Spesifikasjon for nummerering av komponenter og kabel for banelys. Erstatter 2022-E-RA-0045

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjon for nummerering av komponenter og kabel for banelys. Erstatter 2022-E-RA-0045"

Transkript

1 Spesifikasjon for nummerering av komponenter og kabel for banelys Erstatter 2022-E-RA-0045 E For implementering GMONB GMERS GMKVI E Ny mal og tekst GMONB GMERS GMKVI E For implementering GMERS GMKVI GMTBR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6210 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 15 OSLAS AE SP 0005 E03 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Pkt.nr. Oppdatering av referanser/henvisninger Innholdsfortegnelse 1 Formål Bakgrunn Omfang Hva OSL spesifikasjon for nummerering og merking Hvem Når og hvor lenge Ansvarsforhold Gjennomføring Bruk av nummereringssystemet Løpenummer generelt Nummerering av fordelinger (og komponenter i fordelinger) Nummerering av regulatorer for banelyskretser Nummerering av Brite / AGLAS Master på taksebanelyskretser Nummerering av armaturer, lampetransformatorer, Nummerering av kabler Nummerering av skilt for banelys Skisse nummerering av banelys Innlegging av nummerering på tegninger Spesielle krav til personell og utstyr Fysisk merking Generelle krav Primærkabel Sekundærkabel Lampetransformator Brite / AGLAS kommunikasjonsenhet Armatur Armatur elevert innflyvning Flyskilt Referanser og grensesnitt Side 2 av 15

3 1 FORMÅL Formålet med denne spesifikasjonen er å gi forklaring på hvordan merkesystemet for kabler og komponenter er bygget opp. Alle komponenter og kabler er gitt unike nummer etter en modell som kalles OSL- modellen. 1.1 Bakgrunn På baneområdet vil det være ca banelysarmaturer og ca lampetransformatorer, samt ca kommunikasjonsenheter for banelysarmaturer. Videre regulatorer for banelys, 400V-fordelinger, UPS- og reservekraft i banestasjoner, og et stort antall primær- og sekundær-kabler for banelyset. Alt skal gis et unikt komponentnummer i henhold til "Nummerering og merking av teknisk utstyr og bygningsmessige installasjoner", OSLAS-AO-SP På bakgrunn av det store antall komponentnummer er det viktig at det enkelte nummer gir brukeren en informasjon, ved siden av å være unike. De viktigste brukerne vil kanskje være drifts-personellet på Gardermoen, men også andre "tilfeldige" brukere kan ha god nytte av den informasjonen som ligger i komponentnummeret, både under prosjektering, installasjon og idriftsettelse. Komponentnummeret skal identifisere komponentene på tegninger og i databaser som benyttes til materialister, FDV-dokumentasjon etc. Nummereringen av bane-lyskomponenter foregår ved at alle armaturer på bane-området gis et unikt komponentnummer i OSL-modellen. Deretter "høstes" komponent nummere fra modellen og inn i en database. Tilhørende komponentnummer for kabler, transformator etc. i samme elektriske krets som det enkelte armatur genereres så opp. Modellen skal være det primære prosjekteringsgrunnlag slik at endringer som gjøres på modellen, automatisk får følger for databasen. 2 OMFANG 2.1 Hva Denne spesifikasjonen omfatter alle komponenter og kabler. Komponenter og kabler for banelys er gitt unike nummer etter en modell som kalles OSL- modellen OSL spesifikasjon for nummerering og merking All nummerering skal ha følgende struktur: +AA=NNN.nnn-AAnnnn Komponentnummeret er delt opp med 3 (matematiske) tegn (+, =, -). Disse har forskjellig betydning: + AA delområde/bygningskode, dvs. AA forteller noe om hvor komponenten geografisk er plassert. (Se OSLAS-AU-SP-0005, Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergrupper). De viktigste baneområdene er: +B. (bane vest) +C. (bane øst) +E. (tverrtaksebaner) +F. (flyoppstillingsområde) Etterfølgende bokstav står for et mindre delområde innen de angitte områdene, se avsnitt 6. = NNN.nnn Systemkode dvs. NNN forteller hva slags Systemtype dette er, bygget på bygningsdeltabellen (NS3451). nnn er et løpenummer og kan eksempelvis benyttes fortløpende fra 001 og videre om både + AA og = NNN er identiske for to komponenter. Side 3 av 15

