CURRICULUM VITAE Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA: NAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: Gunn-Turid Kvam Gruppeleder og seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret, 7491 Dragvoll TELEFON: E-POST: UTDANNING: Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon : Doktor ingeniørutdanning ved Norges Tekniske Høgskole, Institutt for Organisasjons og arbeidslivsfag. Avhandling: Teknologioverføring fra et FoU-miljø til små og mellomstore bedrifter - en casestudie av ni teknologiassistanser : Siviløkonomutdanningen i Bodø, spesialisering: Innovasjon og iverksetting. Siviløkonomoppgave: «Strategisk ledelse i bedriftsgruppe» : Høgskolekandidat i Landbruksøkonomiske fag, Nord-Trøndelag Distriktshøgskole, Steinkjer. Semesteroppgave: «Holdninger til den nye odelsloven». ARBEIDSERFARING: Fra ansatt som forsker ved Senter for bygdeforskning : Forsker ved SINTEF Virksomhetsutvikling. Arbeidet med ulike prosjekter. Stikkord for prosjektene kan være: næringsutvikling, bedriftsutvikling i bedriftsgruppe, teknologioverføring til små og mellomstore bedrifter, koble NTH-studenter til små og mellomstore bedrifter i distriktene, ulike evalueringer : Stipendiat ved NTH, Institutt for organisasjons og arbeidslivsfag. Deltok vårsemesteret 1991 i «European Doctoral Programme in Entrepreneurship», ved Durham University Business School, Durham, England : Forsker ved SINTEF Virksomhetsutvikling. Ansatt på et 5-årig prosjekt «Opprustning av verkstedindustrien i Nord-Norge». Det ble gjennomført strategiprosesser i bedriftsgrupper, samtidig som en rekke tiltak og aktiviteter ble gjennomført i de deltagende bedriftene.

2 PROSJEKTER VED BYGDEFORSKNING: I perioden 1/ arbeidet jeg på prosjektet»tak for ny næring». Prosjektet, som ble finansiert av Norske Meierier, startet høsten 1995 og gikk over en 5-års-periode. Jeg deltok bl.a. i arbeidet med å omdefinere prosjektet, fra å arbeidet med etablering av nye arbeidsplasser i nedlagte meierianlegg til omstilling for økt medlemsnytte og sikring av markedsstyrken. Vi deltok i et pilotarbeid sammen med TINE Finnmark. Fokus for dette delprosjektet var å øke melkeanvendelsen og bedre medlemskommunikasjonen. Videre har jeg i tilknytning til prosjektet også utarbeidet en situasjonsanalyse av aktører som driver med småskala foredling av melk. Dette arbeidet dannet et utgangspunkt for Koordineringsgruppa for videreforedling av melkeprodukter opprettet av Statens Landbruksbank i deres arbeid med å utforme strategier for denne gruppen næringsaktører. Videre er situasjonsanalysen brukt som utgangspunkt for en nærmere analyse av meierisamvirkets mulige roller i forhold til de medlemmene som ønsker å drive med småskala melkeforedling. Arbeidet ble ferdigstilt i Et tredje prosjekt ble finansiert av Landbruksdepartementet og hadde som mål å utrede mulighetene for geitehold i Norge. Utredningen fokuserte på markedsmuligheter, men hele verdikjeden for geiteprodukter ble analysert. Prosjektet ble ferdigstilt i desember Et fjerde prosjekt Local development strategies in the agro-food supply chain, har pågått siden høsten Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for bygdeforskning og Nordlandsforskning. I tillegg vil vi også samarbeide med Helsinki Institute of Agricultural Economics og University of Cardiff i deler av prosjektet. Målet med dette forsknings-prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan man skal vedlikeholde og helst øke den regionale delen av verdiskapningen av landbruksproduksjonen i Norge. Mitt arbeid i dette prosjektet vil i hovedsak bestå av kvalitative studier av småskala matforedling. Vi har et strategisk instituttprogram i samarbeid med Nordlandsforskning for perioden Dette programmet, Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT), har som hovedmålsetting å heve kompetansen om hvordan distriktene skal kunne øke verdiskapningen fra matvareforedling basert på egne ressurser. Programmet har en flersektoriell (jordbruk, fiskeri og oppdrett) og flerfaglig samfunnsvitenskapelig tilnærming. Jeg har fått tildelt en post doc innen dette programmet, som består i å studere produktutvikling og kunnskapsbygging i et nettverksperspektiv i småskala matforedlingsbedrifter. I 2002 samarbeider vi med Handelshøyskolen BI v/ Institutt for innovasjon og økonomisk organisering med i prosjektet Norsk jordbruksvaresektor. Strategi for forretningsutvikling mot år Vårt bidrag i dette prosjektet omhandler nisjeorientert og destinasjonsorientert næringsutvikling. Vi deltar i et EU-prosjekt i 6. rammeprogram, CORASON, der 12 EU-land deltar ( ). I dette prosjektet er det satt søkelys på hvilke typer kunnskap som anvendes i lokale utviklingsprosjekter. Vi deltar i alle arbeidspakker i dette prosjektet, der min del i første rekke vil omhandle frivillige organisasjoners deltagelse i lokale og regionale utviklingsprosjekter, samt organisering og utvikling av nisjematsatsinger i en region. Et nytt prosjektsamarbeid er i gang med USA, Japan og Storbritannia på temaet mattrygghet. Vi har fått et forprosjekt på dette feltet for å utvikle et internasjonalt samarbeid. Dette ble gjennomført i En gruppe ved Bygdeforskning, der jeg er en av fire deltagere, er i gang med en utredning om Sveriges landbruksuniversitet. Denne skal være ferdig til 1. november 2006.

3 RAPPORTER, PUBLIKASJONER OG PAPER Kvam, G.T., 1984,»Holdninger til den nye odelsloven», Semesteroppgave ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole Andersen, L. & Kvam, G.T. 1987, «Strategisk ledelse i bedriftsgruppe. Evaluering av gjennomført strategi samt forslag til ny prosedyre». Siviløkonomoppgave, Høgskolesenteret i Bodø. Pedersen, R.H. & Kvam, G.T. & Waagø, S.J., 1987, «Program for direkte teknologiassistanse til små og mellomstore industribedrifter i distriktene - En evaluering «. SINTEF/NTH. Ørjasæter, N.O. & Kvam, G.T., 1989, «Teknikspridningsprogrammet i Jämtlands län»; en vurdering av aktiviteter i Jämtlands län i perioden SINTEF/NTH. Pedersen, R.H. & Kvam, G.T., 1989, «Verkstedindustriens muligheter og rammebetingelser i Nord-Norge». SINTEF. Kvam, G.T. & Ørjasæter, N.O., 1990, «Omstilling i Nord-Norsk Verkstedindustri», SINTEF. Kvam, G.T. & Skjelnes, A.B. & Waagø, S.J., 1992, «Evaluering av Eksport Nord», ORAL,NTH. Kvam, G.T., 1993, «Evaluering av studietur til USA», SINTEF. Kvam, G.T., Teknologioverføring fra et FoU-miljø til små og mellomstore bedrifter casestudie av ni teknologiassistanser, Doktor Ingeniøravhandling 1995:41, Institutt for organisasjons og arbeidslivsfag, NTH, Trondheim, Kvam, G.T. & Trætteberg, A., 1995, «Nordens Grønne Belte», Forslag til etablering av Nordens grønne belte i Midt-Norge, SINTEF-rapport STF05 F Solberg, S.L. & Bøyum, E. & Danielsen, A.A. & Kvam, G.T., 1996, «Teknologi og konkurransekraft». Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bergen. Kvam, G.T., 1996, «Technology Transfer from R&D-Institutions to SMEs», Paper til TTI 96 Conference, London, United Kingdom July Kvam, G.T., 1996, Vurdering av en utvidelse av «sommerjobb i SMB» og «Traineeordningen for næringsmiddelindustrien», august 1996, SINTEF-rapport STF38 F96115 Kvam, G.T., 1996, Sommerjobb i SMB 1996, SINTEF-rapport STF38 A Kvam, G.T., 1996, «Forskningsformidling til kommunesektoren - vurdering av prosjekterfaringer», SINTEFrapport STF38A Carlsen, A. & Kvam, G.T., 1997, «Transfer and leakage of technology in multinational firms», SINTEF-rapport STF38 F Almås, R. & Kvam, G.T. & Stræte, E.P., 1997, «From Productivism to Flexible Specialization? Experiences from a Restructuring Process in the Norwegian Diary Industry», Journal of Rural Cooperation, 25 (2), 1997: Stræte, E.P. & Kvam, G.T., 1998, Omstilling i meierisamvirket, Artikkel i Landbruksøkonomisk Forum, nr. 3/98, s Kvam, G.T., 1998, «Teknologisk utvikling blant småskala matprodusenter», I Small Scale Food Production in a Nordic Context, Proceedings of the First Nordic Workshop on Regional Small Scale Food Production», Odd Jarl Borch (ed.), Bodø mai, Kvam, G.T., 1999, Situasjonsanalyse: Småskala foredling av melk, Rapport nr 4/99, Senter for bygdeforskning. Kvam, G.T., 1999, Muligheter for geithold i Norge, Rapport nr. 15/99, Senter for bygdeforskning. Stavrum, T. & Stræte, E.P. & Kvam, G.T., 2000, Produktutvikling og organisasjonsutvikling i TINE Finnmark, Et delprosjekt ( ) i Tak for ny næring, Notat nr. 4/00, Senter for bygdeforskning. Kvam, G.T., 2000, Establishing new business based on rural resources challenges, development processes and the role of governmental bodies, Kapittel i rapporten Rural and Regional Development in Northern Periphery, Rapport 4/00, Senter for bygdeforskning. Stræte, E.P., Stavrum, T., Kvam, G.T., Almås, R., 2000, Omstilling i meierisamvirket erfaringer fra prosjektet Tak for ny næring , Rapport 12/00, Senter for bygdeforkning. Kvam, G.T., 2001, Analyse av situasjonen i geiteholdet i Norge, Landbruksøkonomisk Forum Nr

4 Kvam, G.T.,2001, Small scale food processing The importance of relationships in product development, Work-in-progress paper to the 17 th Annual IMP Conference 9-11 september, 2001, Oslo. Kvam, G.T., Brastad, B., Stræte, E.P. & Borch, O.J., 2002, Regional nyskapning i matsektoren, Landbruksøkonomisk Forum, Vol 19, nr Kvam, G.T., 2002, Interaksjon for ressursutviking i småskala matproduksjon, Landbruksøkonomisk Forum, Vol 19, nr Kvam, G.T., 2002, Resource Development through Interaction: The Story of a Small-Scale Cheesemaker, paper to the 12 th Nordic Conference on Small Business Research, Kuopio, Finland, May 26 th -28 th, Finnes på: Forbord, M. & Kvam, G.T., 2002, Investigating Thin and Thick Interaction Relate to Development of a Rural Resource, Competetive paper to the 18 th Annual IMP Conference, Dijon, France, September 5 th - 7 th, Kvam, G.T., 2002, Samhandling for ressursutvikling i småskala matproduksjon, i Almås, R, Haugen, M.S, Johnsen, J.P., 2002, Bygdeforskning gjennom 20 år, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. Stræte, E.P., Hålien, E., og Kvam, G.T., 2003, Regionale utviklingsmotorer i matrelatert næringsutvikling, LØF, nr Kvam, G.T., Hålien, E., og Olsen, P.I., Kvam, 2003, Utvikling av nisjematorientert næringsutvikling i distriktene lokale organisasjonsbehov og - muligheter, LØF, nr Borch, O.J., Kvam, G.T., og Stræte, E.P Matgründeren om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ANNEN FAGLIG VIRKSOMHET: Prosjektlederansvar: - Prosjektet «Sommerjobb i SMB 1996». - «Forskningsformidling til kommunesektoren - en vurdering av prosjekterfaringer», «Vurdering av en utvidelse av Sommerjobb i SMB og Traineeordningen for næringsmiddelindustrien», Situasjonsanalyse: Småskala foredling av melk, Utredning: muligheter for geitehold i Norge, Local development strategies in the agro-food supply chains, forskningsprosjekt med oppstart i 1999 og avslutning i Næringsstrategier innenfor regionale matvaresystemer (REGMAT). Strategisk instituttprogram som pågår i perioden Norsk jordbruksvaresektor. Strategier og forretningsutvikling mot år Samarbeid mellom flere aktører med BI som hovedprosjektleder. Omhandler nisjeorientert og destinasjonsorientert næringsutvikling og pågår i Food Safety Regulatory Policy in a Comparative Perspective globalisation effects on food safety (2005).

5

CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM

CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM Personalia: Navn: Gunn-Turid Kvam Født: 20.09.1961 Akademisk tittel: Dr. ing. Stilling: Seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning og 1. amanuensis ved NTNU Telefon:

Detaljer

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH:

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH: CURRICULUM VITAE PERSONAL: Name: Nationality: Position: Address: Dr. Gunn-Turid Kvam Norwegian Senior researcher Centre for Rural Research The Norwegian University of Science and Technology N-7491 Trondheim,

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011-05-19

CURRICULUM VITAE 2011-05-19 CURRICULUM VITAE 2011-05-19 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 1962-04-12 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Direktør, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38 118 E-post:

Detaljer

CURRICULUM VITAE 17. august 2015

CURRICULUM VITAE 17. august 2015 CURRICULUM VITAE 17. august 2015 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 12.04.1962 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Seniorforsker, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord CURRICULUM VITAE Personalia Name: Nationality: Address: E-mail: Magnar Forbord Norwegian Centre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Dragvoll, N-7491 Trondheim, NORWAY

Detaljer

gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter

gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter FORSKNINGSGLIMT NR 1/2010 Istockphoto Vekststrategier for lokale matbedrifter Gunn-Turid Kvam I landbrukspolitikken er målet at 20 prosent av omsatt

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU

Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU Innlandet i Norge og Verden - Globale utviklingstrekk å merke seg Innlandsutvalget - Hva tenker vi så langt! Sverre Narvesen NCE Raufoss/leder IU VERDEN OG VI Norge og globalisering "Pris pr funksjon"

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no Studietur for Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5.11.2015 «Horisont 2020 for økt innovasjon. SMB-mulighetene i EUs rammeprogram for forskning og ionnovasjon» Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no EU-prosjekter

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord CURRICULUM VITAE Personalia Name: Nationality: Address: E-mail: Magnar Forbord Norwegian Centre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Dragvoll, N-7491 Trondheim, NORWAY

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Curriculum Vitae. Name:

Curriculum Vitae. Name: Curriculum Vitae Name: Lars Rønning Institution: Centre for rural research, Trondheim Postition: Senior researcher Phone: +47 6247 1439 / 9077 2701 E-mail: Lars.Ronning@bygdeforskning.no KEY QUALIFICATIONS

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 09.10.2017 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 12.04.1962 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Seniorforsker, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 416 38 118 E-post: egil.p.strate@bygdeforskning.no

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 FORSKNINGSGLIMT NR 3/2013 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse som ble etablert i 2001. Bygdeforskning som forskningsmiljø

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning Curriculum Vitae Personlige opplysninger: Navn: Svein Frisvoll Fødselsdato 17.12.77 Stilling: Seniorforsker / Forskningsleder Adresse: Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll. 7491

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Collective Research/Research for SME assosiations v/sveinung Grimsby, Nofima Mat Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Sjømat Mot Nord. Av Torbjørn rn Trondsen Nores fiskerihøgskole (i samarbeid med Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø)

Sjømat Mot Nord. Av Torbjørn rn Trondsen Nores fiskerihøgskole (i samarbeid med Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø) Sjømat Mot Nord Av Torbjørn rn Trondsen Nores fiskerihøgskole (i samarbeid med Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø) INNHOLD: 1. Sjømat i et arktisk perspektiv 2. Kampen om råstoffetr 3. Situasjonen

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Vi fusjonerer fordi * vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

CURRICULUM VITAE Medlem av programkomitéen for Landskonferansen for Tiltaksarbeid 1997, arr. Norges Vel

CURRICULUM VITAE Medlem av programkomitéen for Landskonferansen for Tiltaksarbeid 1997, arr. Norges Vel CURRICULUM VITAE Personalia Navn: Akademisk tittel: Stilling: Arbeidssted: Magnar Forbord Dr.ing. Seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning, Universitetssenteret Dragvoll, 7491 Trondheim Telefon: 73591729

Detaljer

Oftedal, E. and Foss, L. "Dynamics of Legitimacy Building" Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012.

Oftedal, E. and Foss, L. Dynamics of Legitimacy Building Paper submitted to Entrepreneurship Theory and Practice, December 2012. PUBLIKASJONER FORFI 2012: Magnus Gulbrandsen and Einar Rasmussen (2012) The use and development of indicators for the commercialisation of university research in a national support programme Technology

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Tonje Lauritzen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 412 11 836 E-post: tonje.lauritzen@ostforsk.no Utdanning: 2014 PhD i sosiologi, NTNU, Trondheim 1998-00: Hovedfag i sosiologi,

Detaljer

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020?

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? 1 Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? Lars E. Onsøyen, Forskningsrådgiver EU / internasjonalisering, NTNU NARMA Høstkonferanse 2013: Horisont 2020 privat sektor, finansieringsreglene 2 Samarbeid

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat Temaområdet Mat Rapport høsten 2006 Helge Bergslien Temaleder Mat Innledning Mat for et forskningstema ved Universitet i Stavanger ble etablert våren 2006. Etableringen av mat som tematisk satsingsområde

Detaljer

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING s. Vil du ha et bilde, bruk definert INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING Vegard Knotten Stipendiat / Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS bsn 25. November 2015

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Logistikk for matspesialiteter

Logistikk for matspesialiteter LogiMat Logistikk for matspesialiteter Logistikk for matspesialiteter Kick off, Trondheim, 12.06.2012 Bakgrunn Vekststrategiprogrammet og LogiMat forprosjekt Utfordringer: Små og mellomstore produsenter

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Velkommen til oppstart av Prosjekt Cleantech Agder!

Velkommen til oppstart av Prosjekt Cleantech Agder! Velkommen til oppstart av Prosjekt Cleantech Agder! Grønt Senter Odderøya Kristiansand 27. Mai 2014 www.cleantech-agder.no Innhold Velkommen ved Klaus Schöffel (CEO, Teknova) Prosjekt Cleantech Agder ved

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT?

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? eller om noen praktiske erfaringer med å bistå norske SMB i å nå mål innen produkt- og prosessutvikling gjennom deltagelse i EUs rammeprogram for FoU rune.nilsen@teknologisk.no

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon?

Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Hvordan være innovativ i samarbeid om innovasjon? Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø Entreprenørskap i høyere utdanning - erfaringer og utfordringer Norgesuniversitetet/NHO,

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Strategic tematisk satsingsområde ved NTNU FAO initiativ innen eksponert havbruk Yngvar Olsen NTNU Marint strategisk satsingsområde 2 Bakgrunn: Globale

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

- Smart logistikk i dynamiske verdikjeder

- Smart logistikk i dynamiske verdikjeder - Smart logistikk i dynamiske verdikjeder Presentasjon av nettverket SMARTLOG BIA nettverk, Forskningsrådet, Oslo 25.10.2010 Ottar Bakås Innhold Om SMARTLOG nettverket Resultater 2010 og erfaringer Videre

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk

Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk Norsk Landbrukssamvirke Oslo 17. feb 2012 EUs eksport sett fra Brussel Bjørn Eidem Ambassaderåd for Landbruk EU delegasjonen dl i Brussel Europa 2020 KRISE EU2020 strategien for smart, bærekraftig og inkluderende

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie?

Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Helsesamarbeid i Barentsregionen: En suksesshistorie? Aadne Aasland Seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn for mine vurderinger Evalueringer av norsk-russisk helsesamarbeid

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong

Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Innovasjonssenteret COIN Utvikling av attraktive bygg og anlegg i betong Berit Laanke, styrerepr for SINTEF Forskningsjef 1 COIN - Concrete Innovation Centre Byggenæringen vant ett av 14 sentre for forskningsdrevet

Detaljer

MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014. Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business

MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014. Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business MASTEROPPGAVE SEPTEMBER 2014 Ane Andreassen Grenoble Graduate School of Business Bakgrunn Hovedformål: Utforske utenlandske arbeidstakere og deres families kulturtilvenning, og hvilke faktorer de opplevde

Detaljer

University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway Nøkkeltall for HSN 19.000 8 Tett på 700 000 innbyggere Utviklingsavtale med KD HSN Digital Regionalt forankret, HSN Partnerskap internasjonalt konkurransedyktig HSN Profesjon Fagområder // Folkemusikk

Detaljer

Nofima marked, Postboks 6122, 9291 Tromsø

Nofima marked, Postboks 6122, 9291 Tromsø Navn: Bent Dreyer Stilling Adresse Seniorforsker Nofima marked, Postboks 6122, 9291 Tromsø Telefon +47 77 62 90 23 E-post bent.dreyer@nofima.no Grad/utdanning 1985 Dr. scient Norges Fiskerihøgskole Universitetet

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas

UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM. Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas UTFORDRINGER VED EIERSKIFTE AV LANDBRUKSEIENDOM Challenges for succession in family farms and family firms in rural areas Innhold 1. Om prosjektet Bakgrunn, formål, mulige bidrag 2. Undersøkelsesmodell:

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Forskningsinitiativ i Europa og Norge

Forskningsinitiativ i Europa og Norge Forskningsinitiativ i Europa og Norge Eva Veiseth-Kent 1. Mars 2011 Arena Mat og Helse den store saltdagen 1 Hvilke funksjoner har salt i matvarer? Konservering Smak Teknologiske egenskaper Hvorfor bruker

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.

Rønning, L. 2008. Social capital in farm-based entrepreneurship and rural development. Ph.D. serie No. 15-2008. Bodø: Handelshøgskolen i Bodø. Curriculum Vitae Navn: Lars Rønning Arbeidssted: Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim Stilling: Seniorforsker Telefon: 6247 1439 / 9077 2701 E-post: Lars.Ronning@bygdeforskning.no NØKKELKVALIFIKASJONER

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Lean Forum Norge. ved Per Kristian Østbye Sekretariat Lean Forum Innlandet Daglig Leder Lean Lab Norge AS. Torsdag 8. september 2011, HAPRO

Lean Forum Norge. ved Per Kristian Østbye Sekretariat Lean Forum Innlandet Daglig Leder Lean Lab Norge AS. Torsdag 8. september 2011, HAPRO www.leanforumnorge.no Lean Forum Norge ved Per Kristian Østbye Sekretariat Lean Forum Innlandet Daglig Leder Lean Lab Norge AS Torsdag 8. september 2011, HAPRO Bakteppe Om oss Den 10.12.2009 ble Lean Forum

Detaljer

Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø. Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi

Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø. Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi Interreg 2014-2020 Energi, klima og miljø Erik Eid Hohle Daglig leder Energigården Senter for bioenergi ENERGIGÅRDEN www.energigarden.no 6 SENTER FOR BIOENERGI Kurs og seminarer Prosjektering og konsulenttjenester

Detaljer

Curriculum Vitae Formell utdanning Forskningsstillinger Pågående forskning Utvalgsarbeid, styreverv etc.

Curriculum Vitae Formell utdanning Forskningsstillinger Pågående forskning Utvalgsarbeid, styreverv etc. Curriculum Vitae Navn: Karoline Daugstad Stilling: Forsker Arbeidssted: Norsk senter for bygdeforskning, Universitetssenteret, 7491 Trondheim Tlf.: 73 59 17 35 E-post: karoline.daugstad@bygdeforskning.ntnu.no

Detaljer

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag

Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn. Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Samarbeidsmodellen i arbeidslivet - et trøndersk fortrinn Jon Uthus, NHO Trøndelag Kristian Tangen, LO Sør-Trøndelag Den norske arbeidslivsmodell Høy organisasjonsgrad Stort innslag av koordinert lønnsdannelse

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer

Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle

Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle Regionalt omstillingsarbeid under økende usikkerhet gir evaluering en ny rolle Åge Mariussen, Nordlandsforskning, Bodø/ Universitetet i Vasa, Finland «Krise, hvilken krise?..».. on 4 November 2011, he

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik

CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik Born: 20th of February 1962 Phone: +47 90925917 E-mail: Jostein.Vik@rural.no Web: http://www.bygdeforskning.no/ansatte/jostein-vik Positions: Senior researcher at

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

E.ON Vind Sverige AB - Storhei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune. Dok.dato: 24.05.

E.ON Vind Sverige AB - Storhei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune. Dok.dato: 24.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.05-31.05 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2013 E.ON Vind Sverige AB - Storhei, Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk med tilhørende nettilknytning

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer