Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale."

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Termo medisinert plaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert medisinerte plaster à 22 x 14 cm inneholder 395,4-551,7 mg mykt ekstrakt av kajennepepper (4-7:1) tilsvarende 11 mg kapsaicinoider, beregnet som kapsaicin. Ekstraksjonsvæske er etanol 80 % (v/v). Hjelpestoff med kjent effekt: Inneholder ullfett (lanolin). For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Medisinert plaster. Rektangulært perforert plaster (22 cm x 14 cm) med elastisk flanell som bæremateriale. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Til utvortes bruk for lindring av muskelsmerter, f.eks. smerter i korsryggen. Termo brukes for behandling av voksne og ungdom over 12 år. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Dosering Voksne Maksimalt ett plaster bør settes på daglig og bli sittende på i minst 4 timer og høyst 12 timer. Det bør gå minst 12 timer før et nytt plaster påføres samme område. Nye plastre bør påføres inntil smerten avtar, om nødvendig i inntil 3 uker. Pediatrisk populasjon Termo anbefales ikke til barn under 12 år på grunn av manglende kliniske data vedrørende sikkerhet og effekt. Eldre Termo trenger ikke å dosejusteres for eldre pasienter. Nedsatt lever- og nyrefunksjon Termo trenger ikke å dosejusteres for pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Administrasjonsmåte Bruksanvisning: Beskyttelsespapiret fjernes og plasteret festes på tørr, uskadet hud direkte på det

2 smertefulle området, med den klebende siden mot huden. Plasteret fjernes ved å løfte opp et hjørne og dra plasteret forsiktig av. Rester på huden etter fjerning av plasteret kan fjernes med vegetabilsk olje, fuktighetskrem eller kaldt vann. Vask hendene med såpe og vann etter berøring eller håndtering av plasteret. 4.3 Kontraindikasjoner Plasteret er kontraindisert: - hos personer med overfølsomhet overfor kajennepepper, overfor andre kapsaicinoidkilder (f.eks. paprikaplanter) eller overfor noen av hjelpestoffene i plasteret listet opp i pkt. 6.1; - på skadet hud, sår og eksem. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Plasteret må ikke påføres nær øyne eller på slimhinner. For ikke å skade huden, anbefales det å unngå å klø på applikasjonsstedet. Bruk av andre varmekilder under behandlingen bør unngås (f.eks. soling, infrarød stråling, varmepads eller varmt vann). Varmefølelsen kan også bli forsterket gjennom fysisk aktivitet (svetting). Behandlingen bør seponeres hvis varmefølelsen oppleves som for kraftig. Plasteret bør i slike tilfeller fjernes. Dette legemidlet inneholder ullfett (lanolin). Ullfett kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem). Råd som gis til pasienten i pakningsvedlegget: Rådfør deg med lege før du påfører plasteret hvis noe av følgende gjelder deg: - i alvorlige tilfeller der tilstanden ledsages av rødme, hevelse eller hypertermi - ved pågående leddplager eller - sterke ryggsmerter som stråler ned i bena og/eller er forbundet med nevrologiske syndromer (f.eks. nummenhet, prikking). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Plasteret er ikke tiltenkt brukt samtidig med andre legemidler [f.eks. andre midler som gir rød hud som følge av økt blodtilførsel, eller smertelindrende gel] til bruk på huden på samme applikasjonssted. Interaksjoner med andre legemidler som påføres samme applikasjonssted kan forekomme inntil 12 timer etter at plasteret er fjernet. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk av Termo hos gravide kvinner. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter høye subkutane doser av kapsaicin (se pkt. 5.3). Kapsaicin passerer placenta og kan gå over i morsmelk. Selv om prenatale og neonatale effekter av kapsaicin forekom ved doser som overstiger maksimal klinisk dose av Termo, bør dette plasteret kun brukes under graviditet og amming etter grundig nytterisikovurdering.

3 Ingen tilgjengelige fertilitetsdata. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ingen grunn til å anta at bruk av Termo vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Virkestoffet i plasteret medfører økt lokal blodsirkulasjon med uttalt hudrødme og varmefølelse. Denne reaksjonen er en del av legemidlets normale farmakologiske virkning og går som regel over kort tid etter at plasteret er fjernet. I sjeldne tilfeller ( 1/ til<1/1000): Overfølsomhets- og allergiske reaksjoner i huden (f.eks. urticaria, blemmer eller vesikler på applikasjonsstedet) kan oppstå. I slike tilfeller skal behandlingen seponeres omgående. Seponer behandlingen hvis det oppstår svie, stikking eller kløe de første behandlingsdagene. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 4.9 Overdosering Overdosering er svært usannsynlig på grunn av plasterets spesielle egenskaper. Symptomer på overdosering forventes å omfatte overfølsomhets- og allergiske reaksjoner som beskrevet under 4.8. Seponer behandlingen hvis denne typen reaksjoner oppstår. Sett i gang symptomatisk behandling hvis nødvendig. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Kapsicumpreparater og lignende substanser, ATC-kode: M02AB01 Virkningsmekanisme Kapsaicin bidrar i hovedsak til den skarpe smaken i kapsicumplanters frukter. Eksakt virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt. Farmakodynamiske effekter Ved påføring på huden utløser kapsaicin lokal irritasjon, som vises symptomatisk som erytem og en sviende, noen ganger kløende følelse. Dette skyldes vanligvis en nevrogen inflammasjonsprosess og forklares ved frigjøring av nevrotransmittersubstans P. En klinisk studie utført med Termo har vist at kapsaicin kan forårsake erytem og en innledende varmefølelse, noen ganger i kombinasjon med kløe. Det neste stadiet av kapsaicins virkning er forbundet med antinociseptive effekter med en varighet på noen timer til uker. Substans P-forbruk i nevroner etter gjentatt påføring medfører langtidsdesensibilisering overfor svie og smerter.

4 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Absorpsjon og distribusjon In-vitro og in-vivo studier har vist at kapsaicin absorberes perkutant. In vitro frigjøringsstudier med Termo har vist at mengden kapsaicin som frigjøres i løpet av en applikasjon med 4 til 12 timers varighet kan gi en analgetisk effekt. Dyredata indikerer at systemisk biotilgjengelighet av kapsaicin påført huden varierer fra 27 til 34 %. Kapsaicins absorpsjonshastighet gjennom hud samsvarer med verdier funnet i publisert litteratur for halvfaste preparater påført huden. Penetrasjonsevnen gjennom hud varierer for ulike arter. Menneskehud har minst gjennomtrengelighet, og skiller seg ikke signifikant fra svinehud. Absorpsjonshastigheten gjennom avskåret rottehud varierte fra 7 til 11 µg/cm²/time. Den kumulativt absorberte mengden av kapsaicin-krem hos mennesker viste økende verdier i observasjonsperioden tilsvarende 11,19 µg/cm² i løpet av 8t. Biotransformasjon og eliminasjon Følgende absorberte kapsaicin er knyttet til albumin, metaboliseres hovedsakelig i leveren gjennom oksidase med blandet funksjon, og en stor del skilles ut i urinen. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Akutt toksisitet av kapsaicin hos mus var i rekkefølgen intravenøs > intraperitoneal > subkutan > oral > dermal, som indikerer at systemisk absorpsjon og toksisitet etter dermal applikasjon var lavere enn etter en oral dose. Høye subkutane doser av kapsaicin var ikke teratogent hos rotter. Det var imidlertid holdepunkter for at kapsaicin passerer placenta og utøver en toksisk effekt på fosterets perifere nerver som utløser uttalt tømming av substans P-immunreaktive nervefibre fra dorsalhornet i ryggmargen. Prenatal behandling av rotter med høye subkutane doser av kapsaicin (50 mg/kg) ga funksjonelle nevronskader, mens neonatal behandling forsinket kroppsvekst og kjønnsmodning, reduserte paringfrekvens og reduserte antall drektigheter. Publiserte data vedrørende potensiell mutagenitet og karsinogenitet av kapsaicin er ikke entydige. Den mengden kapsaicin som absorberes gjennom hud fra Termo vil sannsynligvis ikke utgjøre noen signifikant risiko for mennesker. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Flytende glukose 2,2'-metylen-bis-(6-tert.-butyl-4-metylfenol) 2,2'-(propan-1,2-diyldiiminodimetyl)difenol Fiolrotpulver/rismelblanding Naturgummi Poly(butadien-blokkstyren) (76,5:23,5) Cis-1,4-polyisopren Talkum Betapinen Poly(2-metylbut-2-en-kopenta-1,3-dien) Glyserolester av hydrogenert kolofonium Lett flytende parafin Ullfett Elastisk flanell (plastisk bærer) Papir, silikonbelagt på en side (beskyttelsespapir)

5 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 3 år Holdbarhet etter første åpning av doseposen: 3 måneder 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. 6.5 Emballasje (type og innhold) Dosepose laget av papir/polyetylen/aluminium/surlynlaminert materiale, forseglet med 1 eller 2 medisinerte plastre. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Etter fjerning skal plasteret legges i en plastpose, som forsegles godt og kastes i husholdningsavfallet. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Beiersdorf AG Hamburg Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE Dato for første markedsføringstillatelse: Dato for siste fornyelse: OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer.

PREPARATOMTALE. Pliapel er indisert til voksne for overflateanestesi i intakt hud før dermatologiske prosedyrer. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Pliapel 70 mg/g + 70 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram krem inneholder 70 mg lidokain og 70 mg tetrakain. Hjelpestoffer med kjent effekt: metylparahydroksybensoat

Detaljer

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator.

Individuell dosering. Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med enten Nicorette 2 mg tyggegummi eller Nicorette 10 mg inhalator. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nicorette 10 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 15 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig Nicorette 25 mg/16 timer depotplaster, gjennomsiktig 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin

PREPARATOMTALE. 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Cilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin Hjelpestoffer:

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobrex Depot 3 mg/ml depotøyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 3 mg tobramycin. Hjelpestoffer: 1 ml oppløsning

Detaljer

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azyter 15 mg/g øyedråper, oppløsning i endosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert gram oppløsning inneholder 15 mg azitromycindihydrat tilsvarende 14,3 mg azitromycin.

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg

1. LEGEMIDLETS NAVN. Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Deksklorfeniraminmaleat 2 mg PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Polaramin, 2 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Deksklorfeniraminmaleat 2 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid.

1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zycomb 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nesespray, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 0,5 mg xylometazolinhydroklorid og 0,6 mg ipratropiumbromid. 1 spray (ca.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre). 1. LEGEMIDLETS NAVN Risedronat Orifarm 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én filmdrasjert tablett inneholder 5 mg risedronatnatrium (som tilsvarer 4,64 mg risedronsyre).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Simbrinza 10 mg/ml + 2 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidintartrat

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Circadin 2 mg depottablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver depottablett inneholder 2 mg melatonin Hjelpestoff med kjent effekt: Hver depottablett

Detaljer

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette.

1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. Hard gelatinkapsel i størrelse 0 med hvit hoveddel og blå kapselhette. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lymecyclin Actavis 300 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 kapsel inneholder 408 mg lymesyklin tilsvarende 300 mg tetrasyklin. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm.

Tabletter Hvite, runde tabletter med delestrek og AL inngravert på den ene siden. 10 mg: Diam. 6 mm. 15 mg: Diam. 8 mm. 25 mg: Diam. 9 mm. 1. LEGEMIDLETS NAVN Alopam 10 mg tabletter Alopam 15 mg tabletter Alopam 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Oksazepam hhv. 10 mg, 15 mg eller 25 mg For

Detaljer

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 1. LEGEMIDLETS NAVN Spersadex med kloramfenikol øyedråper, oppløsning 1+5 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig

Detaljer