4 For Systemkoden NNN. (Se OSLAS-AU-SP-0007, Systemkoder). De viktigste kodene for baneområdet er: 84. Bane og innflygningslys 83. Annet lys 86. Kommunikasjon 87. Fly-parkering 61. Reservekraft 569 SRO-anlegg 43. Fordeling (elkraft) Det siste sifferet står for en spesifikk anleggsgruppe, eksempelvis 842 terskellys, se avsnitt 6, slik at dette sammen med løpenummer gir et spesifikt anlegg. - AAnnnn Komponenttypekode dvs. AA forteller her hva slags type komponent det er, bygget på IEC 750/NEK 321.nnnn er et løpe-nummer som vanligvis starter på 0001 (og videre oppover). For komponentkoder (Se OSLAS-AU-LI-0008 komponentkoder). De viktigste kodene for baneområdet er: X. : Alle elektrokomponenter starter på X med unntak av kabler. Det andre tegnet er direkte knyttet opp til NEK321. XH: Armaturer XT: Transformatorer XU: Regulatorer/omformere XS: Kommunikasjonsenheter for armaturer Se forøvrig avsnitt 6. W.: Alle kabler starter på W. (WA: Høyspentkabel) WB: Banelyskabler WC: Kraftkabler V (bla. 400/230V kabler) WD: IT-kabler (WR: Høyspent reserve) WS: Banelys reservekabler WT: Kraft reservekabler WU: IT-spesial kabler Alle som skal planlegge, installere og vedlikeholde kabelanlegg, må også ha kjennskap til segresjonsnivåene på de enkelte rørende i kabelkanalene: SA: Høyspent SB: Banelys (primærrør) SC: Kraft V SD: IT-kabel (Sekundærrør for banelys er ikke segregert og skal ikke nummereres). Alle kummer for el-installasjoner har kode SKnnnn, hvor nnnn er et løpenummer. 2.2 Hvem Spesifikasjonen gjelder for all som gjør arbeider på OSL sitt anlegg for flyoprativ belysning. De viktigste brukerne vil kanskje være drifts-personellet på Gardermoen, men også andre "tilfeldige" brukere kan ha god nytte av den informasjonen som ligger i komponentnummeret, både under prosjektering, installasjon og idriftsettelse. 2.3 Når og hvor lenge Spesifikasjonen trer i kraft fra utstedelsesdato. Spesifikasjon gjelder inntil den erstattes eller utgår. Side 4 av 15

5 3 ANSVARSFORHOLD Tillatelse til å fravike denne spesifikasjon kan kun gis av Direktør for området Teknisk. Seksjonsleder for Elektro, er ansvarlig for etterlevelse av spesifikasjon. Avdelingssjef Bygg & Anlegg har det overordnete ansvaret for spesifikasjon. 4 GJENNOMFØRING 4.1 Bruk av nummereringssystemet Løpenummer generelt Foruten betydningen komponentnummeret gir i seg selv, kan også løpenumrene gis en betydning slik at det går ennå tydeligere frem hva slags komponent dette er, og hvor den hører hjemme. OSLAS-AO-SP-0016 stilles de enkelte aktørene relativt fritt med hensyn på bruk av løpenummer. Men det finnes unntak som man skal være klar over. Nummerstrukturen er som kjent: +AA=NNN.nnn-AAnnnn Løpenr: 1 Løpenr: 2 For kabelnummer er det spesifisert følgende for løpenummer 2: Nettkraft Hz Reservekraft Nødkraft UPS-kraft NB! Kabel som har funksjon som både nettkraft- og reservekraftkabel skal nummereres som re-servekraftkabel, dvs Kabel som har funksjon som UPS-kraft og nettkraft skal num-mereres som UPS-kraftkabel, dvs Banelyskabel er ikke spesifisert av OSL, men spesifiseringen i avsnitt og skal følges Nummerering av fordelinger (og komponenter i fordelinger) 400 V-fordelinger finnes i banestasjonene og i to nettstasjoner i nærheten av fjernoppstillings-plasser. Videre finnes det el-skap for blant annet flomlys og teknisk flybetjening. Fordelinger skal kun nummereres med delområde/bygningskode og anleggsgruppekode. Eksempelvis hovedfordeling 2 i banestasjon 01R (Bane øst, syd): +CV= der +CV: Banestasjon 01R = Hovedfordeling nr. 2 En sikringsautomat i tavlen vil derved nummereres: Side 5 av 15

6 +CV= XQ0014 der X = el. komponent Q = Automat iht. NEK = løpenummer (sikr. automat nr Nummerering av regulatorer for banelyskretser. Alle regulatorer og for seriekretser er plassert i de 5 banestasjonene. + referansen vil derfor være lik banestasjonens referanse. = referansen forteller hvilke type banelys regulatoren forsyner. - referansen er i henhold til NEK321. Løpenummer 1 i = referansen deles opp på en spesiell måte og gis en spesiell betydning. Løpe-nummer 1 inndeles på følgende måte: ( benyttes til nummerering av spredenett for IT-kabel for banelysanlegg) Regulator i banestasjon + BU (Bane Vest/Nord) Regulator i banestasjon + BV (Bane Vest/Syd) Regulator i banestasjon + CU (Bane Øst/Nord) Regulator i banestasjon + CV (Bane Øst/Syd) Regulator i banestasjon + RD Taksebane (C- område Vest) Regulator i banestasjon + EU Taksebane (sentralområdet nord) Reserve Videre inndeles løpenummer 1 også etter hvilken type banelyskrets regulatoren forsyner. Følgende nummer skal derfor benyttes for regulatorer: Banestasjon +BU +BV +CU +CV +RD +EU (19R) (01L) (19L) (01R) (Takselys) (Takselys) Innflygning (Senterlinje m/crossbar) Innflygning (Senterlinje m/crossbar) = = = = = = = = Siderow = = Siderow = = Terskel = = = = Terskel = = = = Side 6 av 15

7 Landingssone = = Landingssone = = Rullebane kantlys, baneende i nord Rullebane kantlys, banenede i syd = = = = Senterlinje = = = = Senterlinje = = = = PAPI = = = = Taksebaner = = = = = = = = = = = = Flyskilt = = = = = = = = = = = = = = Stoppbarer = = = = = Rullebane kantlys med anleggskode 846 og baneendelys med anleggskode 844 er koblet på samme kretser og angis med anleggskode 846. Eksempel: Regulator nr. 2 for innflygningslys i banestasjon 01R (Bane øst, syd): + CV = XU0001 Tilsvarende i banestasjon 01L (Bane vest, syd): +BV = XU0001 Løpenummer 2 gis ikke noen spesiell betydning. Det benyttes derfor 0001, om ikke andre grunner tilsier en ytterligere oppdeling. Side 7 av 15

8 NB! En del kretser vil kunne forsyne forskjellige taksebanelyssystemer eksempelvis takselys, skilt, stoppbarrer og klareringsbarrer. = referansen vil derfor ikke alltid entydig fortelle hva slags type krets det er. = referansen for taksebanelys (=847) skal derfor benyttes konsekvent for denne type kretser Nummerering av Brite / AGLAS Master på taksebanelyskretser Nummerering av Brite / AGLAS Master utføres lik regulatorene med en forskjell at komponentkoden skal være -RAnnnn. Brite Master tilkoblet regulator +CU= XU0001 angis da med +CU= RA Nummerering av armaturer, lampetransformatorer, kommunikasjonsenheter for banelys Det ovennevnte utstyr plasseres i transformatorkummer ute i baneområdet og i og utenfor belegningen. + referansen (dvs. delområdet) er derved ikke umiddelbart gitt. Følgende skal derfor benyttes for referanser for alle tre utstyrskomponentene: + referansen skal fortelle hvilken banestasjon komponenten elektrisk er forbundet med, dvs. man benytter kun + referansen for banestasjoner (5 stk). Det er derved gitt hvor komponenten spennings forsynes fra og det gir en god drifts teknisk forståelse. = referansen følger regulatornummereringen, se avsnitt 4.1.3, og - referansen NEK321. Eksempel: Lampetransformator nr. 25 for taksebanelys forsynt fra taksebaneregulator nr. 21 i banestasjon 01R: +CV= XT1025 Legg merke til at løpenummer 2 begynner på 1xxx. Tilsvarende eksempel for armatur og kommunikasjonsenhet: (Se også sekundær kabel avsnitt ) +CV= XH1025 og +CV= XS1025 Denne nummereringen viser en sammenheng mellom lampetransformator, armatur og kommunikasjonsenhet. (og sekundær kabel, se avsnitt ) Nummerering av kabler På baneområdet finnes primær- og sekundærkabel for banelysstyring, samt diverse 400 V- kabel og signalkabel. Videre finnes 400 V-kabel og signalkabel i banestasjonene både for normal 400 V-forsyning, reservekraftforsyning og UPS-forsyning V- kabel Som gjengitt i pkt er det andre løpenummeret gitt for 400 V-kabel nettkraft, reservekraft og UPS-kraft: Nettkraft Side 8 av 15

9 Reservekraft UPS-kraft Dette skal følges fortløpende. Eksempel: 400 V-forsyningskabel nr. 11 fra hovedfordeling nr. 2 i banestasjon 01R (Bane øst, syd). +CV= WC0111 der +CV : Banestasjon 01R = : Hovedfordeling nr. 2 -WC0111 : Kabel, V, nettkraftkabel nr. 11 Hvis enheten som spenning forsynes skal ha reservekraftforsyning vil imidlertid merkingen av (den samme) kabelen være: +CV = WC0511 Tilsvarende gjelder også for UPS-kabel Primærkabel banelys Alle delstrekninger fra regulator i banestasjon til første lampetransformator og mellom lampe-transformatorer nummereres i henhold til den lampetransformator kabelen skal kobles til. Dette er nødvendig for å kunne ha oversikt over hvor den enkelte seriekrets er tilkoblet. Eksempel: +CV= WB0001 mellom regulator og 1. lampetransformator +CV= WB0002 mellom 1. og 2. lampetransformator etc. Dette forteller at -WB0001 er en primærkabel fra en regulator for landingssonelys i banestasjon 01R (+ CV = ). Returkabel fra siste lampetransformator tilbake til banestasjonene skal nummereres: +CV= WB9999. Det andre løpenummeret (9999) forteller derved at det er en returkabel Sekundærkabel banelys Her benyttes samme prinsipp som under merking av lampetransformatorer, armaturer og kommunikasjonsenheter, se avsnitt Dette medfører at for armatur, lampetransformator, kommunikasjonsenhet og sekundærkabel kun er de 2 bokstavene i - referansen som endres for komponenter som elektrisk er tilkoblet i samme sekundærkrets. Øvrige referanser endres ikke. Eksempel: +CV= WB1025 dvs. Side 9 av 15

10 Dette er kabel (-WB1025) mellom armatur nr. 25 og lampetransformator (eller kommunikasjonsenhet) nr. 25 som er forsynt fra regulator nr. 21 for taksebanelys i banestasjon 01R. Løpenummer 2 begynner på 1xxx for ikke å kollidere med merking av primærkabel. Det finnes imidlertid unntak fra regelen. En armatur kan ha to lyskilder og derved to sekundær-kabler. Det er imidlertid fremdeles ønskelig å kunne vise sammenhengen mellom armaturen og sekundærkablene. Nummersystemet må dessuten være fleksibelt slik at man senere har mulighet for å opprettholde en fortløpende nummerering om man bytter ut en armatur med en lyskilde til et med to. Der hvor det finnes armaturer med 2 lyskilder og 2 sekundærkabler skal følgende nummerering benyttes: En lyskilde: +CV = XH1025, To lyskilder: +CV= XH1026 Sekundærkabel: +CV= WB1025 Sekundærkabel: +CV= WB1026 +CV= WB2026 Dvs. det andre løpenummeret starter på 2xxx. For kabel mellom transformator og kommunikasjonsenhet skal løpenummeret for komponenttypekoden starte på 6xxx. Eksempel: +CV= WB Reservekabel Nummerering av reservekabel følger de samme prinsippene som nummerering av kabel generelt. Forskjellen ligger her i at det kabelnummeret som nå dannes, ikke viser tilhørighet til noen spesifikk krets. Reservekabelen er kabel som ligger trukket på baneområdet, men ikke tilknyttet noe utstyr. Kabelnummeret bygges opp på følgende måte: +XX=84x.999-WSxxxx +XX er en generell betegnelse på at denne kabelen ikke er tilknyttet noen forsyning. 84x angir hvilket system kabelen tilhører (x=7 betyr taksebanelyskabel osv.) 999 er kretsnummeret som er satt av til reservekabler. WS indikerer reservekabel xxxx er løpenummerering av reservekablene, de nummereres fortløpende. Side 10 av 15

11 4.1.7 Nummerering av skilt for banelys Nummerering av skilt for banelys følger de samme prinsippene som nummerering av banelys-kretser forøvrig. Skiltene er elektrisk koblet på kretsene for taksebanelys og på dedikerte flyskilt-kretser. En del av skiltene vil imidlertid ha henholdsvis to eller tre transformatorer og to eller tre kommunikasjonsenheter. Flyskilt på dedikerte kretser har ikke kommunikasjonsenheter. Eksempel: Skilt nr. +CV = XH1030 med to transformatorer og to kommunikasjonsenheter: Første transformator: Andre transformator: +CV= XT1030 +CV= XT2030 Primærkabel til første transformator: Primærkabel til andre transformator: +CV= WB0030 +CV= WB4030 Første kommunikasjonsenhet: Andre kommunikasjonsenhet: +CV= XS1030 +CV= XS2030 Kabel mellom første transformator og første kommunikasjonsenhet: +CV= WB6030 Kabel mellom andre transformator og andre kommunikasjonsenhet: +CV= WB7030 Kabel mellom første kommunikasjonsenhet og skilt: Kabel mellom andre kommunikasjonsenhet og skilt: +CV= WB1030 +CV= WB2030 Vi har også skilt på baneområdet som ikke er tilknyttet noen styreenhet i det hele tatt. For disse skiltene vil sekundærkablene (-WB1.. og -WB2.. kablene) gå direkte mellom transformator og armatur. Side 11 av 15

12 Om skiltet har tre transformatorer og tre kommunikasjonsenheter skal følgende nummerering benyttes i tillegg: Tredje transformator: +CV= XT3030 Primærkabel til tredje transformator: Tredje kommunikasjonsenhet: +CV= WB5030 +CV= XS3030 Kabel mellom tredje transformator og tredje kommunikasjonsenhet: Kabel mellom tredje kommunikasjonsenhet og skilt: +CV= WB8030 +CV= WB Skisse nummerering av banelys -WB0xxx -XT1xxx -WB1xxx -XH1xxx Skisse 1: Armatur med en lyskilde uten kommunikasjonsenhet. -WB0xxx -XT1xxx -WB6xxx -XS1xxx -WB1xxx -XH1xxx Skisse 2: Armatur med en lyskilde med kommunikasjonsenhet Side 12 av 15

13 -WB0xxx -XT1xxx -WB6xxx -XS1xxx -WB1xxx -XH1xxx -WB2xxx Skisse 3: Armatur med to lyskilder med tokanals kommunikasjonsenhet -WB0xxx -XT1xxx -WB6xxx -XS1xxx -WB1xxx Flyskilt -WB4xxx -XH1xxx -XT2xxx -WB7xxx -XS2xxx -WB2xxx Skisse 4: Flyskilt med to lampetransformatorer og kommunikasjonsenheter. -WB0xxx -XT1xxx -WB6xxx -XS1xxx -WB1xxx Flyskilt -WB4xxx -XT2xxx -WB7xxx -XS2xxx -WB2xxx -XH1xxx -XT3xxx -WB5xxx -WB8xxx -XS3xxx -WB3xxx Skisse 5: Flyskilt med tre lampetransformatorer og kommunikasjonsenheter. Side 13 av 15

14 4.2 Innlegging av nummerering på tegninger Det er ikke nødvendig å legge inn hele nummereringen av en komponent på alle typer tegninger. Det kan være nok med referansen, om + og = referansen er angitt på egne felt på tegningen På modellen må hele nummereringen legges inn for hver enkelt armatur. 5 SPESIELLE KRAV TIL PERSONELL OG UTSTYR 5.1 Fysisk merking Generelle krav All merking med festeanordning skal være motstandskraftig mot de påkjenninger de vil bli utsatt for under normal drift. Som for eksempel UV-stråling, kulde/varme, kjemikalier med mere Primærkabel Kabel skal merkes med komplett utstyrsnummer. Det skal benyttes merkeskilt av fabrikat Partex type PK påmontert festestang type PKH. Dette festes til kabel med strips. Det skal benyttes svart tekst mot gul bakgrunn. Der hvor merkeskilt blir utsatt for sollys skal det benyttes merkeskilt som er UV-bestandig. Kun inn- og utgående kabel merkes. Kabel mellom lampetransformatorer internt i kummen merkes ikke. Kabel som ikke er tilkoblet lampetransformatorer i kummen skal også merkes ved inn- og utløp. I banestasjonene merkes kabelen ved innføringspunkt i kulvert, på begge sider av branntetting og ved tilkoblingspunkt i regulatorer Sekundærkabel Kabel skal merkes med komplett utstyrsnummer. Det skal benyttes merkeskilt av fabrikat Partex type PK påmontert festestang type PKH. Dette festes til kabel med strips. Det skal benyttes svart tekst mot gul bakgrunn. Der hvor merkeskilt blir utsatt for sollys skal det benyttes merkeskilt som er UV-bestandig. Kabelen merkes ved hannpluggtilkoblingen i transformator kum og ved hunnpluggtilkobling ute ved armaturen. Dersom armaturen har to lyskilder skal i tillegg kablene merkes med bokstaven A og B ved armaturen. Se OSLAS Installasjon av takse-bane-senterlinje-armaturer med to lyskilder tilkoblet to-kanals kommunikasjonsenhet (Dual Brite / AGLAS unit) for detaljer. Kabel mellom lampetransformator og eventuell Brite /AGLAS kommunikasjonsenhet merkes ikke Lampetransformator Lampetransformatorer skal merkes med komplett utstyrsnummer. Merkeskilt i recopal-utførelse med gravert tekst, svart på hvit bakgrunn benyttes. Skilt hulles og festes på den ene primærkabelen med festestrips i umiddelbar nærhet av lampetransformatoren Brite / AGLAS kommunikasjonsenhet Brite / AGLAS kommunikasjonsenhet skal merkes med komplett utstyrsnummer. Eksisterende merkelapp på kommunikasjonsenheten skal benyttes. Ved endring av eksisterende utstyrsnummer skal dette gjøres med Dynotape eller lignende. Overflaten på eksisterende merkelapp skal rengjøres grundig før nytt utstyrsnummer påklistres. Side 14 av 15

15 5.1.6 Armatur Armaturet skal merkes med komplett utstyrsnummer. Merkeskilt i recopal-utførelse med gravert tekst, svart på hvit bakgrunn benyttes. Merkeskilt skrus fast i den faststøpte armaturunderdelen Armatur elevert innflyvning Armaturen skal merkes med komplett utstyrsnummer. Merkeskilt skal festes på bæresøylen i umiddelbar nærhet av armaturen Flyskilt Flyskilt skal merkes med komplett utstyrsnummer. Merkeskilt i recopal-utførelse med gravert tekst, svart på hvit bakgrunn benyttes. Merkeskilt skrus fast utvendig i topp av sidevegg. Dersom et flyskilt har flere enn et utstyrsnummer grunnet begrensninger i nummereringssystemet skal alle utstyrsnummer vises på samme merkeskilt. 6 REFERANSER OG GRENSESNITT Referanse Forklaring OSLAS-AO-SP-0016 Nummerering og merking av teknisk utstyr og bygningsmessige installasjoner - Signalidentiteter OSLAS-AU-LI-0005 Områdekoder, Delområder / Bygningskoder, Undergruppekoder OSLAS-AU-LI-0007 System / Bygningsdeltabell OSLAS-AU-LI-0008 Komponenttypekoder OSLAS Installasjon av taksebanesenterlinjearmaturer med to lyskilder tilkoblet to-kanals kommunikasjonsenhet (Dual Brite unit) Side 15 av 15

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

Lavsiktsinstruks - Teknisk

Lavsiktsinstruks - Teknisk E38 17.09.13 For implementering GMMJH GMBBO GMMHR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6000 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 10 OSLAS

Detaljer

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg

Prosedyre for arbeid på eller nær. Høyspenningsanlegg Prosedyre for arbeid på eller nær høyspenningsanlegget E05 15.03.12 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E04 25.07.11 Implementering GMKVI GMJRT GMTBR E03 08.01.02 Implementering KEVI JPSO TEBR E02 19.05.98

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for testing av flymotorer. E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for testing av flymotorer. E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E06 21.11.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G5400 UTGIVER

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

Krav til identifikasjon- og merkesystem

Krav til identifikasjon- og merkesystem Krav til identifikasjon- og merkesystem E05 30.04.13 For implementering GMODS GMWEE GMFAG E04 11.03.11 For implementering GMAFR GMRTV GMFAG E03 26.02.10 For implementering GMRTV GMAFR GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

Implementering av Statsbygg TFM (tverrfaglig merkesystem) i tunneler mv. i Statens vegvesen Region nord,

Implementering av Statsbygg TFM (tverrfaglig merkesystem) i tunneler mv. i Statens vegvesen Region nord, Implementering av Statsbygg TFM (tverrfaglig merkesystem) i tunneler mv. i Statens vegvesen Region nord Statens vegvesen Region nord, Bodø, 13. juni 2013 Hans Aksel Johnsen Hva er TFM? TFM er en «prosjekteringsanvisning»

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter

Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter Krav til nummerering og forsendelse av tegninger og tekniske dokumenter E05 28.05.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E04 05.10.11 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass E02 17.10.12 For implementering GMBSH GMRPD GMJRB REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET

Detaljer

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10 VEILEDNING SIDE 1 AV 10 (TFM) Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 10 1 Generelt... 3 2 Bygning... 4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet... 4 2.1.1 Lokalisering... 4 2.1.2 System... 4 2.1.3 Komponent...

Detaljer

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt

Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt Prosedyre for arbeid i lavspenningsanlegg og fordelinger 230/ 400 volt E07 23.03.11 Etter hendelse nr 205664 GMTBO GMLET GMKVI E06 31.08.09 Sammenslåing av -13 og - 14 GMTBO GMLET GMKVI E05 30.09.08 For

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen:

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen: Terminalen. Prosedyre for bruk av el-kjøretøy og rullende materiell E07 04.03.15 For implementering GMHBE GMJRB GMEET E06 30.04.13 For implementering GMHBE GMJRM GMEET E05 02.04.13 For implementering GMHBE

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Prosedyre for autorisering av personell som skal ferdes på lufthavnens ferdselsområde

Prosedyre for autorisering av personell som skal ferdes på lufthavnens ferdselsområde Prosedyre for autorisering av personell som skal ferdes på lufthavnens ferdselsområde E03 16.02.12 For implementering GMEHA GMKAW GMBPE REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER

Detaljer

Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider

Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider Prosedyre for innmelding og godkjenning av gravearbeider E05 13.10.11 For Implementering GMBBO GMFAG GMTBR A04 29.09.11 For Høring GMBBO GMFAG GMTBR E03 02.01.06 For implementering HPST/TEBR PEJA BJVI

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten

Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten Prosedyre for koordinering av arbeid som kan påvirke sikkerheten E07 09.02.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR E06 18..01.12 Implementering GMBTR GMGAU GMMHR A05 11.04.11 Høringsutkast GMBTR GMGAU GMMHR

Detaljer

OSL T2. Del I. Vedlegg 1. Mal for Avtale om tiltransport av underentreprenør

OSL T2. Del I. Vedlegg 1. Mal for Avtale om tiltransport av underentreprenør Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Del I Vedlegg 1 Mal for Avtale om tiltransport av underentreprenør E03 18.01.11 Pkt 2, Beskrivelse av utført/ikke utført arbeid GMOM GMKND GMOME E E02 22.02.10 For implementering

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Kabelinntaksskap +VP309=ELA01-IF01. Automatikkskap +VP309=ELA01-HF01. Avtrekksvifte +VP309=VEA01-AV01. Varmovn +VP309=VAA01-VO01

Kabelinntaksskap +VP309=ELA01-IF01. Automatikkskap +VP309=ELA01-HF01. Avtrekksvifte +VP309=VEA01-AV01. Varmovn +VP309=VAA01-VO01 1 FYSISK MERKING AV UTSTYR OG KABLER Elektrotekniske komponenter i anlegget skal merkes på en slik måte at det gis en entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetid for

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E17 03.06.14 For implementering GMBTR GMTSC GMTSC E16 11.02.14 For implementering GMTSC GMBTR GMTSC E15 03.02.14

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING PA Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: EF PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold... 4 3 Beskrivelse...

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

Denne teksten, med vedlegg, skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsprosjekt for Avinor.

Denne teksten, med vedlegg, skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsprosjekt for Avinor. Krav til utstyrsdokumentasjon - FDV-dokumentasjon for nye bygg, anlegg, installasjoner og utstyr KRAVSPESIFIKASJON Dokumentnummer: AV-K-D007 Arkivnummer.: K0021 Versjon/Ikrafttr.: 3.03 Utarbeidet av: Sissel-Mari

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8

Rev.: 4 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 Sporvekselvarme Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 SPORVEKSELVARMESYSTEM... 3 2.1 Sporvekselvarmeanlegg... 3 2.1.1 Strømforsyning...3 2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg... 3 2.3 Aktivering,

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad Offentlige toaletter

TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad Offentlige toaletter TILBUD/KONTRAKT 2435115 Fredrikstad Offentlige toaletter KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III KRAV TIL LEVERANSER AV SLUTTDOKUMENTASJON: DOKUMENTASJON AV BYGGESAK FDV-DOKUMENTASJON INNMÅLINGSDATA BRANNDOKUMENTASJON

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Prosjekteringsanvisning Innledning:

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Prosjektnr.: 28174 Prosjekt: Bleiker vgs - TO Dato: 24. jan 2012 Side 1 av 5 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Revisjonskommentarer.... 3 2.1 Korrigering av

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

MERKING AV NETTANLEGG

MERKING AV NETTANLEGG KS Område: Nettdrift Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettdrift distr KS Hovedprosedyre: Nettdrift distribusjon Godkjent: Netteier Godkjent: 22.02.17 KS Rutine: Merking av nettanlegg Revidert:

Detaljer

Prosedyre for innmelding og godkjenning av tekniske arbeider

Prosedyre for innmelding og godkjenning av tekniske arbeider Prosedyre for innmelding og godkjenning av tekniske arbeider E14 21.01.13 For implementering GMMJH GMFAG GMMHR A13 09.01.2013 Høring GMMJH GMFAG GMMHR E12 28.08.12 For implementering GMBTR GMFAG GMMHR

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Dokumentasjon tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017

Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017 Brukerveiledning Excelmal Merkesystem 2017 Versjon 1.2 Dato: 20.6.2017 Forfatter: Andreas Erichsen, Erichsen & Horgen AS Innhold Innhold... 1 Oversikt... 2 Oppstart... 3 Generell innlegging og validering

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder

PA 0605 ROMNUMMER PROSJEKTERINGSANVISNING REVISJONSLISTE PA REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen gjelder PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0605 ROMNUMMER Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for romnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONSLISTE PA 0605 Dokumentet er lagret som: PA0605-Romnr_Ver REVISJONER

Detaljer

En viktig normsamling for bransjen

En viktig normsamling for bransjen NEK 440:2011 Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kv AC En viktig normsamling for bransjen Sjefingeniør Øystein Gåserud DSB 1 Hva er NEK 440 2 NEK 440 Normen NEK 440:2011 er utarbeidet av NEK/NK99.

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 å beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig.

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig. Prosedyre for driftsmerking/stasjonsbetegnelse Godkjent av: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Dokumenteier: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Versjon: 1.0 Dato:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for tiltak mot fugler og dyr. E07 19.09.13 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for tiltak mot fugler og dyr. E07 19.09.13 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E07 19.09.13 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E06 26.02.10 For implementering GMKAW GMBPE GMHBR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G5000 UTGIVER

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

OSL T2. Bilag D16. Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen

OSL T2. Bilag D16. Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D16 Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen E05 15.06.12 Generell forbedring GMHDE GMGSE GMHHA A04 01.03.12 Høringsutkast

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering

Vedlegg 4 : Elektronisk billettering Vedlegg 4 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 8 21.10.2010 INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin 2.2

Detaljer

043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet

043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet Spesifikasjon 043-01 Driftsmerking i distribusjonsnettet Dok. ansvarlig: Jørn Berntzen Dok. godkjenner: Jens Tore Holene Gyldig fra: 2007-07-06 Distribusjon: Åpen Side 1 av 24 1 GENERELT 1 1.1 FORSKRIFTSKRAV

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål. Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv

Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål. Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv Korreksjoner/tillegg/Endringer/Svar på spørsmål Prosjekt: Rv. 80 Hunstadmoen - Thallekrysset Parsell: Elektro, Hunstadmoen - Bodøelv Tilbudsnummer: 15/208257 Nr Dato Gjelder 1 15.04.2016 Prosess 36.5211

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Dokument tittel: Prosjektnedbrytingsstruktur PNS E01 27.11.2011 Til bruk i Forprosjektet StK toqu toqu Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Kontrollert

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07

Jernbaneverket TELE Kap.: 9 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01.07 Radioanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Togradioanlegg... 3 2.1.1 Spesielle krav for installasjon av SCANET mobile radiostasjoner...3 2.1.2 Prosedyre for innlegging

Detaljer

E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV. E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE

E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV. E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E16 15.10.15 For implementering GMEKE GMKAW GMKBV E15 04.07.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE E14 12.03.14 For implementering GMEKE GMKAW GMBPE REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

P-181789 Haugesund lufthavn, Karmøy - S&L - Elektroarbeider

P-181789 Haugesund lufthavn, Karmøy - S&L - Elektroarbeider P-181789 Haugesund lufthavn, Karmøy - S&L - Elektroarbeider Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37474872.aspx Ekstern anbuds ID 2013-277489/JAN191293 Saksnummer P-181789

Detaljer

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget.

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget. Kontrollpanel Kontrollpanelet består av en del separate enheter. Disse er i hovedsak selve panelet med vendere, brytere og indikatorer, som styrer /styres av datamodulene. Deretter er det tilkoplinger

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2

Prosjekt: Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2 Prosjekt: 1350011037 Bardufoss flystasjon - THR 10 - Innflygingslys Side 1-2 Delprosjekt: Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1.74 Elkraft 1.74.44 Utendørs lysanlegg ORIENTERING Denne bygningsdel omfatter

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale på Varslingslys med tilhørende utstyr til Statens vegvesen sine kjøretøy Dokumentets dato: 13.12.2012 Saksnummer: 2012/149431 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR

Lavsiktprosedyre. E For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E14 13.12.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E13 16.02.12 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E12 01.11.06 For implementering GMODB GMHAS GMNNI A11 22.08.06 Høring GODB E10 23.01.03 Implementering

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag Vg1 Frank Fosbæk Automatisering Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag Kapittel 4 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Trefase vekselstrøm L1 L2 L3

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer