EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon og ansvarsområde Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (4 stp) Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) Eksamensform: Skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensdato for ny/utsatt eksamen: Eksamenstid: Antall sider/antal side: Tillatte hjelpemidler/ tillatte hjelpemiddel: 3 timer/timar 13 sider inkludert denne Ingen Fagansvarlig/fagansvarleg: Jeanne Boge Merknader/merknadar: Ingen [Skriv inn tekst]

2 POENGSKALA Maks 100 poeng Bokstavkarakter A B C D E 0-39 F / Ikke bestått Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (4 stp) > maks 40 poeng Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) > maks 60 poeng 2

3 Klargjøring av begrep / utrykk som ofte brukes i oppgaveformuleringer Beskriv: Gjengivelse av eller forklaring på et problemområde, situasjon eller fenomen. Definer: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og og begrensning av dette Drøft: Betyr at du skal belyse saken / spørsmålet / problemet allsidig, og se det hele fra ulike synsvinkler og forutsetninger. Ikke minst det siste kan være svært forskjellige hva angår personer, ressurser, normer og praktiske vilkår. Gjør rede for: Forklaring med egne ord som viser forståelse for det en har lest / lært. Innebærer en viss tolkning som gjør stoffet til eget. Nevn: Oppregning av faktorer eller fenomen som det spørres etter uten nærmere begrunnelse eller vurdering. Vurder: Betyr at drøftingen skal drøftes videre med hovedvekt på å se emnet i lys av normer / regler / prinsipper, slik at du tolker dem eller andre gjør det, slik den tradisjonelle og offentlige tolkning til vanlig er. Å vurdere og ha meninger, men begrunne og ha motforestillinger. 3

4 Bokmål Sykepleiens faglige og vitenskaplige grunnlag (4 stp) Oppgave 1 Gjør rede for Virginia Henderson sin teori om hva sykepleie er (40 poeng). SENSORVEGLEIING Kjernelitteratur Henderson, V. (1993). Sykepleiens grunnprinsipper. Norsk Sykepleirforbund Kopi fins i kompendium, Sykepleie 1. Kan kjøpast på Studia ved Haukeland universitetssjukehus. Moment Henderson sin behovsteori I 1960 blei den amerikanske sjukepleiaren Virginia Henderson ( ) sin sjukepleieteori spreidd over store delar av verda av International Council of Nurses (ICN). Henderson definerer sjukepleie på fylgjande måte: Sykepleierens særegne funksjon er å hjelpe individet, sykt eller friskt, i utførelsen av de gjøremål, som bidrar til god helse eller helbredelse (eller til en fredfull død), noe han ville ha gjort uten hjelp om han hadde hatt tilstrekkelige krefter, kunnskaper og vilje, og å gjøre det på en slik måte at individet gjenvinner uavhengighet så fort som mulig (s.9). Utfyllande s Henderson argumenterer for at sjukepleie har røter i grunnleggjande behov: Alle er vel enige i at sykepleie har sine røtter i grunnleggende menneskelige behov, enten det mennesket hun tar hånd om er friskt eller sykt (s.13). Henderson argumenterer for 14 grunnleggjande behov som sjukepleiaren skal leggje til rette for: 1. Å hjelpe pasienten å puste 2. Å hjelpe pasienten å spise og drikke 3. Å hjelpe pasienten å få fjernet kroppens avfallsstoffer 4. Å hjelpe pasienten med å opprettholde riktig kroppsstilling når han ligger, sitter, går og står, og med å skifte stilling 5. Å hjelpe pasienten til hvile og søvn 6. Å hjelpe pasienten med valg av klær og med av- og påkledning 4

5 7. Å hjelpe pasienten å opprettholde normal kroppstemperatur 8. Å hjelpe pasienten å holde kroppen ren og velstelt og å beskytte huden 9. Å hjelpe pasienten å unngå skader frå omgivelsene og å unngå å skade andre 10. Å hjelpe pasienten å få kontakt med andre og med å gi uttrykk for sine behov og følelser 11. Å hjelpe pasienten, så han kan praktisere sin religion og handle slik han mener er rett. 12. Å hjelpe pasienten til produktiv sysselsetting 13. Å hjelpe pasienten med underholdning og fritidssysler 14. Å hjelpe pasienten å lære Sidan oppgåva inneheld orda gjer greie for, vert det også forventa at studentane skriv om innhaldet i komponentane, s Kor mykje dei vil skrive vil avhenge av kor mykje dei kan/korleis dei disponerer tida. Henderson argumenterer for at tilrettelegging for behovstilfredsstilling må justerast etter den pleietrengjande sin alder, tilstand, kultur og så vidare, for sjølv om menneske har visse felles grunnbehov, må sjukepleiaren hugse på at desse kan tilfredsstillast på uendeleg mange måtar, for ingen er like (16-17). ELLER Oppgave 2 Gjør rede for 3 sentrale områder i Florence Nightingales tenkning om sykepleie (40 poeng). SENSORVEGLEIING Kjernelitteratur Nightingale, F. (1997). Notater om sykepleie. Universitetsforlaget, s Sydnes, T. (2001). Centrale ideer i Florence Nighringales sygeplejefilosofi. I: Birkelund, R. Omsorg, kald og kamp. Personer og ideer i sygeplejens historie. Gyldendal, København. (Kopi av artikkel i kompendium Sykepleie 1 som kan kjøpast på Studia bokhandel, Haukeland universitetssjukehus) Martinsen, K., Wærness, K. (1991). Pleie utan omsorg, Pax I denne oppgåva kan studentane velje å ta utgangspunkt i ei heil rekkje områder som Nightingale engasjerte seg i. Studentane kan velje områder frå kva litteratur som helst. MOMENT 5

6 Mange vil truleg velje Nightingale 1997/1860: Der står det om: a. Støy (83-96) b. Variasjon (side ) c. Inntak av mat (side ) d. Kva slag mat (side ) e. Seng og sengklede (side ) f. Lys (side ) g. Reine rom og reine veggar ( side ) h. Personleg reinsemd (side ) i. Når alle masar om håp og stadig gir gode råd (side ) j. Observasjon av sjuke ( ). Nokon studentar vil kanskje leggje større vekt på Nightingale sin filosofi, slik den vert presentert i artikkelen til Sydnes (2001): MOMENT: Nightingales religiøse filosofi (s ): Prøvde å sameina religion og vitskap. Tente Gud ved å tena medmenneske/storsamfunnet og skape himmel på jorda. Det kan sjå ut for at ho meinte sjukehusa skulle vera slike himmelske stader Nightingale og victorianismen (s. 84) N. braut med viktoriansk skepsis mot evangelisk vekking. Ho følte ein slags åndeleg vekking og hadde eit brennande ynskje om å forandra samfunnet. Inspirert av unitarane (s ) Kritiske til treenigheten av Gud, den heilage ande og Kristus som menneske. Praktisk moralsk syn på det kristne livet. Støtta idear frå den franske revolusjonen. Sjølv om N. var inspirert av unitarane var ho også kritisk til at dei ikkje hadde vore i stand til å gjera Gud meir menneskeleg. Lidenskapleg statistikar (s ) Brukte statistikk for å oppnå sosiale reformer. Ho trudde Gud organiserte tilværet i pakt med statistiske lover. Nightingale som helsereformator (s ). 6

7 Grunnla moderne sjukepleie 1860 Moderne sjukepleie vaks på mange vis ut av Sanitation Movement (SM). N. var ein av pionerane i SM. SM arbeidde for sanitære reformer som tilførsel av reint vatn, avlaupssystem, betre bustader, mor/barn helsestasjonar osv. i fattige arbeidarbydelar. Hygiene blei det sentrale omdreiingspunktet. Kritisk til mikrobeteori fordi slike tankemåtar la for lita vekt på miljøet som gjorde folk sjuke. Var kritisk til legestanden som var så opptekne av smittsame sjukdommar og så lite opptekne av det sosiale miljøet som gjorde at folk blei sjuke. Kva sjukepleie er/ikkje er (s. 91) Boka Notater om sjukepleie er på mange vis uttrykk for den praktiske anvendelsen av N. sin filosofi. Sanitær sjukepleie (s ) Fundamental forskjell på sjukepleie og medisin; Sjukepleie skal spela på lag med naturen og Gud sine lover. Sjukepleie er å endre tilhøve som fører til sjukdom og liding + vera kvalifisert, sjølvstendig assistent ved medisinsk behandling. Sjukepleie skulle vera eit sjølvstendig fag som omfatta både åleie av sjuke + helsemisjonæring/helsereformasjon. Sjukepleie som kunst (s ) N. meinte sjukepleie er kunst og vitskap i sin anvendelse av sanitære prinsipp. Sjukepleiekunsten skulle ikkje knytast til ei bestemt trusretning. Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp) Oppgave 3 Forflytning (30 studiepoeng) a. Nevn forflytningsteknikkens grunnprinsipper 4 poeng b. Gjør rede for aktivitet knyttet til det naturlige bevegelsesmønsteret 14 poeng 7

8 c. Hva vil du legge vekt på for å ta mest mulig hensyn til pasienten i en forflytningssituasjon? Begrunn det du vil vektlegge. 12 poeng SENSORVEGLEIING Kjernelitteratur Lunde, P. H. (2010) Forflytningskunnskap: aktivisering, hjelp og trening ved forflytning, 4. utg. Oslo, Gyldendal. (Hele boken er pensum, men spørsmålene viser til s i boken). Waagø, K. og Skaug, E.-A. I Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F. & Skaug, E.-A. red. (2005) Grunnleggende sykepleie Oslo, Gyldendal akademisk, kap.14. (se spesielt s ) Moment a. Nevn forflytningsteknikkens grunnprinsipper (Lunde, kap.2 s ): Der er to hovedprinsipper studenten bør nevne for å få 2 poeng: Kunnskaper om det naturlige bevegelsesmønster Samarbeid med fysiske lover (minske friksjon, skråplan, rulle- eller båtprinsippet) b. Gjør rede for aktivitet knyttet til det naturlige bevegelsesmønsteret (Lunde s. 44 og Kristoffersen s ). Momenter: Utgangspunktet er den friske kroppens bevegelsesmønster eller det vi kan kalle det normale bevegelsesmønster slik vi kjenner det fra barn til voksen. Grunntrekkene er like hos alle mennesker. I liggende stilling flytter alle en kroppsdel om gangen og overfører tyngden fra kroppsdel til kroppsdel. I andre sammenhenger beveger vi oss med samordnede bevegelser når vi går, beveger vi armer og ben samtidig. NB: Dette har studentene gjort selv og observert hos andre. I besvarelsen kan studenten ha hentet stoff fra Kristoffersen som nevner styrke/utholdenhet/ bevegelighet/koordinasjon/balanse. Studenten kan evt. også komme inn på miljø og kultur hentet fra samme kapitel. c. Hva vil du legge vekt på for å ta mest mulig hensyn til pasienten i en forflytningssituasjon? Begrunn det du vil vektlegge. (Lunde s ) Utgangspunktet er ofte at en pasient kan føle seg tingliggjort, bli passivisert og oppleve seg som et objekt som skal forflyttes (jfr. institusjonalisering og lært hjelpeløshet). Pasienten har brukt sitt naturlige bevegelsesmønster tidligere, men blir på grunn av sykdom eller skade satt i en situasjon hvor dette ikke lenger er mulig. Disse momentene bør vektlegges (dette er stikkord i boken): 8

9 Aktivisering som grunnlag for likeverd Å stimulere til aktivitet ved å vente til man kjenner muskelaktivitet hos pasienten Trygghet avgjørende for gode forflytninger La pasienten ta kommandoen Vurdering av pasientens fysiske og mentale muligheter Det viktigste i besvarelsen er at studenten vektlegger det å skape et godt og trygt forhold der begge parter er likeverdige. Dette gjøres blant annet ved at pasienten får informasjon om det som skal skje, får ha innflytelse på måten det gjøres på, tempo etc. og at forflytningen skjer så skånsomt som mulig. Studenten kan komme inn på etikk/estetikk og etikette. La pasienten få bruke sine egne ressurser mest mulig, individualisere tiltak etter pasient og tilstand/dagsform), endre tiltakene i samsvar med aktuell situasjon osv. Oppgave 5 Sirkulasjon (30 studiepoeng) a. Gjør rede for hvordan du vil observere pasienters sirkulasjon. b. Gjør rede for sykepleie til en pasient med ødemer. 9

10 SENSORVEGLEIING Kjernelitteratur Johansen, E. (2005) Sirkulasjon. Kap.8. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie 2. Gyldendal Akademisk. a. Gjør rede for hvordan du vil observere pasienters sirkulasjon. Sirkulasjonssystemet hjertet, blodårene og blodet er bygd opp som en funksjonell enhet som sørger for å tilføre alle kroppens celler oksygen og næringsstoffer, og fjerne CO 2 og avfallsstoffer. En bør derfor se behovet for tilfredsstillende sirkulasjon og respirasjon i sammenheng. Når forutsetningene for normal sirkulasjon svikter, får pasienten problemer i form av blant annet tung pust, smerter, ødemer, og sår. Svikt i sirkulasjonssystemet kan ha ulik alvorlighetsgrad og vil kunne føre til større eller mindre grad av tap og funksjon i dagliglivet. Dersom det foreligger opplysninger om pasienten (rapporter/dokumentasjon) i forkant skal man gjøre seg kjent med dette. Det er viktig med gode observasjoner klinisk blikk (man vet hva man skal se etter, basert på kunnskap og erfaring). Man observerer og lytter til pasienten. Er det endringer fra tidligere? Subjektive data hva forteller pasienten? Har pasienten det bra? Oppe, i aktivitet? Sengeliggende? Trøtt, uopplagt? Fryser pasienten? Kald på føtter/hender? Forteller pasienten om: - hevelse i for eksempel fingrene? føttene? Vektøkning? - angina pectoris? brystsmerter, utstrålende til v.arm, skulder, nakke, kjeve? Smerter utløst ved anstrengelser fysisk eller mentalt, avtar/forsvinner i hvile. Andre smerter? (Hvor er de lokalisert, hvordan arter de seg, hva utløser smerter?) Smerter ved gange? (Claudicatio intermittens?) Noen har også smerter når de ligger. Smertene kan avta dersom det smertefulle benet får henge utenfor sengekanten. - tung pust? Ved aktivitet? I hvile? Objektive data, observasjoner/kartlegging og dokumentasjon av: Er pasienten mobil, steller pasienten seg selv? Hvordan ligger/sitter pasienten i sengen? 10

11 Puls, telle (30 sek), et helt minutt ved sirkulasjonssvikt. Observere frekvens, fylde, rytme (sinusrytme?) evet. uregelmessighet (arytmi), (Bradykardi: < 60/min., Takykardi: >100/min. i hvile, Sinusrytme Blodtrykk - sammenligne med evet. tidligere registreringer Ødemer, lokale, generelle? Hvordan vurdere? Hudfarge/ansiktsfarge, cyanose?, blek?, tørr og varm hud? Kald/klam? Blek hud kan skyldes lav hemoglobinkonsentrasjon, anemi. Cyanotisk hud på grunn av oksygenmangel. Perifer cyanose eks. neglene, lepper, øreflipper på pga. redusert blodtilførsel til det aktuelle området eller generelt nedsatt oksygeninnhold i blodet. Neglene trykke ytterst på negletuppen for å vurdere perifer sirkulasjon. Stående hudfold? Diurese - Farge, mengde. Hvordan er forholdet mellom væskeinntak og diurese? Måle og registrere drikke og diurese? Angina pectoris brystsmerter, urstrålende til v.arm, skulder, nakke kjeve? Smerter utløst av anstrengelser fysisk eller mentalt, avtar/forsvinner i hvile. Disse smertene skyldes utilstrekkelig oksygentilførsel til hjertemuskelen pga forsnevringer i koronarkarene. Andre smerter? (Hvor er de lokalisert, hvordan arter de seg, hva utløser smerter?) Smerter ved gange? Claudicatio intermittens? Nedsatt arteriell sirkulasjon i beina på grunn av aterosclerose som kan føre til iskemiske smerter i leggene ved gange, ofte en haltende gange på grunn av smertene. Smertene kan avta/forsvinne når de stopper opp fordi muskelarbeidet reduseres og oksygenbehovet avtar. Smerter i hvile er tegn på en svært begrenset arteriell sirkulasjon til muskulaturen i beina. Noen har også smerter når de ligger. Smertene kan avta dersom det smertefulle benet får henge utenfor sengekanten. Tyngdekraften bidrar til økt blodsirkulasjon i beinet, og smerten avtar. 11

12 Respirasjon - Har pasienten ubesværet/tungpustet respirasjon, i hvile eller i aktivitet?. Er det anstrengende for pasienten å snakke? Hva er respirasjonsfrekvensen og hva er normal frekvens hos voksne personer? Ekspektorat? Decubitus? Har pasienten sår/trykksår? Rød hud? Blek? Cyanotisk? Redegjøre for hvilke steder som er spesielt utsatt Ødemer øker faren for decubitus pga. nedsatt blodtilførsel i vevet. b. Gjør rede for sykepleie til en pasient med ødemer. Ødem: økt væske i vevene Inaktivitet, lammelser og andre situasjoner som hindrer normal muskelaktivitet, vil kunne redusere den venøse tilbakestrømningen og gi perifere ødemer God observasjon og kartlegging av hvor pasienten har ødemer. Synlige ødemer oppstår ofte ikke før det er samlet flere liter væske i kroppen, og væskeopphopning kan derfor oppdages på grunn av vektøkning. Ødemer kan forverres ved høyt inntak av salt og vann Er det lokal hevelse? Generelle ødemer? Har føttene og armene på høyre og venstre side lik diameter? Virker huden blank eller spent? Har pasienten selv merket endringer? Generelle ødemer kan forårsakes av prosesser som skjer i kroppen når hjertemuskelen, nyrene eller leveren svikter. På grunn av tyngdekraften vil ødemene samle seg i de nedre delene av kroppen. Når pasienten ligger: i de nedre delene av ryggen. Når pasienten sitter eller står: i føttene, anklene og leggene. Hevelser i for eksempel føttene, kan oppstå som følge av redusert venøs tilbakestrømning på grunn av sviktende funksjon i muskel-vene-pumpen. Lokale ødemer skyldes ofte lokale betennelsesreaksjoner eller hindring av venøs sirkulasjon i et område. Ødematøs hud er ofte stram, glatt og skinnende. Observere merker etter strømper? Trange sko/tøfler? Trykke med en finger mot vevet slik at det blir en fordypning. Det viktigste ved ødemer er lokale tiltak som bruk av støttestrømper, sitte eller ligge med føttene hevet og sørge for muskelaktivitet. Ved bruk av elastisk bind er det viktig 12

13 at dette legges riktig på. Uansett skal dette tilpasses individuelt. Tilmåling av strømpen skal skje før pasienten står opp om morgenen, når ødemene er minst. Veie pasienten - Bruke samme vekt, samme mengde tøy ved hver måling. (eks. Skjorte, Stikklaken på evet vektstol) God informasjon, rådgivning/veiledning, støtte og hjelp. Vurdere kroppsstillingen og bidra til at den er best mulig med tanke på hensiktsmessighet og velvære. Leieendring, hjelpe pasienten ved behov. Informere om viktighet med leieendring Trykkavlastning/decubitusprofylakse. Stimulere til aktive øvelser. Evet. passive øvelser Ved evet sår: Beskrive beliggenhet, beskrive omfang og utseende, åpent sår? Puss? Unngå friksjon mot huden. Kan være fordel med sklilaken eller lignende ved leieendring/forflytning Observere urin farge, lukt og mengde. Ved omfattende opphopning av væske: Måle inntekt og diurese. Informere pasient og evet. pårørende om måling/registrering. Veie pasienten ofte daglig. Bruke samme vekt, samme mengde tøy ved hver måling. (eks. Skjorte, Stikklaken på evet vektstol). Ernæringstilstand og kostholdsvaner vurderes og evet. justeres, følges opp. Gi råd og veiledning. Redusere saltinntak Måle blodtrykk og telle og vurdere puls. Bidra til god personlig hygiene og velvære Dokumentere. 13

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie/sjukepleie : GRS10 Emnekode og navn/namn : BSSV1 Samfunnsvitenskapelige perspektiver på grunnleggende

Detaljer

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3

Undervisning D 15 26.02.15 VEDLEGG 3 Undervisning D 15 26.02.15 Sirkulasjonssystemet: Består av: hjertet, blodårene og blodet Hensikt: sørge for å tilføre alle kroppens celler oksygen og næringsstoffer, og fjerne CO2 og avfallstoffer Svikt

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : BRE200 Utdanning : Institutt for Radiografi Kull : R07 Eksamensdato : 2. Juni 2009 Fagansvarlig/fagansvarleg : Bergliot

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI

HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI HJARTEAVDELINGA MEDIKAMENTELL STRESS-EKKOKARDIOGRAFI Foto: www.colourbox.com 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus VELKOMMEN TIL OSS I denne brosjyren finn du informasjon om undersøkinga du skal

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi Eksamensform : Skriftlig

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie : GRS09 Emnekode og navn/namn : BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/-navn/-namn Eksamensform : Radiograf : R08 : BRE200 Radiografifaglig bildefremstilling : Skriftlig eksamen Eksamensdato

Detaljer

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i sykepleie Kull : S08 Emnekode/ navn/ namn : BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus

Detaljer

Forflyttingskurs. Helse Førde, desember 2011

Forflyttingskurs. Helse Førde, desember 2011 Forflyttingskurs Helse Førde, desember 2011 2 Forflytning - definisjon En bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller gjenstand som i all hovedsak foregår i en horisontal bevegelsesretning.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE ORDINÆR EKSAMEN

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE ORDINÆR EKSAMEN HØGSKOLEN i BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE ORDINÆR EKSAMEN Fag Sykepleie 2: Sykepleie i sykehjem Utdanning Bachelorutdanning i sykepleie

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse. Hjerte og lunger Ösp Egilsdottir Høgskolelektor. Ellen Larsen Intensivsykepleier

Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse. Hjerte og lunger Ösp Egilsdottir Høgskolelektor. Ellen Larsen Intensivsykepleier Grunnleggende systematisk klinisk undersøkelse Hjerte og lunger Ösp Egilsdottir Høgskolelektor Ellen Larsen Intensivsykepleier Kirsten R. Byermoen Høgskolelektor 1 Internasjonalt perspektiv Integrert i

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Psykiatrisk sykepleie og sykepleiens samfunnsfaglige grunnlag, Modul 6 : Psykiatrisk sjukepleie og sjukepleiens

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

HØGSKOLEN i BERGEN. Avdeling for helse og sosialfag. Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE NY /UTSATT/UTSETT EKSAMEN

HØGSKOLEN i BERGEN. Avdeling for helse og sosialfag. Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE NY /UTSATT/UTSETT EKSAMEN HØGSKOLEN i BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE NY /UTSATT/UTSETT EKSAMEN Fag Sykepleie 2: Sykepleie i sykehjem Utdanning Bachelorutdanning i sykepleie / sjukepleie

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 29. mai 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 H-334 Hjelpemidler:

Detaljer

Emnekode og navn/namn : BSS6B Fagforståelse i hjemmesykepleie/fagforståing i heimesjukepleie. : Skriftlig/skriftleg eksamen under tilsyn

Emnekode og navn/namn : BSS6B Fagforståelse i hjemmesykepleie/fagforståing i heimesjukepleie. : Skriftlig/skriftleg eksamen under tilsyn AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Med sensorveiledning EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Sykepleie/ sjukepleie Kull : S09C Emnekode og navn/namn : BSS6B Fagforståelse i hjemmesykepleie/fagforståing

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleierutdanning, Institutt for sykepleie : Sjukepleierutdanning, Institutt for sjukepleie : S08C Emnekode og navn/namn

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull : Sykepleie i kommunehelsetjenesten, Hjemmesykepleien, Ledelse og samfunn : Bachelor i sykepleie :

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Bachelorutdanning i sykepleie : GRS09 Emnekode og navn/namn : BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull Eksamensdato : Sykepleie i kommunehelsetjenesten, Hjemmesykepleien, Ledelse og samfunn : Bachelor i

Detaljer

Diabetes og seinkomplikasjonar

Diabetes og seinkomplikasjonar Diabetes og seinkomplikasjonar Normund Svoen Fastlege Kva er diabetes seinkomplikasjonar? Diabetes mellitus er ein tilstand med auka risiko for seinkomplikasjonar. Risikoen aukar betydelig dersom behandlinga

Detaljer

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 01.juni AMB2002 Ambulansemedisin. Programområde: Ambulansefag. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.juni 2016 AMB2002 Ambulansemedisin Programområde: Ambulansefag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Radiografutdanning : R09 Emnekode/navn : BRE 103 Eksamensform : Mappeeksamen arbeid 2 Eksamensdato :

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Emnekode og -navn/namn : BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Emnekode og -navn/namn : BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus HØGSKOLEN I BERGEN Bachelor i Sykepleie, Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og -navn/namn : BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus Utdanning

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : BRE200 Utdanning : Institutt for Radiografi Kull : R07 Eksamensdato : 28. August 2009 Fagansvarlig/fagansvarleg

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen:

Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før undervisningen: Evaluering av undervisningsopplegg FFR Respirasjon 25.02 før respirasjonssystemet gjennom nettbasert læring og pensum i forkant av denne I hvilken grad er kunnskaper i anatomi, fysiologi og patofysiologi

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011

Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 Hvordan blir sykepleiens framtid? Klinisk Sygepleje Konferanse 2011 København 18. mars Herdis Alvsvåg Haraldsplass diakonale høgskole, Bergen 1 Litt historie 1981: Har sykepleien en framtid? Oslo: Universitetsforlaget

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P

PROGRESJONSPLAN FOR HSYK101P Å ivareta pasientens grunnleggende behov Personlig hygiene Hjelp med kroppsvask Stell av huden Tiltak for å bevare hel hud Stell av negler Tannpuss/Munnstell Stell av hår og skjegg (barbering) Hjelp med

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/navn Eksamensform : Radiograf : R08 : BRA301 : Skriftlig hjemmeeksamen Eksamensdato : Utleveres mandag 06.09.10,

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull : BSD6C - Ny og utsatt eksamen i medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og kirurgisk sjukepleie

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/-navn/-namn Eksamensform : Radiografi : R08 : BRE200 Radiografifaglig bildefremstilling : Skriftlig eksamen Eksamensdato

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSN341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene

Hjertet 21.05.2012. Sirkulasjonssystemet. Del 3. 3.7 Hjertesykdommer. Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Blodtrykksfall hos eldre. Eva Herløsund Søgnen Kardiolog med geriatri kompetanse SESAM konferanse juni 2017

Blodtrykksfall hos eldre. Eva Herløsund Søgnen Kardiolog med geriatri kompetanse SESAM konferanse juni 2017 Blodtrykksfall hos eldre Eva Herløsund Søgnen Kardiolog med geriatri kompetanse SESAM konferanse juni 2017 ORTOSTATISK HYPOTENSJON Definert som systolisk trykkfall >20 mm Hg ved overgang fra liggende til

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG UTSATT EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/-navn/-namn Eksamensform : Radiografi : R08 : BRE200 Radiografifaglig bildefremstilling : Skriftlig eksamen

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon.

Oppstår når den indre kropps-temperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. 1 Vi skiller mellom generell og lokale frostskader. Generell Oppstår når den indre kroppstemperaturen synker under det normale. Dette er en meget kritisk og livstruende situasjon. Årsak: Dårlig bekledning

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull : Sykepleierutdanning, Institutt for sykepleie : Sjukepleierutdanning, Institutt for sjukepleie : S07A Emnekode og navn/namn

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn

Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1016 Sosiologi og samfunn Faglig kontakt under eksamen: Ulla Forseth Tlf.: 95821911, 73591792 Eksamensdato: 10.12.2014 Eksamenstid: 5 timer

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET

PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET PYELOSTOMIKATETER SLIK TAR DU VARE PÅ PP- KATETERET KVA ER EIT PYELOSTOMIKATETER? Pyelostomikateter (PP-kateter) blir brukt når urinen ikkje kan passere gjennom urinleiar og ned i blæra på grunn av eit

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Avdeling for helse og sosialfag. Hjemmesykepleie Ledelse og samfunn. Eksamensdato: 6.

HØGSKOLEN I BERGEN EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE. Avdeling for helse og sosialfag. Hjemmesykepleie Ledelse og samfunn. Eksamensdato: 6. HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Hjemmesykepleie Ledelse og samfunn Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kull: S06C Eksamensdato:

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi

Detaljer

Klargjøring av begrep / utrykk som ofte brukes i oppgaveformuleringer

Klargjøring av begrep / utrykk som ofte brukes i oppgaveformuleringer AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelrutdanning i sykepleie GRS11 Emnekde g navn/namn: BSS1B - Intrduksjn til sykepleiens funksjn g ansvarsmråde

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen

STUDIEÅRET 2010/2011. Individuell skriftlig eksamen. IBI 210- Humanfysiologi. Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: ingen STUDIEÅRET 2010/2011 Individuell skriftlig eksamen IBI 210- Humanfysiologi i Torsdag 8. desember 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Bekkenløsning NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Foto: Reklamefotografene AS Illustrasjoner: Ellen Wilhelmsen Hva er bekkenløsning? Bekkenløsning er en

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninslogg Filip. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninslogg Filip. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Det var vanskelig å tenke men, jeg hadde masse energi i kroppen. Pusten gikk rolig. Jeg var ganske spent om jeg klarte å gi alt. Pulsen min var ikke så høy. Jeg tror at jeg kunne presse

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Sykepleiens grunnlagstenkning

Sykepleiens grunnlagstenkning Sykepleiens grunnlagstenkning Emnekode: BSY341_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM OPERASJON VED BETENNELSE I TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av betennelse i tarm. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN

SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN HØGSKOLEN i BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE UTSATT EKSAMEN Fag Sykepleie 2: Sykepleie i sykehjem Utdanning Bachelorutdanning i sykepleie

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning Landåssvingen 15, 5096 BERGEN Eksamensoppgave høsten 2012 Ny/utsatt eksamen Bokmål Eksamensdato : 14. desember 2012 Utdanning : GLU 1-7 Emne

Detaljer

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2 Arve Fahlvik Refleksologi til hjemmebruk Innhold Forord...3 Terminologi...4 Innledning...5 Behandling av mage...6 Behandling på hånden...10 Behandling av immunforsvar...14 Behandling på ører...16 Behandling

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning Kull Emnekode/navn Eksamensform : Radiografutdanning : R10 : BRA110 Strålefysikk og strålevern : Skriftlig eksamen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av svulst i tarm eller endetarm. ILLUSTRASJON AV MAGE

Detaljer

MESTRING AV AKTIVITETER I

MESTRING AV AKTIVITETER I MESTRING AV AKTIVITETER I DAGLIGLIVET Laila Vatn, spesialergoterapeut Granheim lungesykehus Granheim Lungesykehus Fokus i lungerehabilitering Gold arbeidsgruppens målformulering :. Å minske symptomer,

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

Puls Hva er pasientens hvilepuls? Normal puls er 65-80 slag i minuttet. Noen kols pasienter kan ligge opp mot 100.

Puls Hva er pasientens hvilepuls? Normal puls er 65-80 slag i minuttet. Noen kols pasienter kan ligge opp mot 100. Kols er en sykdom som pasient og pårørende må lære seg å leve med. Som sykepleier er du en viktig ressurs for å hjelpe til med dette. Det er viktig å ta seg tid til å bli kjent med pasienten. Gjennomfør

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser Oppgaveskriving SEPREP Gamle Oslo 22.10.2015 anne.ek@seprep.no Innhold Mål med oppgaven Faglige og formelle krav til oppgaveskrivingen

Detaljer