Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml."

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én ampulle med 20 ml inneholder 100 mg propofol. Hjelpestoffer: 1 ml emulsjon inneholder: Soyaolje, renset 50 mg Natrium 0,03 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon Hvit, melkeaktig olje-i-vann emulsjon 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Propofol-Lipuro 5 mg/ml er et korttidsvirkende intravenøst generelt anestetikum indisert til: innledning av generell anestesi innledning av sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer hos voksne og barn >1 måned kun til voksne: sedasjon av kort varighet i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, separat eller i kombinasjon med lokal eller regional anestesi 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Generelle instruksjoner Propofol-Lipuro 5 mg/ml skal kun gis på sykehus eller av spesialister i anestesiologi ved adekvat utstyrte avdelinger eller til pasienter ved intensivavdeling. Blodsirkulasjon og åndedrettsfunksjon skal overvåkes kontinuerlig (f.eks. EKG, pulsoksimeter), og utstyr for opprettholdelse av frie luftveier og kunstig ventilasjon og annet utstyr for gjenopplivning skal alltid være tilgjengelig. Ved sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer bør Propofol-Lipuro 5 mg/ml ikke administreres av den samme personen som utfører det diagnostiske eller kirurgiske inngrepet. Propofol-Lipuro 5 mg/ml er beregnet til bruk hos barn, ungdom og voksne, spesielt hos smertesensitive personer fordi injeksjonen gir mindre smerte sammenlignet med høyere styrker. Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Anbefalt dosering og behandlingsvarighet Propofol-Lipuro 5 mg/ml gis intravenøst. Dosen tilpasses individuelt etter pasientens respons. 2

3 Generell anestesi hos voksne Innledning av anestesi: Ved innledning av anestesi skal Propofol-Lipuro 5 mg/ml titreres (20 40 mg propofol/10 sekunder) mot pasientens respons til kliniske tegn på anestesi observeres. De fleste voksne pasienter under 55 år gis vanligvis 1,5 2,5 mg propofol/kg kroppsvekt. Gjentatte bolusinjeksjoner kan gis ut fra klinisk behov. Dosen bør reduseres hos pasienter som er eldre enn 55 år og pasienter i ASA-grad 3 og 4, spesielt ved nedsatt hjertefunksjon, og i disse tilfellene kan totaldosen av propofol reduseres til minimum 1 mg/kg kroppsvekt. Hos disse pasientene bør tilførselen skje langsommere (ca. 4 ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml, tilsvarende 20 mg propofol hvert 10. sekund). Generell anestesi hos barn > 1 måned Innledning av anestesi: Ved innledning av anestesi skal Propofol-Lipuro 5 mg/ml titreres langsomt ut fra pasientens respons til kliniske tegn på anestesi observeres. Dosen justeres i henhold til alder og/eller kroppsvekt. De fleste barn over 8 år trenger ca. 2,5 mg propofol/kg kroppsvekt til innledning av anestesi. Yngre barn, særlig i alderen 1 måned til 3 år, kan trenge høyere doser (2,5 4 mg propofol/kg kroppsvekt). Propofol-Lipuro 5 mg/ml er kontraindisert for vedlikehold av anestesi (se også pkt. 4.3). Lavere doser anbefales til pasienter i ASA-grad 3 og 4 (se også pkt. 4.4). Sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer hos voksne Ved sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer bør dose og administreringshastighet justeres i henhold til klinisk respons. De fleste pasienter trenger 0,5 1 mg propofol/kg kroppsvekt gitt i løpet av 1 5 minutter for at sedasjon skal inntreffe. Sedasjonen vedlikeholdes ved titrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml til ønsket sedasjonsdybde, f.eks. ved bruk av sprøytepumpe. De fleste pasienter trenger 1,5 4,5 mg propofol/kg kroppsvekt/time. Ytterligere boli på mg propofol (2 4 ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml) kan gis dersom det er nødvendig med en rask økning i sedasjonsdybde. Hos pasienter eldre enn 55 år og pasienter i ASA-grad 3 eller 4 kan lavere doser av Propofol-Lipuro 5 mg/ml og lavere administreringshastighet være nødvendig. Innledning av sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer hos barn >1 måned Doser og infusjonshastigheter skal justeres i henhold til ønsket sedasjonsdybde og klinisk respons. De fleste pediatriske pasienter trenger 1 2 mg propofol/kg kroppsvekt for at sedasjon skal inntreffe. Pasienter i ASA-grad 3 eller 4 kan ha behov for lavere doser. Administreringsmåte og behandlingsvarighet Administreringsmåte Propofol-Lipuro 5 mg/ml administreres intravenøst enten ufortynnet ved injeksjon eller ved kontinuerlig infusjon etter fortynning med glukoseoppløsning 50 mg/ml, natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Beholderen skal omrystes før bruk. 3

4 Ampullehalsen skal rengjøres med alkohol før bruk. Åpnede pakninger kastes etter bruk. Propofol-Lipuro 5 mg/ml inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler, noe som kan fremme vekst av mikroorganismer. Propofol-Lipuro 5 mg/ml skal derfor trekkes opp aseptisk i en steril sprøyte umiddelbart etter at ampullen er åpnet. Administreringen påbegynnes umiddelbart. Aseptiske betingelser må opprettholdes for både Propofol-Lipuro 5 mg/ml og administreringsutstyret under hele administreringsperioden. Innholdet i én ampulle med Propofol-Lipuro 5 mg/ml og sprøyter med Propofol-Lipuro 5 mg/ml er til engangsbruk til én pasient. Dersom det skal benyttes infusjonssett med filtre, må disse være lipidpermeable. Administrering av ufortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml Ved kontinuerlig administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml bør det alltid benyttes egnede apparater for å kontrollere infusjonshastigheten, f.eks. sprøytepumpe. Etter avsluttet infusjon må eventuelle restmengder av Propofol-Lipuro 5 mg/ml kastes. Administrering av fortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml Ved infusjon av fortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml skal det alltid benyttes byrette, dråpeteller, sprøytepumpe eller volumetrisk infusjonspumpe for å kontrollere infusjonshastigheten og for å unngå risikoen for utilsiktet ukontrollert infusjon av store volum fortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Maksimal fortynning må ikke være mer enn 1 del Propofol-Lipuro 5 mg/ml og 4 deler glukoseoppløsning 50 mg/ml eller natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (minimumskonsentrasjon 1 mg propofol/ml). For passende fortynningsmidler, se pkt Smerte ved første injeksjon kan reduseres ved å tilsette lidokain til Propofol-Lipuro 5 mg/ml: 1 del lidokain injeksjonsvæske 10 mg/ml uten konserveringsmidler kan tilsettes til 40 deler Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Vedrørende spesiell risiko forbundet med lidokain, se pkt. 4.4 og 4.8. Før administrering av de muskelrelakserende midlene atrakurium eller mivakurium via samme infusjonslinje som Propofol-Lipuro 5 mg/ml, bør infusjonslinjen skylles grundig. Varighet av behandlingen Propofol-Lipuro 5 mg/ml kan administreres i maksimalt 1 time. 4.3 Kontraindikasjoner Propofol-Lipuro 5 mg/ml skal ikke gis til pasienter som er overfølsomme overfor propofol, soya, peanøtter eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene i emulsjonen. til vedlikehold av generell anestesi. til vedlikehold av sedasjon i forbindelse med diagnostiske og kirurgiske prosedyrer hos barn. til sedasjon ved intensivbehandling. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Ved gjentatte boli til innledning av anestesi bør maksimal fettilførsel ikke overskride 150 mg fett/kg kroppsvekt/time, tilsvarende 1,5 ml/kg kroppsvekt/time av Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Ved administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml til pasienter med nedsatt hjerte-, lunge-, nyre- eller leverfunksjon, samt til hypovolemiske, svekkede eller epileptiske pasienter bør forsiktighet utvises og administreringshastigheten reduseres (se pkt. 4.2). Clearance av propofol er avhenging av blodstrøm, 4

5 og samtidig administrering av legemidler som reduserer minuttvolumet vil også redusere clearance av propofol. Hvis mulig skal hypovolemi, hjerteinsuffisiens, sirkulasjonssvikt eller nedsatt lungefunksjon kompenseres før administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Før anestesi hos pasienter med epilepsi skal det kontrolleres om pasienten har fått antiepileptisk behandling. Selv om flere studier har vist effekt ved behandling av status epilepticus kan administrering av propofol til epileptiske pasienter også øke risikoen for krampeanfall. Propofol-Lipuro 5 mg/ml bør administreres med forsiktighet ved sedasjon eller anestesi hos pasienter som gjennomgår inngrep der spontane bevegelser er spesielt uønskede, f.eks. øyeoperasjoner. Propofol-Lipuro 5 mg/ml anbefales ikke i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi. Til pasienter med kraftig nedsatt hjertefunksjon bør Propofol-Lipuro 5 mg/ml gis med stor forsiktighet og under nøye overvåkning. Propofol-Lipuro 5 mg/ml har ingen vagolytisk aktivitet, og risikoen for relativ vagotoni kan derfor øke. Intravenøs administrering av et antikolinergikum før innledning av anestesi bør overveies, spesielt i situasjoner der høy vagal tonus er sannsynlig eller når Propofol-Lipuro 5 mg/ml brukes sammen med andre preparater som kan gi bradykardi. Bruk av Propofol-Lipuro 5 mg/ml anbefales ikke til nyfødte ettersom denne pasientgruppen ikke er tilstrekkelig undersøkt. Farmakokinetiske data (se pkt. 5.2) indikerer at clearance er betraktelig redusert hos nyfødte og varierer svært mye mellom individene. Relativ overdosering kan skje dersom det brukes doser som er anbefalt til eldre barn, og dette kan føre til alvorlig kardiovaskulær depresjon. Selv om årsaksammenheng ikke er fastlagt, har det vært rapportert alvorlige bivirkninger (inkludert dødsfall) ved (basal)sedasjon av pasienter under 16 år ved ikke godkjent bruk. Disse bivirkningene omfattet spesielt metabolsk acidose, hyperlipidemi, rabdomyolyse og/eller hjertesvikt. Bivirkningene ble hyppigst observert hos barn med luftveisinfeksjoner som fikk høyere doser enn de som var anbefalt for sedasjon ved intensivbehandling av voksne. Tilsvarende er det rapportert svært sjeldne tilfeller av metabolsk acidose, rabdomyolyse, hyperkalemi og/eller raskt fremskridende hjertesvikt (i noen tilfeller med dødsfall) hos voksne som ble behandlet i mer enn 58 timer med doser over 5 mg/kg kroppsvekt/time. Dette overskrider maksimaldosen på 4 mg/kg kroppsvekt/time som er anbefalt for sedasjon ved intensivbehandling. De aktuelle pasientene var i hovedsak (men ikke bare) pasienter med alvorlige hodeskader med forhøyet intrakranielt trykk (ICP). Hjertesvikt ved slike tilstander responderte vanligvis ikke på inotrop støttebehandling. Behandlende lege bør, hvis mulig, ikke overstige dosen på 4 mg/kg kroppsvekt/time. Selv om disse bivirkningene hittil kun er observert ved langtidsbruk av propofol, bør forskrivende lege være oppmerksom på disse effektene og vurdere seponering av propofol og bytte til et alternativt anestetikum ved første tegn på slike symptomer. Pasienter med forhøyet intrakranielt trykk bør få adekvat behandling for å opprettholde det cerebrale perfusjonstrykket under disse endringene i behandlingen. Forsiktighet bør utvises ved forstyrrelser i fettmetabolismen eller ved sykdommer som krever spesiell restriktiv bruk av fettemulsjoner. Dersom pasienten får parenteral ernæring må det tas hensyn til fettinnholdet i Propofol-Lipuro 5 mg/ml: 1 ml Propofol-Lipuro 5 mg/ml inneholder 0,1 g fett. På grunn av den høyere dosen som vanligvis brukes til pasienter med kraftig overvekt skal det tas hensyn til den økte risikoen for hemodynamiske bivirkninger. Spesiell forsiktighet bør utvises ved administrering til pasienter med høyt intrakranielt trykk og lavt arterielt trykk, da det er risiko for betydelig reduksjon i det cerebrale perfusjonstrykket. 5

6 Fortynninger med lidokainoppløsning må ikke administreres til pasienter med arvelig akutt porfyri. I enkelte tilfeller kan det forekomme faser med postoperativ bevisstløshet som kan følges av økt muskeltonus. Forekomst av slike tilfeller er ikke relatert til om pasienten er våken eller ikke. Selv om bevisstheten kommer spontant tilbake, bør bevisstløse pasienter overvåkes nøye. Før utskrivning skal det bekreftes at pasienten er fullstendig restituert etter generell anestesi. Ved hjemreise etter utskrivning skal pasienten ledsages av noen og informeres om ikke å drikke alkohol. Ved bruk til ammende kvinner, se pkt Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per 20 ml, dvs. så godt som natriumfritt. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Propofol-Lipuro 5 mg/ml kan brukes i kombinasjon med andre anestetika (premedikasjon, inhalasjonsanestetika, analgetika, muskelrelakserende midler, lokalanestetika). Hittil har ingen alvorlige interaksjoner med slike legemidler vært rapportert. Noen av disse sentraltvirkende legemidlene kan utvise en depressiv effekt på blodsirkulasjonen og åndedrettsfunksjonen og kan derfor gi forsterkede effekter når de gis sammen med Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Det er rapportert at samtidig bruk av benzodiazepiner, parasympatolytika eller inhalasjonsanestetika har forlenget anestesien og nedsatt respirasjonsfrekvensen. Ved kompletterende premedikasjon med opioider kan forekomsten og varigheten av apné øke. Bradykardi og hjertestans kan oppstå etter behandling med suksametonium eller neostigmin. Det bør tas hensyn til at samtidig bruk av propofol og legemidler for premedikasjon, inhalasjonsmidler eller analgetika kan forsterke anestesien og kardiovaskulære bivirkninger. Samtidig bruk av midler som hemmer sentralnervesystemet, f.eks. alkohol, generelle anestetika, narkotiske analgetika, vil forsterke de sedative effektene. Etter administrering av fentanyl kan blodkonsentrasjonen av propofol øke midlertidig, med en økt forekomst av apné. Leukoencefalopati har vært rapportert ved administrering av lipidemulsjoner slik som propofol til pasienter som får ciklosporin. Ved bruk som tillegg til regional anestesi kan det være nødvendig å redusere dosen av Propofol- Lipuro 5 mg/ml. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Sikkerhet av propofol under graviditet er ikke klarlagt. Propofol bør derfor ikke brukes av gravide kvinner hvis ikke strengt nødvendig. Propofol krysser placenta og kan føre til neonatal depresjon (se også pkt. 5.3). Høye doser (over 2,5 mg/kg kroppsvekt til innledning) bør unngås. Studier med ammende kvinner viser at propofol skilles ut i melken i små mengder. Mødre bør derfor slutte å amme og i tillegg kaste melken de neste 24 timene etter administrering av propofol. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Propofol-Lipuro 5 mg/ml har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 6

7 Etter administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml bør oppvåknet pasient overvåkes lenge nok til å sikre tilfredsstillende restitusjon. Pasienter bør frarådes å kjøre bil, betjene maskiner og arbeide under potensielt farlige forhold. 4.8 Bivirkninger De mest vanlige bivirkningene som er observert for propofol er hypotensjon og respirasjonsdepresjon. Disse bivirkningene avhenger av dosen propofol som er administrert, men også av type premedikasjon og annen samtidig medikasjon. Følgende spesifikke bivirkninger er observert: Forstyrrelser i immunsystemet Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi) som kan omfatte Quinckes ødem, bronkospasme, erytem og hypotensjon. Psykiatriske lidelser Eufori og seksuell disinhibering i restitusjonsperioden. Nevrologiske sykdommer Vanlige ( 1/100 til <1/10): Spontane bevegelser og myokloni oppstår ofte under innledning av anestesi. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Dystoni og andre ufrivillige bevegelsesforstyrrelser. Hodepine, vertigo, skjelvinger og kuldefølelse i restitusjonsperioden. Epilepsilignende kramper inkludert opistotonus. Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Forsinkede epilepsilignende anfall, der forsinkelsen kan være noen få timer til flere dager. Hos epilepsipasienter er det sett kramper etter administrering av propofol (isolerte tilfeller). Tilfeller av postoperativ bevisstløshet, se pkt Hjertesykdommer, karsykdommer Vanlige ( 1/100 til <1/10): Mild til moderat hypotensjon. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Kraftig hypotensjon hvor det kan være behov for administrering av intravenøs væske, om nødvendig en vasokonstriktor og redusert administreringshastighet av Propofol-Lipuro 5 mg/ml. Risikoen for et alvorlig blodtrykksfall hos pasienter med nedsatt blodgjennomstrømning i hjerte og hjerne eller hos pasienter med hypovolemi, bør tas i betraktning. Hjertearytmier i restitusjonsperioden. Bradykardi under generell anestesi, i noen tilfeller med økende alvorlighetsgrad (til asystole). Intravenøs administrering av et antikolinergikum før innledning bør overveies (se også pkt. 4.4). Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Vanlige ( 1/100 til <1/10): Under innledning av anestesi: Hyperventilering, forbigående apné, hoste. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Hoste under vedlikehold av anestesi. 7

8 Hoste i restitusjonsperioden. Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Lungeødem etter administrering av propofol (isolerte tilfeller). Gastrointestinale sykdommer Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hikke under innledning av anestesi. Kvalme eller oppkast i restitusjonsperioden. Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Pankreatitt har oppstått etter administrering av propofol. Årsakssammenhengen er imidlertid ikke fastlagt. Sykdommer i nyre og urinveier Tilfeller av misfarging av urin etter langvarig administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml). Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hetetokter under innledning av anestesi. Tilfeller av postoperativ feber. Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Propofol infusjonssyndrom: Det er rapportert isolerte tilfeller av alvorlige bivirkninger som er sammensatt av følgende symptomer: rabdomyolyse, metabolsk acidose, hyperkalemi og hjertesvikt, noen ganger med dødelig utfall. Disse bivirkningene er observert ved intensivbehandling med doser over 4 mg/kg/time. For ytterligere detaljer, se pkt Svært vanlige ( 1/10): Lokal smerte som oppstår under første injeksjon. Profylakse eller behandling, se nedenfor. Trombose og flebitt. Svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Alvorlige vevsreaksjoner etter utilsiktet ekstravaskulær administrering (isolerte tilfeller). Den lokale smerten som kan oppstå under første injeksjon med Propofol-Lipuro 5 mg/ml kan minimaliseres ved å administrere lidokain samtidig (se også pkt. 4.2 Administreringsmåte, avsnittet Infusjon av fortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml ) og ved injeksjon eller infusjon i større vener i underarmen og i antecubital fossa. Ved samtidig administrering av lidokain kan følgende bivirkninger oppstå: ørhet, oppkast, døsighet, kramper, bradykardi, hjertearytmier og sjokk. 4.9 Overdosering Utilsiktet overdosering vil sannsynligvis føre til hemming av hjerte- og lungefunksjon. Respirasjonshemming behandles med kunstig ventilasjon. Ved kardiovaskulær hemming kan det være nødvendig å senke pasientens hode og gi plasmaekspandere og pressorsubstanser. 8

9 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Diverse generelle anestetika, ATC-kode: N01A X10 Etter intravenøs injeksjon av Propofol-Lipuro 5 mg/ml inntrer hypnotisk effekt raskt. Avhengig av injeksjonshastigheten inntrer anestesi etter sekunder. Etter en bolusinjeksjon er virkningen kortvarig på grunn av den raske metaboliseringen og utskillelsen (4 6 minutter). Det er ikke observert klinisk relevant akkumulering av propofol etter gjentatte bolusinjeksjoner i henhold til anbefalt doseringsplan. Pasienten kommer raskt til bevissthet. Ved innledning av anestesi kan bradykardi og hypotensjon av og til oppstå, trolig pga. mangel på vagolytisk aktivitet. Sirkulasjonen normaliseres vanligvis ved vedlikehold av anestesien. Rasjonale for utviklingen av Propofol-Lipuro 5 mg/ml var reduksjon av smerte på injeksjonsstedet. Dette ble tydelig vist i en klinisk studie hos barn. Reduksjon av smerte er ikke undersøkt i kliniske studier hos voksne og er kun ekstrapolert fra data hos barn. Emulsjonsformulering av propofol med blanding av medium- og langkjedete triglyserider fører til lavere konsentrasjon av fritt propofol i vannfasen sammenlignet med emulsjoner med kun langkjedete triglyserider. Denne forskjellen kan forklare den reduserte hyppigheten og intensiteten av smerte som ses med formuleringer av Propofol-Lipuro i sammenlignende kliniske studier, spesielt med Propofol- Lipuro 5 mg/ml på grunn av den svært lave konsentrasjonen av fritt propofol. Pediatrisk populasjon Begrensede studier på varigheten av propofolbasert anestesi hos barn indikerer at sikkerhet og effekt er uforandret ved varighet på opptil 4 timer. Publiserte resultater fra bruk hos barn viser at bruk ved langvarige prosedyrer ikke har gitt endringer i sikkerhet og effekt. 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Etter intravenøs administrering av propofol bindes ca. 98 % til plasmaproteiner. Etter en intravenøs bolusinjeksjon faller blodkonsentrasjonen raskt på grunn av rask fordeling til ulike compartments (alfafasen). Halveringstid i distribusjonsfasen er beregnet til 2 4 minutter. I eliminasjonsfasen faller blodkonsentrasjonen langsommere. Halveringstiden i betafasen er minutter. Deretter følger en tredje fase som representerer redistribusjon av propofol fra dårlig perfundert vev. Clearance er høyere hos barn enn hos voksne. Det sentrale distribusjonsvolumet er 0,2 0,79 liter/kg kroppsvekt, og distribusjonsvolumet ved steady-state er 1,8 5,3 liter/kg kroppsvekt. Propofol fjernes raskt fra kroppen (total clearance ca. 2 liter/minutt). Clearance skjer ved metabolisme, hovedsakelig i lever, der den er avhengig av blodstrøm, til glukuronider av propofol og glukuronider og sulfatkonjugater av tilsvarende kinol. Alle metabolittene er inaktive. Ca. 88 % av den administrerte dosen utskilles i form av metabolitter i urinen. Kun 0,3 % utskilles uforandret i urin. Pediatrisk populasjon Etter en intravenøs enkeltdose på 3 mg/kg økte propofolclearance/kg kroppsvekt med alder på følgende måte: Median clearance var betraktelig lavere hos nyfødte <1 måned (n=25) (20 9

10 ml/minutt/kg) sammenlignet med eldre barn (n=36, i alderen 4 måneder 7 år). I tillegg var det store interindividuelle forskjeller hos nyfødte (i området 3,7 78 ml/minutt/kg). På grunn av disse begrensede data som indikerer store variasjoner kan det ikke gis doseringsanbefalinger for denne aldersgruppen. Median propofolclearance hos eldre barn etter en enkelt bolusdose på 3 mg/kg var 37,5 ml/minutt/kg (4 24 måneder) (n=8), 38,7 ml/minutt/kg (11 43 måneder) (n=6), 48 ml/minutt/kg (1 3 år) (n=12), 28,2 ml/minutt/kg (4 7 år) (n=10), sammenlignet med 23,6 ml/minutt/kg hos voksne (n=6). 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier av toksisitet ved gjentatt dosering og gentoksisitet. Studier av karsinogenitet er ikke gjennomført. Studier av reproduksjonstoksisitet har kun ved høye doser vist effekter relatert til propofols farmakodynamiske egenskaper. Det er ikke sett teratogene effekter. Ved studier av lokaltoleranse etter intramuskulær injeksjon oppsto det vevsskade ved injeksjonsstedet. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Soyaolje, renset Triglyserider av middels kjedelengde Glyserol Egglecitin Natriumoleat Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt Holdbarhet 2 år Etter anbrudd: Skal anvendes umiddelbart. Etter fortynning i henhold til retningslinjene: Administrering av fortynninger må starte umiddelbart etter tillaging. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Skal ikke fryses. Oppbevar ampullene i ytterkartongen for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) Legemidlet leveres i glassampuller med 20 ml. Glassampullene er av fargeløst glass (type I) iht. Ph. Eur. 10

11 Pakningsstørrelser: Glassampuller: 5 x 20 ml 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Glassampullene skal omrystes før bruk. Kun til engangsbruk. Etter avsluttet administrering skal eventuelt restinnhold kastes. Preparatet skal ikke brukes dersom emulsjonen skiller seg i to faser etter omrysting. Propofol-Lipuro 5 mg/ml skal kun blandes med følgende preparater: glukoseoppløsning 50 mg/ml, natriumkloridoppløsning 9 mg/ml og lidokain injeksjonsvæske 10 mg/ml uten konserveringsmidler (se pkt. 4.2, avsnittet Infusjon av fortynnet Propofol-Lipuro 5 mg/ml ). Samtidig administrering av Propofol-Lipuro 5 mg/ml og glukoseoppløsning 50 mg/ml eller natriumkloridoppløsning 9 mg/ml via en Y-kobling nær injeksjonsstedet er mulig. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße Melsungen, Tyskland Postadresse: Melsungen Tlf: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/ MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE OPPDATERINGSDATO

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Klonazepam 0,5 mg og 2 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Rivotril 0,5 mg tabletter Rivotril 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Klonazepam 0,5 mg og 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 250 µg romiplostim. Etter

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm.

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Alopam 10 mg tabletter Alopam 15 mg tabletter Alopam 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Oksazepam hhv. 10 mg, 15 mg eller 25 mg For

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale.

En endosebeholder inneholder 0,25 mg resp. 0,5 mg ipratropiumbromid. Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale. 1. LEGEMIDLETS NAVN Atrovent 0,125 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,25 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning Atrovent 0,5 mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer