Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet"

Transkript

1 Leif Anders Stuevold Hpr.id: T: M: e-post: Oppsummering og anbefalinger fra arbeidsgruppe: Mottatt 6.mars 2013 Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet Oppdraget: Fra Midtre Gauldal kommune foreligger det initiativ til bli med i det samarbeidet om interkommunal legevaktsordning som kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim i dag driver. Administrativt utvalg/styringsgruppen for Trondheimsområdet har satt ned en arbeidsgruppe for vurdering av betydningen av en slik sammenslåing av legevaktsdistriktene med hensyn på risiko og sårbarhet for legevakttjenesten i kommunene. Bakgrunn: Ordning med interkommunalt samarbeid om legevakt for kommunene Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim ble etablert i Legevaktsamarbeidet skjer med Trondheim kommune som vertskommune, virksomhetseier og driftsansvarlig for den interkommunale legevakten. Styringsgruppen for Trondheimsområdet er administrativt utvalg for legevakttjenesten. Samarbeidet reguleres i samarbeidsavtale mellom de involverte kommunene. Som den eneste av kommunene i Trondheimsområdet, har Midtre Gauldal stått utenfor legevaktsamarbeidet, og driver egen legevaktsordning. I mai 2012 søkte Midtre Gauldal kommune om å bli med i den interkommunale legevakten. Henvendelsen fra Midtre Gauldal ble da utredet av en arbeidsgruppe i Trondheim kommune, som ga tilrådning til Administrativt utvalg for legevakten; behandlet i utvalgets møte 22.juni Tilrådingen var at Midtre Gauldal kommune kunne innlemmes i den interkommunale legevakten under forutsetning av at Midtre Gauldal etablerte en egen bakvaktsordning for ivaretakelse av behov for utrykning av lege til pasienter i egen kommune. Midtre Gauldal kommune fant en slik løsning lite hensiktsmessigfor sin nytte av å inngå i det interkommunale samarbeidet, framfor å fortsette med full egen legevaktsordning. Kommunen ba om dialog med Trondheim kommune og møte ble avholdt Midtre Gauldal ba også om råd/uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i saken. Fylkesmannens uttalelse forelå På bakgrunn av dialogmøtet tok Administrativt utvalg initiativ til en ny risiko- og sårbarhetsgjennomgang av en interkommunal legevakt med alle fem kommunene i Trondheimsområdet som deltakere. Arbeidsgruppen som avgir dette dokument ble nedsatt for formålet. Arbeidsgruppen: Medlemmer: Kommuneoverlege Erik Takyi, Midtre Gauldal Kommuneoverlege Lene Stene Salberg, Trondheim Kommuneoverlege Leif Anders Stuevold, Melhus Enhetsleder DavidMcDonagh, Legevakt for Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim Rådgiver Klara Borgen, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune I tillegg har enhetsleder ved Enhet for service og internkontroll i Trondheim kommune, Tor Erling Evjen, fastlege i Midtre Gauldal, Knut Arne Solberg, og helsefaglig rådgiver i Midtre Gauldal kommune, Målfrid Bogen, møtt i arbeidsgruppen for å bidra med saksopplysninger og prosesskompetanse. Møter: : Deltagere Erik Takyi, Målfrid Bogen, Knut Arne Solberg, Leif Anders Stuevold, Lene Stene Salberg, Klara Borgen, Tor Erling Evjen

2 : Deltagere: Erik Takyi, Leif Anders Stuevold, David McDonagh Lene Stene Salberg, Klara Borgen Oppsummering: Møtene er oppsummert av Klara Borgen, Lene Stene Salberg og Leif Anders Stuevold, i løpende samråd med resten av arbeidsgruppen. Vedlegg: 1. Arbeidsdokument: Risiko og sårbarhetsanalyse helse og velferd Trondheim kommune 2. Faktagrunnlag Note: Jf. vedlegg 1 og arbeidsdokument for ROS-analyse: Det er i oppsummeringen gjort en sammenslåing av punkt 1 og 3 da arbeidsgruppen finner at de i prinsippet omhandler samme forhold. I oppsummeringsdokumentet søkes begrepene risiko, sannsynlighet og konsekvens brukt i samsvar med den betydning de har i etablert teori for risiko- og sårbarhetsanalyse, der en beregnet risiko ved et forhold er å forstå som det matematiske produktet av en gitt sannsynlighet for og en mulig (negativ) konsekvens av forholdet. Denne begrepsforståelsen er ikke entydig lagt til grunn i arbeidsdokumentet. Vurderte utfordringer: 1. Forhold av betydning for risiko ved samtidighetskonflikt. Forhold av betydning for legevaktdekningen i Trondheimsområdet ved ambulant utrykning i et utvidet legevaktsdistrikt. Innvirkning på legevaktdriften av to samtidig forekommendebehov for lege på utrykning i ambulant oppdrag. 2. Innvirkning på beredskapen i Midtre Gauldal av å flytte legevakt til Trondheim. Økt tid før lege kan være tilgjengelig for pasienter i Midtre Gauldal 3. Betydning for ambulansedekningen i Trondheimsområdet og Midtre Gauldal 4. Beredskapsrisiko for de andre kommunene ved at Midtre Gauldal inngår i legevaktsarbeidet 1. Forhold av betydning for risiko ved samtidighetskonflikt. Forhold av betydning for legevaktdekningen i Trondheimsområdet ved ambulant utrykning i et utvidet legevaktdistrikt Innvirkning på legevaktdriften av to samtidig forekommende behov for lege på utrykning i ambulant oppdrag Faktiske forhold: I dagens interkommunale legevakt for Malvik. Melhus, Klæbu og Trondheim er maksimal utrykningsavstand fra base 50 km, med aktuell utrykningstid 30 minutter. Maksimal tenkelig utrykningsavstand fra et oppdragssted til et annet er 85 km, med aktuell utrykningstid 60 minutter. Gjennomsnittlig medgått tid for et oppdrag unntatt kjøretiden, er anslagsvis omtrent 1 time. Den øvre reelle tid kanmange ganger være betydelig lengre, avhengig av oppdragets art. Spesielt utrykning til psykisk syke kan ta lang tid, og vil være vanskelig å avslutte brått ved ny utkalling. Man har ikke gode tall på hastegrad og innhold i utrykninger fra dagens interkommunale legevakt. Erfaringer for at samtidighetskonflikter kan bli kritiske med hensyn utrykningsbehov for lege, foreliggerimidlertid ikke somnoen uttrykt eller formidlet problematikk.

3 På grunnlag avdata for legevaktbruk i Midtre Gauldal første halvår 2012, uthentet fra journal i legetjenesten for arbeidsgruppen, kan man forvente behov for utrykning til røde eller gule hendelser i Midtre Gauldal hvert døgn. Beregnet som direkte andel av folketallet kan 45% av utrykningene til Midtre Gauldal forventes å gå til Støren (51 km; 44 minutter fra Trondheim); 30 % kan forventes å gå til Soknedal (63 km; 52 minutter). De resterende 25% av utrykningene kan slik beregnet forventes å gjelde oppdrag i kretsene Budal og Singsås (inntil 80 km; 70 minutter fra Trondheim). Utrykningsfrekvensen brutt ned til de enkelte kretser i Midtre Gauldal på grunnlag av folketallet gir forventning om utrykning til Støren hvert døgn, og til oppdragssteder fjernere enn Støren hvert døgn, hvorav tilsingsås eller Budal hvert døgn. På grunnlag av generell erfaring om sykebesøks varighet, må leges fravær fra basen fravær påregnes å kunne vare i opp til 3, kanskje 4, timer inkludert reisetid ved utrykning til Budal eller Singsås. I den interkommunale legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim utføres det nå i gjennomsnitt 12 ambulerende oppdrag i døgnet. 3 % av disse utføres på natta, hvilket gir en statistisk forekomst av ett ambulerende oppdrag hver hver natt. Det er legevaktens erfaring at pågangen på nattestid med hensyn til alle former for pasientkontakt, generelt er større natt til fredag, lørdag, søndag og mandag. I Midtre Gauldal legevakt forekommer utrykning på natta statistisk hver 20. natt i datagrunnlaget fra første halvår av Arbeidsgruppen har funnet at dethefter en del metodisk usikkerhet ved denne opptellingen fra Midtre Gauldals,for denne konkrete størrelsens del. Gruppen finner det etter skjønnsmessig etterprøving likevel trygt å kunne legge den til grunn. Erfaringen i gruppen taler for at behov for utrykninger til Midtre Gauldal på natt kan antas å oppstå bare med svært beskjeden hyppighet, og at det er sannsynlig at datagrunnlaget overestimerer den reelle forekomst av nattlige utrykninger. Legevakten er i dag organisert med en fast ambulerende lege med egen utrykningsbil og sjåfør. Drøfting: Pasientprioritering og ressursstyring:legevakten er én virksomhet, og prioritering og ressursstyring må uavhengig av organisering, skje ut fra det aktuelle behovet til enhver tid. I en gitt situasjon med behov for flere leger til utrykning, vil det måtte vurderes å benytte en av de stasjonære legene til utrykning med annet transportmiddel enn utrykningsbilen. Eventualiteten nødvendiggjøren konkret vurdering og prioritering basert på hastegraden for de aktuelle utrykningsoppdrag, mot hastegraden til de pasienter som er i legevakten eller forventes inn. Ved at det behandles en stor andel pasienter i grønn og gul kategori i dagens praksis i legevakt, vil også en stor andel av pasientene kunne vike til fordel for høyere prioriterte

4 pasienter, uten at dette går ut over forsvarligheten i pasientbehandlingen. I slike tilfeller vil pasienter med lav hastegrad påføres økt ventetid.pasienter i grønn kategori vil kunne måtte avvises og henvises til egen lege påfølgende dag. Slike disposisjoner vil by på logistiske og servicerelaterte utfordringer for hjelpepersonellet, men vil bare i tilfeller av ren feilprioritering utløse risiko for uforsvarlighet i tjenesten. Det er arbeidsgruppens vurdering at den merbelasting med hensyn på ambulante utrykninger, som en økt frekvens påén ny utrykning hvert døgn vil utgjøre til følge av en utvidelse av legevaktsdistriktet, kun gir en ignorerbartøkt sannsynlighet for at tilfeller av feilprioritering av pasienter til legevakt vil oppstå. Arbeidsgruppen har da tatt hensyn til at det i en og annen av disseambulante utrykningene vi måtte påregnes større tidsforbruk som følge av lang reisevei. Sårbarhetsmomenter: Ut fra legevaktens størrelse og legebemanning i dag, vil de disposisjoner til sikring mot risiko ved samtidighetskonflikt med hensyn på ambulerende oppdrag som er anført over, være gjennomførbare på dagtid og kveldstid,eventuelt også støttet med hjelp av aktivering av bakvakt. Nattestid er situasjonen imidlertid sårbar. Da er det bare to leger totalt i aktiv tjenestei et distrikt med lang reisevei, og den fleksibilitet som vil kreves for å kunne forebygge mot risiko ved samtidighetskonfliktved de anførte disposisjoner,står derfor ikke til rådighet. Den eventualitet kan tenkes å tilkomme på natt, at begge leger må ut i utrykning med lang eller mellomlang reisevei, og at legevaktbasen da står uten lege til å håndtere pasienter med høy hastegrad der. Sannsynligheten for at denne eventualiteten skal tilkomme lar seg ikke beregne på grunnlag av de erfaringsdata som foreligger. Erfaringen er at frekvensen av henvendelser generelt er lav på natt, men at pågangen likevel er større bestemte netter i driftsuken. Arbeidsgruppen finner å kunne legge til grunn at sannsynligheten for forekomst av utkalling av to leger samtidig kan øke noe med generelt økt pågang på legevakta. Gruppen legger videre til grunn at denne sannsynligheten øker noe med økt tidsbruk i reise; til følge av forlenget samlet reisevei i et utvidet distrikt, men at denne økningen begrenses av at utrykning med forlenget reisevei vil forekomme med liten hyppighet. Kapasitetsbehov: Arbeidsgruppen er kjent med at dagens etterspørsel etter legevaktstjenester i legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim er høy og voksende. Kapasitetsøkning i legetjenesten på ettermiddag og kveld vil kunnemåtte vurderessom påkrevd av hensyn til andre forhold enn eventuell utvidelse av legevaktdistriktet, ogsåledes uavhengig av Midtre Gauldals eventuelle inntreden i det interkommunale legevaktsamarbeidet. En slik styrking av legekapasiteten ved legevakta til de relevante tider, vil i tilfelle også gi en større kapasitet for å forebygge mot risiko ved samtidighetskonflikt i hasteoppdrag, enten de skjer inne i legevaktsbasen eller ute i distriktet. Økning av legebemanning på ettermiddag/kveld vurderes å kunne være selvfinansierende, men kan generere et økt behov for hjelpepersonell. Økning av legebemanningen på natt vil påføre legevakten økte utgifter til lønn for lege.

5 Arbeidsgruppen finner som anført å kunne anta at sannsynligheten for at samtidighetskonflikter skal oppstå i legevakttjenesten øker med økende pågang, og følgelig er høyestde netter legevakten har erfaring for at pågangen er stor. Det er arbeidsgruppens oppfatning at det i det totale bildet bør det vurderes om Midtre Gauldals mulige økonomiske bidrag i legevaktsamarbeidet bør benyttes til å styrke legevaktens legeressurs på de netter der pågangen er størst, og dermed bidra til å sikre tjenesten mot risiko ved samtidighetskonflikt til de tider der slik konflikt vurderes å kunne oppstå med størst sannsynlighet. Vurdering og anbefalinger:det er arbeidsgruppens vurdering at en utvidelse av legevaktdistriktet for den interkommunale legevakten i Trondheimsområdet til å omfatte Midtre Gauldal kommune,uten at det etableres lokal bakvaktordning der,som sådan ikke vil gi uakseptabelt økt risiko for samtidighetskonflikter i legevakttjenesten.midtre Gauldals deltagelse i den interkommunale legevakten i Trondheimsområdet kan med hensyn på dette anbefales. Legevakten bør styrke sin overvåkning av legevaktaktiviteten på alle områder, for evaluering av effektene av utvidelse av legevaktsdistriktet, og som grunnlag for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Arbeidsgruppen identifiserer tider i driftsuken på legevakten der pågangen en særlig høy. Selv om den fortsatt vurderes som liten, finner arbeidsgruppen at det til disse tider vil foreligge en noe økt sannsynlighet for forekomst av samtidighetskonflikter i tjenesten. Enhetsleder ved den interkommunale legevakten deltar i arbeidsgruppen og finner på bakgrunn av dette kun å kunne anbefale å ta Midtre Gauldal inn i legevaktdistriktet under forutsetning av at legebemanningen i legevakten styrkes i de aktuelle tidsrom i driftsuken. En samlet arbeidsgruppe anbefaler at de midler Midtre Gauldals inntreden i samarbeidet vil tilføre legevakten, benyttes til å styrke legebemanningen i de aktuelle perioder av driftsuken. 2. Innvirkning på beredskapen i Midtre Gauldal av å flytte legevakt til Trondheim. Økt tid før lege kan være tilgjengelig for pasienter i Midtre Gauldal Geografiske forhold:støren er kommunesenter i Midtre Gauldal og base for dagens lokale legevakt i kommunen.stedet ligger helt nord i kommunen, 5 km fra kommunegrensen mot Melhus kommune, som går rett nord for Haga bru. En flytting av legevaktbase til Trondheim, vil for befolkningen i Midtre Gauldal bety forlenget reisevei til legevakt, og tilsvarende gi forlenget utrykningstid for lege fra legevaktbase til pasienter i Midtre Gauldal. Avstanden fra Støren til legevakten i Trondheim er 50km, med normal kjøretid på 45 minutter. For øvrige deler av kommunen vil reiseavstanden øke tilsvarende. Frade lokale befolkningssentra i Midtre Gauldal vil den estimerte reisetiden til legevaktbasen i Trondheim være: minutter fra Budal, 70 minutter fra Singsås og 50 minutter for Soknedal.

6 Lengste reiseavstand til Trondheim fra kommunens sørligste ytterpunkter er 72km fra grensen mot Rennebuved E6 (60 min kjøretid) og 93 km fra grensen mot Holtålen i Gauldalen (80 min). Nåværende utrykningspraksis i Midtre Gauldal:Ved akutt alvorlig sykdom/skade som krever rask bistand fra helsepersonell utkalles nærmeste ambulanse til stedet. Det varierer med omstendighetene om slike utrykninger suppleres med utrykning av legevaktslege. Svært ofte vil ambulansepersonellet kunne håndtere tilstanden tilfredsstillende etter standardiserte prosedyrer, eventuelt i konferanse med legevaktslege eller sykehusspesialist over helseradio eller telefon. I noen tilfeller blir luftambulanse benyttet. Drøfting: Det er arbeidsgruppens oppfatning at det for de aller fleste tilstander som det søkes legevakt for ved oppmøte, under de legesøkningsvanersom rår, vil være slik at forlenget reisetid til legevakt ikke vil helsemessigefølger for pasienten. Hovedtyngden av disse henvendelsene vil være av grønn hastegrad. Tiden fra legesøkning besluttes til behandling blir iverksatt,vurdertmed hensyn på betydningen av tid som faktor i akuttberedskapssammenheng,vil her være helt uten betydning for det helsemessige utfallet av legesøkningen. Det sentrale risikoforhold til vurdering med hensyn på flytting av Midte Gauldal legevakt til Trondheim er om den økte tid før lege kan komme til akutt, alvorlig syk pasient, vil kunne få konsekvenser for utfallet av noen tilstander. Arbeidsgruppen har ikke sikre tall hatt til rådighetfor forekomsten av hendelser som konkret aktualiserer denne problemstillingen. I opptellingen av legevaktbruk i Midtre Gauldal iførste halvår 2012 finner gruppen en forekomst av hendelser med hastegrad gul eller rød hver Det kan ikke direkte legges til grunn at frekvensen av hendelser der rask tilkomst av lege er avgjørende for utfallet, vil være identisk med denne frekvensen. På grunnlag av sin kliniske erfaring finner gruppen skjønnsmessig å kunne legge til grunn at forekomsten av hendelser som indiserer umiddelbart nærvær av lege er svært liten. Omstendighetene ved hendelser der dette kan være en aktuell problemstilling, vil vanligvis være slik at ambulanse eller andre redningsressurser vil ankomme hendelsen først, med personell og kompetanse som iverksetter livreddende og stabiliserende behandling før lege ankommer, eller før og under direkte transport av pasienten til sykehus. En konkret, erfaringsbasertog tallmessig vurdering av risikotil følge av at lege vil kunne måtte utkalles fra Trondheim til akutt alvorlig syke eller skadde pasienter i Midtre Gauldal vil best kunne skje i samarbeid med Ambulanseforetaket.Vurderingenmå ta hensyn til denne tjenestens muligheter for å gi den behandling som vil være aktuell, uten nærvær av legevaktlege. Det er arbeidsgruppens skjønnsmessig baserte vurdering at forekomsten av akutte hendelser der leges umiddelbare nærvær er medisinsk påkrevd vil være lav, og inntreffe vesentlig mye sjeldnere enn den forekomsten av utkallelser med gul eller rød hastegrad som er identifisert i det datagrunnlaget arbeidsgruppen har benyttet.

7 På grunn av reiseavstand og fordi hovedmengden av pasienter vil finnes sentrert rundt legevaktbasen, vil andre utrykninger/sykebesøk ved legevaktlege enn de knyttet til akutte kritiske tilstander, i stor grad måtte utgå i et utvidet legevaktsdistrikt. Dette vil blant annet dreie seg om innleggelsesforebyggende sykebesøk, sykebesøk til pasienter hvor transport til legevaktbase normalt sett vil vurderes som unødvendig belastende, eller for syning av døde ved forventede dødsfall i institusjon. Melhus kommune har utarbeidet,og vil nå iverksette, en prosedyre for konstateringav død ved forventede dødsfall i institusjon,uten tilkalling av lege. Framgangsmåten er vurdert og funnet forsvarlig av tilsynsmyndigheten, og vil kunne iverksettes i hele legevaktdistriktet dersom de enkelte kommunene finner det hensiktsmessig. Det finnes ingen klare myndighetskrav, føringer eller forskning som uttaler hva som er forsvarlig avstand til nærmeste legevakt, eller angir noen minste responstid for lege til utrykning ved akutt sykdom eller skade. I forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt fra 2009 omtales temaet. Her påpekes at bakvaktsordninger på grunnlag av avstand bør begrenses mest mulig, og behovet også sees i sammenheng med andre aktører i den akuttmedisinske kjeden. Som utgangspunkt anbefales bakvaktsordning dersom innbyggere bor samlet i reiseavstand mer enn 40 minutter fra legevakt, eller bor mer enn 60 minutter fra legevakt. For Midtre Gauldal vil størstedelen av befolkningen på vel 6000 innbyggere få en normal reisetid til legevakten i Trondheim på over 40 minutter, mens vil få en reisetid på over 60 minutter. I forhold til denne anbefalingen synes Midtre Gauldal å kunne vurdere en løsning uten lokal bakvakt, men den endelige beslutningen må tas av kommunen. Vurdering og anbefalinger:innlemmelse av Midtre Gauldal i den interkommunale legevakten forutsetter likeverdige prioriteringer i forhold til behov for utrykning av lege dit, som i legevaktdistriktet forøvrig. Midtre Gauldal kommune må på eget grunnlag vurdere behov for lokal bakvakt. 3. Betydning for ambulansedekningen i Trondheimsområdet og Midtre Gauldal Faktiske forhold:ambulansetjenesten er organisert i eget foretak; Ambulanse Midt Norge HF. Det er i Midtre Gauldal stasjonert ut 1 ambulanse;på Støren. I 2012 hadde ambulansene totalt 455 oppdrag i Midtre Gauldal. Det foreligger ikke detaljerte registreringer av oppdragene, men det anslås ca. 130 oppdrag på kveld/natt pr. år. Majoriteten av oppdragene ender opp med transport videre til sykehus. Ved flytting av legevakt for Midtre Gauldal fra Støren til Trondheim, må man påregne et noe økt transportbehov av pasienter til legevakt, ut over de som også ellers ville blitt transportert i ambulanse for innleggelse ved St. Olavs Hospital. Dette vil være pasienter som er for dårlige/skrøpelige til å benytte privatbil ellet taxi når reiseavstanden til legevakten øker betydelig. Omgang av økningen er vanskelig å forutsi.

8 Vurdering og anbefaling: Betydningen av innlemming av Midtre Gauldal i den interkommunale legevakten med hensyn på forbruk av ambulansetjenester må overvåkes og evalueres regelmessig. Det må sannsynligvis iverksettes bedre aktivitetsregistrering av ambulansebruken. 4. Beredskapsrisiko for de andre kommunene ved at Midtre Gauldal inngår i legevaktsarbeidet. Det er på forhånd vurdert at den totale oppdragsmengde som innlemming av Midtre Gauldal medfører, ikke er av et omfang som vil få konsekvenser av betydning for den generelle kapasiteten ved legevakten. Dette forhold drøftes derfor ikke ytterligere i oppsummeringen av arbeidsgruppens arbeid. Uavhengig av Midtre Gauldals deltagelse, har dagens legevakt kapasitetsutfordringer som blant annet i perioder medfører relativt lange ventetider i legevakten. Det er også en erkjennelse av at man ved legevakten håndterer altfor mange pasienter med tilstander som ikke er av slik akutt karakter at de hører hjemme i en legevakt. Dette er forhold det jobbes med å finne løsninger for.

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: 10:30

Eldres råd. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Eldres råd Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 9:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Finnsnes Interkommunale Legevakt Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Høringskonferanse om akuttforskriften, 21.august 2014 Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Senjalegen og Finnsnes Interkommunale

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen Virksomhetens adresse: 7300 Orkanger Tidsrom for tilsynet: 14.04.2014-15.04.2015 Kontaktperson

Detaljer

Kvalitet og samhandling

Kvalitet og samhandling Kvalitet og samhandling Nasjonal konferanse for AMK og legevaktsentraler 2018 Steinar Olsen, Avdeling Legevakt og Akuttmedisin «Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor» Helseminister Bent Høye

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 - - mellom Nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon l Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E

K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E ERFARINGER MED AKUTTMOTTAK FOR ASYLSØKERE I MALVIK K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E Logg Fredag 30.10. UDI varsler om at de planlegger

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

VHELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN

VHELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN Lenvik kommune VHELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN LEGETJENESTEN Helse- og Omsorgsdepartementet Deres ref.: Var ref 14/1699-11897/14 - G21 Dato: 22.08.2014 Høringsuttalelse i forslag om ny akuttforskrift

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Legevaktpilot. Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund. Legevaktpilot Førde

Legevaktpilot. Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund. Legevaktpilot Førde Legevaktpilot Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund 1 Utfordringsbildet i dagens akuttmedisinske distrikts - beredskap Rekruttering av fastleger er vanskelig i mange kommuner/distrikt

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyre SYKEHUSTILKNYTNING FOR VESTBY KOMMUNE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser HOM

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE 5aksdok.: Mottatt: 2 -,^ håka ^i.il`! Helse Midt-Norge RHF postboks 464 7501 STJØRDAL ' SGksb^h I - F,rkiv Unnt off E Deres ref: Vår ref

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner juni 2018

Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner juni 2018 www.pwc.com Meningsmåling i Voss og omliggende kommuner 5.-11. juni 018 Respondentene er fornøyd med den nye legevaktsordningen. Av de som har svart mener over 0% at den nye løsningen er bedre enn den

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten

Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Tromsø 05/2013 Interkommunal legevaktssamarbeid kan styrke pasientsikkerheten Anita Monsen Pedersen MK- 08 Veiledere: Ivar Johannes Aaraas, Nasjonalt senter for Distriktsmedisin Svein Steinert, Nasjonalt

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Legevaktpilot Sogn og Fjordane

Legevaktpilot Sogn og Fjordane Legevaktpilot Sogn og Fjordane Øystein Furnes Legevaktsjef Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale Legevaktsamarbeid IKS (SYS IKL) Kommuneoverlege Førde Kommune Legevaktsleger Sogn og Fjordane på dagtid

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av:

Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av: Se også veiledning under! Prosjekt/Kontrakt: Godkjent ansvarlig leder: Dato: Nr: Utarbeidet av: Beskriv oppgaven/gjøremålet: Maskiner, utstyr og materiell: Nødvendige prosedyrer: Beregn/vurder risikoen

Detaljer

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Bevegelsesdivisjonen -bevegelse er helse Hva jeg skal snakke om Hva er det en

Detaljer

PLO-meldinger i sykehus

PLO-meldinger i sykehus PLO-meldinger i sykehus Et sykepleieperspektiv på PLO-meldinger og samhandling om pasientforløpet Jane Wik Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for kliniske IKT-systemer 3 Status i sykehuset Kort liggetid

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal kommune. om beredskap for følge-/møtetjeneste

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal kommune. om beredskap for følge-/møtetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEH USET I TRONDHEI M KVINNEKLINIKKEN Fødeavdelingen HELSE < MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1420 G21 Nanna Sofie Nordhagen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1420 G21 Nanna Sofie Nordhagen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1420 G21 Nanna Sofie Nordhagen LEGEVAKT - ÅRSMELDING RÅDMANNENS FORSLAG: Sak om evaluering av Modum kommunes legevaktordning og foreløpige

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Utfordringer i storlegevakt. Ålesund Interkommunale LegeVakt (ÅILV) Fagsjef Karsten Vingen Samhandlingskonferanse Molde

Utfordringer i storlegevakt. Ålesund Interkommunale LegeVakt (ÅILV) Fagsjef Karsten Vingen Samhandlingskonferanse Molde Utfordringer i storlegevakt Ålesund Interkommunale LegeVakt (ÅILV) Fagsjef Karsten Vingen Samhandlingskonferanse Molde 31.10.2017 Hvorfor skjer sentralisering? Småkommuner får for få leger. Det blir for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Høringsuttale til Akuttutvalgets delrapport fra kommunene i Hallingdal

Høringsuttale til Akuttutvalgets delrapport fra kommunene i Hallingdal Ål kommune Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Dykkar ref. Vår ref. Dato 14/01961-2 12.12.2014 Høringsuttale til Akuttutvalgets delrapport fra kommunene i Hallingdal

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar

Søgne kommune. Saksframlegg. Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-40870/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen, kommuneoverlege Dato: 16.12.2014 Saksframlegg Akuttutvalgets delrapport - høringssvar Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/15

Detaljer