HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Virksomhetsplan og årsbudsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 0 av 113

2 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 1 av 113

3 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Innhold: KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK... 8 DEL 1 INNLEDNING...12 Rådmannens innledning...12 Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Investeringer i perioden Innledning Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Byutvikling (merknad 4 i tabell) Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Søbakken Skole rehabilitering (merknad 9 i tabell) Ny skole i sentrum Ydalir (merknad 10 i tabell) Hanstad skole rehabilitering (merknad 11 i tabell) Rehabilitering Rådhuset (merknad 12 i tabell) Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole (merknad 13 i tabell) Infrastruktur Vestad skole m.v. (merknad 14 i tabell) IKT i skole (merknad 15 i tabell) Lillemoen skole - oppgradering Driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak Innledning Økt nattvaktbemanning Moen (merknad 1 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) (merknad 2 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for familie og helse (merknad 3 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for skole (merknad 4 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for teknikk og miljø (merknad 5,6,7,8 i tabell) Økte driftskostnader sektor for kultur (merknad 9,10 i tabell) Økte driftskostnader NAV (merknad 11 i tabell) Økte driftskostnader Eiendomsstaben (merknad 12,13,14,15,16 i tabell) Økte driftskostnader Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben (merknad 17,18,19 i tabell) Driftskonsekvenser som følge av nye investeringstiltak (merknad 20 i tabell) Tjenestereduksjon og effektivisering Innledning Reduksjon av planlagt opptrapping på bygningsvedlikehold (merknad 1 i tabell) Sektor for barnehage opprettholde innspart driftsnivå fra 2013 (merknad 2 i tabell) Sektor for familie og helse - redusert driftsnivå - planlagt psykologtjeneste (merknad 3 i tabell) NAV legge ned stilling knyttet til drift av 8 midlertidige boenheter (merknad 4 i tabell) Sektor for skole reduksjon av driftsnivået + foreldrebetaling SFO (merknad 5 i tabell) Sektor for kultur økte refusjonsinntekter (merknad 6 i tabell) Sektor for PRO nedtak av vedtaksvolum + BPA ut på tjenestekonsesjon (merknad 7 i tabell) Sektor for teknikk og miljø Effektivisering på innkjøpsavtaler 3% på innkjøpsvolum (merknad 9 i tabell) Renteinntekter på ansvarlig lån TAIK AS (merknad 10 i tabell) Effektivisering av tjenesteproduksjon som følge av systematiske prosesser (merknad 11 i tabell) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 2 av 113

4 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Kommunestyrets vedtak - oppsummert Statsbudsjettet for 2014 og andre budsjettforutsetninger...34 Statlige styringssignaler Kommunesektorens inntekter Frie inntekter Elverum kommune Skatt personlige skattytere Eiendomsskatt Utbytte fra selskaper Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere Merverdiavgiftskompensasjon Mva-fond Renteforutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger Pensjon Integreringstilskuddet Kommunalt driftstilskudd til private barnehager Gebyrregulativet Selvkost Vann- og avløpsgebyrer DEL 2 HANDLINGSPLAN ØKONOMIPLAN (BLÅ SIDER)...38 HANDLINGSPLAN...38 Innledning Klima og energi By- og bygdeutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø ØKONOMIPLAN...46 Økonomiplan - Budsjettskjema 1A Økonomiplan fordelt på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjettrammer Økonomisk oversikt drift Investeringsplan Budsjettskjema 2A Investeringsplan pr. prosjekt Budsjettskjema 2B Økonomisk oversikt investering Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 3 av 113

5 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Handlingsplan vann og avløp DEL 3 VIRKSOMHETSPLAN 2014 (GRØNNE SIDER)...54 Innledning...54 Styring ledelse kontroll...56 Årshjul...57 Styringsplattformen...58 Målhierarki Planhierarki - Arbeidsmål/indikatorer...59 Målekort Nivå Organisasjon og organisering...62 Personaloversikt Elverum Kommune...63 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg...64 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for familie og helse...68 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Sektor for skole...72 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Investeringer innenfor sektor for skole i Planlagt utviklingsarbeid i 2014 i skolesektoren: Sektor for barnehage...76 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i barnehagesektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 4 av 113

6 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for teknikk og miljø...78 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2014 vil i særlig grad være rettet mot: Sektor for kultur...83 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektor for kultur Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i NAV...87 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Service- og IKT staben...90 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Personalstaben...93 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Økonomistaben...95 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 5 av 113

7 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Eiendomsstaben...98 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i eiendomsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Samfunnsutviklingsstaben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i samfunnsutviklingsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i DEL 4 ÅRSBUDSJETT 2014 (GULE SIDER) Innledning Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene Ressurstilgang og fordeling til drift Driftsbudsjett 2014 Budsjettskjema 1A Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber Budsjettskjema 1B Sektorenes og stabenes netto rammer Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet Hovedoversikt drift Investeringsbudsjett 2014 Budsjettskjema 2A Hovedoversikt investering VEDLEGG Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner Gebyrregulativ 2014 Vedtatt av Kommunestyret Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 6 av 113

8 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 7 av 113

9 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK KS 102/13 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2014, vedtatt Formannskapets forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2014 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Eiendomsskatten utlignes med 4,1 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr og med 4,1 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 3. investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr ,- til finansiering av kommunale investeringer i Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 4. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2014, utgjør kr ,- 5. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 7. Det vedtas at driftstilskuddet til private barnehager for 2014 følger minimumssatsen på 96% som fastsatt i statsbudsjettet. 8. Rente for ansvarlig lån til Terningen Arena Idrett og Kultur AS fastsettes til middelverdien av 3 måneders NIBOR-rente i 2014, med tillegg av en rentemargin på 2,5 %. 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket. 11. For å sikre forutsigbarhet for innbyggerne, skal Elverum kommune starte en dialog med SØIR, for å se på muligheten for at dette selskapet kan gjennomføre tømming av de kommunale søppeldunkene i sentrumsområdene. 12. Sektor for teknikk- og miljø skal bli gjenstand for en tettere oppfølging og evaluering av komiteen for Vekst- og Utvikling. Formålet med denne gjennomgangen er å finne ut om deler av sektorens virksomhet kan bli gjenstand for konkurranseutsetting og/eller effektivisering. Resultatet legges frem i god tid før kommunestyrets budsjettkonferanse i juni Gebyrregulativet skal ha en politisk gjennomgang, med administrativ hjelp, før budsjettprosessen starter for budsjettåret Fontenen i Glomma skal være i virksomhet fra 15. juni til 1. september. 15. En oversikt som beskriver hvilke tiltak som er nødvendig for å oppgradere Lillemoen skole skal ferdigstilles i forkant av kommunestyrets budsjett konferanse i juni Kostnadene til dette arbeidet dekkes av kr 0,3mill som er avsatt i investeringsplanen for 2014, gjeldende for Lillemoen skole. 16. Det vurderes et kjøp av 4 institusjonsplasser. Dette skal øke PRO sin totale sengekapasitet. Det vil med intern rotasjon avlaste kostnadene for utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset og ventelistepasienter som er kostnadskrevende for hjemmebaserte tjenester. Tiltaket er derfor selvfinansierende. 17. Utrede muligheten for å utvikle Spangenhuset til et brukerstyrt senter som Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar. Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en naturlig del av utredningen Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 8 av 113

10 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Økonomiplan Tall i hele tusen kroner Driftsbudsjett År Totalt saldert pr år Netto fondsbruk og fondsavsetning (kan redigeres) Netto virkning av egne valgte tiltak og ikke disponerte midler i rådmannens budsjettforslag: Rådmannens forslag viser udisponert saldering: Valgte endringer for sunn kommuneøkonomi Valgte endringstiltak for inntekter Valgte endringstiltak for utgifter Valgte endringstiltak for driftskonsekvenser av investeringer Netto virkning av egne valgte tiltak Sunn kommuneøkonomi Bygningsmessig vedlikehold Kompetanseutvikling Veivedlikehold Netto driftsresultat (fra hovedoversikt, må endres manuelt i utgiftsarket) SUM Elverum kommune Økonomiplan Utgifter i hele tusen kroner Driftsbudsjett År Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte Summering av endring sunn kommuneøkonomi Summering av valgte tiltak Egen endringer til "Sunn kommuneøkonomi U 1 Bygningsmessig vedlikehold U 2 Kompetanseutvikling U 3 Veivedlikehold U 4 Netto driftsresultat (disponeres i regnskapssaken) U 5 U 6 Omorganisering/effektiviseringsprosjekt U 7 Redusert utgift ved samdrift Lillemoen/Melåsberget U 8 Økt tilskudd Møteplassen U 9 Drift av Annekset 761 U 10 Økt tilskudd Frivillighetssentralen U 11 Islegging av Fylkesidrettsplassen 150 U 12 Økt støtte til idrettsrådet 150 U 13 Økt tilskudd Elverum Turforening (løypemaskin) 25 U 14 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 9 av 113

11 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Økonomiplan Driftskonsekvens av investeringer i hele tusen kroner Driftsbudsjett Investeringsplan År Netto virkning av egne tiltak og rådman Medtatt for å kjenne igjen tiltakene Summering av valgte tiltak Nr Tiltaktsbeskrivelse OBS! Ingen automatisk beregning finansk Inv 1 Oppgradering påbygg Lillemoen Inv 2 Ny skole sentrum tomt Inv 3 Brannvarslingsanlegg 4 kirker Inv 4 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 10 av 113

12 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 11 av 113

13 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) DEL 1 INNLEDNING Rådmannens innledning Den vedtatte handlings- og økonomiplan for med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 preges av stramme økonomiske rammer, nøkternhet og begrenset utvikling. Kommunestyrets vedtatte handlings- og økonomiplan er basert på rådmannens framlagte forslag pr med justeringer og endringer slik det framgår av kommunestyrets vedtak (se talldel i vedtaket foran). Som det ble redegjort for i rådmannens budsjettframlegg i oktober og som Kommunesektorens organisasjon (KS) varslet under budsjettforberedelsene er det ikke rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene fra staten. Det følger føringer med pengene fra staten, og noen av tiltakene påfører kommunene reduserte inntekter eller økte kostnader, for eksempel enslige mindreårige asylsøkere og ressurskrevende brukere. Eiendomsskatten for 2014 er opprettholdt på det nivå som ble besluttet i 2013, og for resten av perioden innebærer dette en nedtrapping av denne i tråd med det borgerlige flertallets intensjoner. Den vedtatte handlings- og økonomiplan innebærer nye store investeringer som følger i perioden : Helsehuset bygges ut for to sengeposter med til sammen cirka 46 plasser og egnede rehabiliteringslokaler. Moen sykehjem rehabiliteres (her foreligger brannpålegg), og deler av 2. etg. bygges om til omsorgsboliger. Beboerne planlegges flyttet fra Moen til Helsehuset når rehabiliteringen begynner. Satsingen gjør at kommunen kan møte samhandlingsreformens krav om kommunal behandling før, i stedet for og etter sykehusbehandling, og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelpsenger som er et krav fra Videre installeres ventilasjonsanlegg både i Helsehuset, eksisterende del, og i Rådhuset. Rådhuset har pålegg fra Arbeidstilsynet. Rehabiliteringen av Søbakken skole fortsetter, og dette er det tatt høyde for i økonomiplanen i henhold til oppdaterte kalkyler. Rehabilitering og foreløpig utvidelse gjøres blant annet for å møte veksten av elever i sentrum. Rehabilitering og utbygging av Lillemoen skole er som følge av den politiske behandlingen lagt inn i planen med ei investeringsramme på 43,3 mill kr. Det må fra administrasjonens side arbeides videre med vurderingen av dette prosjektet. Det er således lagt opp til at det skal gjøres videre vurderinger av utbyggingen i form av utredning som legges fram innen budsjettkonferansen i juni 2014 jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 15. Planlagt ny skole i Ydalir som opprinnelig var planlagt for ferdigstillelse i 2018, senere foreslått utsatt til 2020, ligger nå ikke inne i investeringsplanene og realiseringen er foreløpig uviss. Rehabilitering av Hanstad skole er tatt ut av budsjettet jfr. planer som forelå for økonomiplanperioden Det skal i stedet utarbeides en generalplan for rehabilitering av hele skolen. Parallelt med utarbeidelse og vedtak av handlings- og økonomiplan for er utarbeidet en egen utredning om framtidig skolestruktur i Elverum (framlagt pr ). Denne utredningen skal være gjenstand for politisk behandling i første halvår 2014, og vil være grunnlagsmateriale for videre prioriteringer for skoleinvesteringer. I tillegg er det politisk besluttet at det skal gjøres en tilleggsutredning for å vurdere utbyggingen av skolene i Elverum med inntil 4 paralleller. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 12 av 113

14 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) På driftssiden gis den største økningen til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Også barnevern og medfinansiering av samhandlingsreformen er tildelt økte ressursrammer. Økonomisk sosialhjelp styrkes også som følge av økt press på tjenesten. Videre er det korrigert for faktiske utgifter i eiendomsstaben og redusert sparing på bakgrunn av EPC-kontrakt som følge av lav strømpris. Midler til Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 er lagt inn. Begrepet «sunn kommuneøkonomi» har blitt noe uthulet. Beløpet til bygningsmessig vedlikehold er redusert, mens kompetanseutvikling har fått beholde sitt beløp. Det er tatt med noen midler til veivedlikehold, men ikke på langt nær det sektoren melder behov for. Det er lagt inn innsparinger for å få budsjettet i balanse. Innsparinger i forhold til 2013-budsjettet er lagt på sektorene skole, barnehage, kultur og familie og helse, og også noe på pleie, rehabilitering og omsorg. Det planlegges for at Elverum kommunes samlede innkjøp av varer og tjenester skal underlegges systematisk utviklingsarbeid for å sikre bedre innkjøp, kvantifisert effektiviseringsmål er en 3% reduksjon på det samlede innkjøpsvolum. Det vil gi konsekvenser for tjenestene at det er lagt såpass store innsparinger inn i budsjettet; disse er beskrevet senere i dokumentet. De innsparinger som er lagt inn nå, kommer i tillegg til innsparinger som er vedtatt tidligere for 2014, 2015 og 2016 (se fjorårets vedtatte budsjett/økonomiplan). I tillegg er det økt inntekt fra gebyrene fra SFO på basis av selvkostberegninger av tjenestene. Oppsummert er det pleie- og omsorgssektoren som får størst uttelling i det vedtatte budsjettet, både hva angår driftsmidler og investeringer. Sektoren har stadig flere og sykere brukere. Det har ikke vært mulig å prioritere skole og barnehage slik en kunne ønske. Skolebygg er ikke kommet med i det omfang det var lagt føringer for fra kommunestyrets budsjettkonferanse fra juni Legger en til at det fortsatt er behov for flere ressurser til sektor for teknikk og miljø, så er flere av faktorene som vanligvis gir fart til utviklingen, dempet. Det skal imidlertid ikke glemmes at det hele tiden produseres gode tjenester på bakgrunn av et bruttobudsjett på cirka 1,4 milliarder kroner. Vedtatt handlings- og økonomiplan for innebærer stramme økonomiske rammer, men inneholder også elementer av satsing blant annet gjennom Søbakken skole og Helsehuset. Det vil kreve god økonomistyring og streng budsjettdisiplin for å holde foreliggende budsjett i Elverum kommune, 10. januar 2014 Irene Evenstad Midtlund rådmann Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 13 av 113

15 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Rådmannen har som ett av sine særskilte oppdrag å utarbeide forslag handlings- og økonomiplan for 4-års perioden for Elverum kommune, med virksomhetsplan årsbudsjett for Rådmannen la fram sitt samlede forslag til politisk behandling pr. 28. oktober Dette forslaget har så vært gjenstand for politisk behandling som ble avsluttet med vedtak i kommunestyret pr. 12. desember Dette dokumentet er den oppdaterte og vedtatte plan som følge av kommunestyrets vedtak. Foreliggende plan dokumenterer resultatet av en omfattende arbeidsprosess. Prosessen starter med klargjøring av administrasjonens analyser, ønsker og prioriteringer i mars 2013; fortsetter med drøftinger og prioriteringer i kommunestyrekomiteene i april og mai; kommunestyrets budsjettkonferanse 12. juni og budsjettvedtak per 20. juni 2013 (jfr. kommunens årshjul se grønne sider, bak). Prosessen går videre med koordinering, prioritering og levering av usaldert råbudsjett fra rådmannen til de folkevalgte per medio september. Sistnevnte er en nyskaping av året som ledd i å gi de politisk styrende organer et lengre tidsrom og bedre mulighet til å drive styringsarbeid. Deretter fortsetter arbeidet med fullstendig utarbeidelse av handlings- og økonomiplan gjennom arbeid i rådmannens ledergruppe, rådmannens budsjettgruppe og økonomistaben, fram til framlegg fra rådmannen Prosessen avsluttes så med politisk behandling hos partigrupper og folkevalgte organer i november og desember fram til kommunestyrevedtak Som styringssignaler har rådmannen særlig: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer) Handlings- og økonomiplan for forrige periode Kommunestyrets budsjettvedtak , som følge av budsjettkonferansen og tilhørende utredningsmateriell. Elverum kommune har vært bykommune siden Elverum er en by i Østerdalen, regionsenter i Sør- Østerdal og har vært i jevn stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen gir Elverum unike muligheter og en rekke utfordringer. Vekst, kombinert med at kommunene tilføres stadig nye oppgaver, medfører at en økende befolkning med økende forventninger skal tilbys gode tjenester innenfor et økende kommunalt tjenestespekter. I de to foregående års handlings- og økonomiplaner har rådmannen særlig redegjort for de investeringsutfordringer kommunen står overfor på skolesektoren og helsesektoren. Disse utfordringene forsterkes stadig som forventet i vårt framtidsbilde, både for den nærmeste 4-års periode og senere. Dette summerer seg opp til utredede og begrunnede investeringsvolumer i størrelsesorden millioner kroner innenfor kommende 4-6 års periode. Investeringene skaper betydelige finanskostnader og nye driftskostnader som følge av økt aktivitet. Disse investeringene er utredet og har vært drøftet i folkevalgte fora i flere omganger, senest til kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2013, og stadfestet ved kommunestyrets budsjettvedtak 20. juni Framlagt og usaldert råbudsjett fra rådmannen til formannskap 18. september 2013 viste at en slik investeringstakt vurderes ikke å være bærekraftig, gitt de inntektsrammer kommunen har. I de to foregående års budsjettframlegg har rådmannen redegjort for forskjellige mulige scenarier som kan velges. Dette gjøres ikke i denne handlings- og økonomiplan, da rådmannen vurderer at den informasjon og de valgmuligheter scenariebeskrivelsene representerte, er ivaretatt gjennom de utredninger og den dokumentasjon som er framlagt i prosessen fram mot budsjettkonferansen i juni. Beslutningsprosessen som prosess vurderes å være forbedret, og kommunen er i så måte der en bør være jfr. årshjulet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 14 av 113

16 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) For Elverum kommunes vedkommende er prinsipielt og reelt følgende finansieringskilder aktuelle for å finne rom for-, og finansiere nye investeringer og ny drift i kommende periode : Reduksjon og effektivisering av tjenesteproduksjon i kommunens regi dels gjennom nedskjæring av tjenester som kan nedprioriteres, dels gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon (dvs. samme ytelse med mindre ressursbruk). Slike grep er tatt i denne planen og vises i tabeller og tekst under. Redusere kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen ved å vurdere om konkurranseutsetting (private og/eller andre utenforstående produserer tjenester), interkommunalt samarbeid, skille ut virksomhet i egne selskaper e.a. vil kunne gi ønsket effekt, og i så fall realisere dette. Utredninger på disse områdene pågår i rådmannens regi som følge av gitte oppdrag fra kommunestyret, og vil kunne komme til realisering i kommende handlings- og økonomiplanperiode. Ikke opprettholde kravet til sunn kommuneøkonomi for Elverum kommune vil dette være å ikke planlegge for overskudd. Dette er ikke å anbefale, da normen for sunn kommuneøkonomi er overskudd på 3 %-nivå for å skape rom for kompetanseutvikling (vedlikeholde humankapital), vei- og bygningsvedlikehold (vedlikeholde realkapital) og netto driftsoverskudd (bygge egenkapital). I denne handlingsog økonomiplanen har en ikke sett mulighet til å tilfredsstille kravet til unn kommuneøkonomi fullt ut. Synliggjøre og flytte egenkapital som er bundet i selskaper og virksomheter som kommunen eier, i den hensikt å finansiere nye og prioriterte formål. Rådmannen anser at de grep som kan gjøres i overskuelig framtid er gjort jfr. nedkapitalisering av Elverum Energi, besluttet i tilknytning til økonomiplanen I fjorårets økonomiplanframlegg ble det tatt til orde for å utrede salg av Kommuneskogen, dette fikk ikke tilslutning, og det har ikke vært fremmet på nytt som en mulighet for å frigjøre bundet egenkapital. Utbytte fra selskaper i kommunens eie dvs. systematisk vurdere om det er forsvarlig grunnlag for å øke løpende utbytte fra de eide selskaper. Lån til investeringer dette er den vanligste finansieringsform. For ikke å øke gjeldsgraden bør Elverum kommune ikke lånefinansiere mer enn i størrelsesorden 50 millioner kroner per år. Denne ambisjonen synes tilnærmet umulig å klare med konsekvensene av vekst og påfølgende investeringsbehov særlig innen helse og skole som gjør seg gjeldende i Elverum. Øke skattenivået frihetsgraden som kommunen har innenfor dette virkemidlet er eiendomsskatt. Rådmannen har forholdt seg til de signaler som er gitt fra politisk flertall i kommunestyret, m.a.o. økonomiplanen legger opp til gradvis reduksjon av eiendomsskatten. Opprettholde og helst øke befolkningsvekst til landsgjennomsnittet og med optimal demografisk sammensetning, for derved å opprettholde stabile økninger i statlige rammetilskudd. I denne handlings- og økonomiplanen, som tidligere, er investeringsforslagene skilt i: En gruppe som «finansierer seg selv», det vil si f.eks. bruker betaler husleie og derved finanskostnadene og de driftskostnader som følger med, det er bidrag fra statlige tilskudd, gebyrfinansiering, avsatte særskilte fondsmidler e.a.. En gruppe der investeringene helt og holdent belastes Elverum kommune i form av kapitalkostnader og tilhørende driftskostnader. I det følgende av innledningen til handlings- og økonomiplanen gis det en oversikt over prioriterte investeringer samt prioritert og foreslått økt drift og prioriterte og foreslåtte driftsreduksjoner, beskrevet i tabeller og tekst. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 15 av 113

17 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringer i perioden Innledning For den vedtatte handlings- og økonomiplanperioden legges det til grunn investeringer som vist i tabellen under. For oversiktens skyld er det også tatt med pågående investeringsprosjekter som går inn i kommende periode, godkjent gjennom tidligere vedtak, og flere av de er revidert i løpet av siste år (se forklaringer til de enkelte prosjekter vist i tabellen under). De investeringsprosjekter som er vist på blå bunn i tabell under, noen av de også særskilt omtalt under med henvisning til merknad i tabell, er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økt belastning i form av kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette forklares med at dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening i form av leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet. Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Dette investeringsprosjektet refererer seg til det oppgraderingsprogrammet for kommunale veger som foregår i regi av sektor for teknikk og miljø basert på finansiering fra ekstra avvirkning i kommuneskogen (flytting av egenkapital fra skog til veg) i samme tidsperiode (jfr. tidligere vedtak). Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) Investeringene i infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering foregår på basis av gebyrfinansiering og i henhold til egen strategisk plan som rulleres. Rullering av planen vil skje i omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Prosjektet for tilsammen 40 (26+14) omsorgsboliger har blitt godkjent for gjennomføring i tidligere økonomiplan. Mer detaljert utredning og gjennomgang av det samlede investeringsbehov innenfor helsesektoren, blant annet på grunnlag av de nye krav som Samhandlingsreformen stiller (jfr. utredning vedrørende Helsehus framlagt til budsjettkonferansen i juni 2013), har medført at realiseringen av de 40 planlagte omsorgsboligene foreslås endret i forhold til opprinnelig tenkt. Følgende ligger nå i planene: Av 40 omsorgsboliger er 14 av disse planlagt ved Moen sykehjem (se egen investeringskalkyle for «Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger» merknad 8). De resterende 26 er tenkt bygget sammen med demenssenteret på Jotunhaugen (merknad 5). Boligene er planlagt for ulike målgrupper i ulike aldersgrupper. Boligene finansieres gjennom Husbanken (tilskudd) og husleie fra beboerne. Byutvikling (merknad 4 i tabell) Investeringene innenfor byutvikling foregår i regi av en egen politisk-administrativ styringsgruppe med sektor for teknikk og miljø, enhet for arealplan som prosjektleder. Det er utviklet til sammen 6 konkrete delprosjekter for fysisk oppgradering av områder i byen ett av disse er oppgraderingen av Elverum Torg. Dette prosjektet er under detaljert planmessig utforming, tilknyttet egen reguleringsplanprosess, og planlegges for fysisk gjennomføring i 2014 og Finansieringen som er til disposisjon er hovedsakelig midler fra salg av kommunal eiendom som følge av den øvrige utvikling av torgområdet (Amfi Eiendom). Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 16 av 113

18 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Egenkapitalinnskudd EKP 1,3 1,3 1,3 1,3 Egenkapitalinnskudd KLP 1,8 1,8 1,8 1,8 Startlån til videre utlån boliger (fra Husbanken) 65,0 65,0 65,0 65,0 Merknad (se tekst) Vann og avløp infrastruktur (gebyrfinansiert) 22,7 16,0 15,0 19, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 3,0 37,0 36, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 2,0 22,5 3 Kjøp av kommunale boliger for utleie 36,0 18,0 Sandbakken utbygging (relatert til psykisk helse) 4,0 Byutvikling 5,0 5, Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) 1,7 1,8 1,5 2,0 Kjøp av biler prosess for erstatning av leasingavtaler 1,2 1,2 1,2 1,2 Rundkjøring Terningen Arena - byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Kommunale veger - oppgradering 4,0 4,0 4,0 0 1 Nye kommunale veger i byområder 3,0 3,0 3,0 Sum investeringer uten belastning på driftsbudsjett 149,6 155,0 131,7 113,7 Investeringer med ordinær lånefinansiering: Demenssenter 24 omsorgsboliger*(bevilget tidligere) 2,8 20,0 23, leil.-yngre funksjonshemmede*(bevilget tidligere) 2,5 9,0 13,0 6 Sykehjem - reservestrømsanlegg*(bevilget tidligere) 4,0 7 Rådhuset- el.forsyningssikkerhet*(bevilget tidligere) 3,7 7 Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger 17,3 49,3 62,7 63,0 8 Helsehuset inneklimatiltak eksisterende fløy A og B 2,6 10,0 10,0 8 Skilting av Helsehuset innvendig og utvendig 0,2 Søbakken skole rehab. og nybygg (revidert i 2013) 43,5 36, Ny skole i sentrum - Ydalir 26,0 10 Hanstad skole - rehabilitering 2, Rehabilitering Rådhuset 17,2 17,2 12 Folkvang universell utforming inngang 0,5 1,5 Samleveg Ydalir-Loken og ny sentrumsskole 15,0 15,0 13 Kommunale veger økt bevilgning 1,0 5,0 Nye kommunale veger i byområder økt bevilgning 1,0 5,0 Faste gatedekker inkl. økt bevilgning 0,5 0,6 0,8 1,0 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 17 av 113

19 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Eiendomsinngrep kommunale veger 0,2 0,2 0,2 0,2 Merknad (se tekst) Infrastruktur Vestad skole m.v. 15,0 14 Gatebelysning 0,5 0,8 1,0 1,0 Rehabilitering bruer kommunale veger 0,7 1,5 Nyanlegg parker inkl. økt bevilgning 0,2 0,3 0,3 0,3 Christianfjeld festning-restaurering*(bevilget tidligere) 0,6 OPS Svømmehall - utredning*(bevilget tidligere) 0,5 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben 0,3 0,3 0,3 0,3 IKT-investeringer hele kommunen 1,4 1,4 1,4 1,4 IKT i skole 2,0 2,0 2,0 2,0 15 Oppgradering påbygg Lillemoen 0,3 3,0 20,0 20,0 Brannvarslingsanlegg 4 kirker 0,4 Grøndalsbakken (kun 2014) 0,7 Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet 119,6 153,3 177,7 114,2 Tabell: Tabellen viser brutto investeringskostnader for de viktigste tiltak/prosjekter i Elverum kommune som er inne i (tidligere vedtatt) og vedtatt tatt inn i perioden Det hefter varierende grad av sikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå (jfr. eiendomsstabens regime for planlegging og gjennomføring). Se forøvrig forklaring i tekst under relatert til merknadene i tabellen. *= investeringsprosjekter som det er gitt bevilgning til tidligere, som går inn i perioden og som er justert med hensyn til framdriftsplan grunnet nye planforutsetninger e.a. Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) Prosjektet med demenssenter med 24 omsorgsboliger har blitt godkjent tidligere. Dette er påbegynt som skisseprosjekt i Lokaliseringen er foreløpig anbefalt til Jotunhaugen. Det vil kreve en omregulering av området, noe som medfører en reguleringsprosess på cirka ett år. Det er planlagt prosjektering parallelt med reguleringsarbeidet. Bevilget beløp er basert på et estimat med bakgrunn i kvadratmeterpris og en annen lokalisering. Det hefter derfor usikkerhet ved den økonomiske rammen, og det må påregnes at det kan bli nødvendig å justere investeringsbeløpet når forprosjektet foreligger med et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. 12 leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Prosjektet med 12 leiligheter til yngre funksjonshemmede er godkjent tidligere. Det er påbegynt som skisseprosjekt i Det er også søkt om og innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge på kr ,- for utredning av bruk av massivtre som byggeteknologi og byggemateriale i prosjektet. Det er behov for regulering av det valgte området for utbygging (Vestad i tilknytning til Vestad skole), noe som er i gang i samarbeid med privat utbygger av naboeiendom (Rimfeldt Eiendom). Reguleringen har tatt mer tid enn først forutsatt grunnet rekkefølgebestemmelser, som i tillegg til krav om infrastruktur, også innbefatter ny rundkjøring ved Rv 3 (se eget investeringstiltak). Det må påregnes å justere beløp når forprosjektet er klart og det foreligger et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 18 av 113

20 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) De teknisk sett beslektede prosjektene med reservestrømanlegg for sykehjemmene (beredskap ved strømbrudd) og el.-forsyningssikkerheten til Rådhuset er godkjent tidligere. For Rådhuset er det gjennomført prosjektering, mens det for sykehjemmene er under prosjektering. Det er planlagt for å legge prosjektene ut på anbudsinnbydelse ved årsskiftet 2013/2014. Den praktiske gjennomføringen av begge prosjektene planlegges utført i Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Som følge av de relativt omfattende behovsutredninger som er gjort, er det vedtatt å prioritere investeringene i Helsehus og rehabilitering av Moen sykehjem. Dette presenteres som et samlet prosjekt, da det er integrert som følge av de faser som planlegges utført i utbyggingen og rehabiliteringen. Prosjektet er oppdatert i flere omganger, jfr. framlagt utredning for budsjettkonferansen i juni 2013, tilskyndet av brannpålegg ved Moen sykehjem i oktober 2013 som følge av eiendomsstabens egne detaljutredninger. De fleste av kommunens funksjoner innen helse- og omsorgstjenester er nå samlokalisert i gammel kontordel i Helsehuset, Kirkeveien 47. Store deler av eksisterende bygningsmasse, og spesielt den gamle kontorfløyen, har behov for å utbedre inneklima se egen linje i tabell. Investeringsprosjektet gir Elverum kommune muligheten til å utvikle og styrke kommunale tilbud både før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse. Prosjektet innebærer ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt et tilbygg i to etasjer for å romme to driftseffektive sengeposter (cirka 46 plasser) og egnede rehabiliteringslokaler både for inneliggende og hjemmeboende pasienter. Investeringen legger til rette for interkommunalt samarbeid om kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp, som er lovpålagt fra Mulighetsstudiet for Helsehusdelen i Kirkevn 47 anslår investeringsbehovet til 110,7 mill. kr inkludert mva, eksklusive offentlige avgifter og gebyrer. (Fremskrevet fra 2013 tall til 2014 tall med 3 % til 114,02 mill. kr). Inventar og utstyr er inkludert i investeringsbeløpet for 2016 med 6 mill kr. Det er lagt til grunn et investeringstilskudd fra Husbanken på 1,12 mill. kr per plass, samt finansiering av øyeblikkelig hjelp senger med 4,566 mill. kr og rammen for utskrivningsklare pasienter 2,44 mill. kr. Kalkylen har hensyntatt eksisterende rammer (utgifter og inntekter), som vil følge korttids- og rehabiliteringsplasser, som flyttes fra Jotunhaugen og Moen sykehjem. Det kan ikke tas egenbetaling for øyeblikkelig hjelp opphold. Økte utgifter til eiendomsdrift og vedlikehold som følge av investeringen utgjør 1,91 mill. kr per år. Eventuelt utleie til Sykehus Innlandet betinger ytterlige utbygd areal, og forutsetter at det inngås leieavtale som dekker minimum økte investeringskostnader med tilhørende eiendomsdrift og vedlikehold. Dette vil bli nærmere avklart og beregnet i forprosjektet. Prosjektet innebærer en tre-trinns finansieringsplan, hvor Helsehuset er en forutsetning for å kunne løse rehabilitering av Moen sykehjem med tilhørende ombygging av deler av arealet på Moen til omsorgsboliger. Det er planlagt rehabilitering av Moen sykehjem med strakstiltak i 2014, estimert til 5 mill kr. Dette er fysiske tiltak som må gjennomføres i tilknytning til de organisatoriske for å ivareta pålegget fra Midt- Hedmark brann og redningsvesen, og som skal sikre opprettholdelse av virksomheten i påvente av en mer omfattende rehabilitering/oppgradering av bygget i Når Helsehuset står ferdig, er det forutsatt å flytte pasientene fra den gamle delen av Moen sykehjem slik at denne delen av bygget kan påbegynnes rehabilitert/ombygd. 1. etasjen er planlagt rehabilitert/oppgradert i henhold til gjeldende forskriftskrav (TEK10), mens 2. etasjen skal ombygges til cirka 14 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt prosjekt 40 omsorgsboliger). Utbygging av helsehuset gir mulighet til i større grad å kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse ved sykehus, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 19 av 113

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer