift og ordinær NHO-bedrift for å finne riktig person til riktig jobb (match) og tett oppfølging fra attføringsbedriftens side, er avgjørende for å lykkes. Dette er en fremgangsmøte som er til stor nytte for bedriftene. Prosjektet vil fortsatt være en viktig satsing for Arbeidsmiljøfondet i Delmål III Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Studien skal gjennomføres i et i et utvalg representative industribedrifter i Grenlands-regionen i Telemark. Prosjektets grunnleggende idé er å få oppmerksom på ledelse som betingelse for og virkemiddel i en effektiv og helhetlig

7 7 seniorpolitikk. Fire av bedriftene har tilsammen 750 ansatte. NHO Telemark er prosjektansvarlig, og Norsk Industri følger opp prosjektet. Prosjektet er med dette svært godt forankret i bedriftene, landsog regionforening. Det vil være av stor verdi å få mer oppmerksomhet på personal- og livsløpspolitikk og mindre på seniorgoder. Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Effektiv bruk av ånderettsvern Norsk Industri har tatt initiativ prosjektet, hvis mål det er å lage en veiledning for rett valg av åndedrettsvern for en bestemt arbeidsoppgave og ulike eksponeringer. Det skal etableres et e- læringsprogram for arbeidstakere med nødvendig opplæring i bruk av åndedrettsvern, slik at bruken blir mest mulig effektiv. Bakgrunnen er at helseeffektene av støveksponering får nå økende og stor oppmerksomhet. En mulig effekt av store støvkonsentrasjoner er kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), som i dag ansees som en folkesykdom. Selv om røyking er den viktigste årsaksfaktor, er yrkeseksponering fremdeles en betydelig årsaksfaktor. Det er dermed viktig å ha god kunnskap om forebygging. Regelverk Enklere HMS-regelverk for små bedrifter Prosjektet skal utrede muligheter for å forenkle HMS-regelverket for mindre bedrifter. Utgangspunktet er lov- og regelverk hjemlet i forskrift om systematisk HMS-arbeid. Det skal foreslås løsninger på hvordan dette kan gjøres. NHO ved avdeling arbeidsliv har tatt initiativ til utredningen, som er et ledd i det totale forenklingsarbeidet til NHO. Utvalg for mindre bedrifter har vært referansegruppe. Forslagene vil bli diskutert internt før de fremlegges. Grunnopplæring i arbeidsmiljø Industrien skal utvikle sitt e-læringstilbud og utarbeide en ny versjon av det nettbaserte HMS Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og medlemmer av AMU, pluss andre. Målet er å tilby en høykvalitets opplæring som gir en merverdi for deltakerne. Kurset utarbeides sammen med Statoil og skal være mest mulig bransjeuavhengig slik at det kan brukes av flest mulig bransjer/medlemsbedrifter i NHO. Det skal også tilbys på engelsk. Målet er å tilby medlemsbedriftene en effektiv opplæringsform i form av E-læring. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet Utvalget avholdte to møter i 2013 i slutten av mai og slutten av november, og begge var bevilgningsmøter. Utvalget ble orientert om den økonomiske situasjonen, og vedtok bevilgningsrammen på det første bevilgningsmøtet. Utvalget fikk i tillegg informasjon om aktuelle saker på arbeidslivsområdet, herunder IA-arbeidet og forberedelser til ny IA-avtale, avsluttede prosjekter mm.

8 8 HMS-rådgiverne i landsforeningene Antall landsforeninger som har mottatt lønnstilskudd var i 2013 og så 17, med til sammen 22 ansatte. Som grunnlag for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IA-arbeidet med vekt på Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgiverne forplikter seg på å delta i felles innsatsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. HMS-rådgiverne møtes månedlig i HMSforum for drøfting av felles prosjekter og saker, erfaringsutveksling og formidling av bedriftenes erfaringer og synspunkter. Rapporteringen fra bedriftene har dannet grunnlag for å ta de store utfordringene som sanksjoner og forenkling i IA-arbeidet videre inn i politikkarbeidet med ny IAavtale. Felles innsats 2013 Arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike verktøy og veiledninger har også vært i sving i Det har vært arrangert et felles seminar for medlemsbedriftene med støtte fra NHO, om oppfølging av sykefravær. Seminaret hadde stor oppslutning fra bedriftene. Sentralt i IA-arbeidet har også vært samarbeidet mellom landsforening og forbund (tariffpartene) som initierer egne prosjekter og aktiviteter. Dette har vært rapportert til Arbeids- og pensjonspolitisk råd to ganger i året. Andre sentrale aktiviteter er den lovpålagte HMS-opplæring for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgiver. Formidling og informasjon Relevante prosjekter omtales og publiseres på web-sidene til NHO og aktuelle landsforeninger. I HMS-forum møter er de utstrakt informasjonsformidling fra prosjekter som gir ny kunnskap til alle. Forskere og andre eksterne aktører inviteres til å presentere aktuelle prosjekter støttet av Arbeidsmiljøfondet. Som resultat kan ofte nye prosjekter ta form og bli realisert gjennom søknad til Arbeidsmiljøfondet. Felles verktøy og maler ligger på de respektive landsforeningers hjemmesider og NHOs websider.

9 9 NHOs Arbeidsmiljøfond Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer 26 0 Sum fordringer 26 0 Investeringer Aksjer og obligasjoner Andre finansielle investeringer Sertifikater Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 10 NHOs Arbeidsmiljøfond Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Note Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 SUM KOSTNADER RESULTAT

11 11 Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet 2013 NHO Håndverk har fått bevilget inntil kr til prosjektet Forprosjekt til prosjekt om utvikling og implementering av et HMS-verktøy tilpasset små bedrifter. Forprosjekt skal kartlegge ulike elektroniske HMS-verktøy som benyttes for små bedrifter, samt innhente informasjon vedrørende et elektroniske HMS-verktøy utviklet av European Agency for Safety and Health at Work. Målet er å finne et verktøy som kan utvikles og tilpasses frisørnæringen, men også være tilgjengelig for andre små bedrifter. NHO Kiosk og Bensin Service (NHO KB) har fått inntil kr til prosjektet Kartlegging - HMS-situasjonen for medlemmer i NHO KBS. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke utfordringer bransjen står overfor på HMS-området knyttet til deres hovedaktivitet som er detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Herunder også om bransjen har behov for egne verktøy i det daglige arbeidet. Norges Blindeforbund har fått inntil til prosjektet Med jobb i sikte - synshemmede i arbeidslivet og IA delmål II. Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at synshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Sett i lys av regjeringens jobbstrategi tilknyttet delmål 2 i IA-avtalen er denne problemstillingen spesielt relevant og representerer et område hvor det er lite kunnskap fra før. Skal gi dybdeforståelse av dagens bilde av synshemmede i arbeidslivet. Denne kunnskapen skal fremskaffes blant annet ved bruk av dialogmøter, intervjuer og surveys. SINTEF Teknologi og samfunn har fått inntil kr til prosjektet Robust organisering - om utvikling av gode prestasjonskulturer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet er en videreføring og skal frembringe ny kunnskap om viktige løsninger som bidrar til å utvikle mer helsefremmende arbeidsplasser som bygger opp om arbeidstakeres motivasjon, arbeidsevne og friskhet samtidig som en varetar bedriftenes krav til produksjon og verdiskaping, i kunnskapsbedrifter. Det legges til grunn en utvidet forståelse av organisatorisk arbeidsmiljø der prosjektet tester ut hvilke samspillsfaktorer mellom markedshåndtering, arbeidspraksis og ledelsespraksis som virker inn på arbeidsmiljøet i kunnskapsbedrifter. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått inntil kr til prosjektet Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Studien skal gjennomføres i et i et utvalg representative industribedrifter i Grenlands-regionen i Telemark. Bedriftene det gjelder er med i nettverket IndustriCluster Grenland (ICG). Prosjektets grunnleggende idé er å få oppmerksom på ledelse som betingelse for og virkemiddel i en effektiv og helhetlig seniorpolitikk. Fire av bedriftene har tilsammen 750 ansatte. Rogalandsforskning har fått inntil kr til prosjektet Inkluderende ledelse i praksis- Fokus på små og mellomstore bedrifter. Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om lederrollen i små og mellomstore bedrifter i lys av inkluderende arbeidsliv. Et sentralt tema vil være å finne ut om det eksisterer en felles

12 12 forståelse av begrepet inkluderende ledelse, og hva bedrifter som lykkes med sin inkluderende ledelse gjør. En beste-praksis veileder på IA-området vil kunne bidra til økt aktivitet og lettere arbeidsrutiner på HMS- og IA-området. NHO Service har fått inntil kr til prosjektet Ringer i Vannet. Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter i NHO-bedriftene i løpet av prosjektperioden ved et tettere samspill mellom medlemsbedriftene i NHO og attføringsbedriftene i NHO, og etter en bestemt metode for å finne riktig person til riktig jobb, og tett oppfølging. Ideen er at dette vil gi næringslivet en ny rekrutteringsplattform. Samtidig skal prosjektet bidra til å oppfylle forventninger som stilles til bedriftene, iht delmål 2 i IA-avtalen og herunder myndighetenes jobbstrategi for målgruppen under 30 år med redusert funksjonsevne. Ringer i Vannet har som formål å gi NHOs medlemsbedrifter best mulig forutsetninger for å kunne rekruttere på en bærekraftig måte. Ringer i Vannet er NHOfellesskapets strategiske satsing i IA-avtalens delmål 2. Næringslivets Sikkerhetsråd har fått inntil kr til prosjektet Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Undersøkelsen kartlegger hvilke typer kriminalitet og sikkerhetsutfordringer virksomhetene utsettes for, og hvilke holdninger virksomhetsledelsen har til kriminalitet og kriminalitetsforebygging. NHO, avdeling Arbeidsliv har fått støtte til prosjekt Female Future i fire regioner 2013/2014 med inntil kr Målet med prosjektet er å mobilisere og legge til rette for å få flere til kvinner til lederstillinger og styrer i næringslivet. Overordnet mål er at næringslivet skal vare attraktivt for kvinner, at flere kvinner er med i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt, at bedriftslederne skal vare pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner og at arbeidsrelatert ansvar kan kombineres med familieansvar. Norges Bilbransjeforbund har fått støtte til prosjekt Veiledning om Smart Repair med inntil kr Målet med prosjektet er å utarbeide en veileder som medlemsbedriftene i bilbransjeforbundet kan bruke i arbeidet knyttet til Smart Repair/Spot Repair. Dette er et samlebegrep for reparasjon av småskader på kjøretøyer som innebærer bruk av helseskadelige kjemikalier. Ved reparasjon av mindre lakkskader, også kalt Sport Repair, benyttes samme type helseskadelige kjemikalier Norsk Bergindustri har fått støtte til prosjekt: HMS i bergindustrien med inntil kr Erfaringer fra praksis og forskning i bergindustrien skal sammenfattes i boken "HMS i Bergindustrien". Boken skal kunne brukes som lærebok for elever/studenter i dette faget og som oppslagsverk for de mange som jobber i bergindustrien, tunnelbransjen, natursteinsindustrien mv. Norsk Industri har fått støtte til prosjekt Ny versjon av nettdel i Grunnopplæring i arbeidsmiljø med inntil kr Prosjektet skal utarbeide en ny versjon av det nettbaserte HMS Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og medlemmer av AMU, pluss andre. Målet er å tilby en høykvalitets opplæring som gir en merverdi for deltakerne. Kurset utarbeides sammen med Statoil og skal være mest mulig bransjeuavhengig slik at det kan brukes av flest mulig bransjer/medlemsbedrifter i NHO. Det skal også tilbys på engelsk. Målet er å tilby medlemsbedriftene en effektiv opplæringsform i form av E-læring.

13 13 Sintef Teknologi og Samfunn har fått støtte til prosjekt Private helseforsikringer og sykefravær med inntil kr Prosjektet skal kartlegge sammenhengen mellom privat helseforsikring og sykefravær i bedriftene for å få kunnskap om mulige effekter på sykefravær i virksomhet. Prosjektet er en oppfølging og videreføring av et prosjekt som ble gjennomført i 2009 med et lite utvalg av bedrifter, hvor hovedfunnet var at tegning av helseforsikring ikke hadde signifikant positiv påvirkning på det registrerte langtidssykefraværet. Sintef Teknologi og Samfunn har fått støtte til prosjekt Sykefravær og ventetider ved sykehus med inntil kr til prosjektet. Sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten skal kartlegges i dette prosjektet. I et SINTEF-prosjekt fra 1998 ble det anslått at minst seks prosent av langtids sykefravær kunne vært unngått, forutsatt at alle ventetider ved sykehus, spesialister og fysioterapi hadde vært redusert til gjennomsnittlig fire uker. Hensikten med prosjektet er å få mer presis kunnskap om denne sammenhengen ved å koble sammen individuelle data om legemeldt sykefravær fra NAV og ventetider fra Norsk pasientregister (NPR). Norsk Industri,v/arbeidsmedisinsk utvalg har fått støtte til prosjekt Effektiv bruk av åndedrettsvern med inntil kr Målet med prosjektet er å lage en veiledning for rett valg av åndedrettsvern for en bestemt arbeidsoppgave og ulike eksponeringer. Det skal etableres et e-læringsprogram for arbeidstakere med nødvendig opplæring i bruk av åndedrettsvern, slik at bruken blir mest mulig effektiv. NHO, avd. arbeidsliv har fått støtte til prosjekt Enklere HMS-regelverk for små bedrifter med inntil kr Prosjektet skal utrede muligheter for å forenkle HMS-regelverket for mindre bedrifter. Utgangspunktet er lov- og regelverk hjemlet i forskrift om systematisk HMS-arbeid. Det skal foreslås løsninger på hvordan dette kan gjøres. NHO Service har fått støtte til prosjekt Ringer i Vannet med inntil kr Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter i NHO-bedriftene i løpet av prosjektperioden ved et tettere samspill mellom medlemsbedriftene i NHO og bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemsbedrifter. Et tilpasset attføringsprodukt som skal utvikles i samarbeid med næringslivets aktører, herunder skape møteplasser og samhandlingsrom, vil være et konsept som tilbys disse gruppene som en mulighet til jobb. Ideen er at dette vil gi næringslivet en ny rekrutteringsplattform. Samtidig skal prosjektet bidra til å oppfylle forventninger som stilles til bedriftene, iht delmål 2 i IA-avtalen og herunder myndighetenes jobbstrategi for målgruppen under 30 år med redusert funksjonsevne.

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer