Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013

2 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling og informasjon side 8 Nøkkeltall 2013 side 9 Innvilgede prosjekter 2013 side 11

3 3 Forord Fondets økonomiske utvikling var stabil i 2013 og sluttresultatet styrket seg betydelig fra foregående år. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den nye strategiske satsingen for perioden i sine bevilgninger. Utvalget er opptatt av at prosjektene er forankret i NHO-fellesskapet og har en nytteverdi for et flertall av medlemsbedriftene. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter på bakgrunn av behov for kunnskap og dokumentasjon. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov og problemstillinger i relevante prosjekter og derigjennom ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Gjennom søknadsbehandlingen får utvalg for Arbeidsmiljøfondet et godt innblikk i hvilke utfordringer og områder det ønskes mer kunnskap på. Inkluderende arbeidsliv er et like viktig satsingsområde for NHO-fellesskapet og Arbeidsmiljøfondet i 2013 som foregående år med IA-avtale. I 2013 fulgte utvalget opp og styrket den strategiske satsingen på delmål II i IA-avtalen med ytterligere støtte til prosjektet Ringer-i-vannet, for at flere med redusert funksjonsevne skal komme over i ordinært arbeid i NHOs medlemsbedrifter. Prosjektet har aktiviteter i omtrent alle regionforeningene. For 2013 har attføringsbedriftene formidlet om lag tusen flere personer enn foregående år til arbeid i ordinære bedrifter, noe som i stor grad kan vise tilbake til Ringer-i-vannet og aktivitetene i prosjektet. Dette er et stort og viktig prosjekt for NHO, som det er store forhåpninger til at det kommer gode resultater ut av. Et annet aktuelt prosjekt er å kartlegge sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten, for å få mer presis kunnskap om sammenhengen om mekanismene knyttet til helsekøer og behov for helseforsikring. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet er opptatt av å få gode verktøy som er til hjelp for bedriftene i det daglige HMS-arbeidet. Blant annet etterlyser vi flere gode prosjekter som kan medvirke til økt sikkerhet og reduserte antall ulykker. Dette er av stor viktighet både for den enkeltes helse og bedriftenes lønnsomhet. Det er viktig at prosjektene som får støtte har en nytteverdi for et flertall bedrifter og bransjer, slik at ny kunnskap kan tilføres så mange som mulig gjennom presentasjoner, artikler og omtale.

4 4 NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter ved en årlig søknadsfrist. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 640 millioner kroner. Historikk: NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har bestått av: Marit Refsland, HR direktør, Boreal Transport Norge Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Per Arne Bakken, adm.dir, Nordbohus A/S, Trondheim (t.o.m. oktober 2013) Bente Helverschou, HR-direktør, Eniro ( ) Anne Smestad, HR-direktør, NIVA ( ) Bjørn Olsen, Vice President System & Tools, Kværner Stord (t.o.m ) Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2013: Avd.direktør Lars Jacob Hiim, seniorrådgiver Siri Møllerud, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, bedriftslege Unni Abusdal, konsulent Hilde Rønneberg.

5 5 Virksomheten i 2013 Økonomi Fondskapitalen pr. 31.desember var 646 MNOK. Dette er betydelig høyere enn foregående år da den var på 604 MNOK. Utvalget vedtok i sitt bevilgningsmøte 29.mai å følge strategiplanens bevilgningsramme på 12 MNOK pluss 5 MNOK iht god avkastning. Satsingsområder Strategiplanen angir satsingsområdene for innværende periode. Arbeidsmiljøfondet skal støtte opp om de langsiktige mål for NHO og medlemsbedriftene og prosjekter som bygger opp under NHO-fellesskapets gjeldende strategi. Arbeidsmiljøfondet strategi knyttes til NHOs politikk på viktige områder som arbeid og velferd. Arbeidsmiljøfondet skal slik være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre nødvendig innsats og utviklingstiltak på områder knyttet til arbeid, velferd og arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom et godt og inkluderende arbeidsmiljø. De fire satsingsområdene for perioden er: Arbeid og velferd - Det skal lønne seg å arbeide i et moderne arbeidsliv - Ny pensjonsreform - Fleksibilitet i arbeidslivet (Arbeidstid, skift og turnus) Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. - Ledelse, arbeidsmiljø - Redusere sykefraværet - Livsfaseperspektiv Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet - Eksponeringskarakteriseringer og målinger utprøvinger pilotprosjekter - Ny arbeidsskadelov og utvidelse av sykdomslisten - Sikkerhet og skadeforebyggende arbeid Regelverk - Sanksjoner, gebyrer/kostnader - Forenkling - Veiledninger Prosjekter I 2013 mottok Arbeidsmiljøfondet i alt 30 søknader jevnt fordelt på vår og høst og med en søknadssum på til sammen godt og vel 24 MNOK. Bedrifter, bransjer/landsforeninger/regionforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester kan søke om prosjektmidler som har nytteverdi for et flertall bedrifter eller bransjer. NHOfellesskapet tar initiativ til relevante søknader. I alt ble det bevilget 21 prosjekter for til sammen 16.9 millioner kroner i I det følgende omtales noen av prosjektene som ble støttet i 2013:

6 6 Arbeid og velferd Sykefravær og ventetider ved sykehus I forlengelsen av diskusjonen om sykefravær, sykemeldinger og helsekøer har NHO tatt initiativ til et prosjekt som skal kartlegge sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med prosjektet er å få mer presis kunnskap om disse sammenhengene. Dette er også viktig kunnskap på bakgrunn av den stadig økende andel bedrifter som tegner helseforsikring for sine ansatte. I et SINTEF-prosjekt fra 1998 ble det anslått at minst seks prosent av langtids sykefravær kunne vært unngått, forutsatt at alle ventetider ved sykehus, spesialister og fysioterapi hadde vært redusert til gjennomsnittlig fire uker. Dette anslaget baserte seg på intervjuer, spørreundersøkelser og et regnestykke basert på nokså grove forutsetninger. Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer. Delmål I Inkluderende ledelse i praksis - fokus må små og mellomstore bedrifter Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om lederrollen i små og mellomstore bedrifter i lys av inkluderende arbeidsliv. Temaet er lite utforsket og svært aktuelt da hele 53 prosent av alle Norges sysselsatte i 2009 var ansatt i bedrifter med under 50 ansatte, samtidig som andelen IA-bedrifter synker med antall ansatte. Et sentralt tema vil være å finne ut om det eksisterer en felles forståelse av begrepet inkluderende ledelse, og hva bedrifter som lykkes med sin inkluderende ledelse gjør. En beste-praksis veileder på IA-området vil kunne bidra til økt aktivitet og lettere arbeidsrutiner på HMSog IA-området. Delmål II Med jobb i sikte synshemmede i arbeidslivet og IA-delmål II Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at synshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Sett i lys av regjeringens jobbstrategi tilknyttet delmål 2 i IA-avtalen er denne problemstillingen spesielt relevant og representerer et område hvor det er lite kunnskap fra før. Prosjektet retter seg både mot arbeidsgivere i privat sektor, de synshemmede selv og rutiner og regelverk hos NAV. Blindeforbundet, som er medlem i Abelia, er søker i prosjektet og Abelia følger opp prosjektet. Ringer i Vannet Dette er et omfattende prosjekt i regi av NHO Service og NHO for å få flere personer med redusert funksjonsevne over i arbeid, fra attføringsbedriftene til ordinære NHO-bedrifter. Arbeidsmiljøfondet har vært avgjørende for å få dette prosjektet ut i sin fulle bredde. Prosjektet er svært viktig for NHO for en strategisk satsing på delmål II i IA-avtalen. Stort sett alle regioner i NHO arbeider nå med Ringer-i-vannet-aktiviteter for å få flere fra attføringsbedriftene i arbeid i ordinære bedrifter. Hittil synes prosjektet å være vellykket, med 1000 flere i jobb enn i Metoden i prosjektet med tett samarbeid mellom attføringsbedrift og ordinær NHO-bedrift for å finne riktig person til riktig jobb (match) og tett oppfølging fra attføringsbedriftens side, er avgjørende for å lykkes. Dette er en fremgangsmøte som er til stor nytte for bedriftene. Prosjektet vil fortsatt være en viktig satsing for Arbeidsmiljøfondet i Delmål III Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Studien skal gjennomføres i et i et utvalg representative industribedrifter i Grenlands-regionen i Telemark. Prosjektets grunnleggende idé er å få oppmerksom på ledelse som betingelse for og virkemiddel i en effektiv og helhetlig

7 7 seniorpolitikk. Fire av bedriftene har tilsammen 750 ansatte. NHO Telemark er prosjektansvarlig, og Norsk Industri følger opp prosjektet. Prosjektet er med dette svært godt forankret i bedriftene, landsog regionforening. Det vil være av stor verdi å få mer oppmerksomhet på personal- og livsløpspolitikk og mindre på seniorgoder. Fysisk og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet Effektiv bruk av ånderettsvern Norsk Industri har tatt initiativ prosjektet, hvis mål det er å lage en veiledning for rett valg av åndedrettsvern for en bestemt arbeidsoppgave og ulike eksponeringer. Det skal etableres et e- læringsprogram for arbeidstakere med nødvendig opplæring i bruk av åndedrettsvern, slik at bruken blir mest mulig effektiv. Bakgrunnen er at helseeffektene av støveksponering får nå økende og stor oppmerksomhet. En mulig effekt av store støvkonsentrasjoner er kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), som i dag ansees som en folkesykdom. Selv om røyking er den viktigste årsaksfaktor, er yrkeseksponering fremdeles en betydelig årsaksfaktor. Det er dermed viktig å ha god kunnskap om forebygging. Regelverk Enklere HMS-regelverk for små bedrifter Prosjektet skal utrede muligheter for å forenkle HMS-regelverket for mindre bedrifter. Utgangspunktet er lov- og regelverk hjemlet i forskrift om systematisk HMS-arbeid. Det skal foreslås løsninger på hvordan dette kan gjøres. NHO ved avdeling arbeidsliv har tatt initiativ til utredningen, som er et ledd i det totale forenklingsarbeidet til NHO. Utvalg for mindre bedrifter har vært referansegruppe. Forslagene vil bli diskutert internt før de fremlegges. Grunnopplæring i arbeidsmiljø Industrien skal utvikle sitt e-læringstilbud og utarbeide en ny versjon av det nettbaserte HMS Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og medlemmer av AMU, pluss andre. Målet er å tilby en høykvalitets opplæring som gir en merverdi for deltakerne. Kurset utarbeides sammen med Statoil og skal være mest mulig bransjeuavhengig slik at det kan brukes av flest mulig bransjer/medlemsbedrifter i NHO. Det skal også tilbys på engelsk. Målet er å tilby medlemsbedriftene en effektiv opplæringsform i form av E-læring. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet Utvalget avholdte to møter i 2013 i slutten av mai og slutten av november, og begge var bevilgningsmøter. Utvalget ble orientert om den økonomiske situasjonen, og vedtok bevilgningsrammen på det første bevilgningsmøtet. Utvalget fikk i tillegg informasjon om aktuelle saker på arbeidslivsområdet, herunder IA-arbeidet og forberedelser til ny IA-avtale, avsluttede prosjekter mm.

8 8 HMS-rådgiverne i landsforeningene Antall landsforeninger som har mottatt lønnstilskudd var i 2013 og så 17, med til sammen 22 ansatte. Som grunnlag for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IA-arbeidet med vekt på Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgiverne forplikter seg på å delta i felles innsatsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. HMS-rådgiverne møtes månedlig i HMSforum for drøfting av felles prosjekter og saker, erfaringsutveksling og formidling av bedriftenes erfaringer og synspunkter. Rapporteringen fra bedriftene har dannet grunnlag for å ta de store utfordringene som sanksjoner og forenkling i IA-arbeidet videre inn i politikkarbeidet med ny IAavtale. Felles innsats 2013 Arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike verktøy og veiledninger har også vært i sving i Det har vært arrangert et felles seminar for medlemsbedriftene med støtte fra NHO, om oppfølging av sykefravær. Seminaret hadde stor oppslutning fra bedriftene. Sentralt i IA-arbeidet har også vært samarbeidet mellom landsforening og forbund (tariffpartene) som initierer egne prosjekter og aktiviteter. Dette har vært rapportert til Arbeids- og pensjonspolitisk råd to ganger i året. Andre sentrale aktiviteter er den lovpålagte HMS-opplæring for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgiver. Formidling og informasjon Relevante prosjekter omtales og publiseres på web-sidene til NHO og aktuelle landsforeninger. I HMS-forum møter er de utstrakt informasjonsformidling fra prosjekter som gir ny kunnskap til alle. Forskere og andre eksterne aktører inviteres til å presentere aktuelle prosjekter støttet av Arbeidsmiljøfondet. Som resultat kan ofte nye prosjekter ta form og bli realisert gjennom søknad til Arbeidsmiljøfondet. Felles verktøy og maler ligger på de respektive landsforeningers hjemmesider og NHOs websider.

9 9 NHOs Arbeidsmiljøfond Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre kortsiktige fordringer 26 0 Sum fordringer 26 0 Investeringer Aksjer og obligasjoner Andre finansielle investeringer Sertifikater Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 10 NHOs Arbeidsmiljøfond Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Note Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 SUM KOSTNADER RESULTAT

11 11 Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet 2013 NHO Håndverk har fått bevilget inntil kr til prosjektet Forprosjekt til prosjekt om utvikling og implementering av et HMS-verktøy tilpasset små bedrifter. Forprosjekt skal kartlegge ulike elektroniske HMS-verktøy som benyttes for små bedrifter, samt innhente informasjon vedrørende et elektroniske HMS-verktøy utviklet av European Agency for Safety and Health at Work. Målet er å finne et verktøy som kan utvikles og tilpasses frisørnæringen, men også være tilgjengelig for andre små bedrifter. NHO Kiosk og Bensin Service (NHO KB) har fått inntil kr til prosjektet Kartlegging - HMS-situasjonen for medlemmer i NHO KBS. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke utfordringer bransjen står overfor på HMS-området knyttet til deres hovedaktivitet som er detaljhandel med drivstoff til motorvogner. Herunder også om bransjen har behov for egne verktøy i det daglige arbeidet. Norges Blindeforbund har fått inntil til prosjektet Med jobb i sikte - synshemmede i arbeidslivet og IA delmål II. Prosjektet skal frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at synshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Sett i lys av regjeringens jobbstrategi tilknyttet delmål 2 i IA-avtalen er denne problemstillingen spesielt relevant og representerer et område hvor det er lite kunnskap fra før. Skal gi dybdeforståelse av dagens bilde av synshemmede i arbeidslivet. Denne kunnskapen skal fremskaffes blant annet ved bruk av dialogmøter, intervjuer og surveys. SINTEF Teknologi og samfunn har fått inntil kr til prosjektet Robust organisering - om utvikling av gode prestasjonskulturer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet er en videreføring og skal frembringe ny kunnskap om viktige løsninger som bidrar til å utvikle mer helsefremmende arbeidsplasser som bygger opp om arbeidstakeres motivasjon, arbeidsevne og friskhet samtidig som en varetar bedriftenes krav til produksjon og verdiskaping, i kunnskapsbedrifter. Det legges til grunn en utvidet forståelse av organisatorisk arbeidsmiljø der prosjektet tester ut hvilke samspillsfaktorer mellom markedshåndtering, arbeidspraksis og ledelsespraksis som virker inn på arbeidsmiljøet i kunnskapsbedrifter. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått inntil kr til prosjektet Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? Dette prosjektets hovedformål er å bygge ny kunnskap om hvordan ledere i industrien gjennom aktiv ledelse kan forlenge karrieren til bedriftens seniormedarbeidere. Studien skal gjennomføres i et i et utvalg representative industribedrifter i Grenlands-regionen i Telemark. Bedriftene det gjelder er med i nettverket IndustriCluster Grenland (ICG). Prosjektets grunnleggende idé er å få oppmerksom på ledelse som betingelse for og virkemiddel i en effektiv og helhetlig seniorpolitikk. Fire av bedriftene har tilsammen 750 ansatte. Rogalandsforskning har fått inntil kr til prosjektet Inkluderende ledelse i praksis- Fokus på små og mellomstore bedrifter. Målet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om lederrollen i små og mellomstore bedrifter i lys av inkluderende arbeidsliv. Et sentralt tema vil være å finne ut om det eksisterer en felles

12 12 forståelse av begrepet inkluderende ledelse, og hva bedrifter som lykkes med sin inkluderende ledelse gjør. En beste-praksis veileder på IA-området vil kunne bidra til økt aktivitet og lettere arbeidsrutiner på HMS- og IA-området. NHO Service har fått inntil kr til prosjektet Ringer i Vannet. Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter i NHO-bedriftene i løpet av prosjektperioden ved et tettere samspill mellom medlemsbedriftene i NHO og attføringsbedriftene i NHO, og etter en bestemt metode for å finne riktig person til riktig jobb, og tett oppfølging. Ideen er at dette vil gi næringslivet en ny rekrutteringsplattform. Samtidig skal prosjektet bidra til å oppfylle forventninger som stilles til bedriftene, iht delmål 2 i IA-avtalen og herunder myndighetenes jobbstrategi for målgruppen under 30 år med redusert funksjonsevne. Ringer i Vannet har som formål å gi NHOs medlemsbedrifter best mulig forutsetninger for å kunne rekruttere på en bærekraftig måte. Ringer i Vannet er NHOfellesskapets strategiske satsing i IA-avtalens delmål 2. Næringslivets Sikkerhetsråd har fått inntil kr til prosjektet Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Undersøkelsen kartlegger hvilke typer kriminalitet og sikkerhetsutfordringer virksomhetene utsettes for, og hvilke holdninger virksomhetsledelsen har til kriminalitet og kriminalitetsforebygging. NHO, avdeling Arbeidsliv har fått støtte til prosjekt Female Future i fire regioner 2013/2014 med inntil kr Målet med prosjektet er å mobilisere og legge til rette for å få flere til kvinner til lederstillinger og styrer i næringslivet. Overordnet mål er at næringslivet skal vare attraktivt for kvinner, at flere kvinner er med i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt, at bedriftslederne skal vare pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner og at arbeidsrelatert ansvar kan kombineres med familieansvar. Norges Bilbransjeforbund har fått støtte til prosjekt Veiledning om Smart Repair med inntil kr Målet med prosjektet er å utarbeide en veileder som medlemsbedriftene i bilbransjeforbundet kan bruke i arbeidet knyttet til Smart Repair/Spot Repair. Dette er et samlebegrep for reparasjon av småskader på kjøretøyer som innebærer bruk av helseskadelige kjemikalier. Ved reparasjon av mindre lakkskader, også kalt Sport Repair, benyttes samme type helseskadelige kjemikalier Norsk Bergindustri har fått støtte til prosjekt: HMS i bergindustrien med inntil kr Erfaringer fra praksis og forskning i bergindustrien skal sammenfattes i boken "HMS i Bergindustrien". Boken skal kunne brukes som lærebok for elever/studenter i dette faget og som oppslagsverk for de mange som jobber i bergindustrien, tunnelbransjen, natursteinsindustrien mv. Norsk Industri har fått støtte til prosjekt Ny versjon av nettdel i Grunnopplæring i arbeidsmiljø med inntil kr Prosjektet skal utarbeide en ny versjon av det nettbaserte HMS Grunnkurs arbeidsmiljø (40-timers kurs) for verneombud og medlemmer av AMU, pluss andre. Målet er å tilby en høykvalitets opplæring som gir en merverdi for deltakerne. Kurset utarbeides sammen med Statoil og skal være mest mulig bransjeuavhengig slik at det kan brukes av flest mulig bransjer/medlemsbedrifter i NHO. Det skal også tilbys på engelsk. Målet er å tilby medlemsbedriftene en effektiv opplæringsform i form av E-læring.

13 13 Sintef Teknologi og Samfunn har fått støtte til prosjekt Private helseforsikringer og sykefravær med inntil kr Prosjektet skal kartlegge sammenhengen mellom privat helseforsikring og sykefravær i bedriftene for å få kunnskap om mulige effekter på sykefravær i virksomhet. Prosjektet er en oppfølging og videreføring av et prosjekt som ble gjennomført i 2009 med et lite utvalg av bedrifter, hvor hovedfunnet var at tegning av helseforsikring ikke hadde signifikant positiv påvirkning på det registrerte langtidssykefraværet. Sintef Teknologi og Samfunn har fått støtte til prosjekt Sykefravær og ventetider ved sykehus med inntil kr til prosjektet. Sammenhengen mellom lengden på sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten skal kartlegges i dette prosjektet. I et SINTEF-prosjekt fra 1998 ble det anslått at minst seks prosent av langtids sykefravær kunne vært unngått, forutsatt at alle ventetider ved sykehus, spesialister og fysioterapi hadde vært redusert til gjennomsnittlig fire uker. Hensikten med prosjektet er å få mer presis kunnskap om denne sammenhengen ved å koble sammen individuelle data om legemeldt sykefravær fra NAV og ventetider fra Norsk pasientregister (NPR). Norsk Industri,v/arbeidsmedisinsk utvalg har fått støtte til prosjekt Effektiv bruk av åndedrettsvern med inntil kr Målet med prosjektet er å lage en veiledning for rett valg av åndedrettsvern for en bestemt arbeidsoppgave og ulike eksponeringer. Det skal etableres et e-læringsprogram for arbeidstakere med nødvendig opplæring i bruk av åndedrettsvern, slik at bruken blir mest mulig effektiv. NHO, avd. arbeidsliv har fått støtte til prosjekt Enklere HMS-regelverk for små bedrifter med inntil kr Prosjektet skal utrede muligheter for å forenkle HMS-regelverket for mindre bedrifter. Utgangspunktet er lov- og regelverk hjemlet i forskrift om systematisk HMS-arbeid. Det skal foreslås løsninger på hvordan dette kan gjøres. NHO Service har fått støtte til prosjekt Ringer i Vannet med inntil kr Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter i NHO-bedriftene i løpet av prosjektperioden ved et tettere samspill mellom medlemsbedriftene i NHO og bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemsbedrifter. Et tilpasset attføringsprodukt som skal utvikles i samarbeid med næringslivets aktører, herunder skape møteplasser og samhandlingsrom, vil være et konsept som tilbys disse gruppene som en mulighet til jobb. Ideen er at dette vil gi næringslivet en ny rekrutteringsplattform. Samtidig skal prosjektet bidra til å oppfylle forventninger som stilles til bedriftene, iht delmål 2 i IA-avtalen og herunder myndighetenes jobbstrategi for målgruppen under 30 år med redusert funksjonsevne.

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2012 2 Forord Fondets økonomi har hatt en stabil utvikling i 2012 og resultatet er solid. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den strategiske satsingen i sine

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord.. 3 Historikk. 4 Virksomheten i 2011. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgiverordningen i landsforeningene. 8 Økonomiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010 2 Innhold Forord..... 3 Historikk 4 Virksomheten i 2010. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i 2010... 8 Økonomiske

Detaljer

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 0 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2014 1 Innhold Forord side 2 NHOs Arbeidsmiljøfond side 3 Utvalg og administrasjon side 3 Økonomi side 3 Nøkkeltall side 5 HMS-rådgivere i landsforeningene side 7 Formidling

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Hva skal til for å lykkes?

Hva skal til for å lykkes? Hva skal til for å lykkes? Nasjonal IA-konferanse 3. desember 2010, Oslo Plaza SINTEF Gruppe for arbeid og helse www.sintef.no/arbeidoghelse dr.polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose (forskningsleder)

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? FAGKONFERANSE BEDRIFTSHELSETJENESTE NHO SERVICE 28.09.17 OSLO / 2017.09.28 / / SIDE 1 Stamina Group Stamina Helse AS NIMI Ringerike AS Stamina Trening AS

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen ARBEIDSDUARTMENTET NHO.-,IVEFrOPENINGEN SPEKTER akademikerne 12 IÅRKE HQVU)ORGANi5,5,,,,N,r. Unio FORNYINGS-,ADMINISTRASJONS- OG MRKEDEPARTEMENTET Handlingsplan for oppfølging av la-avtalen og protokoll

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer