HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Virksomhetsplan og årsbudsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Side 0 av 113

2 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 1 av 113

3 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Innhold: KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK... 8 DEL 1 INNLEDNING...12 Rådmannens innledning...12 Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Investeringer i perioden Innledning Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Byutvikling (merknad 4 i tabell) Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Søbakken Skole rehabilitering (merknad 9 i tabell) Ny skole i sentrum Ydalir (merknad 10 i tabell) Hanstad skole rehabilitering (merknad 11 i tabell) Rehabilitering Rådhuset (merknad 12 i tabell) Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole (merknad 13 i tabell) Infrastruktur Vestad skole m.v. (merknad 14 i tabell) IKT i skole (merknad 15 i tabell) Lillemoen skole - oppgradering Driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak Innledning Økt nattvaktbemanning Moen (merknad 1 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) (merknad 2 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for familie og helse (merknad 3 i tabell) Økte driftskostnader Sektor for skole (merknad 4 i tabell) Økte driftskostnader - Sektor for teknikk og miljø (merknad 5,6,7,8 i tabell) Økte driftskostnader sektor for kultur (merknad 9,10 i tabell) Økte driftskostnader NAV (merknad 11 i tabell) Økte driftskostnader Eiendomsstaben (merknad 12,13,14,15,16 i tabell) Økte driftskostnader Rådmannskontoret og Samfunnsutviklingsstaben (merknad 17,18,19 i tabell) Driftskonsekvenser som følge av nye investeringstiltak (merknad 20 i tabell) Tjenestereduksjon og effektivisering Innledning Reduksjon av planlagt opptrapping på bygningsvedlikehold (merknad 1 i tabell) Sektor for barnehage opprettholde innspart driftsnivå fra 2013 (merknad 2 i tabell) Sektor for familie og helse - redusert driftsnivå - planlagt psykologtjeneste (merknad 3 i tabell) NAV legge ned stilling knyttet til drift av 8 midlertidige boenheter (merknad 4 i tabell) Sektor for skole reduksjon av driftsnivået + foreldrebetaling SFO (merknad 5 i tabell) Sektor for kultur økte refusjonsinntekter (merknad 6 i tabell) Sektor for PRO nedtak av vedtaksvolum + BPA ut på tjenestekonsesjon (merknad 7 i tabell) Sektor for teknikk og miljø Effektivisering på innkjøpsavtaler 3% på innkjøpsvolum (merknad 9 i tabell) Renteinntekter på ansvarlig lån TAIK AS (merknad 10 i tabell) Effektivisering av tjenesteproduksjon som følge av systematiske prosesser (merknad 11 i tabell) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 2 av 113

4 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Kommunestyrets vedtak - oppsummert Statsbudsjettet for 2014 og andre budsjettforutsetninger...34 Statlige styringssignaler Kommunesektorens inntekter Frie inntekter Elverum kommune Skatt personlige skattytere Eiendomsskatt Utbytte fra selskaper Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere Merverdiavgiftskompensasjon Mva-fond Renteforutsetninger Pris- og lønnsforutsetninger Pensjon Integreringstilskuddet Kommunalt driftstilskudd til private barnehager Gebyrregulativet Selvkost Vann- og avløpsgebyrer DEL 2 HANDLINGSPLAN ØKONOMIPLAN (BLÅ SIDER)...38 HANDLINGSPLAN...38 Innledning Klima og energi By- og bygdeutvikling Samferdsel og infrastruktur Verdiskaping og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø ØKONOMIPLAN...46 Økonomiplan - Budsjettskjema 1A Økonomiplan fordelt på sektorer og staber - Budsjettskjema 1B Sektorenes budsjettrammer Økonomisk oversikt drift Investeringsplan Budsjettskjema 2A Investeringsplan pr. prosjekt Budsjettskjema 2B Økonomisk oversikt investering Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 3 av 113

5 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Handlingsplan vann og avløp DEL 3 VIRKSOMHETSPLAN 2014 (GRØNNE SIDER)...54 Innledning...54 Styring ledelse kontroll...56 Årshjul...57 Styringsplattformen...58 Målhierarki Planhierarki - Arbeidsmål/indikatorer...59 Målekort Nivå Organisasjon og organisering...62 Personaloversikt Elverum Kommune...63 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg...64 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for familie og helse...68 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Sektor for skole...72 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Investeringer innenfor sektor for skole i Planlagt utviklingsarbeid i 2014 i skolesektoren: Sektor for barnehage...76 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i barnehagesektoren Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 4 av 113

6 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Planlagt utviklingsarbeid i Sektor for teknikk og miljø...78 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i 2014 vil i særlig grad være rettet mot: Sektor for kultur...83 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektor for kultur Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i NAV...87 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i sektoren Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Service- og IKT staben...90 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Personalstaben...93 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Arbeidsoppgaver i 2014 tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Økonomistaben...95 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i staben Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 5 av 113

7 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjon Planlagt utviklingsarbeid i Eiendomsstaben...98 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten Arbeidsmål målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i eiendomsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i Samfunnsutviklingsstaben Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer Ressurser til disposisjon i samfunnsutviklingsstaben Arbeidsoppgaver i tjenesteproduksjonen Planlagt utviklingsarbeid i DEL 4 ÅRSBUDSJETT 2014 (GULE SIDER) Innledning Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene Ressurstilgang og fordeling til drift Driftsbudsjett 2014 Budsjettskjema 1A Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber Budsjettskjema 1B Sektorenes og stabenes netto rammer Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet Hovedoversikt drift Investeringsbudsjett 2014 Budsjettskjema 2A Hovedoversikt investering VEDLEGG Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner Gebyrregulativ 2014 Vedtatt av Kommunestyret Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 6 av 113

8 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 7 av 113

9 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK KS 102/13 Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2014, vedtatt Formannskapets forslag til økonomiplan for og årsbudsjett for 2014 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Eiendomsskatten utlignes med 4,1 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr og med 4,1 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 3. investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr ,- til finansiering av kommunale investeringer i Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 4. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2014, utgjør kr ,- 5. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 7. Det vedtas at driftstilskuddet til private barnehager for 2014 følger minimumssatsen på 96% som fastsatt i statsbudsjettet. 8. Rente for ansvarlig lån til Terningen Arena Idrett og Kultur AS fastsettes til middelverdien av 3 måneders NIBOR-rente i 2014, med tillegg av en rentemargin på 2,5 %. 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket. 11. For å sikre forutsigbarhet for innbyggerne, skal Elverum kommune starte en dialog med SØIR, for å se på muligheten for at dette selskapet kan gjennomføre tømming av de kommunale søppeldunkene i sentrumsområdene. 12. Sektor for teknikk- og miljø skal bli gjenstand for en tettere oppfølging og evaluering av komiteen for Vekst- og Utvikling. Formålet med denne gjennomgangen er å finne ut om deler av sektorens virksomhet kan bli gjenstand for konkurranseutsetting og/eller effektivisering. Resultatet legges frem i god tid før kommunestyrets budsjettkonferanse i juni Gebyrregulativet skal ha en politisk gjennomgang, med administrativ hjelp, før budsjettprosessen starter for budsjettåret Fontenen i Glomma skal være i virksomhet fra 15. juni til 1. september. 15. En oversikt som beskriver hvilke tiltak som er nødvendig for å oppgradere Lillemoen skole skal ferdigstilles i forkant av kommunestyrets budsjett konferanse i juni Kostnadene til dette arbeidet dekkes av kr 0,3mill som er avsatt i investeringsplanen for 2014, gjeldende for Lillemoen skole. 16. Det vurderes et kjøp av 4 institusjonsplasser. Dette skal øke PRO sin totale sengekapasitet. Det vil med intern rotasjon avlaste kostnadene for utskrivningsklare pasienter fra sjukehuset og ventelistepasienter som er kostnadskrevende for hjemmebaserte tjenester. Tiltaket er derfor selvfinansierende. 17. Utrede muligheten for å utvikle Spangenhuset til et brukerstyrt senter som Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar. Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en naturlig del av utredningen Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 8 av 113

10 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Økonomiplan Tall i hele tusen kroner Driftsbudsjett År Totalt saldert pr år Netto fondsbruk og fondsavsetning (kan redigeres) Netto virkning av egne valgte tiltak og ikke disponerte midler i rådmannens budsjettforslag: Rådmannens forslag viser udisponert saldering: Valgte endringer for sunn kommuneøkonomi Valgte endringstiltak for inntekter Valgte endringstiltak for utgifter Valgte endringstiltak for driftskonsekvenser av investeringer Netto virkning av egne valgte tiltak Sunn kommuneøkonomi Bygningsmessig vedlikehold Kompetanseutvikling Veivedlikehold Netto driftsresultat (fra hovedoversikt, må endres manuelt i utgiftsarket) SUM Elverum kommune Økonomiplan Utgifter i hele tusen kroner Driftsbudsjett År Netto virkning av egne tiltak og rådmannens udisponerte Summering av endring sunn kommuneøkonomi Summering av valgte tiltak Egen endringer til "Sunn kommuneøkonomi U 1 Bygningsmessig vedlikehold U 2 Kompetanseutvikling U 3 Veivedlikehold U 4 Netto driftsresultat (disponeres i regnskapssaken) U 5 U 6 Omorganisering/effektiviseringsprosjekt U 7 Redusert utgift ved samdrift Lillemoen/Melåsberget U 8 Økt tilskudd Møteplassen U 9 Drift av Annekset 761 U 10 Økt tilskudd Frivillighetssentralen U 11 Islegging av Fylkesidrettsplassen 150 U 12 Økt støtte til idrettsrådet 150 U 13 Økt tilskudd Elverum Turforening (løypemaskin) 25 U 14 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 9 av 113

11 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Økonomiplan Driftskonsekvens av investeringer i hele tusen kroner Driftsbudsjett Investeringsplan År Netto virkning av egne tiltak og rådman Medtatt for å kjenne igjen tiltakene Summering av valgte tiltak Nr Tiltaktsbeskrivelse OBS! Ingen automatisk beregning finansk Inv 1 Oppgradering påbygg Lillemoen Inv 2 Ny skole sentrum tomt Inv 3 Brannvarslingsanlegg 4 kirker Inv 4 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 10 av 113

12 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 11 av 113

13 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) DEL 1 INNLEDNING Rådmannens innledning Den vedtatte handlings- og økonomiplan for med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 preges av stramme økonomiske rammer, nøkternhet og begrenset utvikling. Kommunestyrets vedtatte handlings- og økonomiplan er basert på rådmannens framlagte forslag pr med justeringer og endringer slik det framgår av kommunestyrets vedtak (se talldel i vedtaket foran). Som det ble redegjort for i rådmannens budsjettframlegg i oktober og som Kommunesektorens organisasjon (KS) varslet under budsjettforberedelsene er det ikke rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene fra staten. Det følger føringer med pengene fra staten, og noen av tiltakene påfører kommunene reduserte inntekter eller økte kostnader, for eksempel enslige mindreårige asylsøkere og ressurskrevende brukere. Eiendomsskatten for 2014 er opprettholdt på det nivå som ble besluttet i 2013, og for resten av perioden innebærer dette en nedtrapping av denne i tråd med det borgerlige flertallets intensjoner. Den vedtatte handlings- og økonomiplan innebærer nye store investeringer som følger i perioden : Helsehuset bygges ut for to sengeposter med til sammen cirka 46 plasser og egnede rehabiliteringslokaler. Moen sykehjem rehabiliteres (her foreligger brannpålegg), og deler av 2. etg. bygges om til omsorgsboliger. Beboerne planlegges flyttet fra Moen til Helsehuset når rehabiliteringen begynner. Satsingen gjør at kommunen kan møte samhandlingsreformens krav om kommunal behandling før, i stedet for og etter sykehusbehandling, og tilrettelegging av øyeblikkelig hjelpsenger som er et krav fra Videre installeres ventilasjonsanlegg både i Helsehuset, eksisterende del, og i Rådhuset. Rådhuset har pålegg fra Arbeidstilsynet. Rehabiliteringen av Søbakken skole fortsetter, og dette er det tatt høyde for i økonomiplanen i henhold til oppdaterte kalkyler. Rehabilitering og foreløpig utvidelse gjøres blant annet for å møte veksten av elever i sentrum. Rehabilitering og utbygging av Lillemoen skole er som følge av den politiske behandlingen lagt inn i planen med ei investeringsramme på 43,3 mill kr. Det må fra administrasjonens side arbeides videre med vurderingen av dette prosjektet. Det er således lagt opp til at det skal gjøres videre vurderinger av utbyggingen i form av utredning som legges fram innen budsjettkonferansen i juni 2014 jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 15. Planlagt ny skole i Ydalir som opprinnelig var planlagt for ferdigstillelse i 2018, senere foreslått utsatt til 2020, ligger nå ikke inne i investeringsplanene og realiseringen er foreløpig uviss. Rehabilitering av Hanstad skole er tatt ut av budsjettet jfr. planer som forelå for økonomiplanperioden Det skal i stedet utarbeides en generalplan for rehabilitering av hele skolen. Parallelt med utarbeidelse og vedtak av handlings- og økonomiplan for er utarbeidet en egen utredning om framtidig skolestruktur i Elverum (framlagt pr ). Denne utredningen skal være gjenstand for politisk behandling i første halvår 2014, og vil være grunnlagsmateriale for videre prioriteringer for skoleinvesteringer. I tillegg er det politisk besluttet at det skal gjøres en tilleggsutredning for å vurdere utbyggingen av skolene i Elverum med inntil 4 paralleller. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 12 av 113

14 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) På driftssiden gis den største økningen til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. Også barnevern og medfinansiering av samhandlingsreformen er tildelt økte ressursrammer. Økonomisk sosialhjelp styrkes også som følge av økt press på tjenesten. Videre er det korrigert for faktiske utgifter i eiendomsstaben og redusert sparing på bakgrunn av EPC-kontrakt som følge av lav strømpris. Midler til Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 er lagt inn. Begrepet «sunn kommuneøkonomi» har blitt noe uthulet. Beløpet til bygningsmessig vedlikehold er redusert, mens kompetanseutvikling har fått beholde sitt beløp. Det er tatt med noen midler til veivedlikehold, men ikke på langt nær det sektoren melder behov for. Det er lagt inn innsparinger for å få budsjettet i balanse. Innsparinger i forhold til 2013-budsjettet er lagt på sektorene skole, barnehage, kultur og familie og helse, og også noe på pleie, rehabilitering og omsorg. Det planlegges for at Elverum kommunes samlede innkjøp av varer og tjenester skal underlegges systematisk utviklingsarbeid for å sikre bedre innkjøp, kvantifisert effektiviseringsmål er en 3% reduksjon på det samlede innkjøpsvolum. Det vil gi konsekvenser for tjenestene at det er lagt såpass store innsparinger inn i budsjettet; disse er beskrevet senere i dokumentet. De innsparinger som er lagt inn nå, kommer i tillegg til innsparinger som er vedtatt tidligere for 2014, 2015 og 2016 (se fjorårets vedtatte budsjett/økonomiplan). I tillegg er det økt inntekt fra gebyrene fra SFO på basis av selvkostberegninger av tjenestene. Oppsummert er det pleie- og omsorgssektoren som får størst uttelling i det vedtatte budsjettet, både hva angår driftsmidler og investeringer. Sektoren har stadig flere og sykere brukere. Det har ikke vært mulig å prioritere skole og barnehage slik en kunne ønske. Skolebygg er ikke kommet med i det omfang det var lagt føringer for fra kommunestyrets budsjettkonferanse fra juni Legger en til at det fortsatt er behov for flere ressurser til sektor for teknikk og miljø, så er flere av faktorene som vanligvis gir fart til utviklingen, dempet. Det skal imidlertid ikke glemmes at det hele tiden produseres gode tjenester på bakgrunn av et bruttobudsjett på cirka 1,4 milliarder kroner. Vedtatt handlings- og økonomiplan for innebærer stramme økonomiske rammer, men inneholder også elementer av satsing blant annet gjennom Søbakken skole og Helsehuset. Det vil kreve god økonomistyring og streng budsjettdisiplin for å holde foreliggende budsjett i Elverum kommune, 10. januar 2014 Irene Evenstad Midtlund rådmann Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 13 av 113

15 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan Først og fremst Rådmannen har som ett av sine særskilte oppdrag å utarbeide forslag handlings- og økonomiplan for 4-års perioden for Elverum kommune, med virksomhetsplan årsbudsjett for Rådmannen la fram sitt samlede forslag til politisk behandling pr. 28. oktober Dette forslaget har så vært gjenstand for politisk behandling som ble avsluttet med vedtak i kommunestyret pr. 12. desember Dette dokumentet er den oppdaterte og vedtatte plan som følge av kommunestyrets vedtak. Foreliggende plan dokumenterer resultatet av en omfattende arbeidsprosess. Prosessen starter med klargjøring av administrasjonens analyser, ønsker og prioriteringer i mars 2013; fortsetter med drøftinger og prioriteringer i kommunestyrekomiteene i april og mai; kommunestyrets budsjettkonferanse 12. juni og budsjettvedtak per 20. juni 2013 (jfr. kommunens årshjul se grønne sider, bak). Prosessen går videre med koordinering, prioritering og levering av usaldert råbudsjett fra rådmannen til de folkevalgte per medio september. Sistnevnte er en nyskaping av året som ledd i å gi de politisk styrende organer et lengre tidsrom og bedre mulighet til å drive styringsarbeid. Deretter fortsetter arbeidet med fullstendig utarbeidelse av handlings- og økonomiplan gjennom arbeid i rådmannens ledergruppe, rådmannens budsjettgruppe og økonomistaben, fram til framlegg fra rådmannen Prosessen avsluttes så med politisk behandling hos partigrupper og folkevalgte organer i november og desember fram til kommunestyrevedtak Som styringssignaler har rådmannen særlig: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer) Handlings- og økonomiplan for forrige periode Kommunestyrets budsjettvedtak , som følge av budsjettkonferansen og tilhørende utredningsmateriell. Elverum kommune har vært bykommune siden Elverum er en by i Østerdalen, regionsenter i Sør- Østerdal og har vært i jevn stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen gir Elverum unike muligheter og en rekke utfordringer. Vekst, kombinert med at kommunene tilføres stadig nye oppgaver, medfører at en økende befolkning med økende forventninger skal tilbys gode tjenester innenfor et økende kommunalt tjenestespekter. I de to foregående års handlings- og økonomiplaner har rådmannen særlig redegjort for de investeringsutfordringer kommunen står overfor på skolesektoren og helsesektoren. Disse utfordringene forsterkes stadig som forventet i vårt framtidsbilde, både for den nærmeste 4-års periode og senere. Dette summerer seg opp til utredede og begrunnede investeringsvolumer i størrelsesorden millioner kroner innenfor kommende 4-6 års periode. Investeringene skaper betydelige finanskostnader og nye driftskostnader som følge av økt aktivitet. Disse investeringene er utredet og har vært drøftet i folkevalgte fora i flere omganger, senest til kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2013, og stadfestet ved kommunestyrets budsjettvedtak 20. juni Framlagt og usaldert råbudsjett fra rådmannen til formannskap 18. september 2013 viste at en slik investeringstakt vurderes ikke å være bærekraftig, gitt de inntektsrammer kommunen har. I de to foregående års budsjettframlegg har rådmannen redegjort for forskjellige mulige scenarier som kan velges. Dette gjøres ikke i denne handlings- og økonomiplan, da rådmannen vurderer at den informasjon og de valgmuligheter scenariebeskrivelsene representerte, er ivaretatt gjennom de utredninger og den dokumentasjon som er framlagt i prosessen fram mot budsjettkonferansen i juni. Beslutningsprosessen som prosess vurderes å være forbedret, og kommunen er i så måte der en bør være jfr. årshjulet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 14 av 113

16 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) For Elverum kommunes vedkommende er prinsipielt og reelt følgende finansieringskilder aktuelle for å finne rom for-, og finansiere nye investeringer og ny drift i kommende periode : Reduksjon og effektivisering av tjenesteproduksjon i kommunens regi dels gjennom nedskjæring av tjenester som kan nedprioriteres, dels gjennom effektivisering av tjenesteproduksjon (dvs. samme ytelse med mindre ressursbruk). Slike grep er tatt i denne planen og vises i tabeller og tekst under. Redusere kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen ved å vurdere om konkurranseutsetting (private og/eller andre utenforstående produserer tjenester), interkommunalt samarbeid, skille ut virksomhet i egne selskaper e.a. vil kunne gi ønsket effekt, og i så fall realisere dette. Utredninger på disse områdene pågår i rådmannens regi som følge av gitte oppdrag fra kommunestyret, og vil kunne komme til realisering i kommende handlings- og økonomiplanperiode. Ikke opprettholde kravet til sunn kommuneøkonomi for Elverum kommune vil dette være å ikke planlegge for overskudd. Dette er ikke å anbefale, da normen for sunn kommuneøkonomi er overskudd på 3 %-nivå for å skape rom for kompetanseutvikling (vedlikeholde humankapital), vei- og bygningsvedlikehold (vedlikeholde realkapital) og netto driftsoverskudd (bygge egenkapital). I denne handlingsog økonomiplanen har en ikke sett mulighet til å tilfredsstille kravet til unn kommuneøkonomi fullt ut. Synliggjøre og flytte egenkapital som er bundet i selskaper og virksomheter som kommunen eier, i den hensikt å finansiere nye og prioriterte formål. Rådmannen anser at de grep som kan gjøres i overskuelig framtid er gjort jfr. nedkapitalisering av Elverum Energi, besluttet i tilknytning til økonomiplanen I fjorårets økonomiplanframlegg ble det tatt til orde for å utrede salg av Kommuneskogen, dette fikk ikke tilslutning, og det har ikke vært fremmet på nytt som en mulighet for å frigjøre bundet egenkapital. Utbytte fra selskaper i kommunens eie dvs. systematisk vurdere om det er forsvarlig grunnlag for å øke løpende utbytte fra de eide selskaper. Lån til investeringer dette er den vanligste finansieringsform. For ikke å øke gjeldsgraden bør Elverum kommune ikke lånefinansiere mer enn i størrelsesorden 50 millioner kroner per år. Denne ambisjonen synes tilnærmet umulig å klare med konsekvensene av vekst og påfølgende investeringsbehov særlig innen helse og skole som gjør seg gjeldende i Elverum. Øke skattenivået frihetsgraden som kommunen har innenfor dette virkemidlet er eiendomsskatt. Rådmannen har forholdt seg til de signaler som er gitt fra politisk flertall i kommunestyret, m.a.o. økonomiplanen legger opp til gradvis reduksjon av eiendomsskatten. Opprettholde og helst øke befolkningsvekst til landsgjennomsnittet og med optimal demografisk sammensetning, for derved å opprettholde stabile økninger i statlige rammetilskudd. I denne handlings- og økonomiplanen, som tidligere, er investeringsforslagene skilt i: En gruppe som «finansierer seg selv», det vil si f.eks. bruker betaler husleie og derved finanskostnadene og de driftskostnader som følger med, det er bidrag fra statlige tilskudd, gebyrfinansiering, avsatte særskilte fondsmidler e.a.. En gruppe der investeringene helt og holdent belastes Elverum kommune i form av kapitalkostnader og tilhørende driftskostnader. I det følgende av innledningen til handlings- og økonomiplanen gis det en oversikt over prioriterte investeringer samt prioritert og foreslått økt drift og prioriterte og foreslåtte driftsreduksjoner, beskrevet i tabeller og tekst. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 15 av 113

17 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringer i perioden Innledning For den vedtatte handlings- og økonomiplanperioden legges det til grunn investeringer som vist i tabellen under. For oversiktens skyld er det også tatt med pågående investeringsprosjekter som går inn i kommende periode, godkjent gjennom tidligere vedtak, og flere av de er revidert i løpet av siste år (se forklaringer til de enkelte prosjekter vist i tabellen under). De investeringsprosjekter som er vist på blå bunn i tabell under, noen av de også særskilt omtalt under med henvisning til merknad i tabell, er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økt belastning i form av kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette forklares med at dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening i form av leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet. Kommunale veger oppgradering (merknad 1 i tabell) Dette investeringsprosjektet refererer seg til det oppgraderingsprogrammet for kommunale veger som foregår i regi av sektor for teknikk og miljø basert på finansiering fra ekstra avvirkning i kommuneskogen (flytting av egenkapital fra skog til veg) i samme tidsperiode (jfr. tidligere vedtak). Vann og avløp infrastruktur (merknad 2 i tabell) Investeringene i infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering foregår på basis av gebyrfinansiering og i henhold til egen strategisk plan som rulleres. Rullering av planen vil skje i omsorgsboliger uten tilsyn*(godkjent tidligere) (merknad 3 i tabell) Prosjektet for tilsammen 40 (26+14) omsorgsboliger har blitt godkjent for gjennomføring i tidligere økonomiplan. Mer detaljert utredning og gjennomgang av det samlede investeringsbehov innenfor helsesektoren, blant annet på grunnlag av de nye krav som Samhandlingsreformen stiller (jfr. utredning vedrørende Helsehus framlagt til budsjettkonferansen i juni 2013), har medført at realiseringen av de 40 planlagte omsorgsboligene foreslås endret i forhold til opprinnelig tenkt. Følgende ligger nå i planene: Av 40 omsorgsboliger er 14 av disse planlagt ved Moen sykehjem (se egen investeringskalkyle for «Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger» merknad 8). De resterende 26 er tenkt bygget sammen med demenssenteret på Jotunhaugen (merknad 5). Boligene er planlagt for ulike målgrupper i ulike aldersgrupper. Boligene finansieres gjennom Husbanken (tilskudd) og husleie fra beboerne. Byutvikling (merknad 4 i tabell) Investeringene innenfor byutvikling foregår i regi av en egen politisk-administrativ styringsgruppe med sektor for teknikk og miljø, enhet for arealplan som prosjektleder. Det er utviklet til sammen 6 konkrete delprosjekter for fysisk oppgradering av områder i byen ett av disse er oppgraderingen av Elverum Torg. Dette prosjektet er under detaljert planmessig utforming, tilknyttet egen reguleringsplanprosess, og planlegges for fysisk gjennomføring i 2014 og Finansieringen som er til disposisjon er hovedsakelig midler fra salg av kommunal eiendom som følge av den øvrige utvikling av torgområdet (Amfi Eiendom). Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 16 av 113

18 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Egenkapitalinnskudd EKP 1,3 1,3 1,3 1,3 Egenkapitalinnskudd KLP 1,8 1,8 1,8 1,8 Startlån til videre utlån boliger (fra Husbanken) 65,0 65,0 65,0 65,0 Merknad (se tekst) Vann og avløp infrastruktur (gebyrfinansiert) 22,7 16,0 15,0 19, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 3,0 37,0 36, omsorgsboliger uten tilsyn*(bevilget tidligere) 2,0 22,5 3 Kjøp av kommunale boliger for utleie 36,0 18,0 Sandbakken utbygging (relatert til psykisk helse) 4,0 Byutvikling 5,0 5, Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) 1,7 1,8 1,5 2,0 Kjøp av biler prosess for erstatning av leasingavtaler 1,2 1,2 1,2 1,2 Rundkjøring Terningen Arena - byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Kommunale veger - oppgradering 4,0 4,0 4,0 0 1 Nye kommunale veger i byområder 3,0 3,0 3,0 Sum investeringer uten belastning på driftsbudsjett 149,6 155,0 131,7 113,7 Investeringer med ordinær lånefinansiering: Demenssenter 24 omsorgsboliger*(bevilget tidligere) 2,8 20,0 23, leil.-yngre funksjonshemmede*(bevilget tidligere) 2,5 9,0 13,0 6 Sykehjem - reservestrømsanlegg*(bevilget tidligere) 4,0 7 Rådhuset- el.forsyningssikkerhet*(bevilget tidligere) 3,7 7 Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger 17,3 49,3 62,7 63,0 8 Helsehuset inneklimatiltak eksisterende fløy A og B 2,6 10,0 10,0 8 Skilting av Helsehuset innvendig og utvendig 0,2 Søbakken skole rehab. og nybygg (revidert i 2013) 43,5 36, Ny skole i sentrum - Ydalir 26,0 10 Hanstad skole - rehabilitering 2, Rehabilitering Rådhuset 17,2 17,2 12 Folkvang universell utforming inngang 0,5 1,5 Samleveg Ydalir-Loken og ny sentrumsskole 15,0 15,0 13 Kommunale veger økt bevilgning 1,0 5,0 Nye kommunale veger i byområder økt bevilgning 1,0 5,0 Faste gatedekker inkl. økt bevilgning 0,5 0,6 0,8 1,0 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 17 av 113

19 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Kalkulert og fordelt investeringsomfang mill kr Eiendomsinngrep kommunale veger 0,2 0,2 0,2 0,2 Merknad (se tekst) Infrastruktur Vestad skole m.v. 15,0 14 Gatebelysning 0,5 0,8 1,0 1,0 Rehabilitering bruer kommunale veger 0,7 1,5 Nyanlegg parker inkl. økt bevilgning 0,2 0,3 0,3 0,3 Christianfjeld festning-restaurering*(bevilget tidligere) 0,6 OPS Svømmehall - utredning*(bevilget tidligere) 0,5 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben 0,3 0,3 0,3 0,3 IKT-investeringer hele kommunen 1,4 1,4 1,4 1,4 IKT i skole 2,0 2,0 2,0 2,0 15 Oppgradering påbygg Lillemoen 0,3 3,0 20,0 20,0 Brannvarslingsanlegg 4 kirker 0,4 Grøndalsbakken (kun 2014) 0,7 Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet 119,6 153,3 177,7 114,2 Tabell: Tabellen viser brutto investeringskostnader for de viktigste tiltak/prosjekter i Elverum kommune som er inne i (tidligere vedtatt) og vedtatt tatt inn i perioden Det hefter varierende grad av sikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå (jfr. eiendomsstabens regime for planlegging og gjennomføring). Se forøvrig forklaring i tekst under relatert til merknadene i tabellen. *= investeringsprosjekter som det er gitt bevilgning til tidligere, som går inn i perioden og som er justert med hensyn til framdriftsplan grunnet nye planforutsetninger e.a. Demenssenter 24 omsorgsboliger (merknad 5 i tabell) Prosjektet med demenssenter med 24 omsorgsboliger har blitt godkjent tidligere. Dette er påbegynt som skisseprosjekt i Lokaliseringen er foreløpig anbefalt til Jotunhaugen. Det vil kreve en omregulering av området, noe som medfører en reguleringsprosess på cirka ett år. Det er planlagt prosjektering parallelt med reguleringsarbeidet. Bevilget beløp er basert på et estimat med bakgrunn i kvadratmeterpris og en annen lokalisering. Det hefter derfor usikkerhet ved den økonomiske rammen, og det må påregnes at det kan bli nødvendig å justere investeringsbeløpet når forprosjektet foreligger med et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. 12 leiligheter yngre funksjonshemmede (merknad 6 i tabell) Prosjektet med 12 leiligheter til yngre funksjonshemmede er godkjent tidligere. Det er påbegynt som skisseprosjekt i Det er også søkt om og innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge på kr ,- for utredning av bruk av massivtre som byggeteknologi og byggemateriale i prosjektet. Det er behov for regulering av det valgte området for utbygging (Vestad i tilknytning til Vestad skole), noe som er i gang i samarbeid med privat utbygger av naboeiendom (Rimfeldt Eiendom). Reguleringen har tatt mer tid enn først forutsatt grunnet rekkefølgebestemmelser, som i tillegg til krav om infrastruktur, også innbefatter ny rundkjøring ved Rv 3 (se eget investeringstiltak). Det må påregnes å justere beløp når forprosjektet er klart og det foreligger et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 18 av 113

20 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Sykehjem reservestrømanlegg og Rådhuset- el.forsyningssikkerhet (merknad 7 i tabell) De teknisk sett beslektede prosjektene med reservestrømanlegg for sykehjemmene (beredskap ved strømbrudd) og el.-forsyningssikkerheten til Rådhuset er godkjent tidligere. For Rådhuset er det gjennomført prosjektering, mens det for sykehjemmene er under prosjektering. Det er planlagt for å legge prosjektene ut på anbudsinnbydelse ved årsskiftet 2013/2014. Den praktiske gjennomføringen av begge prosjektene planlegges utført i Helsehus inkl. rehab Moen med omsorgsboliger og Helsehuset (merknad 8 i tabell) Som følge av de relativt omfattende behovsutredninger som er gjort, er det vedtatt å prioritere investeringene i Helsehus og rehabilitering av Moen sykehjem. Dette presenteres som et samlet prosjekt, da det er integrert som følge av de faser som planlegges utført i utbyggingen og rehabiliteringen. Prosjektet er oppdatert i flere omganger, jfr. framlagt utredning for budsjettkonferansen i juni 2013, tilskyndet av brannpålegg ved Moen sykehjem i oktober 2013 som følge av eiendomsstabens egne detaljutredninger. De fleste av kommunens funksjoner innen helse- og omsorgstjenester er nå samlokalisert i gammel kontordel i Helsehuset, Kirkeveien 47. Store deler av eksisterende bygningsmasse, og spesielt den gamle kontorfløyen, har behov for å utbedre inneklima se egen linje i tabell. Investeringsprosjektet gir Elverum kommune muligheten til å utvikle og styrke kommunale tilbud både før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse. Prosjektet innebærer ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt et tilbygg i to etasjer for å romme to driftseffektive sengeposter (cirka 46 plasser) og egnede rehabiliteringslokaler både for inneliggende og hjemmeboende pasienter. Investeringen legger til rette for interkommunalt samarbeid om kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp, som er lovpålagt fra Mulighetsstudiet for Helsehusdelen i Kirkevn 47 anslår investeringsbehovet til 110,7 mill. kr inkludert mva, eksklusive offentlige avgifter og gebyrer. (Fremskrevet fra 2013 tall til 2014 tall med 3 % til 114,02 mill. kr). Inventar og utstyr er inkludert i investeringsbeløpet for 2016 med 6 mill kr. Det er lagt til grunn et investeringstilskudd fra Husbanken på 1,12 mill. kr per plass, samt finansiering av øyeblikkelig hjelp senger med 4,566 mill. kr og rammen for utskrivningsklare pasienter 2,44 mill. kr. Kalkylen har hensyntatt eksisterende rammer (utgifter og inntekter), som vil følge korttids- og rehabiliteringsplasser, som flyttes fra Jotunhaugen og Moen sykehjem. Det kan ikke tas egenbetaling for øyeblikkelig hjelp opphold. Økte utgifter til eiendomsdrift og vedlikehold som følge av investeringen utgjør 1,91 mill. kr per år. Eventuelt utleie til Sykehus Innlandet betinger ytterlige utbygd areal, og forutsetter at det inngås leieavtale som dekker minimum økte investeringskostnader med tilhørende eiendomsdrift og vedlikehold. Dette vil bli nærmere avklart og beregnet i forprosjektet. Prosjektet innebærer en tre-trinns finansieringsplan, hvor Helsehuset er en forutsetning for å kunne løse rehabilitering av Moen sykehjem med tilhørende ombygging av deler av arealet på Moen til omsorgsboliger. Det er planlagt rehabilitering av Moen sykehjem med strakstiltak i 2014, estimert til 5 mill kr. Dette er fysiske tiltak som må gjennomføres i tilknytning til de organisatoriske for å ivareta pålegget fra Midt- Hedmark brann og redningsvesen, og som skal sikre opprettholdelse av virksomheten i påvente av en mer omfattende rehabilitering/oppgradering av bygget i Når Helsehuset står ferdig, er det forutsatt å flytte pasientene fra den gamle delen av Moen sykehjem slik at denne delen av bygget kan påbegynnes rehabilitert/ombygd. 1. etasjen er planlagt rehabilitert/oppgradert i henhold til gjeldende forskriftskrav (TEK10), mens 2. etasjen skal ombygges til cirka 14 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt prosjekt 40 omsorgsboliger). Utbygging av helsehuset gir mulighet til i større grad å kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse ved sykehus, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan Virksomhetsplan og årsbudsjett for 2014 Side 19 av 113

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Rådmannens budsjettforslag Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2014-2017 Side 0 av 109 Elverum kommune Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK:... 5 DEL 1 -

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplan 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Virksomhetsmål og årsbudsjett 2013 Rådmannens budsjettforslag 31.10.2012 Leseveiledning Hvite sider Grønne sider Rådmannens budsjettinnledning Hovedtrekk i budsjett og økonomiplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Elverum kommune Økonomiplan 2015-2018 Tall i hele tusen kroner Brutto inntekt vedtatt økonomiplan 15-18 (Rev pr februar) -1 435 980-1 465

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016 2019

Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets budsjettvedtak Formannskapets innstilling til kommunestyret Rådmannens innledning Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2016 19 Først

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret

119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Sel Ungdomsråd Driftsutvalget Kommunestyret Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2014/939-25 Arkiv: 145 Saksbehandler: Elin Teigmoen Dato: 18.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 119/14 Formannskapet 25.11.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer