Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Tid Sak Ansvar. 55/10 Innkalling, saksliste Klaus. 56/10 Referat fra siste møte Klaus"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: Klubbhuset Til: Klaus, Oddrun,, Nina, Wenche Forfall: Stig, Einar 55/10 Innkalling, saksliste Klaus 56/10 Referat fra siste møte Klaus 57/10 Orienteringssaker Regnskapsrapport. Forventet inntekt kr Utgifter ,-. Inkluderer kostnader knyttet utbedring av undervarmesystemet. Forventet negativt resultat kr ,-. Reklamasjon undervarme Har gjort et forsøk å rette feil. Ingen lekkasje funnet. Problemene skyldes et uslipp høsten Regner med at anlegget vil gå uten problemer i vinter. Vil koste ca kr ,-. I tillegg har vi fra før hatt utgifter på snaut kr ,-. Kostnadene må dekkes av KFK. Vi vil prøve å velte kravet videre på leverandør eller kommune. Subsidiært vil vi motregne utestående mot kommunen og overlate til kommunen å ta ut forliksklage. Driftsavtale Kurlandsparken. Forhandlinger pågår. Fått et akseptabelt forhandlingsutkast fra kommunen. Realistisk å forvente en økning fra kr til ,-. Dette pga. nye estimater på driftskostnader fra kulturkontoret. Sluttoppgjør Nye Kurlandsparken Tatt nytt initiativ overfor kommunen. Venter fortsatt på møtedato. Utstyrskolleksjon 2011 Klubbkveld etter høstferien for å vise fra kolleksjonen for Nina Oddrun Side 1 av 7

2 2011. Prøver å få bilder og priser på nettsiden. Dyprens og etterfylling av granulat Har hatt møte med alternativ leverandør. Venter på tilbud. Sjekker med Syntec om endringer av tilbudet. Ny postadresse 1479 Kurland Oddrun sjekker om vi får beholde postboksnummer på Løvenstad. 58/10 Resultatkrav utleie Parken 2010/2011 Oddrun Styret vedtok i sak følgende i 49/10.1: Mål: Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. Budsjett: Utleie Kurlandsparken eksternt + kr ,- Utleie Kurlandsparken internt + kr ,- Utleie klubbhus + kr 5000,- Strategi og tiltak: Styret oppnevner Finn Heggelund som banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg Kurlandsparken Banetider. Utleiemarkedet er strammere denne sesongen, enn hva klubben har opplevd de foregående årene med vinterutleie. Budsjettmålene er satt basert på aktuell forespørsel om leie og noe erfaringstall. Det positive med redusert etterspørsel etter leietid, er at mer av kjernetiden mandag torsdag kl , kan disponeres til interne lag. Styret legger til grunn at det vil bli opplevd som en klar kvalitetsforbedring. I vinterhalvåret blir kunstgressbanen tilbudt eksterne lag, primært i tider som er etterspurt (kl man fre), for å dekke hoveddelen av kostnadene for vintervedlikehold og oppvarming av bane. Egne lag i barne/ungdoms-fotballen tildeles normalt treningstid utenom denne tiden og i gymsal på Kurland skole. Junior/Seniorlag tildeles normalt Side 2 av 7

3 treningstid etter kl og må påregne en økt med start kl Egne lag kan leie ekstra økt på Parken vintertid. Ekstra økt som legges i utleietid man -fre betales med 1/2 timepris av ekstern utleiepris. Timepriser for baneleie beholdes uendret. Eksterne lag betaler normalt 90 % av leiepris som forskudd, resten så snart leieperiode er avsluttet. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april. Banekoordinator gis fullmakt til å signere avtaler, avgjøre reklamasjoner og lempe på kravet om forskuddsbetaling. I sak 49/10.2 vedtok styret følgende: Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubbens baner (Kurlandsparken, Torshov og TIF-løkka) er kommunale anlegg og skal holdes i forsvarlig stand for gjennomføring av kamper og trening. Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårsbane. I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen. Strategi/tiltak: Alle lag skal ha en treningsøkt gratis på enten Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt pr. lag. Banestørrelse bestemmes ut i fra antall spillere og aldersgruppe. Alle økter før kl og etter kl er gratis for KFK-lag mandag fredag og i helger. Før øvrige økter i kjernetiden for ekstern utleie (mandag torsdag kl ) betaler lag fra KFK 50 % av markedspris. Ved forspørsel om ekstern leie de tre siste helgene i mars viker interne lag plassen. Anleggskoordinator har utarbeidet et oppsett for disponering av Kurlandsparken vintersesongen 2010/2011 basert på styrets inntektskrav på kr ,- og et alternativt på kr ,-. Oppsettet viser at det kan bli vanskelig å innplassere alle KFK-lag på akseptable tider med inntekstkrav Side 3 av 7

4 på kr ,-. 59/10 Hjertestarter Oppsettet til anleggskoordinator baserer seg på 1 økt gratis og deretter 50 % av markedspris mandag torsdag i kjernetiden mellom kl gratis før og etter kjernetid, samt fredag - søndag for interne lag. Med denne modellen vil han ikke nå inntektskravet på internleie. Dette forutsetter at de KFK lag som hevder å ikke kunne trene på kl økt (typisk kvinner senior og junior), kun skal betale halv pris for andre økt i kjernetid mandag torsdag. En alternativ tolking av styrets vedtak er at KFK lag som settes opp kl økt og som velger å bytte ut denne ved å kjøpe seg inn i kjernetid, må betale ordinær ekstern leiepris. Meget få KFK lag ønsker å trene kl på kvelden. For å få opp kabal, samt nå ønsket inntjening på ekstern utleie, er KFK nødt å tildele veteran, senior og junior en kl økt pr uke. Lagene tildeles treningstid i forhold til alder. De yngst først og de eldste sist. Styret bør enten redusere samlet inntektskrav til kr ,- eller kreve ordinær ekstern utleiepris for KFK lag som vil kjøpe seg inn i kjernetiden fra en kl økt. Styret reduserer inntektskravet til kr ,-. Budsjett: Utleie Kurlandsparken eksternt + kr ,- Utleie Kurlandsparken internt + kr ,- Utleie klubbhus + kr 5000,- KFK-lag som ønsker å bytte ut tildelt andre/tredje-økt med økt i kjernetid, betaler ordinær ekstern markedsleie. 2. og 3. økter som tildeles lag i KFK i kjernetiden av anleggskoordinator, skal fortsatt belastes med 50% av ekstern utleiepris. Styret har mottatt følgende henvendelse fra lagledelsen på G98: Vi er noen foreldre på G98 som har snakket om at det Side 4 av 7

5 skulle vært fint med god kunnskap rundt HLR i klubben. Mange har sikkert vært gjennom diverse kurs i regi av arbeidsgiver o.a., men vi kunne ønske at dette også ble satt på dagsorden i KFK. Selv om vi stadig ser oppslag i pressen at hjertestans skjer andre steder i forbindesle med fotballaktiviteter, senest i dag: divisjonen/ajax/ /, er selvfølgelig hjertestans noe som også kan skje på Kurland. Vi ønsker derfor å komme i dialog med styret - før det skjer noe hos oss - om hvordan klubben med bidrag fra kompetente instruktører, kunne bidra til å heve kompetansen hos støtteapparatene og hos spillerne på dette området. Vi vil også å spille inn et forslag om å gå til innkjøp av hjertestarter (defibrillator), eventuelt søke om tildeling av eller støtte til hjertestarter fra fotballforbundet hvis det finnes noen ordning for dette. Bakgrunn: Hjerte-lunge-redning (HLR) er en førstehjelpsmetode for å holde et minimum av en persons blodsirkulasjon i gang til mer avansert behandling kan finne sted. Denne metoden blir brukt når en skal gripe inn ved livløshet. Plutselig hjertestans rammer rundt mennesker hvert år i Europa og er derfor er en viktig årsak til plutselig død. For hvert minutt som går uten at HLR startes, faller sjansen til å overleve med 7 10 %. Raskt igangsatt og godt utført HLR kan doble eller tredoble overlevelsen. God HLR vil øke sjansen for at sjokk fra en defibrillator vil kunne gi en pulsgivende hjerterytme. Vi går mot et underskudd på kr ,- mot budsjett på kr ,- i overskudd i Min holdning er derfor at styret ikke har myndighet til å investere i hjertestarter på dette budsjettåret. Nytt budsjettår starter Årsmøte avholdes Side 5 av 7

6 Får du med 2/3 av de foresatte på G88 på årsmøtet vil dere trolig ha flertall uansett hva innstillingen til styret skulle være. Vi får til stadighet tilbud om kjøp av hjertestarter. Mener å huske at prisen ligger på om lag kr ,-. I tillegg kommer relativt dyre eksterne kurs i bruken av utstyret. Vi bør se på mulighet for å kjøpe av firma som kan arrangere et rimelig internt kurs for minst en person per lag/treningsgruppe. 60/10 Markedsplan Wenche Salgs- og markedsaktiviteter Markedsplan. Wenche presenterer utkast. Utkastet godkjennes. Det jobbes videre med dokumentet. Sentrale prinsipper innarbeides i Virksomhetsplanen for /10 Budsjettkonferanse 2010 Fordele oppgaver årsmelding 2010 og virksomhetsplan 2011 i forkant av budsjettseminaret på Budor. Vennligst skriv deres bidrag til: 1. Årsmelding 2010 (kap. 3 av årsmøtedokumentene) - Måloppnåelse beskrives i forhold til Virksomhetsplan 2010 (se vedlegg kap 5.2) - Føl dere fri i forhold til teksten fra Styrk og sett inn etter eget hode. 2. Virksomhetsplan for 2011 (se vedlegg kap 5.2) Husk å få med budsjettall, både inntekter og utgifter knyttet til deres ansvarsområde. Ved å hente tall fra Virksomhetsplanen skal vi teorien ha et nesten komplett utkast til budsjett. Ansvarsfordelingen ift hvem som skriver hva finner dere i dokumentet. Send til senest søndag 10 okt. Jeg setter sammen til utkast og tar med på mandag. Side 6 av 7

7 Nina skal i tillegg produsere regnskap. Hun kan bestille noter til regnskapet fra dere. Vi setter opp budsjettforslaget basert på Virksomhetsplanen på søndag. Vi salderer med kontingent. Stig tar med seg budsjettmodellen sin og framskriver de faste utgiftene / inntektene med pris og kostnadsvekst. Oddrun har meldt forfall. 62/10 Eventuelt Ingen saker Alle Aktuelle saker til neste møte på Budor: Årsmelding og virksomhetsplan Fordeling styrehonorar Presentasjonsfolder KFK Andre saker som ønskes behandlet sendes Klaus senest en uke før møtet. Kommende møter Tirsdag 12. oktober Klubbhuset - Ledermøte 3/10 Tirsdag 09. november Oddrun - Styremøte Fredag 19. november Klaus - Styrets julebord Torsdag 25. november18.30 Årsmøte - Klubbhuset Referent Klaus Wike Side 7 av 7

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013

Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Trener/lagleder samling 22 oktober 2013 Lagenheter representert : Senior Damer, G2006, G2003-2, Herrer 7 er, G2005, G2000/G2001, Oldboys, Mikro. Hovedstyret også tilstede. 1. Teamene og seriespill Hvert

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING SAKSLISTE. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 5. juni 2008 Tid: Klokken 18:30 Sted: Kantina på Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL

SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL SLIK GJØR SVERRESBORG FOTBALLL Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur for sverresborg if...4 2 Organisasjonsstruktur i sverresborg fotball...5 3 Sportslig utvalg...6 3.1 retningslinjer for su...6

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer